CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : ) Dvourotorov shrnovaë

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë"

Transkript

1 I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : ) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì pro Pˆttinger. Jako V ö partner v zemïdïlskè technice V m nabìzìme kvalitu a v kon spojenè s bezpeënou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmìnky pouûitì naöich zemïdïlsk ch stroj a tyto poûadavky neust le zohledúovat p i v voji nov ch za ÌzenÌ, prosìme V s o nïkterè údaje. KromÏ toho m me tìm takè moûnost cìlenï V s informovat o nov ch v vojìch. RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost Povinnost ruëenì za v robek zavazuje v robce a obchodnìka p i prodeji za ÌzenÌ p edat n vod pro provoz a zaökolit z kaznìka na stroji s upozornïnìm na p edpisy pro obsluhu, bezpeënostnì p edpisy a p edpisy pro údrûbu. Na d kaz, ûe byl stroj a n vod pro provoz dnï p ed n, je nutnè potvrzenì. Pro tento úëel zaölete podepsan - Dokument A firmï Pˆttinger. - Dokument B z st v u odbornèho podniku, kter p ed v stroj. - Dokument C obdrûì z kaznìk. - Dokument D (pokyny pro p ed nì v robku) zaölete podepsan firmï Pˆttinger Ve smyslu z kona ruëenì za v robek je kaûd zemïdïlec podnikatel. VÏcn ökoda ve smyslu ruëenì za v robek je ökoda, kter vznik vlivem stroje, avöak na nïm nevznik, za ruëenì se poëìt se samodrûbou (Euro 500,-). PodnikatelskÈ vïcnè ökody ve smyslu z kona jsou z ruëenì vylouëeny. Pozor! TakÈ p i pozdïjöìm dalöìm p ed nì stroje z kaznìkem musì b t spolup ed n n vod pro provoz a odbïratel stroje musì b t zaökolen upozornïnìm na jmenovanè p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnï technick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prok z nì, ûe byly stroj i n vod k obsluze dnï p ed ny, je nutnè potvrzenì. Dokument A vyplúte, podepiöte a zaölete zpït z stupci v robnìho podniku. Dokument B z st v prodejnì organizaci, kter stroj p ed v. Dokument C obdrûì z kaznìk. P ed vacì protokol (A) a pokyny pro p ed nì v robku (D) ihned odeölete na adresu: A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika Dokum D Anbaugeräte - -

4 OBSAH! Dodrûujte bezpeënostnì p edpisy uvedenè v p Ìloze! Obsah V znam varovn ch znaëek...4 ZnaËka CE...4 P ipojenì na taûn prost edek...5 ZapojenÌ hydrauliky...5 ZapojenÌ hydraulick ch p Ìpoj k taûnèmu prost edku...5 DÈlka kloubovèho h Ìdele...6 OdstavenÌ stroje...7 P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy...8 JÌzda na ve ejn ch komunikacìch...9 PracovnÌ poloha stroje TOP 700 / P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy...10 P Ìpravy pro pouûitì...11 NastavenÌ pracovnìho z bïru...11 SYST M MULTITAST...12 ShrnovacÌ systèm ÑMULTITASTì...12 POUéITÕ...14 VöeobecnÈ smïrnice p i pr ci se strojem...14 BezpeËnostnÌ upozornïnì...14 PoËet ot Ëek kloubovèho h Ìdele...14 ObracecÌ manèvr v pracovnì poloze...14 Shrnov nì pouze s jednìm rotorem...15 POUéITÕ NA SVAHU...16 OpatrnÏ p i ot ËenÌ na svahu...16 DRéBA...17 BezpeËnostnÌ p edpisy...17 VöeobecnÈ informace o drûbï...17»iötïnì Ë stì stroje...17 OdstavenÌ na venkovnìm prostoru...17 Zazimov nì...17 KloubovÈ h Ìdele...17 HydraulickÈ za ÌenÌ...17 MazacÌ pl n...18 P evodovka...18 Ramena prst...19 PruûnÈ prsty...19 TechnickÈ daje...20 UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku...20 VybavenÌ na p anì...20 PouûÌv nì rotaënìho shrnovaëe, kterè je v souladu s urëenìm...20 PÿÂLOHA...21 BezpeËnostnÌ upozornïnì...23 Kloubov h Ìdel...24 MazacÌ prost edky...26 JednoËinn p Ìpoj hydrauliky...28 Obsluha...28 Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch...29 Kombinace traktoru s nesen m n adìm...30 ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi EHS. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m. V znam varovn ch znaëek Nikdy nesahejte do prostoru, kde je nebezpeëì rozdrcenì, pokud se v prostoru mohou pohybovat strojnì souë sti. Nevstupujte do prostoru rotor, pokud bïûì motor traktoru. Nezdrûujte se v dosahu skl pïnì pracovnìho n adì. 0600_-INHALT_

5 PÿIPOJENÕ P ipojenì na taûn prost edek BezpeËnostnÌ upozornïnì: viz p Ìloha A1 bod 8a. - h. - Stroj agregujte s traktorem. - UpevnÏte spodnì ramena hydrauliky ( U ) tak, aby se stroj nemohl stranovï vychylovat. EUROTOP 771, 801, 881 ZapojenÌ hydrauliky Na traktoru musì b t nejmène jeden jednocinn a jeden dvoucinn hydraulick prìpoj (DW, EW). Jednocinn hydraulick prìpoj: V prìpade, ze m traktor pouze jeden jednocinn prìpoj, je nutno namontovat prìdavn rozvadec (viz. pripojenì). - tìm je mozno ovl dat kazd okruh samostatne EUROTOP 701 Na traktoru musì b t nejmène jeden jednocinn hydraulick prìpoj (EW). ZapojenÌ hydraulick ch p Ìpoj k taûnèmu prost edku - hydraulickè vedenì p ipojujte jen p i uzav enèm kohoutu (poloha A) u traktoru. do roku v roby OpÏrnou patku (5b) zvednïte a Ëepem zajistïte (B). N strënè spojky s ochrann mi "EW" napojte na jednoëinn ÌdÌcÌ ventil. ObÈ n strënè spojky s ochrann mi "DW" napojte na dvojëinn ÌdÌcÌ ventil. DW EW od roku v roby Odstavnou podpïru vytaûenìm odjistìte (5a) a odklopìte (5b) - Pruûinou zajiötïn Ëep (B) se samoëinï zajistì EL GW WW WW= irokoúhl kloub TaûnÈ lano - Lano (S) upevnïte do kabiny taûnèho prost edku anbau_

6 PÿIPOJENÕ DÈlka kloubovèho h Ìdele - P ed prvnìm pouûitìm je t eba p ezkouöet dèlku kloubovèho h Ìdele a pop ÌpadÏ ji p izp sobit (viz takè kapitola "P izp sobenì kloubovèho h Ìdele" v p Ìloze B. L Pr bïh nastavenì dèlky - K p izp sobenì dèlky podrûte obï poloviny v vodovèho h Ìdele v nej-kratöì provozní poloze vedle sebe a oznaëte (L2). SpodnÌ t hla z vïsu * SpodnÌ vodicì rameno hydrauliky (U) upevnïte tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat anbau_

