BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY"

Transkript

1 »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/

2 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ POPIS RozmÏry a p ipojenì Technick data Zp sob dod vky MONT é UmÌstÏnÌ P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku ElektrickÈ zapojenì UVEDENÕ DO PROVOZU DRéBA A PERIODICK KONTROLY KONTROLNÕ LIST DRéBY STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY N HRADNÕ DÕLY... 9 l shoda s normami / znaëka UvedenÈ z vïsnè z sobnìky TUV odpovìdajì n sledujìcìm evropsk m smïrnicìm: - 73/23 EHS SmÏrnice pro nìzkè napïtì SouvisejÌcÌ norma:»sn EN /336 EHS SmÏrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu SouvisejÌcÌ normy:»sn EN /»SN EN /»SN EN

3 Z vïsnè z sobnìky TUV BMS 150 popsanè v tomto n vodu jsou urëeny pro p Ìpravu TUV se z vïsn mi kotli CITY 1.24 BS, 1.24 FF BS, 3.24 BS a 3.24 FF BS. 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ l Sestava z sobnìk/kotel musì b t instalov na v mìstï chr nïnèm proti mrazu. Z sobnìk TUV je t eba instalovat v mìstï s co nejmenöì tepelnou ztr tou. V kaûdèm p ÌpadÏ se doporuëuje v stupnì potrubì TUV tepelnï izolovat. l Tento n vod musì b t k dispozici v blìzkosti instalace tohoto z sobnìku. UpozornÏnÌ: - Mont û, uvedenì do provozu a drûba musì b t prov dïny v souladu s platn mi normami (zejmèna»sn ), s mìstnìmi p edpisy a s tìmto n vodem. - DodrûenÌ tïchto p edpis je nezbytnï nutnè pro zaruëenì spr vnè a spolehlivè funkce tohoto v robku. - Pro uzn nì z ruky nesmì b t na z sobnìku TUV prov dïny û dnè pravy. - Prim rnì a sekund rnì okruh z sobnìku nesmì b t hydraulicky propojen. - Cirkulace TUV nesmì b t prov dïna p es v mïnìk TUV. 2. POPIS N drû z sobnìku je vyrobena z kvalitnì oceli, z vnit nì strany smaltovanè p i teplotï 850 C speci lnìm em s vysok m obsahem sklenïn ch vl ken, chr nìcì n drû proti korozi. N drû je rovnïû chr nïna proti korozi pomocì magnèziovè diody, kterou je t eba pravidelnï kontrolovat a v p ÌpadÏ jejìho opot ebenì vymïnit. (viz kapitola 5 " drûba"). P ed nì tepla do sekund rnìho okruhu je zajiötïno pomocì spir lovèho tepelnèho v mïnìku s velk m vnïjöìm povrchem, kter je rovnïû smaltov n. Z sobnìky TUV BMS 150 jsou ËinnÏ izolov ny polyuretanovou pïnou bez polychlorovan ch bifenyl, coû umoûúuje minimalizovat tepelnè ztr ty. - Z sobnìk TUV je dod v n s teplotnìm Ëidlem NTC s konektorem a p ipojovacìm kabelem. - Opl ötïnì je provedeno z lakovanèho ocelovèho plechu. - Po skonëenì ûivotnosti z sobnìku TUV m ûe b t jeho izolace snadno oddïlena od n drûe. PolyetylÈnov film na tèto izolaci zabr nì jejìmu p ilnutì k n drûi. Tato koncepce p ispìv k ochranï ûivotnìho prost edì, kdyû umoûúuje recyklovat zvl öù r znè Ë sti tohoto z sobnìku. 1

4 2.1 RozmÏry a p ipojenì A C G 400 min E F B D ZobrazenÌ bez spodnìho ochrannèho krytu 8953N102 A Vstup do v mïnìku 3/4" B V stup z v mïnìku 3/4" C V stup TUV 3/4" (ËervenÏ oznaëeno) D Vstup studenè vody 3/4" (mod e oznaëeno) E MagnÈziov ochrann anoda F OdvzduönÏnÌ v mïnìku G JÌmka pro Ëidlo TUV 2

