SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE /7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7"

Transkript

1 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

2 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï pozornï tento n vod k pouûitì. N vod obsahuje d leûitè informace pro bezpeënè pouûìv nì, instalaci a oöet ov nì spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì si peëlivï uschovejte pro p ÌpadnÈ pozdïjöì nahlèdnutì. V p ÌpadÏ pot eby p edejte informace eventu lnìmu dalöìmu uûivateli spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì je urëen pro nïkolik technicky porovnateln ch model s rozliën m vybavenìm. Respektujte tedy laskavï pouze ty pokyny, kterè se t kajì provedenì vaöeho spot ebiëe. PomocÌ tohoto varovnèho troj helnìku a/nebo upozorúujìcìch slov (Varov nì!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zd raznïny pokyny, kterè jsou d leûitè pro vaöi bezpeënost nebo spr vnè fungov nì spot ebiëe. BezpodmÌneËnÏ tyto pokyny dodrûujte. 1. Tento znak v s bude prov zet krok za krokem p i obsluze spot ebiëe Za tìmto znakem n sledujì doplúujìcì informace k obsluze a praktickèmu pouûitì spot ebiëe. Jetelov m lìstkem jsou oznaëeny rady a pokyny, zajiöùujìcì hospod rn a ekologick provoz spot ebiëe. VysvÏtlivky k odborn m pojm m, kterè jsou uvedeny v n vodu k pouûìv nì, najdete na konci n vodu v odstavci "OdbornÈ pojmy". Pro p ÌpadnÏ vzniklè poruchy obsahuje tento n vod k obsluze pokyny k jejich odstranïnì samotn m uûivatelem, viz odstavec "Co dïlat, kdyûö". Pokud by tyto instrukce nepostaëovaly, je v m kdykoliv k dispozici naöe servisnì st edisko. Z ruënì podmìnky Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek je poskytov na pouze kupujìcìmu spot ebiteli (d le takè jen "KupujÌcÌ") a jen na v robek slouûìcì k bïûnèmu pouûìv nì v dom cnosti. Prod vajìcì poskytuje KupujÌcÌmu spot ebiteli Z ruku v trv nì dvaceti Ëty mïsìc, a to od data p evzetì prodanèho v robku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m v r mci Z ruky pr vo na bezplatnè, vëasnè a dnè odstranïnì vady, pop ÌpadÏ - nenì-li to vzhledem k povaze (tzn. p ÌËinÏ i projevu) vady ne mïrnè - pr vo na v mïnu v robku. Pokud nenì takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr vnïn û dat p imï enou slevu z ceny v robku. Pr vo na v mïnu v robku nebo odstoupenì od kupnì smlouvy lze uplatnit jen p i splnïnì vöech z konn ch p edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li v robek nadmïrnï opot eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnïnì kaûdèho pr va ze Z ruky p itom je, ûe: a) v robek byl instalov n a uveden do provozu i vûdy provozov n v souladu s n vodem k obsluze, b) veökerè z ruënì nebo jinè opravy Ëi pravy v robku byly vûdy prov dïny v AutorizovanÈm servisnìm st edisku, c) KupujÌcÌ p i reklamaci v robku p edloûì platn doklad o koupi. Pr vo na odstranïnì vady v robku (i vöechna p Ìpadn dalöì pr va ze Z ruky) je kupujìcì povinen uplatnit v nejbliûöìm AutorizovanÈm servisnìm st edisku. Z roveú musì AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku umoûnit ovï enì existence reklamovanè vady, vëetnï odpovìdajìcìho vyzkouöenì (pop. demont ûe) v robku, v provoznì dobï tohoto st ediska. KaûdÈ pr vo ze Z ruky je nutno uplatnit v p ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnìm st edisku bez zbyteënèho odkladu, nejpozdïji vöak do konce z ruënì doby, jinak zanik. AutorizovanÈ servisnì st edisko posoudì opr vnïnost reklamace a podle povahy vady v robku rozhodne o zp sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku souëinnost pot ebnou k prok z nì uplatnïnèho pr va na odstranïnì vady, k ovï enì existence reklamovanè vady i k z ruënì opravï v robku. BÏh z ruënì doby se stavì po dobu od dnèho uplatnïnì pr va na odstranïnì vady do provedenì z ruënì opravy Autorizovan m servisnìm st ediskem, avöak jen p i splnïnì podmìnky uvedenè v p edchozìm bodu. Po provedenì z ruënì opravy je AutorizovanÈ servisnì st edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûì k prokazov nì pr v KupujÌcÌho, proto ve vlastnìm z jmu p ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peëlivï uschovejte. Jestliûe nebude reklamovan vada zjiötïna nebo nejde-li o z ruënì vadu, za kterou odpovìd Prod vajìcì, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku shora uvedenou souëinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod vajìcìmu i AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku veökerè p ÌpadnÈ n klady, kterè jim v souvislosti s tìm vzniknou. Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek platì pouze na zemì»eskè republiky. Nevztahuje se na opot ebenì nebo poökozenì v robku (vëetnï poökozenì zp sobenèho poruchami v elektrickè sìti, pouûitìm nevhodn ch n plnì, nevhodn mi provoznìmi podmìnkami aj.), p Ìpadn nedostatek jakosti nebo uûitnè vlastnosti (kter nenì z vadou) ani na v robek pouûit nad r mec bïûnèho pouûìv ni v dom cnosti (nap. k podnikatelsk m Ëel m aj.). PoskytnutÌm z ruky nejsou dotëena pr va KupujÌcÌho, kter se ke koupi v robku v ûì podle kogentnìch ustanovenì zvl ötnìch pr vnìch p edpis. Prod vajìcì je povinen p edat KupujÌcÌmu p i prodeji v robku a na poû d nì KupujÌcÌho poskytnout mu i kdykoli potè aktu lnì seznam Autorizovan ch servisnìch st edisek v»eskè republice, vëetnï jejich telefonnìch ËÌsel. JakÈkoli bliûöì informace o Z ruce a Autorizovan ch servisnìch st ediscìch poskytnou: - prod vajìcì, - Electrolux Service, a to buô na telefonu: , nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, BudÏjovick 3, Praha 4, - Bezplatn telefonnì INFOLINKA:

3 Servis V kapitole "Co dïlat, kdyûö" jsou shrnuty nejz vaûnïjöì zdroje poruch, kterè m ûete sami odstranit. Pokud nenajdete p i vzniklè poruöe moûnost odstranïnì v tomto n vodu k pouûitì, obraùte se prosìm na svèho odbornèho prodejce nebo na naöi servisnì sluûbu. CÌlen p Ìprava n hradnìch dìl m ûe uöet it zbyteënè cesty a n klady. UveÔte proto laskavï n sledujìcì data svèho spot ebiëe: Tyto daje najdete na typovèm ötìtku vlevo na vnit nì stranï chladniëky. Abyste mïli data ihned po ruce, doporuëujeme jejich zaps nì zde do n vodu: ï OznaËenÌ modelu ï ËÌslo produktu (PNC) ï sèriovè ËÌslo (S-No.) Podle moûnosti co nejp esnïji popiöte: ï Jak se z vada projevuje? ï Za jak ch okolnostì se z vada vyskytuje? ï M v ö spot ebië technickou poruchu? Potom se obraùte na naöi servisnì sluûbu. UpozornÏnÌ: Neod vodnïnè p ivol nì servisnì sluûby je nutno i bïhem z ruënì doby zaplatit. Obsah BezpeËnost...5 Likvidace...7 Doprava chladniëky...8 OdstranÏnÌ ochrany pro dopravu...9 Mont û drûadel dve Ì Instalace...11 UmÌstÏnÌ spot ebiëe...11 ChladniËka pot ebuje vzduch Vyrovn nì spot ebiëe P ipojenì k elektrickè sìti Filtr s aktivnìm uhlìm Z mïna zavïöenì dve Ì Popis spot ebiëe Pohled na spot ebië ZmrazovacÌ podnos ChladicÌ akumul tor Ovl dacì panel TlaËÌtka pro nastavenì teploty Ukazatel teploty TlaËÌtko MODE (reûim) Textov ukazatel TlaËÌtko RESET P ed uvedenìm spot ebiëe do provozu UvedenÌ do provozu NastavenÌ teploty ProvoznÌ reûimy VypnutÌ spot ebiëe KontrolnÌ a informaënì systèm V straha p i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu V straha "otev enè dve e" TeplotnÌ v straha Poruchy funkce

