ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s."

Transkript

1 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC

2

3 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI OBSAH Identifikace objektu Identifikace krajského úøadu, vèetnì spolupracujících subjektù podávajících informaci Informace o zaøazení objektu do pøíslušné skupiny, údaje o schválení (pøedložení) dokumentace a o kontrolní èinnosti Jednoduchý popis výrobní èinnosti provozovatele Seznam nebezpeèných látek Zdroje rizik, vèetnì možných následkù závažné havárie Informace o zpùsobu varování obyvatelstva v pøípadì vzniku závažné havárie a o zpùsobu poskytování dalších informací obyvatelstvu Informace o žádoucím chování obyvatelstva v pøípadì vzniku závažné havárie Popis opatøení provozovatele k omezení následkù závažné havárie Popis vnìjšího havarijního plánu Poskytování dalších informací Dùležitá telefonní èísla Tato informace, urèená veøejnosti v zónì havarijního plánování, je vydána Krajským úøadem Moravskoslezského kraje na základì zákona è. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky è. 366/2004 Sb., o nìkterých podrobnostech systému prevence závažných havárií. Vydáno: øíjen 2005

4 IDENTIFIKACE OBJEKTU 1. OBCHODNÍ NÁZEV Energetika Vítkovice, a.s. SÍDLO A ADRESA PROVOZOVATELE Energetika Vítkovice, a.s. Výstavní 1144/ Ostrava - Vítkovice IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO STATUTÁRNÍ ORGÁN pøedstavenstvo Ing. Ivo Pavelek, pøedseda pøedstavenstva Ing. Vlastislav Sznapka, místopøedseda pøedstavenstva Ing. František Øeøucha, MBA, èlen pøedstavenstva HLAVNÍ PROVOZOVANÉ ÈINNOSTI výroba elektøiny, distribuce elektøiny, obchod s elektøinou, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce plynù, vèetnì jejich dopravy, úprava a rozvod užitkové vody, nakládání s odpady, provozování vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu ROK ZALOŽENÍ 2000

5 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI IDENTIFIKACE KRAJSKÉHO ÚØADU, VÈETNÌ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTÙ PODÁVAJÍCÍCH INFORMACI 2. KRAJSKÝ ÚØAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 28. øíjna 117, Ostrava Tel.: Fax: Web: HASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Krajské øeditelství Výškovická 40, Ostrava - Zábøeh Tel.: Fax: Web: ENERGETIKA VÍTKOVICE, A.S. Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice Tel.: Fax: Web:

6 INFORMACE O ZAØAZENÍ OBJEKTU DO PØÍSLUŠNÉ SKUPINY, ÚDAJE O SCHVÁ- LENÍ (PØEDLOŽENÍ) DOKUMENTACE A O KONTROLNÍ ÈINNOSTI 3. Podle zákona è. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je objekt spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s. (dále provozovatel) zaøazen do skupiny B, z èehož provozovateli vyplývá povinnost zpracovat následující dokumenty: Bezpeènostní zprávu, vèetnì bezpeènostního programu a analýzy rizik Vnitøní havarijní plán Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnìjšího havarijního plánu. Krajský úøad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostøedí a zemìdìlství, rozhodnutím è.j. ŽPZ/8196/04/SJ z schválil bezpeènostní zprávu právnické osobì Energetika Vítkovice, a.s. Vnitøní havarijní plán a Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnìjšího havarijního plánu má provozovatel zpracovány. Na základì tìchto podkladù stanovil Magistrát mìsta Ostravy zónu havarijního plánování a Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vypracoval Vnìjší havarijní plán. Vnitøní havarijní plán provozovatel pøedložil k evidenci a archivaci krajskému úøadu. V objektu provozovatele, v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií, probíhá jednou roènì kontrola, které se úèastní zástupci Èeské inspekce životního prostøedí (hlavní kontrolní orgán), Hasièského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj a Krajského úøadu Moravskoslezského kraje. Pøedmìtem kontroly jsou: Opatøení pøijatá k prevenci závažné havárie Vhodnost a dostateènost prostøedkù minimalizujících možné následky havárie Dodržování preventivních bezpeènostních opatøení uvedených v bezpeènostní zprávì a vnitøním havarijním plánu.

