INFORMATIVNÍ TEXT S OBRÁZKY. Ing. Zdenk Holouš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIVNÍ TEXT S OBRÁZKY. Ing. Zdenk Holouš"

Transkript

1 INFORMATIVNÍ TEXT S OBRÁZKY Ing. Zdenk Holouš Mendelova zemdlská a lesnická universita v Brn, Lesnická a devaská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení 1 Balení 2 Oznaování obal 3 Obaly nábytku 3.1 Balení do vlnité lepenky 3.2 Balení do kartonu 3.3 Balení do plastových folií 3.4 Balení do smršovacích folií 3.5 Balení do prtažné (stretch) folie

2 1 Balení Obal výrobku má funkci ochrannou, manipulaní, dopravní, skladovací a identifikaní. Obal po splnní tchto funkcí se stává odpadem, proto pi navrhování obalu jsou stále významnjší ekologická kriteria zvlášt z pohledu možnosti následné recyklace. Z tohoto dvodu se v poslední dob asto vrací ke klasickým obalovým materiálm nebo k plastickým hmotám s možností snadné recyklace. Pedpisy platné v zemích EU stanoví na obaly adu omezení a povinností jak na výrobce, tak i na distributora zboží na trhu. Základní právní normou v R je Zákon. 477/2001 Sb., o obalech. Tyto pedpisy obsahují ti oblasti: a) složení obalu a jeho designu vzhledem k jeho psobení jako odpad b) pedpisy stanovující jeho oznaení pro manipulaci s ním, jako s odpadem c) pedpisy zavazující výrobce podílet se na nákladech spojeným s nakládáním obalu jako s odpadem, tzn. s jeho odstranním, recyklací nebo jiného využití. a) Regulace ve složení obalu a jeho designu je smována k tomu, aby bylo dosaženo jeho nejmenší hmotnosti a nepekroení pípustné hladiny tžkých kov v obalech stanovené vyhláškou MŽP.338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. b) Každý obal uvádný na trh musí být povinn oznaen tak, aby byla jasná informace z jakého materiálu se skládá a jak se má naložit s použitým obalem. Znaení se ídí normami: SN , která informuje spotebitele, z jakého materiálu je obal vyroben, SN , která obsahuje pokyny a informace o nakládání s použitým obalem. Ob tyto normy odpovídají standardm EU, proto jejich využití z hlediska dovozu a vývozu není pekážkou. Zákon. 477/2001 Sb., o obalech - 6 Oznaování obal: (1) Osoba, která uvádí na trh nebo do obhu obal nebo balený výrobek, je povinna zajistit, aby pi uvedení tohoto obalu nebo baleného výrobku do obhu prodejem spotebiteli, byl na tomto obalu nebo baleném výrobku nebo na jeho štítku oznaen a) materiál (látka), z nhož je obal vyroben, a b) zpsob nakládání s použitým obalem. (2) Oznaení podle odstavce 1 musí být dobe viditelné a snadno itelné. Musí být náležit odolné a trvanlivé, a to i po otevení obalu. (3) Rozsah a zpsob oznaování obal podle odstavc 1 a 2 stanoví provádcí právní pedpis. c) Povinností výrobce je zajistit, aby obal byl využitelný, a recyklací, energeticky nebo biodegradací. Z hlediska zákona o obalech. 477/2001 Sb. je povinnost zajistit využití obal ( 12) a zajištní zptného odbru obal ( 10). Balení nábytku se dále ídí ustanovením norem SN Devný nábytek, l. 10, odstavce 3, a 5 a SN Nábytek Bezpenostní požadavky, l. 4, odstavec 3 a 4. Tyto normy stanoví požadavky na balení nábytku ve vztahu k zákazníkovi a bhem pepravy: - zabalený nábytek nebo jeho souást musí být oznaen orientaním údajem o své hmotnosti pro bezpenou manipulaci ve skladech nebo zákazníkem po zakoupení zboží; 2

