Tematický obsah ročníku 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický obsah ročníku 2013"

Transkript

1 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od /2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké pfiíjmy = Ïádná daà z pfiíjmu fyzick ch osob...1/16 Petr Gola Pfiiznání k dani z pfiíjmû fyzick ch osob za zdaàovací období roku /2 DaÀové fie ení penzijního poji tûní v letech 2012 a /13 Dotazy na daà z pfiíjmû fyzick ch osob za zdaàovací období roku /11 e en pfiíklad pfiiznání k dani z pfiíjmû právnick ch osob za rok /13 Solidární zv ení danû a dûsledky na zdanûní fyzické osoby v roce /2 Dotazy k dani z pfiíjmû...4/8 Pût hlavních novinek daní z pfiíjmû...4/10 DÛchodové spofiení...5/11 Pfiechod ze skuteãn ch v dajû na pau ální v daje a naopak...5/18 DaÀov reïim podílû na zisku...6/9 Spojené osoby v daních...7/15 Zálohy na daà z pfiíjmû...8/10 Ing. Petr Kout, CSc. Zálohy na daà z pfiíjmû (pokraãování)...9/14 Ing. Petr Kout, CSc. DaÀové fie ení darovaného a zdûdûného hmotného majetku pouïitého k podnikání...10/13 DaÀové zv hodnûní na dûti...10/17 Odãitatelná poloïka z titulu v zkumu a v voje...11/8 Ing. Christian Îmolík DaÀové aspekty technického zhodnocení hmotného majetku provedeného nájemcem...12/16 Ing. Veronika Dvofiáková, Ph.D. DaÀ z pfiidané hodnoty Zmûny zákona o DPH pro rok /18 Ing. Ladislav Pitner Vrácení danû z pfiidané hodnoty zahraniãním osobám povinn m k dani...1/27 Plnûní osvobozená od DPH bez nároku na odpoãet danû...2/18 DaÀové doklady podle ZDPH od /2 Aplikace sníïené sazby danû z pfiidané hodnoty pfii prodeji zboïí vãetnû montáïe ve svûtle judikatury SDEU...3/19 Ing. Jan Berr, Ing. Dita Malíková Seznam nespolehliv ch plátcû...4/18 Ing. Radka lancarová Osvobození zprostfiedkování finanãních a poji Èovacích sluïeb od danû z pfiidané hodnoty v oãích Soudního dvora Evropské unie...4/21 Ruãení odbûratele za odvod DPH v roce /4 Ing. Tomá Havel Plnûní osvobozená od DPH s nárokem na odpoãet danû...8/13 Plnûní osvobozená od DPH bez nároku na odpoãet danû v roce /17 DaÀ silniãní DaÀové pfiiznání k dani silniãní za rok /29 DaÀ z nemovitostí DaÀ z nemovitostí v roce /34 Dr. Jindfiich Klestil DaÀov fiád K otázce lhût pro vymûfiení a vybrání danû podle daàového fiádu...5/23 Mgr. Jaroslav Kratochvíl Zmûny v daàovém fiádu úãinné od /17 PhDr. Jitka Fuãíková Doruãování v praxi správy daní...10/21 Bc. Pavel Matûjka Prominutí úhrady danû z pfiíjmû z titulu povodní v roce /25 Ing. Otakar Machala danû a právo v praxi 12 / 2013 I

