SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE /4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4"

Transkript

1 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

2 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï pozornï tento n vod k pouûitì. N vod obsahuje d leûitè informace pro bezpeënè pouûìv nì, instalaci a oöet ov nì spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì si peëlivï uschovejte pro p ÌpadnÈ pozdïjöì nahlèdnutì. V p ÌpadÏ pot eby p edejte informace eventu lnìmu dalöìmu uûivateli spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì je urëen pro nïkolik technicky porovnateln ch model spot ebiëe s rozliën m vybavenìm. Respektujte tedy laskavï pouze ty pokyny, kterè se t kajì provedenì vaöì chladniëky. PomocÌ tohoto varovnèho troj helnìku a / nebo upozorúujìcìch slov (Varov nì!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zd raznïny pokyny, kterè jsou d leûitè pro vaöi bezpeënost nebo spr vnè fungov nì spot ebiëe. BezpodmÌneËnÏ tyto pokyny dodrûujte. 1. Tento znak v s bude prov zet krok za krokem p i obsluze spot ebiëe Za tìmto znakem n sledujì doplúujìcì informace k obsluze a k praktickèmu pouûitì spot ebiëe. Jetelov m lìstkem jsou oznaëeny rady a pokyny, zajiöùujìcì hospod rn a ekologick provoz spot ebiëe. VysvÏtlivky k odborn m pojm m, kterè jsou uvedeny v n vodu k pouûìv nì, najdete na konci n vodu v odstavci "OdbornÈ pojmy". Pro p ÌpadnÏ vzniklè poruchy obsahuje tento n vod k obsluze pokyny k jejich odstranïnì samotn m uûivatelem, viz odstavec "Co dïlat, kdyûö". Pokud by tyto instrukce nepostaëovaly, je v m kdykoliv k dispozici naöe servisnì st edisko. Z ruënì podmìnky Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek je poskytov na pouze kupujìcìmu spot ebiteli (d le takè jen "KupujÌcÌ") a jen na v robek slouûìcì k bïûnèmu pouûìv nì v dom cnosti. Prod vajìcì poskytuje KupujÌcÌmu spot ebiteli Z ruku v trv nì dvaceti Ëty mïsìc, a to od data p evzetì prodanèho v robku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m v r mci Z ruky pr vo na bezplatnè, vëasnè a dnè odstranïnì vady, pop ÌpadÏ - nenì-li to vzhledem k povaze (tzn. p ÌËinÏ i projevu) vady ne mïrnè - pr vo na v mïnu v robku. Pokud nenì takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr vnïn û dat p imï enou slevu z ceny v robku. Pr vo na v mïnu v robku nebo odstoupenì od kupnì smlouvy lze uplatnit jen p i splnïnì vöech z konn ch p edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li v robek nadmïrnï opot eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnïnì kaûdèho pr va ze Z ruky p itom je, ûe: a) v robek byl instalov n a uveden do provozu i vûdy provozov n v souladu s n vodem k obsluze, b) veökerè z ruënì nebo jinè opravy Ëi pravy v robku byly vûdy prov dïny v AutorizovanÈm servisnìm st edisku, c) KupujÌcÌ p i reklamaci v robku p edloûì platn doklad o koupi. Pr vo na odstranïnì vady v robku (i vöechna p Ìpadn dalöì pr va ze Z ruky) je kupujìcì povinen uplatnit v nejbliûöìm AutorizovanÈm servisnìm st edisku. Z roveú musì AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku umoûnit ovï enì existence reklamovanè vady, vëetnï odpovìdajìcìho vyzkouöenì (pop. demont ûe) v robku, v provoznì dobï tohoto st ediska. KaûdÈ pr vo ze Z ruky je nutno uplatnit v p ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnìm st edisku bez zbyteënèho odkladu, nejpozdïji vöak do konce z ruënì doby, jinak zanik. AutorizovanÈ servisnì st edisko posoudì opr vnïnost reklamace a podle povahy vady v robku rozhodne o zp sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku souëinnost pot ebnou k prok z nì uplatnïnèho pr va na odstranïnì vady, k ovï enì existence reklamovanè vady i k z ruënì opravï v robku. BÏh z ruënì doby se stavì po dobu od dnèho uplatnïnì pr va na odstranïnì vady do provedenì z ruënì opravy Autorizovan m servisnìm st ediskem, avöak jen p i splnïnì podmìnky uvedenè v p edchozìm bodu. Po provedenì z ruënì opravy je AutorizovanÈ servisnì st edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûì k prokazov nì pr v KupujÌcÌho, proto ve vlastnìm z jmu p ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peëlivï uschovejte. Jestliûe nebude reklamovan vada zjiötïna nebo nejde-li o z ruënì vadu, za kterou odpovìd Prod vajìcì, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku shora uvedenou souëinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod vajìcìmu i AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku veökerè p ÌpadnÈ n klady, kterè jim v souvislosti s tìm vzniknou. Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek platì pouze na zemì»eskè republiky. Nevztahuje se na opot ebenì nebo poökozenì v robku (vëetnï poökozenì zp sobenèho poruchami v elektrickè sìti, pouûitìm nevhodn ch n plnì, nevhodn mi provoznìmi podmìnkami aj.), p Ìpadn nedostatek jakosti nebo uûitnè vlastnosti (kter nenì z vadou) ani na v robek pouûit nad r mec bïûnèho pouûìv ni v dom cnosti (nap. k podnikatelsk m Ëel m aj.). PoskytnutÌm z ruky nejsou dotëena pr va KupujÌcÌho, kter se ke koupi v robku v ûì podle kogentnìch ustanovenì zvl ötnìch pr vnìch p edpis. Prod vajìcì je povinen p edat KupujÌcÌmu p i prodeji v robku a na poû d nì KupujÌcÌho poskytnout mu i kdykoli potè aktu lnì seznam Autorizovan ch servisnìch st edisek v»eskè republice, vëetnï jejich telefonnìch ËÌsel. JakÈkoli bliûöì informace o Z ruce a Autorizovan ch servisnìch st ediscìch poskytnou: - prod vajìcì, - Electrolux Service, a to buô na telefonu: , nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, BudÏjovick 3, Praha 4, - Bezplatn telefonnì INFOLINKA:

3 Servis V kapitole "Co dïlat, kdyûö" jsou shrnuty nejz vaûnïjöì zdroje poruch, kterè m ûete sami odstranit. Pokud nenajdete p i vzniklè poruöe moûnost odstranïnì v tomto n vodu k pouûitì, obraùte se prosìm na svèho odbornèho prodejce nebo na naöi servisnì sluûbu. CÌlen p Ìprava n hradnìch dìl m ûe uöet it zbyteënè cesty a n klady. UveÔte proto laskavï n sledujìcì data svèho spot ebiëe: Tyto daje najdete na typovèm ötìtku vlevo na vnit nì stranï chladniëky. Abyste mïli data ihned po ruce, doporuëujeme jejich zaps nì zde do n vodu: ï OznaËenÌ modelu ï ËÌslo produktu (PNC) ï sèriovè ËÌslo (S-No.) Podle moûnosti co nejp esnïji popiöte: ï Jak se z vada projevuje? ï Za jak ch okolnostì se z vada vyskytuje? ï M v ö spot ebië technickou poruchu? Potom se obraùte na naöi servisnì sluûbu. UpozornÏnÌ: Neod vodnïnè p ivol nì servisnì sluûby je nutno i bïhem z ruënì doby zaplatit. Obsah BezpeËnost...5 Likvidace...7 Doprava chladniëky...8 OdstranÏnÌ ochrany pro dopravu...9 Mont û drûadel dve Ì Instalace...11 UmÌstÏnÌ spot ebiëe...11 ChladniËka pot ebuje vzduch Vyrovn nì spot ebiëe P ipojenì k elektrickè sìti Z mïna zavïöenì dve Ì Popis spot ebiëe Pohled na spot ebië ZmrazovacÌ podnos ChladicÌ akumul tor Ovl dacì panel TlaËÌtka pro nastavenì teploty Ukazatel teploty TlaËÌtko VYPNUTÕ V STRAHY P ed uvedenìm spot ebiëe do provozu UvedenÌ do provozu NastavenÌ teploty COOLMATIC / FROSTMATIC TlaËÌtko COOLMATIC TlaËÌtko FROSTMATIC VypnutÌ spot ebiëe ZapnutÌ pro dovolenou

4 Obsah KontrolnÌ a informaënì systèm V straha "otev enè dve e" TeplotnÌ v straha Poruchy funkce OtevÌr nì dve Ì mrazicìho prostoru Vnit nì vybavenì Ukl dacì plochy VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì N doba na ovoce a zeleninu UkladaË pro l hve Drû k lahvì Spr vnè ukl d nì potravin Zmrazov nì Skladov nì mraûen ch potravin Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì P Ìprava ledov ch kostek Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor se odmrazuje automaticky Odmrazov nì mrazicìho prostoru... 33»iötÏnÌ a oöet ov nì Vnit nì prostor spot ebiëe Spot ebië z vnïjöì strany Rady, jak uspo it energii Co dïlat, kdyûö OdstraÚov nì poruch V mïna û rovky Zvuky bïhem provozu chladniëky UstanovenÌ, normy, smïrnice OdbornÈ v razy Servis Z ruënì podmìnky OdbornÈ v razy ï Chladivo Kapaliny, kterè je moûno pouûìt pro v robu chladu, se naz vajì chladiva. Chladiva majì pomïrnï nìzk bod varu, tak nìzk, ûe teplo z potravin, uloûen ch v chladicìm za ÌzenÌ, m ûe p ivèst chladivo do varu, p ÌpadnÏ je odpa it. ï ChladicÌ okruh Uzav en chladicì okruh, v nïmû se nach zì chladivo. HlavnÌmi Ë stmi chladicìho okruhu jsou v parnìk, kompresor, kondenz tor a pot ebnè spojovacì potrubì. ï V parnìk Ve v parnìku se chladivo odpa uje. StejnÏ jako vöechny kapaliny pot ebuje i chladivo k odpa ov nì teplo. Toto teplo je odebìr no z vnit nìho prostoru chladniëky, kter se tìm ochlazuje. Proto je v parnìk umìstïn ve vnit nìm prostoru chladniëky nebo je uloûen v pïnovè hmotï tïsnï za zadnì stïnou a nenì proto vidït. ï Kompresor Kompresor vypad jako mal v leëek. Je poh nïn vestavïn m elektromotorem a je umìstïn vzadu ve spodnì Ë sti spot ebiëe. kolem kompresoru je ods vat chladivo ve formï p ry z v parnìku, komprimovat je a dopravit d le do kondenz toru. ï Kondenz tor Kondenz tor m vïtöinou podobu m Ìûky. V kondenz toru se zkapal- Úuje chladivo, zkomprimovanè v kompresoru. P itom se uvolúuje teplo, jeû se p ed v z povrchu kondenz toru do okolnìho vzduchu. Kondenz tor je proto umìstïn zvnïjöku, vïtöinou na zadnì stranï spot ebiëe. 4 41

