U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice"

Transkript

1 - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Postup projednávání petice (nástavby na ulici Boettingrově) 3. Dohoda o spolupráci při výstavbě bytů na ul. Boettingrova (výzva ke splnění povinností) 4. Dohoda o spolupráci při realizaci památníku 5. Žádost Divadla šansonu o převzetí záštity nad kulturními aktivitami a finanční pomoc 6. Personální audit ÚMČ Brno-Židenice 7. Rozpočtové opatření č. 10 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD, z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby, z rozpočtu města na vybavení MŠ a ZŠ, aktualizace rozpočtu 8. Smlouva o zprostředkování stravy pro uživatele pečovatelské služby 9. Převod z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání investičního fondu Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova Čerpání rezervního fondu a investičního fondu Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova Čerpání investičního a rezervního fondu Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy, Brno, Nopova Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova Neobsazeno 17. Dělnický dům zpráva o splnění plánovaného programu 18. Jednostranné zvýšení nájemného z bytu v MČ Brno Židenice pro rok 2010 ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 180/2009 Sb. 19. Pronájem bytu č. 1 v domě Kuldova 28 v Brně 20. Pronájem bytu č. 1 v domě Kosmákova 32 v Brně 21. Pronájem bytu č. 2 v domě Skopalíkova 40 v Brně 22. Pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 3 v Brně 23. Pronájem bytu č. 4 v domě Šámalova 87 v Brně 24. Pronájem bytu č. 7 v domě Slívova 5 v Brně 25. Pronájem bytu č. 14 v domě Stará Osada 22 v Brně 26. Pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 7 v Brně 27. Pronájem bytu č. 18 v domě Svatoplukova 73 v Brně 28. Pronájem bytu č. 3 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně oprava na vlastní náklady 29. Pronájem bytu č. 14 v domě Kosmákova 36 v Brně oprava na vlastní náklady

2 Jitka Ráčková, Kuldova 36, byt č. 5 a Zdeňka Prokešová, Kuldova 36, byt č. 6 žádost o prominutí nájemného 31. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 20 v domě M. Kudeříkové 4 Jana Nýčová 32. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Krokova 28 - Pokutovi 33. Výpověď z nájmu NP garáž - Zábrdovická 14 Miroslava Přibáňová 34. Ukončení NS a nová NS na pronájem skladu v domě Krásného 15 v Brně 35. Záměr obce pronajmout pozemek za domem Podsednická 1 v Brně 36. Záměr obce pronajmout NP v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 37. Záměr obce pronajmout NP - objekt Táborská 36 v Brně 38. Pronájem části pozemku p. č. 6769/3 v k. ú. Židenice Františky Skaunicové 12 v Brně 39. Oprava objektu Šámalova č. or. 10 v k.ú. Židenice 40. Záměr pronájmu pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 41. Souhlas s výměnou vedení pitné vody na pozemku p.č. 7482/1 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově 42. Řešení protihlukových opatření u silnic I. tříd výměna oken 43. Vyjádření k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku p.č. 4281/1 v k.ú. Židenice, Juliánovské nám. 44. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 7482/1 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově a záměr pronájmu tohoto pozemku 45. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/12 v k.ú. Židenice při ul. Škrochově 46. Pronájem části pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady 47. Pronájem části pozemku p. č v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady 48. Pronájem části pozemku p.č. 7831/1 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady 49. Různé 63/2009.1/ Schválení programu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 63. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Radima Světlíka ověřovatelem zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 63/2009.2/ Postup projednávání petice (nástavby na ulici Boettingrově) bere na vědomí odpověď stěžovatelce zástupkyni petičního výboru ve znění dopisu, který tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu. 63/2009.3/ Dohoda o spolupráci při výstavbě bytů na ul. Boettingrově (výzva ke splnění povinnosti) bere na vědomí výzvy ke splnění povinnosti vyplývající z Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17 se stanovením dodatečné lhůty ve znění dopisu, který tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.

