BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY"

Transkript

1 »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/

2 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ POPIS RozmÏry a p ipojenì Technick data Zp sob dod vky MONT é UmÌstÏnÌ P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku ElektrickÈ zapojenì UVEDENÕ DO PROVOZU DRéBA A PERIODICK KONTROLY KONTROLNÕ LIST DRéBY STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY N HRADNÕ DÕLY... 9 l shoda s normami / znaëka UvedenÈ z vïsnè z sobnìky TUV odpovìdajì n sledujìcìm evropsk m smïrnicìm: - 73/23 EHS SmÏrnice pro nìzkè napïtì SouvisejÌcÌ norma:»sn EN /336 EHS SmÏrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu SouvisejÌcÌ normy:»sn EN /»SN EN /»SN EN

3 Z vïsnè z sobnìky TUV BMS 150 popsanè v tomto n vodu jsou urëeny pro p Ìpravu TUV se z vïsn mi kotli CITY 1.24 BS, 1.24 FF BS, 3.24 BS a 3.24 FF BS. 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ l Sestava z sobnìk/kotel musì b t instalov na v mìstï chr nïnèm proti mrazu. Z sobnìk TUV je t eba instalovat v mìstï s co nejmenöì tepelnou ztr tou. V kaûdèm p ÌpadÏ se doporuëuje v stupnì potrubì TUV tepelnï izolovat. l Tento n vod musì b t k dispozici v blìzkosti instalace tohoto z sobnìku. UpozornÏnÌ: - Mont û, uvedenì do provozu a drûba musì b t prov dïny v souladu s platn mi normami (zejmèna»sn ), s mìstnìmi p edpisy a s tìmto n vodem. - DodrûenÌ tïchto p edpis je nezbytnï nutnè pro zaruëenì spr vnè a spolehlivè funkce tohoto v robku. - Pro uzn nì z ruky nesmì b t na z sobnìku TUV prov dïny û dnè pravy. - Prim rnì a sekund rnì okruh z sobnìku nesmì b t hydraulicky propojen. - Cirkulace TUV nesmì b t prov dïna p es v mïnìk TUV. 2. POPIS N drû z sobnìku je vyrobena z kvalitnì oceli, z vnit nì strany smaltovanè p i teplotï 850 C speci lnìm em s vysok m obsahem sklenïn ch vl ken, chr nìcì n drû proti korozi. N drû je rovnïû chr nïna proti korozi pomocì magnèziovè diody, kterou je t eba pravidelnï kontrolovat a v p ÌpadÏ jejìho opot ebenì vymïnit. (viz kapitola 5 " drûba"). P ed nì tepla do sekund rnìho okruhu je zajiötïno pomocì spir lovèho tepelnèho v mïnìku s velk m vnïjöìm povrchem, kter je rovnïû smaltov n. Z sobnìky TUV BMS 150 jsou ËinnÏ izolov ny polyuretanovou pïnou bez polychlorovan ch bifenyl, coû umoûúuje minimalizovat tepelnè ztr ty. - Z sobnìk TUV je dod v n s teplotnìm Ëidlem NTC s konektorem a p ipojovacìm kabelem. - Opl ötïnì je provedeno z lakovanèho ocelovèho plechu. - Po skonëenì ûivotnosti z sobnìku TUV m ûe b t jeho izolace snadno oddïlena od n drûe. PolyetylÈnov film na tèto izolaci zabr nì jejìmu p ilnutì k n drûi. Tato koncepce p ispìv k ochranï ûivotnìho prost edì, kdyû umoûúuje recyklovat zvl öù r znè Ë sti tohoto z sobnìku. 1

4 2.1 RozmÏry a p ipojenì A C G 400 min E F B D ZobrazenÌ bez spodnìho ochrannèho krytu 8953N102 A Vstup do v mïnìku 3/4" B V stup z v mïnìku 3/4" C V stup TUV 3/4" (ËervenÏ oznaëeno) D Vstup studenè vody 3/4" (mod e oznaëeno) E MagnÈziov ochrann anoda F OdvzduönÏnÌ v mïnìku G JÌmka pro Ëidlo TUV 2

