PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1"

Transkript

1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské starostlivosti se sna- Ïíme kontrolovat situace, které uï jsou stejnû mimo na i kontrolu, a nacházíme se ve stavu, v nûmï je témûfi nemoïné soustfiedit se na to nejdûleïitûj í tû it se na pfiíchod miminka. V této kapitole vám chci pomoci prostfiednictvím rodiãovství se zdrav m rozumem zamûfiit se na pfiípravu narození dûèátka. Doufejme, Ïe pak budete schopni zbavit se strachu a s radostí oãekávat ten vzru ující okamïik. Na co se soustfiedíme: Co nakoupit Jak si vybrat dûtského lékafie UloÏení krve do banky pupeãníkové krve Co si vzít s sebou do porodnice Ukládání do hnízda Co nakoupit I jiné páry jsou, jakmile zjistí, Ïe ãekají miminko, neustále zahrnovány bezpoãtem nejrûznûj ích rad. KaÏd, kdo má dûti, vám ochotnû sdûluje, co si nesmíte zapomenout koupit pro první rok dítûte. BohuÏel vût ina nastávajících nezku en ch rodiãû nedokáïe seznam miminkovsk ch nezbytnû nutn ch vûcí pro krtat, takïe se mnohé vûci hromadí v loïnici jako 17

2 Scott W. Cohen u m ch pfiátel. Vzpomínám si, jak jsem je nav tívil krátce po narození jejich prvorozeàátka. Ukazovali mi svûj nov byt, a kdyï jsme vstoupili do loïnice, málem jsme se v ichni tfii neve li do místnosti plné dûtsk ch v baviãek. Kromû jejich velké manïelské postele se tu tísnila dûtská post lka, dal í pfienosná post lka, krytá post lka ve tvaru hnízda a proutûná kolébka. To v e pr koupili proto, Ïe jim nûkdo fiekl, Ïe se bez toho neobejdou. A moji pfiátelé se báli, Ïe kdyby si to v e, co jim druzí doporuãili, nepofiídili, nebyli by jako rodiãe patfiiãnû pfiipraveni a jejich dítû by strádalo. Jak se ukázalo, miminko cel ch est mûsícû stejnû spalo s nimi v manïelské posteli a na v echna ostatní místa ke spaní vûbec nedo lo. Teì kdyï se ohlédnou zpátky, se tomu smûjí. Podobnû jako ostatní rodiãe, ktefií to myslí dobfie, i moji pfiátelé si nechali svou úzkost pfierûst pfies hlavu. Musím se v ak pfiiznat, Ïe jsem byl také jedním z tûch úzkostmi pfieválcovan ch novopeãen ch otcû, ktefií se nechali chytit do pasti pfiemíry vûcí. KdyÏ jsme se s manïelkou pfiipravovali na pfiíchod miminka, vypadalo to, Ïe nás zachvátila nakupovací mánie stále nov ch dûtsk ch vûcí. V kaïdém obchodû, do nûhoï jsme vstoupili, jsme se od prodavaãû dozvûdûli, co si nutnû potfiebujeme pofiídit, a pak jsme ãelili mnoïství poloïek, které nemûly konce. TfiebaÏe se zdálo, Ïe hodnû doporuãen ch pfiedmûtû plní naprosto stejnou funkci, beztak jsme si je koupili. Ná dûtsk pokojíãek se brzy stal tou nejdraï í místností v domû. Jak tedy mûïete zabránit tomu, abyste postupovali podle scénáfie nákupu pfiehr le vûcí? Pfiedkládám vám seznam nezbytností pro novorozence. Úãelem tohoto soupisu není návod, jak typ post lky nebo lahviãky byste si mûli koupit, ale jistota, abyste si nezapomnûli vûbec nûjakou koupit. Nacházejí se v nûm vûci, které tvofií základ rodiãovství se zdrav m rozumem; cokoli, co se rozhodnete k nûmu pfiidat, záleïí na vás. V závûreãné ãásti této knihy najdete pfiíruãní seznam vûcí, kter si mûïete vytrhnout nebo okopírovat. 18

