CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : ) Dvourotorov shrnovaë

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë"

Transkript

1 I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : ) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì pro Pˆttinger. Jako V ö partner v zemïdïlskè technice V m nabìzìme kvalitu a v kon spojenè s bezpeënou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmìnky pouûitì naöich zemïdïlsk ch stroj a tyto poûadavky neust le zohledúovat p i v voji nov ch za ÌzenÌ, prosìme V s o nïkterè údaje. KromÏ toho m me tìm takè moûnost cìlenï V s informovat o nov ch v vojìch. RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost Povinnost ruëenì za v robek zavazuje v robce a obchodnìka p i prodeji za ÌzenÌ p edat n vod pro provoz a zaökolit z kaznìka na stroji s upozornïnìm na p edpisy pro obsluhu, bezpeënostnì p edpisy a p edpisy pro údrûbu. Na d kaz, ûe byl stroj a n vod pro provoz dnï p ed n, je nutnè potvrzenì. Pro tento úëel zaölete podepsan - Dokument A firmï Pˆttinger. - Dokument B z st v u odbornèho podniku, kter p ed v stroj. - Dokument C obdrûì z kaznìk. - Dokument D (pokyny pro p ed nì v robku) zaölete podepsan firmï Pˆttinger Ve smyslu z kona ruëenì za v robek je kaûd zemïdïlec podnikatel. VÏcn ökoda ve smyslu ruëenì za v robek je ökoda, kter vznik vlivem stroje, avöak na nïm nevznik, za ruëenì se poëìt se samodrûbou (Euro 500,-). PodnikatelskÈ vïcnè ökody ve smyslu z kona jsou z ruëenì vylouëeny. Pozor! TakÈ p i pozdïjöìm dalöìm p ed nì stroje z kaznìkem musì b t spolup ed n n vod pro provoz a odbïratel stroje musì b t zaökolen upozornïnìm na jmenovanè p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnï technick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prok z nì, ûe byly stroj i n vod k obsluze dnï p ed ny, je nutnè potvrzenì. Dokument A vyplúte, podepiöte a zaölete zpït z stupci v robnìho podniku. Dokument B z st v prodejnì organizaci, kter stroj p ed v. Dokument C obdrûì z kaznìk. P ed vacì protokol (A) a pokyny pro p ed nì v robku (D) ihned odeölete na adresu: A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika Dokum D Anbaugeräte - -

4 OBSAH! Dodrûujte bezpeënostnì p edpisy uvedenè v p Ìloze! Obsah V znam varovn ch znaëek...4 ZnaËka CE...4 P ipojenì na taûn prost edek...5 ZapojenÌ hydrauliky...5 ZapojenÌ hydraulick ch p Ìpoj k taûnèmu prost edku...5 DÈlka kloubovèho h Ìdele...6 OdstavenÌ stroje...7 P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy...8 JÌzda na ve ejn ch komunikacìch...9 PracovnÌ poloha stroje TOP 700 / P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy...10 P Ìpravy pro pouûitì...11 NastavenÌ pracovnìho z bïru...11 SYST M MULTITAST...12 ShrnovacÌ systèm ÑMULTITASTì...12 POUéITÕ...14 VöeobecnÈ smïrnice p i pr ci se strojem...14 BezpeËnostnÌ upozornïnì...14 PoËet ot Ëek kloubovèho h Ìdele...14 ObracecÌ manèvr v pracovnì poloze...14 Shrnov nì pouze s jednìm rotorem...15 POUéITÕ NA SVAHU...16 OpatrnÏ p i ot ËenÌ na svahu...16 DRéBA...17 BezpeËnostnÌ p edpisy...17 VöeobecnÈ informace o drûbï...17»iötïnì Ë stì stroje...17 OdstavenÌ na venkovnìm prostoru...17 Zazimov nì...17 KloubovÈ h Ìdele...17 HydraulickÈ za ÌenÌ...17 MazacÌ pl n...18 P evodovka...18 Ramena prst...19 PruûnÈ prsty...19 TechnickÈ daje...20 UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku...20 VybavenÌ na p anì...20 PouûÌv nì rotaënìho shrnovaëe, kterè je v souladu s urëenìm...20 PÿÂLOHA...21 BezpeËnostnÌ upozornïnì...23 Kloubov h Ìdel...24 MazacÌ prost edky...26 JednoËinn p Ìpoj hydrauliky...28 Obsluha...28 Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch...29 Kombinace traktoru s nesen m n adìm...30 ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi EHS. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m. V znam varovn ch znaëek Nikdy nesahejte do prostoru, kde je nebezpeëì rozdrcenì, pokud se v prostoru mohou pohybovat strojnì souë sti. Nevstupujte do prostoru rotor, pokud bïûì motor traktoru. Nezdrûujte se v dosahu skl pïnì pracovnìho n adì. 0600_-INHALT_

