Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu. Makroekonomie I (Bc.) LS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu. Makroekonomie I (Bc.) LS"

Transkript

1 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Makroekonomie I (Bc.) LS Literatura - skripta: Wawrosz Petr (2007): Makroekonomie. Praha: Vysoká škola finanční a spávní. ISBN Tato literatura je dále v ML uváděna jako Wawrosz (2007). Z hlediska samotných skript platí, co je ve skriptech uvedeno malým písmem, je fakultativní. Název tématického celku: Makroekonomie I 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. Spotřební výdaje 2. Investiční výdaje 3. Vládní výdaje 4. Problematika zahraničních vztahů Téma číslo 1: Spotřební výdaje a úspory Y = C + I + G + NX Kolísá-li některá ze složek, kolísá i HDP. Spotřební výdaje (C) jsou výdaje, které vynakládají domácnosti na nákup finálních statků tj. statků, jež už neslouží k produkci dalších statků. Na makroekonomické úrovni jsou tedy spotřební výdaje souhrnem všech výdajů všech domácností za určité časové období zahrnují výdaje na potraviny, bydlení, zábavu apod. Protože svým způsobem sčítáme hrušky s jablky, musíme spotřební výdaje vyjadřovat v penězích. Faktory ovlivňující spotřebu: - disponobilní důchod, respektive HDP - úroková míra - politická a ekonomická stabilita - očekávání - životní cyklus - permanentní důchod Keynesiánská spotřební funkce (zaměřuje se jen na YD, respektive Y): C = Ca + c*yd, (R3.4), kde: Ca = autonomní spotřeba, neboli spotřeba nezávislá na důchodu c = mezní sklon ke spotřebě vyjadřuje o kolik se zvýší spotřeba, vzroste-li disponibilní důchod o jednu jednotku. YD = disponibilní důchod, YD = Y + TR TA GBS TR = transfery, TA = daně, GBS = hrubé úspory firem Vysvětlení proč. Multiplikační účinky spotřeby:

2 Příklad: Autonomní spotřební výdaje domácností v jisté zemi vzrostly o 10 mil. Kč. Tyto zvýšené výdaje spotřebitelů se v konečných důsledcích dostanou k vlastníkům výrobních faktorů, jejichž prostřednictvím byla postavena budova, vyrobeny stroje apod. Předpokládejme, že mezní sklon ke spotřebě v dané zemi je 0,9, čili, že z těchto 10 mil. Kč, které vlastníci výrobních faktorů dostanou, bude 9 mil. Kč utraceno (tj. vlastníci výrobních faktorů 9 mil. Kč utratí) a 1 mil. Kč uspořeno. Spotřební výdaje tedy vzrostou o 9 mil. Kč, daná částka se opět dostane k vlastníkům výrobních faktorů, kteří z této sumy opět 90 %, tj. 8,1 mil. Kč utratí a zbytek uspoří. Takto bychom mohli pokračovat. Celkový výsledný růst HDP (včetně prvotního zvýšení autonomních výdajů o 10 mil. Kč) lze spočítat na základě uplatnění pravidel pro součet nekonečné geometrické řady prostřednictvím vzorce: Y = Ca/(1-c),(R3.7) kde: = znak pro přírůstek, Y = celkový přírůstek HDP, Ca = počáteční přírůstek autonomních spotřebních výdajů, c = mezní sklon ke spotřebě. V našem případě lze vypočíst, že přírůstek investice ve výši 10 mil. Kč, vyvolá při mezním sklonu ke spotřebě 0,9 růst HDP v celkové výši 100 mil. Kč. Úspory (S) můžeme definovat, jako tu část příjmu, který jednotlivé subjekty nespotřebují. Úspory obecně můžeme rozdělit na osobní úspory domácností (PS), hrubé úspory firem GBS a vládní úspory (TA-G-TR-ID), kde: TA = daně, G = vládní výdaje na zboží a služby (na statky), TR = transfery, ID = úroky z veřejného dluhu. Pro úspory domácností platí vztah: PS = YD-C, Úspory závisí na následujících faktorech: - disponibilní důchod: - reálná úroková míra:: - dostupnost půjček: - míra zdanění: - schopnost sebeovládání a nespotřebovávat: - demonstrativní efekt: - míra sociálního zabezpečení ve společnosti: - míra inflace: - politická a ekonomická stabilita: Vztah úspor a investic (grafické vyjádření keynesiánského vztahu) Literatura: Wawrosz (2007), kapitola 3. Co zde není jasné?

