Adresáti podle rozdělovníku. Věc:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresáti podle rozdělovníku. Věc:"

Transkript

1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI LITOVELSKÉ POMORAVÍ Husova ul. 906/ Litovel tel.: fax: Adresáti podle rozdělovníku NAŠE Č.J. S/1288/LM/ /LM/2009 VYŘIZUJE Mgr.Zifčák V LITOVLI DNE Věc: I. Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní památky Zátrže a jejího ochranného pásma II. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Zátrže a její ochranné pásmo III. Žádost o zveřejnění výše uvedených oznámení na úředních deskách dotčených obcí I. Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní památky Zátrže a jejího ochranného pásma Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (dále Správa CHKO ) příslušná jako orgán státní správy ochrany přírody podle 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně přírody ) tímto oznamuje ve smyslu 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Název a kategorie zvláště chráněného území: - Území, nově navrhované ke zvláštní ochraně, ponese název Zátrže a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka (dále PP ) ve smyslu ustanovení 36 zákona o ochraně přírody. PP bude nově vyhlášena na místo stávající Přírodní rezervace Moravičanské jezero, zřízené vyhláškou Správy CHKO č. 7/94 ze dne Za PP může orgán ochrany přírody (zde Správa CHKO) vyhlásit přírodní útvar menší rozlohy s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk (podle 36 odst. 1 zákona o ochraně přírody).

2 Strana 2 (celkem 8) Důvody zpracování návrhu na nové vyhlášení PP: a) Nové vymezení hranice existujícího zvláště chráněného území a jeho rozšíření, zohledňující zejména: - současný stav znalostí o rozšíření ekologicky cenných společenstev a vzácných druhů organizmů, - změny hranic pozemků související s komplexními pozemkovými úpravami v k. ú. Moravičany, - změny parcelních čísel pozemků související s obnovami katastrálních operátů v k. ú. Moravičany a v k. ú. Mohelnice. b) Jednoznačné vymezení hranice PP na základě přesných geodetických podkladů (souřadnicemi lomových bodů hranice v systému S-JTSK). c) Změna kategorie ochrany z přírodní rezervace na přírodní památku, spojená se změnou (zmírněním) základních ochranných podmínek. Území svým ekologickým významem, výměrou a mírou vlivu lidské činnosti na formování předmětů ochrany a na udržování jejich příznivého stavu odpovídá legislativně stanovené definici přírodní památky (viz 36 odst. 1 zákona o ochraně přírody). d) Vydání nového zřizovacího předpisu (nařízení), formálně i obsahově odpovídajícího příslušným ustanovením zákona o ochraně přírody. Předmět ochrany PP: - Předmětem ochrany PP je soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných společenstev, jejich sukcesních (vývojových) stádií, dřevin rostoucích mimo les a populací vzácných a ohrožených druhů organizmů. - Na základě uvedené charakteristiky patří mezi předměty ochrany PP i zastoupené typy přírodních stanovišť a populace druhů, které jsou uvedeny mezi předměty ochrany Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví (CZ ). Cíle ochrany PP: - Řízenou péčí udržovat, případně zvyšovat, biologickou rozmanitost složek přírody, zejména: - Zajišťovat podmínky pro existenci polopřirozených a přírodě blízkých společenstev, jejich sukcesních (vývojových) stádií a dřevin rostoucích mimo les (a jejich porostů) v plošném zastoupení odpovídajícím zájmům ochrany přírody, případně obnovovat příznivý stav přírody v dříve narušených částech území. - Zajišťovat podmínky pro výskyt životaschopných populací přirozeně se vyskytujících druhů organizmů, zvláště pak druhů vzácných a ohrožených. - Zajišťovat podmínky pro využívání lokality migrujícími (tažnými) ptáky v obdobích tahů. - Zachovat esteticky působivý ráz významné části území, nepřipustit urbanizaci PP a jejího bezprostředního okolí. Územní vymezení PP: - Nově navržená PP se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (ve II. zóně odstupňované ochrany), v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk, v katastrálních územích Mohelnice a Moravičany. Podrobný přehled parcel nově navržené PP podle aktuálního stavu katastru nemovitostí je uveden v příloze B.1 tohoto oznámení. - Průběh hranice nově navržené PP je graficky znázorněn v přílohách A.1-A.3 tohoto oznámení. - Předpokládaná celková výměra nově navržené PP činí cca 95,5 ha (určena podle údajů o výměrách parcel z katastru nemovitostí).