3 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM Nezbytnosti pro novorozence Spaní: Post lka Matrace do post lky PodloÏka na ochranu matrace Prostûradlo na míru Post lka: Urãitû brzy zjistíte, Ïe v e, co va e dítû skuteãnû dûlá, je: jí, spí a kaká. A to, po ãem ze v ech tûchto tfií ãinností budete nejvíc prahnout vy, je: spát. Není nutno opakovat, Ïe va e dítû potfiebuje prostor na spaní, ale není tfieba mu poskytovat víc míst neï jedno. Posuìte sami, kde byste jako kojenec chtûli spinkat, a máte po problému. Asi se rozhodnete, Ïe chcete dûtskou post lku umístit do va í loïnice, protoïe bude snaz í se k miminku dostat v noci, kdyï ho budete muset nakrmit. A Ïe ho chcete mít co nejblíï, hned u své postele v pfienosné post lce. Nebo si vyberete, Ïe bude od zaãátku spát ve svém vlastním pokojíãku a své post lce. Domnívám se, Ïe návyk a opakování jsou velmi dûleïité, takïe ãím dfiíve s nimi zaãnete, tím lépe. Nakonec, jestliïe je va ím cílem nechat miminko v jeho post lce a vlastním pokoji, pfiechod bude pro vás v echny jednodu í, kdyï probûhne v jeho známém místû. Zdravý rozum velí: Vyberte si, kde bude va e dítû spát, a dodrïujte to; nepotfiebuje totiï tfii místa ke spaní. âím dfiíve si zvykne na vlastní post lku, tím lépe. Matrace: Vzpomínám si, Ïe jsme nav tûvovali znám obchod se zboïím a v bavou pro dûti, kde jsme se pfiipravovali na pfiíchod na í dcery. V oddûlení matrací do post lek nás zahltilo tfiicet matrací opfien ch o zeì a s cenami od osmdesáti do osmi set dolarû. Pfiivolali jsme prodavaãku a ptali se: Kterou mat- 19

4 Scott W. Cohen raci byste nám doporuãila? Odvûtila: íkáme zákazníkûm, aby se zeptali svého pediatra. Má Ïena mû Ïertovnû plácla po païi a zaãali jsme se smát. Prodavaãka se divila: Co je tady k smíchu? A já na to: Já jsem pediatr, ale nevzpomínám si, Ïe bych mûl na kole pfiedná ku o v hodách latexu oproti studené pûnû. Nakonec jsme se rozhodli podle zdravého rozumu (není pfiece nutné kupovat tu nejdraï í matraci ze zahraniãí) na základû mé pediatrické zku enosti (tvrdá matrace sniïuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence). Zdravý rozum velí: Zvolte tuï í matraci do post lky a sníïíte riziko syndromu náhlého úmrtí kojencû. Co se pfiírodního ãi umûlého materiálu t ká, nechávám to na vás. Cestování: Dûtská autosedaãka Koãárek Ta ka na pleny Dûtská autosedaãka: Pfiedstavte si ãtyfii dospûlé osoby, jak pfie- lapují na místû a nepfiítomnû zírají na umûlohmotnou sedaãku do auta, jako kdyby tlupa jeskynních lovcû právû poprvé spatfiila televizi. íkával jsem, Ïe ãlovûk by musel b t vûdec na úrovni raketového odborníka, aby dokázal namontovat dûtskou autosedaãku, dokud se neozval jeden z m ch pacientû, kter pracoval pro NASA. Zatímco jindy se okamïitû pídíme po návodu k pouïití, kaïd otec se pr bude radûji osm hodin snaïit nainstalovat tuhle vymoïenost do vozu, neï aby poïádal o pomoc. KdyÏ jsme jeli koupit svou první autosedaãku, pfiijeli jsme do obchodu jin m autem neï tím, do nûhoï se mûla autosedaãka nainstalovat. TakÏe nám prodavaã nemohl s upevnûním k sedadlu pomoci. To není Ïádn problém, pomyslel jsem si. 20