5 2.2 Technick data Parametr Jednotka BMS 150 Prim rnì okruh (topn voda) Maxim lnì provoznì teplota C 95 Maxim lnì provoznì tlak bar 10 Objem v mïnìku l 6 Povrch v mïnìku m 2 0,90 Sekund rnì okruh (TUV) Maxim lnì provoznì teplota C 95 Maxim lnì provoznì tlak bar 10 Objem z sobnìku l 150 V kon Pr tok prim rnìm okruhem m 3 /hod 1,1 Prim rnì okruh 85 C: V kon v mïnìku (1) kw 24 Trval v kon (1) l/hod 590 äpiëkov v kon p i T 30 K (za 10 min) (2) l/min 24,3 MnoûstvÌ TUV p i DT 30 K 1. hodinu (2) l 790 Doba oh evu TUV z 10 na 60 C min 26 PohotovostnÌ ztr ta p i TUV = 65 C kwh/24 hod 1,6 OchlazovacÌ konstanta Wh/24 hod.l. C 0,32 Hmotnost P epravnì hmotnost n drûe kg 66 P epravnì hmotnost opl ötïnì kg 70 Celkov hmotnost s vodnìm obsahem kg 216 (1) Studen voda: 10 C - TUV: 45 C (2) Nastaven teplota TUV: 60 C - studen voda 10 C 2.3 Zp sob dod vky Typ BMS 150 Obalov jednotka z sobnìku EE20 3

6 3. MONT é Z sobnìky BMS 150 jsou navrûeny pro p ipojenì k z vïsn m kotl m CITY zleva nebo zprava. 3.1 UmÌstÏnÌ - StÏna, na kterè je z sobnìk instalov n, musì mìt minim lnì nosnost, odpovìdajìcì hmotnosti z sobnìku vëetnï jeho vodnìho obsahu. V p ÌpadÏ dostateënè nosnosti, ale tenkè stïny, je t eba pouûìt z druhè strany stïny ocelovè desky. - Z sobnìk zavïsit pomocì p edmontovan ch t men a 4 öroub 10 mm p edem upevnïn ch ve stïnï. S mont ûnì öablonou p ibalenou se z sobnìkem se snadno urëì poloha tïchto öroub. 3.2 P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku (v mïnìk) (1) (1) VypouötÏcÌ ventil prim rnìho okruhu z sobnìku (1) 8953N103 P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch p edpis a norem, zejmèna»sn Mezi kotlem a pojistn m ventilem kotlovèho okruhu nesmì b t p ipojen û dn uzavìracì prvek. Otopn soustava musì b t hydraulicky zcela oddïlena od vodovodnìho du, se kter m je propojena napouötïcìm ventilem. P ed provedenìm p ipojenì hydraulickèho okruhu kotle a/nebo prim rnìho okruhu z sobnìku TUV (topnè vloûky) je nezbytnè hydraulick okruh dnï propl chnout, aby se zamezilo poökozenì funkënìch Ë stì tohoto okruhu (pojistn ventil, Ëerpadlo, zpïtnè klapky Ö) p Ìpadn mi neëistotami. 4

7 3.3 P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV (pitn voda) 9. UzavÌracÌ ventil 28. Vstup studenè vody 29. RedukËnÌ ventil 30. Pojistn skupina s otevìracìm p etlakem 7 bar a. VestavÏn zpïtn klapka na p Ìvodu studenè vody b. P ipojenì studenè vody k z sobnìku TUV c. UzavÌracÌ ventil d. Pojistn ventil s otevìracìm p etlakem 7 bar a ruënìm vypouötïnìm e. VypouötÏcÌ otvor 54. P eruöenì v toku z odfukovèho potrubì pojistnè skupiny 57. V stup TUV 82. T-kus pro napouötïnì otopnè soustavy p es hydraulick oddïlovaë 57 d c 28 b a e 30 K hydraulickèmu oddïlovaëi kotle cm (54) 8953N104 l P ed hydraulick m p ipojenìm tohoto okruhu je nezbytnè uëinit opat enì, aby do tohoto okruhu nevnikly Ë stice, kterè by mohly zabr nit spr vnè funkci pojistnèho za ÌzenÌ tohoto okruhu. P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch hygienick ch a bezpeënostnìch p edpis a norem, zejmèna»sn Pokud je hydraulickè p ipojenì tohoto okruhu provedeno mïdïn m potrubìm kombinovan m s ocelov mi nebo litinov mi komponenty, musì b t v mìstï p ipojenì tohoto potrubì k z sobnìku na v stupu TUV vloûen izolaënì mezikus, aby se zabr nilo korozi, vzniklè galvanick m Ël nkem. l V tok z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku musì b t sveden p es sifon do odpadovèho potrubì. l HydraulickÈ p ipojenì z sobnìku TUV v souladu s platn mi hygienick mi a bezpeënostnìmi p edpisy je uvedeno na obr zku naho e. Maxim lnì provoznì p etlak sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV je 10 bar. DoporuËen pojistn ventil musì mìt otevìracì p etlak max. 7 bar. l P ipojenì pojistnèho ventilu nebo pojistnè skupiny tohoto okruhu nesmì obsahovat û dnè oddïlovacì prvky. Odvod z odfukovèho potrubì tïchto pojistn ch prvk musì b t voln. V p ÌpadÏ moûnosti p ekroëenì provoznìho p etlaku 5,5 bar musì b t p ed pojistnou skupinu, ale za vodomïr, instalov n pro zajiötïnì st lèho provoznìho p etlaku redukënì ventil. 5