3 - obal výrobku musí být ešen v souladu se znním právních pedpis, doplnn informací o zpsobu odstranní obalu tak, aby pi vybalování nemohlo dojít k poranní zákazníka; - pro pepravu se musí pohyblivé souásti nábytku ádn upevnit, kehké komponenty se musí vhodným zpsobem zajistit proti rozbití, zpsob zajištní souástí nesmí výrobek vzhledov poškodit; - balení nábytku pro pepravu musí být proveden v souladu se závaznými právními pedpisy. U nábytku ureného pro dti dle SN EN 716-1, l. 5, je povinnost, pokud použitý plastový obal použitý pro balení neplní požadavky SN EN 71 viditeln ho oznait informací nebo jejím ekvivalentem: K zamezení nebezpeí udušením odstrate tento plastový obal pry z dosahu kojenc a dtí Balení výrobku, mimo již uvedené pedpisy, musí odpovídat dalším zákonným ustanovením obsažených v: zákonu. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky zákonu. 634/1992 Sb. o ochrann spotebitele zákonu. 140/1961 Sb., trestní zákoník, 121 poškozování spotebitele vyhlášce. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady vyhlášce. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly vyhlášce. 641/2004 Sb. o rozsahu a zpsobu vedení evidence obal a ohlašování údaj z této evidence. SN SN EN SN SN EN SN EN SN Vybrané normy k problematice obal Devné obaly. Terminologie Jakostní tídy deva na palety a obaly Obaly - Základní termíny Obaly - Obaly a životní prostedí - Terminologie Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice Balení. Všeobecné požadavky na obaly SN EN ISO 780 Obaly - Manipulaní znaky SN SN SN SN SN EN SN EN SN EN SN CR SN CR SN EN Obaly - Odpady z obal - ást 2: Identifikaní znaení obal pro následné využití odpadu z obal Obaly - Odpady z obal - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem Spotebitelské obaly pro ochranné balení Pepravní obaly a fixaní systémy pro ochranné balení Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obal Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdroj Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro pedcházení trvalému omezování recyklace Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpotu 3

4 2 Oznaování obal Oznaování obal nábytku lze rozdlit do tí skupin: - oznaení obal a souástí obalu vyplývající se závazných právních pedpis (Zákon. 477/2001 Sb.,) - oznaování vyplývající z ustanovení SN Devný nábytek Technické požadavky a SN Nábytek Bezpenostní požadavky, - komerní oznaení vyplývající ze vztahu výrobce a obchodu. - manipulaní znaky podle SN EN ISO 780. Oznaování obal a souástí vyplývající ze závazných právních pedpis. Vyhláška Ministerstva prmyslu a obchodu. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly 6: 1) Materiál, z nhož je obal vyroben, se oznaí podle technické normy SN Oznaování se týká všech obal, které mohou skonit po vyprázdnní u spotebitele. Identifikaní znaení se umísuje pímo na souástech obalu, z nichž je obal složen, potiskem, vytlaením nebo vyražením nebo jiným vhodným zpsobem nebo lze umístit na etiketu, která je k dané souásti pipevnna. Oznaování materiálu Materiál, ze kterého je obal vyroben lze spotebiteli identifikovat nkolika zpsoby: písmenným kódem i grafickým symbolem, íselným kódem nebo písmenným kódem. Grafické znaky Volba varianty grafické znaky je libovolná, jejich velikost není pedepsaná. Tyto znaky se doplují íselným, písmenným kódem nebo kombinací obou. Tyto všeobecn platné kódy pro identifikaci jsou dle SN která je pevzala z rozhodnutí komise 97/129/EU k zavedení systému identifikace obalových materiál. V pípad, že v norm požadovaný materiál nebo jeho zkratka není, doporuuje se využít oznaení ISO, jako nap. SN ISO Týká se to hlavn hlavn plast, kde se poet používaných druh stále rozšiuje. Píklad oznaení obalu z polypropylénu 4

