OVMT Měření ozubených kol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVMT Měření ozubených kol"

Transkript

1 Měření ozubených kol Ozubená kola Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů. Ozubené převody se vyznačují velkou účinností, spolehlivou funkcí, dlouhou životností a jednoduchou obsluhou. Obr. 1. Sekvenční převodovka (Subaru Impreza WRX STI) Zajímavost z historie V roce 1912 založil André Citroën malou továrnu na výrobu ozubených kol Engrenages Citroën s.r.o. Firma se specializovala na výrobu šípového ozubení, mezi jehož výhody patří zejména tichý chod a malé opotřebení. Tehdy poprvé použil své logo, dvojitou stříšku, představující právě 2 šípové zuby, které používal i při svých dalších činnostech a které se na vozech Citroën používá dodnes. 1

2 Obr. 2. Logotyp automobilky Citroën Základní pojmy Na obr. 3 je část ozubeného kola se základními pojmy. Čelní tvar zubu nazýváme profil zubu. Vnější kružnice u vnějšího ozubení je hlavová kružnice, vnitřní kružnice procházející spodkem zubu je patní kružnice. Mezi hlavovou a patní kružnicí leží kružnice roztečná. Na této kružnici měříme rozteč, tloušťku zubu a šířku zubové mezery. Výšku zubu rozdělujeme na výšku paty a hlavy. Důležitou veličinou u ozubení je modul, což je část průměru roztečné kružnice připadající na jeden zub kola. Modul je normalizován a jeho hodnota je uváděna v mm. Příklad výkresu ozubeného kola je uveden v Příloze 1. Obr. 3. Názvosloví čelního ozubeného kola s přímými zuby 2

3 Tab.1. Označení základních parametrů ozubení Symbol Jednotka Význam h [mm] výška zubu h a [mm] výška hlavy zubu h f [mm] výška paty zubu D f [mm] průměr patní kružnice D [mm] průměr roztečné kružnice D a [mm] průměr hlavové kružnice b [mm] šířka ozubení t [mm] rozteč z [-] počet zubů m [mm] modul Křivka profilu zubu je tvořena evolventou nebo cykloidou. Evolventa vzniká odvalováním tvořící přímky po kružnice a tento typ profilu se používá především. Cykloida vzniká odvalováním tvořící kružnice po přímce. Obr. 4. Vznik evolventy Základní vztahy Průměr roztečné kružnice Průměr hlavové kružnice Průměr patní kružnice Výška hlavy zubu Výška paty zubu 3

4 Hlavová vůle Rozteč Tloušťka zubu 0,25 Šířka zubové mezery Kontrola ozubených kol Výroba i kontrola ozubení je vzhledem ke složitému geometrickému tvaru náročná na vybavení měřícími prostředky i na čas potřebný k seřízení a kontrole. Ozubení se kontroluje buď proměřením základních úchylek, nebo proměřením souhrnných úchylek při pootáčení s kontrolním (etalonovým) kolem. Obr. 5. Měření souhrnných úchylek vyrobeného kola při pootáčení s kontrolním kolem Pro kontrolu parametrů ozubených kol lze použít souřadnicové měřící stroje (obr. 6) řízené v automatickém cyklu pomocí speciálního programu. Tyto měřící stroje se vyrábějí pro potřeby velkosériové výroby ozubených kol. U čelních ozubených kol se kontroluje: axiální házení kola radiální (obvodové) házení kola průměr hlavové a patní kružnice tloušťku zubu 4

5 rozteč přesnost křivky boku zubu záběr ozubeného soukolí jakost povrchu ozubení osová vzdálenost děr Obr. 6. Souřadnicový měřicí stroj Axiální házení Axiální házení kontrolujeme číselníkovým úchylkoměrem. Měřené kolo se nasune na kontrolní trn a upne mezi hroty. Radiální (obvodové) házení Kontrola obvodového házení je v principu kontrola souososti, tj. polohy roztečné kružnice vzhledem k ose. Obvodové házení se za provozu projeví periodickou změnou velikosti a směru osové vzdálenosti soukolí (rázy, zvýšená hlučnost). Měření obvodového házení se provádí nejčastěji úchylkoměrem s kulovým dotykem, kde styk kuličky má být v blízkosti roztečné kružnice (viz obr. 7). Průměr kuličky je označen číslem a odpovídá přibližně modulu měřeného kola. Kolo se nasadí na kontrolní trn, který je upnut mezi hroty. Následně se 5

