BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY"

Transkript

1 »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/

2 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ POPIS RozmÏry a p ipojenì Technick data Zp sob dod vky MONT é UmÌstÏnÌ P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku ElektrickÈ zapojenì UVEDENÕ DO PROVOZU DRéBA A PERIODICK KONTROLY KONTROLNÕ LIST DRéBY STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY N HRADNÕ DÕLY... 9 l shoda s normami / znaëka UvedenÈ z vïsnè z sobnìky TUV odpovìdajì n sledujìcìm evropsk m smïrnicìm: - 73/23 EHS SmÏrnice pro nìzkè napïtì SouvisejÌcÌ norma:»sn EN /336 EHS SmÏrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu SouvisejÌcÌ normy:»sn EN /»SN EN /»SN EN

3 Z vïsnè z sobnìky TUV BMS 150 popsanè v tomto n vodu jsou urëeny pro p Ìpravu TUV se z vïsn mi kotli CITY 1.24 BS, 1.24 FF BS, 3.24 BS a 3.24 FF BS. 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ l Sestava z sobnìk/kotel musì b t instalov na v mìstï chr nïnèm proti mrazu. Z sobnìk TUV je t eba instalovat v mìstï s co nejmenöì tepelnou ztr tou. V kaûdèm p ÌpadÏ se doporuëuje v stupnì potrubì TUV tepelnï izolovat. l Tento n vod musì b t k dispozici v blìzkosti instalace tohoto z sobnìku. UpozornÏnÌ: - Mont û, uvedenì do provozu a drûba musì b t prov dïny v souladu s platn mi normami (zejmèna»sn ), s mìstnìmi p edpisy a s tìmto n vodem. - DodrûenÌ tïchto p edpis je nezbytnï nutnè pro zaruëenì spr vnè a spolehlivè funkce tohoto v robku. - Pro uzn nì z ruky nesmì b t na z sobnìku TUV prov dïny û dnè pravy. - Prim rnì a sekund rnì okruh z sobnìku nesmì b t hydraulicky propojen. - Cirkulace TUV nesmì b t prov dïna p es v mïnìk TUV. 2. POPIS N drû z sobnìku je vyrobena z kvalitnì oceli, z vnit nì strany smaltovanè p i teplotï 850 C speci lnìm em s vysok m obsahem sklenïn ch vl ken, chr nìcì n drû proti korozi. N drû je rovnïû chr nïna proti korozi pomocì magnèziovè diody, kterou je t eba pravidelnï kontrolovat a v p ÌpadÏ jejìho opot ebenì vymïnit. (viz kapitola 5 " drûba"). P ed nì tepla do sekund rnìho okruhu je zajiötïno pomocì spir lovèho tepelnèho v mïnìku s velk m vnïjöìm povrchem, kter je rovnïû smaltov n. Z sobnìky TUV BMS 150 jsou ËinnÏ izolov ny polyuretanovou pïnou bez polychlorovan ch bifenyl, coû umoûúuje minimalizovat tepelnè ztr ty. - Z sobnìk TUV je dod v n s teplotnìm Ëidlem NTC s konektorem a p ipojovacìm kabelem. - Opl ötïnì je provedeno z lakovanèho ocelovèho plechu. - Po skonëenì ûivotnosti z sobnìku TUV m ûe b t jeho izolace snadno oddïlena od n drûe. PolyetylÈnov film na tèto izolaci zabr nì jejìmu p ilnutì k n drûi. Tato koncepce p ispìv k ochranï ûivotnìho prost edì, kdyû umoûúuje recyklovat zvl öù r znè Ë sti tohoto z sobnìku. 1

4 2.1 RozmÏry a p ipojenì A C G 400 min E F B D ZobrazenÌ bez spodnìho ochrannèho krytu 8953N102 A Vstup do v mïnìku 3/4" B V stup z v mïnìku 3/4" C V stup TUV 3/4" (ËervenÏ oznaëeno) D Vstup studenè vody 3/4" (mod e oznaëeno) E MagnÈziov ochrann anoda F OdvzduönÏnÌ v mïnìku G JÌmka pro Ëidlo TUV 2