5 2.2 Technick data Parametr Jednotka BMS 150 Prim rnì okruh (topn voda) Maxim lnì provoznì teplota C 95 Maxim lnì provoznì tlak bar 10 Objem v mïnìku l 6 Povrch v mïnìku m 2 0,90 Sekund rnì okruh (TUV) Maxim lnì provoznì teplota C 95 Maxim lnì provoznì tlak bar 10 Objem z sobnìku l 150 V kon Pr tok prim rnìm okruhem m 3 /hod 1,1 Prim rnì okruh 85 C: V kon v mïnìku (1) kw 24 Trval v kon (1) l/hod 590 äpiëkov v kon p i T 30 K (za 10 min) (2) l/min 24,3 MnoûstvÌ TUV p i DT 30 K 1. hodinu (2) l 790 Doba oh evu TUV z 10 na 60 C min 26 PohotovostnÌ ztr ta p i TUV = 65 C kwh/24 hod 1,6 OchlazovacÌ konstanta Wh/24 hod.l. C 0,32 Hmotnost P epravnì hmotnost n drûe kg 66 P epravnì hmotnost opl ötïnì kg 70 Celkov hmotnost s vodnìm obsahem kg 216 (1) Studen voda: 10 C - TUV: 45 C (2) Nastaven teplota TUV: 60 C - studen voda 10 C 2.3 Zp sob dod vky Typ BMS 150 Obalov jednotka z sobnìku EE20 3

6 3. MONT é Z sobnìky BMS 150 jsou navrûeny pro p ipojenì k z vïsn m kotl m CITY zleva nebo zprava. 3.1 UmÌstÏnÌ - StÏna, na kterè je z sobnìk instalov n, musì mìt minim lnì nosnost, odpovìdajìcì hmotnosti z sobnìku vëetnï jeho vodnìho obsahu. V p ÌpadÏ dostateënè nosnosti, ale tenkè stïny, je t eba pouûìt z druhè strany stïny ocelovè desky. - Z sobnìk zavïsit pomocì p edmontovan ch t men a 4 öroub 10 mm p edem upevnïn ch ve stïnï. S mont ûnì öablonou p ibalenou se z sobnìkem se snadno urëì poloha tïchto öroub. 3.2 P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku (v mïnìk) (1) (1) VypouötÏcÌ ventil prim rnìho okruhu z sobnìku (1) 8953N103 P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch p edpis a norem, zejmèna»sn Mezi kotlem a pojistn m ventilem kotlovèho okruhu nesmì b t p ipojen û dn uzavìracì prvek. Otopn soustava musì b t hydraulicky zcela oddïlena od vodovodnìho du, se kter m je propojena napouötïcìm ventilem. P ed provedenìm p ipojenì hydraulickèho okruhu kotle a/nebo prim rnìho okruhu z sobnìku TUV (topnè vloûky) je nezbytnè hydraulick okruh dnï propl chnout, aby se zamezilo poökozenì funkënìch Ë stì tohoto okruhu (pojistn ventil, Ëerpadlo, zpïtnè klapky Ö) p Ìpadn mi neëistotami. 4

