SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE /7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7"

Transkript

1 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

2 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï pozornï tento n vod k pouûitì. N vod obsahuje d leûitè informace pro bezpeënè pouûìv nì, instalaci a oöet ov nì spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì si peëlivï uschovejte pro p ÌpadnÈ pozdïjöì nahlèdnutì. V p ÌpadÏ pot eby p edejte informace eventu lnìmu dalöìmu uûivateli spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì je urëen pro nïkolik technicky porovnateln ch model s rozliën m vybavenìm. Respektujte tedy laskavï pouze ty pokyny, kterè se t kajì provedenì vaöeho spot ebiëe. PomocÌ tohoto varovnèho troj helnìku a/nebo upozorúujìcìch slov (Varov nì!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zd raznïny pokyny, kterè jsou d leûitè pro vaöi bezpeënost nebo spr vnè fungov nì spot ebiëe. BezpodmÌneËnÏ tyto pokyny dodrûujte. 1. Tento znak v s bude prov zet krok za krokem p i obsluze spot ebiëe Za tìmto znakem n sledujì doplúujìcì informace k obsluze a praktickèmu pouûitì spot ebiëe. Jetelov m lìstkem jsou oznaëeny rady a pokyny, zajiöùujìcì hospod rn a ekologick provoz spot ebiëe. VysvÏtlivky k odborn m pojm m, kterè jsou uvedeny v n vodu k pouûìv nì, najdete na konci n vodu v odstavci "OdbornÈ pojmy". Pro p ÌpadnÏ vzniklè poruchy obsahuje tento n vod k obsluze pokyny k jejich odstranïnì samotn m uûivatelem, viz odstavec "Co dïlat, kdyûö". Pokud by tyto instrukce nepostaëovaly, je v m kdykoliv k dispozici naöe servisnì st edisko. Z ruënì podmìnky Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek je poskytov na pouze kupujìcìmu spot ebiteli (d le takè jen "KupujÌcÌ") a jen na v robek slouûìcì k bïûnèmu pouûìv nì v dom cnosti. Prod vajìcì poskytuje KupujÌcÌmu spot ebiteli Z ruku v trv nì dvaceti Ëty mïsìc, a to od data p evzetì prodanèho v robku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m v r mci Z ruky pr vo na bezplatnè, vëasnè a dnè odstranïnì vady, pop ÌpadÏ - nenì-li to vzhledem k povaze (tzn. p ÌËinÏ i projevu) vady ne mïrnè - pr vo na v mïnu v robku. Pokud nenì takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr vnïn û dat p imï enou slevu z ceny v robku. Pr vo na v mïnu v robku nebo odstoupenì od kupnì smlouvy lze uplatnit jen p i splnïnì vöech z konn ch p edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li v robek nadmïrnï opot eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnïnì kaûdèho pr va ze Z ruky p itom je, ûe: a) v robek byl instalov n a uveden do provozu i vûdy provozov n v souladu s n vodem k obsluze, b) veökerè z ruënì nebo jinè opravy Ëi pravy v robku byly vûdy prov dïny v AutorizovanÈm servisnìm st edisku, c) KupujÌcÌ p i reklamaci v robku p edloûì platn doklad o koupi. Pr vo na odstranïnì vady v robku (i vöechna p Ìpadn dalöì pr va ze Z ruky) je kupujìcì povinen uplatnit v nejbliûöìm AutorizovanÈm servisnìm st edisku. Z roveú musì AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku umoûnit ovï enì existence reklamovanè vady, vëetnï odpovìdajìcìho vyzkouöenì (pop. demont ûe) v robku, v provoznì dobï tohoto st ediska. KaûdÈ pr vo ze Z ruky je nutno uplatnit v p ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnìm st edisku bez zbyteënèho odkladu, nejpozdïji vöak do konce z ruënì doby, jinak zanik. AutorizovanÈ servisnì st edisko posoudì opr vnïnost reklamace a podle povahy vady v robku rozhodne o zp sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku souëinnost pot ebnou k prok z nì uplatnïnèho pr va na odstranïnì vady, k ovï enì existence reklamovanè vady i k z ruënì opravï v robku. BÏh z ruënì doby se stavì po dobu od dnèho uplatnïnì pr va na odstranïnì vady do provedenì z ruënì opravy Autorizovan m servisnìm st ediskem, avöak jen p i splnïnì podmìnky uvedenè v p edchozìm bodu. Po provedenì z ruënì opravy je AutorizovanÈ servisnì st edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûì k prokazov nì pr v KupujÌcÌho, proto ve vlastnìm z jmu p ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peëlivï uschovejte. Jestliûe nebude reklamovan vada zjiötïna nebo nejde-li o z ruënì vadu, za kterou odpovìd Prod vajìcì, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku shora uvedenou souëinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod vajìcìmu i AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku veökerè p ÌpadnÈ n klady, kterè jim v souvislosti s tìm vzniknou. Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek platì pouze na zemì»eskè republiky. Nevztahuje se na opot ebenì nebo poökozenì v robku (vëetnï poökozenì zp sobenèho poruchami v elektrickè sìti, pouûitìm nevhodn ch n plnì, nevhodn mi provoznìmi podmìnkami aj.), p Ìpadn nedostatek jakosti nebo uûitnè vlastnosti (kter nenì z vadou) ani na v robek pouûit nad r mec bïûnèho pouûìv ni v dom cnosti (nap. k podnikatelsk m Ëel m aj.). PoskytnutÌm z ruky nejsou dotëena pr va KupujÌcÌho, kter se ke koupi v robku v ûì podle kogentnìch ustanovenì zvl ötnìch pr vnìch p edpis. Prod vajìcì je povinen p edat KupujÌcÌmu p i prodeji v robku a na poû d nì KupujÌcÌho poskytnout mu i kdykoli potè aktu lnì seznam Autorizovan ch servisnìch st edisek v»eskè republice, vëetnï jejich telefonnìch ËÌsel. JakÈkoli bliûöì informace o Z ruce a Autorizovan ch servisnìch st ediscìch poskytnou: - prod vajìcì, - Electrolux Service, a to buô na telefonu: , nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, BudÏjovick 3, Praha 4, - Bezplatn telefonnì INFOLINKA:

3 Servis V kapitole "Co dïlat, kdyûö" jsou shrnuty nejz vaûnïjöì zdroje poruch, kterè m ûete sami odstranit. Pokud nenajdete p i vzniklè poruöe moûnost odstranïnì v tomto n vodu k pouûitì, obraùte se prosìm na svèho odbornèho prodejce nebo na naöi servisnì sluûbu. CÌlen p Ìprava n hradnìch dìl m ûe uöet it zbyteënè cesty a n klady. UveÔte proto laskavï n sledujìcì data svèho spot ebiëe: Tyto daje najdete na typovèm ötìtku vlevo na vnit nì stranï chladniëky. Abyste mïli data ihned po ruce, doporuëujeme jejich zaps nì zde do n vodu: ï OznaËenÌ modelu ï ËÌslo produktu (PNC) ï sèriovè ËÌslo (S-No.) Podle moûnosti co nejp esnïji popiöte: ï Jak se z vada projevuje? ï Za jak ch okolnostì se z vada vyskytuje? ï M v ö spot ebië technickou poruchu? Potom se obraùte na naöi servisnì sluûbu. UpozornÏnÌ: Neod vodnïnè p ivol nì servisnì sluûby je nutno i bïhem z ruënì doby zaplatit. Obsah BezpeËnost...5 Likvidace...7 Doprava chladniëky...8 OdstranÏnÌ ochrany pro dopravu...9 Mont û drûadel dve Ì Instalace...11 UmÌstÏnÌ spot ebiëe...11 ChladniËka pot ebuje vzduch Vyrovn nì spot ebiëe P ipojenì k elektrickè sìti Filtr s aktivnìm uhlìm Z mïna zavïöenì dve Ì Popis spot ebiëe Pohled na spot ebië ZmrazovacÌ podnos ChladicÌ akumul tor Ovl dacì panel TlaËÌtka pro nastavenì teploty Ukazatel teploty TlaËÌtko MODE (reûim) Textov ukazatel TlaËÌtko RESET P ed uvedenìm spot ebiëe do provozu UvedenÌ do provozu NastavenÌ teploty ProvoznÌ reûimy VypnutÌ spot ebiëe KontrolnÌ a informaënì systèm V straha p i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu V straha "otev enè dve e" TeplotnÌ v straha Poruchy funkce