3 Strana 3 (celkem 8) Základní ochranná podmínka PP podle zákona o ochraně přírody: - Změna nebo poškozování PP nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány (podle 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody). Bližší ochranné podmínky PP: - Správa CHKO hodlá v souladu s ustanovením 44 odst. 3 zákona o ochraně přírody v nařízení o novém vyhlášení PP stanovit bližší ochranné podmínky PP takto: Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody bude možné: a) provádět změny druhů 1) pozemků nebo způsobu jejich využití; rozorávat trvalé travní porosty, b) těžit nerosty 2) nebo humolity s výjimkou těžby nerostů povolené před nabytím účinnosti nařízení o novém vyhlášení PP, c) provádět geologické práce 3) spojené se zásahem do území, nejde-li o oprávnění organizace při dobývání výhradního ložiska 4), d) provádět stavební činnost nebo terénní úpravy; umisťovat zařízení 5), e) odchytávat živočichy, s výjimkou odchytu živočichů osobami písemně pověřenými orgánem ochrany přírody a s výjimkou lovu ryb osobami oprávněnými k výkonu rybářského práva, f) lovit geograficky původní druhy zvěře 6) s výjimkou srnce obecného, zajíce polního, prasete divokého a lišky obecné; vypouštět zvěř; přikrmovat zvěř; umísťovat zařízení související s výkonem práva myslivosti 7), g) vykonávat rybářské právo mimo plochy vymezené a označené se souhlasem orgánu ochrany přírody, h) umožňovat volný pohyb psům, s výjimkou výkonu práva myslivosti, i) vyznačovat turistické, cyklistické nebo jiné trasy, j) používat plavidla nebo provozovat vodní sporty včetně rekreačního koupání mimo plochy vymezené a označené se souhlasem orgánu ochrany přírody, s výjimkou používání plavidel určených k provádění povolené těžby nerostů, k) vymezovat a označovat plochy určené k provozování činností podle čl. 4 písm. g), j) tohoto konceptu bližších ochranných podmínek. Ochranné pásmo a jeho právní režim: - K zabezpečení PP před rušivými vlivy z okolí navrhuje Správa CHKO nově vyhlásit ochranné pásmo, které se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (ve II. zóně odstupňované ochrany), v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk, v katastrálním území Moravičany. Nově navržené ochranné pásmo nahradí ochranné pásmo dosavadní Přírodní rezervace Moravičanské jezero, kterým je území do vzdálenosti 50 m od hranice dosavadní přírodní rezervace (ve smyslu 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody). Podrobný přehled parcel nově navrženého ochranného pásma PP podle aktuálního stavu katastru nemovitostí je uveden v příloze B.2 tohoto oznámení. - Průběh hranice nově navrženého ochranného pásma PP je graficky znázorněn v přílozách A.1-A.3 tohoto oznámení. 1 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 2 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 3 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 4 31 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 5 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 6 2 písm. b) č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 7 2 písm. h) č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