7 3.3 P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV (pitn voda) 9. UzavÌracÌ ventil 28. Vstup studenè vody 29. RedukËnÌ ventil 30. Pojistn skupina s otevìracìm p etlakem 7 bar a. VestavÏn zpïtn klapka na p Ìvodu studenè vody b. P ipojenì studenè vody k z sobnìku TUV c. UzavÌracÌ ventil d. Pojistn ventil s otevìracìm p etlakem 7 bar a ruënìm vypouötïnìm e. VypouötÏcÌ otvor 54. P eruöenì v toku z odfukovèho potrubì pojistnè skupiny 57. V stup TUV 82. T-kus pro napouötïnì otopnè soustavy p es hydraulick oddïlovaë 57 d c 28 b a e 30 K hydraulickèmu oddïlovaëi kotle cm (54) 8953N104 l P ed hydraulick m p ipojenìm tohoto okruhu je nezbytnè uëinit opat enì, aby do tohoto okruhu nevnikly Ë stice, kterè by mohly zabr nit spr vnè funkci pojistnèho za ÌzenÌ tohoto okruhu. P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch hygienick ch a bezpeënostnìch p edpis a norem, zejmèna»sn Pokud je hydraulickè p ipojenì tohoto okruhu provedeno mïdïn m potrubìm kombinovan m s ocelov mi nebo litinov mi komponenty, musì b t v mìstï p ipojenì tohoto potrubì k z sobnìku na v stupu TUV vloûen izolaënì mezikus, aby se zabr nilo korozi, vzniklè galvanick m Ël nkem. l V tok z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku musì b t sveden p es sifon do odpadovèho potrubì. l HydraulickÈ p ipojenì z sobnìku TUV v souladu s platn mi hygienick mi a bezpeënostnìmi p edpisy je uvedeno na obr zku naho e. Maxim lnì provoznì p etlak sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV je 10 bar. DoporuËen pojistn ventil musì mìt otevìracì p etlak max. 7 bar. l P ipojenì pojistnèho ventilu nebo pojistnè skupiny tohoto okruhu nesmì obsahovat û dnè oddïlovacì prvky. Odvod z odfukovèho potrubì tïchto pojistn ch prvk musì b t voln. V p ÌpadÏ moûnosti p ekroëenì provoznìho p etlaku 5,5 bar musì b t p ed pojistnou skupinu, ale za vodomïr, instalov n pro zajiötïnì st lèho provoznìho p etlaku redukënì ventil. 5

8 3.4 ElektrickÈ p ipojenì P ipojit teplotnì Ëidlo NTC z sobnìku TUV do ovl dacìho panelu kotle. Vloûit Ëidlo TUV na dno jìmky v z sobnìku TUV. P ipojenì musì b t provedeno p ed p ipnutìm nap jecìho napïtì. 8666N UVEDENÕ DO PROVOZU l Napustit z sobnìk vstupnìm potrubìm studenè vody. l Odvzduönit sekund rnì okruh z sobnìku, aby se zabr nilo hluku zp soben m vzduchem obsaûen m ve vodï, kter se p i oh evu a Ëerp nì tèto vody p emisùuje. Proto je t eba nechat bïhem napouötïnì otev en v stup TUV, tento kohout uzav Ìt pouze tehdy, jestliûe je v tok vody z v stupnìho potrubì TUV jiû bez hluku. BÏhem p Ìpravy TUV m ûe vlivem dilatace objemu vody v z sobnìku doch zet k jejìmu v toku z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku. Tento jev je zcela norm lnì a v û dnèm p ÌpadÏ se tomuto v toku nesmì zabraúovat. Potom odvzduönit postupnï cel rozvod TUV p i otev enì p Ìsluön ch kohout. l Odvzduönit okruh v mïnìku TUV pomocì odvzduöúovaëe (poz. F na obr zku na str. 2). l Zkontrolovat pojistnè prvky (pojistn ventil nebo jednotlivè Ë sti pojistnè skupiny) dle n vodu p iloûenèho k tïmto prvk m. 6