4 Rady, jak uspo it energii OtevÌr nì dve Ì mrazicìho prostoru Vnit nì vybavenì Ukl dacì plochy VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì Nulov zûna LONGFRESH 0 C NastavenÌ vlhkosti vzduchu Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì Drû k lahvì a plechovek VyjmutÌ drû ku pro l hve a plechovky Funkce rychlèho chlazenì Drû k lahvì Spr vnè ukl d nì potravin SmÏrnÈ hodnoty pro dobu skladov nì Zmrazov nì Skladov nì mraûen ch potravin Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì P Ìprava ledov ch kostek Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor a nulov zûna LONGFRESH 0 C Odmrazov nì mrazicìho prostoru... 37»iötÏnÌ a oöet ov nì Vnit nì prostor spot ebiëe Spot ebië z vnïjöì strany Co dïlat, kdyûö OdstraÚov nì poruch V mïna û rovky Zvuky bïhem provozu chladniëky UstanovenÌ, normy, smïrnice OdbornÈ v razy Servis Z ruënì podmìnky OdbornÈ v razy ï Chladivo Kapaliny, kterè je moûno pouûìt pro v robu chladu, se naz vajì chladiva. Chladiva majì pomïrnï nìzk bod varu, tak nìzk, ûe teplo z potravin, uloûen ch v chladicìm za ÌzenÌ, m ûe p ivèst chladivo do varu, p ÌpadnÏ je odpa it. ï ChladicÌ okruh Uzav en chladicì okruh, v nïmû se nach zì chladivo. HlavnÌmi Ë stmi chladicìho okruhu jsou v parnìk, kompresor, kondenz tor a pot ebnè spojovacì potrubì. ï V parnìk Ve v parnìku se chladivo odpa uje. StejnÏ jako vöechny kapaliny pot ebuje i chladivo k odpa ov nì teplo. Toto teplo je odebìr no z vnit nìho prostoru chladniëky, kter se tìm ochlazuje. Proto je v parnìk umìstïn ve vnit nìm prostoru chladniëky nebo je uloûen v pïnovè hmotï bezprost ednï za zadnì stïnou a nenì proto vidït. ï Kompresor Kompresor vypad jako mal v leëek. Je poh nïn vestavïn m elektromotorem a je umìstïn vzadu ve spodnì Ë sti spot ebiëe. kolem kompresoru je ods vat chladivo ve formï p ry z v parnìku, komprimovat je a dopravit d le do kondenz toru. ï Kondenz tor Kondenz tor m vïtöinou podobu m Ìûky. V kondenz toru se zkapal- Úuje chladivo, zkomprimovanè v kompresoru. P itom se uvolúuje teplo, jeû se p ed v z povrchu kondenz toru do okolnìho vzduchu. Kondenz tor je proto umìstïn zvnïjöku, vïtöinou na zadnì stranï spot ebiëe. 4 45

5 Zvuky bïhem provozu spot ebiëe Pro chladìcì spot ebiëe jsou charakteristickè n sledujìcì zvuky: ï Cvak nì CvaknutÌ je slyöitelnè vûdy tehdy, kdyû se zapne nebo vypne kompresor. ï BzuËenÌ Pokud pracuje kompresor, m ûete jej slyöet bzuëet. ï Bubl nì / öplouch nì Jakmile vteëe chladicì mèdium do tenkè trubky, m ûete slyöet bublav nebo öplouchav zvuk. Tento zvuk je slyöiteln jeötï kr tkou chvìli po vypnutì kompresoru. ï äumïnì Vlivem proudïnì vzduchu, vytvo enèho pracì ventil toru, m ûe vznikat öumìcì zvuk. UstanovenÌ, normy, smïrnice ChladniËka je urëena pro dom cnost a byla vyrobena p i dodrûenì norem, platn ch pro tyto spot ebiëe. P i v robï byla dodrûena zvl ötï nezbytn opat enì, obsaûen v z konï pro bezpeënost elektrick ch spot ebië (GSG), v p edpisu pro bezpeënost chladicìch za ÌzenÌ (VBG 20) a v p edpisech Svazu nïmeck ch elektrotechnik (VDE). Byla p ezkouöena tïsnost chladicìho okruhu. Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm smïrnicìm EU: - 73/23/EWG z SmÏrnice o nìzkèm napïtì - 89/336/EWG z (vëetnï zmïnovè smïrnice 92/31/EWG) - smïrnice EMV BezpeËnost BezpeËnost naöich chladniëek odpovìd uzn van m technick m pravidl m a z konu o bezpeënosti spot ebië. P esto povaûujeme jako v robce za svoji povinnost sezn mit v s s n sledujìcìmi bezpeënostnìmi pokyny: Spr vnè pouûìv nì spot ebiëe ï ChladniËka je urëena pro pouûitì v dom cnosti. Je vhodn pro chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, a d le pro p Ìpravu ledu. Pokud je spot ebië pouûìv n k jin m Ëel m nebo je nespr vnï obsluhov n, nenì moûno p evzìt z ruku za jeho p ÌpadnÈ poökozenì. ï Z bezpeënostnìch d vod nejsou u chladniëky povoleny û dnè pravy nebo zmïny. ï Pokud by byla chladniëka pouûìv na ûivnostensky nebo pro jinè Ëely, neû je chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, dodrûujte z konn ustanovenì, platn pro vaöe odvïtvì. P ed prvnìm uvedenìm chladniëky do provozu ï P esvïdëte se, zda nebyla chladniëka bïhem p epravy poökozena. Poökozen spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nep ipojujte do elektrickè sìtï! Pokud doölo k poökozenì chladniëky, obraùte se na svèho dodavatele. ï Zkontrolujte, zda nenì sìùov p ÌvodnÌ kabel zadnì stranou spot ebiëe sev en a poökozen. Poökozen sìùov kabel se m ûe p eh t a zp sobit poû r. ï Nezasunujte sìùovou z strëku nikdy do uvolnïnè nebo poökozenè z suvky. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem a poû ru! Chladivo Spot ebië obsahuje v chladicìm okruhu chladivo isobutan (R600a), p ÌrodnÌ plyn s vysokou ekologickou nez vadnosti, kter je vöak ho lav. ï Varov nì - P i dopravï a instalov nì chladniëky dbejte na to, aby nebyly poökozeny jakèkoliv Ë sti chladicìho okruhu. ï V p ÌpadÏ, ûe se okruh chladiva poökodì: - bezpodmìneënï se vyvarujte otev enèmu ohni; - mìstnost, ve kterè stojì spot ebië, dob e provïtrejte. 44 5

6 ZajiötÏnÌ bezpeënosti dïtì ï NÏkterÈ Ë sti obalu (nap. fûlie, polystyren) mohou b t pro dïti nebezpeënè. DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë sti obalu odstraúte z jejich dosahu! ï VyslouûilÈ starè chladniëky uëiúte p ed jejich likvidacì nepouûiteln mi. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak se nemohou hrajìcì si dïti v chladniëce zav Ìt (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostat do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. ï DÏti Ëasto nedok ûì rozpoznat nebezpeëì, kterè jim hrozì p i manipulaci s dom cìmi elektrick mi spot ebiëi. Postarejte se proto o nezbytn dohled a nedovolte dïtem, aby si s chladniëkou hr ly! UpozornÏte dïti na moûn nebezpeëì a seznamte je se spr vn m pouûìv nìm spot ebiëe. P i bïûnèm kaûdodennìm pouûitì ï N doby s ho lav mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p sobenìm chladu svoji tïsnost. HrozÌ nebezpeëì v buchu! V chladniëce proto neukl dejte n doby s ho lav mi l tkami, jako nap. sprejovè n dobky, doplúovacì z sobnìky s plynem pro zapalovaëe atd. ï Do mrazicìho prostoru se nesmïjì ukl dat l hve a plechovky. Kdyû jejich obsah zmrzne, mohou n doby prasknout - obsahujì-li oxid uhliëit, pak mohou dokonce explodovat! Do mrazicìho prostoru nikdy neukl dejte limon dy, öù vy, pivo, vìno, sekt atd.. V jimku p edstavujì lihoviny s vysok m obsahem alkoholu, kterè je moûno v mrazicìm prostoru skladovat. ï Zmrzlinu a ledovè kostky nejezte ihned po vyjmutì z mrazicìho prostoru. Velmi studen zmrzlina v m m ûe p imrznout ke rt m nebo k jazyku a zp sobit v m zranïnì. UpozornÏte dïti na toto nebezpeëì! ï Nedot kejte se mraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. ï Varov nì - V chladniëce nepouûìvejte û dnè elektrickè spot ebiëe (nap. elektrickè strojky na v robu zmrzliny, ölehaëe atd.), kterè nebyly povoleny v robcem. ï Varov nì - Aby nebyla nep ÌznivÏ ovlivnïna funkce spot ebiëe, nesmïjì b t zakryty nebo omezeny vïtracì otvory zakrytov nì chladniëky nebo struktury vestavnèho n bytku. ï Varov nì - NepouûÌvejte pro urychlenì odmrazovacìho postupu û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky kromï tïch, kterè doporuëuje v robce. NeobvyklÈ zvuky. V mïna û rovky Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ ChladniËka nestojì rovnï. Spot ebië se dot k stïny nebo jin ch p edmït. NÏkter souë st na zadnì stïnï spot ebiëe, nap. trubka, se dot k jinè Ë sti nebo stïny. BÏûÌ ventil tor. Nastavte p ednì se izovacì noûky. Spot ebië trochu odsuúte. Tuto souë st p ÌpadnÏ opatrnï odehnïte. Norm lnì provoznì zvuk. Ventil tor zajiöùuje konstantnì rozloûenì teploty v chladniëce. Vnit nì osvïtlenì chladniëky se p i otev en ch dve Ìch vypne z bezpeënostnìch d vod automaticky po uplynutì 7 minut. P i p ÌötÌm otev enì dve Ì se osvïtlenì znovu zapne. Varov nì! HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed v mïnou û rovky spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. TechnickÈ daje û rovky: V, max. 25 W, objìmka: E14 1. Pro vypnutì spot ebiëe drûte stisknutè tlaëìtko ZAP / VYP. 2. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky. 3. Pro v mïnu û rovky vyöroubujte öroub s k Ìûovou dr ûkou a sejmïte kryt û rovky smïrem dol. 4. VymÏÚte vadnou û rovku. 5. Znovu nasaôte kryt û rovky a zaöroubujte upevúovacì öroub s k Ìûovou dr ûkou. 6 43

