CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : ) Dvourotorov shrnovaë

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99 289.CZ.80I.0 EUROTOP 771 A. (Typ SK 289 : +.. 01461) Dvourotorov shrnovaë"

Transkript

1 I.0 EUROTOP 771 A (Typ SK 289 : ) Dvourotorov shrnovaë Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

2 V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m k tomuto rozhodnutì pro Pˆttinger. Jako V ö partner v zemïdïlskè technice V m nabìzìme kvalitu a v kon spojenè s bezpeënou obsluhou. Abychom mohli odhadnout podmìnky pouûitì naöich zemïdïlsk ch stroj a tyto poûadavky neust le zohledúovat p i v voji nov ch za ÌzenÌ, prosìme V s o nïkterè údaje. KromÏ toho m me tìm takè moûnost cìlenï V s informovat o nov ch v vojìch. RuËenÌ za v robek, informaënì povinnost Povinnost ruëenì za v robek zavazuje v robce a obchodnìka p i prodeji za ÌzenÌ p edat n vod pro provoz a zaökolit z kaznìka na stroji s upozornïnìm na p edpisy pro obsluhu, bezpeënostnì p edpisy a p edpisy pro údrûbu. Na d kaz, ûe byl stroj a n vod pro provoz dnï p ed n, je nutnè potvrzenì. Pro tento úëel zaölete podepsan - Dokument A firmï Pˆttinger. - Dokument B z st v u odbornèho podniku, kter p ed v stroj. - Dokument C obdrûì z kaznìk. - Dokument D (pokyny pro p ed nì v robku) zaölete podepsan firmï Pˆttinger Ve smyslu z kona ruëenì za v robek je kaûd zemïdïlec podnikatel. VÏcn ökoda ve smyslu ruëenì za v robek je ökoda, kter vznik vlivem stroje, avöak na nïm nevznik, za ruëenì se poëìt se samodrûbou (Euro 500,-). PodnikatelskÈ vïcnè ökody ve smyslu z kona jsou z ruëenì vylouëeny. Pozor! TakÈ p i pozdïjöìm dalöìm p ed nì stroje z kaznìkem musì b t spolup ed n n vod pro provoz a odbïratel stroje musì b t zaökolen upozornïnìm na jmenovanè p edpisy. ALLG./BA SEITE 2 / 0000-

3 POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU Dokument D ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) Telefax (07248) GEBR. PÖTTINGER GMBH D Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon ( ) / 112 Telefax ( ) A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika ProsÌme, p ezkouöejte uvedenè body, tak jak vypl v z povinnostì z ruky za v robek. Zak Ìûkujte, prosìm, odpovìdajìcì body. Stroj byl p ezkouöen podle dodacìho listu.vöechny p iloûenè dìly rozbaleny. Veöker bezpeënostnï technick za ÌzenÌ, kloubovè h Ìdele a obsluhovacì za ÌzenÌ jsou k dispozici. Obsluha, uvedenì do provozu a drûba stroje pop. n adì projedn ny se z kaznìkem podle n vodu k obsluze a vysvïtleny. Pneumatiky zkontrolov ny z hlediska spr vnèho tlaku vzduchu Matice kol zkontrolov ny, zda jsou pevnï dotaûeny. Z kaznìk upozornïn na spr vnè ot Ëky v vodovèho h Ìdele. P izp sobenì stroje k traktoru provedeno: nastavenì t ÌbodovÈho z vïsu. Nastavena spr vn dèlka kloubovèho h Ìdele. Provedena zkuöebnì jìzda a nezjiötïny û dnè z vady. VysvÏtlena funkce stroje bïhem zkuöebnì jìzdy. Skl pïnì do p epravnì a pracovnì polohy vysvïtleno. X Poskytnuty informace ohlednï v bavy na p nì, pop. p ÌdavnÈho za ÌzenÌ. P ed no upozornïnì na bezpodmìneënè p eëtenì n vodu k obsluze. Obsluha byla proökolena o pokynech pro provoz na pozemnìch komunikacìch. Potvrzuji, ûe stroj, obchodnì n zev... Typ...V robnì ËÌslo stroje /podvozku Masch. / Fgst. Ident.Nr. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. byl zkontrolov n podle shora uveden ch bod a p ed n z kaznìkovi. Datum p ed nì Adresa z kaznìka RazÌtko prodejnì organizace / Podpis Podpis... Pro prok z nì, ûe byly stroj i n vod k obsluze dnï p ed ny, je nutnè potvrzenì. Dokument A vyplúte, podepiöte a zaölete zpït z stupci v robnìho podniku. Dokument B z st v prodejnì organizaci, kter stroj p ed v. Dokument C obdrûì z kaznìk. P ed vacì protokol (A) a pokyny pro p ed nì v robku (D) ihned odeölete na adresu: A. P TTINGER s. r. o., Dominik nskè n mïstì 4/5, Brno,»esk republika Dokum D Anbaugeräte - -

