Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBCE ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY. INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV. ROâNÍK 7/ â. 3 / 97"

Transkript

1 INFORMAâNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV ROâNÍK 7/ â. 3 / 97 ZDARMA Z OBCE Do konce listopadu To je nov termín dokonãení opravy nároïí Nálekpova Optátova. S mûsíãním zpoïdûním bude koneãnû dokonãena rekonstrukce tohoto v znaãného dopravního místa v Jundrovû. Od dokonãení se oãekává nejen zlep ení celkového vzhledu nároïí u autobusové zastávky, ale i dofie ení uïitné hodnoty této plochy a pfiístupu na rampu kolem obchodû. JiÏ dnes, dokonãená ãást do ulice Nálepkovy se zv en m chodníkem, umoïàuje parkování aï 5 automobilû. ZpoÏdûní celé akce oproti plánu bylo zpûsobeno dodávkou zv en ch obrubníkû, které dle názoru odborníkû vhodnû rozãlení plochu tohoto mininámûstí a sníïí provozní náklady na ãi tûní. BohuÏel snaha jundrovské samosprávy vytvofiit dílo trvalé hodnoty je naru ováno siláck mi v kony alkoholem posilnûn ch spoluobãanû, ktefií si sklad uskladnûn ch betonov ch sloupkû a obrubníkû zamûnili za posilovnu. V sledná ztrata ãiní nûkolik tisíc korun. Opravou nároïí konãí 1.etapa rekonstrukce, která by v pfií tím roce mûla pokraãovat dál smûrem k Úfiadu Mâ v návaznosti na plánovanou rekonstrukci ul.ice Veslafiské. rekonstrukce kfiíïku J.KomÛrka Nejstar í dochovaná vefiejná památau na nároïí Optátova- Nálepkova z roku 1849, kterou darovala obec jundrovská, byla opravena. Opravu schválila Rada Mâ a restaurátorské práce provedla firma Lukas. DÛvody pro rekonstrukci byly dva. Za prvé náprava neodborné pfiedchozí rekonstrukce, kdy pískovcov podstavec byl omítnut vápennou omítkou a byl pfiíãinou odmrzání povrchov ch vstev pískovce. Za druhé náhrada novodobé verze darovací mramorové desky replikou originálu. BohuÏel v prûbûhu rekonstrukce podstavce neunikla pozornosti vandalû horní, jiï opravená ãást z roku Byl strïen korpus pozlaceného Krista a umûleck odlitek byl roztfií tûn na nûkolik kusû. Díky svûdkûm události, zajistila Policie âr záhy mladého jundrovského pachatele, kter se k ãinu doznal. Rada Mâ za po kozeného poïaduje uvedení korpusu do pûvodního stavu odbornou firmou a to ménû nákladnou variantou opravy svafiením. V pfiípadû, Ïe pachatel projeví ochotu mûstské ãásti zpûsobenou kodu uhradit, nepfiipojí se tato k trestnímu fiízení s nárokem na náhradu kody. Starosta ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY 82. zasedání rady ze dne vzala na vûdomí Ïádost âeského zahrádkáfiského svazu o pronájem pozemkû ve vlastnictví mûsta Brna par. ã. 1620/ k.ú.jundrov na 20 let a s tímto pronájmem nesouhlasí. Îádá mûsto Brno o svûfiení tûchto nemovitostí za úãelem prodeje, - schválila zv ení pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladû M Dubová s platností od ze Kã na Kã mûsíãnû na jedno dítû. DÛvodem k tomuto nav ení je nárûst provozních nákladû této kolky. - schválila ve dnech 28. a strojní ãi tûní komunikací základního komunikaãního systému a vybran ch místních komunikací Stromovky, Smrãkové, ãásti efiíkové, Gellnerové Jasanové, - schválila skácení 2 such ch stromû v Masarykovû háji na náklady Mâ firmou s nejniï í nabídkou. -vzala na vûdomí Ïádost neplatícího nájemníka v obecním domû Sosnová 15 na splácení dluhu vûãi Mâ. - schválila opravu havárie stfie ní izolace na bytovém domû Dubová 3 dle nabídky pfiedloïené firmou Brnûnsk izolaãní servis. 83. zasedání rady ze dne jmenovala Ing. Rudolfa Stareãka, povûfieného vedením stavebního odboru ÚMâ od , s platností od do funkce vedoucího tohoto odboru. -vzala na vûdomí nevyhovující situaci s parkujícími vozidly nájemcû kolského objektu na Rozmar nové ulici na plo e obrati tû potfiebného pro otáãení obsluïn ch vozidel. Schválila zpracování návrhu na 5-6 kolm ch odstavn ch stání na pásu komunikaãní zelenû -schválila umístûní pevné zábrany - kovového sloupku k zamezení prûjezdu osobních vozidel z ulice Rozmar nové kolem plynové kotelny Jasanová a na parkovi tû pod obytn mi domy Jasanová, - schválila vyvû ení zámûru Mâ na prodej svûfieného pozemku mûsta Brna parc. ã. 792, k.