Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie"

Transkript

1 Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie,v6stski i-ir:stivice V Praze dne: ? tistoielnaci: 99155/2007,'KUSK,,oZp,Ve Vyiizuje: Ing. Martina VeverkovA l. 848 Dle rozd6lo\niku zavir zrsiovaciho RizENi podle S 7 zikons /2001 Sb., o n6ktcdch souvisejicich z6koni (zikon pozdejsich piedpisii posumvdni vlivi na iivotni prosti di a o zm6na o posuzovini vlivii na Zivotni prostiedi), ve zn6ni Identifik3tni fdaie : N:izev: Prodeina a sklad autopiistuxenstvi BM MOTO s.r.o.. Hostivice Charakter z6m6ru: Zdmerem je novostavba prodejny a skladu autopiistu{cnstvi vietnc adminislrativniho, sociatniho a hygienick6ho zizemi ve MCst Hosti!ice. ma karaslritniln izenri Litovice. v plose NK - izemi nerusici viroby, slujeb a komerce. prodeina a sktad autopiislulenstvi.jsou navr:eny jako voln srojici izolovani obiekr re ivaru T. Hlavni.asl objeldu tvoii skladove hala, ke kter6je piisraldna prodejna vaetne adminislrativniho, socialnrho a hygienickdho zdzemi. Skladova hala je jednopodiazni. ncpodsklepena jednotodni s htebenovim svctlikem. Celkovi pidorys haly tvoii obddlnik o romcrech 1S.110 x 21.42u m. Prodejna vietnc zazemi j e.iednopodlazni, nepodsklepeni obiekr zasiieseni sedlovou siiechou o sklonu ll', hieben.je odentovin kolmo k zipadni fasddd skladov6 haly. Celkovi pidorys objektu tvoii obddlnik o rozm6rech 18,360 x 1,1.950 n. Celkov6 zastaveni plocha objektem iinl 326 n' (44,2 % z plochy pozemku). Objekt bude zisoben vodou pomoci nov vodovodni piipojky DN 32, napoiend na stavajici vodovodni iad M6sta Hostivice. Splaskovd vody od jednotlivich zaiizovacich piedmdti z prostor socielniho zrizemi budovy budou systdmem vnitini splaskovd kanalizace napojeny na noyou piipojku splaskovd kanatizacc, kter6 bude zalstena do st6vajlci splaikov6 ulidni kanalizace M6sra Hostivice_ Deir'ov vody ze srrech objekti a zpe\'ndnich komunikaci v areflu stavby budou oddilnim systemem venkovni destov kanalizace svedeny do sldvajlcl uliani stob/ de5l'o!6 kanalizace. Zned;Sten6 dest'ov6 vody Zborovskil ll,l502l Prana 5 lcl fax vev{kova.akfr cz $${.k shedoceskv cz

2 strana 2 / 5 z parkovisr6 budou zachyceny pomoci uli6ni vpusti a svedeny na gravitaan6 koalescendni odlutovai s usazovacim prostoren se sorpinim filtrem, kde budou zbaveny NEL. Piedjst6n6 vody z odludovade budou napojeny na are6lo\"i syst m de5dov kanalizace. Dojde k trvalemu zdboru zemcdclsk6ho pidniho fondu o \"im6ie 0,2100 ha vaetne parkoviste. zpevndnich ploch a obsluznich komunikaci. Realizace: l/ III/2008 UmistEni: kaj: Stiedo{eski obec:hostivice kat. tzemi: Litovice Oznamovatel: BM MOTO s.r.o., Podholi 43, Praha 6 Id: Souhrnn6 wpoi6dini piioominek: Ke zveiejn6n mu oznemeni se b hem ziist'ovaciho iizeni lyjadiili: Stiedodeski kraj, MEsto Hostivice, Krajske hygienick6 stanice Sriedoaesk ho kaje - nzemni pracovistd Praha 5 - Zbraslav, M6U eemos;ce - ozp, izp ol Praha, Povodi VltarT a KU Sftdodesk6ho kraje. Veiejnost neupladila kc zveiejncndmu oznameni :6dn6!)jddieni- Stiedoaeski krai Souhlasi se z:mdrem, ke zjis1'ovacimu iizeni nem6 piipominky a nepozaduje dalsi posuzovalni dle z6kona d. 100/2001 Sb. M!$qlJp$1vtsc \epo\ atuje zd nurne dal.ipo.uzo\6nirrneru. Krajskd hvqienicki slanice Stiedodesk6ho kaie. izen ri elacovistd Praha 5 - Zbraslav Nepovazuj e za nutn6 zrm6r d6le rczpracovat a posuzovat dle zikona a. I 00/200 I Sb. MiU Cemosice. odbor zivotniho prostiedi Z hlediska rodoprttwlho nepozaduje zpracovtni dokumcnlace posuzujici vliv stavby na zivotni prostiedi dle zikona a. 100/2001 Sb. Upozornuje na nutnost projednani moznosti napojeni kanalizace m listimu odpadnich vod v Hostivice z divodu \ydep6ni jeji hydraulickd kapacity s majitelem a provozovatelem aov v tloslilice. Domrild se, 2f, pied rekonstrukciov Hostivice nebude moznd tenb zemcr naeov Hostivice napojit. Z hledkka ochntny piirody a krajiny nema piipon{nky a nepozaduje zpracovini dokumentace. Z hledtska odpadoriha horyorliirlri neme piipomintry a nepozaduje zpracov6ni dokumentace Zhlediskd ZPF, stdtni sprdv lesit a lttltni spfirt q)slitosti nemd nrmjtek a nepozaduje zpracov6ni dokumentace.