4 OBSAH! Dodrûujte bezpeënostnì p edpisy uvedenè v p Ìloze! Obsah V znam varovn ch znaëek...4 ZnaËka CE...4 P ipojenì na taûn prost edek...5 ZapojenÌ hydrauliky...5 ZapojenÌ hydraulick ch p Ìpoj k taûnèmu prost edku...5 DÈlka kloubovèho h Ìdele...6 OdstavenÌ stroje...7 P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy...8 JÌzda na ve ejn ch komunikacìch...9 PracovnÌ poloha stroje TOP 700 / P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy...10 P Ìpravy pro pouûitì...11 NastavenÌ pracovnìho z bïru...11 SYST M MULTITAST...12 ShrnovacÌ systèm ÑMULTITASTì...12 POUéITÕ...14 VöeobecnÈ smïrnice p i pr ci se strojem...14 BezpeËnostnÌ upozornïnì...14 PoËet ot Ëek kloubovèho h Ìdele...14 ObracecÌ manèvr v pracovnì poloze...14 Shrnov nì pouze s jednìm rotorem...15 POUéITÕ NA SVAHU...16 OpatrnÏ p i ot ËenÌ na svahu...16 DRéBA...17 BezpeËnostnÌ p edpisy...17 VöeobecnÈ informace o drûbï...17»iötïnì Ë stì stroje...17 OdstavenÌ na venkovnìm prostoru...17 Zazimov nì...17 KloubovÈ h Ìdele...17 HydraulickÈ za ÌenÌ...17 MazacÌ pl n...18 P evodovka...18 Ramena prst...19 PruûnÈ prsty...19 TechnickÈ daje...20 UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku...20 VybavenÌ na p anì...20 PouûÌv nì rotaënìho shrnovaëe, kterè je v souladu s urëenìm...20 PÿÂLOHA...21 BezpeËnostnÌ upozornïnì...23 Kloubov h Ìdel...24 MazacÌ prost edky...26 JednoËinn p Ìpoj hydrauliky...28 Obsluha...28 Pokyny pro provoz na pozemnìch komunikacìch...29 Kombinace traktoru s nesen m n adìm...30 ZnaËka CE ZnaËka CE, kter m b t v robcem p ipevnïna, dokladuje navenek konformitu stroje s ustanovenìmi smïrnice ohlednï strojnìho za ÌzenÌ a s ostatnìmi p Ìsluön mi smïrnicemi EHS. Prohl öenì shody s EHS (viz P Ìloha) Podeps nìm prohl öenì o shodï prohlaöuje v robce, ûe stroj uveden do provozu odpovìd vöem odpovìdajìcìm z kladnìm bezpeënostnìm a zdravotnìm poûadavk m. V znam varovn ch znaëek Nikdy nesahejte do prostoru, kde je nebezpeëì rozdrcenì, pokud se v prostoru mohou pohybovat strojnì souë sti. Nevstupujte do prostoru rotor, pokud bïûì motor traktoru. Nezdrûujte se v dosahu skl pïnì pracovnìho n adì. 0600_-INHALT_

5 PÿIPOJENÕ P ipojenì na taûn prost edek BezpeËnostnÌ upozornïnì: viz p Ìloha A1 bod 8a. - h. - Stroj agregujte s traktorem. - UpevnÏte spodnì ramena hydrauliky ( U ) tak, aby se stroj nemohl stranovï vychylovat. EUROTOP 771, 801, 881 ZapojenÌ hydrauliky Na traktoru musì b t nejmène jeden jednocinn a jeden dvoucinn hydraulick prìpoj (DW, EW). Jednocinn hydraulick prìpoj: V prìpade, ze m traktor pouze jeden jednocinn prìpoj, je nutno namontovat prìdavn rozvadec (viz. pripojenì). - tìm je mozno ovl dat kazd okruh samostatne EUROTOP 701 Na traktoru musì b t nejmène jeden jednocinn hydraulick prìpoj (EW). ZapojenÌ hydraulick ch p Ìpoj k taûnèmu prost edku - hydraulickè vedenì p ipojujte jen p i uzav enèm kohoutu (poloha A) u traktoru. do roku v roby OpÏrnou patku (5b) zvednïte a Ëepem zajistïte (B). N strënè spojky s ochrann mi "EW" napojte na jednoëinn ÌdÌcÌ ventil. ObÈ n strënè spojky s ochrann mi "DW" napojte na dvojëinn ÌdÌcÌ ventil. DW EW od roku v roby Odstavnou podpïru vytaûenìm odjistìte (5a) a odklopìte (5b) - Pruûinou zajiötïn Ëep (B) se samoëinï zajistì EL GW WW WW= irokoúhl kloub TaûnÈ lano - Lano (S) upevnïte do kabiny taûnèho prost edku anbau_

6 PÿIPOJENÕ DÈlka kloubovèho h Ìdele - P ed prvnìm pouûitìm je t eba p ezkouöet dèlku kloubovèho h Ìdele a pop ÌpadÏ ji p izp sobit (viz takè kapitola "P izp sobenì kloubovèho h Ìdele" v p Ìloze B. L Pr bïh nastavenì dèlky - K p izp sobenì dèlky podrûte obï poloviny v vodovèho h Ìdele v nej-kratöì provozní poloze vedle sebe a oznaëte (L2). SpodnÌ t hla z vïsu * SpodnÌ vodicì rameno hydrauliky (U) upevnïte tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat anbau_

7 PÿIPOJENÕ OdstavenÌ stroje Stroj m ûe b t odstaven jak z pracovnì polohy, tak i z p epravnì polohy. Stroj odstavte stabilnï! do roku v roby Vyklopte podpûrnou nohu (5a). - Dbejte na to, aby byl aretaënì Ëep (B) dnï zasunut. Vzniknou-li problèmy p i odpojov nì: - Nastavte kr tce ÌdicÌ ventil (ST) na "kles nì" (s). Tak bude redukov n p Ìpadn zbytkov tlak v rychlospojce a hydraulickè vedenì m ûe b t nakonec bezproblèmovï odpojeno. St 0 h s E TD 26/2/16 a - OdstraÚte taûnè lano z kabiny taûnèho prost edku. - Odpojte p ÌvodnÌ kabel elektroinstalace od traktoru - Odmontujte stroj od taûnèho prost edku. od roku v roby Pruûinou zajiötïn Ëep (B) odjistïte - Odstavnou podpïru sklopte (5a) a nechte zajistit UpozornÏnÌ: Odebr nìm hrabic (1a) m ûe b t zmenöena odstavn v öka p ÌpadnÏ öì ka. - Vyt hnïte kloubov h Ìdel (GW) a odloûte na hrdlo. - UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) - Pripojte hydraulickè prìpoje k traktoru (EW, DW). EW, DW: jednocinn a dvoucinn = EUROTOP 771, 801, 881 EW: jednocinn = EUROTOP anbau_