5 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM Staãí se podívat na prodavaãe, kter mi ukázal, jak se to dûlá, a udûlat to stejnû, aï se dostanu domû. Po pûlhodinovém pfiedvádûní jsem byl pro kolen o v ech vychytávkách upevnûní sedaãky a o tom, co mám a nemám dûlat, aï ji budu instalovat do svého vozu. Cítil jsem se jako profík. Pfiijel jsem domû, rozbalil krabici a dal se do práce. Po hodinû naprosto neodborného zacházení s tou vûcí jsem byl úplnû propocen. Vytáhl jsem návod k pouïití a pokou el se postupovat podle nûj. Bez úspûchu. Pfiizval jsem si na pomoc experta: svou Ïenu. Znovu pfielouskala návod a slovo za slovem mi pfiedávala instrukce, které v ak nebyly nic platné. Zavolal jsem do obchodu a snaïil se postupovat podle nûkolika dobfie mínûn ch rad, neï jsem nasedl do vozu a vrátil se zpátky do obchodu, kde jsem pfiimûl prodavaãe, aby mi sedaãku do auta nainstaloval. Pouãení pro vás: do obchodu, kde si chcete pofiídit dûtskou sedaãku, jeìte autem, do nûhoï ji chcete namontovat. Zdravý rozum velí: Nehledû na to, zda jste (vy sám ãi partnerka) inïen r nebo automechanik, vypravte se tam, kde se dobfie vyznají v montáïi sedadel do vozû, aè je to na místní policii, u hasiãû, v prodejnû obchodního zastoupení nûjaké automobilové znaãky nebo dûtského vybavení, a seïeàte si profesionála, aby vám autosedaãku nainstaloval. Pak pojedete domû s úsmûvem na tváfii a vûdomím, Ïe va e dítû bude bezpeãnû sedût v autû v pofiádnû zaji tûné autosedaãce. Ta ka na plenky: Ujistûte se, Ïe v ta ce na plenky máte plenky, vlhãené ubrousky, dûtsk krém na opruzeniny, igelitové sáãky na pouïité pleny, pfiebalovací podloïku a náhradní obleãení. RovnûÏ doporuãuji mít po ruce stejnou minizásobárnu tûchto pomûcek v kaïdém poschodí va eho domu nebo alespoà v kaïdé vût í místnosti, abyste mohli dítûti rychle vymûnit pinavou plenku. 21

6 Scott W. Cohen Obleãení: Jednorázové pleny/kalhotky na spaní Deka zavinovaãka Obleãení: Máte v úmyslu koupit a dostat spousty roztomil ch obleãkû pro své novorozenû. Samozfiejmû jsou spí pro vás neï pro va e malé. Moje dcera, je tû neï se narodila, mûla vût í zásobu obleãení v atnû neï já za cel svûj Ïivot. NezapomeÀte, budete mít hlad, usínat za chodu a ne zrovna nejspokojenûj í, a jediné, po ãem budete touïit, je vymûnit plenku a vrátit se do postele. Probírat se vrstvami obleãení vám jistû nepomûïe sníïit hladinu stresu, takïe dítû oblékejte jednodu e. Zdravý rozum velí: Doporuãuji investovat do velk ch balení jednorázov ch plen. Moje dcera je nosila témûfi v hradnû první ãtyfii mûsíce. Tahle jednorázová v baviãka není drahá, etfií vá ãas a pro dítû je pohodlná Navíc v ní roztomile vypadá! Pfiebalování: Pfiebalovací pult s mûkkou dekou nebo podloïkou Plenky Buniãinové pol táfiky/dûtské vlhãené ubrousky Dûtsk krém Plenky: Pravdûpodobnû si vyzkou íte tolik plenek, Ïe se vám o nich bude zdát. Plenky na jedno pouïití nejsou drahé a snadno se pouïívají. Doporuãuji si jich nakoupit balíky. Nûktefií kojenci spotfiebují od deseti do dvanácti plen dennû. Chcete-li Ïít ekologicky, mûïete si zvolit látkové pleny. Av ak uvûdomte si, Ïe sice nebudete zaplàovat skládky odpadkû jednorázov mi plenami, ale celkov pozitivní efekt na Ïivotní prostfiedí mûïe b t zanedbateln, kdyï uváïíte, kolik vody spotfiebujete na praní tûch, které se dají znovu pouïít. Moderní látkové pleny se 22