3 Téma číslo 2: Investiční výdaje, vládní výdaje Investiční výdaje jsou zejména výdaje do fyzických kapitálových statků, čili do statků, které slouží k produkci dalších statků jako jsou stroje, budovy apod. Pokud firma investuje, tak buď obnovuje nebo dokonce zvyšuje fyzickou zásobu kapitálových statků. Z hlediska tvorby HDP zahrnujeme mezi investiční výdaje rovněž (plánované i neplánované) zvýšení zásob a investice do bytové výstavby. K plánovanému zvýšení zásob dochází tehdy, pokud firma plánovaně chce zvýšit nabídku výrobků pro své zákazníky. K neplánovanému zvýšení zásob dochází tehdy, pokud firma vyprodukuje nějaké statky, předpokládá, že je prodá, nicméně se tak nestane. Hrubé a čisté investice: Hrubé investice zahrnují veškeré investice, které firmy uskutečnily v daném kalendářním období. Protože ale kapitálové statky mají omezenou dobu životnosti, dochází k jejich opotřebení, často daná investice pouze nahrazuje opotřebený kapitálový statek. Obnovovací investice jsou potom na úrovni firmy rovny hodnotě opotřebení této firmy, na agregátní úrovni hodnotě opotřebení/odpisů všech firem. Odpisy jsou totiž číselným vyjádřením opotřebení kapitálu. Čisté investice (In) můžeme potom vyjádřit jako rozdíl mezi hrubými investicemi a obnovovacími investicemi. I n = I b -I r, (R4.1) kde I n = čisté investice, I b = hrubé investice, I r = obnovovací investice Investice do kapitálového statku se musí vyplatit: jednak výnos z kapitálového statku musí uhradit náklady pořízení tohoto kapitálového statku (tedy reprodukční náklady na kapitálový statek) dále potom výnos z kapitálového statku musí být vyšší než výnos z alternativního uložení peněz. Faktory ovlivňující investice: patří: - Technický a technologický pokrok: - Změny mezního produktu kapitálového statku: - Změny příjmu z mezního produktu (tj. výnos z) daného kapitálového statku po dobu jeho životnosti - Růst ekonomiky po dobu životnosti statku: - Výnos z alternativního investování peněz: - Politická stabilita, právní prostředí apod.: - úroková míra: úroková růst (reálné) úrokové míry vede k poklesu investic, pokles reálné úrokové míry vede k růstu investic. Uvedenou závislost lze matematicky vyjádřit: I = Ia b*r, (R4.6) kde I = výše investic, Ia = investice firem při nulové úrokové míře, b = koeficient závislosti investic na úrokové míře, r = reálná úroková míra - velikost HDP: Růst hrubého domácího produktu zpravidla vede k růstu investic, pokles HDP k poklesu investic. Daná závislost můžeme matematicky vyjádřit: I = Ir + a*y, (R4.7) kde Ir = obnovovací investice (zde v podobě těch investic, které musí firmy vynaložit v každém případě, tj. investic do kapitálových statků produkujících základní potřeby),

4 a = koeficient závislosti investic na HDP, Y = hrubý domácí produkt Danou závislost nazývá makroekonomická teorie též modelem akcelerátoru. Multiplikační efekt investice. Trh zapůjčitelných fondů: Zapůjčitelné fondy jsou prostředky, které ti, kdo spoří, půjčují těm, kdo investují. Investice tak představují poptávku po zapůjčitelných fondech, úspory nabídku zapůjčitelných fondů. Cenou, za kterou se zapůjčitelné fondy půjčují, je úroková míra. Rovnovážná úroková míra je taková úroková míra, při níž je rovna poptávka a nabídka zapůjčitelných fondů. Trh zapůjčitelných fondů determinuje, kolik peněz bude uspořeno a použito na nákup kapitálových statků. Posuny křivek úspor a investic. Grafické znázornění. Literatura: Wawrosz (2007), 4. kapitola