7 ZaznÌ v straûn signalizace. Na displeji blik n pis "DOOR OPEN" a ËervenÈ podsvïtlenì. Nefunguje vnit nì osvïtlenì. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ Teplota chladicìho, resp. mrazicìho prostoru nenì dostateën. Ve spot ebiëi se tvo Ì siln vrstva n mrazy, n mraza se objevuje p ÌpadnÏ takè na tïsnïnì dve Ì. Po nastavenì jinèho provoznìho reûimu nebo po zmïnï nastavenì teploty se kompresor ihned nerozbïhne. Dve e mrazicìho prostoru a / nebo dve e chladicìho prostoru byly p Ìliö dlouho otev enè. Je vadn û rovka. Pozor: Po uplynutì 7 minut se vnit nì osvïtlenì automaticky vypne. NenÌ spr vnï nastavena teplota. Byly ponech ny delöì dobu otev enè dve e. BÏhem poslednìch 24 hodin byla uloûena do chladniëky vïtöì mnoûstvì tepl ch potravin. Spot ebië stojì vedle zdroje tepla nebo nenì dostateënï vïtran. Je netïsnè tïsnïnì dve Ì (p ÌpadnÏ po z mïnï zavïöenì dve Ì). To je zcela norm lnì stav, nenì to z vada. Informujte se laskavï v odstavci "KontrolnÌ a informaënì systèm". Nenech vejte dve e otev enè delöì dobu, neû je to nezbytnï nutnè. NahlÈdnÏte v tomto odstavci pod bod "V mïna û rovky". NahlÈdnÏte laskavï do kapitoly "NastavenÌ teploty". Dve e nech vejte otev enè pouze tak dlouho, jak je to nezbytnï nutnè. Nastavte provoznì reûim COOLMATIC, resp. FROSTMATIC. NahlÈdnÏte do kapitoly "UmÌstÏnÌ spot ebiëe", zajistïte dostateënè vïtr nì spot ebiëe. Nah ejte tïsnïnì dve Ì na netïsn ch mìstech opatrnï vysouöeëem vlas (teplota ne vyööì neû cca 50 C). SouËasnÏ upravte zah tè tïsnïnì dve Ì rukou tak, aby opït dokonale p ilèhalo. Kompresor se po urëitè dobï samoëinnï rozbïhne. ï P ed ËiötÏnÌm spot ebië z sadnï vûdy vypnïte a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië v elektrickè sìti, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï Odkl d nì zmrzl ch potravin naho e na spot ebiëi m ûe vèst k tomu, ûe se vlivem chladu utvo Ì v dutèm prostoru odkl dacì desky kondenzovan voda. V tomto dutèm prostoru jsou uloûeny elektronickè konstrukënì Ë sti spot ebiëe. Bude-li na tyto souë stky kapat zkondenzovan voda, m ûe p ÌpadnÏ dojìt ke zkratu a poökozenì spot ebiëe. Z toho d vodu neodkl dejte na hornì Ë st spot ebiëe û dnè zmrzlè potraviny. ï SÌùovou z strëku nikdy nevytahujte ze z suvky uchopenìm za p ÌvodnÌ kabel. PoökozenÌ p ÌvodnÌho sìùovèho kabelu m ûe mìt za n sledek zkrat, poû r a/nebo zasaûenì elektrick m proudem. ï Na p ÌvodnÌ sìùov kabel nebo na spot ebië samotn neukl dejte û dnè tïûkè p edmïty. HrozÌ nebezpeëì zkratu a poû ru! ï Poökozen p ÌvodnÌ sìùov kabel musì neprodlenï vymïnit pracovnìk servisu nebo odborn elektrik. Nastane-li porucha ï Pokud by nïkdy doölo u spot ebiëe k poruöe, p eëtïte si nejprve v tomto n vodu k pouûitì kapitolu "Co dïlat, kdyûö". Jestliûe ani s pouûitìm tam uveden ch pokyn poruchu neodstranìte, neprov dïjte jiû û dnè dalöì pr ce sami. ï ChladniËky smì opravovat pouze odbornì pracovnìci. NeodbornÏ provedenè opravy elektrickèho spot ebiëe mohou vystavit uûivatele znaënèmu nebezpeëì. Pokud je tedy oprava nezbytnï nutn, obraùte se na n ö servis. Likvidace Obalov materi l Vöechny pouûitè obalovè materi ly jsou ekologickè a s moûnostì recyklov nì. PlastovÈ dìly jsou p Ìsluön m zp sobem oznaëeny, nap. >PE<, >PS< atd. Zlikvidujte obalovè materi ly v souladu s jejich oznaëenìm v komun lnìch sluûb ch pro odpadovè hmoty do sbïrn ch n dob, k tomu urëen ch. Star vyslouûil spot ebië Symbol na v robku nebo jeho balenì ud v, ûe tento v robek nepat Ì do dom cìho odpadu. Je nutnè odvèzt ho do sbïrnèho mìsta pro recyklaci elektrickèho a elektronickèho za ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr vnè likvidace tohoto v robku pom ûete zabr nit negativnìm d sledk m pro ûivotnì prost edì a lidskè zdravì, kterè by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidacì tohoto v robku. PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v robku zjistìte u p ÌsluönÈho mìstnìho adu, sluûby pro likvidaci domovnìho odpadu nebo v obchodï, kde jste v robek zakoupili. 42 7

8 Varov nì! U vyslouûil ch star ch spot ebië zajistïte p ed jejich zlikvidov nìm, aby je nebylo moûno jiû pouûìvat. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak zamezìte tomu, aby se hrajìcì si dïti v chladniëce zav ely (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostaly do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. Pokyny k likvidacì starèho spot ebiëe: ï ChladniËka se nesmì odloûit do bïûnèho domovnìho odpadu, ani do odpad s velk mi rozmïry v bïûn ch sbïrn ch surovin. ï NesmÌ b t poökozen chladicì okruh, zvl ötï tepeln v mïnìk na zadnì stranï spot ebiëe. ï Informace o termìnech odvozu nebo o sbïrn ch stanoviötìch pro tyto odpady zìsk te u mìstnìch org n ËiötÏnÌ mïsta nebo na spr vï obce. Doprava chladniëky Pro p en öenì chladniëky jsou nezbytnï zapot ebì dvï osoby. Pro lepöì uchopenì jsou vzadu na hornì stranï chladniëky umìstïny dva chyty. P ed dopravou je nutno odebrat kryt podstavce, aby se tak zamezilo poökozenì. 1. Vyklopte kryt podstavce pro uvolnïnì z aretace dol a potom jej odeberte smïrem dop edu. Pozor: NepoökoÔte p itom (pokud existuje) dve nì kontakt. 2. Uchopte chladniëku v chytech, jak je zn zornïno na obr zku a spot ebië p eneste. 3. Pro zasunutì chladniëky na definitivnì stanoviötï p itlaëte opatrnï naho e na hornì dve e a chladniëku trochu sklopte dozadu. Hmotnost se tìm p enese na zadnì koleëka, a je potom moûno spot ebië lehce p esunout. Co dïlat, kdyû Ö OdstraÚov nì poruch V p ÌpadÏ poruchy se m ûe jednat pouze o nïjakou malou z vadu, kterou si m ûete sami odstranit na z kladï d le uveden ch instrukcì. Pokud v m vöak d le uvedenè informace p i odstraúov nì z vady v konkrètnìm p ÌpadÏ nepomohou, û dnè dalöì pr ce sami neprov dïjte. Varov nì! Opravy spot ebiëe smì prov dït pouze odbornì pracovnìci. Jsou-li opravy provedeny neodborn m zp sobem, m ûe b t uûivatel spot ebiëe vystaven znaënèmu nebezpeëì. Vyûaduje-li spot ebië opravu, obraùte se proto vûdy na servisnì sluûbu. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ Spot ebië nepracuje, ukazatele teploty jsou tmavè. Na displeji se zobrazì slovo "POWER". Na ukazateli teploty se zobrazuje Ëtverec nebo pìsmeno. Na displeji se zobrazì slovo "SERVICE". ZaznÌ v straûn sign l, blik ËervenÈ podsvìcenì. Na displeji blik slovo "TEMPERATURE". Spot ebië nenì zapnut. ZapnÏte spot ebië. Z strëka elektrickèho ZasuÚte sìùovou z strëku p Ìvodu nenì zasunuta do z suvky. v z suvce nebo je uvolnïna. Vypnul jistië nebo se sp lila pojistka. Je vadn z suvka. Byla p eruöena dod vka elektrickèho proudu. Vznikla funkënì z vada. TeplotnÌ v straha pro mrazìcì nebo pro chladìcì prostor. Zkontrolujte pojistky, p ÌpadnÏ zapnïte jistië nebo vymïúte pojistku Z vady na elektrickè sìti odstranì v ö elektroinstalatèr. Zkontrolujte prosìm, zda je spr vnï zasunuta sìùov z strëka nebo zda nevypnulo jiötïnì (viz takè odstavec "KontrolnÌ a informaënì systèm"). P ezkouöejte kvalitu potravin. Informujte servisnì sluûbu. Dve e spot ebiëe jiû neotevìrejte. Informujte se laskavï v odstavci "KontrolnÌ a informaënì systèm". 8 41

