PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1"

Transkript

1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské starostlivosti se sna- Ïíme kontrolovat situace, které uï jsou stejnû mimo na i kontrolu, a nacházíme se ve stavu, v nûmï je témûfi nemoïné soustfiedit se na to nejdûleïitûj í tû it se na pfiíchod miminka. V této kapitole vám chci pomoci prostfiednictvím rodiãovství se zdrav m rozumem zamûfiit se na pfiípravu narození dûèátka. Doufejme, Ïe pak budete schopni zbavit se strachu a s radostí oãekávat ten vzru ující okamïik. Na co se soustfiedíme: Co nakoupit Jak si vybrat dûtského lékafie UloÏení krve do banky pupeãníkové krve Co si vzít s sebou do porodnice Ukládání do hnízda Co nakoupit I jiné páry jsou, jakmile zjistí, Ïe ãekají miminko, neustále zahrnovány bezpoãtem nejrûznûj ích rad. KaÏd, kdo má dûti, vám ochotnû sdûluje, co si nesmíte zapomenout koupit pro první rok dítûte. BohuÏel vût ina nastávajících nezku en ch rodiãû nedokáïe seznam miminkovsk ch nezbytnû nutn ch vûcí pro krtat, takïe se mnohé vûci hromadí v loïnici jako 17

2 Scott W. Cohen u m ch pfiátel. Vzpomínám si, jak jsem je nav tívil krátce po narození jejich prvorozeàátka. Ukazovali mi svûj nov byt, a kdyï jsme vstoupili do loïnice, málem jsme se v ichni tfii neve li do místnosti plné dûtsk ch v baviãek. Kromû jejich velké manïelské postele se tu tísnila dûtská post lka, dal í pfienosná post lka, krytá post lka ve tvaru hnízda a proutûná kolébka. To v e pr koupili proto, Ïe jim nûkdo fiekl, Ïe se bez toho neobejdou. A moji pfiátelé se báli, Ïe kdyby si to v e, co jim druzí doporuãili, nepofiídili, nebyli by jako rodiãe patfiiãnû pfiipraveni a jejich dítû by strádalo. Jak se ukázalo, miminko cel ch est mûsícû stejnû spalo s nimi v manïelské posteli a na v echna ostatní místa ke spaní vûbec nedo lo. Teì kdyï se ohlédnou zpátky, se tomu smûjí. Podobnû jako ostatní rodiãe, ktefií to myslí dobfie, i moji pfiátelé si nechali svou úzkost pfierûst pfies hlavu. Musím se v ak pfiiznat, Ïe jsem byl také jedním z tûch úzkostmi pfieválcovan ch novopeãen ch otcû, ktefií se nechali chytit do pasti pfiemíry vûcí. KdyÏ jsme se s manïelkou pfiipravovali na pfiíchod miminka, vypadalo to, Ïe nás zachvátila nakupovací mánie stále nov ch dûtsk ch vûcí. V kaïdém obchodû, do nûhoï jsme vstoupili, jsme se od prodavaãû dozvûdûli, co si nutnû potfiebujeme pofiídit, a pak jsme ãelili mnoïství poloïek, které nemûly konce. TfiebaÏe se zdálo, Ïe hodnû doporuãen ch pfiedmûtû plní naprosto stejnou funkci, beztak jsme si je koupili. Ná dûtsk pokojíãek se brzy stal tou nejdraï í místností v domû. Jak tedy mûïete zabránit tomu, abyste postupovali podle scénáfie nákupu pfiehr le vûcí? Pfiedkládám vám seznam nezbytností pro novorozence. Úãelem tohoto soupisu není návod, jak typ post lky nebo lahviãky byste si mûli koupit, ale jistota, abyste si nezapomnûli vûbec nûjakou koupit. Nacházejí se v nûm vûci, které tvofií základ rodiãovství se zdrav m rozumem; cokoli, co se rozhodnete k nûmu pfiidat, záleïí na vás. V závûreãné ãásti této knihy najdete pfiíruãní seznam vûcí, kter si mûïete vytrhnout nebo okopírovat. 18