7 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM dají doplnit nepromokavou vrstvou, jeï se k nim dá pfiipnout nebo pfiilepit pro snadné a rychlé pouïití. Buniãinové pol táfiky: Zatímco nûkteré nemocnice doporuãují pouïívat ãtvereãky z buniãiny a vodu na utírání dûtsk ch zadeãkû, podle mého je to zkou ka a hozená rukavice novopeãen m rodiãûm. Zkuste setfiít ãi v stiïnûji se krábat dehtovité hovínko ze zadeãku svého novorozenûte tím mal m buniãinov m ãtvereãkem! Vidûl jsem rodiãe, ktefií pouïili cel komínek ãtvereãkû pfii v mûnû jedné plenky. Ano, pokoïka va eho dû- Èátka je citlivá a samozfiejmû chceme minimalizovat riziko nûjaké alergické reakce. Ale dûtské vlhãené ubrousky jsou bezpeãné a velmi úãinné. Vyberte si takové, které neobsahují Ïádné dal- í pfiísady a vûnû, abyste nezvy ovali riziko podráïdûní pokoïky novorozenûte. Dûtské krémy se pouïívají zejména proto, aby chránily pfied opruzeninami, pfiípadnû je léãily, neboè kaïdé dítû nûkdy nûjak m podráïdûním trpí a to i kdyï budete zvoleni rodiãem roku a tak dokonalí, Ïe vïdy vymûníte plenku, jakmile ji dítû za piní. Dûtské krémy vytváfiejí ochrannou bariéru na citlivé pokoïce, aby ji znovu nepodráïdila stolice a moã, pfiiãemï se kûïe mûïe opût zregenerovat. âím silnûj í vrstva krému, tím lépe. Doporuãuji pouïívat krém aï ve chvíli, kdy si nûjaké vyráïky v imnete, neï mazat dítû preventivnû. Proã promazávat pokoïku, kdyï to není tfieba? Poznámka: Upustili jsme od pouïívání pudru, protoïe hrozilo riziko, Ïe se ho dítû nad chá. Koupel/Hygiena: Kojenecké kyblíky a vaniãky na koupání Mycí houba/îínka Dûtské m dlo a zvlhãující krém Pilníãek na nehty/kle tiãky na nehty Kojenecké kyblíky a vaniãky na koupání: Je docela tûïké udr- Ïet novorozenû pfii koupání v sedu, pfiedev ím kdyï je tû nemá 23

8 Scott W. Cohen dostateãnû pevné drïení hlavy a krku. Navrhuji zvolit ke koupání vaniãku, v níï mûïe miminko leïet. Nûkteré typy vaniãek obsahují i lehátko s protiskluzovou úpravou nebo visuté lûïko, v nûmï miminko leïí, a voda skrz lûïko prosakuje. To je velmi praktické, protoïe dûèátko nesedí pfiímo ve vodû a nevystavujete ho tak pfiímému nebezpeãí, Ïe by mohlo utonout. Dûtská mléka: Podobnû jako vlhãené ubrousky jsou dûtská hydrataãní mléka, ampony a m dla nezávadná. Rodiãe je pouïívají celé desítky let. Nemusíte jimi dítû mazat, nechcete-li, ale pfiíjemnû voní a jsou bezpeãné. Je zcela na vás, zda dáte pfiednost pfiírodním, ãi syntetick m v robkûm. S man- Ïelkou jsme nakonec pouïívali to, co na i rodiãe na nás, kdyï jsme byli malí starou dobrou kosmetiku firmy Johnson & Johnson. Pilníãek na nehty: Zdá se, Ïe kaïd novorozenec má nehty jako Freddie Krueger, postava z filmu Noãní mûra v Elm Street, a asi vás pfiekvapí, jak ãasto se miminka po krábou. (Na- tûstí se jejich krábance na tváfiiãkách zahojí bez jizev, proto není dûvod se znepokojovat.) Lep í je pouïít pilníãek na nehty neï nûïtiãky, nebudete se muset obávat toho, Ïe dítûti po- kodíte nehtové lûïko, coï by mohlo hodnû krvácet a bolet. Pokud byste mu omylem skuteãnû poranili pokoïku, pfiemáznûte mu ranku mal m mnoïstvím mastiãky, napfi. Framykoin ãi Betadine (dostupná bez pfiedpisu), aby se rychle zahojila. Nûkdy se nehtíky odchlipují. Doporuãuji, abyste o nû peãovali, kdyï dítû spí. H be-li se, je vïdycky tûïké se trefit tam, kam potfiebujete. Léky Paracetamol pro novorozence a dûti Dimetinden pro dûti (Fenistil kapky) Elektrolytick roztok (Kulí ek sáãky) Léky na plynatost a zácpu (probiotické BioGaia kapky, Espumisan kapky, Sab simplex kapky, Lefax sirup) Opalovací prostfiedky Repelenty 24