5 PÿIPOJENÕ P ipojenì na taûn prost edek BezpeËnostnÌ upozornïnì: viz p Ìloha A1 bod 8a. - h. - Stroj agregujte s traktorem. - UpevnÏte spodnì ramena hydrauliky ( U ) tak, aby se stroj nemohl stranovï vychylovat. EUROTOP 771, 801, 881 ZapojenÌ hydrauliky Na traktoru musì b t nejmène jeden jednocinn a jeden dvoucinn hydraulick prìpoj (DW, EW). Jednocinn hydraulick prìpoj: V prìpade, ze m traktor pouze jeden jednocinn prìpoj, je nutno namontovat prìdavn rozvadec (viz. pripojenì). - tìm je mozno ovl dat kazd okruh samostatne EUROTOP 701 Na traktoru musì b t nejmène jeden jednocinn hydraulick prìpoj (EW). ZapojenÌ hydraulick ch p Ìpoj k taûnèmu prost edku - hydraulickè vedenì p ipojujte jen p i uzav enèm kohoutu (poloha A) u traktoru. do roku v roby OpÏrnou patku (5b) zvednïte a Ëepem zajistïte (B). N strënè spojky s ochrann mi "EW" napojte na jednoëinn ÌdÌcÌ ventil. ObÈ n strënè spojky s ochrann mi "DW" napojte na dvojëinn ÌdÌcÌ ventil. DW EW od roku v roby Odstavnou podpïru vytaûenìm odjistìte (5a) a odklopìte (5b) - Pruûinou zajiötïn Ëep (B) se samoëinï zajistì EL GW WW WW= irokoúhl kloub TaûnÈ lano - Lano (S) upevnïte do kabiny taûnèho prost edku anbau_

6 PÿIPOJENÕ DÈlka kloubovèho h Ìdele - P ed prvnìm pouûitìm je t eba p ezkouöet dèlku kloubovèho h Ìdele a pop ÌpadÏ ji p izp sobit (viz takè kapitola "P izp sobenì kloubovèho h Ìdele" v p Ìloze B. L Pr bïh nastavenì dèlky - K p izp sobenì dèlky podrûte obï poloviny v vodovèho h Ìdele v nej-kratöì provozní poloze vedle sebe a oznaëte (L2). SpodnÌ t hla z vïsu * SpodnÌ vodicì rameno hydrauliky (U) upevnïte tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat anbau_

7 PÿIPOJENÕ OdstavenÌ stroje Stroj m ûe b t odstaven jak z pracovnì polohy, tak i z p epravnì polohy. Stroj odstavte stabilnï! do roku v roby Vyklopte podpûrnou nohu (5a). - Dbejte na to, aby byl aretaënì Ëep (B) dnï zasunut. Vzniknou-li problèmy p i odpojov nì: - Nastavte kr tce ÌdicÌ ventil (ST) na "kles nì" (s). Tak bude redukov n p Ìpadn zbytkov tlak v rychlospojce a hydraulickè vedenì m ûe b t nakonec bezproblèmovï odpojeno. St 0 h s E TD 26/2/16 a - OdstraÚte taûnè lano z kabiny taûnèho prost edku. - Odpojte p ÌvodnÌ kabel elektroinstalace od traktoru - Odmontujte stroj od taûnèho prost edku. od roku v roby Pruûinou zajiötïn Ëep (B) odjistïte - Odstavnou podpïru sklopte (5a) a nechte zajistit UpozornÏnÌ: Odebr nìm hrabic (1a) m ûe b t zmenöena odstavn v öka p ÌpadnÏ öì ka. - Vyt hnïte kloubov h Ìdel (GW) a odloûte na hrdlo. - UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) - Pripojte hydraulickè prìpoje k traktoru (EW, DW). EW, DW: jednocinn a dvoucinn = EUROTOP 771, 801, 881 EW: jednocinn = EUROTOP anbau_

8 PÿEPRAVNÕ POLOHA P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy Z bezpeënostnìch d vod odpojte kloubov h Ìdel a vyëkejte klidovèho stavu rotoru. P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. 1. Kohout otev en (poloha E) ST 4. UjistÏte se, ûe oblast vykl pïnì je voln a ûe se nikdo nenach zì v nebezpeënè oblasti. 5. Oba rotory zvednïte kousek od zemï. K tomu aktivujte jednoëinn ÌdicÌ ventil (ST). 6. Uved'te vnïjöì rotor do nejuûöì provoznì polohy. Tento pracovnì krok vöak proved'te jen tehdy, je-li to nutnè, nap Ìklad ke zmenöenì celkovè v öky stroje. Pozor!! P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. a E TD// TD 44/94/15 2. SejmÏte hrabice (1a) na obou rotorech. Toto sejmutì hrabic (1a) proved'te jen tehdy, je-li to nutnè, nap Ìklad ke zmenöenì celkovè v öky stroje. Hrabice (1a) nasuúte na Ëepy drû ku na pojìzdnèm r mu a zajistïte z padkou. a1 a2 7. Oba rotory vyklopte do p epravnì polohy. K tomu aktivujte jednoëinn ÌdicÌ ventil (ST). Pozor! Zkontrolujte, zda zajiöt'ovacì h Ëek adnï zapadl (10) OchranÈ r my (6) vlevo a vpravo vklopte dovnit a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). TD// 8. Ochrannou trubku (10) zaklopte dozadu (poloha T). Ochrann trubka (10) v p epravnì poloze.9. a 10 t TD 50/96/10 9. UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) 0600_-TRANSPORT_