4 Rady, jak uspo it energii OtevÌr nì dve Ì mrazicìho prostoru Vnit nì vybavenì Ukl dacì plochy VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì Nulov zûna LONGFRESH 0 C NastavenÌ vlhkosti vzduchu Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì Drû k lahvì a plechovek VyjmutÌ drû ku pro l hve a plechovky Funkce rychlèho chlazenì Drû k lahvì Spr vnè ukl d nì potravin SmÏrnÈ hodnoty pro dobu skladov nì Zmrazov nì Skladov nì mraûen ch potravin Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì P Ìprava ledov ch kostek Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor a nulov zûna LONGFRESH 0 C Odmrazov nì mrazicìho prostoru... 37»iötÏnÌ a oöet ov nì Vnit nì prostor spot ebiëe Spot ebië z vnïjöì strany Co dïlat, kdyûö OdstraÚov nì poruch V mïna û rovky Zvuky bïhem provozu chladniëky UstanovenÌ, normy, smïrnice OdbornÈ v razy Servis Z ruënì podmìnky OdbornÈ v razy ï Chladivo Kapaliny, kterè je moûno pouûìt pro v robu chladu, se naz vajì chladiva. Chladiva majì pomïrnï nìzk bod varu, tak nìzk, ûe teplo z potravin, uloûen ch v chladicìm za ÌzenÌ, m ûe p ivèst chladivo do varu, p ÌpadnÏ je odpa it. ï ChladicÌ okruh Uzav en chladicì okruh, v nïmû se nach zì chladivo. HlavnÌmi Ë stmi chladicìho okruhu jsou v parnìk, kompresor, kondenz tor a pot ebnè spojovacì potrubì. ï V parnìk Ve v parnìku se chladivo odpa uje. StejnÏ jako vöechny kapaliny pot ebuje i chladivo k odpa ov nì teplo. Toto teplo je odebìr no z vnit nìho prostoru chladniëky, kter se tìm ochlazuje. Proto je v parnìk umìstïn ve vnit nìm prostoru chladniëky nebo je uloûen v pïnovè hmotï bezprost ednï za zadnì stïnou a nenì proto vidït. ï Kompresor Kompresor vypad jako mal v leëek. Je poh nïn vestavïn m elektromotorem a je umìstïn vzadu ve spodnì Ë sti spot ebiëe. kolem kompresoru je ods vat chladivo ve formï p ry z v parnìku, komprimovat je a dopravit d le do kondenz toru. ï Kondenz tor Kondenz tor m vïtöinou podobu m Ìûky. V kondenz toru se zkapal- Úuje chladivo, zkomprimovanè v kompresoru. P itom se uvolúuje teplo, jeû se p ed v z povrchu kondenz toru do okolnìho vzduchu. Kondenz tor je proto umìstïn zvnïjöku, vïtöinou na zadnì stranï spot ebiëe. 4 45

5 Zvuky bïhem provozu spot ebiëe Pro chladìcì spot ebiëe jsou charakteristickè n sledujìcì zvuky: ï Cvak nì CvaknutÌ je slyöitelnè vûdy tehdy, kdyû se zapne nebo vypne kompresor. ï BzuËenÌ Pokud pracuje kompresor, m ûete jej slyöet bzuëet. ï Bubl nì / öplouch nì Jakmile vteëe chladicì mèdium do tenkè trubky, m ûete slyöet bublav nebo öplouchav zvuk. Tento zvuk je slyöiteln jeötï kr tkou chvìli po vypnutì kompresoru. ï äumïnì Vlivem proudïnì vzduchu, vytvo enèho pracì ventil toru, m ûe vznikat öumìcì zvuk. UstanovenÌ, normy, smïrnice ChladniËka je urëena pro dom cnost a byla vyrobena p i dodrûenì norem, platn ch pro tyto spot ebiëe. P i v robï byla dodrûena zvl ötï nezbytn opat enì, obsaûen v z konï pro bezpeënost elektrick ch spot ebië (GSG), v p edpisu pro bezpeënost chladicìch za ÌzenÌ (VBG 20) a v p edpisech Svazu nïmeck ch elektrotechnik (VDE). Byla p ezkouöena tïsnost chladicìho okruhu. Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm smïrnicìm EU: - 73/23/EWG z SmÏrnice o nìzkèm napïtì - 89/336/EWG z (vëetnï zmïnovè smïrnice 92/31/EWG) - smïrnice EMV BezpeËnost BezpeËnost naöich chladniëek odpovìd uzn van m technick m pravidl m a z konu o bezpeënosti spot ebië. P esto povaûujeme jako v robce za svoji povinnost sezn mit v s s n sledujìcìmi bezpeënostnìmi pokyny: Spr vnè pouûìv nì spot ebiëe ï ChladniËka je urëena pro pouûitì v dom cnosti. Je vhodn pro chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, a d le pro p Ìpravu ledu. Pokud je spot ebië pouûìv n k jin m Ëel m nebo je nespr vnï obsluhov n, nenì moûno p evzìt z ruku za jeho p ÌpadnÈ poökozenì. ï Z bezpeënostnìch d vod nejsou u chladniëky povoleny û dnè pravy nebo zmïny. ï Pokud by byla chladniëka pouûìv na ûivnostensky nebo pro jinè Ëely, neû je chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, dodrûujte z konn ustanovenì, platn pro vaöe odvïtvì. P ed prvnìm uvedenìm chladniëky do provozu ï P esvïdëte se, zda nebyla chladniëka bïhem p epravy poökozena. Poökozen spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nep ipojujte do elektrickè sìtï! Pokud doölo k poökozenì chladniëky, obraùte se na svèho dodavatele. ï Zkontrolujte, zda nenì sìùov p ÌvodnÌ kabel zadnì stranou spot ebiëe sev en a poökozen. Poökozen sìùov kabel se m ûe p eh t a zp sobit poû r. ï Nezasunujte sìùovou z strëku nikdy do uvolnïnè nebo poökozenè z suvky. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem a poû ru! Chladivo Spot ebië obsahuje v chladicìm okruhu chladivo isobutan (R600a), p ÌrodnÌ plyn s vysokou ekologickou nez vadnosti, kter je vöak ho lav. ï Varov nì - P i dopravï a instalov nì chladniëky dbejte na to, aby nebyly poökozeny jakèkoliv Ë sti chladicìho okruhu. ï V p ÌpadÏ, ûe se okruh chladiva poökodì: - bezpodmìneënï se vyvarujte otev enèmu ohni; - mìstnost, ve kterè stojì spot ebië, dob e provïtrejte. 44 5

6 ZajiötÏnÌ bezpeënosti dïtì ï NÏkterÈ Ë sti obalu (nap. fûlie, polystyren) mohou b t pro dïti nebezpeënè. DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë sti obalu odstraúte z jejich dosahu! ï VyslouûilÈ starè chladniëky uëiúte p ed jejich likvidacì nepouûiteln mi. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak se nemohou hrajìcì si dïti v chladniëce zav Ìt (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostat do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. ï DÏti Ëasto nedok ûì rozpoznat nebezpeëì, kterè jim hrozì p i manipulaci s dom cìmi elektrick mi spot ebiëi. Postarejte se proto o nezbytn dohled a nedovolte dïtem, aby si s chladniëkou hr ly! UpozornÏte dïti na moûn nebezpeëì a seznamte je se spr vn m pouûìv nìm spot ebiëe. P i bïûnèm kaûdodennìm pouûitì ï N doby s ho lav mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p sobenìm chladu svoji tïsnost. HrozÌ nebezpeëì v buchu! V chladniëce proto neukl dejte n doby s ho lav mi l tkami, jako nap. sprejovè n dobky, doplúovacì z sobnìky s plynem pro zapalovaëe atd. ï Do mrazicìho prostoru se nesmïjì ukl dat l hve a plechovky. Kdyû jejich obsah zmrzne, mohou n doby prasknout - obsahujì-li oxid uhliëit, pak mohou dokonce explodovat! Do mrazicìho prostoru nikdy neukl dejte limon dy, öù vy, pivo, vìno, sekt atd.. V jimku p edstavujì lihoviny s vysok m obsahem alkoholu, kterè je moûno v mrazicìm prostoru skladovat. ï Zmrzlinu a ledovè kostky nejezte ihned po vyjmutì z mrazicìho prostoru. Velmi studen zmrzlina v m m ûe p imrznout ke rt m nebo k jazyku a zp sobit v m zranïnì. UpozornÏte dïti na toto nebezpeëì! ï Nedot kejte se mraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. ï Varov nì - V chladniëce nepouûìvejte û dnè elektrickè spot ebiëe (nap. elektrickè strojky na v robu zmrzliny, ölehaëe atd.), kterè nebyly povoleny v robcem. ï Varov nì - Aby nebyla nep ÌznivÏ ovlivnïna funkce spot ebiëe, nesmïjì b t zakryty nebo omezeny vïtracì otvory zakrytov nì chladniëky nebo struktury vestavnèho n bytku. ï Varov nì - NepouûÌvejte pro urychlenì odmrazovacìho postupu û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky kromï tïch, kterè doporuëuje v robce. NeobvyklÈ zvuky. V mïna û rovky Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ ChladniËka nestojì rovnï. Spot ebië se dot k stïny nebo jin ch p edmït. NÏkter souë st na zadnì stïnï spot ebiëe, nap. trubka, se dot k jinè Ë sti nebo stïny. BÏûÌ ventil tor. Nastavte p ednì se izovacì noûky. Spot ebië trochu odsuúte. Tuto souë st p ÌpadnÏ opatrnï odehnïte. Norm lnì provoznì zvuk. Ventil tor zajiöùuje konstantnì rozloûenì teploty v chladniëce. Vnit nì osvïtlenì chladniëky se p i otev en ch dve Ìch vypne z bezpeënostnìch d vod automaticky po uplynutì 7 minut. P i p ÌötÌm otev enì dve Ì se osvïtlenì znovu zapne. Varov nì! HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed v mïnou û rovky spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. TechnickÈ daje û rovky: V, max. 25 W, objìmka: E14 1. Pro vypnutì spot ebiëe drûte stisknutè tlaëìtko ZAP / VYP. 2. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky. 3. Pro v mïnu û rovky vyöroubujte öroub s k Ìûovou dr ûkou a sejmïte kryt û rovky smïrem dol. 4. VymÏÚte vadnou û rovku. 5. Znovu nasaôte kryt û rovky a zaöroubujte upevúovacì öroub s k Ìûovou dr ûkou. 6 43