9 5. DRéBA A PERIODICK KONTROLY l MagnÈziov anoda MagnÈziov anoda musì b t zkontrolov na nejmènï jednou za dva roky. Po prvnì kontrole a po jejìm opot ebenì se interval tèto kontroly upravì. Anoda m ûe b t zkontrolov na dle n sledujìcìch dvou metod: - Vizu lnì kontrola: Anoda musì b t vymïnïna, jestliûe jejì pr mïr je menöì neû 15 mm (p vodnì pr mïr = 33 mm). - Kontrola mï enìm: - Odpojit uzemúovacì vodië anody, - ZmÏ it elektrick proud mezi anodou a pl ötïm z sobnìku; je-li proud menöì neû 0,1 ma, je t eba anodu vymïnit. l Pojistn armatura Spr vnou funkci pojistnè armatury je nezbytnè zkontrolovat jedenkr t mïsìënï, aby se zamezilo p ÌpadnÈmu p etlaku nad povolenou hodnotu. l Odv pnïnì DoporuËuje se nechat provèst v p ÌpadÏ v penitè vody jednou roënï odbornìkem odv pnïnì v mïnìku TUV, aby byl zaruëen tepeln v kon z sobnìku - viz n sledujìcì pokyny. l Opl ötïnì DoporuËuje se Ëistit m dlovou vodou. Jestliûe musì b t anoda vymïnïna, je t eba postupovat dle n sledujìcìch odstavc. PracovnÌ postup p i odv pnïnì, kontrole a v mïnï magnèziovè anody l Uzav Ìt p Ìvod studenè vody a z sobnìk vypustit. P i vypouötïnì z sobnìku p es pojistnou armaturu je tuto t eba p estavit do polohy "vypouötïnì" a otev Ìt kohout TUV (nebo vypouötïcì kohout), aby mohl do z sobnìku vnikat vzduch. l Z jìmky vyjmout teplotnì Ëidlo A. l Vyöroubovat dva örouby C p ednìho spodnìho krytu B a tento kryt sejmout. l Odöroubovat kryt D (klìë Ë. 13). l Zkontrolovat ochrannou anodu E a p ÌpadnÏ vymïnit. l Zkontrolovat v mïnìk TUV: p ÌpadnÏ odv pnit, aby byl zaruëen jeho tepeln v kon. l V pnìk, kter je na dnï z sobnìku vylouëen ve formï kaöe nebo vrstvy kotlovèho kamene, odstranit. V pnìk usazen na vnit nìch stïn ch z sobnìku neodstraúovat, protoûe zaruëuje dodateënou ochranu proti korozi a zlepöuje tepelnï izolaënì vlastnosti z sobnìku. V mïnìk TUV musì b t p ÌpadnÏ takè odv pnïn, aby byla zaruëena dokonal tepeln v mïna. l JednotlivÈ Ë sti z sobnìku opït smontovat. TÏsnÏnÌ p Ìruby F vymïnit: vsadit pojistn krouûek G; p itom db t na to, aby se polohovacì jaz Ëek tïsnïnì nach zel na vnïjöì stranï. - Do jìmky zasunout teplotnì Ëidlo. ärouby krytu ËistÌcÌho otvoru neutahovat pevnï: 8 Nm ± 1; k tomu pouûìt momentov klìë. Pozn mka: Pokud se pouûije n strëkov klìë s kr tkou p kou, docìlì se toëiv moment asi 6 Nm. 13 A D F E G l Po opïtovnè mont ûi z sobnìku zkontrolovat tïsnost. B l P i uvedenì do provozu p ihlèdnout k daj m Ël nku 4 tohoto n vodu. C 8953N105 7