5 Znaení kombinovaných obal a souástí obal složených z rzných materiál (kombinované obaly) Jedná se o obaly nebo souásti obal vyrobené z rzných vrstvených materiál jež nejdou run od sebe oddlit. Kombinovaný obal je složen z materiál rzných skupin, napíklad papír/polypropylén. Pokud je obal složený z materiál jedné skupiny, napíklad dvou druh plast, nejedná se o kombinovaný obal. Píklad oznaení vrstveného materiálu papír/polypropylén Identifikaní kód se skládá z písmen C, vyjadujícího, že se jedná o obal z kombinovaného materiálu. Za lomenou arou je uveden písmenný identifikaní kód, jehož zastoupení (vyjádeno plošnou hmotností) ve složení pevládá. íselný kód je dle pílohy H SN V tchto pípadech lze také použít písmenný identifikaní kód 7 znaící ostatní plast. 2) Zpsob nakládání s použitým obalem se oznaí podle normy SN Tuto informaci lze sdlit obdobn jako u identifikace materiálu, a to textem nebo grafickým symbolem. Na obalu, který po použití spadá do kategorie ostatní odpad (SN ), také komunální odpad, musí být uveden pokyn, že tento obal má být odložen v souladu s pedpisy pro nakládání s ostatním odpadem, nap.: Odložte na místo urené obcí k ukládání odpadu! Tento pokyn lze nahradit grafickou znakou. Grafická znaka pro nakládání s ostatním odpadem Na obalu, který po použití spadá do kategorie nebezpený odpad musí být pesné pokyny týkající se nakládání s prázdným obalem, nap. pokyn: Obal odevzdejte ve sbrn nebezpeného odpadu! Obdobn na obalech, které po použití vyžadují uritý zpsob nakládání i je nakládání s ním omezeno, musí být uveden pokyn k nakládání s obalem, nap.: Nespalovat v lokálním topení!, Nevhazovat do ohn nebezpeí výbuchu!, Vratný obal!. 5

6 3) Umístní informace na obalu Identifikaní znaení se umísuje pímo na souástech obalu, z nichž je obal složen, a to potiskem, vytlaením nebo vyražením nebo jiným vhodným zpsobem nebo je lze umístit na etiketu, která je k dané souásti pipevnna. Volba umístní je na rozhodnutí výrobce. Identifikaní znaení musí být odolné a trvanlivé, a to i po otevení obalu. 4) Druhy dobrovoln znaených souástí obal a obal - z jednoduše rozpoznatelných materiál (papír, sklo, devo a textil) - jejichž hmotnost je menší než 5g (nap. sáky, víka, uzávry, etikety apod.). - etikety, štítky, visaky; - víka, uzávry, zátky, záklopky, krytky; - dávkovae, aplikátory; - vnitní fixaní prostedky, proložky a vložky, pokud již nejsou oznaené napíklad potištním, prolisováním nebo vyražením; - jejichž jmenovitý objem je menší nebo roven 50 ml; - nepotištné flexibilní (mkké) fólie, pokud nejsou oznaeny etiketou. 5) Znaka Zelený bod Znaka Zelený bod je ochrannou známkou. Oznaení obalu znakou Zelený bod znamená, že za tento obal byl uhrazen finanní píspvek organizaci zajišující zptný odbr a využití obalového odpadu v souladu se Smrnicí ES 94/62. Znamená to tedy, že za obal, na kterém je znaka Zelený bod, výrobce zaplatil recyklaci. Znaka Zelený bod Použití ochranné známky Zelený bod na výrobcích distribuovaných v R je možné pouze se souhlasem autorizované obalové spolenosti EKO-KOM, a. s., která je nositelem práv na území R. Ochrannou známku mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se spoleností EKO-KOM, a. s. uzavenou Smlouvu o sdruženém plnní. Prostednictvím této smlouvy je poskytnuto oprávnní používat ochrannou známku Zelený bod. Spolenost EKO-KOM, a. s. získala licenci od organizace PRO EUROPE k užívání znaky Zelený bod na území eské republiky. Znaka nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochran životního prostedí. Znaka smí být užívána v jiném stát pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištní využití odpadu z obal. 6