8 PÿEPRAVNÕ POLOHA P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy Z bezpeënostnìch d vod odpojte kloubov h Ìdel a vyëkejte klidovèho stavu rotoru. P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. 1. Kohout otev en (poloha E) ST 4. UjistÏte se, ûe oblast vykl pïnì je voln a ûe se nikdo nenach zì v nebezpeënè oblasti. 5. Oba rotory zvednïte kousek od zemï. K tomu aktivujte jednoëinn ÌdicÌ ventil (ST). 6. Uved'te vnïjöì rotor do nejuûöì provoznì polohy. Tento pracovnì krok vöak proved'te jen tehdy, je-li to nutnè, nap Ìklad ke zmenöenì celkovè v öky stroje. Pozor!! P estavenì z pracovnì do p epravnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. a E TD// TD 44/94/15 2. SejmÏte hrabice (1a) na obou rotorech. Toto sejmutì hrabic (1a) proved'te jen tehdy, je-li to nutnè, nap Ìklad ke zmenöenì celkovè v öky stroje. Hrabice (1a) nasuúte na Ëepy drû ku na pojìzdnèm r mu a zajistïte z padkou. a1 a2 7. Oba rotory vyklopte do p epravnì polohy. K tomu aktivujte jednoëinn ÌdicÌ ventil (ST). Pozor! Zkontrolujte, zda zajiöt'ovacì h Ëek adnï zapadl (10) OchranÈ r my (6) vlevo a vpravo vklopte dovnit a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). TD// 8. Ochrannou trubku (10) zaklopte dozadu (poloha T). Ochrann trubka (10) v p epravnì poloze.9. a 10 t TD 50/96/10 9. UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) 0600_-TRANSPORT_

9 PÿEPRAVNÕ POLOHA JÌzda na ve ejn ch komunikacìch Stroj dopravujte pouze v p epravnì poloze (H2)! Pozor! Dodrûujte n sledujìcì pracovnì postupy: RotorovÈ jednotky plnï zdvihnïte ST (H2) UzavÌracÌ kohout uzav ete (poloha A) a E TD// * Dodrûujte p edpisy z konod rc VaöÌ zemï. * JÌzda na ve ejn ch silnicìch m ûe b t prov dïna pouze tak, jak je pops na v kapitole "P epravnì poloha". * Ochrann za ÌzenÌ musì b t v dnèm stavu. * V kyvnè souë sti je t eba uvèst p ed zaë tkem jìzdy do spr vnè polohy a zajistit proti nebezpeën m zmïn m polohy. * P ed zaë tkem jìzdy p ezkouöejte funkci osvïtlenì. * D leûitè informace naleznete takè v p Ìloze tohoto n vodu k pouûitì. ZajiötÏnÌ je provedeno hydraulicky, zajiöùovacì h ky (10) jsou k dispozici jako p ÌdavnÈ jiötïnì. 10 TD// NenÌ-li tento postup dodrûen, m ûe b t za urëit ch okolnostì transportnì öì ka stroje vïtöì neû 3 m. 10 < 3 m _-TRANSPORT_

10 PRACOVNÕ POLOHA PracovnÌ poloha stroje TOP 700 / 770 Nezdrûujte se v oblasti v kyvu pracovnìch rotor. 4. Oba rotory vyklopte do pracovnì polohy. * JednoËinn ÌdicÌ ventil (ST) nastavte kr tce na "zved nì" a z roveú t hnïte za lano (S). TÌm budou uvolnïny zajiöt'ovacì h Ëky (10). * Nakonec nastavte ÌdicÌ ventil (ST) na "kles nì" a rotaënì jednotky sklopte aû na zem. 10 P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy S * P estavenì z p epravnì do pracovnì polohy a obr cenï prov dïjte pouze na rovnèm, pevnèm povrchu. TD Kohout otev en (poloha E) 10 ST 5. Ochran r m (6) vlevo a vpravo vyklopte ven a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). a E TD// 2. ObÏ ochrannè trubky (10) vyklopte nahoru (poloha A). 10 a t TD 50/96/10 3. UjistÏte se, ûe oblast vykl pïnì je voln a ûe se nikdo nenach zì v nebezpeënè oblasti. arbeitsstellung (289)

11 PRACOVNÕ POLOHA Pozor! P Ìpravy pro pouûitì Nevstupujte do z beru rotoru rukou pokud bïûì hnacì motor. NastavenÌ pracovnìho z bïru V z vislosti na pracovnìch podmìnk ch a p izp sobenì n sledn m operacìm (sklizeú samosbïracìm vozem) je moûnè mïnit pracovnì z bïr od 7 m do 7,8 m. 1. Na oba rotory namontujte vöechna prstov ramena * NasaÔte prstov ramena ( 1a ) a zajistïte pruûn mi kolìky (V). TD 44/94/15 a1 a2 2. Ochrann r m (6) vlevo a vpravo sklopte ven a zajistïte pèrov mi z vlaëkami (6a). NastavenÌ pracovnìho z bïru (A1 - A2) - Kohout otev en (poloha E) - K tomu aktivujte dvojëinn ÌdicÌ ventil (ST). UpozornÏnÌ! KluznÈ plochy nakonzervujte. arbeitsstellung (289)