ú. Jundrov v souladu s ustanoveními zákona o obcích na 30. dnû pfied projednáním v orgánech Mâ. -vzala na vûdomí dokonãení rekonstrukcí ve kolsk ch objektech Rozmar nová a v M Dubová v termínu do a dûkuje starostovi za osobní angaïovanost pfii dozorování a technickém vedení rekonstrukcí. -vzala na vûdomí dispoziãní návrh na vyuïití kolského objektu, b valé kolní klubovny pro umístûní centra Rozmar nek. V souladu s tímto návrhem schvaluje pro rok 1997 provedení jen tûch nezbytnû nutn ch úprav, aby provoz centra mohl b t zahájen jiï od vzala na vûdomí stíïnosti na vyuïívání bytû v bytov ch domech mûsta Brna jin mi osobami neï jejich nájemníky. Sestavila 5 ãlennou kontrolní komisi pro kontrolu skuteãn ch nájemníkû nejdfiíve v 1 - pokojov ch obecních bytech. 84. zasedání ze dne vzala na vûdomí plánovanou opravu povrchu vozovky v prostoru kfiiïovatky Hlinky-Bauerova s uzavfiením ulice Îabovfieské. -vzala na vûdomí Ïádost vedení soukromé M a Z Rozmar nová o pfiíspûvek na úhradu vûcn ch nákladû na stravování ÏákÛ ve v i 6,30 Kã/Ïáka,den alespoà za Ïáky bydlící na území Mâ Brno-Jundrov ( 26 ÏákÛ ). Dle doporuãení M MT âr navrhla pfiedloïení Ïádosti k rozhodnutí na nejbliï í zasedání ZMâ. - projednala s vedením soukromé M a Z Rozmar nová návrh

2 na zv ení záloh za dodávku tepla, elektfiiny a vody, -vzala na vûdomí Ïádost pofiadatelû orientaãního závodu na Holedné Sokola Jundrov a Klubu turistû a lyïafiû Brno pofiádaného dne Schválila pfiíspûvek na ceny ve v i Kã a pfiebrala nad touto sportovní akci patronaci. -souhlasila s v sadbou 1 stromu - javoru mleã o velikosti cm u aut. zastávky Optátova jako náhradu za uschl ofie ák dle cenové nabídky od firmy EDEN, 85. zasedání ze dne vzala na vûdomí zámûr odboru dopravy MMB na zru ení úsekû vozovek se sníïenou rychlostí na 40 km/h s ohledem na sníïení rychlosti jízdy v obcích na 50 km/h. PoÏádala odbor dopravy MMB o zachování sníïené rychlosti na ul. Optátovû na 40 km/h z dûvodu malé ífiky vozovky a pfiilehl ch chodníkû a povoleného stání vozidel po pravé stranû této ulice, -vzala na vûdomí zprávu o hospodafiení Z Jasanová za rok 1996 a schválila rozdûlení zlep eného hospodáfiského v sledku do fondu odmûn, fondu reprodukce investiãního majetku a do rezervního fondu - schválila pfiíspûvek na nákup ãasopisû Domov, ABC, Lidé a zemû pro poboãku Knihovny J. Mahena, -vzala na vûdomí uvolnûní nebytov ch prostor v I. nadzemním podlaïí bytového domu Dubová 5 Mûstskou policií. Doporuãila vyuïívání tûchto upraven ch prostor pro bydlení. Schválila vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu fiízení na zmûnu vyuïívání tûchto prostor pro jedno- aï dvoupokojov byt. - vyhodnotila nabídky dvou firem na odvûtrávané zateplení severního títu bytového domu Jasanová 4 s povrchovou úpravou lamelami z PVC. Schválila nabídku od firmy EMPRO PLUS s termínem realizace do konce roku schválila doplnûní schodi tû na vefiejném prostranství pfied bytov m domem Dubová 3 o zábradlí z dûvodu zv ení bezpeãnosti chodcû hlavnû v zimním období. - schválila pfiemístûní skladu CO v místnosti Gymnázia Jundrov do nevyuïívaného skladu bytového domu Jasanová 8. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V pis ze zápisu 12. fiádného zasedání ze dne vzalo na vûdomí zprávy o plnûní rozpoãtu, o hodpodafiení s fondy a vedlej í hospodáfiské ãinnosti, -schválilo zakoupení povodàov ch dluhopisû z hospodafiení Mâ Brno-Jundrov v hodnotû ,-Kã, -vzalo na vûdomí zprávu o prûbûhu rekonstrukce kolského objektu Rozmar nová pro potfieby centra volného ãasu Rozmar nek a souhlasilo s jeho pokraãováním, -schválilo rozpoãtové opatfiení Mâ ã. 2, jehoï v sledkem je pfiebytkov rozpoãet na rok 1997 s pfiíjmy ve v i tisíc Kã a s v daji ve v i tisíc Kã s pfiebytkem ,-Kã vãetnû zapojení fondû, -projednalo a doporuãilo návrhy na zmûny uzemního plánu mûsta Brna t kajích se území Mâ Brno-Jundrov. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZPRÁVY Ú ADU PÛjãky z fondu rozvoje bydlení mûsta Brna Tyto pûjãky jsou urãeny na opravy a modernizace bytového fondu. LhÛta splatnosti je od 3 do 8 let, úroky ãiní 3-7%. Îádost o pûjãku se podává u mûstské ãásti, na jejímï území se obytná budova nachází, a to ve 2 termínech: - do pro v bûrové fiízení vyhlá ené k pro poskytnutí pûjãky v následujícím roce - do pro v bûrové fiízení vyhlá ené k pro poskytnutí pûjãky ve stávajícím roce. Informace a tiskopisy Ïádostí obdrïíte na odboru finanãním a soc. ÚMâ Brno-Jundrov, dvefie ã. 5. Napadení porostû jírovce klínûnkou Na území mûsta Brna dochází ke znaãnému napadení jírovce - ka tanu kûdcem- Cameraria ohridella. Poslední tfii roky napadal jírovcové aleje na JiÏní Moravû, kde v souãasné dobû jiï napadené stromy usychají. V pfiípadû pfiemnoïení tohoto kûdce existuje reálné nebezpeãí, Ïe mûïe dojít k napadení i jin ch druhû dfievin. kûdce pfiezimuje ve stádiu kukly ve spadaném listí a z tohoto dûvodu je nejúãinnûj í moïná ochrana spalování spadaného listí. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o velmi nebezpeãného kûdce, odbor Ïivotního prostfiedí MMB zajistil moïnost bezplatné likvidace spadaného listí z tûchto stromû ve spalovnû mûsta Brna jak pro mûstské organizace, tak pro ostatní majitele na jejichï pozemcích tyto stromy rostou. Suché listí urãené k likvidaci nesmí obsahovat Ïádn jin odpad. Vyz váme tímto majitele pozemkû, kde se jírovce nacházejí, aby dodrïovali postup pfii likvidaci spadaného listí, event. se obrátili na ÚMâ Brno-Jundrov - paní Trávníãková. Umístûní kontejnerû na neskladn domovní odpad parkovi tû efiíková - Sosnová parkovi tû Dubová parkovi tû Jasanová V em majitelûm nemovitostí ProtoÏe se v na í mûstské ãásti mnoïí pfiípady, Ïe jsou zahajovány a provádûny stavby (t ká se i pfiestaveb a úprav ve stávajících objektech), které nejsou fiádnû povoleny nebo ohlá eny, upozoràujeme obãany - stavebníky na jejich povinnost, vypl vající ze zákona ã. 50/1976 Sb. (dále jen stavebního zákona). Pro informaci stavebníkûm sdûlujeme : 1) Stavební povolení se vyïaduje u staveb v eho druhu bez zfietele na jejich stavebnû technické provedení, úãel a dobu trvání. Stavební povolení se vyïaduje téï u zmûn stavby, zejména u pfiístavby, nástavby a stavebních úprav. KaÏdá povolená stavba musí b t viditelnû oznaãena tabulkou STAVBA POVOLE- NA. Tu vydá stavebníkûm po fiádném stavebním fiízení a nabytí pfiíslu ného stavebního povolení právní moci stavební odbor ÚMâ. 2) Ohlá ení stavební úfiad vyïaduje - u drobn ch staveb, které plní doplàkovou funkci ke stavbû hlavní a které nemohou podstatnû ovlivnit Ïivotní prostfiedí, - u stavebních úprav, kter mi se nemûní vzhled stavby, nezasahuje se do nosn ch konstrukcí stavby, nemûní se zpûsob uïívání stavby, - u udrïovacích prací, jejichï provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, poïární bezpeãnost stavby, její vzhled a u v ech udrïovacích prací na stavbû, která je kulturní památkou. V slovnû se stavebníkovi ukládá ohlásit zámûr provádût drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udrïovací práce pfiedem! Dodateãné ohlá ení nepfiichází v úvahu. KaÏdá ohlá ená stavba po musí b t viditelnû oznaãena tabulkou STAVBA OHLÁ ENA. Tu vydá po ohlá ení stavebníkûm stavební odbor. 3) Ohlá ení nevyïadují - krátkodobá pfienosná zafiízení, umístûná na pozemku vlastníka. V pfiípadû nejasností se informujte na stavebním odboru ÚMâ v úfiední dny (pondûlí, stfieda 8-17 hodin). Majitelé nemovitostí, ktefií provádûjí stavební práce bez stavebního povolení nebo bez ohlá ení, Ïádáme, aby neprodlenû uvedli v e do náleïitého právního stavu dle stavebního zákona. Pokud tak neuãiní do , bude postupováno jako u stavby bez stav. povolení ãi ohlá ení. V souãasné dobû je v fie ení 6 ãern ch staveb, z toho jsou 2 fie eny soudní cestou podáním vlastníky sousedních nemovitostí. Obãané, ktefií ve svém okolí vûdí o stavbách fiádnû neoznaãen ch úfiední tabulkou STAVBA POVOLENA nebo od STAVBA OHLÁ ENA, prospûjí právnímu stavu vûci, kdyï nám svûj poznatek oznámí na stavební odbor ÚMâ Brno- Jundrov, za coï Vám pfiedem dûkujeme. Ing. Rudolf Stareãek, ved. stavebního odboru ÚMâ Brno-Jundrov