7 ZaznÌ v straûn signalizace. Na displeji blik n pis "DOOR OPEN" a ËervenÈ podsvïtlenì. Nefunguje vnit nì osvïtlenì. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ Teplota chladicìho, resp. mrazicìho prostoru nenì dostateën. Ve spot ebiëi se tvo Ì siln vrstva n mrazy, n mraza se objevuje p ÌpadnÏ takè na tïsnïnì dve Ì. Po nastavenì jinèho provoznìho reûimu nebo po zmïnï nastavenì teploty se kompresor ihned nerozbïhne. Dve e mrazicìho prostoru a / nebo dve e chladicìho prostoru byly p Ìliö dlouho otev enè. Je vadn û rovka. Pozor: Po uplynutì 7 minut se vnit nì osvïtlenì automaticky vypne. NenÌ spr vnï nastavena teplota. Byly ponech ny delöì dobu otev enè dve e. BÏhem poslednìch 24 hodin byla uloûena do chladniëky vïtöì mnoûstvì tepl ch potravin. Spot ebië stojì vedle zdroje tepla nebo nenì dostateënï vïtran. Je netïsnè tïsnïnì dve Ì (p ÌpadnÏ po z mïnï zavïöenì dve Ì). To je zcela norm lnì stav, nenì to z vada. Informujte se laskavï v odstavci "KontrolnÌ a informaënì systèm". Nenech vejte dve e otev enè delöì dobu, neû je to nezbytnï nutnè. NahlÈdnÏte v tomto odstavci pod bod "V mïna û rovky". NahlÈdnÏte laskavï do kapitoly "NastavenÌ teploty". Dve e nech vejte otev enè pouze tak dlouho, jak je to nezbytnï nutnè. Nastavte provoznì reûim COOLMATIC, resp. FROSTMATIC. NahlÈdnÏte do kapitoly "UmÌstÏnÌ spot ebiëe", zajistïte dostateënè vïtr nì spot ebiëe. Nah ejte tïsnïnì dve Ì na netïsn ch mìstech opatrnï vysouöeëem vlas (teplota ne vyööì neû cca 50 C). SouËasnÏ upravte zah tè tïsnïnì dve Ì rukou tak, aby opït dokonale p ilèhalo. Kompresor se po urëitè dobï samoëinnï rozbïhne. ï P ed ËiötÏnÌm spot ebië z sadnï vûdy vypnïte a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië v elektrickè sìti, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï Odkl d nì zmrzl ch potravin naho e na spot ebiëi m ûe vèst k tomu, ûe se vlivem chladu utvo Ì v dutèm prostoru odkl dacì desky kondenzovan voda. V tomto dutèm prostoru jsou uloûeny elektronickè konstrukënì Ë sti spot ebiëe. Bude-li na tyto souë stky kapat zkondenzovan voda, m ûe p ÌpadnÏ dojìt ke zkratu a poökozenì spot ebiëe. Z toho d vodu neodkl dejte na hornì Ë st spot ebiëe û dnè zmrzlè potraviny. ï SÌùovou z strëku nikdy nevytahujte ze z suvky uchopenìm za p ÌvodnÌ kabel. PoökozenÌ p ÌvodnÌho sìùovèho kabelu m ûe mìt za n sledek zkrat, poû r a/nebo zasaûenì elektrick m proudem. ï Na p ÌvodnÌ sìùov kabel nebo na spot ebië samotn neukl dejte û dnè tïûkè p edmïty. HrozÌ nebezpeëì zkratu a poû ru! ï Poökozen p ÌvodnÌ sìùov kabel musì neprodlenï vymïnit pracovnìk servisu nebo odborn elektrik. Nastane-li porucha ï Pokud by nïkdy doölo u spot ebiëe k poruöe, p eëtïte si nejprve v tomto n vodu k pouûitì kapitolu "Co dïlat, kdyûö". Jestliûe ani s pouûitìm tam uveden ch pokyn poruchu neodstranìte, neprov dïjte jiû û dnè dalöì pr ce sami. ï ChladniËky smì opravovat pouze odbornì pracovnìci. NeodbornÏ provedenè opravy elektrickèho spot ebiëe mohou vystavit uûivatele znaënèmu nebezpeëì. Pokud je tedy oprava nezbytnï nutn, obraùte se na n ö servis. Likvidace Obalov materi l Vöechny pouûitè obalovè materi ly jsou ekologickè a s moûnostì recyklov nì. PlastovÈ dìly jsou p Ìsluön m zp sobem oznaëeny, nap. >PE<, >PS< atd. Zlikvidujte obalovè materi ly v souladu s jejich oznaëenìm v komun lnìch sluûb ch pro odpadovè hmoty do sbïrn ch n dob, k tomu urëen ch. Star vyslouûil spot ebië Symbol na v robku nebo jeho balenì ud v, ûe tento v robek nepat Ì do dom cìho odpadu. Je nutnè odvèzt ho do sbïrnèho mìsta pro recyklaci elektrickèho a elektronickèho za ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr vnè likvidace tohoto v robku pom ûete zabr nit negativnìm d sledk m pro ûivotnì prost edì a lidskè zdravì, kterè by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidacì tohoto v robku. PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v robku zjistìte u p ÌsluönÈho mìstnìho adu, sluûby pro likvidaci domovnìho odpadu nebo v obchodï, kde jste v robek zakoupili. 42 7

8 Varov nì! U vyslouûil ch star ch spot ebië zajistïte p ed jejich zlikvidov nìm, aby je nebylo moûno jiû pouûìvat. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak zamezìte tomu, aby se hrajìcì si dïti v chladniëce zav ely (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostaly do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. Pokyny k likvidacì starèho spot ebiëe: ï ChladniËka se nesmì odloûit do bïûnèho domovnìho odpadu, ani do odpad s velk mi rozmïry v bïûn ch sbïrn ch surovin. ï NesmÌ b t poökozen chladicì okruh, zvl ötï tepeln v mïnìk na zadnì stranï spot ebiëe. ï Informace o termìnech odvozu nebo o sbïrn ch stanoviötìch pro tyto odpady zìsk te u mìstnìch org n ËiötÏnÌ mïsta nebo na spr vï obce. Doprava chladniëky Pro p en öenì chladniëky jsou nezbytnï zapot ebì dvï osoby. Pro lepöì uchopenì jsou vzadu na hornì stranï chladniëky umìstïny dva chyty. P ed dopravou je nutno odebrat kryt podstavce, aby se tak zamezilo poökozenì. 1. Vyklopte kryt podstavce pro uvolnïnì z aretace dol a potom jej odeberte smïrem dop edu. Pozor: NepoökoÔte p itom (pokud existuje) dve nì kontakt. 2. Uchopte chladniëku v chytech, jak je zn zornïno na obr zku a spot ebië p eneste. 3. Pro zasunutì chladniëky na definitivnì stanoviötï p itlaëte opatrnï naho e na hornì dve e a chladniëku trochu sklopte dozadu. Hmotnost se tìm p enese na zadnì koleëka, a je potom moûno spot ebië lehce p esunout. Co dïlat, kdyû Ö OdstraÚov nì poruch V p ÌpadÏ poruchy se m ûe jednat pouze o nïjakou malou z vadu, kterou si m ûete sami odstranit na z kladï d le uveden ch instrukcì. Pokud v m vöak d le uvedenè informace p i odstraúov nì z vady v konkrètnìm p ÌpadÏ nepomohou, û dnè dalöì pr ce sami neprov dïjte. Varov nì! Opravy spot ebiëe smì prov dït pouze odbornì pracovnìci. Jsou-li opravy provedeny neodborn m zp sobem, m ûe b t uûivatel spot ebiëe vystaven znaënèmu nebezpeëì. Vyûaduje-li spot ebië opravu, obraùte se proto vûdy na servisnì sluûbu. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ Spot ebië nepracuje, ukazatele teploty jsou tmavè. Na displeji se zobrazì slovo "POWER". Na ukazateli teploty se zobrazuje Ëtverec nebo pìsmeno. Na displeji se zobrazì slovo "SERVICE". ZaznÌ v straûn sign l, blik ËervenÈ podsvìcenì. Na displeji blik slovo "TEMPERATURE". Spot ebië nenì zapnut. ZapnÏte spot ebië. Z strëka elektrickèho ZasuÚte sìùovou z strëku p Ìvodu nenì zasunuta do z suvky. v z suvce nebo je uvolnïna. Vypnul jistië nebo se sp lila pojistka. Je vadn z suvka. Byla p eruöena dod vka elektrickèho proudu. Vznikla funkënì z vada. TeplotnÌ v straha pro mrazìcì nebo pro chladìcì prostor. Zkontrolujte pojistky, p ÌpadnÏ zapnïte jistië nebo vymïúte pojistku Z vady na elektrickè sìti odstranì v ö elektroinstalatèr. Zkontrolujte prosìm, zda je spr vnï zasunuta sìùov z strëka nebo zda nevypnulo jiötïnì (viz takè odstavec "KontrolnÌ a informaënì systèm"). P ezkouöejte kvalitu potravin. Informujte servisnì sluûbu. Dve e spot ebiëe jiû neotevìrejte. Informujte se laskavï v odstavci "KontrolnÌ a informaënì systèm". 8 41