2 Rekodifikace Transformace obãansk ch sdruïení do obecnû prospû n ch spoleãností...7/42 doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Mgr. Petr Pavlok... nemovit ch vûcí v roce 2014 I. díl...9/2 Rekodifikace soukromého práva od /24 nemovit ch vûcí v roce 2014 II. díl...10/2 Spoleãnost s ruãením omezen m v roce /2 Zákon o dani z pfiidané hodnoty v roce /14 Ing. Jan Rambousek, LL.M. DaÀ z nabytí nemovit ch vûcí...11/17 Ing. Mgr. Martina Handlosová Odstupné za uvolnûní bytu...11/20 nemovit ch vûcí v roce 2014 IiI. díl...12/2 DaÀ z nabytí nemovit ch vûcí 2. ãást...12/21 Ing. Mgr. Martina Handlosová DaÀová praxe Opatfiení proti zneuïívání v systému CCCTB...2/26 Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. Evidence a placení daní...4/23 Mgr. Jaroslav Kratochvíl Agresivní daàové plánování...4/32 Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. DaÀové aspekty insolvenãního procesu...5/2 Principy zdaàování pfiíjmû zahraniãních sportovcû a umûlcû v âeské republice...5/30 Ing. Veronika Sobotková, Ph.D., Ing. et Ing. Pavel Semerád DaÀové v daje (náklady) v praxi...6/19 Dal í aspekty insolvenãního procesu...6/21 Dal í daàové povinnosti v insolvenãním fiízení...7/22 Panta rhei v e plyne...7/24 Pronájem hmotného majetku a jeho daàové fie ení...7/25 Rezervy v daàov ch v dajích (nákladech)...7/30 Stanovení nepenûïního pfiíjmu zamûstnance a osob za zamûstnance povaïovan ch...7/34 DaÀová hlediska nelegálního zamûstnávání...7/36 Ing. Milena Otavová, Ph.D. Úãtování a danû...8/18 Opravné poloïky k pohledávkám...8/20 Vy í zdanûní plateb do daàov ch rájû...9/30 DaÀové a právní aspekty pohledávek za subjekty v insolvenãním fiízení...9/37 Automobil v daàové evidenci poskytovatele zdravotní péãe...10/30 Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Automobil v daàové evidenci poskytovatele zdravotní péãe pokraãování...11/25 Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Trestn ãin zkrácení danû, poplatku a podobné platby...11/29 Ing. Pavel Uminsk Zdanûní práce v âeské republice a u na ich sousedû...11/32 Petr Gola Problematika vnitroskupinov ch sluïeb...11/35 Ing. Miroslav Kocman, LL.M., Ing. Petr Tome, Ing. Barbora Kratochvílová DaÀová uznatelnost v dajû na stravování zamûstnancû...12/29 Ing. Christian Îmolík Sankce v daàovém fiízení...12/33 Dary mohou u etfiit na daních...12/37 Úskalí aplikace zjednodu eného dodání formou tfiístranného obchodu...12/40 Mezinárodní zdanûní Nová smlouva s Polskem...2/40 Mezinárodní spolupráce: v mûna informací pro daàové úãely ve svûtle nov ch skuteãností II. ãást...3/22 Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Nad nepenûïními pfiíjmy profesionálních sportovcû stále nejasno...3/28 Ing. Tomá Hajdu ek Nová smlouva s Dánskem...4/38 DaÀ z finanãních transakcí moïn nov vlastní zdroj rozpoãtu Evropské unie...5/36 doc. Ing. Danu e Nerudová, Ph.D. Sazby danû z pfiíjmû v zemích OECD...5/41 Petr Gola... Jak dlouho pracují Evropané na stát?...7/40 Petr Gola... Nová smlouva se Saúdskou Arábií...9/39 Protokol ke smlouvû s Nizozemím...11/13 Podnikání Zmûny náhrad cestovních v dajû s úãinností od /49 II danû a právo v praxi 12 / 2013

3 ZvefiejÀování osobních údajû prostfiednictvím internetu...2/52 Nevyãerpaná dovolená a její úãtování...3/35 Ing. Otakar Machala Souvislost cestovních v dajû a cestovních náhrad ve vztahu k pracovním cestám...4/44 Povinnosti osob pfii zabezpeãení osobních údajû a moïnost liberace...4/46 Tiché spoleãenství...5/46 JUDr. Karel Marek, CSc. ová adresa jako osobní údaj...5/49 Role Úfiadu pro ochranu osobních údajû...6/39 Povinnost stálé provozovny zahraniãní osoby vést úãetnictví podle ãesk ch právních pfiedpisû...6/42 Ing. Jan Hájek, MBA, Ing. David Trytko Nov pohled OECD i na pfievodní ceny...6/44 Mgr. Jifií Teichmann Pracovní obûd, stravné a stravenka...7/44 Práce na zkou ku...8/4 JUDr. Eva Janeãková Obchodní majetek v právních pfiedpisech...8/27 Vzory v poãtu pau álu pro zahraniãní pracovní cesty...8/32 ArbitráÏní konvence a následná úprava dvojího zdanûní u pfievodních cen...8/36 Ing. Miroslav Kocman, LL.M., Ing. Petr Tome Státní podpory nesluãitelné s vnitfiním trhem v pohledu judikatury Soudního dvora EU...8/39 ShromaÏìování osobních údajû pfii uzavírání smlouvy...9/50 Telefonní ãíslo a registraãní znaãka automobilu jako osobní údaje...10/49 Náhrada nutn ch vedlej ích v dajû...11/48 Cla Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou...2/35 Tomá Hajíãek Právo MoÏnosti zamûstnavatele jak fie it tzv. doãasnou nezamûstnanost...1/46 Mgr. Ing. Markéta Pravdová Pronájem vãetnû poplatkû za energie a sluïby v DPH stále polojasno...2/44 Lze se pfiedem vzdát práva na náhradu kody?...2/47 JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Kry tof Kobeda Kontrolní ãinnost...4/42 UÏ v tom plave i Soudní dvûr Evropské unie...5/43 Zmûny v právní úpravû smlouvy o dílo...6/26 Novela obchodního zákoníku...7/4 K právní úpravû ochrany hospodáfiské soutûïe...8/46 Smlouva mandátní a smlouva komisionáfiská...9/43 Leniency program v evropském a ãeském soutûïním právu...10/39 Ke smlouvû o úvûru a poplatkûm za vedení úãtu...11/40 NejniÏ í úroveà zaruãené mzdy...12/42 JUDr. Eva Janeãková Zmûna podmínek distribuce pohonn ch hmot na daàovém území âeské republiky...12/46 Ing. Bohumila Kotenová Poji tûní Ing. Antonín Danûk Zdravotní poji tûní po /43 Zálohy OSVâ ve zdravotním poji tûní v roce /55 Dohody a zdravotní poji tûní na pfielomu let 2012/ /50 Maximální vymûfiovací základ 2013 a jeho daàové dûsledky...6/47 Kdo se nepovaïuje v roce 2013 ve zdravotním poji tûní za zamûstnance?...6/53 Zamûstnávání uchazeãû o zamûstnání z pohledu zdravotního poji tûní V znam minimální mzdy ve zdravotním poji tûní...9/53 Porovnání pohledávek a plateb ve zdravotním poji tûní u zamûstnavatelû...10/52 Zmûny ve zdravotním poji tûní...12/49 Neplatné rozvázání pracovního pomûru ve zdravotním poji tûní...11/50 Judikatura Ing. Zdenûk Burda Retroaktivita daàov ch zákonû v judikatufie...2/57 Nad judikaturou z oblasti dokladû a jejich pfiedávání pfii kontrole...3/50 Judikatura k technickému zhodnocení...4/53 Nad judikaturou z oblasti prokazování pûvodu majetku...5/51 Nad judikaturou z oblasti technického zhodnocení pronajatého majetku...6/55 Nad judikaturou z oblasti obrany pfied neãinností správních orgánû...7/49 danû a právo v praxi 12 / 2013 III