3 Nûkolik slov k nové vyhlá ce, t kající se orientace v Brnû Po dvou letech jednání, diskusí, pfiipomínek a hledání optimální podoby pro la nová vyhlá ka pfiedepsan m schvalovacím procesem a je tudíï od 1. února 1997 platná a závazná jako vyhlá ka ã. 2/97 o názvosloví vefiejn ch prostranství, ãíslování objektû trvalého i doãasného charakteru a základních zásadách orientace v mûstû Brnû. Má celkem devût ãlánkû ( a k nim pfiipojené provádûcí pokyny) a dot ká se problematiky v eobecn ch zásad, forem jeho oznaãování, ale také oznaãování a ãíslování v ech objektû trvalého nebo doãasného charakteru, dále orientace v sídli tích, názvû zastávek MHD, stejnû jako procesu návrhû, pfiipomínek, projednávání a schvalování jednotliv ch názvû aj. Závûrem stanovuje povinn vûcn dohled nad správností údajû pfii vydávání seznamû ulic a vymezuje pfiíslu né sankce a postihy za pfiíp. nedodr- Ïení nûkterého z bodû vyhlá ky.. Vyhlá ku je moïno zhlédnout a pfieãíst si na kaïdém Úfiadu mûstské ãásti, nicménû pro pohodlí obãanû z ní citujeme to nejdûleïitûj í, co se jich bezprostfiednû t ká: âlánek 5 - Forma oznaãování vefiejn ch prostranství 1)Vefiejná prostranství na území Brna se oznaãují v hradnû úfiedními typizovan mi uliãními títy s platn mi názvy, a to vïdy na vefiejnû viditelném místû. 2)Uliãní títy pofiizuje na svûj náklad mûsto Brno a jsou tudíï jeho majetkem. vlastník objektu trvalého charakteru, na nûjï je z orientaãních dûvodû nutno uliãní tít, pfiípadnû títy, umístit, je povinen umoïnit odborné pfiipevnûní uliãních títû podle pokynû pracovníkû Odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna a nadále pak udrïovat jeho ãistotu a ãitelnost âlánek 6 - Forma oznaãování a ãíslování objektû trvalého nebo doãasného charakteru 1) Objekty trvalého i doãasného charakteru musí b t ãíslovány. KaÏdé vefiejné prostranství, které má svûj název a zahrnuje v sobû objekty trvalého charakteru, musí mít také své samostatné ãíslování 2) V echny objekty trvalého charakteru musí b t opatfieny u hlavního vchodu ve vefiejnû viditelném místû dvûma tabulkami: a) ãernou s bíl m písmem, která obsahuje ãíslo popisné a název katastrálního území mûsta Brna, na nûmï se objekt nachází b) bílou s ãerven m písmem, která obsahuje ãíslo orientaãní a název vefiejného prostranství, na nûmï se objekt nachází. Dosavadní bílé tabulky s modr m písmem budou postupnû pfii vhodn ch pfiíleïitostech nahrazovány tabulkami bíl mi s ãerven m písmem, unifikovan mi pro Brno. Pro novû pfiidûlovaná orientaãní ãísla se pouïívají uï v hradnû bílé tabulky s ãerven m písmem 3) V echny objekty doãasného charakteru, které slouïí k prozatímnímu, krátkodobému ãi obãasnému bydlení, provozování sezónní ãi pfiíleïitostné obchodní nebo v robní ãinnosti, musí b t oznaãeny bílou tabulkou se zelen m písmem, která obsahuje evidenãní ãíslo objektu a katastrálního území, na nûmï se objekt nachází 4) Vlastník objektu trvalého i doãasného charakteru je povinen si pofiídit domovní tabulky prostfiednictvím Odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna na svûj náklad a neprodlenû je pfiipevnit na vefiejnû viditelné místo u hlavního vchodu objektu a udrïovat je ãitelné a ãisté 5) Za nedodrïení povinnosti podle ã. 6, odst. 2, 3 a 4 této vyhlá ky lze jeho majiteli uloïit pokutu podle v e citovaného zákona o pfiestupcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû 6) tento bod se net ká pfiímo obãanû, proto jej necitujeme 7) Vlastník objektu je povinen se dostavit do jednoho mûsíce od nabytí právní moci kolaudaãního rozhodnutí o stavbû na Odbor vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna, a to s originálem nebo ovûfien m opisem kolaudaãního rozhodnutí, a poïádat o