7 PÿIPOJENÕ OdstavenÌ stroje Stroj m ûe b t odstaven jak z pracovnì polohy, tak i z p epravnì polohy. Stroj odstavte stabilnï! do roku v roby Vyklopte podpûrnou nohu (5a). - Dbejte na to, aby byl aretaënì Ëep (B) dnï zasunut. Vzniknou-li problèmy p i odpojov nì: - Nastavte kr tce ÌdicÌ ventil (ST) na "kles nì" (s). Tak bude redukov n p Ìpadn zbytkov tlak v rychlospojce a hydraulickè vedenì m ûe b t nakonec bezproblèmovï odpojeno. St 0 h s E TD 26/2/16 a - OdstraÚte taûnè lano z kabiny taûnèho prost edku. - Odpojte p ÌvodnÌ kabel elektroinstalace od traktoru - Odmontujte stroj od taûnèho prost edku. od roku v roby Pruûinou zajiötïn Ëep (B) odjistïte - Odstavnou podpïru sklopte (5a) a nechte zajistit UpozornÏnÌ: Odebr nìm hrabic (1a) m ûe b t zmenöena odstavn v öka p ÌpadnÏ öì ka. - Vyt hnïte kloubov h Ìdel (GW) a odloûte na hrdlo. - UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) - Pripojte hydraulickè prìpoje k traktoru (EW, DW). EW, DW: jednocinn a dvoucinn = EUROTOP 771, 801, 881 EW: jednocinn = EUROTOP anbau_

8 PÿEPRAVNÕ POLOHA P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy Z bezpeënostnìch d vod odpojte kloubov h Ìdel a vyëkejte klidovèho stavu rotoru. P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. 1. Kohout otev en (poloha E) ST 4. UjistÏte se, ûe oblast vykl pïnì je voln a ûe se nikdo nenach zì v nebezpeënè oblasti. 5. Oba rotory zvednïte kousek od zemï. K tomu aktivujte jednoëinn ÌdicÌ ventil (ST). 6. Uved'te vnïjöì rotor do nejuûöì provoznì polohy. Tento pracovnì krok vöak proved'te jen tehdy, je-li to nutnè, nap Ìklad ke zmenöenì celkovè v öky stroje. Pozor!! P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. a E TD// TD 44/94/15 2. SejmÏte hrabice (1a) na obou rotorech. Toto sejmutì hrabic (1a) proved'te jen tehdy, je-li to nutnè, nap Ìklad ke zmenöenì celkovè v öky stroje. Hrabice (1a) nasuúte na Ëepy drû ku na pojìzdnèm r mu a zajistïte z padkou. a1 a2 7. Oba rotory vyklopte do p epravnì polohy. K tomu aktivujte jednoëinn ÌdicÌ ventil (ST). Pozor! Zkontrolujte, zda zajiöt'ovacì h Ëek adnï zapadl (10) OchranÈ r my (6) vlevo a vpravo vklopte dovnit a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). TD// 8. Ochrannou trubku (10) zaklopte dozadu (poloha T). Ochrann trubka (10) v p epravnì poloze.9. a 10 t TD 50/96/10 9. UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) 0600_-TRANSPORT_

9 PÿEPRAVNÕ POLOHA JÌzda na ve ejn ch komunikacìch Stroj dopravujte pouze v p epravnì poloze (H2)! Pozor! Dodrûujte n sledujìcì pracovnì postupy: RotorovÈ jednotky plnï zdvihnïte ST (H2) UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) a E TD// * Dodrûujte p edpisy z konod rc VaöÌ zemï. * JÌzda na ve ejn ch silnicìch m ûe b t prov dïna pouze tak, jak je pops na v kapitole "P epravnì poloha". * Ochrann za ÌzenÌ musì b t v dnèm stavu. * V kyvnè souë sti je t eba uvèst p ed zaë tkem jìzdy do spr vnè polohy a zajistit proti nebezpeën m zmïn m polohy. * P ed zaë tkem jìzdy p ezkouöejte funkci osvïtlenì. * D leûitè informace naleznete takè v p Ìloze tohoto n vodu k pouûitì. ZajiötÏnÌ je provedeno hydraulicky, zajiöùovacì h ky (10) jsou k dispozici jako p ÌdavnÈ jiötïnì. 10 TD// NenÌ-li tento postup dodrûen, m ûe b t za urëit ch okolnostì transportnì öì ka stroje vïtöì neû 3 m. 10 < 3 m _-TRANSPORT_

10 PRACOVNÕ POLOHA PracovnÌ poloha stroje TOP 700 / 770 Nezdrûujte se v oblasti v kyvu pracovnìch rotor. 4. Oba rotory vyklopte do pracovnì polohy. * JednoËinn ÌdicÌ ventil (ST) nastavte kr tce na "zved nì" a z roveú t hnïte za lano (S). TÌm budou uvolnïny zajiöt'ovacì h Ëky (10). * Nakonec nastavte ÌdicÌ ventil (ST) na "kles nì" a rotaënì jednotky sklopte aû na zem. 10 P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy S * P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. TD Kohout otev en (poloha E) 10 ST 5. Ochran r m (6) vlevo a vpravo vyklopte ven a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). a E TD// 2. ObÏ ochrannè trubky (10) vyklopte nahoru (poloha A). 10 a t TD 50/96/10 3. UjistÏte se, ûe oblast vykl pïnì je voln a ûe se nikdo nenach zì v nebezpeënè oblasti. arbeitsstellung (289)

11 PRACOVNÕ POLOHA Pozor! P Ìpravy pro pouûitì Nevstupujte do z beru rotoru rukou pokud bïûì hnacì motor. NastavenÌ pracovnìho z bïru V z vislosti na pracovnìch podmìnk ch a p izp sobenì n sledn m operacìm (sklizeú samosbïracìm vozem) je moûnè mïnit pracovnì z bïr od 7 m do 7,8 m. 1. Na oba rotory namontujte vöechna prstov ramena * NasaÔte prstov ramena ( 1a ) a zajistïte pruûn mi kolìky (V). TD 44/94/15 a1 a2 2. Ochrann r m (6) vlevo a vpravo sklopte ven a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). NastavenÌ pracovnìho z bïru (A1 - A2) - Kohout otev en (poloha E) - K tomu aktivujte dvojëinn ÌdicÌ ventil (ST). UpozornÏnÌ! KluznÈ plochy nakonzervujte. arbeitsstellung (289)