8 3.4 ElektrickÈ p ipojenì P ipojit teplotnì Ëidlo NTC z sobnìku TUV do ovl dacìho panelu kotle. Vloûit Ëidlo TUV na dno jìmky v z sobnìku TUV. P ipojenì musì b t provedeno p ed p ipnutìm nap jecìho napïtì. 8666N UVEDENÕ DO PROVOZU l Napustit z sobnìk vstupnìm potrubìm studenè vody. l Odvzduönit sekund rnì okruh z sobnìku, aby se zabr nilo hluku zp soben m vzduchem obsaûen m ve vodï, kter se p i oh evu a Ëerp nì tèto vody p emisùuje. Proto je t eba nechat bïhem napouötïnì otev en v stup TUV, tento kohout uzav Ìt pouze tehdy, jestliûe je v tok vody z v stupnìho potrubì TUV jiû bez hluku. BÏhem p Ìpravy TUV m ûe vlivem dilatace objemu vody v z sobnìku doch zet k jejìmu v toku z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku. Tento jev je zcela norm lnì a v û dnèm p ÌpadÏ se tomuto v toku nesmì zabraúovat. Potom odvzduönit postupnï cel rozvod TUV p i otev enì p Ìsluön ch kohout. l Odvzduönit okruh v mïnìku TUV pomocì odvzduöúovaëe (poz. F na obr zku na str. 2). l Zkontrolovat pojistnè prvky (pojistn ventil nebo jednotlivè Ë sti pojistnè skupiny) dle n vodu p iloûenèho k tïmto prvk m. 6

9 5. DRéBA A PERIODICK KONTROLY l MagnÈziov anoda MagnÈziov anoda musì b t zkontrolov na nejmènï jednou za dva roky. Po prvnì kontrole a po jejìm opot ebenì se interval tèto kontroly upravì. Anoda m ûe b t zkontrolov na dle n sledujìcìch dvou metod: - Vizu lnì kontrola: Anoda musì b t vymïnïna, jestliûe jejì pr mïr je menöì neû 15 mm (p vodnì pr mïr = 33 mm). - Kontrola mï enìm: - Odpojit uzemúovacì vodië anody, - ZmÏ it elektrick proud mezi anodou a pl ötïm z sobnìku; je-li proud menöì neû 0,1 ma, je t eba anodu vymïnit. l Pojistn armatura Spr vnou funkci pojistnè armatury je nezbytnè zkontrolovat jedenkr t mïsìënï, aby se zamezilo p ÌpadnÈmu p etlaku nad povolenou hodnotu. l Odv pnïnì DoporuËuje se nechat provèst v p ÌpadÏ v penitè vody jednou roënï odbornìkem odv pnïnì v mïnìku TUV, aby byl zaruëen tepeln v kon z sobnìku - viz n sledujìcì pokyny. l Opl ötïnì DoporuËuje se Ëistit m dlovou vodou. Jestliûe musì b t anoda vymïnïna, je t eba postupovat dle n sledujìcìch odstavc. PracovnÌ postup p i odv pnïnì, kontrole a v mïnï magnèziovè anody l Uzav Ìt p Ìvod studenè vody a z sobnìk vypustit. P i vypouötïnì z sobnìku p es pojistnou armaturu je tuto t eba p estavit do polohy "vypouötïnì" a otev Ìt kohout TUV (nebo vypouötïcì kohout), aby mohl do z sobnìku vnikat vzduch. l Z jìmky vyjmout teplotnì Ëidlo A. l Vyöroubovat dva örouby C p ednìho spodnìho krytu B a tento kryt sejmout. l Odöroubovat kryt D (klìë Ë. 13). l Zkontrolovat ochrannou anodu E a p ÌpadnÏ vymïnit. l Zkontrolovat v mïnìk TUV: p ÌpadnÏ odv pnit, aby byl zaruëen jeho tepeln v kon. l V pnìk, kter je na dnï z sobnìku vylouëen ve formï kaöe nebo vrstvy kotlovèho kamene, odstranit. V pnìk usazen na vnit nìch stïn ch z sobnìku neodstraúovat, protoûe zaruëuje dodateënou ochranu proti korozi a zlepöuje tepelnï izolaënì vlastnosti z sobnìku. V mïnìk TUV musì b t p ÌpadnÏ takè odv pnïn, aby byla zaruëena dokonal tepeln v mïna. l JednotlivÈ Ë sti z sobnìku opït smontovat. TÏsnÏnÌ p Ìruby F vymïnit: vsadit pojistn krouûek G; p itom db t na to, aby se polohovacì jaz Ëek tïsnïnì nach zel na vnïjöì stranï. - Do jìmky zasunout teplotnì Ëidlo. ärouby krytu ËistÌcÌho otvoru neutahovat pevnï: 8 Nm ± 1; k tomu pouûìt momentov klìë. Pozn mka: Pokud se pouûije n strëkov klìë s kr tkou p kou, docìlì se toëiv moment asi 6 Nm. 13 A D F E G l Po opïtovnè mont ûi z sobnìku zkontrolovat tïsnost. B l P i uvedenì do provozu p ihlèdnout k daj m Ël nku 4 tohoto n vodu. C 8953N105 7