zápis objektu do evidence místopisu Odboru vnitfiních vûcí Magistrátu mûsta Brna K bodûm vyhlá ky pfiipojujeme i nûkterá ustanovení z Provádûcích pokynû Platné jsou domovní tabulky pfiidûlované od roku 1946, pokud nesou platn název vefiejného prostranství a správné a platné orientaãní ãíslo objektu trvalého charakteru. Tabulky pfied rokem 1946 jsou neplatné a musí b t urychlenû nahrazeny nov mi. Jakákoliv jiná, napfi. ozdobná nebo umûlecky ztvárnûná domovní ãísla mohou b t (napfi. pro zv raznûní) umístûna na objektu trvalého charakteru podle vûle majitele kdekoliv, vyjma hlavního vchodu., kter musí b t oznaãen v hradnû úfiedními typizovan mi tabulkami domovními. Oznaãení hlavního vchodu objektu trvalého charakteru pouze jin mi neï úfiedními typizovan mi domovními tabulkami je nepfiípustné, objekt trvalého charakteru je v tomto pfiípadû tfieba povaïovat za neoznaãen, za coï je moïno uloïit pofiádkovou pokutu (zák. ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû).. V i pokuty urãí Úfiad mûstské ãásti, na jejímï území se objekt trvalého charakteru nalézá. Pouze vyjímeãnû, napfi. pfii nutn ch orientaãních a názvoslovn ch úpravách a zmûnách vût ího rozsahu a celomûstského charakteru schválen ch Radou mûsta Brna, hradí Magistrát mûsta Brna majitelûm objektû trvalého charakteru náklady na nové domovní tabulky s orientaãním ãíslem. ( kráceno) Milena Flodrová UdrÏování ãistoty Ve shodû s vyhlá kou ã. 9/1991 a 9/1993 mûsta Brna o dodr- Ïování ãistoty ve mûstû Brnû pfiipomínáme, Ïe vlastník (správce) odpovídá za udrïování ãistoty chodníkû pfiilehlé nemovitosti. SPOLEâENSKÁ KRONIKA Srdeãnû blahopfiejeme v em jundrovsk m obãanûm, ktefií se doïili Ïivotního jubilea v záfií Karel íha, Veslafiská 125 Anna Navrátilová, Lelkova 33 RÛÏena Putnová, Lelkova 63 RÛÏena Sklenáková, Nálepkova 12 Franti ek Krásn, Nálepkova 81 tûpánka Vyzinová, Nálepkova 98 Marie Králíková, Veslafiská 49 Franti ka Str ãková, Osiková 40 v fiíjnu Marie lachtová, efiíková 18 Helena Ptáãková, Nálepkova 88 Oldfiich Chodûra, Dubová 9 Jaroslav Marek, Stromovka 11 BlaÏena Vypla ilová, Veslafiská 214 Bohuslava Kadlãíková, Dubová 11 Jaroslav Sáblík, Optátova 22 Jaroslav Prachafi, Jasanová 6 Kvûtoslava Vachová, Dubová 5 Vlasta Solafiíková, Sosnová 4 Îofie Klímová, Nálepkova 90 Marie Bartlová, Sosnová 2 Martina Slámová, Jasanová 9 Marie KuchyÀková, Nálepkova 92 Jan Matou, Stromovka 36 Eli ka Bene ová, Jasanová 18 Vzpomínka Devadesáté v roãí narození a padesáté sedmé umuãení bratra Ladislava Havlíãka S pocitem zodpovûdnosti vûãi historick m faktûm, ale i s hrdostí nad nezlomností orelsk ch ideálû uvádíme Ïivotopisnou vzpomínku na jednoho vzácného moravského Orla a mimo jiné spolupûvodce jundrovské loutkáfiské tradice: * v Horních Hefimanicích u Velkého Mezifiíãí. Zamûstnán jako úfiedník po tovní spofiitelny v Brnû. Aktivní ãlen Orla. Jako pfiíslu ník ãsl. domácího hnutí Obrana Národa, kde byl povûfien obtíïnou funkcí zbrojního orgánu, byl

4 zatãen gestapem, vysl chán a bez soudního fiízení transportován do koncentraãního tábora Dachau, kde byl umuãen. Za svoji zásluïnou ãinnost byl presidentem republiky vyznamenán váleãn m kfiíïem 1939 in memoriam. Prosíme a dûkujeme: AÈ odpoãívá v Pokoji. Dík za stateãného muãedníka. Jundrov tí Orli FOTO Encl. PROGRAM KULTURNÍHO ST EDISKA A KINA SVRATKA Kino Svratka - listopad ãt 19,30 Nebezpeãná rychlost II 14. pá 19,30 Nebezpeãná rychlost II 15. so 15,00 Batman a Robin 15. so 17,30 Nebezpeãná rychlost II 16. ne 15,00 Batman a Robin 20. ãt 19,30 Orbis pictus 21. pá 19,30 Orbis pictus 22. so 15,30 Pták Ohnivák 22. so 17,30 Orbis pictus 27. ãt 19,30 Záfie 28. pá 17,30 Lotrando a Zubejda 28. pá 19,30 Záfie 29. so 15,30 Lotrando a Zubejda 29. so 17,30 Záfie Kino Svratka - prosinec ãt 19,30 Romeo a Julie 5. pá 19,30 Romeo a Julie 6. so 17,00 Romeo a Julie 6. so 19,30 Jen blázni spûchají 11. ãt 19,30 MuÏi v ãerném 12. pá 19,30 MuÏi v ãerném 13. so 15,30 Rolniãky, kam se podívá 13. so 17,30 MuÏi v ãerném 15. po 