12 SYST M MULTITAST ShrnovacÌ systèm ÑMULTITASTì OtoËn Ëep (1) ShrnovacÌ rotory nejsou pevnï uloûeny, n brû na Ëepu (1). OpÏrnÈ kolo (2) P i pr ci na velmi nerovnèm pozemku je pomocì opïrn ch kol dosahov no vych lenì rotor aû 6. Prsty rotoru shrnujì ËistÏ sklìzen materi l, protoûe jsou velice blìzko opïrn ch kol. PouûitÌ stroje bez opïrn ch kol (2) Lze tèû bez pracovat bez opïrnèho kola (2). P i pr ci bez opïrnèho kola (2) dbejte n sledujìcìch pokyn n prava rotor musì b t otoëena do pozice (4) - nebezpeëì vzniku trhlin na r mu v d sledku p etìûenì otoën Ëep (1) rotoru musì b t pevnï uloûen a zajiötïn - jinak se rotor pootoëì a prsty budou se zapìchnou do zemï Vyrovn v nì nerovnostì se zajiötïn m Ëepem nenì optim lnì. P estavenì a zajiötïnì rotor : - viz. n sledujìcì strana Multitast_

13 SYST M MULTITAST EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A ZajiötÏnÌ rotor : demontujte n pravu uvonïte örouby (6 x M 14x35) podvozek otoëte o 180 (4a) a zajistïte n pravu namontujte (poloha 4) ramena obou rotor rovnobïûnï srovnejte na rovnè ploöe s r mem shrnovaëe namontujte oba örouby "3a" - örouby M16 x 70 demontujte opïrn kola 3a M16 x 0 3b TD b EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A P estavenì rotor - nasazenì s opïrn mi koli (2): demontujte n pravu uvonïte örouby (6 x M 14x35) podvozek otoëte o 180 (5a) a zajistïte n pravu namontujte (poloha 5) poloûte oba rotory na rovnou plochu namontujte opïrnè kolo (2) demontujte oba örouby Ñ3aì namontujte na obe strany gumovè tlumice Ñ3bì Multitast_

14 POUéITÕ VöeobecnÈ smïrnice p i pr ci se strojem - VeökerÈ pr ce v okruhu rotoru mohou b t prov dïny jen p i vypnutèm kloubovèm h Ìdeli. Pozor! Nevstupujte do prostoru rotoru, dokud bïûì hnacì motor. - Zvolte takovou pracovnì rychlost, aby shrnovan materi l byl snadno a ËistÏ hrab n. - p i p etìûenì sniûte rychlost o 1 stupeú BezpeËnostnÌ upozornïnì 1. ZapnutÌ pohonu kloubovèho h Ìdele Pohon kloubovèho h Ìdele zapìnejte z sadnï jen tehdy, nach zejì-li se vöechna bezpeënostnì za ÌzenÌ (kryty, ochrannè plachty, obaly atd.) v dnèm stavu a jsou-li na stroji p ipevnïny v ochrannè poloze. 2. ZapÌnejte stroj jen v pracovnì poloze a nep ekraëujte p edepsan poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele (nap. maxim lnï 540 U/MIN)! ätìtek, upevnïn vedle pohonu, informuje, na jak poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele je stroj vybaven. - Ovl dacì ventil (ST) postavte do plovoucì polohy nebo do polohy spuötïnì PÌstnice obou zvedacìch v lc se tak uvolnì a rotorovè rotory se p izp sobì p dnìm nerovnostem TD 26/2/16 s 0 St h a E PoËet ot Ëek kloubovèho h Ìdele maxim lnì poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele = 540 U/MIN - Nejp ÌznivÏjöÌ poëet ot Ëek je okolo 450 U/min. - Pokud by byla pìce hrabicemi strh v na zpït z dku v nepravideln ch pruzìch (neëist pr ce), pak zmenöete poëet ot Ëek v vodovèho h Ìdele. - Vodici dr ha ramen prst je staviteln (optim lnì vedeni ramen). - NastavenÌ v ökovè polohy zvedacìch ramen ( H1) - SpodnÌ t hla z vïsu (U) taûnèho prost edku musì b t na bocìch zajiötïny tak, aby se stroj nemohl stranovï pohybovat. - Aby jsme dos hli ËistÈ pr ce, musì b t obraceë ve vodorovnè poloze. P Ìpustn je mìrn sklon smïrem dop edu TD 27/99/11 H1 ObracecÌ manèvr v pracovnì poloze Rotory mohou b t, aktivacì jednoëinnèho ÌdicÌho ventilu (ST), vyklopeny nahoru (poloha H1). P itom nesmì b t pohon vypnut. RuËnÌ p ka (8) - V öka prst se p estavuje pomocì ruënì p ky (8), ale prsty by se mïly lehce dot kat p dy Pozor! Nevstupujte do prostoru rotoru, dokud bïûì hnacì motor. H1 P i velmi nìzkèm nastavenì prst bude sbìran pokos neëiöùov n a poökozen ko enov systèm plodiny - NastavenÌ bïhem pr ce kontrolujte TD 50/96/17 D leûitè pozn mky p ed zaë tkem pr ce (viz p Ìoha-A1 bod. 1, 2, 3 a 4) 272 / einsatz