9 Spot ebië z vnïjöì strany 1. Umyjte spot ebië ËistÌcÌm hadrem s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 2. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. Pozor: NepouûÌvejte ËistÌcÌ prost edek pro oöet ov nì nerezovè oceli a rovnïû û dnè jinè agresivnì ËistÌcÌ prost edky nebo p Ìpravky pro drhnutì. Mohla by jimi b t napadena ochrann lakov vrstva nerezovèho povrchu. St vajìcì lakov vrstva tvo Ì ochranu proti otisk m prst, p ÌdavnÈ ËistÌcÌ a oöet ovacì prost edky proto jiû nejsou zapot ebì. Usazeniny prachu na kondenz toru sniûujì chladicì v kon spot ebiëe a zvyöujì spot ebu elektrickè energie. Proto opatrnï oëistïte kondenz tor na zadnì stranï spot ebiëe jednou za rok mïkk m kart Ëem nebo pouûijte pro tuto pr ci vysavaë prachu. 4. Po ustavenì chladniëky na poûadovanè mìsto nasaôte na p vodnì mìsto kryt podstavce. 2 Zah knïte z vïsy krytu podstavce do v ezu na dolnì 1 hranï podstavce chladniëky a kryt p itisknïte do spr vnè polohy. Dejte p itom pozor na to, aby se nepoökodil dve nì kontakt (pokud existuje) a nezas hl do p ÌsluönÈho otvoru na krytu podstavce. OdstranÏnÌ ochrann ch prvk pro p epravu ChladniËka a jednotlivè Ë sti vnit nìho vybavenì jsou bïhem p epravy chr nïny. 1. OdstraÚte vöechny lepicì p sky a v plúovè utïsúovacì Ë sti z vnit nìho prostoru chladniëky. P ÌpadnÈ zbytky lepidla m ûete odstranit s pouûitìm Ëistidla nebo benzìnu k ËiötÏnÌ. 2. Na vnit nì stranï dve Ì odstraúte tïsnìcì ochrannè Ë sti z tïsnïnì dve Ì. 3. P i otev en ch dve Ìch chladniëky vyjmïte ochrannou p epravnì souë st na uloûenì dve Ì. 40 9

10 4. ZajiöùovacÌ souë sti posuúte dop edu aû k zesìlenì na okraji ukl dacìch podl ûek. 5. Ukl dacì podl ûky vyt hnïte tak daleko dop edu, aû je lze sklopit dol a je moûno odebrat z vodìtek zajiöùovacì souë sti.»iötïnì a oöet ov nì Vnit nì prostor chladniëky vëetnï vnit nìho vybavenì by se mïl z hygienick ch d vod pravidelnï vym vat. Varov nì! ï V pr bïhu vym v nì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed mytìm spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï ChladniËku nikdy neëistïte parnìmi ËisticÌmi p Ìstroji. Do elektrick ch souë stek by mohla vniknout vlhkost, a hrozilo by zasaûenì elektrick m proudem! Hork p ra by mohla poökodit plastovè dìly. ï P ed opïtovn m uvedenìm do provozu musì b t chladniëka zcela such. Pozor! ï terickè oleje a organick rozpouötïdla mohou poökodit plastovè dìly, nap.: - öù va z citrûnovè nebo pomeranëovè k ry; - kyselina m seln ; - ËistÌcÌ prost edky, obsahujìcì kyselinu octovou. Tyto l tky by nemïly p ijìt s Ë stmi spot ebiëe do styku. ï K mytì chladniëky nepouûìvejte abrazivnì ËisticÌ prost edky. Mont û rukojetì dve Ì Aby byl zachov n objem obalu a p epravnì objem co moûno nejmenöì, nejsou rukojeti dve Ì chladniëky namontov ny. Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohli poökodit. TyËe rukojetì jsou samostatnï zabalenè na v plúov ch dìlech p ed dve mi, nosiëe rukojetì a örouby jsou uvnit v chladniëce. K prov dïnè mont ûi v p ÌpadÏ pot eby chladniëku opatrnï poloûte na zadnì stranu. Jako podklad pouûijte Ë st v plnï nebo deku. 1. Seöroubujte hornì nosië s tyëì rukojeti(1). Namontujte dolnì nosië rukojeti na dolnì stranu dve Ì (2). Pozor: Dejte pozor na spr vnè umìstïnì tyëe rukojeti. 2. Namontujte hornì nosië rukojeti naho e na dve e (3) a tyë rukojeti seöroubujte s dolnìm nosiëem (4). Vnit nì prostor spot ebiëe Jestliûe se m vyëistit pouze chladicì prostor, nastavte nïkolik hodin p ed tìm provoznì reûim FROSTMATIC, abyste vytvo ili pro dobu p eruöenì provozu dostateënou rezervu chladu v mrazìcìm prostoru. Dve e mrazicìho prostoru potom jiû neotevìrejte. 1. MrazicÌ prostor p ed ËiötÏnÌm zbavte n mrazy odmrazenìm (viz odstavec "Odmrazov nì"). 2. Vymyjte spot ebië vëetnï vnit nìho vybavenì ËistÌcÌm hadrem s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 3. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. DolnÌ ukl dacì plochu, kter oddïluje chladicì prostor od nulovè zûny LONGFRESH 0 C, je moûno pro umytì vyjmout. K tomu desku rovnï vyt hnïte. Kryt nad dolnì z suvkou je moûno pro umytì odebrat. Po vyëiötïnì se musì kryt opït uvèst do p vodnì polohy, aby z stala funkce nulovè zûny LONGFRESH 0 C zachov na. 4. PravidelnÏ kontrolujte a ËistÏte magnetick tïsnïnì dve Ì

11 Varov nì! ï Pro urychlenì odmrazovacìho procesu nepouûìvejte û dnè elektrickè topnè nebo tepelnè p Ìstroje a rovnïû û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky, s v jimkou opat enì, kter jsou uvedena v tomto n vodu k pouûitì spot ebiëe. ï NepouûÌvejte û dnè odmrazovacì spreje, ty mohou b t zdravì ökodlivè a / nebo mohou obsahovat l tky, poökozujìcì plastovè dìly. 1. P ibliûnï 12 hodin p ed odmrazov nìm mrazicìho prostoru nastavte funkci FROSTMATIC, aby zìskalo zmraûenè zboûì dostateënou rezervu chladu pro p eruöenì provozu. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin hol ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. VyjmÏte zmraûenè zboûì, zabalte je do nïkolika vrstev novinovèho papìru a vöechno uloûte zakrytè na chladnèm mìstï. Nahoru na zmraûenè potraviny poloûte chladicì akumul tor. 3. Spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 4. VyjmÏte vöechny z suvky. Postavte nejspodnïjöì z suvku pro zachycov nì tajìcì vody z n mrazy p Ìmo p ed spot ebië. Odeberte odtokov ûl bek pro vodu z tajìcì n mrazy z vyhloubenì na dnu spot ebiëe prostoru, a podle obr zku jej nasaôte do odtokovèho kan lu pro vodu na spot ebiëi. OdmrazovacÌ postup m ûete urychlit, kdyû postavìte do mrazicìho prostoru hrnec s teplou vodou. KromÏ toho vyjìmejte odpadajìcì kusy ledu jiû p ed jejich pln m rozmrazenìm. 5. Po odmrazenì mrazìcì prostor vëetnï vnit nìho vybavenì d kladnï vymyjte (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì"). Instalace UmÌstÏnÌ chladniëky ChladniËka se m instalovat v dob e vïtranè a suchè mìstnosti. Teplota prost edì se projevuje na spot ebï elektrickèho proudu a na dokonalè funkci spot ebiëe. Proto by chladniëka - nemïla b t vystavena p ÌmÈmu sluneënìmu z enì; - nemïla st t u topn ch tïles, vedle spor ku nebo jin ch zdroj tepla; - mïla st t pouze na mìstï, jehoû okolnì teplota odpovìd klimatickè t ÌdÏ, pro kterou je chladniëka urëena. daj o klimatickè t ÌdÏ najdete na typovèm ötìtku, kter se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru chladniëky. N sledujìcì tabulka informuje, jak okolnì teplota odpovìd p ÌsluönÈ klimatickè t ÌdÏ. Klimatick t Ìda SN N ST T pro rozmezì okolnì teploty +10 aû +32 C +16 aû +32 C +18 aû +38 C +18 aû +43 C Je-li nezbytnï nutnè instalovat chladniëku vedle tepelnèho zdroje, je t eba dodrûet n sledujìcì minim lnì boënì vzd lenosti: - od elektrickèho spor ku 3 cm; - od naftov ch nebo uheln ch kamen 30 cm. Pokud nenì moûno tyto vzd lenosti dodrûet, je t eba mezi kamna a chladniëku zasunout tepelnï izolaënì desku. StojÌ-li chladniëka vedle jinè chladniëky nebo mrazniëky, je zapot ebì dodrûet vz jemnou vzd lenost 5 cm, aby se netvo ila na vnïjöìch stran ch voda z orosov nì. Na stranï uloûenì dve Ì je zapot ebì minim lnì odstup od stïny 36 cm, aby bylo moûno p i vyjìm nì vnit nìho vybavenì chladniëky dve e dostateënï daleko otev Ìt