9 Spot ebië z vnïjöì strany 1. Umyjte spot ebië ËistÌcÌm hadrem s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 2. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. Pozor: NepouûÌvejte ËistÌcÌ prost edek pro oöet ov nì nerezovè oceli a rovnïû û dnè jinè agresivnì ËistÌcÌ prost edky nebo p Ìpravky pro drhnutì. Mohla by jimi b t napadena ochrann lakov vrstva nerezovèho povrchu. St vajìcì lakov vrstva tvo Ì ochranu proti otisk m prst, p ÌdavnÈ ËistÌcÌ a oöet ovacì prost edky proto jiû nejsou zapot ebì. Usazeniny prachu na kondenz toru sniûujì chladicì v kon spot ebiëe a zvyöujì spot ebu elektrickè energie. Proto opatrnï oëistïte kondenz tor na zadnì stranï spot ebiëe jednou za rok mïkk m kart Ëem nebo pouûijte pro tuto pr ci vysavaë prachu. 4. Po ustavenì chladniëky na poûadovanè mìsto nasaôte na p vodnì mìsto kryt podstavce. 2 Zah knïte z vïsy krytu podstavce do v ezu na dolnì 1 hranï podstavce chladniëky a kryt p itisknïte do spr vnè polohy. Dejte p itom pozor na to, aby se nepoökodil dve nì kontakt (pokud existuje) a nezas hl do p ÌsluönÈho otvoru na krytu podstavce. OdstranÏnÌ ochrann ch prvk pro p epravu ChladniËka a jednotlivè Ë sti vnit nìho vybavenì jsou bïhem p epravy chr nïny. 1. OdstraÚte vöechny lepicì p sky a v plúovè utïsúovacì Ë sti z vnit nìho prostoru chladniëky. P ÌpadnÈ zbytky lepidla m ûete odstranit s pouûitìm Ëistidla nebo benzìnu k ËiötÏnÌ. 2. Na vnit nì stranï dve Ì odstraúte tïsnìcì ochrannè Ë sti z tïsnïnì dve Ì. 3. P i otev en ch dve Ìch chladniëky vyjmïte ochrannou p epravnì souë st na uloûenì dve Ì. 40 9

10 4. ZajiöùovacÌ souë sti posuúte dop edu aû k zesìlenì na okraji ukl dacìch podl ûek. 5. Ukl dacì podl ûky vyt hnïte tak daleko dop edu, aû je lze sklopit dol a je moûno odebrat z vodìtek zajiöùovacì souë sti.»iötïnì a oöet ov nì Vnit nì prostor chladniëky vëetnï vnit nìho vybavenì by se mïl z hygienick ch d vod pravidelnï vym vat. Varov nì! ï V pr bïhu vym v nì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed mytìm spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï ChladniËku nikdy neëistïte parnìmi ËisticÌmi p Ìstroji. Do elektrick ch souë stek by mohla vniknout vlhkost, a hrozilo by zasaûenì elektrick m proudem! Hork p ra by mohla poökodit plastovè dìly. ï P ed opïtovn m uvedenìm do provozu musì b t chladniëka zcela such. Pozor! ï terickè oleje a organick rozpouötïdla mohou poökodit plastovè dìly, nap.: - öù va z citrûnovè nebo pomeranëovè k ry; - kyselina m seln ; - ËistÌcÌ prost edky, obsahujìcì kyselinu octovou. Tyto l tky by nemïly p ijìt s Ë stmi spot ebiëe do styku. ï K mytì chladniëky nepouûìvejte abrazivnì ËisticÌ prost edky. Mont û rukojetì dve Ì Aby byl zachov n objem obalu a p epravnì objem co moûno nejmenöì, nejsou rukojeti dve Ì chladniëky namontov ny. Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohli poökodit. TyËe rukojetì jsou samostatnï zabalenè na v plúov ch dìlech p ed dve mi, nosiëe rukojetì a örouby jsou uvnit v chladniëce. K prov dïnè mont ûi v p ÌpadÏ pot eby chladniëku opatrnï poloûte na zadnì stranu. Jako podklad pouûijte Ë st v plnï nebo deku. 1. Seöroubujte hornì nosië s tyëì rukojeti(1). Namontujte dolnì nosië rukojeti na dolnì stranu dve Ì (2). Pozor: Dejte pozor na spr vnè umìstïnì tyëe rukojeti. 2. Namontujte hornì nosië rukojeti naho e na dve e (3) a tyë rukojeti seöroubujte s dolnìm nosiëem (4). Vnit nì prostor spot ebiëe Jestliûe se m vyëistit pouze chladicì prostor, nastavte nïkolik hodin p ed tìm provoznì reûim FROSTMATIC, abyste vytvo ili pro dobu p eruöenì provozu dostateënou rezervu chladu v mrazìcìm prostoru. Dve e mrazicìho prostoru potom jiû neotevìrejte. 1. MrazicÌ prostor p ed ËiötÏnÌm zbavte n mrazy odmrazenìm (viz odstavec "Odmrazov nì"). 2. Vymyjte spot ebië vëetnï vnit nìho vybavenì ËistÌcÌm hadrem s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 3. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. DolnÌ ukl dacì plochu, kter oddïluje chladicì prostor od nulovè zûny LONGFRESH 0 C, je moûno pro umytì vyjmout. K tomu desku rovnï vyt hnïte. Kryt nad dolnì z suvkou je moûno pro umytì odebrat. Po vyëiötïnì se musì kryt opït uvèst do p vodnì polohy, aby z stala funkce nulovè zûny LONGFRESH 0 C zachov na. 4. PravidelnÏ kontrolujte a ËistÏte magnetick tïsnïnì dve Ì

