Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně."

Transkript

1 Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a proto si myslim, že je zapotřebí elektronicky řízeného systému dopravy.při tomto způsobu řízení dopravy odpadnou hromadné a smrtené nehody na dálnicích. Modul je navrhnut pro levitační dopravu nahrazující naše stávající hlavní tahy. Vždy na každém sjezdu dude jakási stanice pro přepravné moduli. Uživatel prijede v modu na místo určení zapomocí levitační dopravi a poté se bude pohybovat vlatním vozem v okruhu několika desítek kilometru od stanice. Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Vysvětlení způsobu pohybu a řešení konstrukce Konstrukce modulu je inspirována japonským vlakem Maglev Základní charakteristiky systému * provozní rychlost do km/h * bezkontaktní levitace bez opotøebení, technologie vedení a pohonu nezávislá na tøení * velké zrychlení, vysoký brzdný výkon * bez kontaktu s vodicí drahou a díky plynulé regulace rychlosti (ne po krocích) je jízda stabilní a pohodlná * bez vykolejení a kolizí, tedy i vysoká bezpeènost * nižší hluènost ve srovnání s jinými dopravními prostøedky pohybujícími se stejnou rychlostí * bez emisí zplodin hoøení a jiných zneèišujících látek jak uvnitø vozidla, tak i podél trati * magnetické pole uvnitø vozidla i vnì je srovnatelné se zbytkovým geomagnetickým polem, mnohem nižší než napø. kolem vysoušeèe vlasù, resp. než složky vyskytující se v elektromagnetickém spektru * nízká specifická spotøeba energie a nízké provozní náklady * flexibilní volba trasy vodicí dráhy vzhledem k malým polomìrùm zakøivení a vysoké stoupavosti (10 %) * minimální územní nároky na vodicí dráhu Systém pohonu

2 Systém pohonu Synchronní lineární motor s dlouhým statorem systému Maglev se používá jak pro urychlování, tak i brždìní vozidla. Statorové svazky s tøífázovým vinutím motoru nejsou osazeny na vozidle, nýbrž po obou stranách vodicí dráhy. Místo toèivého magnetického pole vytváøí motor pøímoèaøe se pohybující elektromagnetické pole. Levitaèní magnety ve vozidle fungují stejnì jako rotor elektromotoru. Prùchodem støídavého proudu tøífázovým vinutím motoru se generuje pøímoèaøe se posouvající elektromagnetické pole, které posouvá celým vozidlem, zvedaným jeho levitaèními magnety. Rychlost lze plynule regulovat od stavu klidu vozidla až po plnou provozní rychlost zmìnou kmitoètu støídavého proudu. Pøi brždìní dochází k reverzaci posouvajícího se pole, z motoru se stane generátor, který pak bezkontaktnì brzdí vozidlo. Nízké náklady na provoz a údržbu * Pøi plnì automatickém provozu provozního dispeèinku je obecnì tøeba ménì provozního personálu. * Specifická spotøeba energie je pøi ekvivalentních rychlostech nižší než u srovnatelných dopravních systémù. * Zatìžovací síly od vozidla se po vodicí dráze rozkládají stejnomìrnì (bez bodových zátìží), což má za následek nižší statické i dynamické namáhání v celé škále provozních rychlostí, a proto i menší namáhání vodicí dráhy. * Bezkontaktní technologií se snižuje mechanické opotøebení. * Vìtšina mechanických souèástí, jež podléhají opotøebení, byla nahrazena elektronickými a elektromagnetickými komponentami, které se neopotøebovávají. Odtud ménì údržbových úkonù. Pozitivní charakteristiky v oblasti ochrany životního prostøedí * sama jízda ani pohon není díky bezkontaktní technologii zdrojem hluènosti * elektrický pohon nezávislý na typu primární energie * bez emisí spalin a jiných zneèišujících látek podél trati * nízké nároky na zábory území pro zvýšenou a povrchovou vodicí dráhu Hladina hluènosti

3 Pøi rychlosti zhruba 200 km/h projíždí vlak mìstskými i jinými hustì osídlenými oblastmi pomìrnì tiše, pøi rychlostech nad 200 km/h je zdrojem nižší hluènosti než osobní automobil jedoucí rychlostí 70 km/h nebo nákladní automobil pøi 40 km/h. Hlucnost vlaku maglev projíždìjícího rychlostí 400 km/h je ve vzdálenosti 25 m od nìho zhruba 90 db. Návrh hřídele otevírající bočnice ψ K := 46deg α K := 14 deg x P := λ K := ν:= κ:= β PK := 26deg F S := 56823N γ:= 9deg x o := 0.1 Velikost maximální teoretické hnací silové dvojice κ M Kt := ν ( x o + x P) ( ) + cos α K ( ) + cos β PK sin α K sin β PK ( )tan( ψ K ) ( )tan ψ K ( ) F S cos( γ) M Kt = m Nm Materiál hřídele - ocel Uvažujeme mírně tepavé napětí v krutu Neporušený průměr hnacího hřídele M Kt = m Nm τ DKII:= 85MPa η T := d 0 := 16M Kt πη T τ DKII d 0 = 0.061m S ohledem na drážkování hřídele volím d 0 := 62mm Ložiskové těleso - příloha II - T62 Porušení průřezu hřídele je vyvoláno drážkováním pro připojení kliky a soustavy převodů. proto je nutné volit lož těleso s průměrem vnitřního kroužku ložiska

4 - volím SNA 315 TA d a := d mm

5 hy. Vždy na každém uhu několika desítek ých kolejích příčně.

6 ným jeho levitaèními

7 soustavy převodů. proto je nutné volit ložiskové

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Fotbalovým králem Dopravního podniku se již podruhé stali učni Dramatické situace,

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Obor vzdělání: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

Inovační čištění odpadních vod

Inovační čištění odpadních vod ENGINEERED TO WORK PRO VYŠŠÍ ÚČINNOST A NIŽŠÍ NÁKLADY Inovační čištění odpadních vod Stroje a systémy pro čerpací a rozmělňovací techniku Industry Waste water Biogas Railway Agriculture Technika odpadních

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více