3 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM Nezbytnosti pro novorozence Spaní: Post lka Matrace do post lky PodloÏka na ochranu matrace Prostûradlo na míru Post lka: Urãitû brzy zjistíte, Ïe v e, co va e dítû skuteãnû dûlá, je: jí, spí a kaká. A to, po ãem ze v ech tûchto tfií ãinností budete nejvíc prahnout vy, je: spát. Není nutno opakovat, Ïe va e dítû potfiebuje prostor na spaní, ale není tfieba mu poskytovat víc míst neï jedno. Posuìte sami, kde byste jako kojenec chtûli spinkat, a máte po problému. Asi se rozhodnete, Ïe chcete dûtskou post lku umístit do va í loïnice, protoïe bude snaz í se k miminku dostat v noci, kdyï ho budete muset nakrmit. A Ïe ho chcete mít co nejblíï, hned u své postele v pfienosné post lce. Nebo si vyberete, Ïe bude od zaãátku spát ve svém vlastním pokojíãku a své post lce. Domnívám se, Ïe návyk a opakování jsou velmi dûleïité, takïe ãím dfiíve s nimi zaãnete, tím lépe. Nakonec, jestliïe je va ím cílem nechat miminko v jeho post lce a vlastním pokoji, pfiechod bude pro vás v echny jednodu í, kdyï probûhne v jeho známém místû. Zdravý rozum velí: Vyberte si, kde bude va e dítû spát, a dodrïujte to; nepotfiebuje totiï tfii místa ke spaní. âím dfiíve si zvykne na vlastní post lku, tím lépe. Matrace: Vzpomínám si, Ïe jsme nav tûvovali znám obchod se zboïím a v bavou pro dûti, kde jsme se pfiipravovali na pfiíchod na í dcery. V oddûlení matrací do post lek nás zahltilo tfiicet matrací opfien ch o zeì a s cenami od osmdesáti do osmi set dolarû. Pfiivolali jsme prodavaãku a ptali se: Kterou mat- 19

4 Scott W. Cohen raci byste nám doporuãila? Odvûtila: íkáme zákazníkûm, aby se zeptali svého pediatra. Má Ïena mû Ïertovnû plácla po païi a zaãali jsme se smát. Prodavaãka se divila: Co je tady k smíchu? A já na to: Já jsem pediatr, ale nevzpomínám si, Ïe bych mûl na kole pfiedná ku o v hodách latexu oproti studené pûnû. Nakonec jsme se rozhodli podle zdravého rozumu (není pfiece nutné kupovat tu nejdraï í matraci ze zahraniãí) na základû mé pediatrické zku enosti (tvrdá matrace sniïuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence). Zdravý rozum velí: Zvolte tuï í matraci do post lky a sníïíte riziko syndromu náhlého úmrtí kojencû. Co se pfiírodního ãi umûlého materiálu t ká, nechávám to na vás. Cestování: Dûtská autosedaãka Koãárek Ta ka na pleny Dûtská autosedaãka: Pfiedstavte si ãtyfii dospûlé osoby, jak pfie- lapují na místû a nepfiítomnû zírají na umûlohmotnou sedaãku do auta, jako kdyby tlupa jeskynních lovcû právû poprvé spatfiila televizi. íkával jsem, Ïe ãlovûk by musel b t vûdec na úrovni raketového odborníka, aby dokázal namontovat dûtskou autosedaãku, dokud se neozval jeden z m ch pacientû, kter pracoval pro NASA. Zatímco jindy se okamïitû pídíme po návodu k pouïití, kaïd otec se pr bude radûji osm hodin snaïit nainstalovat tuhle vymoïenost do vozu, neï aby poïádal o pomoc. KdyÏ jsme jeli koupit svou první autosedaãku, pfiijeli jsme do obchodu jin m autem neï tím, do nûhoï se mûla autosedaãka nainstalovat. TakÏe nám prodavaã nemohl s upevnûním k sedadlu pomoci. To není Ïádn problém, pomyslel jsem si. 20