12 SYST M MULTITAST ShrnovacÌ systèm ÑMULTITASTì OtoËn Ëep (1) ShrnovacÌ rotory nejsou pevnï uloûeny, n brû na Ëepu (1). OpÏrnÈ kolo (2) P i pr ci na velmi nerovnèm pozemku je pomocì opïrn ch kol dosahov no vych lenì rotor aû 6. Prsty rotoru shrnujì ËistÏ sklìzen materi l, protoûe jsou velice blìzko opïrn ch kol. PouûitÌ stroje bez opïrn ch kol (2) Lze tèû bez pracovat bez opïrnèho kola (2). P i pr ci bez opïrnèho kola (2) dbejte n sledujìcìch pokyn n prava rotor musì b t otoëena do pozice (4) - nebezpeëì vzniku trhlin na r mu v d sledku p etìûenì otoën Ëep (1) rotoru musì b t pevnï uloûen a zajiötïn - jinak se rotor pootoëì a prsty budou se zapìchnou do zemï Vyrovn v nì nerovnostì se zajiötïn m Ëepem nenì optim lnì. P estavenì a zajiötïnì rotor : - viz. n sledujìcì strana Multitast_

13 SYST M MULTITAST EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A ZajiötÏnÌ rotor : demontujte n pravu uvonïte örouby (6 x M 14x35) podvozek otoëte o 180 (4a) a zajistïte n pravu namontujte (poloha 4) ramena obou rotor rovnobïûnï srovnejte na rovnè ploöe s r mem shrnovaëe namontujte oba örouby "3a" - örouby M16 x 70 demontujte opïrn kola 3a M16 x 0 3b TD b EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A P estavenì rotor - nasazenì s opïrn mi koli (2): demontujte n pravu uvonïte örouby (6 x M 14x35) podvozek otoëte o 180 (5a) a zajistïte n pravu namontujte (poloha 5) poloûte oba rotory na rovnou plochu namontujte opïrnè kolo (2) demontujte oba örouby Ñ3aì namontujte na obe strany gumovè tlumice Ñ3bì Multitast_

14 POUéITÕ VöeobecnÈ smïrnice p i pr ci se strojem - VeökerÈ pr ce v okruhu rotoru mohou b t prov dïny jen p i vypnutèm kloubovèm h Ìdeli. Pozor! Nevstupujte do prostoru rotoru, dokud bïûì hnacì motor. - Zvolte takovou pracovnì rychlost, aby shrnovan materi l byl snadno a ËistÏ hrab n. - p i p etìûenì sniûte rychlost o 1 stupeú BezpeËnostnÌ upozornïnì 1. ZapnutÌ pohonu kloubovèho h Ìdele Pohon kloubovèho h Ìdele zapìnejte z sadnï jen tehdy, nach zejì-li se vöechna bezpeënostnì za ÌzenÌ (kryty, ochrannè plachty, obaly atd.) v dnèm stavu a jsou-li na stroji p ipevnïny v ochrannè poloze. 2. ZapÌnejte stroj jen v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsan poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele (nap. maxim lnï 540 U/MIN)! ätìtek, upevnïn vedle pohonu, informuje, na jak poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele je stroj vybaven. - Ovl dacì ventil (ST) postavte do plovoucì polohy nebo do polohy spuötïnì PÌstnice obou zvedacìch v lc se tak uvolnì a rotorovè rotory se p izp sobì p dnìm nerovnostem TD 26/2/16 s 0 St h a E PoËet ot Ëek kloubovèho h Ìdele maxim lnì poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele = 540 U/MIN - Nejp ÌznivÏjöÌ poëet ot Ëek je okolo 450 U/min. - Pokud by byla pìce hrabicemi strh v na zpït z dku v nepravideln ch pruzìch (neëist pr ce), pak zmenöete poëet ot Ëek v vodovèho h Ìdele. - Vodici dr ha ramen prst je staviteln (optim lnì vedeni ramen). - NastavenÌ v ökovè polohy zvedacìch ramen ( H1) - SpodnÌ t hla z vïsu (U) taûnèho prost edku musì b t na bocìch zajiötïny tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat. - Aby jsme dos hli ËistÈ pr ce, musì b t obraceë ve vodorovnè poloze. P Ìpustn je mìrn sklon smïrem dop edu TD 27/99/11 H1 ObracecÌ manèvr v pracovnì poloze Rotory mohou b t, aktivacì jednoëinnèho ÌdicÌho ventilu (ST), vyklopeny nahoru (poloha H1). P itom nesmì b t pohon vypnut. RuËnÌ p ka (8) - V öka prst se p estavuje pomocì ruënì p ky (8), ale prsty by se mïly lehce dot kat p dy Pozor! Nevstupujte do prostoru rotoru, dokud bïûì hnacì motor. H1 P i velmi nìzkèm nastavenì prst bude sbìran pokos neëiöùov n a poökozen ko enov systèm plodiny - NastavenÌ bïhem pr ce kontrolujte TD 50/96/17 D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce (viz p Ìoha-A1 bod. 1, 2, 3 a 4) 272 / einsatz

15 TD34/90/23 POUéITÕ Shrnov nì pouze s jednìm rotorem Pro p ejìûdïnì Ë steënï vytvo enèho dku nebo pokud je nutno z klidov ch d vod shrnovat pouze s jednìm rotorem, m ûe tak b t prov dïno na z kladï dvojitèho pohonu stroje. UpozornÏnÌ! Rotor nezdvihejte vìce neû do polohy na vrati pole (FT). P i zdvihu rotoru do 90 polohy dojde p i provozu stroje k poökozenì kloubovè h Ìdele. Pozor! Nevstupujte do prostoru dosahu rotoru pokud bïûì motor traktoru FT OddÏlen zdvih m ûe b t prov dïn pomocì dvou variant + Varianta 1 * P edvolba funkce pomocì hydraulickèho ovl dacìho pultu Pr bïh: - Rotory mohou b t p edvoleny pro zdvih jednotlivï. - P ku (L nebo R) p estavte na ovl dacìm pultu do polohy ÑONì - Aktivujte ÌdÌcÌ ventil hydrauliky traktoru. - P edvolen rotor se zdvihne pouze do polohy pro pr ci na vrati pole (FT). - P itom nemusì b t vypìn n pohon stroje. Funkce hydraulickèho ovl dacìho pultu: P ka L = lev rotor P ka R = prav rotor Poloha A = UzavÌracÌ ventil otev en Poloha B = UzavÌracÌ ventil uzav en Varianta 2 * ElektrickÈ p edvolbovè ovl d nì P i vypnutèm ovl d nì jednotlivèho zdvihu se zdvihajì obï rotorovè jednotky, p estoûe je aktivov n pouze jeden ovl dacì okruh hydrauliky traktoru. Stiskem tlaënèho tlaëìtka na ovl dacìm pultu se aktivuje jednotliv zdvih ûacìch jednotek. - P i aktivovanèm jednotlivèm zdvihu na ovl dacìm pultu svìtì kontrolnì û rovka. - Aktivujte p Ìsluön ovl dacì ventil hydrauliky traktoru (ST1 nebo ST2) - P edvolen rotorov jednotka se zdvihne aû do zdvihnutè polohy rotoru na vrati pole (FT). UpozornÏnÌ! Pro uvedenou variantu v bavy stroje je na traktoru nutn jeden p Ìdavn jednoëinn hydraulick okruh (EW). 0700_-Einkreiselbedienung_ ) Zvl ötnì v bava