5 Téma číslo 3: Vládní výdaje Vládní výdaje makroekonomická teorie zahrnuje veškeré výdaje veřejných rozpočtů (tj. na centrální úrovni, úrovni samospráv, státních fondů apod.), za které stát obdrží protihodnotu. Přesněji řečeno musíme proto hovořit o vládních výdajích na nákup zboží a služeb. Vládními výdaji na nákup zboží a služeb jsou tedy kupř. výdaje na nákup a údržbu vojenské techniky, na výstavbu a údržbu dopravních sítí, platy státních zaměstnanců (včetně učitelů apod.) protihodnotou je zde odvedená práce apod. Vládní výdaje tak mohou mít jak spotřební charakter, tak investiční charakter, pouze spotřebitelem, respektive investorem je vláda. Proto se někdy vládní výdaje dělí na vládní spotřební a vládní investiční výdaje: G = G s + G i, Kde: G = vládní výdaje, G s = vládní výdaje spotřebního charakteru, G i = vládní výdaje investičního charakteru Vládní výdaje kontra transfery: Transfery = stát (na jakékoliv své úrovni, tj. jak na centrální úrovni, tak na úrovni krajů, obcí apod.) poskytuje peníze, neobdrží však za ně protihodnotu. Typickým příkladem transferů jsou sociální dávky. K vládním výdajům dále patří úroky z veřejného dluhu pokud si stát půjčí peníze, musí za půjčku platit úroky. Celkové vládní (či přesněji veřejné) výdaje potom tvoří součet vládních výdajů za zboží a služby, transferů a úroků z veřejného dluhu, matematicky vyjádřeno: PE = G+TR + ID, Kde PE = celkové vládní (veřejné) výdaje, G = vládní výdaje na zboží a služby, TR = transfery, ID = úroky z veřejného dluhu Pokud není uvedeno jinak tak v dalším textu pod pojmem vládní výdaje rozumíme pouze vládní výdaje na zboží a služby. Multiplikační efekt vládních výdajů, limity tohoto efektu. Literatura: Wawrosz (2007), 4. kapitola Co zde není jasné?

6 Téma číslo 4: Problematika zahraničních vztahů Čistý vývoz Y = C + I + G + NX Čistý vývoz je dán rozdílem vývoz (export) mínus dovoz (import), matematicky: NX = X-M, (R5.1) kde NX = čistý vývoz, X = export, M = import. X autonomní, nezávisí na domácím HDP M = Ma+ m*y, kde Ma= autonomní import, tj. statky, které musí země dovážet v každém případě, bez ohledu na velikost svého HDP (např. sůl, ropa) m = mezní sklon k dovozu, vyjadřuje o kolik se zvýší dovoz, pokud se HDP dovážející země zvýší o jednotku Další složky zahraničních vztahů: - zahraniční investice: domácí subjekty mohou investovat v zahraničí, mohou tam kupovat pozemky, budovy, stroje apod., které zůstávají v jiných zemích. Rovněž mohou nakupovat akcie, obligace a další finanční instrumenty, které emitovaly subjekty se sídlem/bydlištěm v zahraničí. Stejnou možnost mají ale i zahraniční subjekty, které mohou v tuzemsku nakupovat jak pozemky, budovy, stroje apod., tak investiční instrumenty subjektů se sídlem/bydlištěm v tuzemsku. Investice subjektů se sídlem či bydlištěm v tuzemsku do zahraničí budeme značit výrazem HIF, investice subjektů ze sídlem či bydlištěm v zahraničí do tuzemska výrazem FIH. Obdobně jako můžeme spočítat rozdíl vývozu a dovozu, tak můžeme spočítat rozdíl mezi tím, co zahraniční subjekty investují v tuzemsku, a tím, co tuzemské subjekty investují v zahraničí. Čisté zahraniční investice jsou definovány jako rozdíl zahraničních investic v tuzemsku mínus tuzemských investic v zahraničí, matematicky tedy: NFI = FIH-HIF, (R5.3) kde: NFI = čisté zahraniční investice, FIH = investice subjektů ze sídlem či bydlištěm v zahraničí do tuzemska HIF = investice subjektů se sídlem či bydlištěm v tuzemsku do zahraničí Pokud jsou čisté zahraniční investice kladné, znamená to tedy, že zahraniční subjekty více investují v tuzemsku než naopak. - převody výnosů: tuzemské subjekty mohou pracovat v zahraničí, vlastnit tam akcie, dluhopisy apod. Výnosy z těchto aktivit (mzdy, dividendy, úroky apod.) budou často převádět do tuzemska. Zahraniční subjekty budou naopak převádět z tuzemska do zahraničí výnosy z aktivit a aktiv vlastněných v tuzemsku - kapitálové převody: vedle převodu výnosů mohou být převáděny různé další příjmy v podobě autorských práv, práv z patentů, dědictví, darů apod. Devizy, což jsou peníze vyjádřena v cizí měně než v měně daného státu, a další aktiva (typu cenné papíry, obligace apod.) vyjádřená v cizí měně než v měně daného státu. Valuty jsou potom speciální složkou deviz, jedná se o zahraniční hotovostní peníze. Platební bilance (PB): Jedná se o evidenci zahraničních vztahů /de facto o účetní dokument/. Skládá se z: - běžný účet - kapitálový účet