5 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM Staãí se podívat na prodavaãe, kter mi ukázal, jak se to dûlá, a udûlat to stejnû, aï se dostanu domû. Po pûlhodinovém pfiedvádûní jsem byl pro kolen o v ech vychytávkách upevnûní sedaãky a o tom, co mám a nemám dûlat, aï ji budu instalovat do svého vozu. Cítil jsem se jako profík. Pfiijel jsem domû, rozbalil krabici a dal se do práce. Po hodinû naprosto neodborného zacházení s tou vûcí jsem byl úplnû propocen. Vytáhl jsem návod k pouïití a pokou el se postupovat podle nûj. Bez úspûchu. Pfiizval jsem si na pomoc experta: svou Ïenu. Znovu pfielouskala návod a slovo za slovem mi pfiedávala instrukce, které v ak nebyly nic platné. Zavolal jsem do obchodu a snaïil se postupovat podle nûkolika dobfie mínûn ch rad, neï jsem nasedl do vozu a vrátil se zpátky do obchodu, kde jsem pfiimûl prodavaãe, aby mi sedaãku do auta nainstaloval. Pouãení pro vás: do obchodu, kde si chcete pofiídit dûtskou sedaãku, jeìte autem, do nûhoï ji chcete namontovat. Zdravý rozum velí: Nehledû na to, zda jste (vy sám ãi partnerka) inïen r nebo automechanik, vypravte se tam, kde se dobfie vyznají v montáïi sedadel do vozû, aè je to na místní policii, u hasiãû, v prodejnû obchodního zastoupení nûjaké automobilové znaãky nebo dûtského vybavení, a seïeàte si profesionála, aby vám autosedaãku nainstaloval. Pak pojedete domû s úsmûvem na tváfii a vûdomím, Ïe va e dítû bude bezpeãnû sedût v autû v pofiádnû zaji tûné autosedaãce. Ta ka na plenky: Ujistûte se, Ïe v ta ce na plenky máte plenky, vlhãené ubrousky, dûtsk krém na opruzeniny, igelitové sáãky na pouïité pleny, pfiebalovací podloïku a náhradní obleãení. RovnûÏ doporuãuji mít po ruce stejnou minizásobárnu tûchto pomûcek v kaïdém poschodí va eho domu nebo alespoà v kaïdé vût í místnosti, abyste mohli dítûti rychle vymûnit pinavou plenku. 21

6 Scott W. Cohen Obleãení: Jednorázové pleny/kalhotky na spaní Deka zavinovaãka Obleãení: Máte v úmyslu koupit a dostat spousty roztomil ch obleãkû pro své novorozenû. Samozfiejmû jsou spí pro vás neï pro va e malé. Moje dcera, je tû neï se narodila, mûla vût í zásobu obleãení v atnû neï já za cel svûj Ïivot. NezapomeÀte, budete mít hlad, usínat za chodu a ne zrovna nejspokojenûj í, a jediné, po ãem budete touïit, je vymûnit plenku a vrátit se do postele. Probírat se vrstvami obleãení vám jistû nepomûïe sníïit hladinu stresu, takïe dítû oblékejte jednodu e. Zdravý rozum velí: Doporuãuji investovat do velk ch balení jednorázov ch plen. Moje dcera je nosila témûfi v hradnû první ãtyfii mûsíce. Tahle jednorázová v baviãka není drahá, etfií vá ãas a pro dítû je pohodlná Navíc v ní roztomile vypadá! Pfiebalování: Pfiebalovací pult s mûkkou dekou nebo podloïkou Plenky Buniãinové pol táfiky/dûtské vlhãené ubrousky Dûtsk krém Plenky: Pravdûpodobnû si vyzkou íte tolik plenek, Ïe se vám o nich bude zdát. Plenky na jedno pouïití nejsou drahé a snadno se pouïívají. Doporuãuji si jich nakoupit balíky. Nûktefií kojenci spotfiebují od deseti do dvanácti plen dennû. Chcete-li Ïít ekologicky, mûïete si zvolit látkové pleny. Av ak uvûdomte si, Ïe sice nebudete zaplàovat skládky odpadkû jednorázov mi plenami, ale celkov pozitivní efekt na Ïivotní prostfiedí mûïe b t zanedbateln, kdyï uváïíte, kolik vody spotfiebujete na praní tûch, které se dají znovu pouïít. Moderní látkové pleny se 22