3 - 3-63/2009.4/ Dohoda o spolupráci při realizaci památníku 1. bere na vědomí dopis starosty Městské části Brno Bohunice ohledně spoluúčasti na realizaci památníku 2. souhlasí s poskytnutím daru na realizaci památníku na základě dohody o spolupráci ve výši ,- Kč 3. schvaluje návrh dohody o spolupráci, který tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu 4. pověřuje starostu podpisem této dohody. 63/2009.5/ Žádost Divadla šansonu o převzetí záštity nad kulturními aktivitami a finanční pomoc 1. bere na vědomí žádost občanského sdružení Divadlo šansonu 2. souhlasí s návrhem dohody o spolupráci, která tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu 3. ukládá uvolněným zastupitelům předložit RMČ návrh podporovaných představení včetně výše finanční spoluúčasti a návrhu zdroje financování. 63/2009.6/ Personální audit ÚMČ Brno-Židenice 1. schvaluje Personální audit ÚMČ Brno-Židenice Varianta: B2 fáze 1 v roce 2009, fáze 2 v roce ukládá uvolněným členům zastupitelstva MČ Brno-Židenice předložit RMČ návrh zdroje financování a zajistit přípravu a realizaci průzkumu trhu poptáním nabídky personálního auditu minimálně u tří dodavatelů. 63/2009.7/ Rozpočtové opatření č Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD, z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby, z rozpočtu města na vybavení MŠ a ZŠ, aktualizace rozpočtu schvaluje rozpočtové opatření č. 10. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2009 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na SPOD o 457 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby o 105 tis. Kč, navyšuje neinvestiční transfer z rozpočtu města celkem o 580 tis. Kč na vybavení MŠ a ZŠ, navyšuje, doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 10 tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 63/2009.8/ Smlouva o zprostředkování stravy pro uživatele pečovatelské služby 1. bere na vědomí dopis MČ Brno-Černovice ze dne bere na vědomí dopis MČ Brno-Černovice ze dne revokuje usnesení RMČ 24/2009.3/ Stravování klientů Pečovatelké služby: Rada

4 - 4 - městské části Brno-Židenice 1. souhlasí se změnou dodavatele stravy pro klienty Pečovatelské služby Brno-Židenice, 2. ukládá starostovi vypovědět uzavřené smlouvy o zajištění stravování důchodců osob v péči Pečovatelské služby, 3.ukládá starostovi předložit znění smlouvy se společností FREECOM s.r.o. o zajištění stravování klientů Pečovatelské služby Brno-Židenice. 4. schvaluje ustavení komise pro posouzení kvality, pestrosti a výběru stravy dodávané MČ Brno-Černovice klientům pečovatelské služby 5. jmenuje za členy komise Yvetu Zouharovou a Marii Holíkovou, vrchní sestru PS 6. ukládá starostovi vyzvat městskou část Černovice, aby jmenovala 2 členy za MČ do komise 7. ukládá starostovi vyzvat městské části Líšeň, Vinohrady, Jih, Slatina, Tuřany, Chrlice, aby jmenovaly po 1 členu za MČ do komise 8. ukládá starostovi svolat první jednání komise nejpozději do ukládá starostovi odpovědět na dopisy MČ Brno-Černovice v duchu přijatého usnesení. 63/2009.9/ Převod z rezervního fondu do fondu investičního a čerpání investičního fondu Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 4 1. schvaluje dodatečně převod částky ,- Kč z rezervního fondu na posílení investičního fondu školy dle ust. 30, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti 2. bere na vědomí dodatečně čerpání investičního fondu v celkové výši ,- Kč. Investiční výdaje dle 31, odst. 2, písm. a) zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí ,- Kč a neinvestiční výdaje dle 31, odst. 2, písm. d) téhož zákona činí ,- Kč 3. upozorňuje příspěvkovou organizaci na dodržování ust. čl. IV., odst. 2, písm. i) Zřizovací listiny na povinnost vyžadovat od svého zřizovatele oprávnění ke stavebním opravám, úpravám a rekonstrukcím na svěřeném majetku písemně předem. 63/ / Čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3 1. bere na vědomí čerpání investičního fondu Základní školy, Brno, Gajdošova 3, ve výši ,- Kč za účelem provedení stavebních úprav ve třídách určených pro alternativní výuku Montessori dle ust. 31, odst. 2, písm. a) zákona 250/2000 Sb. a čerpání investičního fondu ve výši ,- Kč za účelem provedení oprav - nové malby, opravy osvětlení v pěti kmenových třídách a v tělocvičně dle ust. 31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti 2. souhlasí v souladu s ust. čl. IV., odst. 2, písm. i) Zřizovací listiny s provedením stavebních úprav a oprav dle žádosti.