4 Nad judikaturou z oblasti obrany pfied neãinností správních orgánû 2. díl...8/52 Omezení plateb v hotovosti...9/57 Omezení plateb v hotovosti 2. díl...10/54 DaÀová ztráta...11/52 Hmotn majetek...12/52 DaÀová problematika ve svûtle judikatury Evropského soudu pro lidská práva...1/48 JUDr. Ing. Jan âapek, CSc. DaÀové úniky ve svûtle judikatury Evropského soudu pro lidská práva...3/39 JUDr. Ing. Jan âapek, CSc. Dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH...9/55 Test DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob...1/60 Test k dani silniãní...7/62 Aktuální judikatura JUDr. Ing. Ondfiej Lichnovsk Stavûní lhût pro stanovení danû...1/58 Dodateãnû získané v sledky mezinárodního doïádání...1/58 Postup k odstranûní pochybností x vyt kací fiízení...1/59 Podmínky pro osvobození pfii dodání do jiného ãlenského státu...1/59 Podvod na DPH prokázání skuteãného poskytovatele plnûní...2/66 Povinnost státu provûfiovat okolnosti pro pfiidûlení DIâ...2/67 Finanãní správa ode dne /67 Náklady spojen ch osob...2/68 Disimulace právních úkonû...3/60 Nárok na odpoãet danû pfii pomûckách...3/60 Neãinnost x nezákonn zásah...3/61 Zmûna místní pfiíslu nosti v prûbûhu kontroly...3/61 Konkludentní vymûfiení danû pfii prekluzi...3/61 Nesprávnosti na daàov ch dokladech...3/62 Prokazování netrïních cen mezi spfiíznûn mi osobami...3/62 Opûtovná kasaãní stíïnost I....4/61 Opûtovná kasaãní stíïnost II....4/61 Definice Ïalobního bodu...4/62 Vady podání x zásada zdrïenlivosti a pfiimûfienosti...4/62 Vûrohodnost svûdeck ch v povûdí...5/61 Náhrada nákladû fiízení obdobn ch Ïalob...5/61 Pluralita v zev ve vztahu k prekluzi...5/62 Rovnost zbraní pfied soudem...5/62 Pochybnosti potfiebné pro zahájení postupu k odstranûní pochybností...7/58 Zplnomocnûní profesionála...7/59 Intrakomunitární plnûní...7/59 Datová schránka x fyzické doruãení...7/60 PoÏadavky pfii dokazování...7/60 KdyÏ dodavatel popfie plnûní...7/60 Postup odstranûní pochybností x daàová kontrola...8/62 Zmûna tvrzení v daàovém fiízení...8/62 Pfiípustnost opûtovnû kasaãní stíïnosti v téïe vûci...8/62 Neãinnost x nezákonn zásah u postupu k odstranûní pochybností...9/65 Fikce doruãení zprávy do datové schránky...9/65 DaÀová definice spojené osoby...9/66 Pfieru ení prekluzivní lhûty v odvolacím fiízení...9/66 Vliv zahájení daàové kontroly na lhûtu pro stanovení danû...9/67 Soustavnost ve vztahu k ekonomické ãinnosti...9/67 Prokazování v dajû u danû z pfiíjmû...9/67 Soudní pfiezkum odkaz na argumentaci v pfiedcházejícím fiízení...10/63 Uplatnûní daàové ztráty v daàovém fiízení...10/63 NáleÏitosti v zvy...11/61 Vliv v sledku mezinárodního doïádání na dûkazní situaci...11/61 Odhalování podvodû na DPH...11/61 Bûh lhûty pro Ïalobu na nezákonn zásah...11/62 Pfiiznání nákladû minimálnû nutn ch...11/62 Vyh bání se projednání zprávy o daàové kontrole...11/62 Úskalí argumentace judikaturou...12/61 Podvody na DPH neuskuteãnûní plnûní...12/61 Dopady zru ení daàového rozhodnutí v fiízení pfied krajsk m soudem...12/62 Zahájení daàové kontroly jako úkon (ne)pfieru ující lhûtu pro stanovení danû...12/62 Na e poradna DaÀ z pfiíjmû Oprava zpevnûné plochy...1/7 Zamûstnanec ze Slovenska...5/9 Registrace fyzické osoby pronajímající nemovitost na finanãní úfiad...5/9 Odpis pohledávky...6/7 DaÀ z pfiíjmû u zamûstnance ze Slovenska...7/8 Spoleãnost s r. o. pau ální v daj na automobil...7/8 Registrace fyzické osoby pronajímající nemovitost na finanãní úfiad...7/9 Náklady na spolufinancování projektu...7/9 NepenûÏit vklad do s. r. o....7/10 SráÏková daà...7/11 Maltská spoleãnost sráïková daà na úroky...7/11 DaÀovû uznatelné úroky v rámci skupiny...8/6 DaÀ ze závislé ãinnosti celoroãní zúãtování...8/6 DaÀové posouzení akciového plánu...9/12 Podnájem bytu a v daje...10/11 Provoz a úãtování elektrárny instalované na rodinn dûm...11/6 Samojízdné pracovní stroje...12/12 Mezinárodní spolupráce (Nûmecko)...12/12 DaÀ z pfiidané hodnoty SluÏby s pfienosem daàové povinnosti...2/11 Cestovní kanceláfi a zvlá tní reïim...2/11 Pofiízení e-shopu...2/12 IV danû a právo v praxi 12 / 2013