12 ChladniËka pot ebuje vzduch Vzduch se p iv dì pod dve mi vïtracìmi ötïrbinami v podstavci, odvïtr nì je uskuteënïno podèl zadnì stïny smïrem nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat, nikdy vïtracì otvory nezakr vejte nebo jinak neupravujte. Pozor! Pokud se instaluje chladniëka nap. pod hornì sk ÌÚku, musì b t dodrûena vzd lenost nejmènï 10 cm mezi hornì hranou spot ebiëe a nad nìm umìstïnou Ë stì n bytku. 1. ObÏ souë sti pro zajiötïnì odstupu od stïny odeberte z p iloûenèho obalu k chladniëce, a upevnïte je podle obr zku naho e na zadnì stranï spot ebiëe, aby tak byla zajiötïna pot ebn vzd lenost od stïny pro odvïtr v nì, nutnè na zadnì stranï chladniëky. Vyrovn nì spot ebiëe ChladniËka musì st t vodorovnï a stabilnï. 1. Nerovnosti podlahy vyrovnejte prosìm zaöroubov nìm nebo vyöroubov nìm obou se izovacìch noûek vp edu s pouûitìm klìëe 13 mm, kter je souë stì dod vky. K tomu odeberte kryt podstavce (viz kapitolu "Doprava chladniëky"). Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì (nenì k dispozici u vöech model ) ï Symboly na z suvk ch zn zorúujì rozliënè druhy zmraûenèho zboûì. ï»ìsla p edstavujì skladovacì dobu v mïsìcìch pro p Ìsluön druh zmraûenèho zboûì. Platnost hornì nebo dolnì hodnoty uveden ch dob skladov nì z visì na kvalitï potraviny a jejì p edchozì pravï p ed zmrazov nìm. Pro potraviny s vysok m podìlem tuku platì vûdy spodnì hodnota. P Ìprava ledov ch kostek 1. NaplÚte misku na ledovè kostky do 3/4 studenou vodou, misku postavte do zmrazovacìho podnosu nebo do nïkterè z suvky a nechte vodu zmrznout. 2. HotovÈ kostky ledu uvolnìte z misky jejìm kroucenìm nebo misku podrûte kr tce pod tekoucì vodou. Pozor! NeuvolÚujte p ÌpadnÏ p imrzlou misku na ledovè kostky v û dnèm p ÌpadÏ s pouûitìm öpiëat ch nebo ostrohrann ch p edmït. Pouûijte k tèto Ëinnosti radïji drûadlo lûìce nebo podobn p edmït. Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor a nulov zûna LONGFRESH 0 C ChladicÌ prostor a nulov zûna LONGFRESH 0 se odmrazujì automaticky. Voda z tajìcì n mrazy se vede do odchyt vacì misky na kompresoru a tam se odpa Ì. Odmrazov nì mrazicìho prostoru BÏhem provozu a p i otevìr nì dve Ì se sr ûì vlhkost v mrazicìm prostoru jako n mraza, a to p edevöìm naho e uprost ed. Tuto n mrazu odstraúujte Ëas od Ëasu s pouûitìm mïkkè plastovè ökrabky, nap. ökrabky na tïsto. V û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte k tèto Ëinnosti tvrdè nebo ostrè p edmïty. N mraza by se mïla odstranit vûdy tehdy, jestliûe dos hne tlouöùka n mrazy hodnoty p ibliûnï 4 mm; nejmènï vöak je nutno provèst odmrazov nì jednou za rok. Vhodn doba pro odmrazov nì je vûdy tehdy, kdyû je spot ebië pr zdn nebo kdyû je pouze m lo naplnïn

13 Rady: ï Pro balenì zmrazovanèho zboûì jsou vhodnè: - zmrazovacì s Ëky a fûlie z polyetylènu; - speci lnì n doby na zmrazovanè zboûì; - hlinìkovè fûlie, zvl ötï silnè. ï Pro zavìr nì s Ëk a fûliì se hodì: plastovè svorky, pryûovè krouûky nebo lepìcì p sky. ï P ed uzav enìm odstraúte ze s Ëk a fûliì stlaëenìm vzduch, neboù ten napom h vysych nì zmrazovanèho zboûì. ï Vytvarujte balìëky do plochèho tvaru, protoûe ty rychleji promrzajì. ï N doby pro zmrazovanè zboûì neplúte aû k hornìmu okraji tekut m nebo kaöovit m obsahem, neboù tekutina p i zmrazov nì jeötï zv öì sv j objem. UpozornÏnÌ pro zkuöebny: SchÈma ukl d nì potravin pro urëov nì zmrazovacìho v konu, p ÌpadnÏ doby akumulace chladu si lze vyû dat p Ìmo od v robce. Skladov nì mraûen ch potravin Pozor! P ed prvnìm naplnïnìm mrazìcìho prostoru jiû zmraûen mi potravinami musì b t dosaûeno pot ebnè skladovacì teploty -18 C. ï Ukl dejte do mrazniëky pouze zabalenè mraûenè potraviny, aby nevyschly, neztratily svoji chuù a aby se jejich chuù nemohla p en öet na ostatnì uloûenè zboûì. ï Respektujte skladovacì dobu, resp. datum trvanlivosti zmraûen ch produkt. ï Pokud je mrazìcì prostor naplnïn zmraûen m zboûìm jen do poloviny, uloûte zboûì co moûno tïsnï u sebe. TÌm z stane p i p eruöenì dod vky elektrickè energie chlad ve zmraûenèm zboûì zachov n delöì dobu. P ipojenì k elektrickè sìti Pro p ipojenì spot ebiëe k elektrickè sìti je nezbytn z suvka s ochrann m kontaktem, instalovan podle platn ch p edpis. Pouûit elektrick obvod musì b t jiötïn pojistkou s minim lnì hodnotou 10 ampèr. Pokud nenì z suvka po instalaci chladniëky jiû p Ìstupn, je nutno vhodnou pravou elektrickè instalace zajistit, aby bylo moûno chladniëku odpojit ze sìtï (nap. s pouûitìm pojistek, jistië, spìnaë LS, podproudovè ochrany nebo podobn ch za ÌzenÌ s minim lnìm rozev enìm kontakt 3 milimetry). 1. P ed uvedenìm do provozu si na typovèm ötìtku chladniëky zkontrolujte, zda p ipojovacì napïtì a druh proudu odpovìdajì hodnot m elektrickè sìtï v mìstï, kde je spot ebië instalov n. Nap Ìklad: AC V 50 Hz nebo V ~ 50 Hz (to znamen napïtì 220 aû 240 volt st Ìd. proudu, kmitoëet 50 Hz). Typov ötìtek se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru spot ebiëe. Pozor: Jestliûe se sìùov p ipojovacì vodië tohoto spot ebiëe poökodì, musì jej nahradit naöe servisnì sluûba nebo podobnï kvalifikovanì pracovnìci, aby se tak zamezilo p ÌpadnÈmu ohroûenì uûivatele. Varov nì: V û dnèm p ÌpadÏ se nesmì spot ebië p ipojit na elektronickou "z strëku pro öet enì energie" a na st ÌdaË, kterè p ev dïjì stejnosmïrn proud na st Ìdav proud 230 V (nap. sol rnì soustavy, lodnì sìtï). ZmrazenÈ zboûì uloûte pokud moûno do jednotliv ch z suvek rozt ÌdÏnÈ podle druh. TÌm zìsk te lepöì p ehled, zamezìte zbyteënï dlouhèmu otev enì dve Ì a sniûujete proto z roveú spot ebu elektrickèho proudu

