Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97"

Transkript

1 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude koneãnû dokonãena rekonstrukce tohoto v znaãného dopravního místa v Jundrovû. Od dokonãení se oãekává nejen zlep ení celkového vzhledu nároïí u autobusové zastávky, ale i dofie ení uïitné hodnoty této plochy a pfiístupu na rampu kolem obchodû. JiÏ dnes, dokonãená ãást do ulice Nálepkovy se zv en m chodníkem, umoïàuje parkování aï 5 automobilû. ZpoÏdûní celé akce oproti plánu bylo zpûsobeno dodávkou zv en ch obrubníkû, které dle názoru odborníkû vhodnû rozãlení plochu tohoto mininámûstí a sníïí provozní náklady na ãi tûní. BohuÏel snaha jundrovské samosprávy vytvofiit dílo trvalé hodnoty je naru ováno siláck mi v kony alkoholem posilnûn ch spoluobãanû, ktefií si sklad uskladnûn ch betonov ch sloupkû a obrubníkû zamûnili za posilovnu. V sledná ztrata ãiní nûkolik tisíc korun. Opravou nároïí konãí 1.etapa rekonstrukce, která by v pfií tím roce mûla pokraãovat dál smûrem k Úfiadu Mâ v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ul.ice Veslafiské. rekonstrukce kfiíïku J.KomÛrka Nejstar í dochovaná vefiejná památau na nároïí Optátova- Nálepkova z roku 1849, kterou darovala obec jundrovská, byla opravena. Opravu schválila Rada Mâ a restaurátorské práce provedla firma Lukas. DÛvody pro rekonstrukci byly dva. Za prvé náprava neodborné pfiedchozí rekonstrukce, kdy pískovcov podstavec byl omítnut vápennou omítkou a byl pfiíãinou odmrzání povrchov ch vstev pískovce. Za druhé náhrada novodobé verze darovací mramorové desky replikou originálu. BohuÏel v prûbûhu rekonstrukce podstavce neunikla pozornosti vandalû horní, jiï opravená ãást z roku Byl strïen korpus pozlaceného Krista a umûleck odlitek byl roztfií tûn na nûkolik kusû. Díky svûdkûm události, zajistila Policie âr záhy mladého jundrovského pachatele, kter se k ãinu doznal. Rada Mâ za po kozeného poïaduje uvedení korpusu do pûvodního stavu odbornou firmou a to ménû nákladnou variantou opravy svafiením. V pfiípadû, Ïe pachatel projeví ochotu mûstské ãásti zpûsobenou kodu uhradit, nepfiipojí se tato k trestnímu fiízení s nárokem na náhradu kody. Starosta ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY 82. zasedání rady ze dne vzala na vûdomí Ïádost âeského zahrádkáfiského svazu o pronájem pozemkû ve vlastnictví mûsta Brna par. ã. 1620/ k.ú.jundrov na 20 let a s tímto pronájmem nesouhlasí. Îádá mûsto Brno o svûfiení tûchto nemovitostí za úãelem prodeje, - schválila zv ení pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladû M Dubová s platností od ze Kã na Kã mûsíãnû na jedno dítû. DÛvodem k tomuto nav ení je nárûst provozních nákladû této kolky. - schválila ve dnech 28. a strojní ãi tûní komunikací základního komunikaãního systému a vybran ch místních komunikací Stromovky, Smrãkové, ãásti efiíkové, Gellnerové Jasanové, - schválila skácení 2 such ch stromû v Masarykovû háji na náklady Mâ firmou s nejniï í nabídkou. -vzala na vûdomí Ïádost neplatícího nájemníka v obecním domû Sosnová 15 na splácení dluhu vûãi Mâ. - schválila opravu havárie stfie ní izolace na bytovém domû Dubová 3 dle nabídky pfiedloïené firmou Brnûnsk izolaãní servis. 83. zasedání rady ze dne jmenovala Ing. Rudolfa Stareãka, povûfieného vedením stavebního odboru ÚMâ od , s platností od do funkce vedoucího tohoto odboru. -vzala na vûdomí nevyhovující situaci s parkujícími vozidly nájemcû kolského objektu na Rozmar nové ulici na plo e obrati tû potfiebného pro otáãení obsluïn ch vozidel. Schválila zpracování návrhu na 5-6 kolm ch odstavn ch stání na pásu komunikaãní zelenû -schválila umístûní pevné zábrany - kovového sloupku k zamezení prûjezdu osobních vozidel z ulice Rozmar nové kolem plynové kotelny Jasanová a na parkovi tû pod obytn mi domy Jasanová, - schválila vyvû ení zámûru Mâ na prodej svûfieného pozemku mûsta Brna parc. ã. 792, k.ú. Jundrov v souladu s ustanoveními zákona o obcích na 30. dnû pfied projednáním v orgánech Mâ. -vzala na vûdomí dokonãení rekonstrukcí ve kolsk ch objektech Rozmar nová a v M Dubová v termínu do a dûkuje starostovi za osobní angaïovanost pfii dozorování a technickém vedení rekonstrukcí. -vzala na vûdomí dispoziãní návrh na vyuïití kolského objektu, b valé kolní klubovny pro umístûní centra Rozmar nek. V souladu s tímto návrhem schvaluje pro rok 1997 provedení jen tûch nezbytnû nutn ch úprav, aby provoz centra mohl b t zahájen jiï od vzala na vûdomí stíïnosti na vyuïívání bytû v bytov ch domech mûsta Brna jin mi osobami neï jejich nájemníky. Sestavila 5 ãlennou kontrolní komisi pro kontrolu skuteãn ch nájemníkû nejdfiíve v 1 - pokojov ch obecních bytech. 84. zasedání ze dne vzala na vûdomí plánovanou opravu povrchu vozovky v prostoru kfiiïovatky Hlinky-Bauerova s uzavfiením ulice Îabovfieské. -vzala na vûdomí Ïádost vedení soukromé M a Z Rozmar nová o pfiíspûvek na úhradu vûcn ch nákladû na stravování ÏákÛ ve v i 6,30 Kã/Ïáka,den alespoà za Ïáky bydlící na území Mâ Brno-Jundrov ( 26 ÏákÛ ). Dle doporuãení M MT âr navrhla pfiedloïení Ïádosti k rozhodnutí na nejbliï í zasedání ZMâ. - projednala s vedením soukromé M a Z Rozmar nová návrh