9 PÿEPRAVNÕ POLOHA JÌzda na ve ejn ch komunikacìch Stroj dopravujte pouze v p epravnì poloze (H2)! Pozor! Dodrûujte n sledujìcì pracovnì postupy: RotorovÈ jednotky plnï zdvihnïte ST (H2) UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) a E TD// * Dodrûujte p edpisy z konod rc VaöÌ zemï. * JÌzda na ve ejn ch silnicìch m ûe b t prov dïna pouze tak, jak je pops na v kapitole "P epravnì poloha". * Ochrann za ÌzenÌ musì b t v dnèm stavu. * V kyvnè souë sti je t eba uvèst p ed zaë tkem jìzdy do spr vnè polohy a zajistit proti nebezpeën m zmïn m polohy. * P ed zaë tkem jìzdy p ezkouöejte funkci osvïtlenì. * D leûitè informace naleznete takè v p Ìloze tohoto n vodu k pouûitì. ZajiötÏnÌ je provedeno hydraulicky, zajiöùovacì h ky (10) jsou k dispozici jako p ÌdavnÈ jiötïnì. 10 TD// NenÌ-li tento postup dodrûen, m ûe b t za urëit ch okolnostì transportnì öì ka stroje vïtöì neû 3 m. 10 < 3 m _-TRANSPORT_

10 PRACOVNÕ POLOHA PracovnÌ poloha stroje TOP 700 / 770 Nezdrûujte se v oblasti v kyvu pracovnìch rotor. 4. Oba rotory vyklopte do pracovnì polohy. * JednoËinn ÌdicÌ ventil (ST) nastavte kr tce na "zved nì" a z roveú t hnïte za lano (S). TÌm budou uvolnïny zajiöt'ovacì h Ëky (10). * Nakonec nastavte ÌdicÌ ventil (ST) na "kles nì" a rotaënì jednotky sklopte aû na zem. 10 P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy S * P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. TD Kohout otev en (poloha E) 10 ST 5. Ochran r m (6) vlevo a vpravo vyklopte ven a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). a E TD// 2. ObÏ ochrannè trubky (10) vyklopte nahoru (poloha A). 10 a t TD 50/96/10 3. UjistÏte se, ûe oblast vykl pïnì je voln a ûe se nikdo nenach zì v nebezpeënè oblasti. arbeitsstellung (289)

11 PRACOVNÕ POLOHA Pozor! P Ìpravy pro pouûitì Nevstupujte do z beru rotoru rukou pokud bïûì hnacì motor. NastavenÌ pracovnìho z bïru V z vislosti na pracovnìch podmìnk ch a p izp sobenì n sledn m operacìm (sklizeú samosbïracìm vozem) je moûnè mïnit pracovnì z bïr od 7 m do 7,8 m. 1. Na oba rotory namontujte vöechna prstov ramena * NasaÔte prstov ramena ( 1a ) a zajistïte pruûn mi kolìky (V). TD 44/94/15 a1 a2 2. Ochrann r m (6) vlevo a vpravo sklopte ven a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). NastavenÌ pracovnìho z bïru (A1 - A2) - Kohout otev en (poloha E) - K tomu aktivujte dvojëinn ÌdicÌ ventil (ST). UpozornÏnÌ! KluznÈ plochy nakonzervujte. arbeitsstellung (289)

12 SYST M MULTITAST ShrnovacÌ systèm ÑMULTITASTì OtoËn Ëep (1) ShrnovacÌ rotory nejsou pevnï uloûeny, n brû na Ëepu (1). OpÏrnÈ kolo (2) P i pr ci na velmi nerovnèm pozemku je pomocì opïrn ch kol dosahov no vych lenì rotor aû 6. Prsty rotoru shrnujì ËistÏ sklìzen materi l, protoûe jsou velice blìzko opïrn ch kol. PouûitÌ stroje bez opïrn ch kol (2) Lze tèû bez pracovat bez opïrnèho kola (2). P i pr ci bez opïrnèho kola (2) dbejte n sledujìcìch pokyn n prava rotor musì b t otoëena do pozice (4) - nebezpeëì vzniku trhlin na r mu v d sledku p etìûenì otoën Ëep (1) rotoru musì b t pevnï uloûen a zajiötïn - jinak se rotor pootoëì a prsty budou se zapìchnou do zemï Vyrovn v nì nerovnostì se zajiötïn m Ëepem nenì optim lnì. P estavenì a zajiötïnì rotor : - viz. n sledujìcì strana Multitast_

13 SYST M MULTITAST EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A ZajiötÏnÌ rotor : demontujte n pravu uvonïte örouby (6 x M 14x35) podvozek otoëte o 180 (4a) a zajistïte n pravu namontujte (poloha 4) ramena obou rotor rovnobïûnï srovnejte na rovnè ploöe s r mem shrnovaëe namontujte oba örouby "3a" - örouby M16 x 70 demontujte opïrn kola 3a M16 x 0 3b TD b EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A P estavenì rotor - nasazenì s opïrn mi koli (2): demontujte n pravu uvonïte örouby (6 x M 14x35) podvozek otoëte o 180 (5a) a zajistïte n pravu namontujte (poloha 5) poloûte oba rotory na rovnou plochu namontujte opïrnè kolo (2) demontujte oba örouby Ñ3aì namontujte na obe strany gumovè tlumice Ñ3bì Multitast_

