Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky"

Transkript

1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem prvků Čte číslice 1, 2, 3 Zobrazí číslo 1, 2, 3 na číselné ose Základní útvary v rovině Rozezná základní rovinné útvary-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Říjen Obor přirozených čísel Vytváří soubory s počtem prvků do 4 Seznámí se s číslicí 5 Nacvičí psaní číslic 1, 2, 3 Sčítá a odčítá v oboru do 3 Vztahy mezi > < = Porovná množství prvků ve skupině, porovná čísla 1, 2, 3 Základní útvary v rovině Rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Listopad Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem prvků Čte a píše číslice 4 a 5 Sčítá a odčítá v oboru do 5 Zapíše rozklad čísla Zobrazí číslo 1, 2, 3, 4 a 5 na číselné ose Vztahy mezi > < = Porovná množství prvků ve skupině, porovná čísla 1, 2, 3, 4 a 5

2 Základní útvary v rovině Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvaryčtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Prosinec Obor přirozených čísel Vytváří soubory s počtem prvků do 6 Seznámí se s číslicí 0 a 6 Nacvičí psaní číslic 0, 6 Sčítá a odčítá v oboru čísel 0-6 Vztahy mezi > < = Porovná množství prvků ve skupině, porovná čísla 0-6 Základní útvary v rovině Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvaryčtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Leden Obor přirozených čísel Vytváří soubory s daným počtem prvků Čte a píše číslici 7 a 8 Sčítá a odčítá v oboru do 7 Sčítá v oboru do 8 Zapíše rozklad čísla 6, 7, 8 Postupně přičítá do 8 Zobrazí číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 na číselné ose Vztahy mezi > < = Porovná množství prvků ve skupině, porovná čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 Základní útvary v rovině Porovnává velikost rovinných útvarů Získává další znalosti o čtverci Únor Obor přirozených čísel Odčítá v oboru do 8 Seznámí se s číslem a číslicí 9 a 10 Sčítá a odčítá v oboru čísel do 9

3 Seznámí se s řadou čísel 0-10 Postupně odčítá do 9 Vztahy mezi > < = Základní útvary v rovině Porovná čísla 0-10 Porovnává velikost rovinných útvarů Získává další znalosti o obdélníku a kruhu Březen Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Obor přirozených čísel Řeší jednoduché praktické slovní úlohy Sčítá a odčítá v oboru do 10 Zapíše rozklad čísla 9 a 10 Postupně přičítá do 10 Zobrazí číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 na číselné ose Vztahy mezi > < = Porovná množství prvků ve skupině, porovná čísla 0-10 Základní útvary v rovině Porovnává velikost rovinných útvarů Získává další znalosti o trojúhelníku Duben Obor přirozených čísel Seznámí se s řadou čísel Rozkládá čísla na desítky a jednotky Sčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ 10+5) Odčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ 15-5) Vztahy mezi > < = Porovná čísla 0-20 Používá jako názoru peníze Základní jednoduchá tělesa Seznámí se s krychlí a kvádrem Květen Obor přirozených čísel Sčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ 14+3, 12+8)

4 Odčítá v oboru do 20 bez přechodu desítky (typ 18-6, 20-6) Dokáže porovnat čísla 0-20 Vztahy mezi > < = Vztahy o n-více a o n-méně Základní jednoduchá tělesa Jednotky délky Používá jako názoru peníze Seznámí se s koulí Seznámí se s jednotkami -metr, litr, kilogram se vztahy o n-více a o n-méně Červen Obor přirozených čísel Sčítá a odčítá v oboru do 20 Porovná čísla 0-20 Vztahy mezi > < = Používá jako názoru peníze Vztahy o n-více a o n-méně Základní jednoduchá tělesa Seznámí se s válcem Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Řeší jednoduché praktické slovní úlohy se vztahy o n-více a o n-méně Řeší číselné a obrázkové řady

5 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 2. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Zopakuje si učivo z 1.ročníku Sčítá do dvaceti s přechodem desítky Vztahy <,>,= Vyznačí a porovná na číselné ose čísla do 20 Říjen Obor přirozených čísel Zapíše a vyřeší příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku Vyznačí a porovná na číselné ose čísla do 20 Body v rovině Rozliší pojmy bod,čára,přímka,úsečka Usečka a její krajní body Narýsuje úsečku a označí její krajní body Lomená čára - Narýsuje lomenou čáru otevřená,uzavřená Listopad Obor přirozených čísel Řeší těžší typy příkladů na sčítání a odčítání do 20 3 sčítanci,řetězce Přirozená čísla do 100 Zapíše a přečte čísla do 100,určí počet jednotek a desítek Spočítá prvky daného souboru do 100 po desítkách,po jednotkách Porovná čísla do 100,umí je seřadit vzestupně i sestupně Peníze Rozlišuje různé podoby zápisu čísel psací,tiskací,digitální Sčítá do 100 desítky Zakreslí čísla do 100 na číselnou osu Zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami Zná mince a bankovky v hodnotě do 100