5 2.2 Technick data Parametr Jednotka BMS 150 Prim rnì okruh (topn voda) Maxim lnì provoznì teplota C 95 Maxim lnì provoznì tlak bar 10 Objem v mïnìku l 6 Povrch v mïnìku m 2 0,90 Sekund rnì okruh (TUV) Maxim lnì provoznì teplota C 95 Maxim lnì provoznì tlak bar 10 Objem z sobnìku l 150 V kon Pr tok prim rnìm okruhem m 3 /hod 1,1 Prim rnì okruh 85 C: V kon v mïnìku (1) kw 24 Trval v kon (1) l/hod 590 äpiëkov v kon p i T 30 K (za 10 min) (2) l/min 24,3 MnoûstvÌ TUV p i DT 30 K 1. hodinu (2) l 790 Doba oh evu TUV z 10 na 60 C min 26 PohotovostnÌ ztr ta p i TUV = 65 C kwh/24 hod 1,6 OchlazovacÌ konstanta Wh/24 hod.l. C 0,32 Hmotnost P epravnì hmotnost n drûe kg 66 P epravnì hmotnost opl ötïnì kg 70 Celkov hmotnost s vodnìm obsahem kg 216 (1) Studen voda: 10 C - TUV: 45 C (2) Nastaven teplota TUV: 60 C - studen voda 10 C 2.3 Zp sob dod vky Typ BMS 150 Obalov jednotka z sobnìku EE20 3

6 3. MONT é Z sobnìky BMS 150 jsou navrûeny pro p ipojenì k z vïsn m kotl m CITY zleva nebo zprava. 3.1 UmÌstÏnÌ - StÏna, na kterè je z sobnìk instalov n, musì mìt minim lnì nosnost, odpovìdajìcì hmotnosti z sobnìku vëetnï jeho vodnìho obsahu. V p ÌpadÏ dostateënè nosnosti, ale tenkè stïny, je t eba pouûìt z druhè strany stïny ocelovè desky. - Z sobnìk zavïsit pomocì p edmontovan ch t men a 4 öroub 10 mm p edem upevnïn ch ve stïnï. S mont ûnì öablonou p ibalenou se z sobnìkem se snadno urëì poloha tïchto öroub. 3.2 P ipojenì prim rnìho okruhu z sobnìku (v mïnìk) (1) (1) VypouötÏcÌ ventil prim rnìho okruhu z sobnìku (1) 8953N103 P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch p edpis a norem, zejmèna»sn Mezi kotlem a pojistn m ventilem kotlovèho okruhu nesmì b t p ipojen û dn uzavìracì prvek. Otopn soustava musì b t hydraulicky zcela oddïlena od vodovodnìho du, se kter m je propojena napouötïcìm ventilem. P ed provedenìm p ipojenì hydraulickèho okruhu kotle a/nebo prim rnìho okruhu z sobnìku TUV (topnè vloûky) je nezbytnè hydraulick okruh dnï propl chnout, aby se zamezilo poökozenì funkënìch Ë stì tohoto okruhu (pojistn ventil, Ëerpadlo, zpïtnè klapky Ö) p Ìpadn mi neëistotami. 4

7 3.3 P ipojenì sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV (pitn voda) 9. UzavÌracÌ ventil 28. Vstup studenè vody 29. RedukËnÌ ventil 30. Pojistn skupina s otevìracìm p etlakem 7 bar a. VestavÏn zpïtn klapka na p Ìvodu studenè vody b. P ipojenì studenè vody k z sobnìku TUV c. UzavÌracÌ ventil d. Pojistn ventil s otevìracìm p etlakem 7 bar a ruënìm vypouötïnìm e. VypouötÏcÌ otvor 54. P eruöenì v toku z odfukovèho potrubì pojistnè skupiny 57. V stup TUV 82. T-kus pro napouötïnì otopnè soustavy p es hydraulick oddïlovaë 57 d c 28 b a e 30 K hydraulickèmu oddïlovaëi kotle cm (54) 8953N104 l P ed hydraulick m p ipojenìm tohoto okruhu je nezbytnè uëinit opat enì, aby do tohoto okruhu nevnikly Ë stice, kterè by mohly zabr nit spr vnè funkci pojistnèho za ÌzenÌ tohoto okruhu. P ipojenì musì b t provedeno dle platn ch hygienick ch a bezpeënostnìch p edpis a norem, zejmèna»sn Pokud je hydraulickè p ipojenì tohoto okruhu provedeno mïdïn m potrubìm kombinovan m s ocelov mi nebo litinov mi komponenty, musì b t v mìstï p ipojenì tohoto potrubì k z sobnìku na v stupu TUV vloûen izolaënì mezikus, aby se zabr nilo korozi, vzniklè galvanick m Ël nkem. l V tok z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku musì b t sveden p es sifon do odpadovèho potrubì. l HydraulickÈ p ipojenì z sobnìku TUV v souladu s platn mi hygienick mi a bezpeënostnìmi p edpisy je uvedeno na obr zku naho e. Maxim lnì provoznì p etlak sekund rnìho okruhu z sobnìku TUV je 10 bar. DoporuËen pojistn ventil musì mìt otevìracì p etlak max. 7 bar. l P ipojenì pojistnèho ventilu nebo pojistnè skupiny tohoto okruhu nesmì obsahovat û dnè oddïlovacì prvky. Odvod z odfukovèho potrubì tïchto pojistn ch prvk musì b t voln. V p ÌpadÏ moûnosti p ekroëenì provoznìho p etlaku 5,5 bar musì b t p ed pojistnou skupinu, ale za vodomïr, instalov n pro zajiötïnì st lèho provoznìho p etlaku redukënì ventil. 5