7 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM dají doplnit nepromokavou vrstvou, jeï se k nim dá pfiipnout nebo pfiilepit pro snadné a rychlé pouïití. Buniãinové pol táfiky: Zatímco nûkteré nemocnice doporuãují pouïívat ãtvereãky z buniãiny a vodu na utírání dûtsk ch zadeãkû, podle mého je to zkou ka a hozená rukavice novopeãen m rodiãûm. Zkuste setfiít ãi v stiïnûji se krábat dehtovité hovínko ze zadeãku svého novorozenûte tím mal m buniãinov m ãtvereãkem! Vidûl jsem rodiãe, ktefií pouïili cel komínek ãtvereãkû pfii v mûnû jedné plenky. Ano, pokoïka va eho dû- Èátka je citlivá a samozfiejmû chceme minimalizovat riziko nûjaké alergické reakce. Ale dûtské vlhãené ubrousky jsou bezpeãné a velmi úãinné. Vyberte si takové, které neobsahují Ïádné dal- í pfiísady a vûnû, abyste nezvy ovali riziko podráïdûní pokoïky novorozenûte. Dûtské krémy se pouïívají zejména proto, aby chránily pfied opruzeninami, pfiípadnû je léãily, neboè kaïdé dítû nûkdy nûjak m podráïdûním trpí a to i kdyï budete zvoleni rodiãem roku a tak dokonalí, Ïe vïdy vymûníte plenku, jakmile ji dítû za piní. Dûtské krémy vytváfiejí ochrannou bariéru na citlivé pokoïce, aby ji znovu nepodráïdila stolice a moã, pfiiãemï se kûïe mûïe opût zregenerovat. âím silnûj í vrstva krému, tím lépe. Doporuãuji pouïívat krém aï ve chvíli, kdy si nûjaké vyráïky v imnete, neï mazat dítû preventivnû. Proã promazávat pokoïku, kdyï to není tfieba? Poznámka: Upustili jsme od pouïívání pudru, protoïe hrozilo riziko, Ïe se ho dítû nad chá. Koupel/Hygiena: Kojenecké kyblíky a vaniãky na koupání Mycí houba/îínka Dûtské m dlo a zvlhãující krém Pilníãek na nehty/kle tiãky na nehty Kojenecké kyblíky a vaniãky na koupání: Je docela tûïké udr- Ïet novorozenû pfii koupání v sedu, pfiedev ím kdyï je tû nemá 23