9 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM Léky: Doporuãuji zásobit se doma základními léãivy. U etfiíte si v let do lékárny uprostfied noci, kdyï je dítûti patnû a potfiebuje je. Uvádím na konci knihy seznam obtíïí s dávkováním (viz strana ) pro va i potfiebu a orientaci, ale uïití léku byste stejnû mûli pfiedem konzultovat s lékafiem. Nûkteré léky se dají uchovávat nejv e rok, proto vïdy pfied uïitím léãiv zkontrolujte dobu pouïitelnosti. Kojenecké kapky na bázi paracetamolu (Panadol sirup, Paralen sirup) pomáhají pfii vysoké teplotû a bolesti. Fenistil kapky (obsahující dimetinden) zabírají na alergické reakce. Kulí ek sáãky se dají pouïít, kdyï potfiebujeme zavodnit dítû po zvracení nebo prûjmu. Léky na plynatost a zácpu jejich úãinky nejsou zdravotnû prokázané, ale jsou bezpeãné a mohou se hodit. Polovina m ch pacientû je povaïuje za vynikající, druhá polovina za bezcenné. Probiotické kapky BioGaia, Espumisan kapky, Sab simplex kapky, Lefax sirup nebo homeopatika na zácpu mohou dítûti zklidnit podráïdûné bfií ko. Obvykle jsou k léãivûm pfiibalena kapátka, abyste mohli dítûti dávkovat lék nûkolikrát dennû. Hefimánkov ãaj je dal í v born prostfiedek, kter lze vyzkou et. Opalovací mléka: MÛÏete je pouïít pro dítû mlad í neï pûl roku, ale lep í bude, kdyï kojence v jeho prvních mûsících Ïivota nebudete vystavovat pfiímému slunci. Pokud se na slunci bude pohybovat, namaïte ho opalovacím prostfiedkem s ochrann m faktorem alespoà 30 SPF (vût ina dûtsk ch opalovacích prostfiedkû má nejménû 50 SPF). Natírejte ho vïdy pfied slunûním a ãasto. Zdravý rozum velí: DoplÀte si doma lékárniãku zásobou lékû na bûïné zdravotní obtíïe dûtí, abyste je mûli po ruce, kdyï je potfiebujete. 25

10 Scott W. Cohen Vybavení: Lékafisk digitální teplomûr (k mûfiení tûlesné teploty v zadeãku nebo v podpaïí) Dudlík Odsávaãka hlenû Nosní kapky solného roztoku Kartáãky na dásnû a zuby Antibakteriální ãisticí gel na ruce Teplomûry: Nekupujte drah, pfiepychov teplomûr. (Dostanete-li takov, vraète ho do lékárny a vymûàte za nûco uïiteãného.) U ní a ãelní vtefiinové teplomûry jsou drahé, a pfiitom nepfiesné. Investujte do levného digitálního teplomûru, kter mûfií teplotu v zadeãku. Tyto teplomûry mûfií pfiesnû, snadno se pouïívají a ukáïou vám teplotu od osmi do dvaceti vtefiin. Pfiesnost teplomûru je velice dûleïitá. Rozdíl mezi 37,9 C a 38 C u dítûte do dvou mûsícû vûku je zásadní pro rozhodnutí, zda se vydat na prohlídku k lékafii nebo rovnou do nemocnice, kde miminku udûlají celou fiadu nepfiíjemn ch testû. U dûtí mlad ích neï dva mûsíce pouïívejte v hradnû rektální teplomûr, ten je nejpfiesnûj í. U dítûte star ího tfií mûsícû mûïete pouïívat teplomûr podpaïní. Mûfiit teplotu v ústech mûïete dítûti aï od pûti let vûku. Dudlíky: âasto se mû lidé ptají, zda dávat, ãi nedávat dítûti dudlík, a pokud ano, jak typ. Myslím si, Ïe byste i bez dudlíku na li zpûsob, jak uti it své dítû, neboè je to vûciãka, kterou budete muset svému dítûti za pár mûsícû zase vzít. Ale pokud dudlík va e dítû zklidàuje a díky tomuhle idítku se o pár hodin déle vyspíte nebo zregenerujete, pravdûpodobnû to stojí za to. Dudlík ve spánku sniïuje riziko syndromu náhlého úmrtí, protoïe dítû nenechá upadnout do tak hlubokého spánku; zároveà bych ho jen kvûli tomuto dûvodu neprosazoval. Ale nebojte se to, Ïe vá kojenec dumlá dudlík, neznamená, Ïe ho bude potfiebovat je tû ve tfiech letech. Co se v bûru idítka t ká, neutrácejte za ta co nejvíc vylep ená. Va emu dítûti je jedno, jestli cumlá to, které jste 26