4 Strana 4 (celkem 8) - Předpokládaná celková výměra nově navrženého ochranného pásma PP činí cca 34 ha (určena podle údajů o výměrách parcel z katastru nemovitostí). - Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám druhu (kultury) pozemku a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody - zde Správy CHKO (srv. 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody). - Správa CHKO hodlá v nařízení o vyhlášení PP a jejího ochranného pásma na souhlas orgánu ochrany přírody v ochranném pásmu PP vázat tyto další činnosti: a) používaní plavidel nebo provozování vodních sportů včetně rekreačního koupání mimo plochy vymezené a označené se souhlasem orgánu ochrany přírody, s výjimkou používání plavidel určených k provádění povolené těžby nerostů, b) vymezování a označování ploch určených k provozování činností podle předchozího ustanovení konceptu ochranných podmínek. Předpokládaný termín nového vyhlášení PP: - Rok 2009 IV. čtvrtletí. Další skutečnosti související s novým vyhlášením PP: - Vlastnická práva dosavadních vlastníků pozemků nebudou novým vyhlášením PP dotčena. Nezastavěné pozemky, které byly ke dni nabytí účinnosti zákona o ochraně přírody (k ) ve státním vlastnictví, lze převést do vlastnictví jiného jen se souhlasem Ministerstva životního prostředí. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických osob podle předpisů o majetkové restituci (podle 36 odst. 2 zákona o ochraně přírody). - Pozemky na území PP jsou osvobozeny od daně z nemovitosti (podle 4 odst. 1 písm. j/ zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů). - Nové územní vymezení PP bude v případě nového vyhlášení zaznamenáno v katastru nemovitostí (podle 42 odst. 3 zákona o ochraně přírody). Poučení o právech a povinnostech v procesu nového vyhlašování PP: - S podrobněji zpracovaným návrhem na nové vyhlášení PP Zátrže je možné se seznámit: - v elektronické podobě na internetových stránkách Správy CHKO na adrese v kapitole Úřední deska, - v tištěné podobě na Správě CHKO, Husova 906/5, Litovel (v podatelně Správy CHKO) v úředních dnech (pondělí a středa , hod.) nebo v jiných pracovních dnech po předchozí domluvě na tel (Mgr. Petr Zifčák). - Vlastníci a nájemci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou a dotčené obce a kraje mají právo proti návrhu na nové vyhlášení PP uplatnit námitky do 60 dnů od jeho zveřejnění na portálu veřejné správy ( resp. od doručení tohoto oznámení. Námitky je třeba uplatňovat písemně na adrese Správy CHKO. Správa CHKO do 60 dnů od posledního dne lhůty pro uplatnění připomínek došlé námitky posoudí a vydá o nich rozhodnutí. Účastníky řízení jsou pouze fyzické a právnické osoby, které proti návrhu uplatnily námitky (podle 40 odst. 2 a 45c odst. 3 zákona o ochraně přírody). - Dotčené orgány státní správy mají právo vyjádřit se k předloženému návrhu nejpozději do 30 dnů od jeho předložení (podle 41 odst. 1 a 3 zákona o ochraně přírody), resp. od doručení tohoto oznámení. - Ode dne zveřejnění návrhu na vyhlášení části přírody za zvláště chráněnou až do vyhlášení, nejdéle však po dobu jednoho roku, má každý povinnost zdržet se všech

5 Strana 5 (celkem 8) zásahů, které by negativně měnily či poškozovaly dochovaný stav přírody území navrhovaného ke zvláštní ochraně (podle 40 odst. 3 zákona o ochraně přírody). - Ochrana území stávající Přírodní rezervace Moravičanské jezero, zřízené vyhláškou Správy CHKO č. 7/94 ze dne , není tímto oznámením dotčena. Platná vyhláška bude zrušena v nařízení Správy CHKO, kterým bude nově vyhlášena PP Zátrže a její ochranné pásmo. - Správa CHKO při zjišťování okruhu vlastníků, dotčených návrhem na nové vyhlášení PP, vycházela z aktuálních údajů uvedených v katastru nemovitostí. Pokud v případě některého z pozemků neodpovídá záznam vlastnického práva v katastru nemovitostí skutečnosti, žádá Správa CHKO o písemné sdělení jména, příjmení (případně názvu) a adresy současného vlastníka. Správa CHKO současně žádá vlastníky pozemků o sdělení jména, příjmení (případně názvu) a adresy případných nájemců dotčených pozemků. II. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Zátrže a její ochranné pásmo Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody dále v souladu s ustanovením 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody oznamuje, že v souvislosti s vyhotovením návrhu na nové vyhlášení Přírodní památky Zátrže zajistila zpracování návrhu Plánu péče o PP Zátrže a její ochranné pásmo na období Plán péče: - Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný ( 38 odst. 1 zákona o ochraně přírody). Poučení o právech a povinnostech při schvalování plánu péče: - S návrhem Plánu péče o nově navrženou PP Zátrže je možné se seznámit: - v elektronické podobě na internetových stránkách Správy CHKO na adrese v kapitole Úřední deska, - v tištěné podobě na Správě CHKO, Husova 906/5, Litovel (v podatelně Správy CHKO) v úředních dnech (pondělí a středa , hod.) nebo v jiných pracovních dnech po předchozí domluvě na tel (Mgr. Petr Zifčák). - Vlastníci, dotčené obce a kraje mají právo uplatnit k návrhu plánu péče připomínky do 60 dnů od zveřejnění tohoto oznámení na portálu veřejné správy ( resp. od doručení tohoto oznámení. Připomínky je třeba uplatňovat písemně na adrese Správy CHKO. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše Správa CHKO protokol, kterým zároveň plán péče schválí (podle 38 odst. 4 zákona o ochraně přírody). Správa CHKO žádá vlastníky, obce a kraje, aby případné připomínky k návrhu plánu péče v textu odlišili od případných námitek k návrhu na nové vyhlášení PP (k části I. této písemnosti).