2 na zv ení záloh za dodávku tepla, elektfiiny a vody, -vzala na vûdomí Ïádost pofiadatelû orientaãního závodu na Holedné Sokola Jundrov a Klubu turistû a lyïafiû Brno pofiádaného dne Schválila pfiíspûvek na ceny ve v i Kã a pfiebrala nad touto sportovní akci patronaci. -souhlasila s v sadbou 1 stromu - javoru mleã o velikosti cm u aut. zastávky Optátova jako náhradu za uschl ofie ák dle cenové nabídky od firmy EDEN, 85. zasedání ze dne vzala na vûdomí zámûr odboru dopravy MMB na zru ení úsekû vozovek se sníïenou rychlostí na 40 km/h s ohledem na sníïení rychlosti jízdy v obcích na 50 km/h. PoÏádala odbor dopravy MMB o zachování sníïené rychlosti na ul. Optátovû na 40 km/h z dûvodu malé ífiky vozovky a pfiilehl ch chodníkû a povoleného stání vozidel po pravé stranû této ulice, -vzala na vûdomí zprávu o hospodafiení Z Jasanová za rok 1996 a schválila rozdûlení zlep eného hospodáfiského v sledku do fondu odmûn, fondu reprodukce investiãního majetku a do rezervního fondu - schválila pfiíspûvek na nákup ãasopisû Domov, ABC, Lidé a zemû pro poboãku Knihovny J. Mahena, -vzala na vûdomí uvolnûní nebytov ch prostor v I. nadzemním podlaïí bytového domu Dubová 5 Mûstskou policií. Doporuãila vyuïívání tûchto upraven ch prostor pro bydlení. Schválila vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu fiízení na zmûnu vyuïívání tûchto prostor pro jedno- aï dvoupokojov byt. - vyhodnotila nabídky dvou firem na odvûtrávané zateplení severního títu bytového domu Jasanová 4 s povrchovou úpravou lamelami z PVC. Schválila nabídku od firmy EMPRO PLUS s termínem realizace do konce roku schválila doplnûní schodi tû na vefiejném prostranství pfied bytov m domem Dubová 3 o zábradlí z dûvodu zv ení bezpeãnosti chodcû hlavnû v zimním období. - schválila pfiemístûní skladu CO v místnosti Gymnázia Jundrov do nevyuïívaného skladu bytového domu Jasanová 8. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V pis ze zápisu 12. fiádného zasedání ze dne vzalo na vûdomí zprávy o plnûní rozpoãtu, o hodpodafiení s fondy a vedlej í hospodáfiské ãinnosti, -schválilo zakoupení povodàov ch dluhopisû z hospodafiení Mâ Brno-Jundrov v hodnotû ,-Kã, -vzalo na vûdomí zprávu o prûbûhu rekonstrukce kolského objektu Rozmar nová pro potfieby centra volného ãasu Rozmar nek a souhlasilo s jeho pokraãováním, -schválilo rozpoãtové opatfiení Mâ ã. 2, jehoï v sledkem je pfiebytkov rozpoãet na rok 1997 s pfiíjmy ve v i tisíc Kã a s v daji ve v i tisíc Kã s pfiebytkem ,-Kã vãetnû zapojení fondû, -projednalo a doporuãilo návrhy na zmûny uzemního plánu mûsta Brna t kajích se území Mâ Brno-Jundrov. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZPRÁVY Ú ADU PÛjãky z fondu rozvoje bydlení mûsta Brna Tyto pûjãky jsou urãeny na opravy a modernizace bytového fondu. LhÛta splatnosti je od 3 do 8 let, úroky ãiní 3-7%. Îádost o pûjãku se podává u mûstské ãásti, na jejímï území se obytná budova nachází, a to ve 2 termínech: - do pro v bûrové fiízení vyhlá ené k pro poskytnutí pûjãky v následujícím roce - do pro v bûrové fiízení vyhlá ené k pro poskytnutí pûjãky ve stávajícím roce. Informace a tiskopisy Ïádostí obdrïíte na odboru finanãním a soc. ÚMâ Brno-Jundrov, dvefie ã. 5. Napadení porostû jírovce klínûnkou Na území mûsta Brna dochází ke znaãnému napadení jírovce - ka tanu kûdcem- Cameraria ohridella. Poslední tfii roky napadal jírovcové aleje na JiÏní Moravû, kde v souãasné dobû jiï napadené stromy usychají. V pfiípadû pfiemnoïení tohoto kûdce existuje reálné nebezpeãí, Ïe mûïe dojít k napadení i jin ch druhû dfievin. kûdce pfiezimuje ve stádiu kukly ve spadaném listí a z tohoto dûvodu je nejúãinnûj í moïná ochrana spalování spadaného listí. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o velmi nebezpeãného kûdce, odbor Ïivotního prostfiedí MMB zajistil moïnost bezplatné likvidace spadaného listí z tûchto stromû ve spalovnû mûsta Brna jak pro mûstské organizace, tak pro ostatní majitele na jejichï pozemcích tyto stromy rostou. Suché listí urãené k likvidaci nesmí obsahovat Ïádn jin odpad. Vyz váme tímto majitele pozemkû, kde se jírovce nacházejí, aby dodrïovali postup pfii likvidaci spadaného listí, event. se obrátili na ÚMâ Brno-Jundrov - paní Trávníãková. Umístûní kontejnerû na neskladn domovní odpad parkovi tû efiíková - Sosnová parkovi tû Dubová parkovi tû Jasanová V em majitelûm nemovitostí ProtoÏe se v na í mûstské ãásti mnoïí pfiípady, Ïe jsou zahajovány a provádûny stavby (t ká se i pfiestaveb a úprav ve stávajících objektech), které nejsou fiádnû povoleny nebo ohlá eny, upozoràujeme obãany - stavebníky na jejich povinnost, vypl vající ze zákona ã. 50/1976 Sb. (dále jen stavebního zákona). Pro informaci stavebníkûm sdûlujeme : 1) Stavební povolení se vyïaduje u staveb v eho druhu bez zfietele na jejich stavebnû technické provedení, úãel a dobu trvání. Stavební povolení se vyïaduje téï u zmûn stavby, zejména u pfiístavby, nástavby a stavebních úprav. KaÏdá povolená stavba musí b t viditelnû oznaãena tabulkou STAVBA POVOLE- NA. Tu vydá stavebníkûm po fiádném stavebním fiízení a nabytí pfiíslu ného stavebního povolení právní moci stavební odbor ÚMâ. 2) Ohlá ení stavební úfiad vyïaduje - u drobn ch staveb, které plní doplàkovou funkci ke stavbû hlavní a které nemohou podstatnû ovlivnit Ïivotní prostfiedí, - u stavebních úprav, kter mi se nemûní vzhled stavby, nezasahuje se do nosn ch konstrukcí stavby, nemûní se zpûsob uïívání stavby, - u udrïovacích prací, jejichï provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, poïární bezpeãnost stavby, její vzhled a u v ech udrïovacích prací na stavbû, která je kulturní památkou. V slovnû se stavebníkovi ukládá ohlásit zámûr provádût drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udrïovací práce pfiedem! Dodateãné ohlá ení nepfiichází v úvahu. KaÏdá ohlá ená stavba po musí b t viditelnû oznaãena tabulkou STAVBA OHLÁ ENA. Tu vydá po ohlá ení stavebníkûm stavební odbor. 3) Ohlá ení nevyïadují - krátkodobá pfienosná zafiízení, umístûná na pozemku vlastníka. V pfiípadû nejasností se informujte na stavebním odboru ÚMâ v úfiední dny (pondûlí, stfieda 8-17 hodin). Majitelé nemovitostí, ktefií provádûjí stavební práce bez stavebního povolení nebo bez ohlá ení, Ïádáme, aby neprodlenû uvedli v e do náleïitého právního stavu dle stavebního zákona. Pokud tak neuãiní do , bude postupováno jako u stavby bez stav. povolení ãi ohlá ení. V souãasné dobû je v fie ení 6 ãern ch staveb, z toho jsou 2 fie eny soudní cestou podáním vlastníky sousedních nemovitostí. Obãané, ktefií ve svém okolí vûdí o stavbách fiádnû neoznaãen ch úfiední tabulkou STAVBA POVOLENA nebo od STAVBA OHLÁ ENA, prospûjí právnímu stavu vûci, kdyï nám svûj poznatek oznámí na stavební odbor ÚMâ Brno- Jundrov, za coï Vám pfiedem dûkujeme. Ing. Rudolf Stareãek, ved. stavebního odboru ÚMâ Brno-Jundrov