14 Filtr s aktivnìm uhlìm Zmrazov nì V zadnì stïnï chladicìho prostoru se nach zì filtr s aktivnìm uhlìm. Filtr s aktivnìm uhlìm ËistÌ v z nìm nep Ìjemn ch pach vzduch v chladìcìm prostoru a v nulovè zûnï LONGFRESH. UpozornÏnÌ: Filtr s aktivnìm uhlìm je souë stì, podlèhajìcì rychlèmu opot ebov nì a net k se jej poskytovan z ruka. NasazenÌ a v mïna filtru s aktivnìm uhlìm: P i dod vce chladniëky je filtr s aktivnìm uhlìm zabalen v plastovèm s Ëku, aby se zajistila jeho dlouh ûivotnost. P ed uvedenìm chladniëky do provozu se musì nasadit filtr s aktivnìm uhlìm za m Ìûku pro v stup vzduchu. P i norm lnìm provozu chladniëky by se mïl filtr s aktivnìm uhlìm jednou za rok vymïnit, aby se zajistila jeho optim lnì funkce. NovÈ filtry s aktivnìm uhlìm je moûno zìskat v odbornè prodejnï nebo v servisnìm st edisku. 1. Pro otev enì m Ìûky stisknïte p Ëku vpravo vedle m Ìûky (1) a m Ìûku vyklopte smïrem dop edu (2). KromÏ nejspodnïjöì z suvky, kter slouûì pouze ke skladov nì, jsou vöechny ostatnì z suvky ve zmrazovacìm prostoru vhodnè pro zmrazov nì potravin. Pozor! ï P ed zmrazov nìm potravin musì b t SKUTE»N teplota v mrazicìm prostoru - 18 C nebo chladnïjöì. ï Respektujte zmrazovacì v kon spot ebiëe, uveden na typovèm ötìtku. ZmrazovacÌ v kon je maxim lnì mnoûstvì Ëerstv ch potravin, jeû je moûno zmrazit bïhem 24 hodin. Pokud zmrazujete postupnï po nïkolik dnì, sniûte laskavï mnoûstvì potravin, uvedenè na typovèm ötìtku, pouze na 2/3 aû 3/4 tohoto mnoûstvì. ï P i zmrazov nì vïtöìch mnoûstvì potravin uloûte chladicì akumul tor do st ednì z suvky v mrazìcìm prostoru vp edu na jiû zmraûenè zboûì. ï Potraviny, kterè byly jiû jednou rozmraûenè, nezmrazujte v û dnèm p ÌpadÏ podruhè bez dalöìho zpracov nì (tepeln prava na hotov pokrm). 1. ZabalenÈ zmraûenè potraviny uloûte do dolnìch z suvek. Pokud moûno uloûte potraviny tïsnï u sebe, aby se zamezilo zah Ìv nì a poloûte na nï zmraûen chladìcì akumul tor. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. P ed zmrazov nìm je vhodnè vöechny potraviny vzduchotïsnï zabalit, aby nemohly vyschnout, neztratily svoji chuù a aby neovlivnily p enosem chuti jinè zmraûenè potraviny. Potraviny, jeû se majì zmrazovat, uloûte do hornì(ch) z suvky(ek). NezmrazenÈ zboûì se nesmì dot kat jiû zmrazen ch potravin, kterè by se tìm mohly rozmrazit. P i vyuûitì maxim lnì zmrazovacì kapacity nastavte 24 hodin p ed zmrazov nìm provoznì reûim FROSTMATIC, p i menöìm mnoûstvì zmrazovan ch potravin postaëuje doba 4 aû 6 hodin p edem. P i menöìm mnoûstvì zmrazovan ch potravin aû do 3 kg nenì zapot ebì provoznì reûim FROSTMATIC zapìnat. 2. Pro v mïnu vyt hnïte star filtr s aktivnìm uhlìm z vodìtek (3). 3. NasaÔte filtr s aktivnìm uhlìm do vodìtka m Ìûky (3) a m Ìûku zatlaëte, aû zaklapne. P i manipulaci s filtrem zachov vejte opatrnost, abyste zabr nili odlouëenì uhlìkov ch Ë stì. Z mïna zavïöenì dve Ì Jestliûe to vyûaduje mìsto instalace chladniëky, je moûno zavïöenì dve Ì zamïnit. Pozor! ZavÏöenÌ dve Ì smì vymïnit pouze kvalifikovan odborn pracovnìk. V p ÌpadÏ, ûe je nutno tuto pravu provèst, se proto obraùte vûdy na naöe servisnì st edisko. Varov nì! V pr bïhu pracì na z mïnï zavïöenì dve Ì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. P ed zapoëetìm pracì vyt hnïte vûdy sìùovou z strëku ze z suvky. Elektronika spot ebiëe vypne provoznì reûim FROSTMATIC nejpozdïji automaticky po uplynutì 52 hodin. Je moûno provoznì reûim FROSTMATIC skonëit rovnïû ruënï p epnutìm na norm lnì reûim

15 Ovoce MeruÚky Hruöky Ostruûiny Datle (ËerstvÈ) Jahody Bor vky Maliny T eönï Broskve ävestky ReveÚ Angreöt VinnÈ hrozny Doba skladov nì aû 14 dn aû 120 dn aû 8 dn aû 60 dn aû 5 dn aû 14 dn aû 5 dn aû 14 dn aû 30 dn aû 21 dn aû 21 dn aû 21 dn aû 21 dn Popis spot ebiëe Pohled na chladniëku (r znè modely) Rady: ï P i n kupu potravin dbejte na to, aby byly ËerstvÈ. Pro dobu skladov nì jsou rozhodujìcì kvalita a stupeú Ëerstvosti. ï Maso a ryby ukl dejte vûdy zabalenè a suchè. ï Potraviny bohatè na bìlkoviny se rychleji kazì. Nap. ulitnatci a kor öi se kazì rychleji neû ryby, a ryby se kazì opït rychleji neû maso. UskladnÏnÌm v p ihr dce s teplotou 0 C je moûno i u tïchto potravin prodlouûit dobu skladov nì bez jmy na kvalitï aû trojn sobnï. ï Vöechny potraviny, kterè se ukl dajì v nulovè zûnï LONGFRESH 0 C, by se mïly odebrat ze z suvek cca minut p ed konzumacì. P i pokojovè teplotï se rozvinou aroma a chuù, zvyöuje se chuùov vjem. a b c d e f g h i j k l m Ovl dacì panel a kontrolnì prvky P ihr dka s klapkou na m slo a s ry Dve nì ukl dacì plochy P ihr dka na l hve Nulov zûna LONGFRESH Ukl dacì plochy Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì Drû k lahvì a plechovek Typov ötìtek M Ìûka pro v stup vzduchu s regulacì Z suvka pro zmrazenè potraviny (pouze ke skladov nì). P i odmrazov nì slouûì nejspodnïjöì z suvka takè jako z chytn prostor pro vodu z tajìcì n mrazy Z suvky pro zmrazenè potraviny (pro skladov nì i zmrazov nì) ZmrazovacÌ podnos 34 15

16 ZmrazovacÌ podnos SmÏrnÈ hodnoty pro dobu skladov nì Ve zmrazovacìm prostoru se nach zì ve druhè z suvce shora zmrazovacì podnos. Podnos je moûno nasadit jak na nejho ejöì, tak i na druhou z suvku shora. Na zmrazovacìm podnosu lze samostatnï jednotlivï p edem zmrazovat nap. jahody. P ednost: Jahody se nerozmaëkajì, z stane zachov n jejich p vodnì tvar. ZmrazenÈ jahody je n slednï moûno v porcovan ch obalech uloûit do z suvek. nïkter ch potravin v nulovè zûnï LONGFRESH 0 C: P i suchèm skladov nì: Potravina M slo S ry, mïkkè MlÈko, ËerstvÈ Uzeniny, n ezy Ryby Doba skladov nì aû 30 dn aû 30 dn aû 7 dn aû 7 dn aû 4 dny ChladicÌ akumul tor Jako souë st spot ebiëe se dod v chladicì akumul tor. P i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu nebo p i poruöe chladniëky prodluûuje chladicì akumul tor o nïkolik hodin dobu, neû se zmrazenè zboûì nep ÌpustnÏ oh eje. ChladicÌ akumul tor chladì nejlèpe tehdy, kdyû je uloûen vp edu v hornì z suvce na zmraûenè zboûì. Pokud je zmrazovacì prostor naplnïn jenom Ë steënï, uloûte podle moûnosti zmraûenè zboûì tïsnï k sobï, aby p i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu z stal chlad ve zboûì delöì dobu. P i zmrazov nì potravin poloûte chladicì akumul tor na jiû zmraûenè zboûì, aby se zamezilo rozmrazov nì teplem potravin, kterè se majì jeötï zmrazovat. P i rozmrazov nì spot ebiëe se uloûì chladicì akumul tor nahoru na zmraûenè potraviny, pokud jsou vyjmuty z chladniëky. ChladicÌ akumul tor je moûno pouûìt p echodnï takè jako chladicì prvek v termotaök ch. P i zmrazov nì chladicìho akumul toru dodrûte instrukce, uvedenè v odstavci "P ed uvedenìm do provozu". Kor öi Dr beû Vep ovè maso vïtöì porce na ezanè na malè kousky HovÏzÌ maso, zvï ina aû 7 dn P i vlhkèm skladov nì: Zelenina, sal ty ArtyËoky KvÏt k Brokolice Ledov sal t, polnì sal t Hr ch Listov kapusta Karotka Hl vkovè zelì aû 3 dny aû 5 dn aû 7 dn aû 5 dn aû 7 dn Doba skladov nì aû 21 dn aû 21 dn aû 14 dn aû 21 dn aû 10 dn aû 14 dn aû 150 dn aû 14 dn PÛrek aû 60 dn Houby aû 7 dn ÿedkviëky aû 14 dn Ch est aû 7 dn äpen t aû 7 dn 16 33