6 Strana 6 (celkem 8) - Schválený plán péče uloží Správa CHKO v ústředním seznamu ochrany přírody, vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, a předá jej v elektronické podobě na technickém nosiči dat Olomouckému kraji, Městu Mohelnici a Obci Moravičany (podle 38 odst. 5 zákona o ochraně přírody). III. Žádost o zveřejnění výše uvedených oznámení na úředních deskách dotčených obcí Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví žádá Město Mohelnici a Obec Moravičany: a) o zveřejnění výše uvedeného oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní památky Zátrže a jejího ochranného pásma na úřední desce bezprostředně po jeho doručení po dobu 15 dnů (v souladu s 40 odst. 2 zákona o ochraně přírody) a o zaslání písemného potvrzení o zveřejnění výše uvedených oznámení na úřední desce, s uvedením doby, po kterou byla oznámení na úřední desce vyvěšena, zpět na adresu Správy CHKO, a to bezprostředně po sejmutí oznámení z úřední desky, b) o zveřejnění výše uvedeného oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o Přírodní památku Zátrže a její ochranné pásmo bezprostředně po jeho doručení po dobu 15 dnů (v souladu s 38 odst. 3 zákona o ochraně přírody) a o zaslání písemného potvrzení o zveřejnění výše uvedených oznámení na úřední desce, s uvedením doby, po kterou byla oznámení na úřední desce vyvěšena, zpět na adresu Správy CHKO, a to bezprostředně po sejmutí oznámení z úřední desky.... Ing. Michal Servus vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví Přílohy k oznámení návrhu na nové vyhlášení zvláště chráněného území: A.1 Nově navržená PP a její ochranné pásmo na podkladu katastrální mapy A.2 Nově navržená PP a její ochranné pásmo na podkladu Základní mapy ČR A.3 Nově navržená PP a její ochranné pásmo na podkladu ortofotomapy B.1 Parcelní vymezení PP podle údajů z katastru nemovitostí B.2 Parcelní vymezení ochranného pásma PP podle údajů z katastru nemovitostí