8 Scott W. Cohen dostateãnû pevné drïení hlavy a krku. Navrhuji zvolit ke koupání vaniãku, v níï mûïe miminko leïet. Nûkteré typy vaniãek obsahují i lehátko s protiskluzovou úpravou nebo visuté lûïko, v nûmï miminko leïí, a voda skrz lûïko prosakuje. To je velmi praktické, protoïe dûèátko nesedí pfiímo ve vodû a nevystavujete ho tak pfiímému nebezpeãí, Ïe by mohlo utonout. Dûtská mléka: Podobnû jako vlhãené ubrousky jsou dûtská hydrataãní mléka, ampony a m dla nezávadná. Rodiãe je pouïívají celé desítky let. Nemusíte jimi dítû mazat, nechcete-li, ale pfiíjemnû voní a jsou bezpeãné. Je zcela na vás, zda dáte pfiednost pfiírodním, ãi syntetick m v robkûm. S man- Ïelkou jsme nakonec pouïívali to, co na i rodiãe na nás, kdyï jsme byli malí starou dobrou kosmetiku firmy Johnson & Johnson. Pilníãek na nehty: Zdá se, Ïe kaïd novorozenec má nehty jako Freddie Krueger, postava z filmu Noãní mûra v Elm Street, a asi vás pfiekvapí, jak ãasto se miminka po krábou. (Na- tûstí se jejich krábance na tváfiiãkách zahojí bez jizev, proto není dûvod se znepokojovat.) Lep í je pouïít pilníãek na nehty neï nûïtiãky, nebudete se muset obávat toho, Ïe dítûti po- kodíte nehtové lûïko, coï by mohlo hodnû krvácet a bolet. Pokud byste mu omylem skuteãnû poranili pokoïku, pfiemáznûte mu ranku mal m mnoïstvím mastiãky, napfi. Framykoin ãi Betadine (dostupná bez pfiedpisu), aby se rychle zahojila. Nûkdy se nehtíky odchlipují. Doporuãuji, abyste o nû peãovali, kdyï dítû spí. H be-li se, je vïdycky tûïké se trefit tam, kam potfiebujete. Léky Paracetamol pro novorozence a dûti Dimetinden pro dûti (Fenistil kapky) Elektrolytick roztok (Kulí ek sáãky) Léky na plynatost a zácpu (probiotické BioGaia kapky, Espumisan kapky, Sab simplex kapky, Lefax sirup) Opalovací prostfiedky Repelenty 24

9 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM Léky: Doporuãuji zásobit se doma základními léãivy. U etfiíte si v let do lékárny uprostfied noci, kdyï je dítûti patnû a potfiebuje je. Uvádím na konci knihy seznam obtíïí s dávkováním (viz strana ) pro va i potfiebu a orientaci, ale uïití léku byste stejnû mûli pfiedem konzultovat s lékafiem. Nûkteré léky se dají uchovávat nejv e rok, proto vïdy pfied uïitím léãiv zkontrolujte dobu pouïitelnosti. Kojenecké kapky na bázi paracetamolu (Panadol sirup, Paralen sirup) pomáhají pfii vysoké teplotû a bolesti. Fenistil kapky (obsahující dimetinden) zabírají na alergické reakce. Kulí ek sáãky se dají pouïít, kdyï potfiebujeme zavodnit dítû po zvracení nebo prûjmu. Léky na plynatost a zácpu jejich úãinky nejsou zdravotnû prokázané, ale jsou bezpeãné a mohou se hodit. Polovina m ch pacientû je povaïuje za vynikající, druhá polovina za bezcenné. Probiotické kapky BioGaia, Espumisan kapky, Sab simplex kapky, Lefax sirup nebo homeopatika na zácpu mohou dítûti zklidnit podráïdûné bfií ko. Obvykle jsou k léãivûm pfiibalena kapátka, abyste mohli dítûti dávkovat lék nûkolikrát dennû. Hefimánkov ãaj je dal í v born prostfiedek, kter lze vyzkou et. Opalovací mléka: MÛÏete je pouïít pro dítû mlad í neï pûl roku, ale lep í bude, kdyï kojence v jeho prvních mûsících Ïivota nebudete vystavovat pfiímému slunci. Pokud se na slunci bude pohybovat, namaïte ho opalovacím prostfiedkem s ochrann m faktorem alespoà 30 SPF (vût ina dûtsk ch opalovacích prostfiedkû má nejménû 50 SPF). Natírejte ho vïdy pfied slunûním a ãasto. Zdravý rozum velí: DoplÀte si doma lékárniãku zásobou lékû na bûïné zdravotní obtíïe dûtí, abyste je mûli po ruce, kdyï je potfiebujete. 25