10 6. KONTROLNÕ LIST DRéBY». Datum P edmït kontroly Pozn mka Technik Podpis 8

11 7. STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY Z ruënì doba Na kaûd v robek DE DIETRICH, dovezen firmou Stiebel Eltron spol. s r.o. (d le jen dovozcem) je za p edpokladu splnïnì d le uveden ch podmìnek poskytov na z ruënì doba 24 mïsìc od uvedenì v robku do provozu, nejdèle vöak 36 mïsìc od data vyskladnïnì u dovozce. V jimku tvo Ì opot ebitelnè Ë sti: termoël nky, zapalovacì elektrody a ochrannè anody z sobnìk TUV, u kter ch je z ruënì doba 1 rok. Na litinovè Ë sti kotl je poskytov na z ruënì doba 5 let od uvedenì v robku do provozu. Z kladnì podmìnky z ruky Z kladnì podmìnkou p izn nì z ruky na v öe uvedenè v robky je provedenì mont ûe, uvedenì do provozu a p ÌpadnÈ opravy v hradnï dovozcem povï enou a vyökolenou mont ûnì resp. servisnì firmou. Provozovatel je povinen po celou dobu trv nì z ruky peëlivï uschovat z ruënì list, dnï vyplnïn prodejcem a servisnì firmou uv dïjìcì v robek do provozu a dalöì doklad o koupi, jako je Ëet nebo dodacì list. D le provozovatel je pro p Ìpad pot eby uplatnïnì n roku na z ruënì opravu povinen uschovat "N vod k mont ûi a pouûìv nì", jehoû souë stì je i p ed vacì protokol, vyplnïn servisnì firmou p i uv dïnì v robku do provozu. V jimeën ustanovenì Za ökody, kterè na v robku vzniknou v d sledku chemick ch nebo elektrochemick ch vliv (nap. ökodliviny ve spalovacìm vzduchu, vlastnosti topnè vodyö) nebo instalacì neodpovìdajìcì technick m pravidl m p Ìp. projekënìm podklad m pro tyto v robky nep ebìr dovozce z ruku. äkody zp sobenè p epravou budou dovozcem bezplatnï odstranïny, bude-li neprodlenï vïrohodnï prok z no, ûe p ÌËina vznikla na stranï dovozce. ViditelnÈ ökody na laku a u uhradì dovozce za stejn ch p edpoklad tehdy, budou-li nahl öeny povï enè servisnì firmï bïhem 14 dn po p ed nì v robku. Z sahy nebo zmïny na v robku prost ednictvìm firem nebo osob, kterè k tomuto nemajì opr vnïnì od dovozce a nejsou tedy uvedeny v ofici lnìm seznamu mont ûnìch resp. servisnìch firem tohoto dovozce, majì za n sledek zruöenì z ruënì povinnosti dovozce. Pr ce spojenè se se ÌzenÌm nebo p estavbou v robku na jin druh paliva hradì objednavatel tïchto pracì. Opravy V p ÌpadÏ n rokov nì z ruënì opravy zjistì povï en servisnì firma, je-li o splnïnì z ruënì povinnosti û d no opr vnïnï. Jestliûe ano, rozhodne tato firma o zp sobu odstranïnì z vady. V p ÌpadÏ opravy se postar o jejì odbornè provedenì. PoË tek a doba z ruky stanovenè p i koupi v robku tìm nebudou ovlivnïny ani p i v mïnï za n hradnì v robek. Na vymïnïnè dìly je poskytov na z ruka do konce trv nì potvrzenè z ruënì doby, nejmènï vöak 1 rok. Z ruky se nevztahujì: a) na vady zp sobenè chybn m projektov m eöenìm, kterè dovozce neprov dïl b) na chyby, jejichû p vod je v chybnï pracujìcìm za ÌzenÌ, kterè nenì souë stì dod vky kotle, ale kterè ovlivúuje jeho funkci c) na ökody vzniklè neodborn m z sahem do dod vanèho za ÌzenÌ nepovolanou osobou d) na ökody vzniklè nedodrûenìm p edpis pro skladov nì a zach zenì, vydan ch v robcem e) na ökody vzniklè nespr vn m p ipojenìm f) na ökody vzniklè uvedenìm do provozu pracovnìkem nebo organizacì, kter k tomu nenì opr vnïna g) na ökody vzniklè nedodrûenìm podmìnek uveden ch v n vodu k mont ûi a pouûìv nì h) na ökody vzniklè kolìs nìm nap jecìho napïtì mimo povolenè tolerance nebo ruöenìm v elektrickè sìti i) na ökody vzniklè kolìs nìm pracovnìho p etlaku plynu na p Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci j) na ökody vzniklè neupravenou obïhovou resp. doplúovacì vodou v tepelnè soustavï, kter nesplúuje poûadavky»sn (tab.1 - hustota tepelnèho toku q 23 kw/m 3 ) k) za ökody vzniklè z sahem vyööì moci nebo jinou neodvratitelnou ud lostì N klady Dovozce p ebìr po dobu z ruky veökerè materi lovè a dodateënï takè pracovnì a jìzdnì n klady, kterè povï enè mont ûnì, resp. servisnì firmï vznikly na z kladï uznanè z ruënì opravy v robku. RuËenÌ Za ztr tu nebo poökozenì v robku v d sledku kr deûe, poû ru, v leënèho p Ìpadu nebo jin ch n siln ch p ÌËin nem ûe dovozce p evzìt ruëenì s v jimkou p Ìpadu, kdy je p edmït proti takov m p Ìpad m pojiötïn. Z ruëenì jsou vyjmuty i p ÌmÈ nebo nep ÌmÈ ökody, zp sobenè v robkem. 8. N HRADNÕ DÕLY (viz n sledujìcì str nku) 9