11 Varov nì! ï Pro urychlenì odmrazovacìho procesu nepouûìvejte û dnè elektrickè topnè nebo tepelnè p Ìstroje a rovnïû û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky, s v jimkou opat enì, kter jsou uvedena v tomto n vodu k pouûitì spot ebiëe. ï NepouûÌvejte û dnè odmrazovacì spreje, ty mohou b t zdravì ökodlivè a / nebo mohou obsahovat l tky, poökozujìcì plastovè dìly. 1. P ibliûnï 12 hodin p ed odmrazov nìm mrazicìho prostoru nastavte funkci FROSTMATIC, aby zìskalo zmraûenè zboûì dostateënou rezervu chladu pro p eruöenì provozu. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin hol ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. VyjmÏte zmraûenè zboûì, zabalte je do nïkolika vrstev novinovèho papìru a vöechno uloûte zakrytè na chladnèm mìstï. Nahoru na zmraûenè potraviny poloûte chladicì akumul tor. 3. Spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 4. VyjmÏte vöechny z suvky. Postavte nejspodnïjöì z suvku pro zachycov nì tajìcì vody z n mrazy p Ìmo p ed spot ebië. Odeberte odtokov ûl bek pro vodu z tajìcì n mrazy z vyhloubenì na dnu spot ebiëe prostoru, a podle obr zku jej nasaôte do odtokovèho kan lu pro vodu na spot ebiëi. OdmrazovacÌ postup m ûete urychlit, kdyû postavìte do mrazicìho prostoru hrnec s teplou vodou. KromÏ toho vyjìmejte odpadajìcì kusy ledu jiû p ed jejich pln m rozmrazenìm. 5. Po odmrazenì mrazìcì prostor vëetnï vnit nìho vybavenì d kladnï vymyjte (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì"). Instalace UmÌstÏnÌ chladniëky ChladniËka se m instalovat v dob e vïtranè a suchè mìstnosti. Teplota prost edì se projevuje na spot ebï elektrickèho proudu a na dokonalè funkci spot ebiëe. Proto by chladniëka - nemïla b t vystavena p ÌmÈmu sluneënìmu z enì; - nemïla st t u topn ch tïles, vedle spor ku nebo jin ch zdroj tepla; - mïla st t pouze na mìstï, jehoû okolnì teplota odpovìd klimatickè t ÌdÏ, pro kterou je chladniëka urëena. daj o klimatickè t ÌdÏ najdete na typovèm ötìtku, kter se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru chladniëky. N sledujìcì tabulka informuje, jak okolnì teplota odpovìd p ÌsluönÈ klimatickè t ÌdÏ. Klimatick t Ìda SN N ST T pro rozmezì okolnì teploty +10 aû +32 C +16 aû +32 C +18 aû +38 C +18 aû +43 C Je-li nezbytnï nutnè instalovat chladniëku vedle tepelnèho zdroje, je t eba dodrûet n sledujìcì minim lnì boënì vzd lenosti: - od elektrickèho spor ku 3 cm; - od naftov ch nebo uheln ch kamen 30 cm. Pokud nenì moûno tyto vzd lenosti dodrûet, je t eba mezi kamna a chladniëku zasunout tepelnï izolaënì desku. StojÌ-li chladniëka vedle jinè chladniëky nebo mrazniëky, je zapot ebì dodrûet vz jemnou vzd lenost 5 cm, aby se netvo ila na vnïjöìch stran ch voda z orosov nì. Na stranï uloûenì dve Ì je zapot ebì minim lnì odstup od stïny 36 cm, aby bylo moûno p i vyjìm nì vnit nìho vybavenì chladniëky dve e dostateënï daleko otev Ìt

12 ChladniËka pot ebuje vzduch Vzduch se p iv dì pod dve mi vïtracìmi ötïrbinami v podstavci, odvïtr nì je uskuteënïno podèl zadnì stïny smïrem nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat, nikdy vïtracì otvory nezakr vejte nebo jinak neupravujte. Pozor! Pokud se instaluje chladniëka nap. pod hornì sk ÌÚku, musì b t dodrûena vzd lenost nejmènï 10 cm mezi hornì hranou spot ebiëe a nad nìm umìstïnou Ë stì n bytku. 1. ObÏ souë sti pro zajiötïnì odstupu od stïny odeberte z p iloûenèho obalu k chladniëce, a upevnïte je podle obr zku naho e na zadnì stranï spot ebiëe, aby tak byla zajiötïna pot ebn vzd lenost od stïny pro odvïtr v nì, nutnè na zadnì stranï chladniëky. Vyrovn nì spot ebiëe ChladniËka musì st t vodorovnï a stabilnï. 1. Nerovnosti podlahy vyrovnejte prosìm zaöroubov nìm nebo vyöroubov nìm obou se izovacìch noûek vp edu s pouûitìm klìëe 13 mm, kter je souë stì dod vky. K tomu odeberte kryt podstavce (viz kapitolu "Doprava chladniëky"). Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì (nenì k dispozici u vöech model ) ï Symboly na z suvk ch zn zorúujì rozliënè druhy zmraûenèho zboûì. ï»ìsla p edstavujì skladovacì dobu v mïsìcìch pro p Ìsluön druh zmraûenèho zboûì. Platnost hornì nebo dolnì hodnoty uveden ch dob skladov nì z visì na kvalitï potraviny a jejì p edchozì pravï p ed zmrazov nìm. Pro potraviny s vysok m podìlem tuku platì vûdy spodnì hodnota. P Ìprava ledov ch kostek 1. NaplÚte misku na ledovè kostky do 3/4 studenou vodou, misku postavte do zmrazovacìho podnosu nebo do nïkterè z suvky a nechte vodu zmrznout. 2. HotovÈ kostky ledu uvolnìte z misky jejìm kroucenìm nebo misku podrûte kr tce pod tekoucì vodou. Pozor! NeuvolÚujte p ÌpadnÏ p imrzlou misku na ledovè kostky v û dnèm p ÌpadÏ s pouûitìm öpiëat ch nebo ostrohrann ch p edmït. Pouûijte k tèto Ëinnosti radïji drûadlo lûìce nebo podobn p edmït. Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor a nulov zûna LONGFRESH 0 C ChladicÌ prostor a nulov zûna LONGFRESH 0 se odmrazujì automaticky. Voda z tajìcì n mrazy se vede do odchyt vacì misky na kompresoru a tam se odpa Ì. Odmrazov nì mrazicìho prostoru BÏhem provozu a p i otevìr nì dve Ì se sr ûì vlhkost v mrazicìm prostoru jako n mraza, a to p edevöìm naho e uprost ed. Tuto n mrazu odstraúujte Ëas od Ëasu s pouûitìm mïkkè plastovè ökrabky, nap. ökrabky na tïsto. V û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte k tèto Ëinnosti tvrdè nebo ostrè p edmïty. N mraza by se mïla odstranit vûdy tehdy, jestliûe dos hne tlouöùka n mrazy hodnoty p ibliûnï 4 mm; nejmènï vöak je nutno provèst odmrazov nì jednou za rok. Vhodn doba pro odmrazov nì je vûdy tehdy, kdyû je spot ebië pr zdn nebo kdyû je pouze m lo naplnïn

13 Rady: ï Pro balenì zmrazovanèho zboûì jsou vhodnè: - zmrazovacì s Ëky a fûlie z polyetylènu; - speci lnì n doby na zmrazovanè zboûì; - hlinìkovè fûlie, zvl ötï silnè. ï Pro zavìr nì s Ëk a fûliì se hodì: plastovè svorky, pryûovè krouûky nebo lepìcì p sky. ï P ed uzav enìm odstraúte ze s Ëk a fûliì stlaëenìm vzduch, neboù ten napom h vysych nì zmrazovanèho zboûì. ï Vytvarujte balìëky do plochèho tvaru, protoûe ty rychleji promrzajì. ï N doby pro zmrazovanè zboûì neplúte aû k hornìmu okraji tekut m nebo kaöovit m obsahem, neboù tekutina p i zmrazov nì jeötï zv öì sv j objem. UpozornÏnÌ pro zkuöebny: SchÈma ukl d nì potravin pro urëov nì zmrazovacìho v konu, p ÌpadnÏ doby akumulace chladu si lze vyû dat p Ìmo od v robce. Skladov nì mraûen ch potravin Pozor! P ed prvnìm naplnïnìm mrazìcìho prostoru jiû zmraûen mi potravinami musì b t dosaûeno pot ebnè skladovacì teploty -18 C. ï Ukl dejte do mrazniëky pouze zabalenè mraûenè potraviny, aby nevyschly, neztratily svoji chuù a aby se jejich chuù nemohla p en öet na ostatnì uloûenè zboûì. ï Respektujte skladovacì dobu, resp. datum trvanlivosti zmraûen ch produkt. ï Pokud je mrazìcì prostor naplnïn zmraûen m zboûìm jen do poloviny, uloûte zboûì co moûno tïsnï u sebe. TÌm z stane p i p eruöenì dod vky elektrickè energie chlad ve zmraûenèm zboûì zachov n delöì dobu. P ipojenì k elektrickè sìti Pro p ipojenì spot ebiëe k elektrickè sìti je nezbytn z suvka s ochrann m kontaktem, instalovan podle platn ch p edpis. Pouûit elektrick obvod musì b t jiötïn pojistkou s minim lnì hodnotou 10 ampèr. Pokud nenì z suvka po instalaci chladniëky jiû p Ìstupn, je nutno vhodnou pravou elektrickè instalace zajistit, aby bylo moûno chladniëku odpojit ze sìtï (nap. s pouûitìm pojistek, jistië, spìnaë LS, podproudovè ochrany nebo podobn ch za ÌzenÌ s minim lnìm rozev enìm kontakt 3 milimetry). 1. P ed uvedenìm do provozu si na typovèm ötìtku chladniëky zkontrolujte, zda p ipojovacì napïtì a druh proudu odpovìdajì hodnot m elektrickè sìtï v mìstï, kde je spot ebië instalov n. Nap Ìklad: AC V 50 Hz nebo V ~ 50 Hz (to znamen napïtì 220 aû 240 volt st Ìd. proudu, kmitoëet 50 Hz). Typov ötìtek se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru spot ebiëe. Pozor: Jestliûe se sìùov p ipojovacì vodië tohoto spot ebiëe poökodì, musì jej nahradit naöe servisnì sluûba nebo podobnï kvalifikovanì pracovnìci, aby se tak zamezilo p ÌpadnÈmu ohroûenì uûivatele. Varov nì: V û dnèm p ÌpadÏ se nesmì spot ebië p ipojit na elektronickou "z strëku pro öet enì energie" a na st ÌdaË, kterè p ev dïjì stejnosmïrn proud na st Ìdav proud 230 V (nap. sol rnì soustavy, lodnì sìtï). ZmrazenÈ zboûì uloûte pokud moûno do jednotliv ch z suvek rozt ÌdÏnÈ podle druh. TÌm zìsk te lepöì p ehled, zamezìte zbyteënï dlouhèmu otev enì dve Ì a sniûujete proto z roveú spot ebu elektrickèho proudu