6 Usečka Vytvoří konkrétní soubor s penězi do 100 Porovná úsečky podle velikosti (názor,proužek papíru) Přímá a křivá čára Dokreslí souměrný obrázek se zaměřením na obchod Prosinec Početní operace s přirozenými Rozloží číslo na desítky a jednotky Sčítá a odčítá v oboru do 100 bez přechodu přes desítku Zná pravidlo pro zaokrouhlování čísel na desítky a využívá ho Tabulky Doplní vhodná čísla do tabulek v oboru do 100 Jednotky délky Ví,které máme základní jednotky délky m,dm,cm Odhadne délku úsečky na decimetry,na centimetry Změří délku předmětů na centimetry Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Řeší slovní úlohy s využitím sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku Leden Početní operace s přirozenými Sčítá a odčítá v odoru do 100 bez přechodu přes desítku Zná význam závorek Počítá příklady se závorkami Tabulky,řady čísel Geometrická tělesa Doplní vhodná čísla do tabulek a doplní řady čísel v oboru do 100 Pojmenuje geometrická tělesa(koule,válec,krychle,kvádr,jehlan) a pozná je v praxi a ve stavebnici Vymodeluje některá známá tělesa z plastelíny Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Řeší slovní úlohy v oboru do 100 s využitím závorek Únor Početní operace s přirozenými Sčítá do 100 s přechodem přes desítku Přečte,vyznačí a porovná čísla do 100 na číselné ose Usečka Změří a zapíše délku úsečky v centimetrech Porovná úsečky,zapíše shodnost úseček

7 Narýsuje úsečky daných délek v centimetrech Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Zapíše a řeší slovní úlohy v oboru do 100 Březen Početní operace s přirozenými Násobení a dělení Orientace v čase Odčítá do 100 s přechodem přes desítku Řeší příklady se závorkami,s více sčítanci,řetězce v oboru do 100 Názorně předvede násobení a dělení na souborech různých předmětů Orientuje se v čase den,hodina,minuta,sekunda a vztahy mezi nimi Provádí jednoduché převody jednotek času Pozná hodiny na klasickém i digitálním ciferníku Duben Vyjádří závislost různých činností na průběhu času během dne Rovinné geometrické útvary Pozná mnohoúhelník,rozliší geometrické útvary na dopravních značkách na násobení a dělení Početní operace s přirozenými Sčítá a odčítá čísla do 100 s přechodem přes desítku Násobení a dělení Zná řady násobků čísel 2 a 3 Dělí a násobí v oboru násobilek 2 a 3 Orientace v čase Zná pořadí dnů v týdnu a měsíců v roce Rovinné geometrické útvary Překreslí jednoduché obrázky ve čtvercové síti na násobení a dělení 2 a 3 Květen Násobení a dělení Umí spoje násobilek 4 a 5 Vztahy mezi > < = Jednotky délky násobí a dělí v oboru násobilek 4 a 5 Užívá násobení a dělení v prakticjých situacích Vyznačí násobky 2,3,4, a 5 na číselné ose Řeší jednoduché nerovnice na číselné ose Určí podle plánku vzdálenost dvou míst v km

8 Seznámí se s měřítkem plánku Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům (např.sčítání a násobení) Červen Obor přirozených čísel Opakuje si učivo 2.ročníku Násobení a dělení Násobí a dělí číslem 0 a 1 Orientace v čase Rovinné útvary Vyjádří závislost různých činností během týdne Zná měsíc,ve kterém se narodil,měsíce,kdy jsou hlavní prázdniny Užívá různé stavebnice ke stavbám podle obrázků Vystřihne souměrné útvary podle vzoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Slovní úlohy Řeší slovní úlohy se vztahy n krát více,n krát méně

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK

TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH CÍL FORMA PROJEKTU PŘÍLOHY PŘEDMĚT ROČNÍK TÉMA ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ OBSAH Žák si za pomoci statistické evidence, která je zadána formou domácího úkolu, zjistí, zda je jeho jídelníček ve správném poměru zastoupených potravin. CÍL PEČIVO < MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více