14 POUéITÕ VöeobecnÈ smïrnice p i pr ci se strojem - VeökerÈ pr ce v okruhu rotoru mohou b t prov dïny jen p i vypnutèm kloubovèm h Ìdeli. Pozor! Nevstupujte do prostoru rotoru, dokud bïûì hnacì motor. - Zvolte takovou pracovnì rychlost, aby shrnovan materi l byl snadno a ËistÏ hrab n. - p i p etìûenì sniûte rychlost o 1 stupeú BezpeËnostnÌ upozornïnì 1. ZapnutÌ pohonu kloubovèho h Ìdele Pohon kloubovèho h Ìdele zapìnejte z sadnï jen tehdy, nach zejì-li se vöechna bezpeënostnì za ÌzenÌ (kryty, ochrannè plachty, obaly atd.) v dnèm stavu a jsou-li na stroji p ipevnïny v ochrannè poloze. 2. ZapÌnejte stroj jen v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsan poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele (nap. maxim lnï 540 U/MIN)! ätìtek, upevnïn vedle pohonu, informuje, na jak poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele je stroj vybaven. - Ovl dacì ventil (ST) postavte do plovoucì polohy nebo do polohy spuötïnì PÌstnice obou zvedacìch v lc se tak uvolnì a rotorovè rotory se p izp sobì p dnìm nerovnostem TD 26/2/16 s 0 St h a E PoËet ot Ëek kloubovèho h Ìdele maxim lnì poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele = 540 U/MIN - Nejp ÌznivÏjöÌ poëet ot Ëek je okolo 450 U/min. - Pokud by byla pìce hrabicemi strh v na zpït z dku v nepravideln ch pruzìch (neëist pr ce), pak zmenöete poëet ot Ëek v vodovèho h Ìdele. - Vodici dr ha ramen prst je staviteln (optim lnì vedeni ramen). - NastavenÌ v ökovè polohy zvedacìch ramen ( H1) - SpodnÌ t hla z vïsu (U) taûnèho prost edku musì b t na bocìch zajiötïny tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat. - Aby jsme dos hli ËistÈ pr ce, musì b t obraceë ve vodorovnè poloze. P Ìpustn je mìrn sklon smïrem dop edu TD 27/99/11 H1 ObracecÌ manèvr v pracovnì poloze Rotory mohou b t, aktivacì jednoëinnèho ÌdicÌho ventilu (ST), vyklopeny nahoru (poloha H1). P itom nesmì b t pohon vypnut. RuËnÌ p ka (8) - V öka prst se p estavuje pomocì ruënì p ky (8), ale prsty by se mïly lehce dot kat p dy Pozor! Nevstupujte do prostoru rotoru, dokud bïûì hnacì motor. H1 P i velmi nìzkèm nastavenì prst bude sbìran pokos neëiöùov n a poökozen ko enov systèm plodiny - NastavenÌ bïhem pr ce kontrolujte TD 50/96/17 D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce (viz p Ìoha-A1 bod. 1, 2, 3 a 4) 272 / einsatz

15 TD34/90/23 POUéITÕ Shrnov nì pouze s jednìm rotorem Pro p ejìûdïnì Ë steënï vytvo enèho dku nebo pokud je nutno z klidov ch d vod shrnovat pouze s jednìm rotorem, m ûe tak b t prov dïno na z kladï dvojitèho pohonu stroje. UpozornÏnÌ! Rotor nezdvihejte vìce neû do polohy na vrati pole (FT). P i zdvihu rotoru do 90 polohy dojde p i provozu stroje k poökozenì kloubovè h Ìdele. Pozor! Nevstupujte do prostoru dosahu rotoru pokud bïûì motor traktoru FT OddÏlen zdvih m ûe b t prov dïn pomocì dvou variant + Varianta 1 * P edvolba funkce pomocì hydraulickèho ovl dacìho pultu Pr bïh: - Rotory mohou b t p edvoleny pro zdvih jednotlivï. - P ku (L nebo R) p estavte na ovl dacìm pultu do polohy ÑONì - Aktivujte ÌdÌcÌ ventil hydrauliky traktoru. - P edvolen rotor se zdvihne pouze do polohy pro pr ci na vrati pole (FT). - P itom nemusì b t vypìn n pohon stroje. Funkce hydraulickèho ovl dacìho pultu: P ka L = lev rotor P ka R = prav rotor Poloha A = UzavÌracÌ ventil otev en Poloha B = UzavÌracÌ ventil uzav en Varianta 2 * ElektrickÈ p edvolbovè ovl d nì P i vypnutèm ovl d nì jednotlivèho zdvihu se zdvihajì obï rotorovè jednotky, p estoûe je aktivov n pouze jeden ovl dacì okruh hydrauliky traktoru. Stiskem tlaënèho tlaëìtka na ovl dacìm pultu se aktivuje jednotliv zdvih ûacìch jednotek. - P i aktivovanèm jednotlivèm zdvihu na ovl dacìm pultu svìtì kontrolnì û rovka. - Aktivujte p Ìsluön ovl dacì ventil hydrauliky traktoru (ST1 nebo ST2) - P edvolen rotorov jednotka se zdvihne aû do zdvihnutè polohy rotoru na vrati pole (FT). UpozornÏnÌ! Pro uvedenou variantu v bavy stroje je na traktoru nutn jeden p Ìdavn jednoëinn hydraulick okruh (EW). 0700_-Einkreiselbedienung_ ) Zvl ötnì v bava