7 - finanční účet Účetní vyrovnanost PB: Každý účetní dokument musí být vyrovnán. Dohoda o znaménku. Rovnováha platební bilance: nelze dlouhodobě získávat nebo ztrácet devizové rezervy (analogicky: nelze si dlouhodobě půjčovat bez splácení, respektive nelze dlouhodobě půjčovat, aniž by dlužník splácel). Platí: NX = - NFI, případně NX = NFI Devizové kurzy: Vyjádření jedné měny v jiné měně. 1. přímý kursový záznam: vyjadřuje se počet jednotek domácí měny za jednu jednotku zahraniční měny, např. 1 EUR = 30 Kč 2. nepřímý kursový záznam: vyjadřuje se počet jednotek zahraniční měny za jednu jednotku domácí měny, např. 1 Kč = 0,0333 EUR. V textu používáme přímý záznam. Nominální a reálný kurs: Nominální kurs: směnárny, banky, kursové lístky. Např. 1EUR = 30 Kč. Reálný kurs: E r = E*(P f /P), (R5.5) kde: E r = reálný měnový kurs, E = nominální měnový kurs, P f = zahraniční cenová hladina, P = domácí cenová hladina Pružný a pevný kurs: - výhody a nevýhody - Z hlediska kursových režimů má smysl rozlišovat pojmy zhodnocení (apreciace) a znehodnocení (depreciace) měny na straně jedné a revalvace, či devalvace na straně druhé. Nabídka a poptávka po zahraniční měně: Platí: - nákup deviz, tj. prodej domácí měny znamená poptávku po zahraniční měně a zároveň nabídku domácí měny - prodej deviz, tj. nákup domácí měny znamená poptávku po domácí měně a zároveň nabídku zahraniční měny. Co ovlivňuje NX: 1. nominální měnový kurs: Obecně platí, že zhodnocení (nominálního) měnového kursu, tj. pokles hodnoty domácí měny vůči zahraniční měně zdražuje vývoz a zlevňuje dovoz. 2. reálný měnový kurs: Zboží může být levnější nebo dražší i díky změnám cen, respektive, pokud se mění všechny ceny díky změnám cenových hladin. 3. obchodní ochranářství: ochranářství v podobě cel, dovozních kvót, přísných požadavků na výrobky, odlišných technických standardů snižuje objem i hodnotu vývozu a dovozu. 4. velikost zahraničního důchodu i domácího (HDP): Výše zahraničního HDP ovlivňuje poptávku po domácích statcích - čím vyšší zahraniční HDP, tím větší zahraniční