7 Oznaování obal nábytku vyplývající z ustanovení SN Z ustanovení normy SN vyplývá povinnost oznaení jednotlivých obal (balík) údajem o jejich hmotnosti. Komerní oznaení vyplývající ze vztahu výrobce a obchodu Údaje na obalech nesmí být matoucí a takové, které by uvedly zákazníka v omyl. Pedevším tyto údaje, dle zákona o ochran spotebitele. 631/1992 Sb., nesmjí být klamavé. Proto se nesmí na obalu vyskytovat údaje nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepesné, nejasné, dvojsmyslné nebo pehnané. Podle tohoto zákona je povinností prodávajícího zajistit, aby byly výrobky viditeln a srozumiteln oznaeny názvem výrobku, oznaením výrobce nebo dovozce a dodavatele a údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti a dalšími údaji potebnými k identifikaci a užití výrobku. Obdobn i u nábytku stanoví SN povinnost oznaení výrobku štítkem nebo jiným zpsobem, který zaruuje trvalé a zetelné uvedení identifikaních údaj o výrobci, a výrobku a musí být i uvedeno provedení. Údaje na obalech nábytku se ídí vztahem výrobce odbratel za dodržení uvedených tchto zásad. Absence tchto údaj na obalech je možná jen tehdy, neníli jejich uvedení vzhledem k povaze obalu, možné. Zákon o ochran spotebitele také vyžaduje, aby údaje byly v eském jazyce. Doporuené údaje na obalech nábytku: - název výrobku - provedení výrobku - hmotnost vetn obalu - výrobce nebo dodavatel - identifikaní kód - árový kód V pípad, že je výrobek dodáván ve více obalech (balících) je nutné oznait každý samostatný obal zárove s obsahem konkrétního obalu. Jednotlivé obaly musí být oíslovány a z údaj na každém obalu musí být jasné poet obal (balík) na jeden kompletní výrobek. Tyto údaje musí být umístny trvanliv na obalu, nap. tiskem nebo nalepeným štítkem. Štítek nebo údaje musí být umístny viditeln, aby pi obvyklé manipulaci pi doprav nebo ve skladech, byly zetelné. Píklady umístní štítk na obalech 7

8 Manipulaní znaky podle SN EN ISO 780. Manipulaní znaky se používají v pípadech, že pi manipulaci a peprav vyžaduje obal zvláštní zacházení a v pípadech, že je pedpoklad že slovní informace není dostatená, napíklad pi exportu do dalších zemí. Avšak použití grafických manipulaních znaek neposkytuje garanci pro odpovídající manipulaci, základní dležitost má proto správný obal. Tyto znaky by se mly užívat jen tehdy, pokud je to nezbytné. Název znaky Základní manipulaní znaky Grafické zobrazení/ /barva ervená Význam TÍMTO SMREM NAHORU Upozoruje na správnou polohu pi manipulaci s obalem a pi jeho uložení. Znaka se použije v pípad, kdy zmna polohy mže zpsobit poškození zabaleného zboží K EHKÉ, OPATRN ZACHÁZET Upozoruje na kehkost obsahu a opatrné nakládání s e zabaleným výrobkem. Používá se v pípadech nebezpeí poškození psobením mechanického psobení (rázy, otesy apod.) CHRÁNIT P ED DEŠTM Upozoruje na nutnost ochrany proti psobení vlhka. Obaly takto oznaené se nesmjí pepravovat na otevených dopravních prostedcích a skladovat v nezastešených objektech a na zemi bez podložky Píklad umístní manipulaních znaek na obalu. 8