3 strana i / 5 idp or praha Z hledilka achrunr arzdu:t nena k zimeru piipominky. Z hle.liskd adpadoriho hospodtiistvi uvadi nasledujici piipominb,: V kap. B. III. 3. Kategorizace a mno:stvi odpadi, v tabulce Odpady vzn;kajici pii \:istavba a Odpady vznikajici pii provozuje uvedeno v kolonce naki6d6ni likv;dacc odbornou filmou. ptvodce odpadije dle zrikona o odpadech povinen odpady piedai opr6vnen6 osobd dle rohoto z6kona, naktddrni oprevndnou osobou mri:c bit napi. odstraneni odpadi. ale ne likvjdace. V tabulcc Oopaoy vznikajici pfi provozu neni u odpadu kat.d l Sndsni komundtni odpad uvedeno ani piibliin6 mnozstvi vznikajiciho odpadu (pii poatu 20 osob tze urdir) ani zprisob nakladrni s timto odpadcm. Celkove je kapitola B. IIL3. Kategorizacc a mnoistvi odpadi napsana velmi Z hlecliska ochrdnf?iirodl povazuje piedlozenou dokumenraci obsahove za vthovujici. DAle uvrdi,:e se z6mdrem vistavby prodejny a skladi vt to oblasti vsak souhlasil nelze a kategoricky ji odmit6. Dftvodtr je nckolik, ze zakladnich uvndi, Ze v drisledku vclkeho mnozstvi podobnich zdmert bude vlasrni obl.tna plocha obce Hosrivicc zcela pohtccna prnmyslovini arealy spoleanosti. Fungovbni rdchlo aredlri piedpokled6 m.j. automobitorou dopravu. Prostiedi, I(e zdstavbou okoli obce vznikne. se jevi ui! ruto ch\iti lemei neob)vateln6. po realizaci vsech dosud uplatncnich zdmdri pak bude nesluaitetne!e zd.a\)nr b)dlenim. Prolo doporuiuje, ab) KU Srisdoleskdho kraje provedl analizu jiz poloten].ch prtmyslolich aldivit v okoli navazujicim na ob)rnou zdstavbu l.toslivice a z{ln& vistavby dalsich skladi a prumyslovich aredhi piehodnotil. Z htediska ochrdnt tu.l nesouhlasi s odveddnin splaiko\ifch vod do masrskd kanatizace n.!ta Ilostivice. Upozornuje. Ze do stivajici splaskov6 kanalizace neni mo:n6 piipojcni dalsich objektt pied provedenim rekonslrukce iistirny odpadnich vod v Hostivicich. V souidsn6 dobc jejiz aov na hranici sv6 stavajici kapacity. Zifir iizp Nesouhlasi s uniistenin uveden6ho zdmdru, vzhleden k shora uvedcn mu. Povodi Vltaw Uvidi, ie zamdr je mozny a nepo:aduje pro zandr vypracovar dokumentaci. ate poiaduje v proiektovd dokumentaci iesit nisleduiici: - Vzhledem k tomu, Ze areel neni zabczpeten z hlediska ochrany vod, nebudou zde skladovany ani manipulovrno se zdvadnini latkami (bar.!y, maziva, oleje apod.). - Upozornuje. ie v souiasnd dobd nelze na iov llo(i\ice napojo\ar datir zdroje znea;steni odpadnini vodami. Odpadni vody budou doiasnljim6ny a v-wezeny k likvidaci najinou aov. - Podminky vypoustdni do veiejnd destov6 kanalizace je nutn proiednar sjejim spravcem a U/pouit n znedis.eni musi bit v souladu s kanalizaanim i6dem.