16 TD 33/97/2 POUéITÕ NA SVAHU OpatrnÏ p i ot ËenÌ na svahu NebezpeËÌ p evrhutì TÌhovÈ sìly rotor (G) p sobì na podvozek shrnovaëe. To m ûe vèst p i pr ci na svahu k obvzl ötï nebezpeën m situacìm. p i hydraulickèm zvednutì rotoru - p i pr ci na svahu doch zì k nerovnomïrnèmu rozloûenì sil (G) p sobìcìch na stroj BezpeËnostnÌ p edpisy p i projìûdïnì zat Ëky zpomalte p i pr ci na svahu se vyhnïte nebezpeën m ot ËecÌm manèvr m TD 33/97/1 G p i projìûdïnì zat Ëek se zvednut mi rotory (288) Hangfahrt

17 DRéBA OäETÿOV NÕ BezpeËnostnÌ p edpisy - P ed se izov nìm, drûbou a opravami vypnïte motor. VöeobecnÈ informace o drûbï Abyste udrûeli stroj i po dlouhè dobï provozu v dobrèm stavu, dodrûujte prosìm upozornïnì uveden v n sledujìcìm textu: - Po prvnìch hodin ch provozu dot hnïte vöechny örouby. Zvl ötï vïnujte pozornost: - öroubovèmu upevnïnì noû u ûacìch stroj - öroubov m spoj m u obraceë a shrnovaë N hradnì dìly a. Pro stroje jsou koncipov ny origin lnì Ë sti a p ÌsluöenstvÌ. b. V slovnï upozorúujeme na to, ûe n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, kterè nebyly dod ny naöì firmou, nejsou n mi p ezkouöeny a povoleny. c. Mont û a/nebo pouûitì takov ch v robk m ûe za urëit ch okolnostì zmïnit nebo ovlivnit konstrukënï danè vlastnosti. Za ökody, kterè jsou zpûsobenè pouûitìm neorigin lnìch Ë stì a p Ìsluöenství, v robce neruëì. d. SvÈvolnÈ zmïny, jako je pouûitì jin ch konstrukënìch Ë stì na stroji, vyluëuje ruëenì v robce. OdstavenÌ na venkovnìm prostoru P i delöìm odstavenìm na venkovnìm prostoru oëistïte pìstnici a nakonzervujte tukem. TD 49/93/2 FeTT Zazimov nì - Stroj p ed zazimov nìm dnï vyëistïte. - Odstavte tak, aby byl stroj chr nïn p ed zimou. - VymÏÚte pop. doplúte p evodov olej. - HolÈ Ë sti chraúte p ed korozì. - Mazejte podle mazacìho pl nu mìsta, kter je t eba mazat. KloubovÈ h Ìdele - viz. takè upozornïnì v p Ìloze UpozornÏnÌ pro drûbu! Dodrûujte z kladnì pravidla uveden v tomto n vodï k pouûìv nì. V p ÌpadÏ, ûe nejsou stanoveny û dnè zvl ötnì pokyny, platì p edpisy jednotliv ch v robc kloubov ch h ÌdelÌ. HydraulickÈ za ÌenÌ Pozor, nebezpeëì poranïnì a infekce! Kapaliny vystupujìcì pod vysok m tlakem mohou proniknout k ûì. Proto v p ÌpadÏ nebezpeëì musìte jìt okamûitï k lèka i! BezpeËnostnÌ p edpisy P ed se izov nìm, drûbou a opravami vypnïte motor. Pr ce pod strojem neprov dïjte bez bezpeënè podpory. Po prvnìch hodin ch provozu dot hnïte vöechny örouby. Pokyny pro opravy Dodrûujte prosìm pokyny pro opravy uvedenè v p Ìloze (jsou-li uvedeny).»iötïnì Ë stì stroje Pozor! NepouûÌvejte ËiötÏnÌ stlaëen m vzduchem k ËiötÏnÌ loûiskov ch a hydraulick ch Ë stì. - NebezpeËÌ tvorby korozi! - Po vyëiötïnì stroj namaûte podle mazacìho pl nu a proved'te kr tk zkuöebnì bïh. -»iötïnìm p Ìli vysok m tlakem se m ûe poökodit lak. Po uplynutì prvnìch 10 provoznìch hodin a n slednï po 50 provoznìch hodin ch - Zkontrolujte hydraulick agreg t a trubkov vedenì z hlediska tïsnosti a pop. dot hnïte öroubov spojenì. P ed kaûd m uvedenìm do provozu - Zkontrolujte hydraulickè hadice z hlediska tïsnosti. Opot ebovanè nebo poökozenè hydraulickè hadice ihned vymïúte. VymÏnÏnÈ hadice musì kvalitou vyhovovat poûadavk m v robce. Hadicov vedenì podlèhajì p irozenèmu st rnutì, nep ekraëujte dobu pouûìv nì 5-6 rok. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

18 TECHNICK DRéBA MazacÌ pl n 20 h kaûd ch 20 hodin 1 J 1 x roënï FETT (IV) Liter TUK Viz kapitola "MazacÌ prost edky vyd nì..." litru P evodovka Olejov n plú: 1 litr SAE 90 Kontrola hladiny oleje: Hladinu oleje zijstìte pomocì kontrolnìho öroubu (1). V mïna oleje: NejpozdÏji po kaûd ch 500ha. 8 h FEtt Wartung_