9 Na obalech nábytku se asto používá i nenormovaná manipulaní znaka nž asto s upozornním OPATRN OTVÍREJTE. Používá se v pípadech, kdy pi neopatrném rozezání obalu pi vybalování mže dojít k poškození výrobku. Manipulaní znaka nž /barva ervená/. Evidence obal a ohlašování údaj z této evidence. Zákon o obalech. 477/2001 Sb. zakládá povinnost zptného odbru obal, pokud osoba, která je uvádí na trh neprokáže, že se z tchto obal nestaly odpady. Zárove osoba, která uvádí na trh obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zptného odbru nebo využití odpadu z obal. Osoby, které mají povinnost zapsat se do Seznamu osob dle 14 zákona o odpadech mají také povinnost vést evidenci v rozsahu stanovenou vyhláškou. 641/2004 Sb., o rozsahu a zpsobu vedení evidence obal a ohlašování údaj z této evidence. Povinnost vést evidenci dle této vyhlášky nemají osoby, které mají uzavenou smlouvu s Autorizovanou obalovou spoleností. Dále nemají povinnost vést evidenci podle této vyhlášky osoby, které uvádí na trh nebo do obhu v eské republice obaly v celkovém množství menším než 300 kg za rok a zárove jejich roní obrat, respektive roní úhrn istého obratu nepekroí 4,5 mil. K. Vedení evidence se doporuuje i pi pedpokládaném pekroení tchto limit, protože od okamžiku pekroení jedné z tchto podmínek tato povinnost vzniká. Doporuuje se tedy vést alespo základní prbžnou evidenci, aby byl k dispozici pehled, zda nedochází k pekroení tchto limit a aby bylo možné kontrolním orgánm prokázat, že množství uvedených obal na trh bylo menší než 300 kg/rok. Rozsah ohlašovací povinnosti dle vyhlášky. 641/2004 Sb. se liší podle spektra obal uvádných na trh. Pro evidenci dle uvedených pedpis jsou na trhu k dispozici software, nap. OBAL 8 - Aktuální verze Obaly nábytku Konkrétní zpsob balení nábytku je pedevším vcí dohody mezi výrobcem a odbratelem. Obaly nábytku se rozlišují pedevším podle venkovního materiálu, který má základní ochrannou funkci, a dále dle typu a montáže nábytku (demontovatelné nebo smontované typy, alounní, židle apod.). Další materiály jsou výplové a prokládací. Pi použití kartonážních výrobk, a na vnjší obaly, nebo pro píezy užitými zpravidla jako výplové jednotky, se využívá katalogu FEFCO. V tomto katalogu mají základní kartonážní výrobky (klopové krabice, dvou a více dílné obaly, tvarové výseky-píezy, vícedílné obaly zasouvající se do sebe, vícedílné obaly 9

10 vyžadující ped použitím sešití, lepené skládané obaly a vnitní vybavení obal) pedleny íselné kódy s mezinárodní platností. Ukládání nábytku v obalech Úel Materiál Charakteristika proložení dílc ochrana el a hran dílc vyrovnání vrstev kování vnitní ochrana, nábytek smontovaný vnitní ochrana, nábytek demontovaný ochranný obal, (vnjší) uzavírání obal - kloboukový papír - folie pnového polyetylénu - píezy z pnového polystyrenu - píezy z PE pny - skládaky z vlnité lepenky - 25 g/m 2, formáty 600 x 800 m, hladký - tl. 0,8, 2, 3 mm, role, š. 800, 120, 150 mm - 16 kg/m 3, nízkohustotní PE pna - tí nebo ptivrstvá vlnitá lepenka, FEFCO skupina 9, vnitní vybavení obal - tl. 3 5 mm - DVDT - píezy z pnového polystyrenu - píezy z PE pny - ostatní materiál - materiál tloušky dílc, obalený klobouk. papírem nebo fólií z pnového PE - PE sáky - kartonové krabice - píezy z vlnité lepenky - folie pnového polyetylénu - návleky z netkané textilie - bublinková folie - balicí papír - dvouvrstvá lepenka - píezy z vlnité lepenky - folie pnového polyetylénu - balicí papír - dvouvrstvá lepenka - dvouvrstvá vlnitá lepenka - PE folie - smršovací folie - prtažné (stretch) folie - kartonové krabice - bublinková folie - kloboukový papír krepovaný - obaláská pevná páska - PP - sešívání obal (sponkování) - lepení obal - páskování - PE folie min. tl. 0,1 mm - tívrstvá vlnitá lepenka - dvou nebo tívrstvá lepenky, specifikace FEFCO g/m 2 - jednovrstvá - 25 g/m 2, š. 100, 1200, 1500 mm - dle specifikace FEFCO - individuální kusová výroba, malé nároky na ochranu - min. tl. 0,1 mm; folie, hadice, polohadice; alounný nábytek; kombinace s vlnitou lepenkou - tl. 0,19-0,34 mm; menší smontované kusy, balení dílc demont. nábytku - demontovaný i smontovaný nábytek, alounné výrobky runí i strojová aplikace - klopové a vícedílné krabice; tí nebo ptivrstvá lepenka; - alounné výrobky, dvouvrstvé - 25 g/m 2, ovin židlí a dílc rotaního tvaru - run nebo odvíjecí strojky - runí sešívaky - termoplastická lepidla; disperzní lepidla - runí, PE, PET pásky, š mm + ocelové spony a ochrana hran z plastu nebo papíru; pipevnní balík na palety 10