5 - 5-63/ / Čerpání rezervního fondu a investičního fondu Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38 Staženo při schvalování programu. 63/ / Čerpání investičního a rezervního fondu Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova 2 1. bere na vědomí čerpání investičního fondu Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova 2, ve výši ,- Kč dle ust. 31, odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. (opravy)a čerpání rezervního fondu ve výši ,- Kč dle ust. 30, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle žádosti 2. souhlasí v souladu s ust. čl. IV., odst. 2, písm. i) Zřizovací listiny s provedením stavebních oprav dle žádosti. 63/ / Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova 2 1. bere na vědomí žádost Mateřské školy FAMILY, Brno, Mazourova 2, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem do vlastnictví příspěvkové organizace 2. souhlasí s tím, aby Mateřská škola FAMILY, Brno, Mazourova 2 nabyla účelově určený finanční dar v hodnotě ,- Kč od rodičů dětí za účelem zakoupení relaxační matrace, a to do svého majetku podle ust. 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 63/ / Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy, Brno, Nopova bere na vědomí žádost Mateřské školy, Brno, Nopova 15, o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí finančního daru účelově neurčeného. 2. souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Brno, Nopova 15 nabyla účelově neurčený finanční dar od Sdružení rodičů při MŠ Nopova, od paní Nechvátalové, Šroupova 41, a od pana Čermáka, Viniční 221, v celkové hodnotě 7 500,- Kč a použila ho v souladu s příslušnými ustanoveními 30, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů ( rezervní fond ).

6 - 6-63/ / Žádost o předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabytí majetku darem Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 Staženo při schvalování programu. 63/ / NEOBSAZENO 63/ / Dělnický dům zpráva o splnění plánovaného programu bere na vědomí výkaz akcí plánovaného programu Dělnického domu, který byl včetně výpočtu výše nájemného za měsíce duben červen 2009 předložen společností MON- EST BRNO, s.r.o. 63/ / Jednostranné zvýšení nájemného z bytu v MČ Brno Židenice pro rok 2010 ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 180/2009 Sb. Staženo při projednávání. 63/ / Pronájem bytu č. 1 v domě Kuldova 28 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Kuldova 28 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 60,55 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 1 v domě Kosmákova 32 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v domě Kosmákova 32 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok 2009

7 - 7-63/ / Pronájem bytu č. 2 v domě Skopalíkova 40 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Skopalíkova 40 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 3 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě Strakatého 3 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 62,24 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 21 v domě Porhajmova 18 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli 63/ / Pronájem bytu č. 4 v domě Šámalova 87 v Brně Staženo při projednávání. 63/ / Pronájem bytu č. 7 v domě Slívova 5 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v domě Slívova 5 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 14 v domě Stará Osada 22 v Brně Rada městské části Brno - Židenice 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v domě Stará Osada 22 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní

8 - 8 - smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 7 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v domě Strakatého 7 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 62,24 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok To vše za předpokladu, že bude ukončen nájemní vztah k bytu č. 6 v domě Strakatého 9 v Brně. Stávající byt bude prostřednictvím správce vrácen pronajímateli 63/ / Pronájem bytu č. 18 v domě Svatoplukova 73 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 v domě Svatoplukova 73 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok / / Pronájem bytu č. 3 v domě Markéty Kuncové 4 v Brně oprava na vlastní náklady Staženo při projednávání. 63/ / Pronájem bytu č. 14 v domě Kosmákova 36 v Brně oprava na vlastní náklady 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v domě Kosmákova 36 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude stanoveno dohodou ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně ve smyslu usnesení RMČ ze dne a zákona č.

9 /2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení MMR ČR č. 214/2008 Sb. pro rok 2009 a prostředky ve výši cca 122 tis. Kč vynaložené prokazatelně nájemcem na opravu bytu mu budou umořeny v nájemném 63/ / Jitka Ráčková, Kuldova 36, byt č. 5 a Zdeňka Prokešová, Kuldova 36, byt č. 6 žádost o prominutí nájemného 1. souhlasí s prominutím nájemného z bytu č. 5 a 6 v domě Kuldova 36 paní Jitce Ráčkové a paní Zdeňce Prokešové za období od 06/2009 do 08/2009 z důvodu masivního zatečení do obou bytů v souvislosti s realizací půdní vestavby nad jimi užívanými byty 2. ukládá Odboru správy majetku ve spolupráci se správcem požadovat po stavebníkovi vestavby úhradu ušlého nájemného za oba výše uvedené byty a odstranění veškerých škod na majetku obce na jeho náklady. 63/ / Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 20 v domě M. Kudeříkové 4 Jana Nýčová Staženo při projednávání. 63/ / Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Krokova 28 - Pokutovi 1. nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s manžely Pokutovými k bytu č. 1 o velikosti 2 +1 v domě Krokova 28/30 v Brně 2. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s manžely Pokutovými k bytu č. 4 o velikosti 2 +1 v domě Nezamyslova 20 v Brně na dobu určitou 12 měsíců, nájemné bude stanoveno ve výši 72,35 Kč/m 2 měsíčně (I. kategorie) 3. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č.110/2000 ze dne , dle čl. II, odst. 3, písm. A / / Výpověď z nájmu NP garáž - Zábrdovická 14 Miroslava Přibáňová 1. souhlasí s ukončením NS ze dne , ve znění Dodatku č. 1 ze dne s Miroslavou Přibáňovou k nebytovému prostoru - garáž - o výměře 22 m 2 v domě Zábrdovická 14 v Brně výpovědí dle čl. IX. smlouvy o nájmu a ust. 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 2. ukládá Odboru správy majetku, pokud paní Přibáňovou do posledního dne výpovědní lhůty prostor nevyklidí, zajistit ve spolupráci se správcem v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , podání žaloby na vyklizení nebytového prostoru.