19 TECHNICK DRéBA Ramena prst Odstup (A) by mïl Ëinit p i bïûnèm provozu cca. 1 mm. Pokud je v le na h Ìdeli (W) vïtöì, m ûe b t provedena korekce stavu pomocì vymezovacìch podloûek. Je-li odstup (A) vïtöì neû 4 mm, pak je nutnè provèst okamûitou v mïnu pouzder (B) na vnit nì stranï ramen shrnovaëe. Jinak na stroji mohou vzniknout n sledn poökozenì dìl. V p ÌpadÏ v mïny pouzder se prosìm laskavï obraùte pro radu na autorizovan servis! (Maz nì kluzn ch ploch pouzder, poloha pruûn ch kolìk kladek). Pozor! Odstup (A) na h Ìdeli (W) kontrolujte minim lnï 1x roënï! PruûnÈ prsty UpevÚovacÌ örouby (S) pruûn ch prst zkontrolujte a p ÌpadnÏ ut hnïte po prvnìch 10 provoznìch hodin ch. S U ZA Od roku v roby 2007 * U vnïjöìch prst (ZA) je dodateënï montov na podloûka (U). - jsou tak zapot ebì delöì örouby (80 mm) - örouby jsou p itom montov ny hlavou dol * platì pro Eurotop 421A/421N/461N/601/691/771/ _-Zinkenarmwartung_

20 TECHNICK DAJE TechnickÈ daje EUROTOP 771 A Typ SK 289 poëet rotor 2 poëet hrabic na rotoru 12 pracovnì öì ka 7,0-7,8 m öì ka stroje v pracovnì poloze 7,0-7,8 m p epravnì öì ka - vyklopeno nahoru 2,9 m pracovnì dèlka 5,3 m p epravnì dèlka 5,3 m p epravnì v öka rotoru vyklopenèho nahoru maxim lnè 4,4 m p epravnì v öka rotoru vyklopenèho nahoru minim lnè 4,0 m poûadovan v kon od 50 kw (68 konì) hmotnost s kloubov m h Ìdelem 1770 kg poëet ot Ëek v vodovèho h Ìdele max. U/min 540 * V straûnè tabulky * OsvÏtlenÌ VybavenÌ na p anì obutì obutì (moûnost-1) pojìzdnèho podvozku obutì (moûnost-2) pojìzdnèho podvozku 16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,2 barû 215/65-15 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 barû 10,0/80-12 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 barû PouûÌv nì rotaënìho shrnovaëe, kterè je v souladu s urëenìm p Ìpustn maxim lnì rychlost hladina trvalèho hluku Pot ebnè p Ìpoje 1 dvojëinn hydraulick p Ìpoj PracovnÌ tlak min.: 120 bar PracovnÌ tlak max.: 180 bar 1 jednoëinn hydraulick p Ìpoj PracovnÌ tlak min.: 120 bar PracovnÌ tlak max.: 180 bar 7 - pûlov elektrick p Ìpoj (10 volt ) 30 km/h 80,2 db(a) Vöechny daje nez vaznè RotaËnÌ shrnovaë "EUROTOP 771 A" je urëen v hradnï k bïûnèmu pouûitì p i zemïdïlsk ch pracech. K pokosu zelenè, syrovè pìce, zvadlè sil ûe a sl my. KaûdÈ jinè pouûitì nenì v souladu s urëenìm. Za ökody, vzniklè z takovèho pouûitì v robce neruëì; riziko nese uûivatel. K pouûitì, kterè je v souladu s urëenìm pat Ì takè dodrûov nì podmìnek, p edepsan ch v robcem pro drûbu a udrûov nì v dobrèm stavu. UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku A. Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m. b. H. A-10 Grieskirchen Oberösterreich Modell Type Ges.Gew Masch.Nr. Tov rnì ËÌslo je vyraûeno na vedle zobrazenèm typovèm ötìtku a na r mu. Z ruka a dotazy nemohou b t bez ud nì tohoto tov rnìho ËÌsla zpracov ny. ProsÌm zapiöte si ËÌslo hned p i p evzetì vozidla na titulnì stranu provoznìho n vodu. Ihre/Your/Votre Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr. 289 / TECHN. DATEN

21 PÿÂLOHA -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

22 Origin l nenì n hrada Ö S origin lnìmi dìly Pˆttinger dos hnete vìce * Kvalita a p esnost - provoznì bezpeënost. * Spolehliv funkce * VyööÌ ûivotnost - hospod rnost. * Garantovan pouûitelnost p es Vaöeho obchodnì z stupce Pˆttinger: StojÌte p ed rozhodnutìm ìorigin lî nebo ìn hradaî? RozhodnutÌ b v Ëasto odvozenè od ceny. Jedno ìlacinè po ÌzenÌî se vöak nïkdy m ûe st t velmi drahè. Proto p i n kupu vïnujte pozornost ìorigin lnìm n hradnìm dìl mî s oznaëenìm Ëty lìstku! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