8 3.4 ElektrickÈ p ipojenì P ipojit teplotnì Ëidlo NTC z sobnìku TUV do ovl dacìho panelu kotle. Vloûit Ëidlo TUV na dno jìmky v z sobnìku TUV. P ipojenì musì b t provedeno p ed p ipnutìm nap jecìho napïtì. 8666N UVEDENÕ DO PROVOZU l Napustit z sobnìk vstupnìm potrubìm studenè vody. l Odvzduönit sekund rnì okruh z sobnìku, aby se zabr nilo hluku zp soben m vzduchem obsaûen m ve vodï, kter se p i oh evu a Ëerp nì tèto vody p emisùuje. Proto je t eba nechat bïhem napouötïnì otev en v stup TUV, tento kohout uzav Ìt pouze tehdy, jestliûe je v tok vody z v stupnìho potrubì TUV jiû bez hluku. BÏhem p Ìpravy TUV m ûe vlivem dilatace objemu vody v z sobnìku doch zet k jejìmu v toku z odfukovèho potrubì pojistnèho prvku. Tento jev je zcela norm lnì a v û dnèm p ÌpadÏ se tomuto v toku nesmì zabraúovat. Potom odvzduönit postupnï cel rozvod TUV p i otev enì p Ìsluön ch kohout. l Odvzduönit okruh v mïnìku TUV pomocì odvzduöúovaëe (poz. F na obr zku na str. 2). l Zkontrolovat pojistnè prvky (pojistn ventil nebo jednotlivè Ë sti pojistnè skupiny) dle n vodu p iloûenèho k tïmto prvk m. 6

9 5. DRéBA A PERIODICK KONTROLY l MagnÈziov anoda MagnÈziov anoda musì b t zkontrolov na nejmènï jednou za dva roky. Po prvnì kontrole a po jejìm opot ebenì se interval tèto kontroly upravì. Anoda m ûe b t zkontrolov na dle n sledujìcìch dvou metod: - Vizu lnì kontrola: Anoda musì b t vymïnïna, jestliûe jejì pr mïr je menöì neû 15 mm (p vodnì pr mïr = 33 mm). - Kontrola mï enìm: - Odpojit uzemúovacì vodië anody, - ZmÏ it elektrick proud mezi anodou a pl ötïm z sobnìku; je-li proud menöì neû 0,1 ma, je t eba anodu vymïnit. l Pojistn armatura Spr vnou funkci pojistnè armatury je nezbytnè zkontrolovat jedenkr t mïsìënï, aby se zamezilo p ÌpadnÈmu p etlaku nad povolenou hodnotu. l Odv pnïnì DoporuËuje se nechat provèst v p ÌpadÏ v penitè vody jednou roënï odbornìkem odv pnïnì v mïnìku TUV, aby byl zaruëen tepeln v kon z sobnìku - viz n sledujìcì pokyny. l Opl ötïnì DoporuËuje se Ëistit m dlovou vodou. Jestliûe musì b t anoda vymïnïna, je t eba postupovat dle n sledujìcìch odstavc. PracovnÌ postup p i odv pnïnì, kontrole a v mïnï magnèziovè anody l Uzav Ìt p Ìvod studenè vody a z sobnìk vypustit. P i vypouötïnì z sobnìku p es pojistnou armaturu je tuto t eba p estavit do polohy "vypouötïnì" a otev Ìt kohout TUV (nebo vypouötïcì kohout), aby mohl do z sobnìku vnikat vzduch. l Z jìmky vyjmout teplotnì Ëidlo A. l Vyöroubovat dva örouby C p ednìho spodnìho krytu B a tento kryt sejmout. l Odöroubovat kryt D (klìë Ë. 13). l Zkontrolovat ochrannou anodu E a p ÌpadnÏ vymïnit. l Zkontrolovat v mïnìk TUV: p ÌpadnÏ odv pnit, aby byl zaruëen jeho tepeln v kon. l V pnìk, kter je na dnï z sobnìku vylouëen ve formï kaöe nebo vrstvy kotlovèho kamene, odstranit. V pnìk usazen na vnit nìch stïn ch z sobnìku neodstraúovat, protoûe zaruëuje dodateënou ochranu proti korozi a zlepöuje tepelnï izolaënì vlastnosti z sobnìku. V mïnìk TUV musì b t p ÌpadnÏ takè odv pnïn, aby byla zaruëena dokonal tepeln v mïna. l JednotlivÈ Ë sti z sobnìku opït smontovat. TÏsnÏnÌ p Ìruby F vymïnit: vsadit pojistn krouûek G; p itom db t na to, aby se polohovacì jaz Ëek tïsnïnì nach zel na vnïjöì stranï. - Do jìmky zasunout teplotnì Ëidlo. ärouby krytu ËistÌcÌho otvoru neutahovat pevnï: 8 Nm ± 1; k tomu pouûìt momentov klìë. Pozn mka: Pokud se pouûije n strëkov klìë s kr tkou p kou, docìlì se toëiv moment asi 6 Nm. 13 A D F E G l Po opïtovnè mont ûi z sobnìku zkontrolovat tïsnost. B l P i uvedenì do provozu p ihlèdnout k daj m Ël nku 4 tohoto n vodu. C 8953N105 7