8 disponibilní důchod a tím více domácích statků si mohou zahraniční spotřebitelé koupit. Naopak vysoký domácí HDP může vést k vyšší poptávce po zahraničních statcích. 5. politická, ekonomická stabilita: v nestabilních dobách vývoz a dovoz klesá. 6. technologický pokrok: technologický pokrok dovoluje dovážet i dříve neobchodovatelné statky (např. čerstvé potraviny), zlevňuje náklady na dovoz. K faktorům ovlivňujícím čisté zahraniční investice patři: 1. rozdíl v reálných úrokových mírách: pokud domácí reálná úroková míra je vyšší než zahraniční vede to k přílivu kapitálu, čili k tomu, že čisté zahraniční investice budou kladné. Nižší domácí úroková míra vede k odlivu kapitálu a k tomu, že čisté zahraniční investice budou záporné. 2. zahraniční investice jsou dále ovlivňovány všemi dalšími faktory, které působí na domácí investice, jako je politická a ekonomická stabilita, právní prostředí, míra korupce, míra zdanění apod. Faktory ovlivňující kurs: 1. pohyb cenových hladin/inflační diferenciál: 2. úrokový diferenciál: 3. saldo obchodní bilance: 4. ekonomický růst: 5. operace centrální banky: Teorie vývoje kursu: Teorie parity kupní síly devizový kurs by měl být roven poměru cenových hladin Absolutní a relativní verze této teorie. Obchodovatelné a neobchodovatelné statky. Teorie parity úrokových sazeb: aktuální kurs ovlivňuje úroková míra v ČR a v zahraničí a očekávaný kurs. Příliv a odliv kapitálu, pokud se úrokové míry liší. Přínosy z mezinárodního obchodu Rozdíl mezi absolutní a komparativní výhodou. Literatura: Wawrosz (2007), kapitola 5. Co zde není jasné?

9 Příklady vztahující se k tomuto metodickém listu: Znázorněte na trhu deviz následující jevy: Nakreslete přitom souběžně, co se děje v grafu nabídky a poptávky po domácí měně, tj. korunách kdy subjekty nabízejí a poptávají domácí měnu, a co se děje v grafu nabídky a poptávky po devizách kdy subjekty nabízejí a poptávají zahraniční měnu. a) růst (pokles) exportu, b) růst (pokles) importu, c) politickou nestabilitu v ČR, d) vyšší (nižší) úrokové míry v ČR než v zahraničí, e) nákup (prodej) deviz ČNB, výhodnější (méně výhodné) podmínky pro podnikání v ČR než v zahraničí, f) vyšší (nižší) inflace v ČR než v zahraničí, g) hrozba státního bankrotu v ČR, f) hrozba státního bankrotu v zahraničí, g) zavedení cel na dovoz do ČR ze zahraničí, f) zavedení cel na vývoz z ČR do zahraničí, h) vyšší turistika ze zahraničí do ČR, i) vyšší turistika ze zahraničí do ČR, j) příliv zahraničních investic do ČR, k) vyplácení zisků ze podniků v ČR do zahraničí, l) spekulativní nákup (prodej) domácí měny, m) spekulativní nákup (prodej) zahraniční měny

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS

Rovnováha trhu zboží a služeb a křivka IS Předpoklady modelu Krátké období fixní cenová hladina Nominální veličina = reálné veličině Dokonalá kapitálová mobilita Domácí úroková míra = světové úrokové míře Vhodnost pro malou otevřenou ekonomiku

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Motivy mezinárodního pohybu peněz

Motivy mezinárodního pohybu peněz MEZINÁRODNÍ FINANCE Základní definice Mezinárodní finance chápeme jako systém peněžních vztahů, jejichž prostřednictvím dochází k pohybu peněžních fondů v mezinárodním měřítku (mezi domácími a zahraničními

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné

Makroekonomie I. Osnova přednášky: Zdroje ekonomického růstu. Užití metody výdajové základní východisko Souhrnné opakování a podstatné Přednáška 3. Ekonomická rovnováha a její modely spotřební funkce, dvousektorový model Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky

Více

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně

Cvičení č. 4, 5 MAE 1. Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně Ekonomický růst Pokud vycházíme ze speciální formy produkční funkce, můžeme rovnici pro tempo růstu potenciální produktu vyjádřit následovně ΔY/Y = (1 α) x ΔL/L + α x ΔK/K + ΔA/A, kde ΔY/Y.. tempo růstu

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Řešení. Příklad Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Řešení. Příklad Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Co je znázorněno? 1). 2).. 1) Růst AD 2) Inflace tažená AD Náklady cyklické nezaměstnanosti v podobě odchylky skutečně

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE 1. Povinná míra rezerv je: a) procento z depozit, které komerční banka musí držet u centrální banky b) rezerva, kterou si komerční banka nechává pro případ okamžitých

Více

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model

2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model 2 Určení rovnovážného výstupu v uzavřené ekonomice - Jednoduchý keynesiánský model Teoretická východiska Jednoduchý keynesiánský model zachycuje vzájemný vztah mezi výdaji a výstupem resp. důchodem, názorně

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

1 Testové otázky Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD. 1 Testové otázky 1 1 Testové otázky 1. Depreiace zlepšuje obchodní bilanci. 2. Strukturální deficit je důsledkem strukturální nezaměstnanosti. 3. Deflátor zahrnuje ceny chleba, oblečení, lístků na MHD.