3 Nûkolik slov k nové vyhlá ce, t kající se orientace v Brnû Po dvou letech jednání, diskusí, pfiipomínek a hledání optimální podoby pro la nová vyhlá ka pfiedepsan m schvalovacím procesem a je tudíï od 1. února 1997 platná a závazná jako vyhlá ka ã. 2/97 o názvosloví vefiejn ch prostranství, ãíslování objektû trvalého i doãasného charakteru a základních zásadách orientace v mûstû Brnû. Má celkem devût ãlánkû ( a k nim pfiipojené provádûcí pokyny) a dot ká se problematiky v eobecn ch zásad, forem jeho oznaãování, ale také oznaãování a ãíslování v ech objektû trvalého nebo doãasného charakteru, dále orientace v sídli tích, názvû zastávek MHD, stejnû jako procesu návrhû, pfiipomínek, projednávání a schvalování jednotliv ch názvû aj. Závûrem stanovuje povinn vûcn dohled nad správností údajû pfii vydávání seznamû ulic a vymezuje pfiíslu né sankce a postihy za pfiíp. nedodr- Ïení nûkterého z bodû vyhlá ky.. Vyhlá ku je moïno zhlédnout a pfieãíst si na kaïdém Úfiadu mûstské ãásti, nicménû pro pohodlí obãanû z ní citujeme to nejdûleïitûj í, co se jich bezprostfiednû t ká: âlánek 5 - Forma oznaãování vefiejn ch prostranství 1)Vefiejná prostranství na území Brna se oznaãují v hradnû úfiedními typizovan mi uliãními títy s platn mi názvy, a to vïdy na vefiejnû viditelném místû. 2)Uliãní títy pofiizuje na svûj náklad mûsto Brno a jsou tudíï jeho majetkem. vlastník objektu trvalého charakteru, na nûjï je z orientaãních dûvodû nutno uliãní tít, pfiípadnû títy, umístit, je povinen umoïnit odborné pfiipevnûní uliãních títû podle pokynû pracovníkû Odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna a nadále pak udrïovat jeho ãistotu a ãitelnost âlánek 6 - Forma oznaãování a ãíslování objektû trvalého nebo doãasného charakteru 1) Objekty trvalého i doãasného charakteru musí b t ãíslovány. KaÏdé vefiejné prostranství, které má svûj název a zahrnuje v sobû objekty trvalého charakteru, musí mít také své samostatné ãíslování 2) V echny objekty trvalého charakteru musí b t opatfieny u hlavního vchodu ve vefiejnû viditelném místû dvûma tabulkami: a) ãernou s bíl m písmem, která obsahuje ãíslo popisné a název katastrálního území mûsta Brna, na nûmï se objekt nachází b) bílou s ãerven m písmem, která obsahuje ãíslo orientaãní a název vefiejného prostranství, na nûmï se objekt nachází. Dosavadní bílé tabulky s modr m písmem budou postupnû pfii vhodn ch pfiíleïitostech nahrazovány tabulkami bíl mi s ãerven m písmem, unifikovan mi pro Brno. Pro novû pfiidûlovaná orientaãní ãísla se pouïívají uï v hradnû bílé tabulky s ãerven m písmem 3) V echny objekty doãasného charakteru, které slouïí k prozatímnímu, krátkodobému ãi obãasnému bydlení, provozování sezónní ãi pfiíleïitostné obchodní nebo v robní ãinnosti, musí b t oznaãeny bílou tabulkou se zelen m písmem, která obsahuje evidenãní ãíslo objektu a katastrálního území, na nûmï se objekt nachází 4) Vlastník objektu trvalého i doãasného charakteru je povinen si pofiídit domovní tabulky prostfiednictvím Odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna na svûj náklad a neprodlenû je pfiipevnit na vefiejnû viditelné místo u hlavního vchodu objektu a udrïovat je ãitelné a ãisté 5) Za nedodrïení povinnosti podle ã. 6, odst. 2, 3 a 4 této vyhlá ky lze jeho majiteli uloïit pokutu podle v e citovaného zákona o pfiestupcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû 6) tento bod se net ká pfiímo obãanû, proto jej necitujeme 7) Vlastník objektu je povinen se dostavit do jednoho mûsíce od nabytí právní moci kolaudaãního rozhodnutí o stavbû na Odbor vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna, a to s originálem nebo ovûfien m opisem kolaudaãního rozhodnutí, a poïádat o zápis objektu do evidence místopisu Odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna K bodûm vyhlá ky pfiipojujeme i nûkterá ustanovení z Provádûcích pokynû Platné jsou domovní tabulky pfiidûlované od roku 1946, pokud nesou platn název vefiejného prostranství a správné a platné orientaãní ãíslo objektu trvalého charakteru. Tabulky pfied rokem 1946 jsou neplatné a musí b t urychlenû nahrazeny nov mi. Jakákoliv jiná, napfi. ozdobná nebo umûlecky ztvárnûná domovní ãísla mohou b t (napfi. pro zv raznûní) umístûna na objektu trvalého charakteru podle vûle majitele kdekoliv, vyjma hlavního vchodu., kter musí b t oznaãen v hradnû úfiedními typizovan mi tabulkami domovními. Oznaãení hlavního vchodu objektu trvalého charakteru pouze jin mi neï úfiedními typizovan mi domovními tabulkami je nepfiípustné, objekt trvalého charakteru je v tomto pfiípadû tfieba povaïovat za neoznaãen, za coï je moïno uloïit pofiádkovou pokutu (zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû).. V i pokuty urãí Úfiad mûstské ãásti, na jejímï území se objekt trvalého charakteru nalézá. Pouze vyjímeãnû, napfi. pfii nutn ch orientaãních a názvoslovn ch úpravách a zmûnách vût ího rozsahu a celomûstského charakteru schválen ch Radou mûsta Brna, hradí Magistrát mûsta Brna majitelûm objektû trvalého charakteru náklady na nové domovní tabulky s orientaãním ãíslem. ( kráceno) Milena Flodrová UdrÏování ãistoty Ve shodû s vyhlá kou ã. 9/1991 a 9/1993 mûsta Brna o dodr- Ïování ãistoty ve mûstû Brnû pfiipomínáme, Ïe vlastník (správce) odpovídá za udrïování ãistoty chodníkû pfiilehlé nemovitosti. SPOLEâENSKÁ KRONIKA Srdeãnû blahopfiejeme v em jundrovsk m obãanûm, ktefií se doïili Ïivotního jubilea v záfií Karel íha, Veslafiská 125 Anna Navrátilová, Lelkova 33 RÛÏena Putnová, Lelkova 63 RÛÏena Sklenáková, Nálepkova 12 Franti ek Krásn, Nálepkova 81 tûpánka Vyzinová, Nálepkova 98 Marie Králíková, Veslafiská 49 Franti ka Str ãková, Osiková 40 v fiíjnu Marie lachtová, efiíková 18 Helena Ptáãková, Nálepkova 88 Oldfiich Chodûra, Dubová 9 Jaroslav Marek, Stromovka 11 BlaÏena Vypla ilová, Veslafiská 214 Bohuslava Kadlãíková, Dubová 11 Jaroslav Sáblík, Optátova 22 Jaroslav Prachafi, Jasanová 6 Kvûtoslava Vachová, Dubová 5 Vlasta Solafiíková, Sosnová 4 Îofie Klímová, Nálepkova 90 Marie Bartlová, Sosnová 2 Martina Slámová, Jasanová 9 Marie KuchyÀková, Nálepkova 92 Jan Matou, Stromovka 36 Eli ka Bene ová, Jasanová 18 Vzpomínka Devadesáté v roãí narození a padesáté sedmé umuãení bratra Ladislava Havlíãka S pocitem zodpovûdnosti vûãi historick m faktûm, ale i s hrdostí nad nezlomností orelsk ch ideálû uvádíme Ïivotopisnou vzpomínku na jednoho vzácného moravského Orla a mimo jiné spolupûvodce jundrovské loutkáfiské tradice: * v Horních Hefimanicích u Velkého Mezifiíãí. Zamûstnán jako úfiedník po tovní spofiitelny v Brnû. Aktivní ãlen Orla. Jako pfiíslu ník ãsl. domácího hnutí Obrana Národa, kde byl povûfien obtíïnou funkcí zbrojního orgánu, byl