16 TD 33/97/2 POUéITÕ NA SVAHU OpatrnÏ p i ot ËenÌ na svahu NebezpeËÌ p evrhutì TÌhovÈ sìly rotor (G) p sobì na podvozek shrnovaëe. To m ûe vèst p i pr ci na svahu k obvzl ötï nebezpeën m situacìm. p i hydraulickèm zvednutì rotoru - p i pr ci na svahu doch zì k nerovnomïrnèmu rozloûenì sil (G) p sobìcìch na stroj BezpeËnostnÌ p edpisy p i projìûdïnì zat Ëky zpomalte p i pr ci na svahu se vyhnïte nebezpeën m ot ËecÌm manèvr m TD 33/97/1 G p i projìûdïnì zat Ëek se zvednut mi rotory (288) Hangfahrt

17 DRéBA OäETÿOV NÕ BezpeËnostnÌ p edpisy - P ed se izov nìm, drûbou a opravami vypnïte motor. VöeobecnÈ informace o drûbï Abyste udrûeli stroj i po dlouhè dobï provozu v dobrèm stavu, dodrûujte prosìm upozornïnì uveden v n sledujìcìm textu: - Po prvnìch hodin ch provozu dot hnïte vöechny örouby. Zvl ötï vïnujte pozornost: - öroubovèmu upevnïnì noû u ûacìch stroj - öroubov m spoj m u obraceë a shrnovaë N hradnì dìly a. Pro stroje jsou koncipov ny origin lnì Ë sti a p ÌsluöenstvÌ. b. V slovnï upozorúujeme na to, ûe n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, kterè nebyly dod ny naöì firmou, nejsou n mi p ezkouöeny a povoleny. c. Mont û a/nebo pouûitì takov ch v robk m ûe za urëit ch okolnostì zmïnit nebo ovlivnit konstrukënï danè vlastnosti. Za ökody, kterè jsou zpûsobenè pouûitìm neorigin lnìch Ë stì a p Ìsluöenství, v robce neruëì. d. SvÈvolnÈ zmïny, jako je pouûitì jin ch konstrukënìch Ë stì na stroji, vyluëuje ruëenì v robce. OdstavenÌ na venkovnìm prostoru P i delöìm odstavenìm na venkovnìm prostoru oëistïte pìstnici a nakonzervujte tukem. TD 49/93/2 FeTT Zazimov nì - Stroj p ed zazimov nìm dnï vyëistïte. - Odstavte tak, aby byl stroj chr nïn p ed zimou. - VymÏÚte pop. doplúte p evodov olej. - HolÈ Ë sti chraúte p ed korozì. - Mazejte podle mazacìho pl nu mìsta, kter je t eba mazat. KloubovÈ h Ìdele - viz. takè upozornïnì v p Ìloze UpozornÏnÌ pro drûbu! Dodrûujte z kladnì pravidla uveden v tomto n vodï k pouûìv nì. V p ÌpadÏ, ûe nejsou stanoveny û dnè zvl ötnì pokyny, platì p edpisy jednotliv ch v robc kloubov ch h ÌdelÌ. HydraulickÈ za ÌenÌ Pozor, nebezpeëì poranïnì a infekce! Kapaliny vystupujìcì pod vysok m tlakem mohou proniknout k ûì. Proto v p ÌpadÏ nebezpeëì musìte jìt okamûitï k lèka i! BezpeËnostnÌ p edpisy P ed se izov nìm, drûbou a opravami vypnïte motor. Pr ce pod strojem neprov dïjte bez bezpeënè podpory. Po prvnìch hodin ch provozu dot hnïte vöechny örouby. Pokyny pro opravy Dodrûujte prosìm pokyny pro opravy uvedenè v p Ìloze (jsou-li uvedeny).»iötïnì Ë stì stroje Pozor! NepouûÌvejte ËiötÏnÌ stlaëen m vzduchem k ËiötÏnÌ loûiskov ch a hydraulick ch Ë stì. - NebezpeËÌ tvorby korozi! - Po vyëiötïnì stroj namaûte podle mazacìho pl nu a proved'te kr tk zkuöebnì bïh. -»iötïnìm p Ìli vysok m tlakem se m ûe poökodit lak. Po uplynutì prvnìch 10 provoznìch hodin a n slednï po 50 provoznìch hodin ch - Zkontrolujte hydraulick agreg t a trubkov vedenì z hlediska tïsnosti a pop. dot hnïte öroubov spojenì. P ed kaûd m uvedenìm do provozu - Zkontrolujte hydraulickè hadice z hlediska tïsnosti. Opot ebovanè nebo poökozenè hydraulickè hadice ihned vymïúte. VymÏnÏnÈ hadice musì kvalitou vyhovovat poûadavk m v robce. Hadicov vedenì podlèhajì p irozenèmu st rnutì, nep ekraëujte dobu pouûìv nì 5-6 rok. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

18 TECHNICK DRéBA MazacÌ pl n 20 h kaûd ch 20 hodin 1 J 1 x roënï FETT (IV) Liter TUK Viz kapitola "MazacÌ prost edky vyd nì..." litru P evodovka Olejov n plú: 1 litr SAE 90 Kontrola hladiny oleje: Hladinu oleje zijstìte pomocì kontrolnìho öroubu (1). V mïna oleje: NejpozdÏji po kaûd ch 500ha. 8 h FEtt Wartung_

19 TECHNICK DRéBA Ramena prst Odstup (A) by mïl Ëinit p i bïûnèm provozu cca. 1 mm. Pokud je v le na h Ìdeli (W) vïtöì, m ûe b t provedena korekce stavu pomocì vymezovacìch podloûek. Je-li odstup (A) vïtöì neû 4 mm, pak je nutnè provèst okamûitou v mïnu pouzder (B) na vnit nì stranï ramen shrnovaëe. Jinak na stroji mohou vzniknout n sledn poökozenì dìl. V p ÌpadÏ v mïny pouzder se prosìm laskavï obraùte pro radu na autorizovan servis! (Maz nì kluzn ch ploch pouzder, poloha pruûn ch kolìk kladek). Pozor! Odstup (A) na h Ìdeli (W) kontrolujte minim lnï 1x roënï! PruûnÈ prsty UpevÚovacÌ örouby (S) pruûn ch prst zkontrolujte a p ÌpadnÏ ut hnïte po prvnìch 10 provoznìch hodin ch. S U ZA Od roku v roby 2007 * U vnïjöìch prst (ZA) je dodateënï montov na podloûka (U). - jsou tak zapot ebì delöì örouby (80 mm) - örouby jsou p itom montov ny hlavou dol * platì pro Eurotop 421A/421N/461N/601/691/771/ _-Zinkenarmwartung_