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

4. Investiční a vládní výdaje. 4.1 Investiční výdaje Podstata investičních výdajů

4. Investiční a vládní výdaje. 4.1 Investiční výdaje Podstata investičních výdajů 4. Investiční a vládní výdaje 4.1 Investiční výdaje 4.1.1 Podstata investičních výdajů Investiční výdaje jsou zejména výdaje do fyzických kapitálových statků, čili do statků, které slouží k produkci dalších

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Výdaje HDP. Spotřební výdaje

Výdaje HDP. Spotřební výdaje Výdaje HDP V následujícím textu se zaměříme na jednotlivé složky hrubého domácího produktu a budeme zkoumat, čím jsou ovlivněny. Bude to pro nás užitečné při zkoumání celkové rovnováhy ekonomiky. V naší

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Jednotlivé složky HDP

Jednotlivé složky HDP Jednotlivé složky HDP V následujícím textu se zaměříme na jednotlivé složky hrubého domácího produktu a budeme zkoumat, čím jsou ovlivněny. Bude to pro nás užitečné při zkoumání celkové rovnováhy ekonomiky.

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Dochází k plynulé a rovnoměrné spotřebě podle celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu).

Dochází k plynulé a rovnoměrné spotřebě podle celoživotního důchodu (nikoliv podle běžného důchodu). Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 4 7) Spotřební a investiční výdaje 8) Měnové kurzy a

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Obsah Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Vnější ekonomické vztahy V současné době zde máme globalizovanou ekonomiku, kde jednotlivé

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

9b. Agregátní poptávka I: slide 0

9b. Agregátní poptávka I: slide 0 9b. Agregátní poptávka I: (odvození ISLM modelu) slide 0 Obsahem přednášky je Křivka IS a její vztah ke keynesiánskému kříži modelu zapůjčitelných fondů Křivka LM a její vztah k teorii preference likvidity

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně správní činnost denní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

OE II - MAKROEKONOMIE

OE II - MAKROEKONOMIE OE II - MAKROEKONOMIE UKAZATELÉ VÝKONNOSTI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTV STVÍ Ing. Andrea Ecková,, PhD. Katedra ekonomických teorií eckova@pef pef.czu.cz 2. přednáška 28.02.2007 I. Hrubý domácí produkt II. Metody

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Úvod do ekonomie Týden 4. Tomáš Cahlík

Úvod do ekonomie Týden 4. Tomáš Cahlík Úvod do ekonomie Týden 4 Tomáš Cahlík Obsah Otevřená ekonomika Zahraniční obchod Komparativní výhoda Produktivita a absolutní výhoda Náklady příležitosti Hranice výrobních možností Politická ekonomie zahraničního

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

SPOTŘEBA, INVESTICE A

SPOTŘEBA, INVESTICE A SPOTŘEBA, INVESTICE A ROVNOVÁŽNÝ HDP KEYNESOVA TEORIE SPOTŘEBY Velikost spotřeby závisí na: velikosti důchodu(y) + úrokové míře YD čím více máme peněž tím více utrácíme -i spotřebitel se rozhoduje, kolik

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

5. Čistý vývoz a zahraniční vztahy. 5.1 Čistý vývoz a čisté zahraniční investice

5. Čistý vývoz a zahraniční vztahy. 5.1 Čistý vývoz a čisté zahraniční investice 5. Čistý vývoz a zahraniční vztahy 5.1 Čistý vývoz a čisté zahraniční investice Čistý vývoz (NX) je poslední složkou výdajové metody měření HDP. Obecně zachycuje skutečnost, že dnes již žádná ekonomika

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad Výpočet reálné úrokové míry Makroekonomie I i R = i N π i R. reálná úroková míra Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Nominální a reálná

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

MAKROEKONOMIE I OPAKOVÁNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍKLAD. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky

MAKROEKONOMIE I OPAKOVÁNÍ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ PŘÍKLAD. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky MAKROEKONOMIE I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky OPAKOVÁNÍ Příklady k zápočtu Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102.

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

Studijní opora OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 3 OTEVŘENÁ EKONOMIKA A DETERMINACE ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více