7 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI JEDNODUCHÝ POPIS VÝROBNÍ 4. ÈINNOSTI PROVOZOVATELE Z pohledu prevence závažných havárií jsou významnými èinnostmi provozovatele skladování a distribuce koksárenského plynu a jímání konvertorového plynu. Mimo to spoleènost Energetika Vítkovice, a.s. vyrábí tepelnou energii ve formì páry, horké a koupací vody, elektrickou energii, stlaèený vzduch a demineralizovanou vodu. Dále zajiš uje nákup a distribuci elektrické energie, pitné vody, provozní vody. Provozuje kanalizaci pro odvádìní odpadních vod, provozuje èistírnu odpadních vod a další vodohospodáøská zaøízení (složištì popelovin, èerpací stanice provozní vody). K významným èinnostem spoleènosti patøí i údržba a opravy provozovaných zaøízení a rozvodù. Plynojem MAN

8 SEZNAM NEBEZPEÈNÝCH 5. LÁTEK K nebezpeèným látkám, identifikovaným z pohledu prevence závažných havárií, patøí koksárenský plyn a konvertorový plyn, jež jsou umístìny v plynojemech a potrubních rozvodech. Další nebezpeèné chemické látky a pøípravky jsou souèástí Návrhu na zaøazení, který provozovatel pøedložil krajskému úøadu. F+ F+ T T KOKSÁRENSKÝ PLYN bezbarvý plyn lehèí než vzduch, smìs vodíku (50-60 %), metanu (20-30 %) a oxidu uhelnatého (5-8 %), klasifikován jako extrémnì hoølavý a toxický. KONVERTOROVÝ PLYN bezbarvý plyn lehèí než vzduch, smìs oxidu uhelnatého (57,7-64,4 %), oxidu uhlièitého (9,1-18,9 %), dusíku (14-16,2 %) a vodíku (3-5,6 %), klasifikován jako extrémnì hoølavý a toxický. POLOHA UMÍSTÌNÍ OBJEKTÙ A ZDROJÙ RIZIKA (viz. mapa Zóna havarijního plánování - na vnitøní stranì pøebalu) PLYNOJEM MAN 3 válcový zásobník na skladování plynu o obsahu m koksárenského plynu (pøetlak cca 3,2 kpa) se nachází v severní èásti prùmyslového areálu, v blízkosti areálu VÍTKOVICE, a.s., na ulici 1. máje. Nejbližší obytná zástavba na ulici Výstavní se nachází cca 300 m od plynojemu. PLYNOJEM JÍMÁNÍ KONVERTOROVÉHO PLYNU 3 válcový zásobník na skladování plynu o obsahu m konvertorového plynu (pøetlak cca 2,4 kpa) se nachází v tìsné blízkosti areálu objektu VÍTKOVICE STEEL, a.s., na ulici Železárenská. Plynojem je oddìlen od okolní prùmyslové èinnosti plotem. Nejbližší obytná zástavba za ulicí Železárenská se nachází cca 150 m od plynojemu. POTRUBÍ KOKSÁRENSKÉHO PLYNU Úèelem potrubního rozvodu koksárenského plynu v objektu Energetika Vítkovice, a.s. je rozvod plynu dodávaného z Ostravsko-karvinských koksoven k plynojemu MAN a odbìrným místùm (spotøebitelùm v areálu VÍTKOVICE, a.s.). Potrubí koksárenského plynu lze rozdìlit na dvì základní èásti: - støedotlaký plynovod - nízkotlaký plynovod

9 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI ZDROJE RIZIK, VÈETNÌ MOŽNÝCH 6. NÁSLEDKÙ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Dle provedené analýzy rizik a Bezpeènostní zprávy spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s. lze za nebezpeèné látky, které mohou zpùsobit závažnou havárii, považovat: koksárenský plyn konvertorový plyn Haváriemi na zaøízeních koksárenského a konvertorového plynu s dosahem úèinkù za hranice areálu provozovatele jsou: 1. Únik koksárenského plynu z plynojemu MAN - Úèinky iniciovaného koksárenského plynu - Toxické pùsobení koksárenského plynu 2. Únik koksárenského plynu z potrubí a jeho pùsobení 3. Únik konvertorového plynu z plynojemu JÍMÁNÍ - Úèinky iniciovaného konvertorového plynu - Toxické pùsobení konvertorového plynu 1. ÚNIK KOKSÁRENSKÉHO PLYNU Z PLYNOJEMU MAN Úèinky iniciovaného koksárenského plynu Pøípadná tlaková vlna, vzniklá vlivem opoždìného zahoøení oblaku par, by mohla závažnì poranit osoby (mimo budovy) do vzdálenosti cca 230 m od kraje plynojemu. V této vzdálenosti by mohlo dojít k domino efektu a tedy i poškození potrubního rozvodu koksárenského plynu, konvertorového plynu, plynojemu JÍMÁNÍ a skladu tlakových láhví. V pøípadì roztržení plynojemu by až 80 % letících trosek dopadlo do vzdálenosti 100 m. V této vzdálenosti by mohlo dojít k náhodnému ohrožení lidských životù a zdraví nebo objektù/zaøízení letícími fragmenty, které by mohly být i nìkolikametrových rozmìrù. Mezi zaøízení ohrožená domino efektem patøí potrubní rozvody zemního plynu, koksárenského plynu a acetylénu.