5 Zvuky bïhem provozu spot ebiëe Pro chladìcì spot ebiëe jsou charakteristickè n sledujìcì zvuky: ï Cvak nì CvaknutÌ je slyöitelnè vûdy tehdy, kdyû se zapne nebo vypne kompresor. ï BzuËenÌ Pokud pracuje kompresor, m ûete jej slyöet bzuëet. ï Bubl nì / öplouch nì Jakmile vteëe chladicì mèdium do tenkè trubky, m ûete slyöet bublav nebo öplouchav zvuk. Tento zvuk je slyöiteln jeötï kr tkou chvìli po vypnutì kompresoru. UstanovenÌ, normy, smïrnice ChladniËka je urëena pro dom cnost a byla vyrobena p i dodrûenì norem, platn ch pro tyto spot ebiëe. P i v robï byla dodrûena zvl ötï nezbytn opat enì, obsaûen v z konï pro bezpeënost elektrick ch spot ebië (GSG), v p edpisu pro bezpeënost chladicìch za ÌzenÌ (VBG 20) a v p edpisech Svazu nïmeck ch elektrotechnik (VDE). Byla p ezkouöena tïsnost chladicìho okruhu. Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm smïrnicìm EU: - 73/23/EWG z SmÏrnice o nìzkèm napïtì - 89/336/EWG z ( vëetnï zmïnovè smïrnice 92/31/EWG) - SmÏrnice EMV BezpeËnost BezpeËnost naöich chladniëek odpovìd uzn van m technick m pravidl m a z konu o bezpeënosti spot ebië. P esto povaûujeme jako v robce za svoji povinnost sezn mit v s s n sledujìcìmi bezpeënostnìmi pokyny: Spr vnè pouûìv nì spot ebiëe ï ChladniËka je urëena pro pouûitì v dom cnosti. Je vhodn pro chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, a d le pro p Ìpravu ledu. Pokud je spot ebië pouûìv n k jin m Ëel m nebo je nespr vnï obsluhov n, nenì moûno p evzìt z ruku za jeho p ÌpadnÈ poökozenì. ï Z bezpeënostnìch d vod nejsou u chladniëky povoleny û dnè pravy nebo zmïny. ï Pokud by byla chladniëka pouûìv na ûivnostensky nebo pro jinè Ëely, neû je chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, dodrûujte z konn ustanovenì, platn pro vaöe odvïtvì. P ed prvnìm uvedenìm spot ebiëe do provozu ï P esvïdëte se, zda nebyla chladniëka bïhem p epravy poökozena. Poökozen spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nep ipojujte do elektrickè sìtï! Pokud doölo k poökozenì chladniëky, obraùte se na svèho dodavatele. ï Zkontrolujte, zda nenì sìùov p ÌvodnÌ kabel zadnì stranou spot ebiëe sev en a poökozen. Poökozen sìùov kabel se m ûe p eh t a zp sobit poû r. ï Nezasunujte sìùovou z strëku nikdy do uvolnïnè nebo poökozenè z suvky. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem a poû ru! Chladivo Spot ebië obsahuje v chladicìm okruhu chladivo isobutan (R600a), p ÌrodnÌ plyn s vysokou ekologickou nez vadnosti, kter je vöak ho lav. ï Varov nì - P i dopravï a instalov nì chladniëky dbejte na to, aby nebyly poökozeny jakèkoliv Ë sti chladicìho okruhu. ï V p ÌpadÏ, ûe se okruh chladiva poökodì: - bezpodmìneënï se vyvarujte otev enèmu ohni a zdroj m zap lenì; - mìstnost, ve kterè stojì spot ebië, dob e provïtrejte. 40 5

6 BezpeËnost Co dïlat, kdyûö ZajiötÏnÌ bezpeënosti dïtì ï NÏkterÈ Ë sti obalu (nap. fûlie, polystyren) mohou b t pro dïti nebezpeënè. DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë sti obalu odstraúte z jejich dosahu! ï VyslouûilÈ starè chladniëky uëiúte p ed jejich likvidacì nepouûiteln mi. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak se nemohou hrajìcì si dïti v chladniëce zav Ìt (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostat do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. ï DÏti Ëasto nedok ûì rozpoznat nebezpeëì, kterè jim hrozì p i manipulaci s dom cìmi elektrick mi spot ebiëi. Postarejte se proto o nezbytn dohled a nedovolte dïtem, aby si s chladniëkou hr ly! UpozornÏte dïti na moûn nebezpeëì a seznamte je se spr vn m pouûìv nìm spot ebiëe. V mïna û rovky Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ Po stisknutì tlaëìtka COOLMATIC, resp. FROST- MATIC nebo po zmïnï nastavenì teploty se kompresor ihned nerozbïhne. To je zcela norm lnì stav, nenì to z vada. Kompresor se po urëitè dobï samoëinnï rozbïhne. nit nì osvïtlenì chladniëky se p i otev en ch dve Ìch vypne z bezpeënostnìch d vod automaticky po uplynutì 7 minut. P i p ÌötÌm otev enì dve Ì se osvïtlenì znovu zapne. Varov nì! HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed v mïnou û rovky spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. TechnickÈ daje û rovky: V, max. 25 W, objìmka: E 14 P i bïûnèm kaûdodennìm pouûitì ï N doby s ho lav mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p sobenìm chladu svoji tïsnost. HrozÌ nebezpeëì v buchu! V chladniëce proto neukl dejte n doby s ho lav mi l tkami, jako nap. sprejovè n dobky, doplúovacì z sobnìky s plynem pro zapalovaëe atd. ï Do mrazicìho prostoru se nesmïjì ukl dat l hve a plechovky. Kdyû jejich obsah zmrzne, mohou n doby prasknout - obsahujì-li kysliënìk uhliëit, pak mohou dokonce explodovat! Do mrazicìho prostoru nikdy neukl dejte limon dy, öù vy, pivo, vìno, sekt atd. V jimku p edstavujì lihoviny s vysok m obsahem alkoholu, kterè je moûno v mrazicìm prostoru skladovat. ï Zmrzlinu a ledovè kostky nejezte ihned po vyjmutì z mrazicìho prostoru. Velmi studen zmrzlina v m m ûe p imrznout ke rt m nebo k jazyku a zp sobit v m zranïnì. UpozornÏte dïti na toto nebezpeëì! ï Nedot kejte se mraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. ï Varov nì - V chladniëce nepouûìvejte û dnè elektrickè spot ebiëe (nap. el. strojky na v robu zmrzliny, ölehaëe atd.), kterè nebyly povoleny v robcem. ï Varov nì - Aby nebyla nep ÌznivÏ ovlivnïna funkce spot ebiëe, nesmïjì b t zakryty nebo omezeny vïtracì otvory zakrytov nì chladniëky nebo struktury vestavnèho n bytku. ï Varov nì - NepouûÌvejte pro urychlenì odmrazovacìho postupu û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky kromï tïch, kterè doporuëuje v robce. ï P ed ËiötÏnÌm spot ebië z sadnï vûdy vypnïte a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië v elektrickè sìti, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 1. Pro vypnutì spot ebiëe drûte stisknutè tlaëìtko ZAP / VYP. 2. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky. 3. Pro v mïnu û rovky vyöroubujte öroub s k Ìûovou dr ûkou a sejmïte kryt û rovky smïrem dol. 4. VymÏÚte vadnou û rovku. 5. Znovu nasaôte kryt û rovky a zaöroubujte upevúovacì öroub s k Ìûovou dr ûkou. 6 39