4 zatãen gestapem, vysl chán a bez soudního fiízení transportován do koncentraãního tábora Dachau, kde byl umuãen. Za svoji zásluïnou ãinnost byl presidentem republiky vyznamenán váleãn m kfiíïem 1939 in memoriam. Prosíme a dûkujeme: AÈ odpoãívá v Pokoji. Dík za stateãného muãedníka. Jundrov tí Orli FOTO Encl. PROGRAM KULTURNÍHO ST EDISKA A KINA SVRATKA Kino Svratka - listopad ãt 19,30 Nebezpeãná rychlost II 14. pá 19,30 Nebezpeãná rychlost II 15. so 15,00 Batman a Robin 15. so 17,30 Nebezpeãná rychlost II 16. ne 15,00 Batman a Robin 20. ãt 19,30 Orbis pictus 21. pá 19,30 Orbis pictus 22. so 15,30 Pták Ohnivák 22. so 17,30 Orbis pictus 27. ãt 19,30 Záfie 28. pá 17,30 Lotrando a Zubejda 28. pá 19,30 Záfie 29. so 15,30 Lotrando a Zubejda 29. so 17,30 Záfie Kino Svratka - prosinec ãt 19,30 Romeo a Julie 5. pá 19,30 Romeo a Julie 6. so 17,00 Romeo a Julie 6. so 19,30 Jen blázni spûchají 11. ãt 19,30 MuÏi v ãerném 12. pá 19,30 MuÏi v ãerném 13. so 15,30 Rolniãky, kam se podívá 13. so 17,30 MuÏi v ãerném 15. po 19,30 âtyfii pokoje 16. út 19,30 âtyfii pokoje 18. ãt 19,30 Tváfií v tváfi 19. pá 19,30 Tváfií v tváfi 20. so 15,30 Space Jam (slov. dabing) 20. so 17,30 Tváfií v tváfi Filmová ohlédnutí - listopad st 18,00 Koufi 17. st 18,00 eptej Kulturní centrum Svratka - listopad nedûle 19,30 SPIELBERG QUARTET Vladimír Kováfi, Antonín Formáãek, Miloslav Vávra, Libor Kuãera program: Edward Grieg: Kvartet g moll Antonín Dvofiák: Kvartet op. 96 Americk ,00 zahájení v stavy UPRCHLÍCI V âr v stava byla poprvé pfiedstavena v Parlamentu âr 18. a ,30 FESTIVAL KRÁTK CH FILMU zamûfien ch na problémy intolerance a rasové nesná enlivosti nedûle 16,00 PALEâKOVO PUTOVÁNÍ pro dûti 3-10 let Divadlo Meluzína Br nedûle 16,00 VÁNOâNÍ ZPÍVÁNKY S MIKULÁ EM A âertem úãinkují Jana Matysová a Ale Kuãera Kulturní centrum Svratka - prosinec úter Slavnostní zahájení v stavy dûl s pfiírodní tematikou (jundrovské lesy, âeskomoravská vrchovina) V programu vystoupí -prof. Helena Jankovská zpûv - Mgr. Jaroslava Majerová klavírní doprovod Budou uvedeny díla jundrovsk ch obãanû paní Marie Laskoszová obrazy pan Alois Piln dfievofiezby paní Marie Votavová vy ívaní - háãkování nedûle Velká módní pfiehlídka nejen pro mladé se uskuteãní v kinosále Svratka. Manek nky a manek ni z Agentury CHARME budou pfiedvádût koïené a riflové obleãení, spodní a sportovní elastické prádlo, extravagantní klobouky a veãerní aty. V e bude doplnûno perky. Pfiehlídka bude spojena s prodejem nedûle 16,00 VÁNOâNÍ POHÁDKA (pro dûti 3-10 let) Divadélko Mrak z Havl. Brodu P r o d e j n í v s t a v a V pondûlí v dobû 9-18 hodin se v pfiedsálí kina Svratka uskuteãní prodejní v stava vánoãních stromkû, vánoãního dekorativního zboïí, umûl ch kvûtin, porcelánu a v robkû z proutí. V stava orchidejí VáÏení pfiátelé, dovolujeme si Vás pozvat na v stavu orchidejí a citrusû, která probûhne ve dnech , dennû od 9,00 do 17,00 hodin v areálu Ústavu sociální péãe pro TPM Kociánka. V stavu pofiádá Stfiedisko praktického vyuãování v ÚSP ve spolupráci s Orchidea klubem Brno. Náv tûvníci mají moïnost prohlédnout si prostfiedí, ve kterém se seznamují se svoji budoucí profesí tûlesnû postiïení zahradníci. Expozice bude doplnûna obrazy Richarda Bezdûka s kvûtinovou tematikou. Souãástí v stavy je prodej pokojov ch kvûtin a such ch aranïmá. Vûfiíme, Ïe nejen kvûtiny, ale i pfiíjemná atmosféra bude pro Vás v dne ní dobû uklidàujícím zastavením. Ústav sociální péãe pro tûlesnû postiïenou mládeï, Kociánka 2, Brno-Královo Pole Doprava: autobus ã. 44, 84, 72 - zastávka Královopolská, BliÏ í informace na tel. ã /kl. 253 Den otevfien ch dvefií Státní ãtyfileté Gymnázium, Pastviny 70, Brno-Komín zve Ïáky 9. tfiíd Z a jejich rodiãe na dny otevfien ch dvefií, které se uskuteãní a od 15 do 19 hod.