10 Toxické pùsobení koksárenského plynu Pøípadným únikem koksárenského plynu z plynojemu MAN by mohlo dojít k vytvoøení toxického mraku plynu. Pøi neutrálních klimatických podmínkách by byla zasažená oblast do vzdálenosti max. 400 m. V pøípadì vèasného varování obyvatelstva a dodržení podmínek žádoucího chování nelze oèekávat ztráty na lidských životech. 2. ÚNIK KOKSÁRENSKÉHO PLYNU Z POTRUBÍ A JEHO PÙSOBENÍ Pøípadným únikem koksárenského plynu z potrubí by došlo k vytvoøení toxického mraku plynu. Pøi neutrálních klimatických podmínkách by byla zasažena oblast na nízkotlakém potrubí do vzdálenosti 250 m a na støedotlakém potrubí do vzdálenosti 350 m. V pøípadì vznícení unikajícího plynu by byla zasažená oblast menší. V dùsledku tepelné radiace, tlakové vlny èi letících trosek vzniklých pøi havárii na potrubí koksárenského plynu, by mohlo dojít k domino efektu. Tím by mohly být ohroženy potrubní rozvody konvertorového plynu, zemního plynu, acetylénu a kyslíku.

11 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI 3. ÚNIK KONVERTOROVÉHO PLYNU Z PLYNOJEMU JÍMÁNÍ Úèinky iniciovaného konvertorového plynu Pøípadná tlaková vlna vzniklá vlivem opoždìného zahoøení oblaku par by mohla závažnì poranit osoby (mimo budovy) do vzdálenosti 135 m od kraje plynojemu. V této vzdálenosti by mohlo dojít k závažnému poškození budov a k domino efektu a tedy i poškození potrubních rozvodù koksárenského plynu a konvertorového plynu. V dùsledku roztržení plynojemu by až 80 % letících trosek dopadlo do vzdálenosti 100 m. V této vzdálenosti by mohlo dojít k ohrožení lidských životù a zdraví nebo objektù/zaøízení letícími fragmenty, které by mohly být i nìkolikametrových rozmìrù. Mezi zaøízení ohrožená domino efektem patøí potrubní rozvody zemního plynu, koksárenského plynu, konvertorového plynu a acetylénu. Toxické pùsobení konvertorového plynu Pøípadným únikem konvertorového plynu z plynojemu JÍMÁNÍ by mohlo dojít k vytvoøení toxického mraku plynu. Pøi neutrálních klimatických podmínkách by byla zasažena oblast do vzdálenosti m. V pøípadì vèasného varování obèanù a dodržení podmínek žádoucího chování nelze oèekávat ztráty na lidských životech.

12 INFORMACE O ZPÙSOBU VAROVÁNÍ OBYVA- TELSTVA V PØÍPADÌ VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A O ZPÙSOBU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ OBYVATELSTVU 7. K varování obyvatelstva v zónì havarijního plánování spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s. bude využito tìchto prostøedkù: koncové prvky varování: - elektronické sirény - rotaèní sirény (Celé území zóny havarijního plánování je pokryto dosahem signálu elektronických sirén i rotaèních sirén, vìtšina území je pokryta i dosahem verbální informace.) mobilní vyhlašovací prostøedky výstražné rozhlasové zaøízení na služebních vozidlech HZS, Policie ÈR a Mìstské policie pøímé varování obèanù pøíslušníky složek integrovaného záchranného systému, pøípadnì dalšími povìøenými osobami. regionální rozhlasové a televizní vysílání umožòuje plošnou informovanost a varování obyvatelstva na ohroženém území pøi vzniku mimoøádné události (Èeský rozhlas Ostrava, Rádio ÈAS a ÈT). GRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA SIGNÁLU: rotaèní siréna (akustický signál) 400 Hz 180 Hz 7s 3s 4s 3s 140 s elektronická siréna (akustický signál + verbální informace) 400 Hz 180 Hz verbální informace 4s 3s 4s 3s 140 s Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání èeského rozhlasu, televize a regionálních rozhlasù. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.