10 6. KONTROLNÕ LIST DRéBY». Datum P edmït kontroly Pozn mka Technik Podpis 8

11 7. STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY Z ruënì doba Na kaûd v robek DE DIETRICH, dovezen firmou Stiebel Eltron spol. s r.o. (d le jen dovozcem) je za p edpokladu splnïnì d le uveden ch podmìnek poskytov na z ruënì doba 24 mïsìc od uvedenì v robku do provozu, nejdèle vöak 36 mïsìc od data vyskladnïnì u dovozce. V jimku tvo Ì opot ebitelnè Ë sti: termoël nky, zapalovacì elektrody a ochrannè anody z sobnìk TUV, u kter ch je z ruënì doba 1 rok. Na litinovè Ë sti kotl je poskytov na z ruënì doba 5 let od uvedenì v robku do provozu. Z kladnì podmìnky z ruky Z kladnì podmìnkou p izn nì z ruky na v öe uvedenè v robky je provedenì mont ûe, uvedenì do provozu a p ÌpadnÈ opravy v hradnï dovozcem povï enou a vyökolenou mont ûnì resp. servisnì firmou. Provozovatel je povinen po celou dobu trv nì z ruky peëlivï uschovat z ruënì list, dnï vyplnïn prodejcem a servisnì firmou uv dïjìcì v robek do provozu a dalöì doklad o koupi, jako je Ëet nebo dodacì list. D le provozovatel je pro p Ìpad pot eby uplatnïnì n roku na z ruënì opravu povinen uschovat "N vod k mont ûi a pouûìv nì", jehoû souë stì je i p ed vacì protokol, vyplnïn servisnì firmou p i uv dïnì v robku do provozu. V jimeën ustanovenì Za ökody, kterè na v robku vzniknou v d sledku chemick ch nebo elektrochemick ch vliv (nap. ökodliviny ve spalovacìm vzduchu, vlastnosti topnè vodyö) nebo instalacì neodpovìdajìcì technick m pravidl m p Ìp. projekënìm podklad m pro tyto v robky nep ebìr dovozce z ruku. äkody zp sobenè p epravou budou dovozcem bezplatnï odstranïny, bude-li neprodlenï vïrohodnï prok z no, ûe p ÌËina vznikla na stranï dovozce. ViditelnÈ ökody na laku a u uhradì dovozce za stejn ch p edpoklad tehdy, budou-li nahl öeny povï enè servisnì firmï bïhem 14 dn po p ed nì v robku. Z sahy nebo zmïny na v robku prost ednictvìm firem nebo osob, kterè k tomuto nemajì opr vnïnì od dovozce a nejsou tedy uvedeny v ofici lnìm seznamu mont ûnìch resp. servisnìch firem tohoto dovozce, majì za n sledek zruöenì z ruënì povinnosti dovozce. Pr ce spojenè se se ÌzenÌm nebo p estavbou v robku na jin druh paliva hradì objednavatel tïchto pracì. Opravy V p ÌpadÏ n rokov nì z ruënì opravy zjistì povï en servisnì firma, je-li o splnïnì z ruënì povinnosti û d no opr vnïnï. Jestliûe ano, rozhodne tato firma o zp sobu odstranïnì z vady. V p ÌpadÏ opravy se postar o jejì odbornè provedenì. PoË tek a doba z ruky stanovenè p i koupi v robku tìm nebudou ovlivnïny ani p i v mïnï za n hradnì v robek. Na vymïnïnè dìly je poskytov na z ruka do konce trv nì potvrzenè z ruënì doby, nejmènï vöak 1 rok. Z ruky se nevztahujì: a) na vady zp sobenè chybn m projektov m eöenìm, kterè dovozce neprov dïl b) na chyby, jejichû p vod je v chybnï pracujìcìm za ÌzenÌ, kterè nenì souë stì dod vky kotle, ale kterè ovlivúuje jeho funkci c) na ökody vzniklè neodborn m z sahem do dod vanèho za ÌzenÌ nepovolanou osobou d) na ökody vzniklè nedodrûenìm p edpis pro skladov nì a zach zenì, vydan ch v robcem e) na ökody vzniklè nespr vn m p ipojenìm f) na ökody vzniklè uvedenìm do provozu pracovnìkem nebo organizacì, kter k tomu nenì opr vnïna g) na ökody vzniklè nedodrûenìm podmìnek uveden ch v n vodu k mont ûi a pouûìv nì h) na ökody vzniklè kolìs nìm nap jecìho napïtì mimo povolenè tolerance nebo ruöenìm v elektrickè sìti i) na ökody vzniklè kolìs nìm pracovnìho p etlaku plynu na p Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci j) na ökody vzniklè neupravenou obïhovou resp. doplúovacì vodou v tepelnè soustavï, kter nesplúuje poûadavky»sn (tab.1 - hustota tepelnèho toku q 23 kw/m 3 ) k) za ökody vzniklè z sahem vyööì moci nebo jinou neodvratitelnou ud lostì N klady Dovozce p ebìr po dobu z ruky veökerè materi lovè a dodateënï takè pracovnì a jìzdnì n klady, kterè povï enè mont ûnì, resp. servisnì firmï vznikly na z kladï uznanè z ruënì opravy v robku. RuËenÌ Za ztr tu nebo poökozenì v robku v d sledku kr deûe, poû ru, v leënèho p Ìpadu nebo jin ch n siln ch p ÌËin nem ûe dovozce p evzìt ruëenì s v jimkou p Ìpadu, kdy je p edmït proti takov m p Ìpad m pojiötïn. Z ruëenì jsou vyjmuty i p ÌmÈ nebo nep ÌmÈ ökody, zp sobenè v robkem. 8. N HRADNÕ DÕLY (viz n sledujìcì str nku) 9