11 Píklady ukládání smontovaného a demontovaného nábytku do obalu: Pozice Název Materiál 1 dílce demontovaného typu nábytku 2 proložení dílc, ochrana horních spodních ploch kloboukový papír nebo folie z pnového polyetylénu píez pnového polystyrenu nebo pnového 3a polyetylénu vyplnní mezery nebo skládaný píez z tívrstvé vlnité lepenky nap. 3b FEFCO ochrana el dílc tí nebo ptivrstvá vlnitá lepenka nebo DVDT 3-5 mm 5 ochrana ela dílce ptivrstvá vlnitá lepenka nebo DVDT 3-5 mm píez pnového polystyrenu nebo pnového 6 vyplnní mezery, ochrana el dílc polyetylénu, nebo složený píez z vlnité lepenky, nebo smotek z dvouvrstvé vlnité lepenky 7a píez pnového polystyrenu nebo pnového ochrana bok ukládaného typu a polyetylénu 7b vyplnní mezery nebo skládaný píez z tívrstvé vlnité lepenky nap. FEFCO ochrana horních (spodních) ploch tívrstvá vlnitá lepenka, píez z pnového polyetylénu ukládaného výrobku tl. ~5 mm 9 ochrana sklenné výpln (zrcadla) pti nebo sedmivrstvá vlnitá lepenka, nebo DVDT 5 10 ochrana ukládaného výrobku v kloboukový papír, nebo folie pnového polyetylénu, obalu nebo návlek z netkané textilie 11 vnitní ochrana ásti se sklennou folie pnového polyetylénu, pnový polystyren výplní (zrcadlem) tl mm 12 ochrana hran ptivrstvá vlnitá lepenka nebo DVDT tl. 5 mm 13 ochrany roh ukládaného nábytku výlisky z pnového polystyrenu, nebo ochranné rohy z vlnité lepenky nebo kartonu 14 ochranný díl, vyrovnání noh plošný materiál (DTD. PDP apod.), od výrobku oddleno vnitní ochrannou 3.1 Balení do (dvouvrstvé) vlnité lepenky Vlnitá lepenka je klasický balící materiál. Vzniká spojením jedné nebo dvou vrstev zvlnného papíru, které se stídav lepí mezi vrstvy rovného papíru. Pi balení nábytku se používá na proložení nebo vnitní ochranu v balících a na vnitní ochranu hran alounného nábytku. Jako vrchní ochranný obal se nedoporuuje, pro tento úel se využívá jen pi balení kusové individuální výroby nebo jako nouzové balení. astjší je užití s PE fólií, kdy zabalené výrobky do dvouvrstvé vlnité lepenky jspou následn pekryté folií a manipulaní štítky a znaky se lepí pod folii na vlnitou 11