7 Strana 7 (celkem 8) Rozdělovník: Doporučeně (do vlastních rukou) obdrží: a) Vlastníci a Správě CHKO známí nájemci pozemků v nově navržené PP: právnické osoby - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, ČSTV TJ TATRAN, Moravičany 291, Moravičany, KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, Praha, Zbraslav, Město Mohelnice, U Brány 916/2, Mohelnice, Mohelnická zemědělská a.s., Klopina 33, Úsov, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, ÚSOVSKO a. s., Klopina 33, Úsov, fyzické osoby - Alena Ivanová, Na Orátě 481, Hlubočky, Alena Plisková, Vršovců 1147/2, Ostrava, Mariánské Hory, Antonie Jílková, Na Hrázi 2088/28, Přerov, Přerov I-Město, Drahomíra Ťulpová, Masarykova třída 795/41, Olomouc, Hodolany, Hana Kniřová, Sídliště 723/8, Loštice, Ing. Bohuslav Jarolím, Holečkova 800/97, Praha, Košíře, Ing. Jaroslav Macháček, Moravičany 63, Moravičany, Ing. Marie Veselá, Fűgnerova 295/26, Olomouc, Hodolany, Ing. Oldřich Svoboda, Staškova 167/65, Mohelnice, Jakub Kniř, Sídliště 723/8, Loštice, Jan Tempír, Nám. Kosmonautů 897/4, Mohelnice, Jaroslav Pinkava, 54, Moravičany, Jaroslava Svobodová, Staškova 167/65, Mohelnice, Jiří Hroch, Třebovská 315/27, Mohelnice, Jiří Motlíček, Družstevní 207, Úsov, Jitka Patáková, Kollárova 202/11, Litovel, Kristýna Kniřová, Zvoníčkova 160/11, Ostrava, Michálkovice, Michal Kniř, Na Příkopech 878/1, Mohelnice, Miroslav Henner, Moravičany 150, Moravičany, Petra Kniřová, Moravičany 61, Moravičany, Štěpánka Serbusová, Berkova 360/61, Horka nad Moravou, Věroslava Stráská, Náměstí Svatopluka Čecha 1367/12, Praha, Vršovice, Vítězslav Kočka, Nádražní 205/12, Mohelnice, Zdeňka Pinkavová, 54, Moravičany, b) Vlastníci a Správě CHKO známí nájemci pozemků v nově navrženém ochranném pásmu PP (jen výše neuvedení): - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, Praha, Zbraslav, c) Kraj a obce: - Olomoucký kraj, Jeremenkova 3, Olomouc, Město Mohelnice, U brány 916/2, Mohelnice, (zároveň i vlastník) - Obec Moravičany, Moravičany 67, Moravičany,

8 Strana 8 (celkem 8) d) Dotčené orgány státní správy: - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc, Městský úřad Mohelnice, Odbor dopravy, U brány 916/2, Mohelnice, Městský úřad Mohelnice, Odbor regionálního rozvoje a investic, U brány 916/2, Mohelnice, Městský úřad Mohelnice, Odbor školství a kultury, U brány 916/2, Mohelnice, Městský úřad Mohelnice, Odbor výstavby, U brány 916/2, Mohelnice, Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, U brány 916/2, Mohelnice, Obecní úřad Moravičany, Moravičany 67, Moravičany, Obvodní báňský úřad Ostrava, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, Ostrava 1, Státní plavební správa, Jankovcova 4, PO BOX 28, Praha, Holešovice, e) Ostatní - Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, Ostrava, (výkon rybářského práva) - Český rybářský svaz, Místní organizace Mohelnice, p. Milan Gabriel, Kosmonautů 12, Mohelnice, (výkon rybářského práva) - Honební společenstvo Moravičany, p. Lubomír Navrátil, Moravičany 299, Moravičany, (výkon mysliveckého práva, držitel honitby) - Myslivecké sdružení Doubrava Moravičany, p. Václav Mičkeř, nám. Kosmonautů 13, Mohelnice, (výkon mysliveckého práva, uživatel honitby) Úřední deska Správy CHKO Litovelské Pomoraví: vyvěšeno dne: sejmuto dne:

9 !!!!!!!!!!!!!!! Příloha A.1: Nově navržená PP a její ochr. pásmo na podkladu katastrální mapy l 2949/ / / / / / / /16 / 2949/55 (část) 2949/49 (část) 2949/1 (část) 2949/ / / / / / / / / /18 l 3006/2 2865/ /1 2949/ / / /19 (část) 2949/ / / /19 (část) 2949/6 2949/ / / /5 2949/61 (část) 2949/41 l 2949/ / / / / / / / / / / / / / /9 2865/ /3 2950/1 2950/2 2950/4 2950/5 2950/6 _!!! 2950/9 2950/8 2950/10!!! 2950/ / /7!!!!!!!!!!! 2949/ /118!!! 2949/119!!! 2951/1 2949/7 2949/ / / / k.ú. Mohelnice 2949/ / /102!!!!!!!!!!!!!!! k.ú. Moravičany 2949/ / / / / /9 2949/ / / / / /2!!!!!! 2951/3 2951/5!!!!!!!!! k.ú. Stavenice /4 3003/63!!!!!!! !!!!!!! hranice PP Zátrže hranice ochr. pásma 1: m ± Vytvořil Mgr. Petr Zifčák SCHKO Litovelské Pomoraví, 2009 Podklad katastrální mapa, ČÚZK