14 Filtr s aktivnìm uhlìm Zmrazov nì V zadnì stïnï chladicìho prostoru se nach zì filtr s aktivnìm uhlìm. Filtr s aktivnìm uhlìm ËistÌ v z nìm nep Ìjemn ch pach vzduch v chladìcìm prostoru a v nulovè zûnï LONGFRESH. UpozornÏnÌ: Filtr s aktivnìm uhlìm je souë stì, podlèhajìcì rychlèmu opot ebov nì a net k se jej poskytovan z ruka. NasazenÌ a v mïna filtru s aktivnìm uhlìm: P i dod vce chladniëky je filtr s aktivnìm uhlìm zabalen v plastovèm s Ëku, aby se zajistila jeho dlouh ûivotnost. P ed uvedenìm chladniëky do provozu se musì nasadit filtr s aktivnìm uhlìm za m Ìûku pro v stup vzduchu. P i norm lnìm provozu chladniëky by se mïl filtr s aktivnìm uhlìm jednou za rok vymïnit, aby se zajistila jeho optim lnì funkce. NovÈ filtry s aktivnìm uhlìm je moûno zìskat v odbornè prodejnï nebo v servisnìm st edisku. 1. Pro otev enì m Ìûky stisknïte p Ëku vpravo vedle m Ìûky (1) a m Ìûku vyklopte smïrem dop edu (2). KromÏ nejspodnïjöì z suvky, kter slouûì pouze ke skladov nì, jsou vöechny ostatnì z suvky ve zmrazovacìm prostoru vhodnè pro zmrazov nì potravin. Pozor! ï P ed zmrazov nìm potravin musì b t SKUTE»N teplota v mrazicìm prostoru - 18 C nebo chladnïjöì. ï Respektujte zmrazovacì v kon spot ebiëe, uveden na typovèm ötìtku. ZmrazovacÌ v kon je maxim lnì mnoûstvì Ëerstv ch potravin, jeû je moûno zmrazit bïhem 24 hodin. Pokud zmrazujete postupnï po nïkolik dnì, sniûte laskavï mnoûstvì potravin, uvedenè na typovèm ötìtku, pouze na 2/3 aû 3/4 tohoto mnoûstvì. ï P i zmrazov nì vïtöìch mnoûstvì potravin uloûte chladicì akumul tor do st ednì z suvky v mrazìcìm prostoru vp edu na jiû zmraûenè zboûì. ï Potraviny, kterè byly jiû jednou rozmraûenè, nezmrazujte v û dnèm p ÌpadÏ podruhè bez dalöìho zpracov nì (tepeln prava na hotov pokrm). 1. ZabalenÈ zmraûenè potraviny uloûte do dolnìch z suvek. Pokud moûno uloûte potraviny tïsnï u sebe, aby se zamezilo zah Ìv nì a poloûte na nï zmraûen chladìcì akumul tor. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. P ed zmrazov nìm je vhodnè vöechny potraviny vzduchotïsnï zabalit, aby nemohly vyschnout, neztratily svoji chuù a aby neovlivnily p enosem chuti jinè zmraûenè potraviny. Potraviny, jeû se majì zmrazovat, uloûte do hornì(ch) z suvky(ek). NezmrazenÈ zboûì se nesmì dot kat jiû zmrazen ch potravin, kterè by se tìm mohly rozmrazit. P i vyuûitì maxim lnì zmrazovacì kapacity nastavte 24 hodin p ed zmrazov nìm provoznì reûim FROSTMATIC, p i menöìm mnoûstvì zmrazovan ch potravin postaëuje doba 4 aû 6 hodin p edem. P i menöìm mnoûstvì zmrazovan ch potravin aû do 3 kg nenì zapot ebì provoznì reûim FROSTMATIC zapìnat. 2. Pro v mïnu vyt hnïte star filtr s aktivnìm uhlìm z vodìtek (3). 3. NasaÔte filtr s aktivnìm uhlìm do vodìtka m Ìûky (3) a m Ìûku zatlaëte, aû zaklapne. P i manipulaci s filtrem zachov vejte opatrnost, abyste zabr nili odlouëenì uhlìkov ch Ë stì. Z mïna zavïöenì dve Ì Jestliûe to vyûaduje mìsto instalace chladniëky, je moûno zavïöenì dve Ì zamïnit. Pozor! ZavÏöenÌ dve Ì smì vymïnit pouze kvalifikovan odborn pracovnìk. V p ÌpadÏ, ûe je nutno tuto pravu provèst, se proto obraùte vûdy na naöe servisnì st edisko. Varov nì! V pr bïhu pracì na z mïnï zavïöenì dve Ì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. P ed zapoëetìm pracì vyt hnïte vûdy sìùovou z strëku ze z suvky. Elektronika spot ebiëe vypne provoznì reûim FROSTMATIC nejpozdïji automaticky po uplynutì 52 hodin. Je moûno provoznì reûim FROSTMATIC skonëit rovnïû ruënï p epnutìm na norm lnì reûim

15 Ovoce MeruÚky Hruöky Ostruûiny Datle (ËerstvÈ) Jahody Bor vky Maliny T eönï Broskve ävestky ReveÚ Angreöt VinnÈ hrozny Doba skladov nì aû 14 dn aû 120 dn aû 8 dn aû 60 dn aû 5 dn aû 14 dn aû 5 dn aû 14 dn aû 30 dn aû 21 dn aû 21 dn aû 21 dn aû 21 dn Popis spot ebiëe Pohled na chladniëku (r znè modely) Rady: ï P i n kupu potravin dbejte na to, aby byly ËerstvÈ. Pro dobu skladov nì jsou rozhodujìcì kvalita a stupeú Ëerstvosti. ï Maso a ryby ukl dejte vûdy zabalenè a suchè. ï Potraviny bohatè na bìlkoviny se rychleji kazì. Nap. ulitnatci a kor öi se kazì rychleji neû ryby, a ryby se kazì opït rychleji neû maso. UskladnÏnÌm v p ihr dce s teplotou 0 C je moûno i u tïchto potravin prodlouûit dobu skladov nì bez jmy na kvalitï aû trojn sobnï. ï Vöechny potraviny, kterè se ukl dajì v nulovè zûnï LONGFRESH 0 C, by se mïly odebrat ze z suvek cca minut p ed konzumacì. P i pokojovè teplotï se rozvinou aroma a chuù, zvyöuje se chuùov vjem. a b c d e f g h i j k l m Ovl dacì panel a kontrolnì prvky P ihr dka s klapkou na m slo a s ry Dve nì ukl dacì plochy P ihr dka na l hve Nulov zûna LONGFRESH Ukl dacì plochy Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì Drû k lahvì a plechovek Typov ötìtek M Ìûka pro v stup vzduchu s regulacì Z suvka pro zmrazenè potraviny (pouze ke skladov nì). P i odmrazov nì slouûì nejspodnïjöì z suvka takè jako z chytn prostor pro vodu z tajìcì n mrazy Z suvky pro zmrazenè potraviny (pro skladov nì i zmrazov nì) ZmrazovacÌ podnos 34 15