17 Spr vnè ukl d nì potravin Potraviny se majì ukl dat do chladìcìho prostoru vûdy zakrytè nebo zabalenè, aby se tak zabr nilo jejich vysych nì a p en öenì aroma nebo chuti na jinè chlazenè zboûì. Pro balenì potravin jsou vhodnè: - s Ëky a fûlie z polyetylènu, udrûujìcì Ëerstvost; - plastovè n dobky s vìkem; - speci lnì krytky z plastu s pryûov m p skem; - hlinìkovè fûlie. Potraviny citlivè na chlad se nesmïjì ukl dat do nulovè zûny LONGFRESH 0 C. ï na chlad citlivè jiûnì plody, nap. ananas, ban ny, grapefruity, melouny, mango, papaja, pomeranëe, citrûny, kiwi. ï tvrdè s ry, brambory, zelenina citliv na chlad, jako okurky, paprika, lilek, avok do, polozral rajsk jablìëka, fazole, cukety. Pozor! Do nulovè zûny LONGFRESH 0 C neukl dejte û dnè zcela mokrè ovoce nebo zeleninu. Ovl dacì panel 1 TlaËÌtko ZAPnout / VYPnout 2 Ukazatel chladìcìho prostoru 3 Ukazatel teploty pro chladicì prostor (nikoliv pro nulovou zûnu LONGFRESH 0 C) 4 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v chladicìm prostoru 5 Ukazatel teploty pro chladicì prostor (u funkce COOLMATIC) 6 TlaËÌtko MODE (reûim) pro nastavenì provoznìho reûimu 7 Textov displej 8 TlaËÌtko RESET 9 Ukazatel mrazìcìho prostoru 10 Ukazatel teploty pro mrazìcì prostor 11 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v mrazicìm prostoru 12 TeplomÏrov ukazatel pro mrazicì prostor (u funkce FROSTMATIC) TlaËÌtka pro nastavenì teploty Teplota se nastavuje pomocì tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) a "-" (CHLADNÃJäÕ) TlaËÌtka jsou ve spojenì s ukazatelem teploty. ï StisknutÌm jednoho z obou tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ) se p epne ukazatel teploty ze SKUTE»N teploty (ukazatel teploty svìtì) na POéADOVANOU teplotu (ukazatel teploty blik ). ï S kaûd m dalöìm stisknutìm na jedno z obou tlaëìtek se mïnì POéADOVAN teplota o 1 C. ï Jestliûe se nestiskne û dnè tlaëìtko, p epne se ukazatel teploty po kr tkè dobï (cca 4 sekundy) automaticky opït zpït na SKUTE»NOU teplotu. POéADOVAN teplota znamen : Teplota, kterè m b t dosaûeno v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. POéADOVAN teplota je indikov na blikajìcìmi ËÌslicemi

18 SKUTE»N teplota znamen : Ukazatel teploty zobrazuje teplotu, kter moment lnï skuteënï existuje v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. SKUTE»N teplota se zobrazuje trvale svìtìcìmi ËÌslicemi. Ukazatel teploty Ukazatel teploty m ûe zobrazovat vïtöì poëet informacì. ï P i norm lnìm provozu se zobrazuje v chladìcìm prostoru pr mïrn teplota (SKUTE»N teplota). V celèm chladìcìm prostoru jsou odchylky teploty jenom nepatrnè. ï V mrazìcìm prostoru se zobrazuje nejteplejöì teplota (SKUTE»N teplota). P i plnèm naplnïnì spot ebiëe zboûìm se nach zì nejteplejöì zûna obvykle naho e v p ednì Ë st mrazìcìho prostoru. Vûdy podle naplnïnì zboûìm jsou teploty v ostatnìch oblastech mrazìcìho prostoru niûöì. ï BÏhem nastavov nì teploty se zobrazuje blik nìm teplota v chladìcìm prostoru, resp. v mrazicìm prostoru v tomto okamûiku nastavovan (POéADOVAN teplota). UpozornÏnÌ: Pokud se zadan teplota zmïnì, je nutno p ibliûnï 24 hodin poëkat, dokud se ukazatele teploty nestabilizujì. ï P i teplotnì v straze zobrazuje ukazatel teploty p i stisknutì tlaëìtka RESET po dobu 5 sekund nejteplejöì hodnotu teploty, na kterou se zmrazenè potraviny oh ly. ï Existuje-li ve spot ebiëi porucha, pak se objevì na ukazateli teploty: - Ëtverec na ukazateli teploty chladicìho prostoru pro poruchu vzniklou v tomto prostoru; - Ëtverec na ukazateli teploty mrazicìho prostoru pro poruchu vzniklou v tomto prostoru. Funkce rychlèho chlazenì Funkci rychlèho chlazenì je moûno pouûìt k rychlèmu vychlazenì n poj v plechovk ch nebo v lahvìch na ukl dacì podl ûce pro rychlè ochlazov nì nebo vïtöìch mnoûstvì potravin s pokojovou teplotou. RychlÈ chlazenì plechovek nebo lahvì Postavte plechovky nebo l hve do drû ku na ukl dacì ploöe pro rychlè chlazenì p ed m Ìûku v stupu vzduchu. Regul tor nastavte na maxim lnì provïtr v nì a nastavte funkci COOLMATIC. RychlÈ chlazenì potravin Uloûte potraviny do chladìcìho prostoru. Regul tor nastavte na maxim lnì otvor a nastavte funkci COOLMATIC. Kdyû jsou n poje, resp. potraviny dostateënï vychlazeny, funkci COOLMATIC odstavte. Nastavte regul tor na minim lnì otvor. Po uplynutì 6 hodin funkce COOLMATIC skonëì samoëinnï, jestliûe jiû nebyla p edtìm ruënï vypnuta. Drû k lahvì V p ihr dce pro l hve je uloûen drû k lahvì. Drû k slouûì jako ochrana jednotliv ch lahvì proti p evrhnutì a lze jej stranovï p esunovat. TlaËÌtko MODE (reûim) PomocÌ tlaëìtka MODE je moûno nastavovat r znè provoznì reûimy. Zvolit je moûno n sledujìcì provoznì reûimy: - SHOPPING: (n kup) zad nì teploty chladicìho prostoru 3 C po dobu 6 hodin, chlazenì pro mrazìcì prostor probìh trvale po dobu 1 hodiny. - FROSTMATIC: chlazenì pro mrazìcì prostor probìh trvale po dobu 52 hodin. - COOLMATIC: zad nì teploty chladicìho prostoru 3 C po dobu 6 hodin

19 NastavenÌ vlhkosti vzduchu ObÏ z suvky je moûno vyuûìvat podle poûadovan ch skladovacìch podmìnek kaûdou navz jem nez visle s vyööì nebo s niûöì vlhkostì vzduchu. Vlhkost vzduchu lze nastavit pomocì posuvn ch regulaënìch prvk na p ednì stranï kaûdè z suvky: ï Sucho: nìzkè relativnì vlhkosti vzduchu se dos hne posunutìm obou regulaënìch prvk do polohy, to znamen vzduchovè ötïrbiny jsou zcela otev eny. ï Vlhko: vysokè relativnì vlhkosti vzduchu se dos hne posunutìm obou regulaënìch prvk do polohy, to znamen vzduchovè ötïrbiny jsou zcela zav eny. Vlhkost vzduchu v z suvk ch je z visl na obsahu vlhkosti uskladnïn ch potravin a na Ëetnosti otevìr nì dve Ì. Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì Ukl dacì plocha pro rychlè vychlazov nì se m ûe nasadit do r zn ch vodìtek. Pro optim lnì funkci by se mïla usazovat do druhèho vodìtka shora. Drû k lahvì a plechovek Drû k lahvì a plechovek lze p esunovat do stran, ËÌmû je umoûnïno flexibilnïjöì umisùov nì lahvì a plechovek p ed m Ìûkou v stupu vzduchu. P i boënìm p esunov nì stlaëte drû k souëasnï takè dop edu. Pro chlazenì velk ch lahvì drû k lahvì vyklopte nahoru. VyjmutÌ drû ku pro l hve a plechovky 1. VyjmÏte z chladicìho prostoru ukl dacì plochu pro rychlè vychlazov nì. 2. Pro uvolnïnì drû ku od ukl dacì plochy odehnïte upevúovacì h Ëky drû ku a drû k vyjmïte smïrem nahoru. - FROSTMATIC a COOLMATIC: ChlazenÌ pro mrazìcì prostor probìh po dobu 52 hodin v trvalèm provozu, zad nì teploty chladìcìho prostoru 3 C po dobu 6 hodin. - HOLIDAY: (dovolen ) zad nì teploty chladìcìho prostoru 14 C (vëetnï nulovè zûny LONGFRESH 0 C). - : norm lnì reûim podle nastaven ch POéADOVAN CH teplot. 1. StisknÏte 1x tlaëìtko MODE. Na displeji se zobrazì s blik nìm provoznì reûim SHOPPING. 2. Po uplynutì cca 4 sekund p estane displej blikat, je nastaven provoznì reûim SHOPPING. 3. Jestliûe se m nastavit jin provoznì reûim, je nutno stisknout p ed uplynutìm vûdy 4 sekund tlaëìtko MODE tolikr t, dokud se nezobrazì na displeji poûadovan provoznì reûim. Po uplynutì cca 4 sekund p estane displej blikat, provoznì reûim je nastaven. Jestliûe se znovu stiskne tlaëìtko MODE, objevì se na displeji dalöì provoznì reûim. Pro n vrat zpït k norm lnìmu reûimu je t eba stisknout tlaëìtko MODE tolikr t, aû se na displeji neobjevì û dn slova (" "). Textov displej V textovèm ukazateli se objevì pojmy pro r znè provoznì reûimy, (n kup) kterè je moûno nastavovat s pouûitìm tlaëìtka MODE, a d le pro v strahu, p eruöenì dod vky el. proudu nebo poruchu funkce. ï ProvoznÌ reûimy: SHOPPING, FROSTMATIC, COOLMATIC, FROSTMATIC a COOLMATIC, HOLIDAY, pr zdnè pole p i norm lnìm reûimu. ï V straha DOOR OPEN, jsou-li dve e spot ebiëe p Ìliö dlouho otev eny, TEMPERATURE p i teplotnì v straze. ï Po p eruöenì dod vky elektrickèho proudu: indikace POWER ï Porucha funkce: indikace SERVICE TlaËÌtko RESET TlaËÌtkem RESET je moûno odstavit akustickou v straûnou signalizaci, nap. v strahu p i "otev en ch dve Ìch" p i delöìm ukl d nì nebo uspo d nì zmrazovanèho zboûì. P i teplotnì v straze zobrazuje ukazatel teploty p i stisknutì tlaëìtka RESET po dobu 5 sekund nejteplejöì hodnotu teploty, na kterou se zmrazenè potraviny oh ly