12 N hradnì dìly BMS 150 Pro CITY 1.24 BS a 1.24 FF BS Pro CITY 3.24 BS a 3.24 FF BS Pozn mka: P i objedn v nì n hradnìch dìl je nezbytnï nutnè uvèst jejich objednacì ËÌslo x 6x 3x 2 1x 2x 1x N106 Poz. Objed. Ë. N ZEV Poz. Objed. Ë. N ZEV MAGN ZIOV ANODA KOMPL UZEM OVACÕ VODI» KOMPLETNÕ SESTAVA KONEKTOR»IDLA TUV UPEV OVACÕ TÿMEN SADA PÿISLUäENSTVÕ SADA TÃSNÃNÕ 7 mm + TÃSNÃNÌ H 5 mm ODVZDUä OVA» 1/8ì SPODNÕ KRYT »IDLO TUV 1,5 M 05/00 10

13 11

14 CENTR LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA PRO V ROBKY DE DIETRICH DE SERVIS s.r.o. Z bïhlick Praha 10 tel.: (7) fax: I-THERM s.r.o. P erovsk Olomouc - Holice tel.: fax: Na v öe uvedenè adrese obdrûì uûivatel podrobnè informace ohlednï celoploönè servisnì sìtï na zemì»eskè republiky. GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H j m 946, Praha 5 - Stod lky Tel.: *, Fax: ,

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 1.24, 2.24 SZ BRNO Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 0085 ««OdpovÌd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 90/396 EU

Více

VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV. s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B Obsah. Popis. P ehled model

VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV. s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B Obsah. Popis. P ehled model Z SOBNÕKY TUV VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B 8-1 SZ BRNO Maxim lnï p Ìpustn tlak prim rnì okruh : 12 bar sekund rnì okruh : 1 bar Max. p Ìpustn

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500 NÁVOD K INSTALACI NÁVOD K INSTALACI CZ Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců tepelné techniky pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VIESMANN VITOCELL 100 V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL 100 V Typ CVW Vertikální

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE ND, 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222 VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta LITINOV KOTEL TOPNÝ OLEJ PLYN GT 00 GT 00 K GT 00 DIEMATIC-m Delta odpovìd p edpis m n sledujìcìch 009 evropsk ch smïrnic: - 92/2/EWG. SmÏrnice pro stupeú Ëinnosti - 90/96/EWG. SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje

Více

ENERGY 750N V0 ENERGY 1000N V0 ENERGY 1500N V0 ENERGY 2000N V0

ENERGY 750N V0 ENERGY 1000N V0 ENERGY 1500N V0 ENERGY 2000N V0 150N V0 200N V0 300N V0 400N V0 500N V0 750N V0 1000N V0 1500N V0 2000N V0 Stacionární oh íva s elektrickým oh evem objem 150-2000 litr Oh íva e jsou dodávána v etn elektrického topného lesa se standardním

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 390/130 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Balení...