15 TD34/90/23 POUéITÕ Shrnov nì pouze s jednìm rotorem Pro p ejìûdïnì Ë steënï vytvo enèho dku nebo pokud je nutno z klidov ch d vod shrnovat pouze s jednìm rotorem, m ûe tak b t prov dïno na z kladï dvojitèho pohonu stroje. UpozornÏnÌ! Rotor nezdvihejte vìce neû do polohy na vrati pole (FT). P i zdvihu rotoru do 90 polohy dojde p i provozu stroje k poökozenì kloubovè h Ìdele. Pozor! Nevstupujte do prostoru dosahu rotoru pokud bïûì motor traktoru FT OddÏlen zdvih m ûe b t prov dïn pomocì dvou variant + Varianta 1 * P edvolba funkce pomocì hydraulickèho ovl dacìho pultu Pr bïh: - Rotory mohou b t p edvoleny pro zdvih jednotlivï. - P ku (L nebo R) p estavte na ovl dacìm pultu do polohy ÑONì - Aktivujte ÌdÌcÌ ventil hydrauliky traktoru. - P edvolen rotor se zdvihne pouze do polohy pro pr ci na vrati pole (FT). - P itom nemusì b t vypìn n pohon stroje. Funkce hydraulickèho ovl dacìho pultu: P ka L = lev rotor P ka R = prav rotor Poloha A = UzavÌracÌ ventil otev en Poloha B = UzavÌracÌ ventil uzav en Varianta 2 * ElektrickÈ p edvolbovè ovl d nì P i vypnutèm ovl d nì jednotlivèho zdvihu se zdvihajì obï rotorovè jednotky, p estoûe je aktivov n pouze jeden ovl dacì okruh hydrauliky traktoru. Stiskem tlaënèho tlaëìtka na ovl dacìm pultu se aktivuje jednotliv zdvih ûacìch jednotek. - P i aktivovanèm jednotlivèm zdvihu na ovl dacìm pultu svìtì kontrolnì û rovka. - Aktivujte p Ìsluön ovl dacì ventil hydrauliky traktoru (ST1 nebo ST2) - P edvolen rotorov jednotka se zdvihne aû do zdvihnutè polohy rotoru na vrati pole (FT). UpozornÏnÌ! Pro uvedenou variantu v bavy stroje je na traktoru nutn jeden p Ìdavn jednoëinn hydraulick okruh (EW). 0700_-Einkreiselbedienung_ ) Zvl ötnì v bava

16 TD 33/97/2 POUéITÕ NA SVAHU OpatrnÏ p i ot ËenÌ na svahu NebezpeËÌ p evrhutì TÌhovÈ sìly rotor (G) p sobì na podvozek shrnovaëe. To m ûe vèst p i pr ci na svahu k obvzl ötï nebezpeën m situacìm. p i hydraulickèm zvednutì rotoru - p i pr ci na svahu doch zì k nerovnomïrnèmu rozloûenì sil (G) p sobìcìch na stroj BezpeËnostnÌ p edpisy p i projìûdïnì zat Ëky zpomalte p i pr ci na svahu se vyhnïte nebezpeën m ot ËecÌm manèvr m TD 33/97/1 G p i projìûdïnì zat Ëek se zvednut mi rotory (288) Hangfahrt

17 DRéBA OäETÿOV NÕ BezpeËnostnÌ p edpisy - P ed se izov nìm, drûbou a opravami vypnïte motor. VöeobecnÈ informace o drûbï Abyste udrûeli stroj i po dlouhè dobï provozu v dobrèm stavu, dodrûujte prosìm upozornïnì uveden v n sledujìcìm textu: - Po prvnìch hodin ch provozu dot hnïte vöechny örouby. Zvl ötï vïnujte pozornost: - öroubovèmu upevnïnì noû u ûacìch stroj - öroubov m spoj m u obraceë a shrnovaë N hradnì dìly a. Pro stroje jsou koncipov ny origin lnì Ë sti a p ÌsluöenstvÌ. b. V slovnï upozorúujeme na to, ûe n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, kterè nebyly dod ny naöì firmou, nejsou n mi p ezkouöeny a povoleny. c. Mont û a/nebo pouûitì takov ch v robk m ûe za urëit ch okolnostì zmïnit nebo ovlivnit konstrukënï danè vlastnosti. Za ökody, kterè jsou zpûsobenè pouûitìm neorigin lnìch Ë stì a p Ìsluöenství, v robce neruëì. d. SvÈvolnÈ zmïny, jako je pouûitì jin ch konstrukënìch Ë stì na stroji, vyluëuje ruëenì v robce. OdstavenÌ na venkovnìm prostoru P i delöìm odstavenìm na venkovnìm prostoru oëistïte pìstnici a nakonzervujte tukem. TD 49/93/2 FeTT Zazimov nì - Stroj p ed zazimov nìm dnï vyëistïte. - Odstavte tak, aby byl stroj chr nïn p ed zimou. - VymÏÚte pop. doplúte p evodov olej. - HolÈ Ë sti chraúte p ed korozì. - Mazejte podle mazacìho pl nu mìsta, kter je t eba mazat. KloubovÈ h Ìdele - viz. takè upozornïnì v p Ìloze UpozornÏnÌ pro drûbu! Dodrûujte z kladnì pravidla uveden v tomto n vodï k pouûìv nì. V p ÌpadÏ, ûe nejsou stanoveny û dnè zvl ötnì pokyny, platì p edpisy jednotliv ch v robc kloubov ch h ÌdelÌ. HydraulickÈ za ÌenÌ Pozor, nebezpeëì poranïnì a infekce! Kapaliny vystupujìcì pod vysok m tlakem mohou proniknout k ûì. Proto v p ÌpadÏ nebezpeëì musìte jìt okamûitï k lèka i! BezpeËnostnÌ p edpisy P ed se izov nìm, drûbou a opravami vypnïte motor. Pr ce pod strojem neprov dïjte bez bezpeënè podpory. Po prvnìch hodin ch provozu dot hnïte vöechny örouby. Pokyny pro opravy Dodrûujte prosìm pokyny pro opravy uvedenè v p Ìloze (jsou-li uvedeny).»iötïnì Ë stì stroje Pozor! NepouûÌvejte ËiötÏnÌ stlaëen m vzduchem k ËiötÏnÌ loûiskov ch a hydraulick ch Ë stì. - NebezpeËÌ tvorby korozi! - Po vyëiötïnì stroj namaûte podle mazacìho pl nu a proved'te kr tk zkuöebnì bïh. -»iötïnìm p Ìli vysok m tlakem se m ûe poökodit lak. Po uplynutì prvnìch 10 provoznìch hodin a n slednï po 50 provoznìch hodin ch - Zkontrolujte hydraulick agreg t a trubkov vedenì z hlediska tïsnosti a pop. dot hnïte öroubov spojenì. P ed kaûd m uvedenìm do provozu - Zkontrolujte hydraulickè hadice z hlediska tïsnosti. Opot ebovanè nebo poökozenè hydraulickè hadice ihned vymïúte. VymÏnÏnÈ hadice musì kvalitou vyhovovat poûadavk m v robce. Hadicov vedenì podlèhajì p irozenèmu st rnutì, nep ekraëujte dobu pouûìv nì 5-6 rok. 0400_-Allgemeine-Wartung_BA