10 Příloha A.2: Nově navržená PP a její ochr. pásmo na podkladu Základní mapy 1: hranice PP Zátrže hranice ochr. pásma m ± Vytvořil Mgr. Petr Zifčák SCHKO Litovelské Pomoraví, 2009 Podklad Základní mapa, ČÚZK

11 Příloha A.3: Nově navržená PP a její ochr. pásmo na podkladu ortofotomapy hranice PP Zátrže hranice ochr. pásma 1: m ± Vytvořil Mgr. Petr Zifčák SCHKO Litovelské Pomoraví, 2009 Podklad ortofotomapa 2006, Geodis

12 Příloha B.1: Parcelní vymezení PP podle údajů z katastru nemovitostí Katastrální území: Mohelnice 2865/9 2865/ / / / / / / / /20 podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku Způsob využití pozemku podle KN listu vlastnictví celková podle KN (m 2 ) v ZCHÚ (m2) porost porost porost porost porost porost porost porost porost porost /1 vodní plocha vodní nádrž umělá /2 vodní plocha vodní nádrž umělá /5 ostatní plocha dobývací prostor /6 ostatní plocha dobývací prostor /7 ostatní plocha dobývací prostor /9 vodní plocha vodní nádrž umělá /16 vodní plocha vodní nádrž umělá /17 ostatní plocha dobývací prostor /19 ostatní plocha dobývací prostor /21 ostatní plocha dobývací prostor /22 ostatní plocha dobývací prostor /23 vodní plocha vodní nádrž umělá /24 vodní plocha vodní nádrž umělá /25 ostatní plocha dobývací prostor /26 ostatní plocha dobývací prostor /40 ostatní plocha dobývací prostor /41 ostatní plocha dobývací prostor /42 ostatní plocha dobývací prostor /43 ostatní plocha dobývací prostor /44 ostatní plocha dobývací prostor /45 ostatní plocha dobývací prostor /46 ostatní plocha dobývací prostor /47 ostatní plocha dobývací prostor

13 podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku Způsob využití pozemku podle KN listu vlastnictví celková podle KN (m 2 ) v ZCHÚ (m2) 2949/48 ostatní plocha dobývací prostor /49 vodní plocha vodní nádrž umělá /51 vodní plocha vodní nádrž umělá /52 vodní plocha vodní nádrž umělá /54 vodní plocha vodní nádrž umělá /55 vodní plocha vodní nádrž umělá /61 vodní plocha vodní nádrž umělá /64 vodní plocha vodní nádrž umělá /65 vodní plocha vodní nádrž umělá /67 vodní plocha vodní nádrž umělá /68 vodní plocha vodní nádrž umělá /69 vodní plocha vodní nádrž umělá /72 vodní plocha vodní nádrž umělá /73 vodní plocha vodní nádrž umělá /74 vodní plocha vodní nádrž umělá /75 vodní plocha vodní nádrž umělá /76 vodní plocha vodní nádrž umělá /83 ostatní plocha dobývací prostor /97 ostatní plocha dobývací prostor /98 ostatní plocha dobývací prostor /99 ostatní plocha dobývací prostor /100 ostatní plocha dobývací prostor /101 vodní plocha vodní nádrž umělá /102 vodní plocha vodní nádrž umělá /103 vodní plocha vodní nádrž umělá /104 vodní plocha vodní nádrž umělá /105 ostatní plocha dobývací prostor /106 ostatní plocha dobývací prostor /107 ostatní plocha dobývací prostor /108 ostatní plocha dobývací prostor /109 ostatní plocha dobývací prostor /110 ostatní plocha dobývací prostor /111 ostatní plocha dobývací prostor /112 ostatní plocha dobývací prostor /113 vodní plocha vodní nádrž umělá /114 vodní plocha vodní nádrž umělá /115 ostatní plocha dobývací prostor /116 ostatní plocha dobývací prostor /117 ostatní plocha dobývací prostor /118 ostatní plocha dobývací prostor /119 ostatní plocha dobývací prostor