16 ZmrazovacÌ podnos SmÏrnÈ hodnoty pro dobu skladov nì Ve zmrazovacìm prostoru se nach zì ve druhè z suvce shora zmrazovacì podnos. Podnos je moûno nasadit jak na nejho ejöì, tak i na druhou z suvku shora. Na zmrazovacìm podnosu lze samostatnï jednotlivï p edem zmrazovat nap. jahody. P ednost: Jahody se nerozmaëkajì, z stane zachov n jejich p vodnì tvar. ZmrazenÈ jahody je n slednï moûno v porcovan ch obalech uloûit do z suvek. nïkter ch potravin v nulovè zûnï LONGFRESH 0 C: P i suchèm skladov nì: Potravina M slo S ry, mïkkè MlÈko, ËerstvÈ Uzeniny, n ezy Ryby Doba skladov nì aû 30 dn aû 30 dn aû 7 dn aû 7 dn aû 4 dny ChladicÌ akumul tor Jako souë st spot ebiëe se dod v chladicì akumul tor. P i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu nebo p i poruöe chladniëky prodluûuje chladicì akumul tor o nïkolik hodin dobu, neû se zmrazenè zboûì nep ÌpustnÏ oh eje. ChladicÌ akumul tor chladì nejlèpe tehdy, kdyû je uloûen vp edu v hornì z suvce na zmraûenè zboûì. Pokud je zmrazovacì prostor naplnïn jenom Ë steënï, uloûte podle moûnosti zmraûenè zboûì tïsnï k sobï, aby p i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu z stal chlad ve zboûì delöì dobu. P i zmrazov nì potravin poloûte chladicì akumul tor na jiû zmraûenè zboûì, aby se zamezilo rozmrazov nì teplem potravin, kterè se majì jeötï zmrazovat. P i rozmrazov nì spot ebiëe se uloûì chladicì akumul tor nahoru na zmraûenè potraviny, pokud jsou vyjmuty z chladniëky. ChladicÌ akumul tor je moûno pouûìt p echodnï takè jako chladicì prvek v termotaök ch. P i zmrazov nì chladicìho akumul toru dodrûte instrukce, uvedenè v odstavci "P ed uvedenìm do provozu". Kor öi Dr beû Vep ovè maso vïtöì porce na ezanè na malè kousky HovÏzÌ maso, zvï ina aû 7 dn P i vlhkèm skladov nì: Zelenina, sal ty ArtyËoky KvÏt k Brokolice Ledov sal t, polnì sal t Hr ch Listov kapusta Karotka Hl vkovè zelì aû 3 dny aû 5 dn aû 7 dn aû 5 dn aû 7 dn Doba skladov nì aû 21 dn aû 21 dn aû 14 dn aû 21 dn aû 10 dn aû 14 dn aû 150 dn aû 14 dn PÛrek aû 60 dn Houby aû 7 dn ÿedkviëky aû 14 dn Ch est aû 7 dn äpen t aû 7 dn 16 33

17 Spr vnè ukl d nì potravin Potraviny se majì ukl dat do chladìcìho prostoru vûdy zakrytè nebo zabalenè, aby se tak zabr nilo jejich vysych nì a p en öenì aroma nebo chuti na jinè chlazenè zboûì. Pro balenì potravin jsou vhodnè: - s Ëky a fûlie z polyetylènu, udrûujìcì Ëerstvost; - plastovè n dobky s vìkem; - speci lnì krytky z plastu s pryûov m p skem; - hlinìkovè fûlie. Potraviny citlivè na chlad se nesmïjì ukl dat do nulovè zûny LONGFRESH 0 C. ï na chlad citlivè jiûnì plody, nap. ananas, ban ny, grapefruity, melouny, mango, papaja, pomeranëe, citrûny, kiwi. ï tvrdè s ry, brambory, zelenina citliv na chlad, jako okurky, paprika, lilek, avok do, polozral rajsk jablìëka, fazole, cukety. Pozor! Do nulovè zûny LONGFRESH 0 C neukl dejte û dnè zcela mokrè ovoce nebo zeleninu. Ovl dacì panel 1 TlaËÌtko ZAPnout / VYPnout 2 Ukazatel chladìcìho prostoru 3 Ukazatel teploty pro chladicì prostor (nikoliv pro nulovou zûnu LONGFRESH 0 C) 4 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v chladicìm prostoru 5 Ukazatel teploty pro chladicì prostor (u funkce COOLMATIC) 6 TlaËÌtko MODE (reûim) pro nastavenì provoznìho reûimu 7 Textov displej 8 TlaËÌtko RESET 9 Ukazatel mrazìcìho prostoru 10 Ukazatel teploty pro mrazìcì prostor 11 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v mrazicìm prostoru 12 TeplomÏrov ukazatel pro mrazicì prostor (u funkce FROSTMATIC) TlaËÌtka pro nastavenì teploty Teplota se nastavuje pomocì tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) a "-" (CHLADNÃJäÕ) TlaËÌtka jsou ve spojenì s ukazatelem teploty. ï StisknutÌm jednoho z obou tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ) se p epne ukazatel teploty ze SKUTE»N teploty (ukazatel teploty svìtì) na POéADOVANOU teplotu (ukazatel teploty blik ). ï S kaûd m dalöìm stisknutìm na jedno z obou tlaëìtek se mïnì POéADOVAN teplota o 1 C. ï Jestliûe se nestiskne û dnè tlaëìtko, p epne se ukazatel teploty po kr tkè dobï (cca 4 sekundy) automaticky opït zpït na SKUTE»NOU teplotu. POéADOVAN teplota znamen : Teplota, kterè m b t dosaûeno v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. POéADOVAN teplota je indikov na blikajìcìmi ËÌslicemi

18 SKUTE»N teplota znamen : Ukazatel teploty zobrazuje teplotu, kter moment lnï skuteënï existuje v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. SKUTE»N teplota se zobrazuje trvale svìtìcìmi ËÌslicemi. Ukazatel teploty Ukazatel teploty m ûe zobrazovat vïtöì poëet informacì. ï P i norm lnìm provozu se zobrazuje v chladìcìm prostoru pr mïrn teplota (SKUTE»N teplota). V celèm chladìcìm prostoru jsou odchylky teploty jenom nepatrnè. ï V mrazìcìm prostoru se zobrazuje nejteplejöì teplota (SKUTE»N teplota). P i plnèm naplnïnì spot ebiëe zboûìm se nach zì nejteplejöì zûna obvykle naho e v p ednì Ë st mrazìcìho prostoru. Vûdy podle naplnïnì zboûìm jsou teploty v ostatnìch oblastech mrazìcìho prostoru niûöì. ï BÏhem nastavov nì teploty se zobrazuje blik nìm teplota v chladìcìm prostoru, resp. v mrazicìm prostoru v tomto okamûiku nastavovan (POéADOVAN teplota). UpozornÏnÌ: Pokud se zadan teplota zmïnì, je nutno p ibliûnï 24 hodin poëkat, dokud se ukazatele teploty nestabilizujì. ï P i teplotnì v straze zobrazuje ukazatel teploty p i stisknutì tlaëìtka RESET po dobu 5 sekund nejteplejöì hodnotu teploty, na kterou se zmrazenè potraviny oh ly. ï Existuje-li ve spot ebiëi porucha, pak se objevì na ukazateli teploty: - Ëtverec na ukazateli teploty chladicìho prostoru pro poruchu vzniklou v tomto prostoru; - Ëtverec na ukazateli teploty mrazicìho prostoru pro poruchu vzniklou v tomto prostoru. Funkce rychlèho chlazenì Funkci rychlèho chlazenì je moûno pouûìt k rychlèmu vychlazenì n poj v plechovk ch nebo v lahvìch na ukl dacì podl ûce pro rychlè ochlazov nì nebo vïtöìch mnoûstvì potravin s pokojovou teplotou. RychlÈ chlazenì plechovek nebo lahvì Postavte plechovky nebo l hve do drû ku na ukl dacì ploöe pro rychlè chlazenì p ed m Ìûku v stupu vzduchu. Regul tor nastavte na maxim lnì provïtr v nì a nastavte funkci COOLMATIC. RychlÈ chlazenì potravin Uloûte potraviny do chladìcìho prostoru. Regul tor nastavte na maxim lnì otvor a nastavte funkci COOLMATIC. Kdyû jsou n poje, resp. potraviny dostateënï vychlazeny, funkci COOLMATIC odstavte. Nastavte regul tor na minim lnì otvor. Po uplynutì 6 hodin funkce COOLMATIC skonëì samoëinnï, jestliûe jiû nebyla p edtìm ruënï vypnuta. Drû k lahvì V p ihr dce pro l hve je uloûen drû k lahvì. Drû k slouûì jako ochrana jednotliv ch lahvì proti p evrhnutì a lze jej stranovï p esunovat. TlaËÌtko MODE (reûim) PomocÌ tlaëìtka MODE je moûno nastavovat r znè provoznì reûimy. Zvolit je moûno n sledujìcì provoznì reûimy: - SHOPPING: (n kup) zad nì teploty chladicìho prostoru 3 C po dobu 6 hodin, chlazenì pro mrazìcì prostor probìh trvale po dobu 1 hodiny. - FROSTMATIC: chlazenì pro mrazìcì prostor probìh trvale po dobu 52 hodin. - COOLMATIC: zad nì teploty chladicìho prostoru 3 C po dobu 6 hodin