10 / / Ukončení NS a nová NS na pronájem skladu v domě Krásného 15 v Brně 1. souhlasí s ukončením NS ze dne na pronájem nebytového prostoru o výměře 16,22 m 2 v domě Krásného 15 v Brně s panem Ing. Šibalem dohodou ke dni souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru o výměře 16,22 m 2 v domě Krásného 15 v Brně s paní Hanou Strnadovou. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ponecháno stávající ve výši 245,- Kč/m 2 /rok s každoroční úpravou o částku odpovídající míře inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Účelem nájmu bude sklad 3. ukládá Odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 63/ / Záměr obce pronajmout pozemek za domem Podsednická 1 v Brně 1. souhlasí se záměrem pronájmu na dobu neurčitou části pozemku p. č. 6613/1, zahrada, o výměře 51 m 2 v k. ú. Židenice za domem Podsednická 1 v Brně jako zahrady paní Ludmile Sedláčkové 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 6613/1, zahrada o výměře 51 m 2 v k. ú. Židenice za domem Podsednická 1 v Brně jako zahrady paní Ludmile Sedláčkové. 63/ / Záměr obce pronajmout NP v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 22 m 2 v domě M. Kudeříkové 4 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor o výměře 22 m 2 v domě M. Kudeříkové 4 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 63/ / Záměr obce pronajmout NP - objekt Táborská 36 v Brně 1. souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor objekt o výměře 102 m 2 na ul. Táborská 36 v Brně 2. ukládá Odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor objekt o výměře 102 m 2 na ul. Táborská 36 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu.

11 / / Pronájem části pozemku p. č. 6769/3 v k. ú. Židenice Františky Skaunicové 12 v Brně 1. souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 6769/3, zahrada, v k.ú. Židenice za domem Františky Skaunicové 12 v Brně jako zahrady (viz zákres v katastrální mapě, který tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu) A) o výměře 60 m 2 paní Jindřišce Sedláčkové B) o výměře 52,50 m 2 panu Zdeňku Štefkovi C) o výměře 82,50 m 2 panu Rudolfu Čechovi Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 63/ / Oprava objektu Šámalova č. or. 10 v k.ú. Židenice nesouhlasí s opravou objektu Šámalova č. or. 10 v k.ú. Židenice zamýšlenou nynějším nájemcem objektu - Základní školou a mateřskou školou Basic o.p.s., neboť se nejedná o opravy, ale stavební úpravy podléhající stavebnímu povolení. Žádost společnosti Základní škola a mateřská škola Basic, o.p.s. o povolení provedení oprav objektu Šámalova č. or. 10 v k.ú. Židenice včetně technické zprávy, položkového rozpočtu a projektu tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 63/ / Záměr pronájmu pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Šámalově 1. souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.č. 1031, zahrada o výměře 100 m 2 za účelem využití jako zahrady za cenu 50,-Kč/m 2 /rok společnosti Základní škola a mateřská škola Basic, o.p.s. 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích adresný záměr obce pronajmout výše uvedenou nemovitost. Záměr obce tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem výše uvedeného pozemku. 63/ / Souhlas s výměnou vedení pitné vody na pozemku p.č. 7482/1 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově souhlasí se vstupem společnosti STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. na část pozemku p.č. 7482/1, ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově v k.ú. Židenice za účelem výměny poškozeného vedení pitné vody do areálu této společnosti, a to za předpokladu, že předmětný pozemek bude po skončení prací souvisejících s výměnou vedení uveden do původního stavu. Zákres stávajícího vedení přípojky vody tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu.