10 Scott W. Cohen Vybavení: Lékafisk digitální teplomûr (k mûfiení tûlesné teploty v zadeãku nebo v podpaïí) Dudlík Odsávaãka hlenû Nosní kapky solného roztoku Kartáãky na dásnû a zuby Antibakteriální ãisticí gel na ruce Teplomûry: Nekupujte drah, pfiepychov teplomûr. (Dostanete-li takov, vraète ho do lékárny a vymûàte za nûco uïiteãného.) U ní a ãelní vtefiinové teplomûry jsou drahé, a pfiitom nepfiesné. Investujte do levného digitálního teplomûru, kter mûfií teplotu v zadeãku. Tyto teplomûry mûfií pfiesnû, snadno se pouïívají a ukáïou vám teplotu od osmi do dvaceti vtefiin. Pfiesnost teplomûru je velice dûleïitá. Rozdíl mezi 37,9 C a 38 C u dítûte do dvou mûsícû vûku je zásadní pro rozhodnutí, zda se vydat na prohlídku k lékafii nebo rovnou do nemocnice, kde miminku udûlají celou fiadu nepfiíjemn ch testû. U dûtí mlad ích neï dva mûsíce pouïívejte v hradnû rektální teplomûr, ten je nejpfiesnûj í. U dítûte star ího tfií mûsícû mûïete pouïívat teplomûr podpaïní. Mûfiit teplotu v ústech mûïete dítûti aï od pûti let vûku. Dudlíky: âasto se mû lidé ptají, zda dávat, ãi nedávat dítûti dudlík, a pokud ano, jak typ. Myslím si, Ïe byste i bez dudlíku na li zpûsob, jak uti it své dítû, neboè je to vûciãka, kterou budete muset svému dítûti za pár mûsícû zase vzít. Ale pokud dudlík va e dítû zklidàuje a díky tomuhle idítku se o pár hodin déle vyspíte nebo zregenerujete, pravdûpodobnû to stojí za to. Dudlík ve spánku sniïuje riziko syndromu náhlého úmrtí, protoïe dítû nenechá upadnout do tak hlubokého spánku; zároveà bych ho jen kvûli tomuto dûvodu neprosazoval. Ale nebojte se to, Ïe vá kojenec dumlá dudlík, neznamená, Ïe ho bude potfiebovat je tû ve tfiech letech. Co se v bûru idítka t ká, neutrácejte za ta co nejvíc vylep ená. Va emu dítûti je jedno, jestli cumlá to, které jste 26

11 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM dostali zdarma v porodnici, nebo model za sto dolarû vykládan kamínky znaãky Swarovski. A pokud jde o nabídku ortodontick ch dudlíkû, vûfite, Ïe cumlání dudlíku neovlivàuje dlouhodobé profiezávání zubû ani nedeformuje patro, pokud mu neholduje dítû star í neï tfii roky. Zdravý rozum velí: Najdete-li jin zpûsob, jak své dítû uti it bez dudlíku, budete mít o starost ménû, aï mu ho za pár mûsícû budete zase brát. Pokud mu v ak dudlík pofiídíte, lacin udûlá stejnou sluïbu jako pfiepychov. Odsávaãka hlenû: Obecnû vzato, kojenci mívají ucpan nos. Navíc b vají v prvních letech svého Ïivota ãasto nachlazeni. JelikoÏ neexistuje Ïádn provûfien lék, kter by úspû nû fie il symptomy nachlazení u dûtí do esti let, mûïete zkusit nosní kapky na bázi solného roztoku nebo odsávaãku. Aãkoli va e dítû vyluzuje zvuky jako Darth Vader, snaïte se to vydrïet a neodsávejte hleny pfiíli ãasto. Zdravý rozum velí: Spatfiíte-li v nosíku svého dítûte cokoli, co ho dráïdí, pomozte mu odsávaãkou hlenû. Jinak si nosánku nev ímejte. PokaÏdé kdyï mu strãíte dovnitfi odsávaãku, podráïdíte mu sliznici, která mûïe natéct a pfiekrvit se. NechÈ to, co neobtûïuje va e dítû, neobtûïuje ani vás. Antibakteriální ãisticí gel na ruce: Pokud patfiíte k úzkostliv m rodiãûm, pak si budete dûlat vrásky s mytím rukou. Vysoká teplota a nemoci vás i va e dítû dûsí tak, Ïe by vás dokázaly odradit od procházek, proto není od vûci brát si s sebou antibakteriální ãisticí prostfiedek na ruce tam, kde není k dis- 27