23 BezpeËnostnÌ upozornïnì p Ìloha -A UpozornÏnÌ pro bezpeënost pr ce V tomto provoznìm n vodu jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, opat ena touto znaëkou. 1) PouûitÌ, kterè je v souladu s urëenìm a. viz technickè daje b. K pouûitì, kterè je v souladu s urëenìm pat Ì takè dodrûov nì podmìnek, p edepsan ch v robcem pro drûbu a udrûov nì v dobrèm stavu. 2) N hradnì dìly a. Pro stroje jsou koncipov ny origin lnì Ë sti a p ÌsluöenstvÌ. b. V slovnï upozorúujeme na to, ûe n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, kterè nebyly dod ny naöì firmou, nejsou n mi p ezkouöeny a povoleny. c. Mont û a/nebo pouûitì takov ch v robk m ûe za urëit ch okolnostì zmïnit nebo ovlivnit konstrukënï danè vlastnosti. Za ökody, kterè jsou zp sobenè pouûitìm neorigin lnìch Ë stì a p ÌsluöenstvÌ, v robce neruëì. d. SvÈvolnÈ zmïny, jako je pouûitì jin ch konstrukënìch Ë stì na stroji, vyluëuje ruëenì v robce. 3) Ochrann za ÌzenÌ Vöechna ochrann za ÌzenÌ musì b t na stroji p ipevnïna a musì b t v dnèm stavu. VËasn v mïna zniëen ch a poökozen ch kryt nebo z bran je nutn. 4) P ed uvedenìm do provozu a. P ed zapoëetìm pr ce se musì uûivatel sezn mit se vöemi ovl dacìmi za ÌzenÌmi a s funkcì stroje. BÏhem pracovnìho nasazenì je p Ìliö pozdï! b. P ed kaûd m uvedenìm do provozu p ezkouöejte vozidlo nebo stroj na dopravnì a provoznì bezpeënost. 6) Zak z no vozit osoby a. NenÌ p ÌpustnÈ vozit osoby na stroji. b. Stroj m ûe jezdit na ve ejn ch cest ch jen v popsanè poloze pro p epravu po silnici. 7) JÌzdnÌ vlastnost s p Ìdavn mi stroji a. Taûn prost edek je vp edu nebo vzadu dostateënï osazen z vaûìm, aby byla zaruëena schopnost Ìdit a brzdit (minim lnï 20% hmotnosti nezatìûenèho vozidla na p ednì ose). b. JÌzdnÌ vlastnost bude ovlivnïna jìzdnì dr hou a agregovan mi stroji. Zp sob jìzdy je t eba p izp sobit podmìnk m terènu. c. P i jìzdï do zat Ëky se zavïöen m n adìm zohlednïte kromï jinèho rozmïry a hmotnost stroje. Kg 20% d. P i jìzdï do zat Ëky se zavïöen m nebo osedlan m strojem zohlednïte kromï jinèho öirokou vykl dku a setrvaënou hmotnost stroje. 8) VöeobecnÈ informace a. P ed zavïöenìm stroj na t Ìbodov z vïs uveôte p ku systèmu do polohy, p i kterè je vylouëeno ne myslnè zvednutì nebo klesnutì! b. P i p ipojov nì stroj na traktor vznik nebezpeëì poranïnì! c. V oblasti t ÌbodovÈho z vïsu vznik nebezpeëì poranïnì z p isk ÌpnutÌ a ust ihnutì! d. P i aktivaci vnïjöì obsluhy pro t Ìbodovou konstrukci nevstupujte mezi traktor a stroj! e. Mont û a demont û v vodovèho h Ìdele prov dïjte jen p i vypnutèm motoru. f. P i jìzdï po silnici se zvednut m strojem musì b t obsluûn p ka zajiötïna proti klesnutì. g. P ed opuötïnìm traktoru spusùte p ipevnïnè stroje na zem a vyt hnïte klìë ze zapalov nì! h. Mezi traktorem a strojem se nesmì nikdo zdrûovat, aniû by bylo vozidlo zajiötïno proti rozjetì ruënì brzdou a/nebo podkl dacìm klìnem! i. P i drûbï a p estavov nì vypnïte hnacì motor a odpojte v vodov h Ìdel. 5) Azbest UrËitÈ p ikupovanè souë sti vozidla mohou, z d vodu technick ch poûadavk, obsahovat azbest. D vejte pozor na oznaëenì n hradnìch dìl. 9)»iötÏnÌ stroje NepouûÌvejte stlaëen vzduch k ËiötÏnÌ loûisek a hydraulick ch Ë stì. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