7 Co dïlat, kdyûö Teplota chladicìho, resp. mrazicìho prostoru nenì dostateën. Na podlaze chladicìho prostoru nebo na ukl dacìch ploch ch se objevuje voda. Nefunguje vnit nì osvïtlenì chladniëky. V chladniëce se tvo Ì siln vrstva n mrazy, n mraza se objevuje p ÌpadnÏ takè na tïsnïnì dve Ì. NeobvyklÈ zvuky. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ NenÌ spr vnï nastavena teplota. Dve e byly ponech ny delöì dobu otev enè. BÏhem poslednìch 24 hodin byla uloûena do spot ebiëe vïtöì mnoûstvì tepl ch potravin. Spot ebië stojì vedle zdroje tepla. Je ucp n otvor pro vypouötïnì tajìcì vody z n mrazy. Je vadn û rovka. Pozor: Vnit nì osvïtlenì se automaticky vypìn po uplynutì 7 minut. Je netïsnè tïsnïnì dve Ì (p ÌpadnÏ po z mïnï zavïöenì dve Ì). ChladniËka nestojì rovnï. Spot ebië se dot k stïny nebo jin ch p edmït. NÏkter souë st na zadnì stïnï spot ebiëe, nap. trubka, se dot k jinè Ë sti nebo stïny. NahlÈdnÏte laskavï do kapitoly "NastavenÌ teploty". Nech vejte dve e otev enè pouze tak dlouho, jak je to nezbytnï nutnè. StisknÏte tlaëìtko COOLMATIC, resp. tlaëìtko FROSTMATIC. NahlÈdnÏte do kapitoly "UmÌstÏnÌ spot ebiëe". UvolnÏte odtokov otvor pro tajìcì vodu z n mrazy (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì"). NahlÈdnÏte v tomto odstavci pod bod "V mïna û rovky". Nah ejte tïsnïnì dve Ì na netïsn ch mìstech opatrnï vysouöeëem vlas (ne vyööì teplota, neû cca 50 C). SouËasnÏ upravte zah tè tïsnïnì dve Ì rukou tak, aby opït dokonale p ilèhalo. Nastavte p ednì se izovacì noûky. Spot ebië trochu odsuúte. Tuto souë st p ÌpadnÏ opatrnï odehnïte. ï Odkl d nì zmrzl ch potravin naho e na spot ebiëi m ûe vèst k tomu, ûe se vlivem chladu utvo Ì v dutèm prostoru odkl dacì desky kondenzovan voda. V tomto dutèm prostoru jsou uloûeny elektronickè konstrukënì Ë sti spot ebiëe. Bude-li na tyto souë stky kapat zkondenzovan voda, m ûe p ÌpadnÏ dojìt ke zkratu a poökozenì spot ebiëe. Z toho d vodu neodkl dejte na hornì Ë st spot ebiëe û dnè zmrzlè potraviny. ï SÌùovou z strëku nikdy nevytahujte ze z suvky uchopenìm za p ÌvodnÌ kabel. PoökozenÌ p ÌvodnÌho sìùovèho kabelu m ûe mìt za n sledek zkrat, poû r a/nebo zasaûenì elektrick m proudem. ï Na p ÌvodnÌ sìùov kabel nebo na spot ebië samotn neukl dejte û dnè tïûkè p edmïty. HrozÌ nebezpeëì zkratu a poû ru! ï Poökozen p ÌvodnÌ sìùov kabel musì neprodlenï vymïnit pracovnìk servisu nebo odborn elektrik. Nastane-li porucha ï Pokud by nïkdy doölo u spot ebiëe k poruöe, p eëtïte si nejprve v tomto n vodu k pouûitì kapitolu "Co dïlat, kdyûö". Jestliûe ani s pouûitìm tam uveden ch pokyn poruchu neodstranìte, neprov dïjte jiû û dnè dalöì pr ce sami. ï ChladniËky smì opravovat pouze odbornì pracovnìci. NeodbornÏ provedenè opravy elektrickèho spot ebiëe mohou vystavit uûivatele znaënèmu nebezpeëì. Pokud je tedy oprava nezbytnï nutn, obraùte se na n ö servis. Likvidace Obalov materi l Vöechny pouûitè obalovè materi ly jsou ekologickè a s moûnostì recyklov nì. PlastovÈ dìly jsou p Ìsluön m zp sobem oznaëeny, nap. >PE<, >PS< atd. Zlikvidujte obalovè materi ly v souladu s jejich oznaëenìm v komun lnìch sluûb ch pro odpadovè hmoty do sbïrn ch n dob, k tomu urëen ch. Star vyslouûil spot ebië Symbol na v robku nebo jeho balenì ud v, ûe tento v robek nepat Ì do dom cìho odpadu. Je nutnè odvèzt ho do sbïrnèho mìsta pro recyklaci elektrickèho a elektronickèho za ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr vnè likvidace tohoto v robku pom ûete zabr nit negativnìm d sledk m pro ûivotnì prost edì a lidskè zdravì, kterè by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidacì tohoto v robku. PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v robku zjistìte u p ÌsluönÈho mìstnìho adu, sluûby pro likvidaci domovnìho odpadu nebo v obchodï, kde jste v robek zakoupili. 38 7

8 Varov nì! U vyslouûil ch star ch spot ebië p ed jejich zlikvidov nìm zajistïte, aby je nebylo jiû moûno nad le pouûìvat. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak zamezìte tomu, aby se hrajìcì si dïti v chladniëce zav ely (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostaly do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. Pokyny k likvidaci starèho spot ebiëe: ï ChladniËka se nesmì odloûit do bïûnèho domovnìho odpadu, ani do odpad s velk mi rozmïry v bïûn ch sbïrn ch surovin. ï NesmÌ b t poökozen chladicì okruh, zvl ötï tepeln v mïnìk na zadnì stranï spot ebiëe. ï Informace o termìnech odvozu nebo o sbïrn ch stanoviötìch pro tyto odpady zìsk te u mìstnìch org n ËiötÏnÌ mïsta nebo na spr vï obce. Doprava chladniëky Pro p en öenì chladniëky jsou nezbytnï zapot ebì dvï osoby. Pro lepöì uchopenì jsou vzadu na hornì stranï chladniëky umìstïny dva chyty. P ed dopravou je nutno odebrat kryt podstavce, aby se tak zamezilo poökozenì. 1. Vyklopte kryt podstavce pro uvolnïnì z aretace dol a potom jej odeberte smïrem dop edu. Pozor: NepoökoÔte p itom (pokud existuje) dve nì kontakt. Co dïlat, kdyûö Postup p i vzniku poruch V p ÌpadÏ poruchy se m ûe jednat pouze o nïjakou malou z vadu, kterou si m ûete na z kladï d le uveden ch instrukcì sami odstranit. Pokud v m vöak d le uvedenè informace p i odstraúov nì z vady v konkrètnìm p ÌpadÏ nepomohou, û dnè dalöì pr ce sami neprov dïjte. Varov nì! Opravy spot ebiëe smì prov dït pouze odbornì pracovnìci. Jsou-li opravy provedeny neodborn m zp sobem, m ûe b t uûivatel spot ebiëe vystaven znaënèmu nebezpeëì. Vyûaduje-li spot ebië opravu, obraùte se proto vûdy na servisnì sluûbu. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ ChladniËka nepracuje, zelen sìùov kontrolka a ukazatele teploty jsou tmavè. Na ukazateli teploty se zobrazuje Ëtverec nebo pìsmeno. ChladniËka nenì zapnut. Z strëka el. p Ìvodu nenì zasunuta v z suvce nebo je uvolnïna. Vypnul jistië nebo se sp lila pojistka. Je vadn z suvka. Vznikla funkënì z vada. ZapnÏte chladniëku. ZasuÚte sìùovou z strëku spr vnï do z suvky. Zkontrolujte pojistky, p ÌpadnÏ zapnïte jistië nebo vymïúte pojistku. Z vady na el. sìti odstranì v ö elektroinstalatèr. Informujte servisnì sluûbu. Dve e spot ebiëe jiû neotevìrejte. 2. Uchopte chladniëku v chytech, jak je zn zornïno na obr zku a spot ebië p eneste. 3. Pro zasunutì chladniëky na definitivnì stanoviötï p itlaëte opatrnï naho e na hornì dve e a chladniëku trochu sklopte dozadu. Hmotnost se tìm p enese na zadnì koleëka, a je potom moûno spot ebië lehce p esunout. ZaznÌ v straûn akustick signalizace, blik v straûn kontrolka a ukazatel teploty. ChladniËka chladì na p Ìliö nìzkou teplotu. TeplotnÌ v straha. Teplota je nastavena na p Ìliö nìzkou hodnotu. Informujte se laskavï v odstavci "KontrolnÌ a informaënì systèm". Zvolte doëasnï teplejöì nastavenou teplotu. 8 37

