9/2 Intraorální snímkování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/2 Intraorální snímkování"

Transkript

1 Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X) je elektromagnetické záfiení o vlnové délce aï 10-6 cm. ífií se pfiímo od zdroje záfiení, dokud není pohlceno nebo odraïeno. Schopnost pohlcovat RTG záfiení závisí na atomovém ãísle prvkû, z nichï je objekt sloïen. Napfiíklad olovo pohlcuje rentgenové záfiení zcela. Tato vlastnost ãiní z olova optimální materiál k v robû ochrann ch pomûcek pfied kodliv mi úãinky záfiení X. Pfii rentgenovém vy etfiení záfiení prochází jednotliv mi strukturami, které ho ãásteãnû pohlcují. Po dopadu na film vzniká stínov obraz, kdy ménû rentgenkontrastní objekty (mûkké tkánû) vytváfiejí svûtlej í stíny neï objekty více rentgenkontrastní, které vytváfiejí tmavé stíny. JelikoÏ je rentgenov obraz negativ, jsou mûkké tkánû na snímku tmavé (projasnûní) zatímco kost nebo tvrdé zubní tkánû jsou svûtlé (zastínûní). Navíc je dûleïité myslet na to, Ïe co se jeví na rentgenovém snímku jako projasnûní, je buì sloïeno z prvkû s men ím atomov m ãíslem, nebo se jedná o slabou vrstvu tkánû, která mûïe b t sloïena z prvkû s velk m atomovo m ãíslem. V sledn rentgenogram je jen dvourozmûrná rekonstrukce snímkovaného objektu, a jedná se tedy o fiktivní obraz. Rentgenové záfiení vzniká v rentgence, coï je vakuová dioda s kladnou (anoda) a zápornou (katoda) elektrodou. Îhavením katody vzniká proud elektronû, které dopadají na anodu, kde vzniká rentgenové záfiení (viz Obr. 1) Pouze 1

2 str. 2 Praktick rádce zubního lékafie % energie elektronû dopadajících na anodu je pfiemûnûno na RTG záfiení. Ze zbyl ch 99 % energie vzniká teplo, které je absorbováno mûdûn m blokem, ve kterém je anoda uloïena, a následnû olejovou lázní, ve které je celá rentgenka umístûna. Kvalita rentgenového záfiení mûïe b t mûnûna dle potfieby. Mezi faktory, které ji ovlivàují, patfií: 1. napûtí mezi katodou a naodou (mûfieno ve voltech vût- inou kv), 2. expoziãní ãas, 3. proud mnoïství katodou emitovan ch elektronû (mûfieno v ampérech), 4. vzdálenost rentgenky a projekãního média. 1. Zv ením napûtí mezi katodou a anodou se zv í rychlost, kterou mají elektrony pfii dopadu na anodu. Toto vede k emisi RTG záfiení o vy í energii, které má vût- í pronikavost a ménû se absorbuje ve tkáních. V dne - ní dobû je napûtí na intraorálních rentgenov ch pfiístrojích vût inou konstantní kolem 63 kv. U nûkter ch pfiístrojû je v ak moïno ho nastavit, a to v rozmezí asi kv. Pfii nastavení niï í hodnoty napûtí vzniká kontrastnûj í obraz s úzk m spektrem odstínû edi, coï se hodí pfiedev ím ke zobrazení struktury kosti. Vy í napûtí naopak znamená ménû kontrastní snímky se ir ím spektrem ed ch odstínû, a tedy vy í rozli ovací schopnost, coï je v hodné napfiíklad pfii diagnostice zubního kazu (viz Obr. 2). 2. Expoziãní ãas ovlivàuje kvantitu RTG záfiení. Pfii zv - ení expoziãního ãasu se zv í dávka a v sledné snímky jsou tmav í. Hodnota se v pfiípadû snímkování na film pohybuje kolem 0,20 ms, pfii snímkování na elektronick snímaã jsou hodnoty pfiibliïnû poloviãní. 3. Proud elektronû emitovan ch katodou je mûfien v ampérech. Stejnû jako expoziãní ãas ovlivàuje kvantitu RTG záfiení, a tedy i dávku. âím vût í je hodnota proudu, tím více RTG záfiení je emitováno a snímek je potom tmav í. Expoziãní ãas i proud tedy ovlivàují jas snímku (viz Obr. 3, 4 a 5). U intraorálních rentgenov ch pfiístrojû se hodnota pohybuje v rozmezí 2 8 ma. 4. Vzdálenost rentgenky a filmu v znamnû ovlivàuje intenzitu záfiení. Závislost intenzity a vzdálenosti je kvadratická. JestliÏe je tedy vzdálenost dvounásobná, intenzita se sníïí 4x. Projekãní medium 1. Rentgenov film 2. Pfiímé digitální zobrazovací médium 3. Nepfiímé digitální zobrazovací médium