5 L O G O Knihovna Jifiího Mahena v Brnû má 75 let Pfied 75 lety, 20. listopadu 1922, se pro vefiejnost poprvé otevfiely dvefie mûstské knihovny v Brnû. Sídlila ve dvou místnostech obecní koly Vevefií 26 a mûla svazkû. Prvním mûstsk m knihovníkem byl básník a dramatik Jifií Mahen. Dnes má KJM témûfi 1 milion knih, ãasopisû a hudebních nosiãû a je nejvût í mûstskou knihovnou na Moravû. Padesát tisíc ãtenáfiû, z toho je 22% dûtí, uskuteãní kaïdoroãnû 2 miliony v pûjãek v ústfiední knihovnû KobliÏná 4 a 43 poboãkách na území mûsta. Své v roãí si KJM pfiipomíná jako moderní instituce s v estrann m informaãním pracovi tûm, vefiejnou ãítárnou i hudební knihovnu. Do evidence a zpracování fondû a do evidence ãtenáfiû a v pûjãek se tak rychle, jak to mûstsk rozpoãet dovolí, zavádí v poãetní technika, která zároveà usnadàuje rozvoj informaãních sluïeb. Nov, mohutn zdroj informací pfiib vá do knihovny letos na podzim, kdy se uïivatelûm v ústfiední knihovnû na KobliÏné 4 zpfiístupàuje Internet. Knihovna v Jundrovû, Veslafiská 56, je poboãka s dobr m spádov m umístûním a s dobr m vybavením, a pfiestoïe restriktivní opatfiení v rozpoãtu KJM znamenají v poslední dobû omezení pfiírûstkû nové literatury, jundrov tí ãtenáfii byli letos pfii nákupu knih a ãasopisû zv hodnûni díky pfiíspûvku zastupitelstva Mâ v Jundrovû ve v i 5000 Kã. Ke svému 75. v roãí pfiipravila KJM celomûstskou soutûï pro kolní tfiídy Z âteme v ichni, která trvá od fiíjna do prosince 1997, v stavky a besedy urãené kolám i vefiejnosti a vydala sérii záloïek do knih s motivy brnûnsk ch památek. Zájem bude jistû o t den ãtenáfiské amnestie od 17. do 21. listopadu, kdy budou dluïníkûm a opozdilcûm, pokud vrátí knihy, ãasopisy a kompaktní disky, prominuty sankãní poplatky. (hb) PÛjãovní doba v knihovnû Veslafiská 56: úter hod. stfieda 9-12, hod. pátek hod. Sbírka star ch fotografií VáÏení ãtenáfii, Etnografick ústav Moravského zemského muzea v Brnû roz ifiuje sbírku star ch fotografií. Proto se obracíme i na vás s touto v zvou: vlastníte-li fotografie, které jiï nehodláte dále uchovávat, nabídnûte je prosím do na ich sbírek. Pfiedmûtem sbûratelského zájmu jsou pfiedev ím fotografie pofiízené do pol. 20. století - ateliérové rodinné a svatební portréty (zejména zarámované), kolní fotografie, alba, z prostfiedí venkovského i mûstského. Kontaktní adresa a dal í informace: Helena Beránková, Etnografick ústav MZM, KobliÏná 1, Brno, tel. 05/ Ïivotního ne tûstí a hluboké bolesti mnoh ch obãanû na území Moravy. Tento pfiíspûvek v ak nemá rekapitulovat ani pfiipomenout co bylo, to bylo pro kaïdého z nás vpravdû otfiesn m Ïivotním zlomem. Víme, jak kaïdá nabídka pomoci byla vítaná. PfiestoÏe i my pfiekonáváme finanãní otázky s obtíïemi, rozhodli jsme se nabídnout finanãní pomoc ve v i 7.840,- Kã na zabezpeãení kompletního vybavení pomûckami 28 ÏákÛ 1. roãníku. Tato pomoc byla nabídnuta kolskému úfiadu Brno - mûsto, kde se shromaïìovaly ve keré aktivity na pomoc postiïen m oblastem. Chci ubezpeãit rodiãe ÏákÛ 1. tfiíd, Ïe jejich dûti nebyly tímto rozhodnutím nijak po kozeny. Uvedená ãástka sice nakrátko odsune zámûr vybavit Ïáky 6. roãníku uãebnicemi podle nového studijního programu Základní kola, ale takovouto pomoc jsme povaïovali za mimofiádnû prioritní. Chtûl bych také informovat jundrovskou vefiejnost o novû zahájeném kolním roku I pro leto ní kolní rok zûstává pfiibliïnû stejn poãet ÏákÛ, 267 v 11 tfiídách. RozloÏení je následující: 1.A B 19 7.A B Tolik prostá statistika. A jak cílû chce dosáhnout pedagogick sbor? Pfiedsevzetí jsou vïdy v znamná. Vy í stupeà má ov em napl- Àování tûchto snah. Obecnû fieãeno, rád bych vidûl ve kole dûti usmûvavé, spokojené a tû ící se. Urãité kroky jsme snad jiï udûlali, napfi. také v tom, Ïe Ïáci se specifick mi poruchami uãení jsou vhodn mi metodami práce zohledàováni, takïe v ichni Ïáci koly bez rozdílu postoupili v loàském kolním roce do vy ího roãníku. Chceme se letos speciálnû zamûfiit na Ïáky integrované, neboè tito jedinci by pfii klasické v uce nepoznali pocit tûstí a uspokojení z pracovních v konû. Potfiebují mimofiádnou pomoc. Chceme jundrovskou kolu pfiedstavit v Brnû na pfiedvánoãním vystoupení na nám. Svobody, chceme pokraãovat ve velmi pûkn ch sportovních v sledcích, budeme se i letos pfiipravovat na vystoupení pfied Vámi, obãany Jundrova, s nejvût í pravdûpodobností pfiivítáme kolu z Dánska a mohl bych pokraãovat skromnûj ím v ãtem v chovnû vzdûlávací práce kaïdého pedagoga. VáÏení obãané, jsme si vûdomi toho, jak bedlivû sledujete svoji kolu, kolik dobrého Va im dûtem dává. A jsme spokojeni, pokud kontakty a komunikace je na dobré vztahové úrovni. Mgr. Miroslav Janda, fieditel Z KOLA Matefiská kola pod jednou stfiechou VáÏení rodiãe, ubûhly dva mûsíce od zahájení nového kolního roku a pfiemístûní M v Jundrovû do jednoho objektu na Dubové. Spojily se dva kolektivy, jak ze strany dûtí a rodiãû, tak i pedagogû. Cel personál stmelila nelehká práce pfii stûhování a úklidu koly po letní pfiestavbû, kdy jsme mûli spoleãn cíl - vyvofiit dûtem co nejhezãí prostfiedí, coï se nám povedlo. Máme pfied sebou je tû spoustu práce, ale vûfiíme, Ïe nám obec v ãele s panem starostou pomohou, tak jako doposud, za coï jim dûkujeme. Jsem pfiesvûdãená, Ïe nás v tomto podporují a vûfií i rodiãe dûtí, které kolku nav tûvují. Mgr. Anna Bal ínková, fieditelka Ani Základní kola v Jundrovû nezûstala lhostejná V uplynul ch mûsících jsme se v ichni stali svûdky velikého