9 Spot ebië z vnïjöì strany 1. Umyjte spot ebië utïrkou s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 2. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. Pozor: NepouûÌvejte ËistÌcÌ prost edek pro oöet ov nì nerezovè oceli a rovnïû û dnè jinè agresivnì ËistÌcÌ prost edky nebo p Ìpravky pro drhnutì. Mohla by jimi b t napadena ochrann lakov vrstva nerezovèho povrchu. St vajìcì lakov vrstva tvo Ì ochranu proti otisk m prst, p ÌdavnÈ ËistÌcÌ a oöet ovacì prost edky proto jiû nejsou zapot ebì. Usazeniny prachu na kondenz toru sniûujì chladicì v kon spot ebiëe a zvyöujì spot ebu elektrickè energie. Proto opatrnï oëistïte kondenz tor na zadnì stranï spot ebiëe jednou za rok mïkk m kart Ëem nebo pouûijte pro tuto pr ci vysavaë prachu. 3. Jakmile je vöechno suchè, uveôte spot ebië opït do provozu. Rady, jak uspo it energii ï Neinstalujte chladniëku v blìzkosti kamen, topn ch tïles nebo jin ch zdroj tepla. P i vysokè teplotï okolnìho prost edì bïûì kompresor chladniëky ËastÏji a delöì dobu. ï ZajistÏte dostateënè vïtr nì a odvïtr nì na podstavci spot ebiëe a na jeho zadnì stranï. VÏtracÌ otvory nesmïjì b t nikdy zakrytè. ï Neukl dejte do chladniëky teplè pokrmy. P ed uloûenìm do chladniëky ponechte pokrmy vûdy nejprve vychladnout. ï Dve e spot ebiëe nech vejte otev enè pouze tak dlouho, jak je to nezbytnï nutnè. ï Nenastavujte niûöì teplotu, neû je nutnï t eba. ï P i rozmrazov nì uloûte zmrazenè potraviny do chladicìho prostoru. Chlad ze zmraûenèho zboûì se tak vyuûije k chlazenì v chladicìm prostoru. ï Udrûujte kondenz tor na zadnì stranï spot ebiëe st le v ËistÈm stavu. 4. Po ustavenì chladniëky na poûadovanè mìsto nasaôte kryt podstavce na p vodnì mìsto. Zah knïte z vïsy krytu podstavce do v ezu na dolnì hranï podstavce chladniëky a kryt p itisknïte do spr vnè polohy. Dejte p itom pozor na to, aby se nepoökodil dve nì kontakt (pokud existuje) a nezas hl do p ÌsluönÈho otvoru na krytu podstavce. OdstranÏnÌ ochrann ch prvk pro p epravu ChladniËka a jednotlivè Ë sti vnit nìho vybavenì jsou bïhem p epravy chr nïny. 1. OdstraÚte z vnit nìho prostoru chladniëky vöechny lepicì p sky a v plúovè utïsúovacì Ë sti. P ÌpadnÈ zbytky lepidla m ûete odstranit s pouûitìm Ëistidla nebo benzìnu k ËiötÏnÌ. 2. Na vnit nì stranï dve Ì odstraúte tïsnìcì ochrannè Ë sti z tïsnïnì dve Ì. 3. P i otev en ch dve Ìch chladniëky vyjmïte ochrannou p epravnì sou- Ë st na uloûenì dve Ì. 36 9