19,30 âtyfii pokoje 16. út 19,30 âtyfii pokoje 18. ãt 19,30 Tváfií v tváfi 19. pá 19,30 Tváfií v tváfi 20. so 15,30 Space Jam (slov. dabing) 20. so 17,30 Tváfií v tváfi Filmová ohlédnutí - listopad st 18,00 Koufi 17. st 18,00 eptej Kulturní centrum Svratka - listopad nedûle 19,30 SPIELBERG QUARTET Vladimír Kováfi, Antonín Formáãek, Miloslav Vávra, Libor Kuãera program: Edward Grieg: Kvartet g moll Antonín Dvofiák: Kvartet op. 96 Americk ,00 zahájení v stavy UPRCHLÍCI V âr v stava byla poprvé pfiedstavena v Parlamentu âr 18. a ,30 FESTIVAL KRÁTK CH FILMU zamûfien ch na problémy intolerance a rasové nesná enlivosti nedûle 16,00 PALEâKOVO PUTOVÁNÍ pro dûti 3-10 let Divadlo Meluzína Br nedûle 16,00 VÁNOâNÍ ZPÍVÁNKY S MIKULÁ EM A âertem úãinkují Jana Matysová a Ale Kuãera Kulturní centrum Svratka - prosinec úter Slavnostní zahájení v stavy dûl s pfiírodní tematikou (jundrovské lesy, âeskomoravská vrchovina) V programu vystoupí -prof. Helena Jankovská zpûv - Mgr. Jaroslava Majerová klavírní doprovod Budou uvedeny díla jundrovsk ch obãanû paní Marie Laskoszová obrazy pan Alois Piln dfievofiezby paní Marie Votavová vy ívaní - háãkování nedûle Velká módní pfiehlídka nejen pro mladé se uskuteãní v kinosále Svratka. Manek nky a manek ni z Agentury CHARME budou pfiedvádût koïené a riflové obleãení, spodní a sportovní elastické prádlo, extravagantní klobouky a veãerní aty. V e bude doplnûno perky. Pfiehlídka bude spojena s prodejem nedûle 16,00 VÁNOâNÍ POHÁDKA (pro dûti 3-10 let) Divadélko Mrak z Havl. Brodu P r o d e j n í v s t a v a V pondûlí v dobû 9-18 hodin se v pfiedsálí kina Svratka uskuteãní prodejní v stava vánoãních stromkû, vánoãního dekorativního zboïí, umûl ch kvûtin, porcelánu a v robkû z proutí. V stava orchidejí VáÏení pfiátelé, dovolujeme si Vás pozvat na v stavu orchidejí a citrusû, která probûhne ve dnech , dennû od 9,00 do 17,00 hodin v areálu Ústavu sociální péãe pro TPM Kociánka. V stavu pofiádá Stfiedisko praktického vyuãování v ÚSP ve spolupráci s Orchidea klubem Brno. Náv tûvníci mají moïnost prohlédnout si prostfiedí, ve kterém se seznamují se svoji budoucí profesí tûlesnû postiïení zahradníci. Expozice bude doplnûna obrazy Richarda Bezdûka s kvûtinovou tematikou. Souãástí v stavy je prodej pokojov ch kvûtin a such ch aranïmá. Vûfiíme, Ïe nejen kvûtiny, ale i pfiíjemná atmosféra bude pro Vás v dne ní dobû uklidàujícím zastavením. Ústav sociální péãe pro tûlesnû postiïenou mládeï, Kociánka 2, Brno-Královo Pole Doprava: autobus ã. 44, 84, 72 - zastávka Královopolská, BliÏ í informace na tel. ã /kl. 253 Den otevfien ch dvefií Státní ãtyfileté Gymnázium, Pastviny 70, Brno-Komín zve Ïáky 9. tfiíd Z a jejich rodiãe na dny otevfien ch dvefií, které se uskuteãní a od 15 do 19 hod.

5 L O G O Knihovna Jifiího Mahena v Brnû má 75 let Pfied 75 lety, 20. listopadu 1922, se pro vefiejnost poprvé otevfiely dvefie mûstské knihovny v Brnû. Sídlila ve dvou místnostech obecní koly Vevefií 26 a mûla svazkû. Prvním mûstsk m knihovníkem byl básník a dramatik Jifií Mahen. Dnes má KJM témûfi 1 milion knih, ãasopisû a hudebních nosiãû a je nejvût í mûstskou knihovnou na Moravû. Padesát tisíc ãtenáfiû, z toho je 22% dûtí, uskuteãní kaïdoroãnû 2 miliony v pûjãek v ústfiední knihovnû KobliÏná 4 a 43 poboãkách na území mûsta. Své v roãí si KJM pfiipomíná jako moderní instituce s v estrann m informaãním pracovi tûm, vefiejnou ãítárnou i hudební knihovnu. Do evidence a zpracování fondû a do evidence ãtenáfiû a v pûjãek se tak rychle, jak to mûstsk rozpoãet dovolí, zavádí v poãetní technika, která zároveà usnadàuje rozvoj informaãních sluïeb. Nov, mohutn zdroj informací pfiib vá do knihovny letos na podzim, kdy se uïivatelûm v ústfiední knihovnû na KobliÏné 4 zpfiístupàuje Internet. Knihovna v Jundrovû, Veslafiská 56, je poboãka s dobr m spádov m umístûním a s dobr m vybavením, a pfiestoïe restriktivní opatfiení v rozpoãtu KJM znamenají v poslední dobû omezení pfiírûstkû nové literatury, jundrov tí ãtenáfii byli