19 NastavenÌ vlhkosti vzduchu ObÏ z suvky je moûno vyuûìvat podle poûadovan ch skladovacìch podmìnek kaûdou navz jem nez visle s vyööì nebo s niûöì vlhkostì vzduchu. Vlhkost vzduchu lze nastavit pomocì posuvn ch regulaënìch prvk na p ednì stranï kaûdè z suvky: ï Sucho: nìzkè relativnì vlhkosti vzduchu se dos hne posunutìm obou regulaënìch prvk do polohy, to znamen vzduchovè ötïrbiny jsou zcela otev eny. ï Vlhko: vysokè relativnì vlhkosti vzduchu se dos hne posunutìm obou regulaënìch prvk do polohy, to znamen vzduchovè ötïrbiny jsou zcela zav eny. Vlhkost vzduchu v z suvk ch je z visl na obsahu vlhkosti uskladnïn ch potravin a na Ëetnosti otevìr nì dve Ì. Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì se m ûe nasadit do r zn ch vodìtek. Pro optim lnì funkci by se mïla usazovat do druhèho vodìtka shora. Drû k lahvì a plechovek Drû k lahvì a plechovek lze p esunovat do stran, ËÌmû je umoûnïno flexibilnïjöì umisùov nì lahvì a plechovek p ed m Ìûkou v stupu vzduchu. P i boënìm p esunov nì stlaëte drû k souëasnï takè dop edu. Pro chlazenì velk ch lahvì drû k lahvì vyklopte nahoru. VyjmutÌ drû ku pro l hve a plechovky 1. VyjmÏte z chladicìho prostoru ukl dacì plochu pro rychlè vychlazov nì. 2. Pro uvolnïnì drû ku od ukl dacì plochy odehnïte upevúovacì h Ëky drû ku a drû k vyjmïte smïrem nahoru. - FROSTMATIC a COOLMATIC: ChlazenÌ pro mrazìcì prostor probìh po dobu 52 hodin v trvalèm provozu, zad nì teploty chladìcìho prostoru 3 C po dobu 6 hodin. - HOLIDAY: (dovolen ) zad nì teploty chladìcìho prostoru 14 C (vëetnï nulovè zûny LONGFRESH 0 C). - : norm lnì reûim podle nastaven ch POéADOVAN CH teplot. 1. StisknÏte 1x tlaëìtko MODE. Na displeji se zobrazì s blik nìm provoznì reûim SHOPPING. 2. Po uplynutì cca 4 sekund p estane displej blikat, je nastaven provoznì reûim SHOPPING. 3. Jestliûe se m nastavit jin provoznì reûim, je nutno stisknout p ed uplynutìm vûdy 4 sekund tlaëìtko MODE tolikr t, dokud se nezobrazì na displeji poûadovan provoznì reûim. Po uplynutì cca 4 sekund p estane displej blikat, provoznì reûim je nastaven. Jestliûe se znovu stiskne tlaëìtko MODE, objevì se na displeji dalöì provoznì reûim. Pro n vrat zpït k norm lnìmu reûimu je t eba stisknout tlaëìtko MODE tolikr t, aû se na displeji neobjevì û dn slova (" "). Textov displej V textovèm ukazateli se objevì pojmy pro r znè provoznì reûimy, (n kup) kterè je moûno nastavovat s pouûitìm tlaëìtka MODE, a d le pro v strahu, p eruöenì dod vky el. proudu nebo poruchu funkce. ï ProvoznÌ reûimy: SHOPPING, FROSTMATIC, COOLMATIC, FROSTMATIC a COOLMATIC, HOLIDAY, pr zdnè pole p i norm lnìm reûimu. ï V straha DOOR OPEN, jsou-li dve e spot ebiëe p Ìliö dlouho otev eny, TEMPERATURE p i teplotnì v straze. ï Po p eruöenì dod vky elektrickèho proudu: indikace POWER ï Porucha funkce: indikace SERVICE TlaËÌtko RESET TlaËÌtkem RESET je moûno odstavit akustickou v straûnou signalizaci, nap. v strahu p i "otev en ch dve Ìch" p i delöìm ukl d nì nebo uspo d nì zmrazovanèho zboûì. P i teplotnì v straze zobrazuje ukazatel teploty p i stisknutì tlaëìtka RESET po dobu 5 sekund nejteplejöì hodnotu teploty, na kterou se zmrazenè potraviny oh ly

20 P ed uvedenìm spot ebiëe do provozu Vnit nì vybavenì P ed p ipojenìm k elektrickè sìti a p ed prvnìm uvedenìm do provozu ponechte chladniëku 30 minut st t, jestliûe byla dopravov na ve vzp ÌmenÈ poloze. Pokud byla chladniëka dopravov na naleûato, musì p ed uvedenìm do provozu st t 4 hodiny, aby mohl olej natèci zp tky ke kompresoru. Pokud tak neuëinìte, mohl by se poökodit kompresor. 1. Vnit nì Ë st chladniëky a vöechny souë sti vybavenì laskavï p ed prvnìm uvedenìm do provozu vyëistïte (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì"). 2. Spot ebië musì b t p ed prvnìm uvedenìm do provozu spr vnï instalov n na podkladï instrukcì, uveden ch v kapitole "Instalace". Zvl ötï je nutno db t na to, aby souhlasily st vajìcì napïtì a frekvence sìtï s daty, uveden mi na typovèm ötìtku v chladniëce. 3. VyjmÏte chladicì akumul tor ze spot ebiëe. 4. ChladÌcÌ akumul tor uloûte do z suvky a nechte zmrazit teprve tehdy, kdyû se dos hne v mrazniëce optim lnì skladovacì teploty -18 C. 5. Po uplynutì cca 24 hodin potom vloûte chladicì akumul tor dop edu do nejho ejöì z suvky. 6. Rozmraûen chladicì akumul tor zmrazujte opït stejn m zp sobem, nap. po ËiötÏnÌ spot ebiëe. Ukl dacì plochy OstatnÌ ukl dacì plochy jsou v ökovï p estavitelnè: 1. Pro zmïnu v öky povyt hnïte ukl dacì plochu tak daleko dop edu, aû je moûno plochu vych lit nahoru nebo dol a vyjmout ji. 2. NasazenÌ do jinè v öky se provede v obr cenèm po adì. VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì Vûdy podle pot eby je moûno ukl dacì p ihr dky dve Ì (v z vislosti na modelu) vyt hnout smïrem nahoru, a p emìstit je do jin ch poloh. Nulov zûna LONGFRESH 0 C UvedenÌ do provozu 1. ZasuÚte sìùovou z strëku do z suvky. 2. Drûte stisknutè tlaëìtko ZAP / VYP. RozsvÌtÌ se ukazatel teploty a podsvïtlenì, spot ebië zaëne pracovat. ZaznÌ v straûn sign l, na displeji se objevì TEMPERATURE (teplota) a blikajìcì ËervenÈ podsvïtlenì. 3. VypnÏte v straûn sign l a ËervenÈ podsvïtlenì s pouûitìm tlaëìtka RESET. Kdyû teplota ve spot ebiëi klesne pod v straûnou hodnotu, indikace TEMPERATURE zhasne. NastavenÌ teploty, zadan od v robce: +5 C pro chladicì prostor, -18 C pro mrazicì prostor. 4. Nastavte poûadovanou teplotu pro chladicì prostor (viz odstavec "NastavenÌ teploty"). Vzhledem k tomu, ûe se skladovacì teploty v chladicìm prostoru dos hne velmi rychle, je moûno uloûit do chladniëky chlazenè zboûì kr tce po zapnutì spot ebiëe. 5. Nastavte teplotu pro mrazicì prostor na hodnotu -18 C nebo chladnïjöì (viz odstavec "NastavenÌ teploty"). D leûitè upozornïnì! S uskladnïnìm mraûen ch potravin poëkejte do tè doby, dokud nedos hne teplota v mrazicìm prostoru hodnoty -18 C. Nulov zûna LONGFRESH 0 C je tvo ena dvïma z suvkami, kterè jsou vybaveny posuvn mi regulaënìmi prvky k nastavenì vlhkosti vzduchu. V nulovè zûnï LONGFRESH 0 C je teplota regulov na automaticky. Teplota z stane konstantnì v blìzkosti hodnoty 0 C, nastavov nì nenì zapot ebì. DÌky nìzkè skladovacì teplotï v blìzkosti 0 C a regulovatelnè vlhkosti vzduchu vznikajì pro r znè potraviny optim lnì skladovacì podmìnky. Ve srovn nì k norm lnìmu chladicìmu prostoru je moûno proto skladovat ËerstvÈ potraviny v nulovè zûnï LONGFESH 0 C dèle p i st le nemïnnè kvalitï. Chuù, stupeú Ëerstvosti, obsah vitamin a miner lnìch l tek z st vajì ve vysokè mì e zachov ny. Sniûuje se ztr ta hmotnosti ovoce a zeleniny. Stravov nì je moûno uskuteënit z hlediska fyziologie v ûivy znaënï hodnotnïji. Nulov zûna LONGFRESH 0 C je vhodn takè pro pomalè rozmrazov nì zmraûen ch potravin. V tomto p ÌpadÏ majì potraviny, rozmraûenè v nulovè zûnï LONGFRESH 0 C, trvanlivost jeötï dva dny. Aby se mohlo vyuûìvat maxim lnìho objemu chladìcìho prostoru, je moûno z suvky ze spot ebiëe vyjmout. SkladovacÌ podmìnky odpovìdajì potom nastavenì "SuchÈ") jen pro zabalenè potraviny)

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více