18 TECHNICK DRéBA MazacÌ pl n 20 h kaûd ch 20 hodin 1 J 1 x roënï FETT (IV) Liter TUK Viz kapitola "MazacÌ prost edky vyd nì..." litru P evodovka Olejov n plú: 1 litr SAE 90 Kontrola hladiny oleje: Hladinu oleje zijstìte pomocì kontrolnìho öroubu (1). V mïna oleje: NejpozdÏji po kaûd ch 500ha. 8 h FEtt Wartung_

19 TECHNICK DRéBA Ramena prst Odstup (A) by mïl Ëinit p i bïûnèm provozu cca. 1 mm. Pokud je v le na h Ìdeli (W) vïtöì, m ûe b t provedena korekce stavu pomocì vymezovacìch podloûek. Je-li odstup (A) vïtöì neû 4 mm, pak je nutnè provèst okamûitou v mïnu pouzder (B) na vnit nì stranï ramen shrnovaëe. Jinak na stroji mohou vzniknout n sledn poökozenì dìl. V p ÌpadÏ v mïny pouzder se prosìm laskavï obraùte pro radu na autorizovan servis! (Maz nì kluzn ch ploch pouzder, poloha pruûn ch kolìk kladek). Pozor! Odstup (A) na h Ìdeli (W) kontrolujte minim lnï 1x roënï! PruûnÈ prsty UpevÚovacÌ örouby (S) pruûn ch prst zkontrolujte a p ÌpadnÏ ut hnïte po prvnìch 10 provoznìch hodin ch. S U ZA Od roku v roby 2007 * U vnïjöìch prst (ZA) je dodateënï montov na podloûka (U). - jsou tak zapot ebì delöì örouby (80 mm) - örouby jsou p itom montov ny hlavou dol * platì pro Eurotop 421A/421N/461N/601/691/771/ _-Zinkenarmwartung_

20 TECHNICK DAJE TechnickÈ daje EUROTOP 771 A Typ SK 289 poëet rotor 2 poëet hrabic na rotoru 12 pracovnì öì ka 7,0-7,8 m öì ka stroje v pracovnì poloze 7,0-7,8 m p epravnì öì ka - vyklopeno nahoru 2,9 m pracovnì dèlka 5,3 m p epravnì dèlka 5,3 m p epravnì v öka rotoru vyklopenèho nahoru maxim lnè 4,4 m p epravnì v öka rotoru vyklopenèho nahoru minim lnè 4,0 m poûadovan v kon od 50 kw (68 konì) hmotnost s kloubov m h Ìdelem 1770 kg poëet ot Ëek v vodovèho h Ìdele max. U/min 540 * V straûnè tabulky * OsvÏtlenÌ VybavenÌ na p anì obutì obutì (moûnost-1) pojìzdnèho podvozku obutì (moûnost-2) pojìzdnèho podvozku 16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,2 barû 215/65-15 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 barû 10,0/80-12 / 6 Ply rating / 2,0-2,5 barû PouûÌv nì rotaënìho shrnovaëe, kterè je v souladu s urëenìm p Ìpustn maxim lnì rychlost hladina trvalèho hluku Pot ebnè p Ìpoje 1 dvojëinn hydraulick p Ìpoj PracovnÌ tlak min.: 120 bar PracovnÌ tlak max.: 180 bar 1 jednoëinn hydraulick p Ìpoj PracovnÌ tlak min.: 120 bar PracovnÌ tlak max.: 180 bar 7 - pûlov elektrick p Ìpoj (10 volt ) 30 km/h 80,2 db(a) Vöechny daje nez vaznè RotaËnÌ shrnovaë "EUROTOP 771 A" je urëen v hradnï k bïûnèmu pouûitì p i zemïdïlsk ch pracech. K pokosu zelenè, syrovè pìce, zvadlè sil ûe a sl my. KaûdÈ jinè pouûitì nenì v souladu s urëenìm. Za ökody, vzniklè z takovèho pouûitì v robce neruëì; riziko nese uûivatel. K pouûitì, kterè je v souladu s urëenìm pat Ì takè dodrûov nì podmìnek, p edepsan ch v robcem pro drûbu a udrûov nì v dobrèm stavu. UmÌstÏnÌ typovèho ötìtku A. Pöttinger Maschinenfabrik Ges. m. b. H. A-10 Grieskirchen Oberösterreich Modell Type Ges.Gew Masch.Nr. Tov rnì ËÌslo je vyraûeno na vedle zobrazenèm typovèm ötìtku a na r mu. Z ruka a dotazy nemohou b t bez ud nì tohoto tov rnìho ËÌsla zpracov ny. ProsÌm zapiöte si ËÌslo hned p i p evzetì vozidla na titulnì stranu provoznìho n vodu. Ihre/Your/Votre Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr. 289 / TECHN. DATEN