10 6. KONTROLNÕ LIST DRéBY». Datum P edmït kontroly Pozn mka Technik Podpis 8

11 7. STANDARDNÕ Z RU»NÕ PODMÕNKY Z ruënì doba Na kaûd v robek DE DIETRICH, dovezen firmou Stiebel Eltron spol. s r.o. (d le jen dovozcem) je za p edpokladu splnïnì d le uveden ch podmìnek poskytov na z ruënì doba 24 mïsìc od uvedenì v robku do provozu, nejdèle vöak 36 mïsìc od data vyskladnïnì u dovozce. V jimku tvo Ì opot ebitelnè Ë sti: termoël nky, zapalovacì elektrody a ochrannè anody z sobnìk TUV, u kter ch je z ruënì doba 1 rok. Na litinovè Ë sti kotl je poskytov na z ruënì doba 5 let od uvedenì v robku do provozu. Z kladnì podmìnky z ruky Z kladnì podmìnkou p izn nì z ruky na v öe uvedenè v robky je provedenì mont ûe, uvedenì do provozu a p ÌpadnÈ opravy v hradnï dovozcem povï enou a vyökolenou mont ûnì resp. servisnì firmou. Provozovatel je povinen po celou dobu trv nì z ruky peëlivï uschovat z ruënì list, dnï vyplnïn prodejcem a servisnì firmou uv dïjìcì v robek do provozu a dalöì doklad o koupi, jako je Ëet nebo dodacì list. D le provozovatel je pro p Ìpad pot eby uplatnïnì n roku na z ruënì opravu povinen uschovat "N vod k mont ûi a pouûìv nì", jehoû souë stì je i p ed vacì protokol, vyplnïn servisnì firmou p i uv dïnì v robku do provozu. V jimeën ustanovenì Za ökody, kterè na v robku vzniknou v d sledku chemick ch nebo elektrochemick ch vliv (nap. ökodliviny ve spalovacìm vzduchu, vlastnosti topnè vodyö) nebo instalacì neodpovìdajìcì technick m pravidl m p Ìp. projekënìm podklad m pro tyto v robky nep ebìr dovozce z ruku. äkody zp sobenè p epravou budou dovozcem bezplatnï odstranïny, bude-li neprodlenï vïrohodnï prok z no, ûe p ÌËina vznikla na stranï dovozce. ViditelnÈ ökody na laku a u uhradì dovozce za stejn ch p edpoklad tehdy, budou-li nahl öeny povï enè servisnì firmï bïhem 14 dn po p ed nì v robku. Z sahy nebo zmïny na v robku prost ednictvìm firem nebo osob, kterè k tomuto nemajì opr vnïnì od dovozce a nejsou tedy uvedeny v ofici lnìm seznamu mont ûnìch resp. servisnìch firem tohoto dovozce, majì za n sledek zruöenì z ruënì povinnosti dovozce. Pr ce spojenè se se ÌzenÌm nebo p estavbou v robku na jin druh paliva hradì objednavatel tïchto pracì. Opravy V p ÌpadÏ n rokov nì z ruënì opravy zjistì povï en servisnì firma, je-li o splnïnì z ruënì povinnosti û d no opr vnïnï. Jestliûe ano, rozhodne tato firma o zp sobu odstranïnì z vady. V p ÌpadÏ opravy se postar o jejì odbornè provedenì. PoË tek a doba z ruky stanovenè p i koupi v robku tìm nebudou ovlivnïny ani p i v mïnï za n hradnì v robek. Na vymïnïnè dìly