12 Scott W. Cohen pozici voda. ChraÀte své dítû pfied k mkoli, kdo ka le bez zakryt ch úst a k chá. Dûti, které nav tûvují nûjaká kolská zafiízení, tfieba jesle, si strkají prsty do pusy i do nosu a pofiád nûco ocucávají, proto není nutné, aby va e novorozenû pusinkovaly. Krmení: Lahviãky (150 ml) Saviãky (velikost 1) Odsávaãky matefiského mléka Mrazicí ta ky VloÏky do ko íãkû podprsenky Matefiská podprsenka Lahviãky a saviãky: Vût ina kojencû vypije v prvních 2 4 mûsících 60 aï 120 ml kaïdé dvû aï ãtyfii hodiny. Neutrácejte hned na zaãátku za lahve vût í neï 150 ml, nebudete je potfiebovat. A není tfieba se zásobit nesmysln m mnoïstvím rûznû tvarovan ch kojeneck ch saviãek. Staãí, kdyï saviãkou protéká mléko a dítû se k nûmu dostane, o to tady jde. Zaãnûte s nejmen í velikostí, protoïe ta nejlépe napodobuje tok mléka z matãina prsu. AÏ dítû trochu povyroste nebo si v imnete, Ïe se pfiíli vzteká nad nedostateãn m prûtokem mléka, pouïijte saviãku s vût ím otvorem. Má dcera byla spokojená se saviãkou nejmen í velikosti aï do svého jednoho roku. Ke sterilizaci: zfiejmû dáte sterilizovat ãi vyvafiit lahviãky a saviãky v horké vodû je tû pfied prvním pouïitím, ale poté je mûïete klidnû m t ruãnû vodou a pfiípravkem na mytí nádobí, nebo je mûïete vlo- Ïit do myãky. Nemusíte sterilizovat a vyváfiet lahviãky v horké vodû po kaïdém pouïití. Ostatnû, znáte prs, kter by byl dokonale sterilní? StÛjte nohama na zemi, ale jestli vás sterilizování baví, posluïte si. Odsávaãky matefiského mléka: Jejich kála se li í pfiedev ím cenou, která stoupá od tûch levn ch aï k elektrick m za nûkolik tisíc korun. Ceny nemocniãních elektrick ch odsávaãek, které jsou nejrychlej í, mohou vy plhat aï na deset tisíc korun. Za tuto ãástku si je na pût mûsícû mûïete pûjãit. ZvaÏte cenu svého ãasu. 28