13 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI INFORMACE O ŽÁDOUCÍM CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA V PØÍPADÌ VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 8. Jste-li svìdkem havárie, okamžitì volejte na tísòové èíslo (150, 155, 156, 158 nebo 112). Do telefonu øeknìte: vaše jméno, adresu, popis události, která se stala a další údaje dle požadavkù dispeèera. Zachovejte klid a potlaèujte paniku. Co nejrychleji se ukryjte v uzavøené místnosti budovy (na odvrácenou stranu od místa úniku nebezpeèné látky). Po nahlášení havárie zbyteènì nezatìžujte telefonní linky! Uzavøete okna a dveøe, vypnìte ventilaci a utìsnìte prostory, kterými mohou nebezpeèné látky vniknout do vašeho obydlí (prostory pode dveømi a okny, ústí ventilace, vìtrací šachty apod.). Uhaste otevøený oheò. Vypnìte všechny elektrospotøebièe. Pøipravte si improvizované prostøedky individuální ochrany: k ochranì dýchacích cest, napø. improvizované roušky z kapesníku, utìrky èi ubrousku z bunièité vaty. V pøípadì nutnosti je navlhèete a pøiložte na nos a ústa. Dbejte pokynù pøíslušníkù zasahujících jednotek (hasièù, zdravotnické záchranné služby, policie ÈR...) Sledujte zprávy v rozhlase, televizi (ÈT, Èeský rozhlas Ostrava - 107,3 MHz, rádio ÈAS - 92,8 MHz, rozhlasové vozy). Získáte pøesnìjší informace a pokyny. Bez pokynu a pokud to není nezbytnì nutné, neopouštìjte uzavøený prostor, který jste si sami upravili. Udìlejte vše pro rychlý a bezpeèný prùjezd vozidel záchranných složek. Budete-li požádáni záchrannými složkami o pomoc, je vaší povinností pomoc poskytnout.

14 POPIS OPATØENÍ PROVOZOVATELE K OMEZENÍ NÁSLEDKÙ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE 9. Snižování následkù a zvládání možné závažné havárie je zajištìno vèasným zásahem jednotek požární ochrany a dostateènou zásobou ekonomických, materiálních a lidských zdrojù. Materiální a technické zdroje technické prostøedky - 6 stabilních hasicích zaøízení na CO 2, 3 polostabilní hasicí zaøízení a pøenosné hasicí pøístroje rùzných typù. Na pøíslušných zaøízeních je instalováno 174 požárních klap a 4 suchovody. dopravní prostøedky a speciální mechanismy - 1 ks - cisternový automobil CAS Tatra ks - tlakový èistící vùz CAK ks - pojízdná plošina MP 16 na podvozku AVIA - Hasièský záchranný sbor VÍTKOVICE a.s. - smluvnì zásahové a havarijní materiály - jsou rozmístìny v objektech provozovatele Energetika Vítkovice, a.s. podle konkrétních potøeb jednotlivých provozù. Lidské zdroje Požární hlídky z øad zamìstnancù spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s. Pohotovostní služba plynových zaøízení spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s. Hasièský záchranný sbor VÍTKOVICE, a.s. - smluvnì Ekonomické zdroje Pojištìní odpovìdnosti za škody vzniklé v dùsledku závažné havárie (provozovatel má sjednáno v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií) Finanèní prostøedky spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s., které jsou pro pøípad havárie vyèlenìny

15 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI POPIS VNÌJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU 10. Vnìjší havarijní plán spoleènosti Energetika Vítkovice, a.s. zpracoval Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v rozsahu vyhlášky Ministerstva vnitra è. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a zpùsob vypracování vnìjšího havarijního plánu pro havárie zpùsobené vybranými nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky. Výchozími podklady pro zpracování vnìjšího havarijního plánu byly provozovatelem zpracované Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnìjšího havarijního plánu, bezpeènostní dokumentace provozovatele a vnitøní havarijní plán provozovatele. V mìsících bøezen - duben 2004 mìla veøejnost možnost nahlédnout do vnìjšího havarijního plánu a tento materiál pøipomínkovat. Vnìjší havarijní plán je uložen na KÚ MSK jako souèást Krizového plánu Moravskoslezského kraje, na Magistrátu mìsta Ostravy jako souèást Rozpracování krizového plánu statutárním mìstem Ostrava a na operaèním a informaèním støedisku (centru tísòového volání). V digitální podobì byl vnìjší havarijní plán postoupen èlenùm bezpeènostní rady mìsta Ostravy. Výpisy z vnìjšího havarijního plánu byly zaslány úøadùm mìstských obvodù Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky a dotèeným správním úøadùm.