6 kontrolují všechny zubové mezery a příslušné hodnoty se zapisují do tabulky. Vyhodnocení měření se provede sestrojením polárního diagramu obr. 8. Pro urychlení kontroly kola se měří pouze na čtyřech místech obvodu vzájemně pootočených o 90. Do zubové mezery se může vložit i kontrolní váleček. Rozdíl odečtené maximální a minimální hodnoty je dvojnásobkem osové házivosti. Obr. 7. Měření obvodového házení Obr. 8. Polární diagram (Δe b maximální hodnota úchylky) Průměr hlavové a patní kružnice Měření se provádí posuvným měřítkem. Tloušťka zubu Tloušťka zubu je délka kruhového oblouku mezi dvěma boky profilu téhož zubu. Tloušťku zubu měříme: zuboměrem na roztečném válci v konstantní výšce přes zuby talířovým mikrometrem 6

7 Měření tloušťky zubu na roztečném válci K měření lze použít zuboměru (obr. 9) posuvného měřítka se svislým a podélným měřítkem. Na svislém měřítku se nastavuje výška, ve které se měří vodorovným posuvným měřítkem tloušťka zubu. Obr. 9. Zuboměr Obr. 10. Měření tloušťky zubu na roztečném válci Tloušťku zubu měříme ve výšce 1 1, kde Teoretickou hodnotu tloušťky zubu určíme ze vztahu 2 2 Obr. 11. Stanovení výšky pro měření tloušťky zubu 7

8 Měření tloušťky zubu v konstantní výšce Měření tloušťky zubu na roztečném válci není výhodné. Výška měření se mění s počtem zubů kola, ačkoliv modul zůstává stejný. Proto norma ČSN předepisuje měření konstantní tloušťky zubu s k od hlavové kružnice h k. Měření neprobíhá na roztečném válci, ale o něco výše. Nastavený rozměr výšky na zuboměru je stejný pro libovolný počet zubů kol o stejném modulu a úhlu záběru. Nevýhodou je, že měření je závislé na přesnosti průměru hlavové kružnice, která je výchozí základnou pro měření. Konstantní tloušťka a výška zubu je závislá na základní rozteči t b, to znamená, že konstantní tloušťka a výška zubu odvozená ze základní rozteče není závislá na počtu zubů, ale pouze na modulu. Základní rozteč určíme ze vztahu cos Tloušťku zubu měříme ve výšce 1 Teoretickou hodnotu s k určíme ze vztahu 8

9 Obr. 12. Měření tloušťky zubu v konstantní výšce 9

10 Tab. 2. Hodnoty pro výpočet konstantní tloušťky zubu Modul úhel záběru 15 úhel záběru 20 Modul úhel záběru 15 úhel záběru 20 s k h k s k h k s k h k s k h k 1 1,4656 0,8037 1,3870 0, ,7934 4,8219 8,3223 4,4855 1,25 1,8320 1,0046 1,7338 0,9345 6,5 9,5262 5,2237 9,0158 4,8593 1,5 2,1984 1,2055 2,0806 1, ,2590 5,6256 9,7093 5,2330 1,75 2,5648 1,4064 2,4273 1,3083 7,5 10,9918 6, ,4029 5, ,9311 1,6073 2,7741 1, ,7246 6, ,0964 5,9806 2,25 3,2975 1,8082 3,1209 1, ,1902 7, ,4834 6,7282 2,5 3,6639 2,0091 3,4676 1, ,6557 8, ,8705 7,4758 2,75 4,0303 2,2100 3,8144 2, ,1213 8, ,2575 8, ,3967 2,4110 4,1611 2, ,5869 9, ,6446 8,9709 3,25 4,7631 2,6119 4,5079 2, , , ,0316 9,7185 3,5 5,1295 2,8128 4,8547 2, , , , ,4661 3,75 5,4959 3,0137 5,2014 2, , , , , ,8623 3,2146 5,5482 2, , , , ,9612 4,25 6,2287 3,4155 5,8950 3, , , , ,4564 4,5 6,5951 3,6164 6,2417 3, , , , ,9516 4,75 6,9615 3,8173 6,5885 3, , , , , ,3279 4,0183 6,9352 3, , , , ,9419 5,5 8,0607 4,4201 7,6288 4, , , , ,6894 Po změření skutečné hodnoty tloušťky zubu se určí odchylky od vypočtené hodnoty a vynesou se do grafu (obr. 13). Z grafu se určí, zda kontrolované ozubení vyhovuje předepsané toleranci. Pozn.: Pokud jsou úchylky záporné, je zajištěna vůle v ozubení. Obr. 13. Vyhodnocení měření tloušťky zubu v konstantní výšce 10