10 »iötïnì a oöet ov nì 4. ZajiöùovacÌ souë sti posuúte dop edu aû k zesìlenì na okraji ukl dacìch podl ûek. 5. Ukl dacì podl ûky vyt hnïte tak daleko dop edu, aû je lze sklopit dol a je moûno odebrat z vodìtek zajiöùovacì souë sti. Pozor! ï terickè oleje a organick rozpouötïdla mohou poökodit plastovè dìly, nap. - öù va z citrûnovè nebo pomeranëovè k ry; - kyselina m seln ; - ËistÌcÌ prost edky, obsahujìcì kyselinu octovou. Tyto l tky nesmì p ijìt s Ë stmi spot ebiëe do styku. ï K mytì chladniëky nepouûìvejte abrazivnì ËisticÌ prost edky. Vnit nì prostor spot ebiëe Mont û rukojetì dve Ì Aby byl zachov n objem obalu a p epravnì objem co moûno nejmenöì, nejsou rukojeti dve Ì chladniëky namontov ny. Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohly poökodit. TyËe rukojetì jsou samostatnï zabalenè na v plúov ch dìlech p ed dve mi, nosiëe rukojetì a örouby jsou uvnit v chladniëce. K prov dïnè mont ûi v p ÌpadÏ pot eby chladniëku opatrnï poloûte na zadnì stranu. Jako podklad pouûijte Ë st v plnï nebo deku. 1. Seöroubujte hornì nosië s tyëì rukojeti(1). Namontujte dolnì nosië rukojeti na dolnì stranu dve Ì (2). Pozor: Dejte pozor na spr vnè umìstïnì tyëe rukojeti. 2. Namontujte hornì nosië rukojeti naho e na dve e (3) a tyë rukojeti seöroubujte s dolnìm nosiëem (4). Jestliûe se m vyëistit pouze chladicì prostor, stisknïte nïkolik hodin p ed tìm tlaëìtko FROSTMATIC, abyste vytvo ili pro dobu p eruöenì provozu dostateënou rezervu chladu v mrazìcìm prostoru. Dve e mrazicìho prostoru potom jiû neotevìrejte. 1. P ibliûnï 12 hodin p ed ËiötÏnÌm stisknïte tlaëìtko FROSTMATIC, aby zìskalo zmraûenè zboûì dostateënou rezervu chladu pro p eruöenì provozu. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin hol ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. VyjmÏte ze spot ebiëe chlazenè a zmrazenè potraviny. Zabalte zmraûenè zboûì do nïkolika vrstev novinovèho papìru a vöechno uloûte zakrytè na chladnèm mìstï. Nahoru na zmraûenè potraviny poloûte chladicì akumul tor. 3. Spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 4. MrazicÌ prostor p ed ËiötÏnÌm zbavte n mrazy odmrazenìm (viz odstavec "Odmrazov nì"). 5. Vymyjte spot ebië vëetnï vnit nìho vybavenì ËistÌcÌ utïrkou s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 6. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. Pro vyjmutì z suvek na ovoce a zeleninu ze spot ebiëe je t eba tyto z suvky vyt hnout aû na doraz, vyklopit je nahoru p es aretaci, potom je sklopit dol a vyt hnout. P i nasazov nì z suvek na ovoce a zeleninu postupujte v obr cenèm po adì. 7. Zkontrolujte odtokov otvor pro vodu z tajìcì n mrazy na zadnì stïnï chladicìho prostoru. Ucpan odtokov otvor pro vodu uvolnïte s pouûitìm dr tu. 8. PravidelnÏ kontrolujte a ËistÏte magnetick tïsnïnì dve Ì

11 1. P ibliûnï 12 hodin p ed odmrazov nìm stisknïte tlaëìtko FROSTMATIC, aby zìskalo zmraûenè zboûì dostateënou rezervu chladu pro p eruöenì provozu. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin hol ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. VyjmÏte ze spot ebiëe zmraûenè zboûì, zabalte je do nïkolika vrstev novinovèho papìru a vöechno uloûte zakrytè na chladnèm mìstï. 3. Spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 4. VyjmÏte vöechny z suvky. Postavte nejspodnïjöì z suvku pro zachycov nì tajìcì vody z n mrazy p Ìmo p ed spot ebië. Odeberte odtokov ûl bek pro vodu z tajìcì n mrazy z vyhloubenì na dnu spot ebiëe, a podle obr zku jej nasaôte do odtokovèho kan lu pro vodu na spot ebiëi. OdmrazovacÌ postup m ûete urychlit, kdyû postavìte do mrazicìho prostoru hrnec s horkou vodou. KromÏ toho vyjìmejte odpadajìcì kusy ledu jiû p ed jejich pln m rozmrazenìm. 5. Po odmrazenì mrazìcì prostor vëetnï vnit nìho vybavenì d kladnï vymyjte (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì").»iötïnì a oöet ov nì Vnit nì prostor spot ebiëe vëetnï vnit nìho vybavenì by se mïl z hygienick ch d vod pravidelnï vym vat. Varov nì! ï V pr bïhu vym v nì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed mytìm spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï ChladniËku nikdy neëistïte parnìmi ËisticÌmi p Ìstroji. Do elektrick ch souë stek by mohla vniknout vlhkost, a hrozilo by zasaûenì elektrick m proudem! Hork p ra by mohla poökodit plastovè dìly. ï P ed opïtovn m uvedenìm do provozu musì b t chladniëka zcela such. Instalace UmÌstÏnÌ chladniëky ChladniËka se m instalovat v dob e vïtranè a suchè mìstnosti. Teplota prost edì se projevuje na spot ebï elektrickèho proudu a na dokonalè funkci spot ebiëe. Proto by chladniëka - nemïla b t vystavena p ÌmÈmu sluneënìmu z enì; - nemïla st t u topn ch tïles, vedle spor ku nebo jin ch zdroj tepla; - mïla st t pouze na mìstï, jehoû okolnì teplota odpovìd klimatickè t ÌdÏ, pro kterou je chladniëka urëena. daj o klimatickè t ÌdÏ najdete na typovèm ötìtku, kter se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru chladniëky. N sledujìcì tabulka informuje, jak okolnì teplota odpovìd p ÌsluönÈ klimatickè t ÌdÏ. Klimatick t Ìda SN N ST T pro rozmezì okolnì teploty +10 aû +32 C +16 aû +32 C +18 aû +38 C +18 aû +43 C Je-li nezbytnï nutnè instalovat chladniëku vedle tepelnèho zdroje, je t eba dodrûet n sledujìcì minim lnì boënì vzd lenosti: - od elektrickèho spor ku 3 cm; - od naftov ch nebo uheln ch kamen 30 cm. Pokud nenì moûno tyto vzd lenosti dodrûet, je t eba mezi kamna a chladniëku zasunout tepelnï izolaënì desku