12 lepenku. Uzavení obalu se dje pomocí obaláské samolepicí pásky (PP) run, nebo pomocí odvíjecích strojk. Odvíjecí strojek lepicí pásky 3.2 Balení do kartonu (krabic z tí a ptivrstvé vlnité lepenky) Pro balení nábytku se využívá pedevším klopnových krabic (dle specifikace FEFECO skupina 2) a vícedílných krabic (víko-dno, dle specifikace FEFCO skupina 3). Pi objednávce se uvádí vnitní rozmry krabic. Tyto rozmry bývají o 5 10 mm vtší, než ukládaný výrobek vetn vnitní ochrany. Obaly se uzavírají obaláskou samolepicí páskou a v pípad požadavku i plastovou cyklopáskou s ochranou hran pod páskou. Další z možností uzavírání je sešívání prmyslovými spojovai nebo lepení. Píklad hotového obalu, krabice z vlnité lepenky: Runí pískováka: Runí sponkovaka na uzavírání krabic: 12

13 3.3 Balení do plastových folií Minimální tlouška plastových fólií (PE) pro balení nábytku je 0,1 mm. Balení do folie se obvykle kombinuje s vlnitou lepenkou. Typickým použitím je balení alounných výrobk, pi kterém se využívá i jednovrstvá bublinková folie. Balení alounních výrobk do plastové folie: Pozice Název Materiál 1 venkovní krycí obal PE folie 2 ochrana podruek a hran bublinková folie nebo pls tl. 3 mm nebo vlnitá lepenka 3 ochrana výrobku a hran dle požadavk, pod folií celý výrobek nebo jen hrany, vlnitá lepenka nebo píezy z tívrstvé lepenky nap. FEFCO ochrana el noh bublinková folie, nebo vlnitá lepenka, nebo pls 4.4 Balení do smršovacích folií Obaly s použitím smršovací folie mají výhodu dobré kompaktnosti hotového balíku. Kombinují se s materiály obdobn jako u balení do krabic. Nezbytností je, jako u všech typ balení, ochrana hran a roh. Na menší obaly je možné použít runí teplodušnou pistoli, pro vtší se používá strojní zaízení s tunelem. Tunelový stroj pro balení do smršovací folie 13

14 Možný zpsob uložení stolu pi balením do smršovací folie: Pozice Název Materiál 1 vnitní ochrana noh folie z pnového polyetylénu 2 vyplnní prázdného prostoru pnový polystyren, nebo skládaný píez tívrstvé lepenky 3 ochrana bok ptivrstvá vlnitá lepenka, nebo DVDT 5 mm 4 ochrana roh stolové desky ochranné rožky z kartonu 5 ochrana krátkých bok balíku skládaný píez z tívrstvé vlnité lepenky nap. FEFCO balíek (krabice) s kováním, vytsnní prostoru krabice z tívrstvé vlnité lepenky + smotky vlnité lepenky 7 ochrana horní plochy stolové desky ptivrstvé vlnitá lepenka 3.5 Balení do prtažné (stretch) folie Balení, kdy je použita prtažná folie jako vnjší krycí vrstva, vykazuje dostatenou tuhost balíku a je vhodné pro všechny typy nábytku. Balení se provádí, zvlášt u menších obal, run, nebo pomocí strojních ovíjeek. 14

15 Píklad balení alounného do prtažné folie výrobku pomocí strojní obojeky: Pozice Název Materiál 1 vnitní ochranná vrstva prtažná (stretch) folie, tl. 0,20, 0,23 mm 2 ochrana podruek skládaný píez z ptivrstvé vlnité lepenky 3 ochrana hran píezy z tí nebo ptivrstvé vlnité lepenky, nap. FEFCO vyrovnání podruky píez z pnového polystyrenu, nebo píez vlnité lepenky, nap. FEFCO 0667 (spod. podruka pi expedici na stojato ) nebo FEFCO 0940 (horní, nezatížená podruka) 5 vnitní ochrana - podruky jednovrstvá bublinková folie Obr. (. ) Odvíjecí stroj Obr. (. ) Runí odvíjeka prtažné folie 15

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 26

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 Obsah... 0 0 VŠEOBECN... 2 0.1 OZNAENÍ ZÁKLADNÍCH NOREM... 2 0.2 ODBORNÉ TERMÍNY... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 1.1 ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI... 3 2.1 ÚPRAVA STRÁNKY... 5 2.2 ÍSLOVÁNÍ STRÁNEK... 5 2.3 ÍSLOVÁNÍ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více