11 Měření tloušťky přes zuby talířovým mikrometrem Měření tloušťky zubů čelních ozubených kol s přímými nebo šikmými zuby přes několik zubů (minimálně však přes dva zuby) je nejrozšířenější metodou k přímému stanovení boční vůle. Měření se provádí posuvným měřítkem, mikrometrem s talířovými doteky, tolerančním kalibrem nebo speciálními měřidly. Jmenovitá hodnota rozměru přes zuby a počet zubů, přes které se měří, se určí dle modulu, počtu zubů a úhlu záběru. d z Obr. 14. Mikrometr s talířovými doteky Obr. 15. Míra přes zuby M (d roztečná kružnice, d z základní kružnice) Míru přes zuby měříme na tečně k základní kružnici. Počet zubů, přes které měříme, volíme tak, aby tečna k základní kružnici, která určuje body dotyku měřidla, protínala profil zubů v blízkosti roztečné kružnice. Protože u soukolí musí zub jednoho kola volně procházet zubovou mezerou kola druhého, musí být naměřený rozměr menší než rozměř tabulkový nebo vypočtený. Míra přes zuby se vypočte dle následujícího vztahu. kde arc α je oblouková míra a z* počet zubů, přes které měříme. [rad] Úhel α je úhel záběru a nejčastěji je roven 20., 11

12 0,5 Výsledek zaokrouhlíme na celé číslo do 0,2 dolů, od 0,2 nahoru. Příloha 1 Příklad výkresu ozubeného kola 12

13 Název úlohy: Měření a kontrola ozubených kol Zadání úlohy a) U daného ozubeného kola zjistěte modul a základní rozměry kola. b) Změřte tloušťku zubu zuboměrem, a zjistěte boční vůli. c) Změřte rozměr M změřením přes zuby a zjistěte boční vůli zubů. d) Změřte čelní a obvodové házení kola. e) Určete drsnost povrchu. f) Proveďte kontrolu základní rozteče ozubení. Použitá měřidla a pomůcky U měřidel uveďte rozsah a přesnost. Posuvné měřítko Posuvné měřítko na měření tloušťky zubu Talířový mikrometr Hrotový přístroj Číselníkový úchylkoměr Stojánek na čís. úchylkoměr Etalony (vzorkovnice drsnosti) Třídotykové měřidlo základní zubové rozteče Maag Nákres součásti Nakreslete a zakótujte ozubené kolo. Míry pro zakótování vezměte z naměřených hodnot. 13

14 Postup měření a) Určení modulu na výpočet základních rozměrů ozubeného kola Na daném ozubeném kole odměřte a zjistěte: Průměr hlavové kružnice Počet zubů Úhel záběru D a Z α = 20⁰ Vypočítejte teoretický modul ozubeného kola. D m a Z 2 Vypočítejte základní rozměry (D a, D f, D, h a, h f, h, t, c a, D b ). Průměr roztečné kružnice ozubeného kola: D m z Výška hlavy zubu: ha m Hlavová vůle: Ca 0, 25 m Výška paty zubu: hf m Ca Celková výška zubu: h ha hf Průměr patní kružnice ozubeného kola: Df d 2hf Průměr hlavová kružnice: Da D 2ha 14

15 Průměr základní kružnice ozubeného kola: D b = D cosα Rozteč ozubeného kola: t Základní rozteč ozubeného kola: m t b = p cosα b) Měřením tloušťky zubu zuboměrem v konstantní tloušťce a výšce Vypočítejte konstantní výšku h k. h k = cos sin m 1 4 Vypočítejte odchylku mezi naměřenou hodnotou D a a teoretickou (vypočítanou) hodnotou D a,teor. ΔD a = D a teor. D a nam. Vypočítanou výšku h k opravte odečtením poloviční hodnoty odchylky průměru hlavové kružnice ΔD a. Da h k h kopr = 2 Opravenou hodnotu výšky h kopr. nastavte na svislém měřítku zuboměru a přiložte zuboměr na měřený zub ozubeného kola. Skutečnou tloušťku zubu odečtěte na vodorovné části zuboměru. 15

16 Obr. 16. Měření tloušťky zubu zuboměrem Obr. 17. Schéma měření tloušťky zubů zuboměrem Měření proveďte na pěti libovolně zvolených zubů kola a naměřené hodnoty zapište do tabulky. 16

17 Tab. 3. Tabulka naměřených tloušťek zubů S k. Měření Si [mm] S [mm] Vypočítejte aritmetický průměr S a zapište do tabulky. Vypočítejte teoretickou hodnotu tloušťky zubů S k cos 2 Vypočítejte hodnotu boční vůle zubů odečtením aritmetického průměru S naměřených hodnot (Si) od teoretické hodnoty S k 17

18 c) Měření rozměru M přes zuby talířovým mikrometrem Při měření se musí dodržet požadavek, aby tečna k základní kružnici D b, která určuje body dotyku měřidla s boky zubů, protínala profil zubů v blízkosti roztečné kružnice D. Rozměr přes zuby se měří na tečně k základní kružnici. Obr. 18. Měření rozměru přes zuby A, B- dotyky mikrometru, M- změřený rozměr přes zuby Obr. 19. Měření rozměru přes zuby talířovým mikrometrem 18