11 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM dostali zdarma v porodnici, nebo model za sto dolarû vykládan kamínky znaãky Swarovski. A pokud jde o nabídku ortodontick ch dudlíkû, vûfite, Ïe cumlání dudlíku neovlivàuje dlouhodobé profiezávání zubû ani nedeformuje patro, pokud mu neholduje dítû star í neï tfii roky. Zdravý rozum velí: Najdete-li jin zpûsob, jak své dítû uti it bez dudlíku, budete mít o starost ménû, aï mu ho za pár mûsícû budete zase brát. Pokud mu v ak dudlík pofiídíte, lacin udûlá stejnou sluïbu jako pfiepychov. Odsávaãka hlenû: Obecnû vzato, kojenci mívají ucpan nos. Navíc b vají v prvních letech svého Ïivota ãasto nachlazeni. JelikoÏ neexistuje Ïádn provûfien lék, kter by úspû nû fie il symptomy nachlazení u dûtí do esti let, mûïete zkusit nosní kapky na bázi solného roztoku nebo odsávaãku. Aãkoli va e dítû vyluzuje zvuky jako Darth Vader, snaïte se to vydrïet a neodsávejte hleny pfiíli ãasto. Zdravý rozum velí: Spatfiíte-li v nosíku svého dítûte cokoli, co ho dráïdí, pomozte mu odsávaãkou hlenû. Jinak si nosánku nev ímejte. PokaÏdé kdyï mu strãíte dovnitfi odsávaãku, podráïdíte mu sliznici, která mûïe natéct a pfiekrvit se. NechÈ to, co neobtûïuje va e dítû, neobtûïuje ani vás. Antibakteriální ãisticí gel na ruce: Pokud patfiíte k úzkostliv m rodiãûm, pak si budete dûlat vrásky s mytím rukou. Vysoká teplota a nemoci vás i va e dítû dûsí tak, Ïe by vás dokázaly odradit od procházek, proto není od vûci brát si s sebou antibakteriální ãisticí prostfiedek na ruce tam, kde není k dis- 27

12 Scott W. Cohen pozici voda. ChraÀte své dítû pfied k mkoli, kdo ka le bez zakryt ch úst a k chá. Dûti, které nav tûvují nûjaká kolská zafiízení, tfieba jesle, si strkají prsty do pusy i do nosu a pofiád nûco ocucávají, proto není nutné, aby va e novorozenû pusinkovaly. Krmení: Lahviãky (150 ml) Saviãky (velikost 1) Odsávaãky matefiského mléka Mrazicí ta ky VloÏky do ko íãkû podprsenky Matefiská podprsenka Lahviãky a saviãky: Vût ina kojencû vypije v prvních 2 4 mûsících 60 aï 120 ml kaïdé dvû aï ãtyfii hodiny. Neutrácejte hned na zaãátku za lahve vût í neï 150 ml, nebudete je potfiebovat. A není tfieba se zásobit nesmysln m mnoïstvím rûznû tvarovan ch kojeneck ch saviãek. Staãí, kdyï saviãkou protéká mléko a dítû se k nûmu dostane, o to tady jde. Zaãnûte s nejmen í velikostí, protoïe ta nejlépe napodobuje tok mléka z matãina prsu. AÏ dítû trochu povyroste nebo si v imnete, Ïe se pfiíli vzteká nad nedostateãn m prûtokem mléka, pouïijte saviãku s vût ím otvorem. Má dcera byla spokojená se saviãkou nejmen í velikosti aï do svého jednoho roku. Ke sterilizaci: zfiejmû dáte sterilizovat ãi vyvafiit lahviãky a saviãky v horké vodû je tû pfied prvním pouïitím, ale poté je mûïete klidnû m t ruãnû vodou a pfiípravkem na mytí nádobí, nebo je mûïete vlo- Ïit do myãky. Nemusíte sterilizovat a vyváfiet lahviãky v horké vodû po kaïdém pouïití. Ostatnû, znáte prs, kter by byl dokonale sterilní? StÛjte nohama na zemi, ale jestli vás sterilizování baví, posluïte si. Odsávaãky matefiského mléka: Jejich kála se li í pfiedev ím cenou, která stoupá od tûch levn ch aï k elektrick m za nûkolik tisíc korun. Ceny nemocniãních elektrick ch odsávaãek, které jsou nejrychlej í, mohou vy plhat aï na deset tisíc korun. Za tuto ãástku si je na pût mûsícû mûïete pûjãit. ZvaÏte cenu svého ãasu. 28