3 Praktick rádce zubního lékafie str Rentgenov film je fólie potaïená suspenzí bromidu stfiíbrného. Pfii ozáfiení dochází k rozloïení vazby v bromidu stfiíbrném (AgBr) a vzniká latentní obraz. PÛsobením v vojky se brom uvolní a stfiíbro vytvofií na ozáfieném filmu tmavé plochy. Neozáfiené krystaly AgBr se pûsobením ustalovaãe vylouãí a na snímku zûstanou svûtlá místa. Filmy pro intraorální projekce se vyskytují v nûkolika velikostech. NejbûÏnûj í velikost snímku je 3 x 4 cm, pro dûtské pacienty 2 x 3,5 cm a pro pfiehledové projekce snímky velkosti 6 x 7 cm. V hodou filmu je velká rozli ovací schopnost, ale v porovnání s ostatními projekãními médii je relativnû málo citliv, a proto je nutná vy í expozice. Nev hodou je také nutnost chemického zpracování filmu, které b vá ãasto zdrojem chyb. 2. Základem pfiímého digitálního zobrazení je elektronick snímaã podobn jako v digitálním fotoaparátu. Senzor se skládá z nûkolika desítek tisíc pixelû obrazov ch ãástic, coï jsou malé buàky o velikosti m obsahující elektrony. Pixely jsou uspofiádány tak, Ïe vytváfiejí hustou síè. Pfii ozáfiení RTG záfiením dojde k pohlcení energie a excitaci elektronû. Data o mnoïství energie pohlcené kaïd m pixelem jsou potom pfievedena do poãítaãe, kter kaïdému pixelu-bodu obrazu pfiifiadí hodnotu, která odpovídá urãitému odstínu edé. Velikost snímaãe b vá podobná jako u klasického filmu 3 x 4 cm a 2 x 3,5 cm (viz Obr. 6). Nejvût ími v hodami oproti klasickému filmu jsou: vût í citlivost snímaãe a témûfi okamïité zobrazení snímkované oblasti na obrazovce monitoru. Dal í pfiedností je moïná úprava obrazu v poãítaãi, snaz í demonstrace snímkované oblasti pacientovi a pohodlná archivace (viz Obr. 7). Nezanedbateln není ani fakt, Ïe odpadá pfiíprava a likvidace chemikálií nutn ch k vyvolání filmu. Hlavní nev hodou je vût í tlou Èka senzoru a jeho tuhost a tím i obtíïnûj í nastavení v ústech, coï v ak vede ãastûji neï u filmu k nutnosti opakovaného snímkování. Dal ími nev hodami jsou vy í pofiizovací náklady, omezená Ïivotnost elektronického senzoru a obtíïnûj í zamezení pfienosu infekce z pacienta na pacienta. Rozli ovací schopnost je sice men í neï u filmu, ale pfii klinick ch studiích, kde se porovnávaly diagnostikované aproximální kariezní léze, úbytek alveolární kosti a hodnocení periapikálních projasnûní na filmu a snímaãi, nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl. 3. Jako nepfiímá digitální zobrazovací média slouïí fotostimulovatelné fosforové destiãky (angl. Photstimuúnor 2011

4 str. 4 Praktick rádce zubního lékafie lable Phosphor Plates = PSP). Tento systém byl poprvé pfiedstaven v roce 1981 firmou Fuji. Základ tvofií plastová fólie potaïená emulzí obsahující fosfor, která je schopna absorbovat RTG záfiení a pfievést ho na uloïenou energii. Po expozici je destiãka vloïena do laserového skeneru. Tam se oskenuje hélium-neonov m laserem a uloïená energie se uvolní jako modré svûtlo, které je zachycené, zesílené fotonásobiãem a pfievedené na digitální data (viz Obr. 8). Po oskenování je fólie automaticky vymazána, a tím je pfiipravena k dal ímu pouïití. Tuto technologii vyuïíváme také u extraorální projekce. Velikost fólií pro intraorální snímkování se vyrábí v fiadû velikostí napfi. 22 x 31 mm, 24 x 40 mm, 31 x 41 mm a 27 x 54 mm (viz Obr. 9). Nejvût í v hodou je zobrazovací schopnost stejná jako u filmu, destiãky jsou tenãí a flexibilnûj í neï snímaã pro pfiímé digitální zobrazení, tím je snadnûj í nastavení v ústech pacienta. Nepfiíjemností je omezená Ïivotnost fólie, kterou mûïeme pfii neopatrné manipulaci po kodit, coï potom vede ke vzniku artefaktû. OBRAZOVÁ P ÍLOHA Obr. 1: Rentgenka. Proud elektronû dopadá na anodu, kde dochází k emisi rentgenového záfiení.

5 Praktick rádce zubního lékafie str. 5 Obr. 2: Fotografie ovládacího panelu dentálního rentgenového pfiístroje. Kromû expoziãního ãasu je navíc moïno nastavit napûtí. Obr. 3: ObtíÏnû ãiteln rentgenogram s nízkou expozicí. Obr. 4: Rentgenogram se správnou expozicí.

6 str. 6 Praktick rádce zubního lékafie Obr. 5: Pfieexponovan snímek. Vût í kontrast za cenu ztráty informací. Obr. 6: Elektronick snímaã pro pfiímé digitální zobrazení velikosti klasického intraorálního snímku. Obr. 7: Digitální zobrazovací metody umoïàují dal í úpravy snímkû v poãítaãi. Na obrázku je vidût, jak je moïné udûlat si pfiedstavu o budoucí pracovní délce je tû pfied zaãátkem endodontického o etfiení zubu.

7 Praktick rádce zubního lékafie str. 7 Obr. 8: Laserov skener. Vkládání fosforové fólie do skeneru. Obr. 9: Nejãastûj í formáty fosforov ch fólií pro intraorální snimkování: 1 22 x 31 mm periapikální snímky u dûtsk ch pacientû 3 24 x 40 mm bitewingové snímky u dûtsk ch pacientû 2 31 x 41 mm periapikální nebo bitewingové snímky u dospûl ch 4 27 x 54 mm bitewingové snímky u dospûl ch

8 str. 8 Praktick rádce zubního lékafie

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více