letos pfii nákupu knih a ãasopisû zv hodnûni díky pfiíspûvku zastupitelstva Mâ v Jundrovû ve v i 5000 Kã. Ke svému 75. v roãí pfiipravila KJM celomûstskou soutûï pro kolní tfiídy Z âteme v ichni, která trvá od fiíjna do prosince 1997, v stavky a besedy urãené kolám i vefiejnosti a vydala sérii záloïek do knih s motivy brnûnsk ch památek. Zájem bude jistû o t den ãtenáfiské amnestie od 17. do 21. listopadu, kdy budou dluïníkûm a opozdilcûm, pokud vrátí knihy, ãasopisy a kompaktní disky, prominuty sankãní poplatky. (hb) PÛjãovní doba v knihovnû Veslafiská 56: úter hod. stfieda 9-12, hod. pátek hod. Sbírka star ch fotografií VáÏení ãtenáfii, Etnografick ústav Moravského zemského muzea v Brnû roz ifiuje sbírku star ch fotografií. Proto se obracíme i na vás s touto v zvou: vlastníte-li fotografie, které jiï nehodláte dále uchovávat, nabídnûte je prosím do na ich sbírek. Pfiedmûtem sbûratelského zájmu jsou pfiedev ím fotografie pofiízené do pol. 20. století - ateliérové rodinné a svatební portréty (zejména zarámované), kolní fotografie, alba, z prostfiedí venkovského i mûstského. Kontaktní adresa a dal í informace: Helena Beránková, Etnografick ústav MZM, KobliÏná 1, Brno, tel. 05/ Ïivotního ne tûstí a hluboké bolesti mnoh ch obãanû na území Moravy. Tento pfiíspûvek v ak nemá rekapitulovat ani pfiipomenout co bylo, to bylo pro kaïdého z nás vpravdû otfiesn m Ïivotním zlomem. Víme, jak kaïdá nabídka pomoci byla vítaná. PfiestoÏe i my pfiekonáváme finanãní otázky s obtíïemi, rozhodli jsme se nabídnout finanãní pomoc ve v i 7.840,- Kã na zabezpeãení kompletního vybavení pomûckami 28 ÏákÛ 1. roãníku. Tato pomoc byla nabídnuta kolskému úfiadu Brno - mûsto, kde se shromaïìovaly ve keré aktivity na pomoc postiïen m oblastem. Chci ubezpeãit rodiãe ÏákÛ 1. tfiíd, Ïe jejich dûti nebyly tímto rozhodnutím nijak po kozeny. Uvedená ãástka sice nakrátko odsune zámûr vybavit Ïáky 6. roãníku uãebnicemi podle nového studijního programu Základní kola, ale takovouto pomoc jsme povaïovali za mimofiádnû prioritní. Chtûl bych také informovat jundrovskou vefiejnost o novû zahájeném kolním roku I pro leto ní kolní rok zûstává pfiibliïnû stejn poãet ÏákÛ, 267 v 11 tfiídách. RozloÏení je následující: 1.A B 19 7.A B Tolik prostá statistika. A jak cílû chce dosáhnout pedagogick sbor? Pfiedsevzetí jsou vïdy v znamná. Vy í stupeà má ov em napl- Àování tûchto snah. Obecnû fieãeno, rád bych vidûl ve kole dûti usmûvavé, spokojené a tû ící se. Urãité kroky jsme snad jiï udûlali, napfi. také v tom, Ïe Ïáci se specifick mi poruchami uãení jsou vhodn mi metodami práce zohledàováni, takïe v ichni Ïáci koly bez rozdílu postoupili v loàském kolním roce do vy ího roãníku. Chceme se letos speciálnû zamûfiit na Ïáky integrované, neboè tito jedinci by pfii klasické v uce nepoznali pocit tûstí a uspokojení z pracovních v konû. Potfiebují mimofiádnou pomoc. Chceme jundrovskou kolu pfiedstavit v Brnû na pfiedvánoãním vystoupení na nám. Svobody, chceme pokraãovat ve velmi pûkn ch sportovních v sledcích, budeme se i letos pfiipravovat na vystoupení pfied Vámi, obãany Jundrova, s nejvût í pravdûpodobností pfiivítáme kolu z Dánska a mohl bych pokraãovat skromnûj ím v ãtem v chovnû vzdûlávací práce kaïdého pedagoga. VáÏení obãané, jsme si vûdomi toho, jak bedlivû sledujete svoji kolu, kolik dobrého Va im dûtem dává. A jsme spokojeni, pokud kontakty a komunikace je na dobré vztahové úrovni. Mgr. Miroslav Janda, fieditel Z KOLA Matefiská kola pod jednou stfiechou VáÏení rodiãe, ubûhly dva mûsíce od zahájení nového kolního roku a pfiemístûní M v Jundrovû do jednoho objektu na Dubové. Spojily se dva kolektivy, jak ze strany dûtí a rodiãû, tak i pedagogû. Cel personál stmelila nelehká práce pfii stûhování a úklidu koly po letní pfiestavbû, kdy jsme mûli spoleãn cíl - vyvofiit dûtem co nejhezãí prostfiedí, coï se nám povedlo. Máme pfied sebou je tû spoustu práce, ale vûfiíme, Ïe nám obec v ãele s panem starostou pomohou, tak jako doposud, za coï jim dûkujeme. Jsem pfiesvûdãená, Ïe nás v tomto podporují a vûfií i rodiãe dûtí, které kolku nav tûvují. Mgr. Anna Bal ínková, fieditelka Ani Základní kola v Jundrovû nezûstala lhostejná V uplynul ch mûsících jsme se v ichni stali svûdky velikého