6

7

8

9 Pivovar STAROBRNO pofiádá v Jundrovû ochutnávkovou akci nápojû HASÍME VA I ÎÍZE KURSY PLAVÁNÍ 10. ZÁ Í OD 16,00 HOD. (ST EDA) NA PROSTRANSTVÍ P ED KINEM SVRATKA PLAVECK ODDÍL SKP KOMETA PO ÁDÁ VE KOLNÍM ROCE 1997/98 PRO DùTI 5-12LETÉ VE KOLNÍCH BAZÉNECH Z Labská (Star Lískovec) kaïdé pondûlí 17,45-20 hod. - od 6 let, pfiihlá ky 3. a 8. záfií Z Arménská (Bohunice) kaïdé pondûlí aï ãtvrtek hod. - od 6 let, pfiihlá ky 3., 4., 8. aï 11. záfií Z Jasanová (Jundrov) kaïdé pondûlí hod. - od 6 let, pfiihlá ky 29. záfií a 6. fiíjna Z Horní (Staré Brno) kaïdé pondûlí a stfiedu hod. - od 5 let, pfiihlá ky 3., 8. a 10. záfií Z nám. Svornosti (Îabovfiesky) kaïdé úter hod. - od 5 let, pfiihlá ky 17. a 24. záfií Z Milénova (Lesná) kaïdou stfiedu hod. - od 5 let, pfiihlá ky 3., 10. a 17. záfií Z Pastviny (Komín) kaïdé úter hod. - od 5 let a kaïd ãtvrtek 17,30-18,30 hod let, pfiihlá ky 2., 4., 9. a 11.záfií Informace: tel. ã RODIâE, DEJTE SVÉ DÍTù UâIT PLAVAT VâAS, NEBUDETE SE MUSET O Nù BÁT! TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL JUNDROV oznamuje, Ïe cviãení v ech sloïek bude zahájeno INZERCE Drátkování, brou ení a lakování parket Tel.: 05/ Koupím rodinn domek se zahrádkou v Jundrovû Tel. zamûstnání: 05/ Hledám dûchodce na poloviãní pracovní úvazek pro práci na zahradû (Jundrov). Tel.: âi tûní kobercû a textilních Ïaluzií Expresní praní záclon ETRNù A ÚâINNù Tel.: Koupím garáï v Jundrovû Tel.: âistírna pefií pfiijme Ïenu na ití pfiikr vek (i na zauãení) Tel.: PRÁVNICK M I FYZICK M OSOBÁM ZAJISTÍME: - jednoduché i podvojné úãetnictví - mzdy a odvody z nich - v poãet, evid. a pfiiznání DPH - styk se SSZ a ZP, FÚ - daà. pfiiznání danû z pfiíjmu - rekonstrukce úãetnictví - konzultace s daàov m poradcem - odloïení danû z pfiíjmu Záruka odpovûdnosti Smlouvou o dílo (Poji tûní odpovûdnosti) OUJESKÁ Vûra ROTREKLOVÁ TaÈána Bfiezová 75, Brno Tel.:05/ , 05/ JÍZDÁRNAEliot BRNO - ÎEBùTÍN TEL.: kurzy jízdy na koních vyjíïìky volnou pfiírodou v uka na jízdárnû pronájem koní za mûsíãní pau ál pronájem koní na jednotlivé hodiny BRNO - BOHUNICE NÁBYTEK ECS NABÍZÍ ZA DOBRÉ CENY SEDAâKY nábytek: loïnicov, ob vací, dûtsk kuchyàsk, kanceláfisk matrace: v ech druhû Ïidle: dfievûné, ãalounûné, kovové, kanceláfiské vû áky: dfievûné, kovové dvefie: plastové shrnovací - prosklené pol táfie: relaxaãní rûzné konzole: cm garn Ïe: 1-3 dráïkové koberce: bytové, zátûïové od 170,-Kã/m 2 vã.dph drátûn a kovov program: zrcadla, kvûtinové závûsy NÁBYTEK ECS Netroufalky 4 Brno- Bohunice (za nemocnicí) Tel: Po-pá: So: 8-12 Spojení bus ã. 50,60, trolej. 145, zast. Netroufalky (na znam.)

10 OPRAVY ICÍ A OBNITKOVÁVACÍ STROJE MEJKALOVA 21, BRNO - ÎABOV ESKY TEL: 05 / Vám nabízí: 35 druhû tepl ch jídel minutkové kuchynû irok v bûr alkoholick ch i nealkoholick ch nápojû V')K V')K PRODEJ, NÁKUP Miroslav Jelínek Branky 17, Ostopovice tel. 05/ Záruãní a pozáruãní opravy v bytû zákazníka W&(M W&(M _ p r o d á m ÎENSK KYJOVSK KROJ kompletní, na kroben a naïehlen Tel.: Sokol a Sbor dobrovoln ch hasiãû v Jundrovû Vás zvou v sobotu a nedûli srpna 1997 na tradiãní SLOVÁCKÉ HODY V JUNDROVù PrÛvod krojovan ch vyjde po oba dny ve 13,30 hodin z ulice Stromovka. Odpoledne i veãer pod májí na sokolovnû hraje dechová muzika DAMBO ANKA _ reprodukovanou hudbu pfiíjemné intimní prostfiedí OTEV ENO DENNù MIMO NEDùLI 19,00-24,00 hod. Svatební, promoãní, smuteãní hostiny a jiné akce lze uspofiádat i mimo uvedenou provozní dobu. Administrace a inzerce: ÚMâ Jundrov, Veslafiská 56, BRNO, tel.: Redakãní kolektiv: Rada Mâ. Povûfien redaktor: B. Holãák. V tvarná spolupráce HH studio. Tiskne: ARP TISK Horní 32 Brno. Registrace: MMB, R-10/94. Redakãní uzávûrka

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 4 / 97

Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 4 / 97 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 4 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu o je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálepkova - TOptátova. S mûsíãním zpoïdûním bude

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

STA Stavebnictví - DPH str. 1

STA Stavebnictví - DPH str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON STA Stavebnictví - DPH str. 1 Stavebnictví - DPH V tomto hesle rozebíráme aktuální problematiku aplikace daně z přidané hodnoty ve stavebnictví, resp. v oblasti výstavby, oprav,

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Na problémy Union banky doplácejí stfiadatelé

Na problémy Union banky doplácejí stfiadatelé 204 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 15. bfiezna 2003 Na problémy Union banky doplácejí stfiadatelé âeská spofiitelna ve druhé polovinû devadesát ch let zásadním zpûsobem redukovala poãet sv ch poboãek,

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENSION A MOTEL 2006-2009

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENSION A MOTEL 2006-2009 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENSION A MOTEL 2006-2009 HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM VÝZVA OBČANŮM Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více