20 P ed uvedenìm spot ebiëe do provozu Vnit nì vybavenì P ed p ipojenìm k elektrickè sìti a p ed prvnìm uvedenìm do provozu ponechte chladniëku 30 minut st t, jestliûe byla dopravov na ve vzp ÌmenÈ poloze. Pokud byla chladniëka dopravov na naleûato, musì p ed uvedenìm do provozu st t 4 hodiny, aby mohl olej natèci zp tky ke kompresoru. Pokud tak neuëinìte, mohl by se poökodit kompresor. 1. Vnit nì Ë st chladniëky a vöechny souë sti vybavenì laskavï p ed prvnìm uvedenìm do provozu vyëistïte (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì"). 2. Spot ebië musì b t p ed prvnìm uvedenìm do provozu spr vnï instalov n na podkladï instrukcì, uveden ch v kapitole "Instalace". Zvl ötï je nutno db t na to, aby souhlasily st vajìcì napïtì a frekvence sìtï s daty, uveden mi na typovèm ötìtku v chladniëce. 3. VyjmÏte chladicì akumul tor ze spot ebiëe. 4. ChladÌcÌ akumul tor uloûte do z suvky a nechte zmrazit teprve tehdy, kdyû se dos hne v mrazniëce optim lnì skladovacì teploty -18 C. 5. Po uplynutì cca 24 hodin potom vloûte chladicì akumul tor dop edu do nejho ejöì z suvky. 6. Rozmraûen chladicì akumul tor zmrazujte opït stejn m zp sobem, nap. po ËiötÏnÌ spot ebiëe. Ukl dacì plochy OstatnÌ ukl dacì plochy jsou v ökovï p estavitelnè: 1. Pro zmïnu v öky povyt hnïte ukl dacì plochu tak daleko dop edu, aû je moûno plochu vych lit nahoru nebo dol a vyjmout ji. 2. NasazenÌ do jinè v öky se provede v obr cenèm po adì. VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì Vûdy podle pot eby je moûno ukl dacì p ihr dky dve Ì (v z vislosti na modelu) vyt hnout smïrem nahoru, a p emìstit je do jin ch poloh. Nulov zûna LONGFRESH 0 C UvedenÌ do provozu 1. ZasuÚte sìùovou z strëku do z suvky. 2. Drûte stisknutè tlaëìtko ZAP / VYP. RozsvÌtÌ se ukazatel teploty a podsvïtlenì, spot ebië zaëne pracovat. ZaznÌ v straûn sign l, na displeji se objevì TEMPERATURE (teplota) a blikajìcì ËervenÈ podsvïtlenì. 3. VypnÏte v straûn sign l a ËervenÈ podsvïtlenì s pouûitìm tlaëìtka RESET. Kdyû teplota ve spot ebiëi klesne pod v straûnou hodnotu, indikace TEMPERATURE zhasne. NastavenÌ teploty, zadan od v robce: +5 C pro chladicì prostor, -18 C pro mrazicì prostor. 4. Nastavte poûadovanou teplotu pro chladicì prostor (viz odstavec "NastavenÌ teploty"). Vzhledem k tomu, ûe se skladovacì teploty v chladicìm prostoru dos hne velmi rychle, je moûno uloûit do chladniëky chlazenè zboûì kr tce po zapnutì spot ebiëe. 5. Nastavte teplotu pro mrazicì prostor na hodnotu -18 C nebo chladnïjöì (viz odstavec "NastavenÌ teploty"). D leûitè upozornïnì! S uskladnïnìm mraûen ch potravin poëkejte do tè doby, dokud nedos hne teplota v mrazicìm prostoru hodnoty -18 C. Nulov zûna LONGFRESH 0 C je tvo ena dvïma z suvkami, kterè jsou vybaveny posuvn mi regulaënìmi prvky k nastavenì vlhkosti vzduchu. V nulovè zûnï LONGFRESH 0 C je teplota regulov na automaticky. Teplota z stane konstantnì v blìzkosti hodnoty 0 C, nastavov nì nenì zapot ebì. DÌky nìzkè skladovacì teplotï v blìzkosti 0 C a regulovatelnè vlhkosti vzduchu vznikajì pro r znè potraviny optim lnì skladovacì podmìnky. Ve srovn nì k norm lnìmu chladicìmu prostoru je moûno proto skladovat ËerstvÈ potraviny v nulovè zûnï LONGFESH 0 C dèle p i st le nemïnnè kvalitï. Chuù, stupeú Ëerstvosti, obsah vitamin a miner lnìch l tek z st vajì ve vysokè mì e zachov ny. Sniûuje se ztr ta hmotnosti ovoce a zeleniny. Stravov nì je moûno uskuteënit z hlediska fyziologie v ûivy znaënï hodnotnïji. Nulov zûna LONGFRESH 0 C je vhodn takè pro pomalè rozmrazov nì zmraûen ch potravin. V tomto p ÌpadÏ majì potraviny, rozmraûenè v nulovè zûnï LONGFRESH 0 C, trvanlivost jeötï dva dny. Aby se mohlo vyuûìvat maxim lnìho objemu chladìcìho prostoru, je moûno z suvky ze spot ebiëe vyjmout. SkladovacÌ podmìnky odpovìdajì potom nastavenì "SuchÈ") jen pro zabalenè potraviny)

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 ChladniËka kombinovan s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 V STRAHY A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, aby byl tento n vod k pouûitì dob e uschov n ve spojitosti s p Ìsluön m spot ebiëem.

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2223 363-32 SANTO K 9 18 00-4 i Integrovateln chladniëka N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte

Více

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrovateln mrazniëka N vod k pouûitì a k instalaci 2223 362-32 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou mrazniëku do provozu, proëtïte

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO D 9 12 40-4 I Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 144-72 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO N 8 18 40ñ4 i Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 208-32 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

SANTO KG. ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. Informace pro uûivatele

SANTO KG. ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. Informace pro uûivatele SANTO 75598 KG ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou Informace pro uûivatele 2223 429-91-00-14112007 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznìku! DÏkujeme v m, ûe jste se rozhodl

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

Kombinovan chladniëka s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERZ /9

Kombinovan chladniëka s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERZ /9 Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERZ3600 818 34 45-00/9 D leûitè instrukce k bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky kombinovanè s mrazniëkou jsou moûn odliönè od funkcì vaöeho dosavadnìho

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

SANTO. VestavnÈ chladniëky electronic. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO. VestavnÈ chladniëky electronic. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT SANTO VestavnÈ chladniëky electronic N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï pozornï tento n vod

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERO

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERO ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERO 2170 2222 723-60 Pokyny pro pouûìv nì n vodu k pouûitì»tenì n vodu k pouûìv nì v m ulehëì n sledujìcì symboly: BezpeËnostnÌ pokyny t kajìcì se vyuûìv nì spot ebiëe Rady pro

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

Sendvičovač Návod k obsluze

Sendvičovač Návod k obsluze Sendvičovač Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

SANTO KG SANTO KG

SANTO KG SANTO KG SANTO 70312 KG SANTO 70362 KG Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 2222 034-72 V ûenì z kaznìci, JeötÏ p ed tìm, neû tuto kombinovanou chladniëku s mrazniëkou zaënete provozovat,

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01 COMPETENCE KB9820E MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7261 10-A-080205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

MICROMAT KB9810E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7014 10-A-110205-01

MICROMAT KB9810E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7014 10-A-110205-01 MICROMAT KB9810E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7014 10-A-110205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro uûivatele

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

ZANUSSI TRUHLICOVÁ MRAZNIÈKA FAGYASZTÓLÁDA ZAMRZOVALNA SKRINJA ZAMRA ARKA ZFC 410 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - INSTRUKCJA OBS UGI - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE HU PL RO 820 41 76

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskèho n bytku... 3 pro uûivatele... 3 ObecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì reûim... 4 Reûim s vnit nìm obïhem

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e.

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e. Vážený zákazník, P ed uvedením Vaší nové chladni ky/mrazáku do provozu si p e t te d kladn tyto pokyny. Obsahují d ležité informace pro bezpe né použití, instalaci a údržbu spot ebi e. Odložte si tento

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02 COMPETENCE KB9800E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7256 10-A-020205-02 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro

Více

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I ChladniËka ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ upozornïnì a d leûitè pokyny... 3 Instalace... 4 UmÌstÏnÌ... 4 P ipojenì do elektrickè sìtï... 4»iötÏnÌ vnit ku chladniëky... 4 Pokyny

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Klimatizační systémy s převodníkem FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

NÁVOD K OBSLUZE. Klimatizační systémy s převodníkem FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem MODELY Montáž na stěnu FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Vzduchový filtr (uvnitř mřížky sání) Sání vzduchu

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I m VAROV NÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k obsluze uschov vali s chladniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali nebo p ed vali nïkomu

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI. N vod k obsluze a vestavbï

Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI. N vod k obsluze a vestavbï Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI N vod k obsluze a vestavbï Obsah Z ruënì podmìnky Varov nì a d leûitè instrukce 3 Uspo d nì spot ebiëe 5 Plynov varn deska 6 Elektrick peëicì trouba

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna

Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna PARIS 90 90 173 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více