12 N hradnì dìly BMS 150 Pro CITY 1.24 BS a 1.24 FF BS Pro CITY 3.24 BS a 3.24 FF BS Pozn mka: P i objedn v nì n hradnìch dìl je nezbytnï nutnè uvèst jejich objednacì ËÌslo x 6x 3x 2 1x 2x 1x N106 Poz. Objed. Ë. N ZEV Poz. Objed. Ë. N ZEV MAGN ZIOV ANODA KOMPL UZEM OVACÕ VODI» KOMPLETNÕ SESTAVA KONEKTOR»IDLA TUV UPEV OVACÕ TÿMEN SADA PÿISLUäENSTVÕ SADA TÃSNÃNÕ 7 mm + TÃSNÃNÌ H 5 mm ODVZDUä OVA» 1/8ì SPODNÕ KRYT »IDLO TUV 1,5 M 05/00 10

13 11

14 CENTR LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA PRO V ROBKY DE DIETRICH DE SERVIS s.r.o. Z bïhlick Praha 10 tel.: (7) fax: I-THERM s.r.o. P erovsk Olomouc - Holice tel.: fax: Na v öe uvedenè adrese obdrûì uûivatel podrobnè informace ohlednï celoploönè servisnì sìtï na zemì»eskè republiky. GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H j m 946, Praha 5 - Stod lky Tel.: *, Fax: ,

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02

Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02 Domolight 3-18 LP Plynový kondenzační kotel Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.0 Obsah Popis kotle... 3 Použití... 3 Charakteristické znaky kotle... 3 Popis kotle Domolight... 4 Bezpečnostní pokyny...

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Popis Produktovou řadu EWH tvoří zásobníkové nástěnné elektrické ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je opatřena

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více