5 Úklidové práce pro bytov dûm a nebytové prostory...3/9 Poskytnutí sluïby slovenské firmû v tuzemsku...3/9 Spoleãnost s r. o., neplátce DPH...6/7 Automobil a DPH...6/8 Nájem nad 48 hodin...8/8 Skonto ze stavební pozastávky...8/8 Stavební práce v Evropské unii...8/9 Vykazování Intrastat a skonto na fakturách...9/13 Prodej zboïí v âeské republice slovensk m plátcem...10/11 Místo plnûní pfii poskytnutí sluïby do Evropské unie...11/6 Zdravotní sluïby...12/13 Provoz e-shopu v Evropské unii...12/14 SráÏková daà na sluïby z EU...12/14 DaÀ z pfiíjmû a daà z pfiidané hodnoty Vklad soukromého automobilu do podnikání...7/12 kolení zdarma...8/7 Podnikání Odpis pohledávek...1/7 Splacení základního kapitálu s. r. o. vkladem nehmotného majetku...3/9 Zamûstnání invalidního dûchodce...4/6 Pronájem automobilu OSVâ...4/7 Uplatnûní DPH, archivace dokladû...5/9 Zákon ã. 406/2000 Sb., ve znûní od /13 Pfiefakturace z fyzické osoby na právnickou osobu...7/13 Náklady na rekvalifikaci...7/14 Opravné poloïky k pohledávkám...10/12 Dûlení vefiejné zakázky...11/7 DaÀ silniãní V e sazby silniãní danû...12/15 Právo Pozemek pod budovou...12/15 danû a právo v praxi 12 / 2013 V

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODNIKÁNÍ

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODNIKÁNÍ EDICE CEMC PŘÍRUČKA PRO ODBORNÍKY A VEDENÍ ORGANIZACÍ České ekologické manažerské centrum Czech Environment Management Center UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODNIKÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING HODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO

Více