16 POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ 11. Pro poskytování dalších informací jsou kompetentní: KRAJSKÝ ÚØAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor životního prostøedí a zemìdìlství - tel.: HASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor ochrany obyvatelstva a plánování - tel.: ÈESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Oblastní inspektorát Ostrava - tel.:

17 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA 12. HASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE ÈR MÌSTSKÁ POLICIE INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Výše uvedená tísòová èísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatnì (bez karty nebo mince i z automatu). CENTRÁLNÍ ENERGETICKÝ DISPEÈINK ENERGETIKY VÍTKOVICE, a.s

18 ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÉ VEØEJNOSTI PØEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH DOKUMENTÙ V OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ Zákon è. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zpùsobených vybranými nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky a o zmìnì zákona è. 425/1990 Sb., o okresních úøadech, úpravì jejich pùsobnosti a o nìkterých dalších opatøeních s tím souvisejících, ve znìní pozdìjších pøedpisù Zákon è. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù Zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù Naøízení vlády è. 452/2004 Sb., kterým se stanoví zpùsob hodnocení bezpeènostního programu prevence závažné havárie a bezpeènostní zprávy, obsah roèního plánu kontrol, postup pøi provádìní kontrol, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole Vyhláška MV è. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a zpùsob vypracování vnìjšího havarijního plánu pro havárie zpùsobené vybranými nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky Vyhláška MŽP è. 366/2004 Sb., o nìkterých podrobnostech systému prevence závažných havárií Vyhláška MŽP è. 367/2004 Sb., kterou se stanoví rozsah a zpùsob zpracování hlášení o závažné havárii a koneèné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie Vyhláška è. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpeènostních opatøení fyzické ochrany objektu nebo zaøízení zaøazených do skupiny A nebo do skupiny B

19

20 2005, BjezDesign ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí BOCHEMIE s.r.o. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Foto pohled na ZZN Polabí a.s. č.1 Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií ZZN Polabí a.s., Kolín Informace určené veřejnosti v zóně havarijního

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. bøezen 2009 3. bøezen 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo ES(EINECS)

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oddělení ochrany obyvatelstva a krizového

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Èíslo CAS 111-11-1 Èíslo ES(EINECS) nepøidìleno

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi 1.3. Identifikace

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Hnojivo. Agrolinz Melamin GmbH St.-Peter-StraBe 25 A-4021 Linz

Hnojivo. Agrolinz Melamin GmbH St.-Peter-StraBe 25 A-4021 Linz Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/) NPK 15/10/19+4,5S 1. Identifikace látky nebo pøípravku a y'ýrobce nebo dovozce Název látky (obchodní název): Použití pøípravku: LINZER PRO EG-DOngemittel (

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 ~ KANALIZACE A VODOVODY Starý Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec Plzenec,a.s. Výroèní zpráva k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 Obsah: 1. t:harakteristika 4 spoleènosti - identifikaèní

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Klíčová slova Emergency Planning, External Emergency Plan, Civil Protection, Emergency Preparedness, Integrated Rescue System, Hazardous Materials

Klíčová slova Emergency Planning, External Emergency Plan, Civil Protection, Emergency Preparedness, Integrated Rescue System, Hazardous Materials Blažková K., Cvičení havarijní připravenosti při únicích nebezpečných látek. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, Řada bezpečnostní inženýrství. 1/2007, ročník II. Ostrava 2007. s. 1 7. Abstrakt K zajištění

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií AREÁL Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Lučební závody Draslovka a.s. BIOFERM lihovar Kolín, a.s. Informace

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov

Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Lumír ŠKVARLO Abstrakt Odborné kursy Manažer pro energetiku (European EnergyManager) poøádá v Èeské republice Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ objektu Poličské strojírny a.s. Krajský úřad Pardubického kraje Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Prevence závažných havárií

Více