13 PŘED DŮLEŽITÝM DATEM V noci, kdy se chcete vrátit co nejdfiív do postele, pravdûpodobnû uvítáte rychlou odsávaãku. Aãkoli nemocniãní odsávaãka asi nebude nezbytná, ruãní odsávaãka b vá k nepfieïití pomalá Co se děje, doktore? Jak si vybrat dětského lékaře Jakmile tu íte termín porodu, nastává nejvy í ãas, kdy byste se mûla zaãít poohlíïet po dûtském lékafii. Vybrat si toho pravého moïná nebude úplnû jednoduché. Ten, koho si vyberete, bude dohlíïet na zdraví va í Ïivotní p chy a radosti po cel ch devatenáct let. Navrhuji pár tipû, které vám pomohou zvolit si tu správnou osobu pro tento úkol. Kde začít Jste-li ve ãtvrti, kde bydlíte, noví, zavolejte do místní nemocnice a promluvte si s vrchní sestrou na pediatrickém nebo porodnickém oddûlení a zeptejte se jí, kterého dûtského lékafie by vám doporuãila. Vrchní sestry znají v echny lékafie z kaïdodenní praxe a vûdí, jak se chovají k pacientûm i k nemocniãnímu personálu. Znají i takové detaily, kdo je nevrl pfiedtím, neï si dá svou ranní kávu, nebo kdo se ustaviãnû usmívá. Také mûïete nav tívit místní webové stránky, na nichï chatují novopeãené maminky. Zjistil jsem, Ïe rodiãe se rádi podûlí o zku enosti, aè patné ãi dobré, které se t kají lékafiû v místû. Pokud to ve svém bydli ti dobfie znáte, zeptejte se pfiátel, rodinn ch pfiíslu níkû nebo svého osobního lékafie zvlá tû svého porodníka, koho by vám doporuãil. Je to nepfiíli ãastá pfiíleïitost, jak se mûïe spousta zvenku získan ch informací hodit. ZvaÏte osobnostní rysy a oãekávané cíle lidí, ktefií vám doporuãují pediatra. âím víc máte s tûmito lidmi spoleãného, tím pravdûpodobnûji bude jimi doporuãen dûtsk lékafi i pro vás dobrou volbou. Jakmile získáte seznam perspektivních pediatrû, pfiikláním se k náv tûvû jejich ordinací, abyste je mûli anci poznat. Mno- 29

14 Scott W. Cohen zí chtûjí mluvit s rodiãi je tû pfied poãetím dítûte. Tím dostáváte pfiíleïitost poznat lékafie i jejich názory a pfiitom si prohlédnout jejich ordinaci. Nûktefií lékafii vás pfiijmou individuálnû, jednoho po druhém, zatímco jiní dávají pfiednost informativním skupinov m setkáním s nûkolika rodiãi. Fandím skupinov m schûzkám, protoïe vám umoïní vyslechnout si zájmy ostatních rodiãû a dozvûdût se odpovûdi na otázky, které by vás samotné ani nenapadly. Stejnû jako byste si nekoupili auto, aniï byste se na to doma pfiipravili a nejprve si udûlali fiidiãsk prûkaz, nemûli byste se sv m pravdûpodobn m pediatrem jen hovofiit, ale mûli byste se nûco dozvûdût i o jeho praktikách. Pamatujte na to, Ïe pfiece uzavíráte dlouhodob vztah a chcete, aby byl co nejlep í. Proto zvaïte následující hlediska. Velikost ordinace Zajímejte se o to, jak dlouho dopfiedu se musíte k lékafii objednávat. Tím zjistíte, zda je sloïité sjednat si s ním schûzku. Poãet praktick ch lékafiû ve stfiedisku a mnoïství vy etfioven vám také pomûïe si pfiedstavit, jak dlouho mûïete ãekat v pfieplnûné ãekárnû. KaÏd lékafi by mûl mít alespoà dvû vy etfiovny. Jak velkou má ãekárnu? Tady totiï strávíte vût inu ãasu se sv m zneklidnûn m dûèátkem a mnoha dal ími kfiiklouny. Je-li prostorná a zábavná, mûïe vám na rozdíl od stísnûné místnosti zpestfiit a zpfiíjemnit dobu ãekání. Men í ordinace vám na druhé stranû mûïe pfiipadat daleko osobnûj í. Věk Mlad lékafi patrnû bude pûsobit modernûji neï star í, bude pouïívat nejnovûj í vy etfiovací postupy a metody léãení, ale nebude mít stejné mnoïství praktick ch zku eností. Klíãem není vûk lékafie, ale jeho ochota poïádat o pomoc, je-li tfieba, a obrátit se na specialistu. MoÏná se rozhodnete pro mlad ího lékafie, aby va e dítû provázel cel m jeho dûtstvím, zatímco star í lékafi by mohl odejít do dûchodu, neï dítû dospûje. 30