21 PÿÂLOHA -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

22 Origin l nenì n hrada Ö S origin lnìmi dìly Pˆttinger dos hnete vìce * Kvalita a p esnost - provoznì bezpeënost. * Spolehliv funkce * VyööÌ ûivotnost - hospod rnost. * Garantovan pouûitelnost p es Vaöeho obchodnì z stupce Pˆttinger: StojÌte p ed rozhodnutìm ìorigin lî nebo ìn hradaî? RozhodnutÌ b v Ëasto odvozenè od ceny. Jedno ìlacinè po ÌzenÌî se vöak nïkdy m ûe st t velmi drahè. Proto p i n kupu vïnujte pozornost ìorigin lnìm n hradnìm dìl mî s oznaëenìm Ëty lìstku! -Anhang Titelblatt _BA-Allgemein

23 BezpeËnostnÌ upozornïnì p Ìloha -A UpozornÏnÌ pro bezpeënost pr ce V tomto provoznìm n vodu jsou vöechna mìsta, kter se t kajì bezpeënosti, opat ena touto znaëkou. 1) PouûitÌ, kterè je v souladu s urëenìm a. viz technickè daje b. K pouûitì, kterè je v souladu s urëenìm pat Ì takè dodrûov nì podmìnek, p edepsan ch v robcem pro drûbu a udrûov nì v dobrèm stavu. 2) N hradnì dìly a. Pro stroje jsou koncipov ny origin lnì Ë sti a p ÌsluöenstvÌ. b. V slovnï upozorúujeme na to, ûe n hradnì dìly a p ÌsluöenstvÌ, kterè nebyly dod ny naöì firmou, nejsou n mi p ezkouöeny a povoleny. c. Mont û a/nebo pouûitì takov ch v robk m ûe za urëit ch okolnostì zmïnit nebo ovlivnit konstrukënï danè vlastnosti. Za ökody, kterè jsou zp sobenè pouûitìm neorigin lnìch Ë stì a p ÌsluöenstvÌ, v robce neruëì. d. SvÈvolnÈ zmïny, jako je pouûitì jin ch konstrukënìch Ë stì na stroji, vyluëuje ruëenì v robce. 3) Ochrann za ÌzenÌ Vöechna ochrann za ÌzenÌ musì b t na stroji p ipevnïna a musì b t v dnèm stavu. VËasn v mïna zniëen ch a poökozen ch kryt nebo z bran je nutn. 4) P ed uvedenìm do provozu a. P ed zapoëetìm pr ce se musì uûivatel sezn mit se vöemi ovl dacìmi za ÌzenÌmi a s funkcì stroje. BÏhem pracovnìho nasazenì je p Ìliö pozdï! b. P ed kaûd m uvedenìm do provozu p ezkouöejte vozidlo nebo stroj na dopravnì a provoznì bezpeënost. 6) Zak z no vozit osoby a. NenÌ p ÌpustnÈ vozit osoby na stroji. b. Stroj m ûe jezdit na ve ejn ch cest ch jen v popsanè poloze pro p epravu po silnici. 7) JÌzdnÌ vlastnost s p Ìdavn mi stroji a. Taûn prost edek je vp edu nebo vzadu dostateënï osazen z vaûìm, aby byla zaruëena schopnost Ìdit a brzdit (minim lnï 20% hmotnosti nezatìûenèho vozidla na p ednì ose). b. JÌzdnÌ vlastnost bude ovlivnïna jìzdnì dr hou a agregovan mi stroji. Zp sob jìzdy je t eba p izp sobit podmìnk m terènu. c. P i jìzdï do zat Ëky se zavïöen m n adìm zohlednïte kromï jinèho rozmïry a hmotnost stroje. Kg 20% d. P i jìzdï do zat Ëky se zavïöen m nebo osedlan m strojem zohlednïte kromï jinèho öirokou vykl dku a setrvaënou hmotnost stroje. 8) VöeobecnÈ informace a. P ed zavïöenìm stroj na t Ìbodov z vïs uveôte p ku systèmu do polohy, p i kterè je vylouëeno ne myslnè zvednutì nebo klesnutì! b. P i p ipojov nì stroj na traktor vznik nebezpeëì poranïnì! c. V oblasti t ÌbodovÈho z vïsu vznik nebezpeëì poranïnì z p isk ÌpnutÌ a ust ihnutì! d. P i aktivaci vnïjöì obsluhy pro t Ìbodovou konstrukci nevstupujte mezi traktor a stroj! e. Mont û a demont û v vodovèho h Ìdele prov dïjte jen p i vypnutèm motoru. f. P i jìzdï po silnici se zvednut m strojem musì b t obsluûn p ka zajiötïna proti klesnutì. g. P ed opuötïnìm traktoru spusùte p ipevnïnè stroje na zem a vyt hnïte klìë ze zapalov nì! h. Mezi traktorem a strojem se nesmì nikdo zdrûovat, aniû by bylo vozidlo zajiötïno proti rozjetì ruënì brzdou a/nebo podkl dacìm klìnem! i. P i drûbï a p estavov nì vypnïte hnacì motor a odpojte v vodov h Ìdel. 5) Azbest UrËitÈ p ikupovanè souë sti vozidla mohou, z d vodu technick ch poûadavk, obsahovat azbest. D vejte pozor na oznaëenì n hradnìch dìl. 9)»iötÏnÌ stroje NepouûÌvejte stlaëen vzduch k ËiötÏnÌ loûisek a hydraulick ch Ë stì. 9400_-Anhang A_Sicherheit - A 1 -