14 podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku Způsob využití pozemku podle KN listu vlastnictví celková podle KN (m 2 ) v ZCHÚ (m2) 2950/1 ostatní plocha neplodná půda /2 ostatní plocha neplodná půda /3 ostatní plocha neplodná půda /4 ostatní plocha neplodná půda /5 ostatní plocha neplodná půda /6 ostatní plocha neplodná půda /7 ostatní plocha neplodná půda /8 ostatní plocha neplodná půda /9 ostatní plocha neplodná půda /10 ostatní plocha neplodná půda /11 ostatní plocha neplodná půda /12 ostatní plocha neplodná půda /1 porost /2 porost /3 porost /4 porost /5 porost /63 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené /1 vodní plocha koryto vodního toku umělé /2 vodní plocha koryto vodního toku umělé Celkem Katastrální území: Moravičany podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku Způsob využití pozemku podle KN listu vlastnictví celková (m 2 ) v ZCHÚ (m2) 1698 ostatní plocha zeleň ostatní plocha jiná plocha Celkem 25160

15 Příloha B.2: Parcelní vymezení ochranného pásma PP podle údajů z katastru nemovitostí Katastrální území: Moravičany podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku Způsob využití pozemku podle KN listu vlastnictví celková (m 2 ) v ZCHÚ (m2) 1692 vodní plocha vodní nádrž umělá vodní plocha vodní nádrž umělá vodní plocha vodní nádrž umělá vodní plocha vodní nádrž umělá vodní plocha vodní nádrž umělá Celkem

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Odbor státní správy CHKO Šumava Dle rozdělovn íku váš dopis značky 1ze dne naše značka datum vyřizuje 1 linka SZ NPS 00256/2016/1-NPS 00256/2016 14.1.2016 ng. Šmíd / 388450248

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 412 01 Litoměřice tel.: +420 416 574 611 e-mail: cstred@nature.cz www.nature.cz DS: 6npdyiv Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2385/CS/2016-3

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně tel.: 354 624 081 tel./fax: 354 620 081 slavkles@schkocr.cz Dle rozdělovníku

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody čj.: 4769/ENV/08-207/620/08 dle rozdělovníku Praha, dne 29. 1. 2008 Oznámení návrhu nově vyhlásit Národní přírodní památku Jeskyně

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 60 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 8262/203 Sp. zn.: S JMK 8262/203 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Na skále

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Na skále AOPK ČR Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Brněnská 39 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 653 111 e-mail: zdarvrch@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00328/ZV/17 VYŘIZUJE:

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 3181/ZZ/13-1 Chochel/594 06-09-2013 Záměr vyhlášení

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 21774/2013. Joneš/* března 2013 OZP 402/2013 Jo

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 21774/2013. Joneš/* března 2013 OZP 402/2013 Jo KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Věc: Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes

Věc: Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 2408/BK/16 VYŘIZUJE:Jongepierová DATUM: 30.11.2015 SR 0275/BK/2016 O

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Datum: JID: Jednací číslo: Vyřizuje/linka: E-mail: 21.7.2011 138448/2011

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H

Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H Strana 53 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 24. srpna 2017 O B S A H 1.

Více

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje Krajský úřad Středočeského kraje : h/,;:", ' C!~Z4-{/L 1~b7, '_,_.".,'.~.~L~d' _ Praha: 30.11.2012 Číslo jednací: l7l354/20l2/kusk Spisová značka: SZ_171354/201 2/KUSK/l Vyřizuje: Maxa. 406 Značka: OŽP/Maxa

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č.4 /2010 ze dne 2.listopadu 2010 o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Grünwaldské vřesoviště

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Grünwaldské vřesoviště Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství dle rozdělovníku Datum: 1. 4. 2014 JID: 47845/2014/KUUK Jednací číslo: 1488/ZPZ/2014 E-mail: pumprova.h@kr-ustecky.cz

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor životního prostředí nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel.: 487 712 438, ssvobodova@novy-bor.cz Váš dopis ze dne: 19.12.2012 č.j.: MUNO 7482/2013 Vyřizuje: Svobodová V Novém Boru

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

ADRE. Část I Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří

ADRE. Část I Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Poodří Ministerstvo 'životního prostředí ODESílATEL: ADRE Ob~en\ úřad Bortošovice Do;!o dne: Č.j.: $ÁT: - 7-08- 2014 ff Cf /1'-1 ~ ČI.1o doporučené zósilky: Uldódacl xnak: Počet listů: Počet p1iloh: \ RNDr. Alena

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 88954/2016 V Olomouci dne 6. 9. 2016 Sp. zn.: KÚOK/79322/2016/OŽPZ/7206/2 Sp. a skart.