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE KUMULČNÍ NÁDRŽ ND, NDO 250, 500, 750, 0 UKV 102, 300, 500 TRDIČNÍ ČSKÝ VÝROBC KUMULČNÍ NÁDRŽ kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

Akumulační nádoby Technické informace

Akumulační nádoby Technické informace GC Tepelná technika Nadhodnota od GC Akumulační nádoby Technické informace Akumulační nádoby CPUOW bez pevně zabudovaného trubkového výměníku ZÁSOBNÍK OBJEM OBJEDNACÍ ČÍSLO HMOTNOST POPIS zkratka 1 kg

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300

VIESMANN VITOCELL W. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL W 100 VITOCELL W 300 VIESMANN VITOCELL W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnný kotel 80 až 300 litrů objem List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 5 a 7 VITOCELL W 100 Zásobníkový

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Provozně montážní předpisy ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2014

Zásobníkové ohřívače vody 2014 Zásobníkové ohřívače vody 2014 1 2 Úspornost a efektivnost u vás doma 3 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 5 Výběr ohřívače vody... 6 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 7 Malé elektrické ohřívače...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRO VODOROVNOU MONTÁŽ OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o.

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

Projektov nì s kotli De Dietrich

Projektov nì s kotli De Dietrich Projektov nì s kotli De Dietrich ProvoznÌ vlastnosti, z kladnì pravidla n vrhu, hydraulick a elektrick zapojenì kotl De Dietrich vëetnï p ÌsluöenstvÌ a technick specifikace dle vzorov ch schèmat.. vod

Více

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec. Nepoužívejte horizontální odvod.

Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI. Kondenzační kotel. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec. Nepoužívejte horizontální odvod. multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox ZEM NÁVOD NA INSTALACI 4 0 3 3 2 3 6 4 3 7 9 8 2 www.serio.cz. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT. zpátečka

Více

1. ÚVOD: Cíl projektu

1. ÚVOD: Cíl projektu 1. ÚVOD: Cíl projektu Úkolem projektu je vyřešit návrh vytápění v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy a to za předpokladu vlastního zdroje tepla nástěnného plynového kotle. Otopné plochy budou tvořeny

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Návod k obsluze a instalaci nepřímotopných zásobníkových ohřívačů

Návod k obsluze a instalaci nepřímotopných zásobníkových ohřívačů Návod k obsluze a instalaci nepřímotopných zásobníkových ohřívačů THERM 55/NEREZ THERM 60/Z THERM 60/S THERM 100/S THERM 100 S/B 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. POPIS FUNKCE... 3 VÝHODY POUŽITÍ NEPŘÍMOTOPNÉHO

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500 WWKS 300 WWKS 500 Zásobníkový ohřívač pro přípravu teplé vody se zabudovaným solárním výměníkem, s výměníkem pro doplňkový ohřev vody z dalšího zdroje a s možností zapojení el. topné patrony. Vnitřní povrch

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-P-301

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 0 až 400 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 0-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet ISS.50 X provedení kolektoru: H horizontální provedení kolektoru V vertikální provedení

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 100 NTR/2,2 kw OKCE 125 NTR/2,2 kw Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 /

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ).

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ). Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw 5825 656 7/2009 CZ Vitodens 222-F Plynový kondenzační kompaktní kotel s modulovaným válcovým hořákem MatriX, pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS 1 Všeobecně č. výr. 996091 9xxCIT verze V03 stav 2009/06 Technické změny vyhrazeny! 2 9960919xxCIT V03 2009/06 1 Všeobecně Obsah 1 Všeobecně...4

Více