13 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM V noci, kdy se chcete vrátit co nejdfiív do postele, pravdûpodobnû uvítáte rychlou odsávaãku. Aãkoli nemocniãní odsávaãka asi nebude nezbytná, ruãní odsávaãka b vá k nepfieïití pomalá Co se děje, doktore? Jak si vybrat dětského lékaře Jakmile tu íte termín porodu, nastává nejvy í ãas, kdy byste se mûla zaãít poohlíïet po dûtském lékafii. Vybrat si toho pravého moïná nebude úplnû jednoduché. Ten, koho si vyberete, bude dohlíïet na zdraví va í Ïivotní p chy a radosti po cel ch devatenáct let. Navrhuji pár tipû, které vám pomohou zvolit si tu správnou osobu pro tento úkol. Kde začít Jste-li ve ãtvrti, kde bydlíte, noví, zavolejte do místní nemocnice a promluvte si s vrchní sestrou na pediatrickém nebo porodnickém oddûlení a zeptejte se jí, kterého dûtského lékafie by vám doporuãila. Vrchní sestry znají v echny lékafie z kaïdodenní praxe a vûdí, jak se chovají k pacientûm i k nemocniãnímu personálu. Znají i takové detaily, kdo je nevrl pfiedtím, neï si dá svou ranní kávu, nebo kdo se ustaviãnû usmívá. Také mûïete nav tívit místní webové stránky, na nichï chatují novopeãené maminky. Zjistil jsem, Ïe rodiãe se rádi podûlí o zku enosti, aè patné ãi dobré, které se t kají lékafiû v místû. Pokud to ve svém bydli ti dobfie znáte, zeptejte se pfiátel, rodinn ch pfiíslu níkû nebo svého osobního lékafie zvlá tû svého porodníka, koho by vám doporuãil. Je to nepfiíli ãastá pfiíleïitost, jak se mûïe spousta zvenku získan ch informací hodit. ZvaÏte osobnostní rysy a oãekávané cíle lidí, ktefií vám doporuãují pediatra. âím víc máte s tûmito lidmi spoleãného, tím pravdûpodobnûji bude jimi doporuãen dûtsk lékafi i pro vás dobrou volbou. Jakmile získáte seznam perspektivních pediatrû, pfiikláním se k náv tûvû jejich ordinací, abyste je mûli anci poznat. Mno- 29

14 Scott W. Cohen zí chtûjí mluvit s rodiãi je tû pfied poãetím dítûte. Tím dostáváte pfiíleïitost poznat lékafie i jejich názory a pfiitom si prohlédnout jejich ordinaci. Nûktefií lékafii vás pfiijmou individuálnû, jednoho po druhém, zatímco jiní dávají pfiednost informativním skupinov m setkáním s nûkolika rodiãi. Fandím skupinov m schûzkám, protoïe vám umoïní vyslechnout si zájmy ostatních rodiãû a dozvûdût se odpovûdi na otázky, které by vás samotné ani nenapadly. Stejnû jako byste si nekoupili auto, aniï byste se na to doma pfiipravili a nejprve si udûlali fiidiãsk prûkaz, nemûli byste se sv m pravdûpodobn m pediatrem jen hovofiit, ale mûli byste se nûco dozvûdût i o jeho praktikách. Pamatujte na to, Ïe pfiece uzavíráte dlouhodob vztah a chcete, aby byl co nejlep í. Proto zvaïte následující hlediska. Velikost ordinace Zajímejte se o to, jak dlouho dopfiedu se musíte k lékafii objednávat. Tím zjistíte, zda je sloïité sjednat si s ním schûzku. Poãet praktick ch lékafiû ve stfiedisku a mnoïství vy etfioven vám také pomûïe si pfiedstavit, jak dlouho mûïete ãekat v pfieplnûné ãekárnû. KaÏd lékafi by mûl mít alespoà dvû vy etfiovny. Jak velkou má ãekárnu? Tady totiï strávíte vût inu ãasu se sv m zneklidnûn m dûèátkem a mnoha dal ími kfiiklouny. Je-li prostorná a zábavná, mûïe vám na rozdíl od stísnûné místnosti zpestfiit a zpfiíjemnit dobu ãekání. Men í ordinace vám na druhé stranû mûïe pfiipadat daleko osobnûj í. Věk Mlad lékafi patrnû bude pûsobit modernûji neï star í, bude pouïívat nejnovûj í vy etfiovací postupy a metody léãení, ale nebude mít stejné mnoïství praktick ch zku eností. Klíãem není vûk lékafie, ale jeho ochota poïádat o pomoc, je-li tfieba, a obrátit se na specialistu. MoÏná se rozhodnete pro mlad ího lékafie, aby va e dítû provázel cel m jeho dûtstvím, zatímco star í lékafi by mohl odejít do dûchodu, neï dítû dospûje. 30

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více