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

První rok s námi. Moderní průvodce rodičovstvím. První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn

První rok s námi. Moderní průvodce rodičovstvím. První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn Moderní průvodce rodičovstvím První rok s námi První rok dítûte je obdobím velk ch zmûn Z období po narození je to právû první rok vûku, kdy dochází k nejrychlej ímu rûstu i v voji. Dítû v prûbûhu prvního

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Baby L amour. Máte pouïívat látkové pleny? DÛslednost ve v chovû Jak moc na ni dbát?

Baby L amour. Máte pouïívat látkové pleny? DÛslednost ve v chovû Jak moc na ni dbát? Baby L amour Duben Být dobrou maminkou je samozřejmostí. Být ale zároveň krásnou, úspěšnou a spokojenou ženou už je věda. A proto vznikl L amour Baby. Aby vám ukázal, že štěstí dítěte se skrývá především

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ 21 DNÍ 21 dní STAČÍ K DEKÓDOVÁNÍ va ich snû PRAGMA HODKOVIâKY Leon Nacson 21 DNÍ STAâÍ K DEKÓDOVÁNÍ VA ICH SNÒ Z anglického originálu 21 Days to Master Decoding Your Dreams pfieloïil Petr JÛza PRAGMA,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima

OBSAH Vûneãky a kytice Materiál a pomûcky Jaro Léto Podzim Zima OBSAH Vûneãky a kytice 5 Materiál a pomûcky 6 Pfiírodní materiály 6 Základy vûncû 7 PomÛcky a dekoraãní materiál 11 Jaro 12 Vûneãek pro princeznu 12 Léto 14 Vonící vûneãky a voniãky 14 Slavnostní vûnce

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Praktick prûvodce sáním

Praktick prûvodce sáním Praktick prûvodce sáním Jedinû kojení je lep í neï Chicco MUDr. Veronika Krejãová Nejvhodnûj í stravou pro novorozence a kojence je matefiské mléko doporuãuje se v luãné kojení do 6 mûsíce vûku, s pfiíkrmy

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková

KERAMIKA II. figurky. Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková KERAMIKA II figurky Eta Placáková Marcela Po ustová Alena Vondru ková Eta Placáková, Marcela Po ustová, Alena Vondru ková Keramika II figurky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE DRUH OBTÍÎÍ DOPORUâENÁ ROSTLINA DÁVKOVÁNÍ DÉLKA UÎÍVÁNÍ NEBO KOMBINACE HUBNUTÍ A DETOXIKACE Potlaãení pocitu hladu JITROCEL INDICK + 2 kapsle jitrocele indického

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová Soubor PrÛvodce dûtského svûdka v trestním fiízení se skládá z následujících publikací: Pfiiprav se na roli svûdka je publikace urãená pro dûtské svûdky ve vûku 5 aï 9 let. ekni mi více o policii a o soudu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Gynekologická prohlídka

Gynekologická prohlídka Gynekologická prohlídka Co se v této brožuře dozvíte? Co je to gynekologická prohlídka Jak se připravit na gynekologickou prohlídku Co Vás čeká na gynekologické prohlídce S jakými problémy můžete jít ke

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Trumfy pro Va e pacienty. KetacTM. a jeho pfiátelé. Dopfiejte sv m pacientûm komfort se skloionomerními v plàov mi materiály

Trumfy pro Va e pacienty. KetacTM. a jeho pfiátelé. Dopfiejte sv m pacientûm komfort se skloionomerními v plàov mi materiály Trumfy pro Va e pacienty. KetacTM a jeho pfiátelé Dopfiejte sv m pacientûm komfort se skloionomerními v plàov mi materiály Díky uvolňování fluoridů snižují riziko Všestranný, je-li třeba rychlá pomoc Se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl Pro správn zaãátek Abyste z této knihy vytûïili maximum a abyste dostali maximum i ze sebe, bude nejlep í, kdyï ji budete ãíst ve chvílích naprostého soustfiedûní. KdyÏ skuteãnû pochopíte, jak v echno

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více