je poskytov na z ruka do konce trv nì potvrzenè z ruënì doby, nejmènï vöak 1 rok. Z ruky se nevztahujì: a) na vady zp sobenè chybn m projektov m eöenìm, kterè dovozce neprov dïl b) na chyby, jejichû p vod je v chybnï pracujìcìm za ÌzenÌ, kterè nenì souë stì dod vky kotle, ale kterè ovlivúuje jeho funkci c) na ökody vzniklè neodborn m z sahem do dod vanèho za ÌzenÌ nepovolanou osobou d) na ökody vzniklè nedodrûenìm p edpis pro skladov nì a zach zenì, vydan ch v robcem e) na ökody vzniklè nespr vn m p ipojenìm f) na ökody vzniklè uvedenìm do provozu pracovnìkem nebo organizacì, kter k tomu nenì opr vnïna g) na ökody vzniklè nedodrûenìm podmìnek uveden ch v n vodu k mont ûi a pouûìv nì h) na ökody vzniklè kolìs nìm nap jecìho napïtì mimo povolenè tolerance nebo ruöenìm v elektrickè sìti i) na ökody vzniklè kolìs nìm pracovnìho p etlaku plynu na p Ìvodu ke kotli mimo povolenou toleranci j) na ökody vzniklè neupravenou obïhovou resp. doplúovacì vodou v tepelnè soustavï, kter nesplúuje poûadavky»sn (tab.1 - hustota tepelnèho toku q 23 kw/m 3 ) k) za ökody vzniklè z sahem vyööì moci nebo jinou neodvratitelnou ud lostì N klady Dovozce p ebìr po dobu z ruky veökerè materi lovè a dodateënï takè pracovnì a jìzdnì n klady, kterè povï enè mont ûnì, resp. servisnì firmï vznikly na z kladï uznanè z ruënì opravy v robku. RuËenÌ Za ztr tu nebo poökozenì v robku v d sledku kr deûe, poû ru, v leënèho p Ìpadu nebo jin ch n siln ch p ÌËin nem ûe dovozce p evzìt ruëenì s v jimkou p Ìpadu, kdy je p edmït proti takov m p Ìpad m pojiötïn. Z ruëenì jsou vyjmuty i p ÌmÈ nebo nep ÌmÈ ökody, zp sobenè v robkem. 8. N HRADNÕ DÕLY (viz n sledujìcì str nku) 9

12 N hradnì dìly BMS 150 Pro CITY 1.24 BS a 1.24 FF BS Pro CITY 3.24 BS a 3.24 FF BS Pozn mka: P i objedn v nì n hradnìch dìl je nezbytnï nutnè uvèst jejich objednacì ËÌslo x 6x 3x 2 1x 2x 1x N106 Poz. Objed. Ë. N ZEV Poz. Objed. Ë. N ZEV MAGN ZIOV ANODA KOMPL UZEM OVACÕ VODI» KOMPLETNÕ SESTAVA KONEKTOR»IDLA TUV UPEV OVACÕ TÿMEN SADA PÿISLUäENSTVÕ SADA TÃSNÃNÕ 7 mm + TÃSNÃNÌ H 5 mm ODVZDUä OVA» 1/8ì SPODNÕ KRYT »IDLO TUV 1,5 M 05/00 10

13 11

14 CENTR LNÕ SERVISNÕ STÿEDISKA PRO V ROBKY DE DIETRICH DE SERVIS s.r.o. Z bïhlick Praha 10 tel.: (7) fax: I-THERM s.r.o. P erovsk Olomouc - Holice tel.: fax: Na v öe uvedenè adrese obdrûì uûivatel podrobnè informace ohlednï celoploönè servisnì sìtï na zemì»eskè republiky. GENER LNÕ ZASTOUPENÕ PRO»R A SR: STIEBEL ELTRON, spol. s r.o., K H j m 946, Praha 5 - Stod lky Tel.: *, Fax: ,

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více