19 Vypočítejte počet zubů z přes které budete měřit a hodnotu zaokrouhlete na celé číslo 180 0,5 Výsledek zaokrouhlíme na celé číslo do 0,2 dolů, od 0,2 nahoru. Měření proveďte 5krát a hodnoty zapište do tabulky. Tab. 4. Tabulka naměřených hodnot M Měření Mi [mm] M [mm] Vypočítejte aritmetický průměr hodnoty M a zapište do tabulky. Vypočítejte teoretickou hodnotu rozměry přes zuby M t. 180 cos 0,5 z cos α tag α arc 19

20 Vypočítejte průměrnou hodnotu boční vůle ozubeného kola odečtením aritmetického průměru M od vypočítané teoretické hodnoty M. Boční vůle d) Měření obvodového a čelního házení kola Ozubené kolo nasuňte na kontrolní trn a upněte mezi hroty. Do zubové mezery vložte kontrolní váleček. Úchylkoměr upevněte do stojánku a seřiďte na konkrétním válečku. Obr. 20. Kontrola obvodového házení úchylkoměrem Obr. 21. Kontrola obvodového házení úchylkoměrem 20

21 Kolo změřte na čtyřech místech obvodu, vzájemně pootočených o 90. Při měření čelního házení natočte číselníkový úchylkoměr tak, aby se dotýkal na čele ozubeného kola. Otáčejte ozubeným kolem o 360 a změřte maximální úchylku házivosti. Obr. 22. Kontrola čelního házení úchylkoměrem e) Měření drsnosti povrchu Pomocí etanolu (vzorkovnice drsnosti) odhadněte drsnost povrchu boků zubů, otvoru v náboji a boku ozubeného kola. Soustružené části kontrolujte hmatem, broušené zrakem. Obr. 23. Vzorkovnice drsnosti povrchu 21

22 Ozubené kolo nakreslete jako výrobní výkres, s vyznačenou hodnotou drsnosti a házivosti. Závěr Porovnejte boční vůle zjištěné u měření ozubeného kola zuboměrem a talířkovým mikrometrem. Uveďte maximální hodnoty házivosti, a co ovlivňuje jejich velikost. Jaké máme způsoby výroby ozubených kol a jejich dokončovací způsoby. Které materiály jsou vhodné pro výrobu, a jaké znáte tepelné úpravy ozubených kol. 22

23 Použité zdroje archiv autora BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2009, 206 s. ISBN Citroen, Now with More Shine. Brand New [online] [cit ]. Dostupné z: _shine.php Coordinate Measuring Machine has portable design., ROMERCimCore. <i>thomasnet.com</i> [online] [cit ]. Dostupné z: ČECH, Jaroslav, Jiří PERNÍKÁŘ a Libor JANÍČEK. Strojírenská metrologie. Brno: CERM, 2002, 189 s. ISBN DOLEČEK, Josef a Zdeněk HOLOUBEK. Strojnictví I pro 1. ročník středních odborných učilišť. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání ministerstva zemědělství České republiky, 1994, 162 s. ISBN GEAR SOLUTIONS. An elementary guide to gear inspection. Pelhalm, červen Dostupné z: 05.pdf Geometrie/Evolventa. In: Wikiknihy [online] [cit ]. Dostupné z: cs.wikibooks.org/wiki/geometrie/evolventa Historie Citroënu - André Citroen. Citroen BX 1.9 GTi 16V [online] [cit ]. Dostupné z: KAPS TRANSMISSIONS. Full Sequential Gearbox. Kojetín, Dostupné z: 23

24 Mikrometr třmenový digitální s talířkovými doteky na měření ozubení, rozsah mm - mitutoyo-eshop.cz. Mitutoyo-eshop[online] [cit ]. Dostupné z: Ozubené kolo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/ozuben%c3%a9_kolo Posuvný zuboměr modul 1-26mm, měřicí plochy tvrdokov, Preisser. Kalibrační laboratoř Zindler [online]. (c) 2010 [cit ]. Dostupné z: SECTION 10 TOOTH THICKNESS. New York, (c) Dostupné z: SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R MISCHKE a Richard G BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN SPŠ KARVINÁ. Strojní a technologická měření: Návod k řešení úloh pro SPŠ. Karviná,

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz

PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB. TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz PŘEHLED SORTIMENTU A SLUŽEB TYMA CZ, s.r.o. Aktuální informace najdete na našich stránkách: www.tyma.cz aplikace O firmě TYMA TEAM Více výkonu, více jistoty. Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více