12 Instalace ChladniËka pot ebuje vzduch P Ìprava ledov ch kostek Vzduch se p iv dì pod dve mi vïtracìmi ötïrbinami v podstavci, odvïtr nì je uskuteënïno podèl zadnì stïny smïrem nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat, nikdy vïtracì otvory nezakr vejte nebo jinak neupravujte. Pozor! Pokud se instaluje chladniëka nap. pod hornì sk ÌÚku, musì b t dodrûena vzd lenost nejmènï 10 cm mezi hornì hranou spot ebiëe a nad nìm umìstïnou Ë stì n bytku. 1. NaplÚte misku na ledovè kostky do 3/4 studenou vodou, misku postavte do zmrazovacìho podnosu nebo do nïkterè z suvky a nechte vodu zmrznout. 2. HotovÈ kostky ledu uvolnìte z misky jejìm kroucenìm nebo misku podrûte kr tce pod tekoucì vodou. Pozor! NeuvolÚujte p ÌpadnÏ p imrzlou misku na ledovè kostky v û dnèm p ÌpadÏ s pouûitìm öpiëat ch nebo ostrohrann ch p edmït. Pouûijte k tèto Ëinnosti radïji drûadlo lûìce nebo podobn p edmït. 1. ObÏ souë sti pro zajiötïnì odstupu od stïny odeberte z p iloûenèho obalu k chladniëce, a upevnïte je podle obr zku naho e na zadnì stranï spot ebiëe, aby tak byla zajiötïna pot ebn vzd lenost od stïny pro odvïtr v nì, nutnè na zadnì stranï chladniëky. Vyrovn nì spot ebiëe ChladniËka musì st t vodorovnï a stabilnï. 1. Nerovnosti podlahy vyrovnejte prosìm zaöroubov nìm nebo vyöroubov nìm obou se izovacìch noûek vp edu s pouûitìm klìëe 13 mm, kter je souë stì dod vky. K tomu odeberte kryt podstavce (viz kapitolu "Doprava chladniëky"). Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor se odmrazuje automaticky Odmrazov nì odpovìdajìcì pot ebï v chladicìm prostoru prov dì elektronika se z etelem k hledisku spory energie a co moûno zachov nì konstantnì teploty v tomto prostoru. Podle hodnoty vlhkosti se spouötïjì odmrazovacì f ze vìce nebo mènï Ëasto. Vzhledem k tomu, ûe p i otev enì dve Ì nast v nejvïtöì vp d vlhkosti do chladicìho prostoru, urëuje poëet a doba otev enì dve Ì Ëetnost odmrazovacìch f zì. Voda z tajìcì n mrazy se odchyt v v odtokovèm ûl bku na zadnì stïnï chladìcìho prostoru, odv dì se odtokov m otvorem do odchyt vacì misky na kompresoru a tam se odpa uje. Odmrazov nì mrazicìho prostoru BÏhem provozu a p i otevìr nì dve Ì se sr ûì vlhkost v mrazicìm prostoru jako n mraza, a to p edevöìm naho e uprost ed. Tuto n mrazu odstraúujte Ëas od Ëasu s pouûitìm mïkkè plastovè ökrabky, nap. ökrabky na tïsto. N mraza by se mïla odstranit vûdy tehdy, jestliûe dos hne tlouöùka n mrazy hodnoty p ibliûnï 4 mm; nejmènï vöak je nutno provèst odmrazov nì jednou za rok. Vhodn doba pro odmrazov nì je vûdy tehdy, kdyû je spot ebië pr zdn nebo kdyû je pouze m lo naplnïn. Varov nì! ï Pro urychlenì odmrazovacìho procesu nepouûìvejte û dnè elektrickè topnè nebo tepelnè p Ìstroje a rovnïû û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky, s v jimkou opat enì, kter jsou uvedena v tomto n vodu k pouûitì spot ebiëe. ï NepouûÌvejte û dnè odmrazovacì spreje, ty mohou b t zdravì ökodlivè a / nebo mohou obsahovat l tky, poökozujìcì plastovè dìly

13 ï Pro zavìr nì s Ëk a fûliì se hodì: plastovè svorky, pryûovè krouûky nebo lepìcì p sky. ï P ed uzav enìm odstraúte ze s Ëk a fûliì stlaëenìm vzduch, neboù ten napom h vysych nì zmrazovanèho zboûì. ï Vytvarujte balìëky do plochèho tvaru, protoûe ty rychleji promrzajì. ï N doby pro zmrazovanè zboûì neplúte aû k hornìmu okraji tekut m nebo kaöovit m obsahem, neboù tekutina p i zmrazov nì jeötï zv öì sv j objem. UpozornÏnÌ pro zkuöebny: SchÈma ukl d nì potravin pro urëov nì zmrazovacìho v konu, p ÌpadnÏ doby akumulace chladu si lze vyû dat p Ìmo od v robce. Skladov nì mraûen ch potravin Pozor! P ed prvnìm naplnïnìm mrazìcìho prostoru jiû zmraûen mi potravinami musì b t dosaûeno pot ebnè skladovacì teploty - 18 C. ï Ukl dejte do mrazniëky pouze zabalenè mraûenè potraviny, aby nevyschly, neztratily svoji chuù a aby se jejich chuù nemohla p en öet na ostatnì uloûenè zboûì. ï Respektujte skladovacì dobu, resp. datum trvanlivosti zmraûen ch produkt. ZmraûenÈ zboûì uloûte pokud moûno do jednotliv ch z suvek rozt ÌdÏnÈ podle druh. TÌm zìsk te lepöì p ehled, zamezìte zbyteënï dlouhèmu otev enì dve Ì a sniûujete proto z roveú spot ebu elektrickèho proudu. Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì (nenì k dispozici u vöech model ) ï Symboly na z suvk ch zn zor- ÚujÌ rozliënè druhy zmraûenèho zboûì. ï»ìsla p edstavujì skladovacì dobu v mïsìcìch pro p Ìsluön druh zmraûenèho zboûì. Platnost hornì nebo dolnì hodnoty uveden ch dob skladov nì z visì na kvalitï potraviny a jejì p edchozì pravï p ed zmrazov nìm. Pro potraviny s vysok m podìlem tuku platì vûdy spodnì hodnota. P ipojenì k elektrickè sìti Pro p ipojenì spot ebiëe k elektrickè sìti je nezbytn z suvka s ochrann m kontaktem, instalovan podle platn ch p edpis. Pouûit elektrick obvod musì b t jiötïn pojistkou s minim lnì hodnotou 10 ampèr. Pokud nenì z suvka po instalaci chladniëky jiû p Ìstupn, je nutno vhodnou pravou elektrickè instalace zajistit, aby bylo moûno chladniëku odpojit ze sìtï (nap. s pouûitìm pojistek, jistië, spìnaë LS, podproudovè ochrany nebo podobn ch za ÌzenÌ s minim lnìm rozev enìm kontakt 3 milimetry). 1. P ed uvedenìm do provozu si na typovèm ötìtku chladniëky zkontrolujte, zda p ipojovacì napïtì a druh proudu odpovìdajì hodnot m elektrickè sìtï v mìstï, kde je spot ebië instalov n. Nap Ìklad: AC V 50 Hz nebo V ~ 50 Hz (to znamen napïtì 220 aû 240 volt st Ìd. proudu, kmitoëet 50 Hz). Typov ötìtek se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru spot ebiëe. Pozor: Jestliûe se sìùov p ipojovacì vodië tohoto spot ebiëe poökodì, musì jej nahradit naöe servisnì sluûba nebo podobnï kvalifikovanì pracovnìci, aby se tak zamezilo p ÌpadnÈmu ohroûenì uûivatele. Varov nì: V û dnèm p ÌpadÏ se nesmì spot ebië p ipojit na elektronickou "z strëku pro öet enì energie" a na st ÌdaË, kterè p ev dïjì stejnosmïrn proud na st Ìdav proud 230 V (nap. sol rnì soustavy, lodnì sìtï). Z mïna zavïöenì dve Ì Pokud to vyûaduje mìsto umìstïnì chladniëky, je moûno zavïöenì dve Ì zamïnit zprava (stav p i dod nì spot ebiëe) doleva. Varov nì! V pr bïhu pracì na z mïnï zavïöenì dve Ì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. P ed zapoëetìm pracì vyt hnïte vûdy sìùovou z strëku ze z suvky. 1. Otev ete dve e mrazicìho prostoru a vyt hnïte kryt podstavce smïrem dop edu. P emìstïte krytku uloûenì dve Ì na krytu podstavce zleva doprava