12 / / Řešení protihlukových opatření u silnic I. tříd výměna oken 1. bere na vědomí žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vyjádření k návrhu řešení protihlukových opatření u silnic I. tříd výměny oken u nemovitostí Strakatého č. or. 1, Meluzínova č. or. 2 a Meluzínova č. or. 1, 3, 5 v k.ú. Židenice 2. souhlasí s předloženým návrhem řešení. Formuláře Řešení protihlukových opatření u silnic I. tříd vyjádření vlastníka včetně fotodokumentace tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu 3. pověřuje starostu k podpisu výše uvedených formulářů. 63/ / Vyjádření k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku p.č. 4281/1 v k.ú. Židenice, Juliánovské nám. Staženo při projednávání. 63/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 7482/1 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově a záměr pronájmu tohoto pozemku 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 147/2001 na pronájem pozemku p.č. 7482/1, ostatní plocha, část o výměře 98 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově uzavřené dne se společností Stump - Geospol s.r.o. (dříve společnost GEOSPOL Brno, spol. s r.o.) dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této dohody 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek p.č. 7482/1, ostatní plocha, část o výměře 98 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Rokytově panu Richardu Žákovi jako vlastníkovi nezapsané likusové stavby za cenu 96,- Kč/m 2 /rok 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích adresný záměr obce pronajmout výše uvedený pozemek. Záměr obce tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 5. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem výše uvedeného pozemku. 63/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/12 v k.ú. Židenice při ul. Škrochově 1. souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 5406/12, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Škrochově panu Bc. Martinu Klenovskému a s uzavřením nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy s novým nájemcem schváleném na 26. zasedání dne pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

13 / / Pronájem části pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady 1. souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 7822/1, ostatní plocha, o výměře 30 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady cenu 5,- Kč/m 2 /rok panu Františku Uhrovi a s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku užívaného jako zahrada a k individuální rekreaci. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 63/ / Pronájem části pozemku p. č v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady 1. souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 7828, louky, o výměře 400 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské paní Petře Kocmánkové a s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku užívaného jako zahrada a k individuální rekreaci. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu 2. pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 63/ / Pronájem části pozemku p.č. 7831/1 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské jako zahrady 1. souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 7831/1, ostatní plochy, o výměře 473 m 2 jako zahrady za cenu 5,- Kč/m 2 /rok v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské panu Luďku Vávrovi a s uzavřením nájemní smlouvy ve znění vzorové nájemní smlouvy na pronájem pozemku užívaného jako zahrada a k individuální rekreaci schválené na 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice dne pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Za správnost: E. Bočková V Brně dne Ing. Roman VAŠINA starosta

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o.

PROGRAM 2. RMČ BS. 14) Změna odpisového plánu Mateřské školy Brno, Pšeník 18, p.o., 15) Změna odpisového plánu Školní jídelny Brno, Pellicova 4, p.o. PROGRAM 2. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 1. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 2. RMČ BS d) Schválení programu 2. RMČ BS 2) VZ malého rozsahu dodávka vody z vodovodu pro veřejnou

Více

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A)

U S N E S E N Í R 801/06-08 R 802/ Pronájem nebytových prostor parkovací místa (tisk R/401/A) U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kojetína, ze dne 24. června 2008 v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Pronájem nebytových prostor parkovací místa

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 19.05.2008 Usnesení č. 490 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 12.05.2008. Usnesení č. 491 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.11.2009 Usnení č. 1051/09 1076/09 1051/0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 č. 266 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 160. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 5. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 160. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 5. 4. 1 z 5 6.4.2018 9:07 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 160. schůze Rady městského obvodu která se konala 5. 4. 2018 10:00 (usn. č. 6489/160 - usn. č. 6493/160) Bc. Martin Bednář

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539) U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. října 2012, ve 14:00 hodin, v Centru sociálních služeb Kojetín, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. října 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 256/2017 doplněný Plán zimní údržby místních komunikací v Kynšperku nad Ohří a spádových obcích

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne 11.6.2018 Bod 1. programu - Zahájení 1.1. prezenční listina Přítomni: Jan Burger, Stanislav Kratochvíl, Alena Haušildová, Radim

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.10.2010 Usnesení č. 1046 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 04.10.2010. Usnesení č. 1047 Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž

Více