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Datum: 4. 7. 2012 JID: 92145/2012KUUK Jednací číslo: 1932/ZPZ/2012 Vyřizuje/linka: Mgr. Rothanzl /

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 72330/2014 V Olomouci 31. 07. 2014 SpZn.: KÚOK/54081/2014/OŽPZ/7124 Sp. a skart. znak:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí sewpeeř nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav. 690 81 Číslo jednací: MUBR 45030/2014 ~ ~~~~ " " V Břeclavi 16. 7.2014 Spisová značka: MUBR-S 44273/2014 OŽP Ml

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Došlo dne: 2 6-11- 2013. Č.j.:

Došlo dne: 2 6-11- 2013. Č.j.: Krajský úřad Libereckého k Af~stský úřad Stráž pod R odbor životního prostředí a ze ědělství Došlo dne: 2 6-11- 2013 erecký kraj cic!; Dle rozdělovníku váš DOPISZNAČKY/ZE D E AŠE Z AČKA '--VVY'YRRi"ZIZ:UUID1:mfOJ'F-]I;Ifi\11t--L

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. h) zákona

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Čj.: MZP/201 7/620/227 Ev.č.: ENV/201 7/19075 ODESÍLATEL: ADRESÁT: Ministerstvo žívotního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Čj.: MZP/201 7/620/227 Ev.č.: ENV/201 7/19075 ODESÍLATEL: ADRESÁT: Ministerstvo žívotního prostředí Ministerstvo žívotního prostředí ODESÍLATEL: Ministerstvo životnĺho prostředĺ Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne 31. srpna

Více

váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka SZ NPS 00253/2017/1-NPS 00253/ Ing. Šmíd / 248

váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka SZ NPS 00253/2017/1-NPS 00253/ Ing. Šmíd / 248 SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA Odbor státní správy CHKO Šumava Dle rozdělovníku váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka SZ NPS 00253/2017/1-NPS 00253/2017 27.1.2017 Ing. Šmíd / 248

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 81325/2015 SpZn: KÚOK/81325/2015/OŽPZ/7498 vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: 585 508 389 e-mail: t.berka@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Předkladatelem koncepce je v souladu s 10c odst. 1 zákona Olomoucký kraj.

Předkladatelem koncepce je v souladu s 10c odst. 1 zákona Olomoucký kraj. Odbor životního prostředí a zemědělství, Č.J.: KUOK 110515/2017 Sp. Zn.: KÚOK/109247/2017/OŽPZ/7149 Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová Tel.: 585 508 624 E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz S00IP0051CZ0 S00IP0051CZ0

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn Spis. zn. ŽP12569/2012 č.j. MUHT 8612/2013 TEL.: 379 415 172 E-MAIL: a.strba@muht.cz MUHTX0046DEO (480/2012/ŽP/MY)

Více

OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ

OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ OBECNí ÚŘAD Cis.dopor CHEZNOVICE '---- MĚSTSKÝ ÚŘAD Došlo: 1 O -12-2J12 odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Č. ;.: 11/1/12 / Zprocovatel Váš dopis ze dne l. srpna 2012

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/106943/2012/ODSH-SH/490 Č.j.: KUOK 32669/2013 Vyřizuje: Jitka Macháčková tel.: 585 508

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm.

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje

Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Královéhradeckého kraje Strana 553 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Královéhradeckého kraje Částka 11 Rozesláno dne 3. prosince 2012 O B S A H 12. Nařízení Královéhradeckého

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov Oprávněná úřední osoba: Bc. Jan Hvězda 491 504 342 / hvezda@broumov-mesto.cz Číslo jednací: 16756/2012/OŽP-Hv-8 V Broumově

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 2 ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Rozhodování o území územně plánovací informace územní rozhodnutí územní souhlas veřejnoprávní smlouva

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/30913/2016/ODSH-SH/490 Oprávněná úřední osoba k vyřízení: Jitka Macháčková tel.: 585

Více