20 TECHNICK DAJE TechnickÈ daje EUROTOP 771 A Typ SK 289 poëet rotor 2 poëet hrabic na rotoru 12 pracovnì öì ka 7,0-7,8 m öì ka stroje v pracovnì poloze 7,0-7,8 m p epravnì öì ka - vyklopeno nahoru 2,9 m pracovnì dèlka 5,3 m p epravnì dèlka 5,3 m p epravnì v öka rotoru vyklopenèho nahoru maxim lnè 4,4 m p epravnì v öka rotoru vyklopenèho nahoru minim lnè 4,0 m poûadovan v kon od 50 kw (68 konì) hmotnost s kloubov m h Ìdelem 1770 kg poëet ot Ëek v vodovèho h Ìdele max. U/min 540 * V straûnè tabulky * OsvÏtlenÌ VybavenÌ na p anì obutì obutì (moûnost-1) pojìzdnèho podvozku obutì (moûnost-2) pojìzdnèho podvozku 16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,2 barû 215/65-15 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 barû 10,0/80-12 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 barû PouûÌv nì rotaënìho shrnovaëe, kterè je v souladu s urëenìm p Ìpustn maxim lnì rychlost hladina trvalèho hluku Pot ebnè p Ìpoje 1 dvojëinn hydraulick p Ìpoj PracovnÌ tlak min.: 120 bar PracovnÌ tlak max.: 180 bar 1 jednoëinn hydraulick p Ìpoj PracovnÌ tlak min.: 120 bar PracovnÌ tlak max.: 180 bar 7 - pûlov elektrick p Ìpoj (10 volt ) 30 km/h 80,2 db(a) Vöechny daje nez vaznè RotaËnÌ shrnovaë "EUROTOP 771 A" je urëen v hradnï k bïûnèmu pouûitì p i zemïdïlsk ch pracech. K pokosu zelenè, syrovè pìce, zvadlè sil ûe a sl my. KaûdÈ jinè pouûitì nenì v souladu s urëenìm. Za ökody, vzniklè z takovèho pouûitì v robce neruëì; riziko nese uûivatel. K pouûitì, kterè je v souladu s urëenìm pat Ì takè dodrûov nì podmìnek, p edepsan ch v robcem pro drûbu a udrûov nì v dobrèm stavu. UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku A. Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m. b. H. A-10 Grieskirchen Oberösterreich Modell Type Ges.Gew Masch.Nr. Tov rnì ËÌslo je vyraûeno na vedle zobrazenèm typovèm ötìtku a na r mu. Z ruka a dotazy nemohou b t bez ud nì tohoto tov rnìho ËÌsla zpracov ny. ProsÌm zapiöte si ËÌslo hned p i p evzetì vozidla na titulnì stranu provoznìho n vodu. Ihre/Your/Votre Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr. 289 / TECHN. DATEN

21 PÿÂLOHA -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

22 Origin l nenì n hrada Ö S origin lnìmi dìly Pˆttinger dos hnete vìce * Kvalita a p esnost - provoznì bezpeënost. * Spolehliv funkce * VyööÌ ûivotnost - hospod rnost. * Garantovan pouûitelnost p es Vaöeho obchodnì z stupce Pˆttinger: StojÌte p ed rozhodnutìm ìorigin lî nebo ìn hradaî? RozhodnutÌ b v Ëasto odvozenè od ceny. Jedno ìlacinè po ÌzenÌî se vöak nïkdy m ûe st t velmi drahè. Proto p i n kupu vïnujte pozornost ìorigin lnìm n hradnìm dìl mî s oznaëenìm Ëty lìstku! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

23 BezpeËnostnÌ upozornïnì p Ìloha -A UpozornÏnÌ pro bezpeënost pr ce V tomto provoznìm n vodu jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, opat ena touto znaëkou. 1) PouûitÌ, kterè je v souladu s urëenìm a. viz technickè daje b. K pouûitì, kterè je v souladu s urëenìm pat Ì takè dodrûov nì podmìnek, p edepsan ch v robcem pro drûbu a udrûov nì v dobrèm stavu. 2) N hradnì dìly a. Pro stroje jsou koncipov ny origin lnì Ë sti a p ÌsluöenstvÌ. b. V slovnï upozorúujeme na to, ûe n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, kterè nebyly dod ny naöì firmou, nejsou n mi p ezkouöeny a povoleny. c. Mont û a/nebo pouûitì takov ch v robk m ûe za urëit ch okolnostì zmïnit nebo ovlivnit konstrukënï danè vlastnosti. Za ökody, kterè jsou zp sobenè pouûitìm neorigin lnìch Ë stì a p ÌsluöenstvÌ, v robce neruëì. d. SvÈvolnÈ zmïny, jako je pouûitì jin ch konstrukënìch Ë stì na stroji, vyluëuje ruëenì v robce. 3) Ochrann za ÌzenÌ Vöechna ochrann za ÌzenÌ musì b t na stroji p ipevnïna a musì b t v dnèm stavu. VËasn v mïna zniëen ch a poökozen ch kryt nebo z bran je nutn. 4) P ed uvedenìm do provozu a. P ed zapoëetìm pr ce se musì uûivatel sezn mit se vöemi ovl dacìmi za ÌzenÌmi a s funkcì stroje. BÏhem pracovnìho nasazenì je p Ìliö pozdï! b. P ed kaûd m uvedenìm do provozu p ezkouöejte vozidlo nebo stroj na dopravnì a provoznì bezpeënost. 6) Zak z no vozit osoby a. NenÌ p ÌpustnÈ vozit osoby na stroji. b. Stroj m ûe jezdit na ve ejn ch cest ch jen v popsanè poloze pro p epravu po silnici. 7) JÌzdnÌ vlastnost s p Ìdavn mi stroji a. Taûn prost edek je vp edu nebo vzadu dostateënï osazen z vaûìm, aby byla zaruëena schopnost Ìdit a brzdit (minim lnï 20% hmotnosti nezatìûenèho vozidla na p ednì ose). b. JÌzdnÌ vlastnost bude ovlivnïna jìzdnì dr hou a agregovan mi stroji. Zp sob jìzdy je t eba p izp sobit podmìnk m terènu. c. P i jìzdï do zat Ëky se zavïöen m n adìm zohlednïte kromï jinèho rozmïry a hmotnost stroje. Kg 20% d. P i jìzdï do zat Ëky se zavïöen m nebo osedlan m strojem zohlednïte kromï jinèho öirokou vykl dku a setrvaënou hmotnost stroje. 8) VöeobecnÈ informace a. P ed zavïöenìm stroj na t Ìbodov z vïs uveôte p ku systèmu do polohy, p i kterè je vylouëeno ne myslnè zvednutì nebo klesnutì! b. P i p ipojov nì stroj na traktor vznik nebezpeëì poranïnì! c. V oblasti t ÌbodovÈho z vïsu vznik nebezpeëì poranïnì z p isk ÌpnutÌ a ust ihnutì! d. P i aktivaci vnïjöì obsluhy pro t Ìbodovou konstrukci nevstupujte mezi traktor a stroj! e. Mont û a demont û v vodovèho h Ìdele prov dïjte jen p i vypnutèm motoru. f. P i jìzdï po silnici se zvednut m strojem musì b t obsluûn p ka zajiötïna proti klesnutì. g. P ed opuötïnìm traktoru spusùte p ipevnïnè stroje na zem a vyt hnïte klìë ze zapalov nì! h. Mezi traktorem a strojem se nesmì nikdo zdrûovat, aniû by bylo vozidlo zajiötïno proti rozjetì ruënì brzdou a/nebo podkl dacìm klìnem! i. P i drûbï a p estavov nì vypnïte hnacì motor a odpojte v vodov h Ìdel. 5) Azbest UrËitÈ p ikupovanè souë sti vozidla mohou, z d vodu technick ch poûadavk, obsahovat azbest. D vejte pozor na oznaëenì n hradnìch dìl. 9)»iötÏnÌ stroje NepouûÌvejte stlaëen vzduch k ËiötÏnÌ loûisek a hydraulick ch Ë stì. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