4 strana 4 / 5 KU blreooceskeno Kmte NemA k z6meru plipominky. ZtlEr I Zdmer,.Prodejna a sklad autopitslu5enswi BM MOTO s.r.o., Hostivice" vk.i.litolice, naphuje dikci bodu kategorie II, piil. d. I citovandho z6kona. jako podlimitni z6mer k bodu ZemCr byl posouzen v souladu $ 4 odst. i pism. b) uvedendho zakona. Dle 7 cit. ztkona bylo provedeno zj;ifovaci iizeni, jehoz cilem bylo zjist6ni, zda zrmer bude mit viznanni vliv na Zivotni prostiedi a zda bude posuzovan dle citovan6ho zrkom. Na zaklade zjisaovaciho iizeni proveden6ho podle zrsad uvedenich v piiloze t. 2 k cit. zikonu dosp6l piislusri niad k zivdru, Ze zim6r -Prodeina ncbude posuzovan podle citovandho z6kona. s sklad autopiislus nstvi BM MOTO s.r.o.. Ilostivice" Podminkou je, aby v dalsich f6zich povolovacich iizeni tohoto dmeru byly zohl dn ny opati ni doporulovan6 v &isti D.IV. - Charakteristika op ieni k prcvenci, t outeni, sniieni, popiipadi k mpen.uci nepiizfiirich vli it na Ztuotni prostiedi ptedlote'i'ho oznimenf a aby byly respektovany podmfnk:y a doporui ni uv d n6 v ryjidienich doti njch sprtvnich fiadi a dzemnich samosprivnich celkt. Dalsi podminkou tohoto znv6ru zjist'ovaciho iizeni je zejmdna odvideni odprdnich vod vzhledem kjii napln6nd kapacit6iov Hostivice. OdriivodtrEni I Piislusni itad obdrzel ke zjiifovacinu iiz ni \didieni dotdenich spr6\,nich niadi a fzemnich samospr6vnich celkt. Vetsina doslich \Tjedieni obsahuje kladnd slanovisko kzemeru. V n6kterych vyjadiedch je poukazano na aistimu odpadnich vod v Hostivicich, jejiz kapacitaje v souiasnd dob6 jiz naplncna a nelze jiz na tuto aov napojovat dalsi zdroje aecisleni odpadnich vod. Tato problemalika bude ieiena v dalsi fezi povotovacich fizeni, jakje uvedeno v podmince zivdru zjist'ovaciho iizcni. V piipadd rrddienialzp OI Prahaje uveden nesouhlas s umist6nim uvedencho zamaru do dan lokality. Dtvodem je zahlceni Misla tlostilice prrimyslovimi arerly spoleanosii, tim dochtui k naviseni dopravy a ovlivndni obytnd zastavby. K uvedenim piipominkim uvedime, ie zimdr je v souladu s rizemnim plenem M6sta Hostivice. v dan6 iokaliteje navdeno funkani vyuziti NK - irzemi neruiici viroby, sluzeb a komerce, kde je moin6 vyuzili s danlimi regulatirt' dle schv6len ho izemniho planu. Funkdni ltuziti dane lokal;ty bylo schvrleno Mcmnim pldnem M6sta Hostivice. Vzhledem ktomu. ze vdob6 schvaloveni n6vrhu zadeni izemniho planu nebyla jest6 moznost Krajsktm niadem Stiedo{esk6ho kaje pohdovat zpmcoveni SEA (nutnost posouzeni rizemne pl6novaci dokumentace z hlediska vlivri na Zivotnl prostiedi), bylo tedy na Mest6 Hostivice, jakd funkini

5 strana 5 / 5 q'uziti si v dan6 lokalitc schvali a tim tak6 jak6 zimery si bude chrit na sv6 izemi piipustit. Konstatujeme, Ze Mesto Hostivice ve svem vyjadieni k zrmdru nepovazovalo za nutn z6mdr dile posuzovat dle zakona a. 100/2001 Sb. ZFacovatelem ozllimeni Ing. pavlem Mart'anem byla doplndna ftekvence dopmry k uvedendmu zim6ru. Bude se j dnat o I TNA fidni, 10 dod.ivkowch automobilt do 3,5 t denne a l0 osobnlch automobili dennd. Piedloiend oznamenl je zpracov6no dle plllohy d. 3 zikona. Byly posouzeny a idenrifikovdny pledpokladan vli\,y na Zivotnl prostiedi v dtsledku realizace a provozu z6m6ru vaetn6 navrzeni opatteni kmidmalizaci nebo zmim6ni negativnich vli\u na Zivotni prostiedi a z&avi Z6vbt zjiltovaciho iizer'i nenahrazuje \Tjadieni dotaenich organt sritn{ splevy, ani piisluln6 povoleni podle zvlaltnlch piedpisri. Zav& zjisfovaciho fizent neni rczhodnutim vydanim ve spdvnim iizeni anelze se proti n mu odvolat.. Jrroslav Obermaier azem& lstvi

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více