24 P Ìloha B KLOUBOV HÿÂDEL P izp sobenì kloubovèho h Ìdele Spr vn dèlka bude stanovena p idrûenìm obou Ë stì kloubovèho h Ìdele vedle sebe. PracovnÌ upozornïnì P i nasazenì stroje nesmì b t p ekroëen p Ìpustn poëet ot Ëek kloubovèho h Ìdele. - Po odpojenì kloubovèho h Ìdele m ûe p ipevnïn stroj dobìhat. Teprve aû stojì plnï v klidu, m ûete s nìm d le pracovat. - P i odstavenì stroje musì b t kloubov h Ìdel uloûen podle p edpis p ÌpadnÏ zajiötïna prost ednictvìm etïzu. BezpeËnostnÌ etìzky (H) nepouûìvejte k zavïöenì v vodovèho h Ìdele. Pozor! PouûÌvejte pouze dodan kloubov h Ìdel, jinak nevznik pro eventu lnì ökody n rok na z ruku. Pr bïh nastavenì dèlky - K p izp sobenì dèlky podrûte obï poloviny v vodovèho h Ìdele v nejkratöì provoznì poloze vedle sebe a oznaëte (L2). äiroko hl kloub: Maxim lnì hel v provozu a v klidovèm stavu je 70. Pozor! Dbejte na maxim lnì d lku p ekrytì (L1) kloubov ch h Ìdel. - Snaûte se o co nejvïtöì moûnè p ekrytì trubek (min. 1/2 X). Vnit nì a vnïjöì ochrann kryt rovnomïrnï zkraùte. NasaÔte na stranu stroje pojistku proti p etìûenì (2). Norm lnì kloub: Maxim lnì úhel v klidovèm stavu je 90. Maxim lnì hel v provozu je 35. drûba Opot ebovanè kryty okamûitï vymïúte. P ed kaûd m uvedenìm do provozu p ezkouöejte kloubov h Ìdel, zda jsou uz vïry dob e zasunuty. BezpeËnostnÌ etìzek - Ochrann kryt kloubovèho h Ìdele zajistïte etìzkem proti ot ËenÌ. Dbejte na dostateënou oblast v kyvu kloubovèho h Ìdele. - P ed kaûd m uvedenìm do provozu a kaûd ch 8 provoznìch hodin namaûte znaëkov m tukem. - P ed kaûd m delöìm klidov m obdobìm v vodov h Ìdel vyëistïte a namaûte. - P i zimnìm provozu je t eba ochrannè trubky namazat, aby se zabr nilo zamrznutì. 8 h FEtt 0700_ D-Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

25 P Ìloha B KLOUBOV HÿÂDEL VaËkov spojka je spojka proti p etìûenì, kter snìûì kroutìcì moment p i p etìûenì na "nulu". Vypnutou spojku je moûno zapnout rozpojenìm pohonu v vodovèho h Ìdele. PoËet ot Ëek zapnutì spojky leûì pod 200 /min. Pozor! FunkËnÌ upozornïnì pro pouûitì vaëkovè spojky OpÏtovnÈ zapnutì p etïûovacì spojky je moûnè i p i snìûen ch ot Ëk ch v vodovè h Ìdele. UpozornÏnÌ! VaËkov spojka kloubovèho h Ìdele nenì "ukazatelem maxim lnìho zatìûenì". Je to pouze pojistka proti p etìûenì, kter m chr nit V ö stroj p ed poökozenìm. Rozumn m zp sobem jìzdy vylouëìte Ëastou aktivaci spojky a chr nìte tak spojku a stroj p ed zbyteën m opot ebenìm. P edepsan kontrola p etïûovacìho momentu a promaz nì spojky: vûdy po 500 provoznìch hodin ch stroje (speci lnì mazacì tuk). D leûitè u kloubov ch h Ìdel s t ecì spojkou P i p etìûenì a kr tkodobèm vysokèm zatìûenì kroutìcìho momentu je kroutìcì moment omezen a bïhem Ëasu prokluzu rovnomïrnï p enesen. P ed prvnìm pouûitìm a po delöìm klidovèm obdobì p ezkouöejte zp sob pr ce t ecì spojky (9). a.) u K90, K90/4 a K94/1 nastavte rozmïr L na tlaënè pruûinï a u K92E a K92/4E pomocì öroubu. b.) uvolnïte öroub, ËÌmû uvolnìte spojku - spojka se prot ËÌ. c.) örouby nastavte na rozmïr ìlî - spojka je opït v pracovnì poloze. K0,K0/,K/1 L K2E,K2/E L 0700_ D-Gelenkwelle_BA-ALLG - B1 -

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Smě rnice pro pilota vě troně L13

Smě rnice pro pilota vě troně L13 3.vydá ní Smě rnice pro pilota vě troně L13 Ná leží ke větroni: Vý robní číslo: Imatrikulač ní znač ka: OK-3817 Tato příruč ka musí bý t stá le na paluběvětroně. LET n.p. UH.HRADIŠTĚ KUNOVICE, Č SSR vytištěno

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více