24 P Ìloha B KLOUBOV HÿÂDEL P izp sobenì kloubovèho h Ìdele Spr vn dèlka bude stanovena p idrûenìm obou Ë stì kloubovèho h Ìdele vedle sebe. PracovnÌ upozornïnì P i nasazenì stroje nesmì b t p ekroëen p Ìpustn poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele. - Po odpojenì kloubovèho h Ìdele m ûe p ipevnïn stroj dobìhat. Teprve aû stojì plnï v klidu, m ûete s nìm d le pracovat. - P i odstavenì stroje musì b t kloubov h Ìdel uloûen podle p edpis p ÌpadnÏ zajiötïna prost ednictvìm etïzu. BezpeËnostnÌ etìzky (H) nepouûìvejte k zavïöenì v vodovèho h Ìdele. Pozor! PouûÌvejte pouze dodan kloubov h Ìdel, jinak nevznik pro eventu lnì ökody n rok na z ruku. Pr bïh nastavenì dèlky - K p izp sobenì dèlky podrûte obï poloviny v vodovèho h Ìdele v nejkratöì provoznì poloze vedle sebe a oznaëte (L2). äiroko hl kloub: Maxim lnì hel v provozu a v klidovèm stavu je 70. Pozor! Dbejte na maxim lnì d lku p ekrytì (L1) kloubov ch h Ìdel. - Snaûte se o co nejvïtöì moûnè p ekrytì trubek (min. 1/2 X). Vnit nì a vnïjöì ochrann kryt rovnomïrnï zkraùte. NasaÔte na stranu stroje pojistku proti p etìûenì (2). Norm lnì kloub: Maxim lnì úhel v klidovèm stavu je 90. Maxim lnì hel v provozu je 35. drûba Opot ebovanè kryty okamûitï vymïúte. P ed kaûd m uvedenìm do provozu p ezkouöejte kloubov h Ìdel, zda jsou uz vïry dob e zasunuty. BezpeËnostnÌ etìzek - Ochrann kryt kloubovèho h Ìdele zajistïte etìzkem proti ot ËenÌ. Dbejte na dostateënou oblast v kyvu kloubovèho h Ìdele. - P ed kaûd m uvedenìm do provozu a kaûd ch 8 provoznìch hodin namaûte znaëkov m tukem. - P ed kaûd m delöìm klidov m obdobìm v vodov h Ìdel vyëistïte a namaûte. - P i zimnìm provozu je t eba ochrannè trubky namazat, aby se zabr nilo zamrznutì. 8 h FEtt 0700_ D-Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

25 P Ìloha B KLOUBOV HÿÂDEL VaËkov spojka je spojka proti p etìûenì, kter snìûì kroutìcì moment p i p etìûenì na "nulu". Vypnutou spojku je moûno zapnout rozpojenìm pohonu v vodovèho h Ìdele. PoËet ot Ëek zapnutì spojky leûì pod 200 /min. Pozor! FunkËnÌ upozornïnì pro pouûitì vaëkovè spojky OpÏtovnÈ zapnutì p etïûovacì spojky je moûnè i p i snìûen ch ot Ëk ch v vodovè h Ìdele. UpozornÏnÌ! VaËkov spojka kloubovèho h Ìdele nenì "ukazatelem maxim lnìho zatìûenì". Je to pouze pojistka proti p etìûenì, kter m chr nit V ö stroj p ed poökozenìm. Rozumn m zp sobem jìzdy vylouëìte Ëastou aktivaci spojky a chr nìte tak spojku a stroj p ed zbyteën m opot ebenìm. P edepsan kontrola p etïûovacìho momentu a promaz nì spojky: vûdy po 500 provoznìch hodin ch stroje (speci lnì mazacì tuk). D leûitè u kloubov ch h Ìdel s t ecì spojkou P i p etìûenì a kr tkodobèm vysokèm zatìûenì kroutìcìho momentu je kroutìcì moment omezen a bïhem Ëasu prokluzu rovnomïrnï p enesen. P ed prvnìm pouûitìm a po delöìm klidovèm obdobì p ezkouöejte zp sob pr ce t ecì spojky (9). a.) u K90, K90/4 a K94/1 nastavte rozmïr L na tlaënè pruûinï a u K92E a K92/4E pomocì öroubu. b.) uvolnïte öroub, ËÌmû uvolnìte spojku - spojka se prot ËÌ. c.) örouby nastavte na rozmïr ìlî - spojka je opït v pracovnì poloze. K0,K0/,K/1 L K2E,K2/E L 0700_ D-Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ROLLPROFI W55. Nr. 99 8429.CZ.80F.0 OVÍJEČKA NA KULATÉ BALÍKY W 55. (Type 8429 : +..

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ROLLPROFI W55. Nr. 99 8429.CZ.80F.0 OVÍJEČKA NA KULATÉ BALÍKY W 55. (Type 8429 : +.. CZ N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 8429.CZ.80F.0 ROLLPROFI W55 (Type 8429 : +.. 01214) OVÍJEČKA NA KULATÉ BALÍKY W 55 Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ V

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 297..809.0 TOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01001) EUROTOP 620 N (Type SK 297 : +.. 01426) Dvourotorov shrnovaã Ihre / Your / Votre Masch.Nr.

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. TOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. TOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 272..80D.0 TOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01001) EUROTOP 650 multitast (Type SK 272 : +.. 01201) EUROTOP 651 multitast (Type SK 272

Více

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze

Návod k používání HIT 910 N HIT 910 NZ HIT 910 A HIT 910 AZ. ObraceË pìce 99 2171.CZ.80K.0. Překlad originálního návodu k obsluze Návod k používání Překlad originálního návodu k obsluze. 99 2171..80K.0 HIT 910 N (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 NZ (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 A (Type 2171 : +.. 01001) HIT 910 AZ (Type 2171 : +..

Více

99 967.CZ.80I.0 SYNKRO 3800 SH. (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH. (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH. (Typ 969 : +..