24 P Ìloha B KLOUBOV HÿÂDEL P izp sobenì kloubovèho h Ìdele Spr vn dèlka bude stanovena p idrûenìm obou Ë stì kloubovèho h Ìdele vedle sebe. PracovnÌ upozornïnì P i nasazenì stroje nesmì b t p ekroëen p Ìpustn poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele. - Po odpojenì kloubovèho h Ìdele m ûe p ipevnïn stroj dobìhat. Teprve aû stojì plnï v klidu, m ûete s nìm d le pracovat. - P i odstavenì stroje musì b t kloubov h Ìdel uloûen podle p edpis p ÌpadnÏ zajiötïna prost ednictvìm etïzu. BezpeËnostnÌ etìzky (H) nepouûìvejte k zavïöenì v vodovèho h Ìdele. Pozor! PouûÌvejte pouze dodan kloubov h Ìdel, jinak nevznik pro eventu lnì ökody n rok na z ruku. Pr bïh nastavenì dèlky - K p izp sobenì dèlky podrûte obï poloviny v vodovèho h Ìdele v nejkratöì provoznì poloze vedle sebe a oznaëte (L2). äiroko hl kloub: Maxim lnì hel v provozu a v klidovèm stavu je 70. Pozor! Dbejte na maxim lnì d lku p ekrytì (L1) kloubov ch h Ìdel. - Snaûte se o co nejvïtöì moûnè p ekrytì trubek (min. 1/2 X). Vnit nì a vnïjöì ochrann kryt rovnomïrnï zkraùte. NasaÔte na stranu stroje pojistku proti p etìûenì (2). Norm lnì kloub: Maxim lnì úhel v klidovèm stavu je 90. Maxim lnì hel v provozu je 35. drûba Opot ebovanè kryty okamûitï vymïúte. P ed kaûd m uvedenìm do provozu p ezkouöejte kloubov h Ìdel, zda jsou uz vïry dob e zasunuty. BezpeËnostnÌ etìzek - Ochrann kryt kloubovèho h Ìdele zajistïte etìzkem proti ot ËenÌ. Dbejte na dostateënou oblast v kyvu kloubovèho h Ìdele. - P ed kaûd m uvedenìm do provozu a kaûd ch 8 provoznìch hodin namaûte znaëkov m tukem. - P ed kaûd m delöìm klidov m obdobìm v vodov h Ìdel vyëistïte a namaûte. - P i zimnìm provozu je t eba ochrannè trubky namazat, aby se zabr nilo zamrznutì. 8 h FEtt 0700_ D-Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

25 P Ìloha B KLOUBOV HÿÂDEL VaËkov spojka je spojka proti p etìûenì, kter snìûì kroutìcì moment p i p etìûenì na "nulu". Vypnutou spojku je moûno zapnout rozpojenìm pohonu v vodovèho h Ìdele. PoËet ot Ëek zapnutì spojky leûì pod 200 /min. Pozor! FunkËnÌ upozornïnì pro pouûitì vaëkovè spojky OpÏtovnÈ zapnutì p etïûovacì spojky je moûnè i p i snìûen ch ot Ëk ch v vodovè h Ìdele. UpozornÏnÌ! VaËkov spojka kloubovèho h Ìdele nenì "ukazatelem maxim lnìho zatìûenì". Je to pouze pojistka proti p etìûenì, kter m chr nit V ö stroj p ed poökozenìm. Rozumn m zp sobem jìzdy vylouëìte Ëastou aktivaci spojky a chr nìte tak spojku a stroj p ed zbyteën m opot ebenìm. P edepsan kontrola p etïûovacìho momentu a promaz nì spojky: vûdy po 500 provoznìch hodin ch stroje (speci lnì mazacì tuk). D leûitè u kloubov ch h Ìdel s t ecì spojkou P i p etìûenì a kr tkodobèm vysokèm zatìûenì kroutìcìho momentu je kroutìcì moment omezen a bïhem Ëasu prokluzu rovnomïrnï p enesen. P ed prvnìm pouûitìm a po delöìm klidovèm obdobì p ezkouöejte zp sob pr ce t ecì spojky (9). a.) u K90, K90/4 a K94/1 nastavte rozmïr L na tlaënè pruûinï a u K92E a K92/4E pomocì öroubu. b.) uvolnïte öroub, ËÌmû uvolnìte spojku - spojka se prot ËÌ. c.) örouby nastavte na rozmïr ìlî - spojka je opït v pracovnì poloze. K0,K0/,K/1 L K2E,K2/E L 0700_ D-Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Bubnové žací stroje Vzadu nesené, čelní a tažené

Bubnové žací stroje Vzadu nesené, čelní a tažené Bubnové žací stroje Vzadu nesené, čelní a tažené Nesené lišty 2005 KM 3.18 1,85 m KM 3.19S 1,85 m KM 3.21 2,10 m KM 3.21S 2,10 m KM 3.23S 2,30 m KM 3.27 2,65 m KM 3.29 2,95 m KM 3.33 3,33 m KM 3.90 motýl

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Bubnová sekačka ŢT100 Z

Bubnová sekačka ŢT100 Z PŘÍSLUŠENSTVÍ Bubnová sekačka ŢT100 Z 105 cm 80 kg 13 HP Sekačka ŽT-100Z zadní určená pro traktory Kubota s výkonem motoru od 13 HP. Sekačka je pravostranná, záběr 102 cm, hnaná 2 klínovými řemeny. Připojení

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Vector - pro mělké i hluboké kypření

Vector - pro mělké i hluboké kypření Vector Vector splňuje všechny požadavky na moderní kypřič pro setí do mulče. K tomu patří: Schopnost výkonu: non stop 4 - nosníkový kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké základní kypření optimální

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de

BEVELGEAR. Kompetence a výkon. www.graessner.de MS-Graessner GmbH & Co. KG THE GEAR COMPANY BEVELGEAR Kompetence a výkon Propojení přesnosti s výkonem Sotva kdo jiný zná komplexní konstrukci tak dobře, jako společnost MS-Graessner, protože tato specializovaná

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více