6

7

8

9 Pivovar STAROBRNO pofiádá v Jundrovû ochutnávkovou akci nápojû HASÍME VA I ÎÍZE KURSY PLAVÁNÍ 10. ZÁ Í OD 16,00 HOD. (ST EDA) NA PROSTRANSTVÍ P ED KINEM SVRATKA PLAVECK ODDÍL SKP KOMETA PO ÁDÁ VE KOLNÍM ROCE 1997/98 PRO DùTI 5-12LETÉ VE KOLNÍCH BAZÉNECH Z Labská (Star Lískovec) kaïdé pondûlí 17,45-20 hod. - od 6 let, pfiihlá ky 3. a 8. záfií Z Arménská (Bohunice) kaïdé pondûlí aï ãtvrtek hod. - od 6 let, pfiihlá ky 3., 4., 8. aï 11. záfií Z Jasanová (Jundrov) kaïdé pondûlí hod. - od 6 let, pfiihlá ky 29. záfií a 6. fiíjna Z Horní (Staré Brno) kaïdé pondûlí a stfiedu hod. - od 5 let, pfiihlá ky 3., 8. a 10. záfií Z nám. Svornosti (Îabovfiesky) kaïdé úter hod. - od 5 let, pfiihlá ky 17. a 24. záfií Z Milénova (Lesná) kaïdou stfiedu hod. - od 5 let, pfiihlá ky 3., 10. a 17. záfií Z Pastviny (Komín) kaïdé úter hod. - od 5 let a kaïd ãtvrtek 17,30-18,30 hod let, pfiihlá ky 2., 4., 9. a 11.záfií Informace: tel. ã RODIâE, DEJTE SVÉ DÍTù UâIT PLAVAT VâAS, NEBUDETE SE MUSET O Nù BÁT! TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL JUNDROV oznamuje, Ïe cviãení v ech sloïek bude zahájeno INZERCE Drátkování, brou ení a lakování parket Tel.: 05/ Koupím rodinn domek se zahrádkou v Jundrovû Tel. zamûstnání: 05/ Hledám dûchodce na poloviãní pracovní úvazek pro práci na zahradû (Jundrov). Tel.: âi tûní kobercû a textilních Ïaluzií Expresní praní záclon ETRNù A ÚâINNù Tel.: Koupím garáï v Jundrovû Tel.: âistírna pefií pfiijme Ïenu na ití pfiikr vek (i na zauãení) Tel.: PRÁVNICK M I FYZICK M OSOBÁM ZAJISTÍME: - jednoduché i podvojné úãetnictví - mzdy a odvody z nich - v poãet, evid. a pfiiznání DPH - styk se SSZ a ZP, FÚ - daà. pfiiznání danû z pfiíjmu - rekonstrukce úãetnictví - konzultace s daàov m poradcem - odloïení danû z pfiíjmu Záruka odpovûdnosti Smlouvou o dílo (Poji tûní odpovûdnosti) OUJESKÁ Vûra ROTREKLOVÁ TaÈána Bfiezová 75, Brno Tel.:05/ , 05/ JÍZDÁRNAEliot BRNO - ÎEBùTÍN TEL.: kurzy jízdy na koních vyjíïìky volnou pfiírodou v uka na jízdárnû pronájem koní za mûsíãní pau ál pronájem koní na jednotlivé hodiny BRNO - BOHUNICE NÁBYTEK ECS NABÍZÍ ZA DOBRÉ CENY SEDAâKY nábytek: loïnicov, ob vací, dûtsk kuchyàsk, kanceláfisk matrace: v ech druhû Ïidle: dfievûné, ãalounûné, kovové, kanceláfiské vû áky: dfievûné, kovové dvefie: plastové shrnovací - prosklené pol táfie: relaxaãní rûzné konzole: cm garn Ïe: 1-3 dráïkové koberce: bytové, zátûïové od 170,-Kã/m 2 vã.dph drátûn a kovov program: zrcadla, kvûtinové závûsy NÁBYTEK ECS Netroufalky 4 Brno- Bohunice (za nemocnicí) Tel: Po-pá: So: 8-12 Spojení bus ã. 50,60, trolej. 145, zast. Netroufalky (na znam.)

10 OPRAVY ICÍ A OBNITKOVÁVACÍ STROJE MEJKALOVA 21, BRNO - ÎABOV ESKY TEL: 05 / Vám nabízí: 35 druhû tepl ch jídel minutkové kuchynû irok v bûr alkoholick ch i nealkoholick ch nápojû V')K V')K PRODEJ, NÁKUP Miroslav Jelínek Branky 17, Ostopovice tel. 05/ Záruãní a pozáruãní opravy v bytû zákazníka W&(M W&(M _ p r o d á m ÎENSK KYJOVSK KROJ kompletní, na kroben a naïehlen Tel.: Sokol a Sbor dobrovoln ch hasiãû v Jundrovû Vás zvou v sobotu a nedûli srpna 1997 na tradiãní SLOVÁCKÉ HODY V JUNDROVù PrÛvod krojovan ch vyjde po oba dny ve 13,30 hodin z ulice Stromovka. Odpoledne i veãer pod májí na sokolovnû hraje dechová muzika DAMBO ANKA _ reprodukovanou hudbu pfiíjemné intimní prostfiedí OTEV ENO DENNù MIMO NEDùLI 19,00-24,00 hod. Svatební, promoãní, smuteãní hostiny a jiné akce lze uspofiádat i mimo uvedenou provozní dobu. Administrace a inzerce: ÚMâ Jundrov, Veslafiská 56, BRNO, tel.: Redakãní kolektiv: Rada Mâ. Povûfien redaktor: B. Holãák. V tvarná spolupráce HH studio. Tiskne: ARP TISK Horní 32 Brno. Registrace: MMB, R-10/94. Redakãní uzávûrka

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více