99 967.CZ.80I.0 SYNKRO 3800 SH. (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH. (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH. (Typ 969 : +.. 99 967..80I.0 SYNKRO 3800 SH (Typ 967 : +.. 01001) SYNKRO 4700 SH (Typ 968 : +.. 01001) SYNKRO 5500 SH (Typ 969 : +.. 01001) Kultiv tor Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 366..809.0 CAT 220 alpin (Type PSM 366 : +.. 01266) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

99 2181.CZ.80I.0 HIT 610 N. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce

99 2181.CZ.80I.0 HIT 610 N. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ. ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce 99 2181..80I.0 HIT 610 N ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) HIT 610 NZ ( Type ZK 2181 : +.. 01001 ) ObraceË pìce Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n

Více

Návod k používání. TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : ) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : ) TERRADISC 6000 K +T.

Návod k používání. TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : ) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : ) TERRADISC 6000 K +T. Návod k používání Překlad originálního návodu k obsluze. 99 9755..80L.0 TERRADISC 4000 K +T (Type 9753 : +.. 01001) TERRADISC 5000 K +T (Type 9754 : +.. 01001) TERRADISC 6000 K +T (Type 9755 : +.. 01001)

Více

99 3842.CZ.80I.0 NOVACAT T 8. (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED NOVACAT T 8 CRW. Diskov ûacì stroj

99 3842.CZ.80I.0 NOVACAT T 8. (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED NOVACAT T 8 CRW. Diskov ûacì stroj 99 3842..80I.0 NOVACAT T 8 (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 ED (Typ PSM 3842 : +.. 01000) NOVACAT T 8 CRW (Typ PSM 3842 : +.. 01000) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

Více

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë

99 2441.CZ.80I.0. TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë 99 2441..80I.0 TOP 1252 M (Typ 2441 : +.. 01001) Rotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. TOP 380 FH (Type SK 296 : +.. 01001) EUROTOP 380 FH (Type SK 296 : +..

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. TOP 380 FH (Type SK 296 : +.. 01001) EUROTOP 380 FH (Type SK 296 : +.. N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 296..809.0 TOP 380 FH (Type SK 296 : +.. 01001) EUROTOP 380 FH (Type SK 296 : +.. 01791) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený

Více

Používané provozní kapaliny a náplně. pro traktory. Proxima POWER

Používané provozní kapaliny a náplně. pro traktory. Proxima POWER Používané provozní kapaliny a náplně pro traktory Proxima POWER Proxima POWER Rok výroby Typ traktoru Typ motoru od do Proxima Power 85 1205 2009 Proxima Power 95 1005 2009 Proxima Power 105 1305 2009

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Nr. 99 544.CZ.80D.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Nr. 99 544.CZ.80D.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 544..80D.0 EUROPROFI 3 Euromatic (Type 544) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Návod k používání EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. SamosbÏracÌ v z 99 1622.CZ.80N.0

Návod k používání EUROPROFI 4000 L / D EUROPROFI 4500 L / D EUROPROFI 5000 L / D. SamosbÏracÌ v z 99 1622.CZ.80N.0 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 1622..80N.0 EUROPROFI 4000 L / D (Typ 1622 : +.. 01209-1252) EUROPROFI 4500 L / D (Typ 1623 : +..

Více

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 853.CZ.80A.0 VITASEM A Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší nás to a blahopřejeme

Více

Návod k používání ALPINTOP 300 U. ShrnovaË 99 285.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání ALPINTOP 300 U. ShrnovaË 99 285.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 285..80N.0 ALPINTOP 300 U (Type SK285: +.. 02180) ShrnovaË (= Číslo stroje pro objednávání ND) Pöttinger

Více

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky 99 8417..80H.0 ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Obsah US 3 USNU 4 UF 5 GF 6 GL 7 GL F2 D2(D3) 8 GL F4 D2 9 GL F5 D2(D3) 10 GLP F7 D7 11 GLG 12 UK 13 GM 14 GP 15 17 GV 18.

Obsah US 3 USNU 4 UF 5 GF 6 GL 7 GL F2 D2(D3) 8 GL F4 D2 9 GL F5 D2(D3) 10 GLP F7 D7 11 GLG 12 UK 13 GM 14 GP 15 17 GV 18. 10 Vo Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 012 P olno alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ob mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz žky bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht y ekontrolován

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROTOP 280 U (Type SK 292 : ) ShrnovaË. Nr CZ.809.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. EUROTOP 280 U (Type SK 292 : ) ShrnovaË. Nr CZ.809.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 292..809.0 EUROTOP 280 U (Type SK 292 : +.. 01001) ShrnovaË Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče! Učinil jste

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Návod k používání. SamosbÏracÌ v z 99 1602.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání. SamosbÏracÌ v z 99 1602.CZ.80N.0. + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 1602..80N.0 PRIMO 350 (Type 1601 : +.. 01133-01157) PRIMO 400 (Type 1602 : +.. 01252-01313) PRIMO

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Návod k používání TERRASEM C 8 TERRASEM C 9. SecÌ stroj 99 8508.CZ.80M.1

Návod k používání TERRASEM C 8 TERRASEM C 9. SecÌ stroj 99 8508.CZ.80M.1 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 8508..80M.1 TERRASEM C 8 (Typ 8508 : +.. 01001) TERRASEM C 9 (Typ 8509 : +.. 01001) SecÌ stroj (=

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: «Návrh» Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku 1.1. Prodávající: Prodávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

99 2740.CZ.80P.0 TOP 842 C

99 2740.CZ.80P.0 TOP 842 C Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2740..80P.0 TOP 842 C (Typ SK 2740 : +.. 0000) Dvourotorov shrnovaë (= Číslo stroje pro objednávání

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky

Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Kombinace lisu na kulaté balíky a baličky Combi Pack 1250 MC, 1500 V MC CZ Chytře kombinovat, šetřit náklady! Pádné argumenty! První zcela integrovaná kombinace na trhu, lis a balička! Originál od jedničky

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

N VOD K OBSLUZE + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LION 4500 (Type KR4500: +.. 01001) RotaËnÌ br ny. Nr. 99 876.CZ.808.0

N VOD K OBSLUZE + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LION 4500 (Type KR4500: +.. 01001) RotaËnÌ br ny. Nr. 99 876.CZ.808.0 N VOD K OBSLUZE + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 876..808.0 LION 4500 (Type KR4500: +.. 01001) RotaËnÌ br ny Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. VáÏen zemûdûlãe! Uãinil jste dobrou

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

Kvalita pro budoucnost

Kvalita pro budoucnost Kvalita pro budoucnost Stroje označené čtyřlístkem jsou spojeny s výkonností, spolehlivostí a kvalitním servisem. Obraceče a shrnovače EUROHIT / EUROTOP elastický otěruvzdorný s dlouhou životností Moderní

Více

Návod k používání TOP 380 N EUROTOP 380 N. ShrnovaË CZ.80O.0

Návod k používání TOP 380 N EUROTOP 380 N. ShrnovaË CZ.80O.0 Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 282..80O.0 TOP 380 N (Type SK 282 : +.. 01001) EUROTOP 380 N (Type SK 282 : +.. 03841) ShrnovaË

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814

HIT / HIT T. Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče 97+021.CS.0814 HIT / HIT T Obraceče Obraceče HIT se vyznačují především dokonalým kopírováním nerovností. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem při minimalizaci znečištění.

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

99 211.CZ.80I.0. HIT 44 alpin. (Typ ZK 211 : +.. 01001-02510) ALPINHIT 44. (Typ ZK 211 : +.. 02511) ObraceË pìce

99 211.CZ.80I.0. HIT 44 alpin. (Typ ZK 211 : +.. 01001-02510) ALPINHIT 44. (Typ ZK 211 : +.. 02511) ObraceË pìce 99 211..80I.0 HIT 44 alpin (Typ ZK 211 : +.. 01001-02510) ALPINHIT 44 (Typ ZK 211 : +.. 02511) ObraceË pìce Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì R+760 I R+820 Dvourotorový shrnovaè Návod k obsluze a údržbì CZ - 2 - PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Vážíme si důvěry, kterou jste prokázal naší organizaci investicí do stroje JF a gratulujeme Vám k Vašemu

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ. Nr. 99 507.CZ.809.

BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ. Nr. 99 507.CZ.809. BOSS junior II T BOSS junior 2 ( Type 507 : +.. 01001 ) BOSS junior II BOSS junior 2 ( Type 508 : +.. 01001 ) N VOD K POUéÕV NÕ Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. N VOD K POUéÕV NÕ Nr. 99 507..809.0

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u.

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 106..80A.0 LADEPROFI IV (Type 105 u. 106) LADEPROFI 4 Profimatic (Type 105 u. 106) Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 170 ECONOMY (Type PTM 334 : ) Bubnov ûacì stroj. Nr CZ.80D.

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. CAT 170 ECONOMY (Type PTM 334 : ) Bubnov ûacì stroj. Nr CZ.80D. N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 334..80D.0 CAT 170 ECONOMY (Type PTM 334 : +.. 05471) Bubnov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vážený zemědělče!

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6 Všeobecné informace o výměně a přesunutí nádrže redukčního činidla U vozidel se systémem kontroly emisí SCR je někdy nutné přesunout nádrž redukčního činidla pro uvolnění prostoru pro součásti nástavby,

Více

EUROTOP 611 A TOPTECH PLUS EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS

EUROTOP 611 A TOPTECH PLUS EUROTOP 691 A TOPTECH PLUS Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 293..80P.0 EUROTOP 611 A TOPTECH PLUS (Type SK 243 : Chassis-Nr: +..03216 / MaschNr: +..04216) EUROTOP

Více

Univerzální a výkonný jako žádný jiný...

Univerzální a výkonný jako žádný jiný... Systém pro údržbu velkých ploch SF 310 / SF 370 Univerzální a robustní jako traktor - nové a snadno ovladatelné stroje pro údržbu velkých ploch ISEKI SF Systémy ISEKI SF-300 se vždy p i náro ném profesionálním

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

TOP. Shrnovače. 97+022.cs.0814

TOP. Shrnovače. 97+022.cs.0814 TOP Shrnovače 97+022.cs.0814 Úspěch spočívá v detailech Shrnovače Pöttinger s nízkou energetickou náročností a dobrou manévrovatelností odpovídají požadavkům praktiků. Šetrné zacházení s krmivem je však

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz PROVOZNÍ HMOTNOST: 2685 kg, 3217 kg a 3651 kg ČISTÝ VÝKON MOTORU: 20 kw (26,8 ks) a SPECIFIKACE STROJE mm mm mm mm mm mm A Osa hnacího a vodícího kola 1440 1597 1707 G Světlá výška podvozku 300 300 300

Více

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Rok výroby 2006 Najeto: 131 500 km Technická kontrola do: 2013 Vozidlo je nehavarované, ve velmi dobrém stavu,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla:

Identifikační údaje veřejného zadavatele: Obec Kořenov Adresa sídla: Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění Název veřejné zakázky: pozdějších předpisů Nákup podvozku, sněhového pluhu

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

Zvedák převodovky HGH500

Zvedák převodovky HGH500 Version 1.2 česky Zvedák převodovky HGH500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15235 Art.-Bez.: HGH500 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Veterinární stůl VT 804ON

Veterinární stůl VT 804ON Veterinární stůl VT 804ON Výrobce: CIRA cz. spol. s r. o., Hradišťská 149, 538 25 Nasavrky, Česká republika, IČ. 288 14 193 Prohlášení o shodě: podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (nařízení

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Vývěva pro chladící techniku

Vývěva pro chladící techniku PRO-SET Vývěva pro chladící techniku Návod k použití vývěv VP2S, VP3S,VP6S-jednostupňové VP2D, VP3D,VP6D dvoustupňové VP8D, VP10D, VP12D dvoustupňové S vývěvou smí pracovat pouze kvalifikovaný mechanik

Více

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dvourotorové shrnovače se stranovým nebo středovým odkládáním řádku Všechny informace jsou dostupné online! 97+027.08.0813 Úspěch spočívá v detailech PÖTTINGER nabízí širokou paletu

Více

GFR 280 # 86018 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GFR 280 # 86018 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GFR 280 D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 86018 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí s.r.o.

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Návod k pouïití. Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D

Návod k pouïití. Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D Návod k pouïití Dvoukotouãová bruska BS 200 W/D 2 VáÏen zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru nářadí obrátili na značku Metabo. Každé nářadí naší firmy je spolehlivě testováno

Více

Kupní smlouvu. (dále také jako smlouva")

Kupní smlouvu. (dále také jako smlouva) 1 4000044328 Č. smlouvy prodávajícího: 07/10/2014/ZS/001 Č. smlouvy kupujícího: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Obchodní firma: KCPPUMP s.r.0. Sídlo: 54912 Vysokov 140 IČ: 27555062 DIČ: CZ27555062,

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Volnoběžné spojky. Obsah. Volnoběžné spojky - popis 207 US 209 USNU 210 UF 211 GF 212 GV 213 GL 214 GL F2-D2 (D3) 215 GL F4-D2 216 GL F5-D2 (D3) 217

Volnoběžné spojky. Obsah. Volnoběžné spojky - popis 207 US 209 USNU 210 UF 211 GF 212 GV 213 GL 214 GL F2-D2 (D3) 215 GL F4-D2 216 GL F5-D2 (D3) 217 Obsah - popis 207 US 209 USNU 210 UF 211 GF 212 GV 213 G 214 G F2-D2 (D3) 215 G F4-D2 216 G F5-D2 (D3) 217 GP F7-D7 218 G TR 219 GG 220 GO 221 UK 222 GM 223 GP kroužky 224 GP 226 Montáž a údržba 227 Výpočet

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. VÝKON MOTORU: 37,3 kw MAX. HLOUBKA KOPÁNÍ: 2,55 m MAX. PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ NAKLADAČE: 610 kg A B F E C STATICKÉ ROZMĚRY Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5) Model stroje (Pneu 7x15) (Pneu 10x16,5)

Více