14 Z mïna zavïöenì dve Ì 2. P i zav en ch dve Ìch mrazicìho prostoru vyöroubujte örouby s k Ìûovou hlavou z dolnìho uloûenì dve Ì a odeberte uloûenì dve Ì dol. 3. Zav ete dve e mrazicìho prostoru. Otev ete dve e chladicìho prostoru a vyöroubujte upev- ÚovacÌ örouby pro samozavìracì mechanismus naho e na dve Ìch zmrazovacìho prostoru. 4. P esaôte vodìcì Ëep z pravèho otvoru do levèho otvoru. SejmÏte opatrnï dve e mrazicìho prostoru dop edu a postavte je na stranu. 5. Odöroubujte st ednì uloûenì dve Ì. 6. SejmÏte opatrnï dve e chladicìho prostoru dop edu a postavte je na stranu. 7. Vyöroubujte upevúovacì örouby pro samozavìracì mechanismus dole na dve Ìch chladicìho prostoru. Zmrazov nì KromÏ nejspodnïjöì z suvky, kter slouûì pouze ke skladov nì, jsou vöechny ostatnì z suvky ve zmrazovacìm prostoru vhodnè pro zmrazov nì potravin. Pozor! ï P ed zmrazov nìm potravin musì b t SKUTE»N teplota v mrazicìm prostoru - 18 C nebo chladnïjöì. ï Respektujte zmrazovacì v kon spot ebiëe, uveden na typovèm ötìtku. ZmrazovacÌ v kon je maxim lnì mnoûstvì Ëerstv ch potravin, jeû je moûno zmrazit bïhem 24 hodin. Pokud zmrazujete postupnï po nïkolik dnì, sniûte laskavï mnoûstvì potravin, uvedenè na typovèm ötìtku, pouze na 2/3 aû 3/4 tohoto mnoûstvì. ï P i zmrazov nì vïtöìch mnoûstvì potravin uloûte chladicì akumul tor vp edu do hornì z suvky v mrazicìm prostoru. ï Potraviny, kterè byly jiû jednou rozmraûenè, nezmrazujte v û dnèm p ÌpadÏ podruhè bez dalöìho zpracov nì (tepeln prava na hotov pokrm). 1. P i vyuûitì maxim lnì zmrazovacì kapacity stisknïte 24 hodin p ed zmrazov nìm tlaëìtko FROSTMATIC, p i menöìm mnoûstvì potravin postaëuje stisknout tlaëìtko 4 aû 6 hodin p edem. SvÌtÌ ûlut kontrolka. TlaËÌtko FROSTMATIC nenì nutnè stisknout p i zpracov nì mal ch zmrazovan ch mnoûstvì potravin aû do hmotnosti 3 kg. 2. P ed zmrazov nìm je vhodnè vöechny potraviny vzduchotïsnï zabalit, aby nemohly vyschnout, neztratily svoji chuù a aby neovlivnily p enosem chuti jinè zmraûenè potraviny. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 3. ZabalenÈ potraviny uloûte do z suvek. NezmraûenÈ zboûì se nesmì dot kat jiû zmraûen ch potravin, kterè by se tìm mohly rozmrazit. Elektronika spot ebiëe vypne funkci FROSTMATIC automaticky po uplynutì asi 50 hodin. élut kontrolka zhasne. Funkci FROSTMATIC m ûete takè p eruöit ruënï, kdyû znovu stisknete tlaëìtko FROSTMATIC. Rady ï Pro balenì zmrazovanèho zboûì jsou vhodnè: - zmrazovacì s Ëky a fûlie z polyetylènu; - speci lnì n doby na zmrazovanè zboûì; - hlinìkovè fûlie, zvl ötï silnè

15 Z mïna zavïöenì dve Ì Spr vnè ukl d nì potravin V chladicìm prostoru vznikajì vlivem fyzik lnìch podmìnek r znè teplotnì oblasti. NejchladnÏjöÌ oblast se nach zì na nejspodnïjöì ukl dacì ploöe nad n dobami pro ovoce a pro zeleninu. TeplejöÌmi oblastmi jsou hornì ukl dacì plochy a vnit nì ukl dacì p ihr dky na dve Ìch. Vedle zobrazen p Ìklad uspo d nì ukazuje, na kterèm mìstï v chladicìm prostoru existujì vhodnè teploty pro r znè druhy potravin. V nejspodnïjöì z suvce mrazicìho prostoru by se nemïlo zmrazovat, n brû pouze skladovat zmraûenè potraviny. Potraviny se majì ukl dat do chladìcìho prostoru vûdy zakrytè nebo zabalenè, aby se tak zabr nilo jejich vysych nì a p en öenì aroma nebo chuti na jinè chlazenè zboûì. Pro balenì potravin jsou vhodnè: - s Ëky a fûlie z polyetylènu, udrûujìcì Ëerstvost; - plastovè n dobky s vìkem; - speci lnì krytky z plastu s pryûov m p skem; - hlinìkovè fûlie. 8. P esaôte hornì vodìcì Ëep doleva. 9. Odöroubujte hornì nosië rukojeti od tyëe (1). Odöroubujte spodnì nosië rukojeti od dve Ì (2). 10. Odöroubujte hornì nosië rukojeti od dve Ì (3) a p iöroubujte dole vpravo na dve e (4). Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohly poökodit. 11. Seöroubujte nosië rukojeti s tyëì otoëenè o 180 s dve mi (5) a namontovan m nosiëem rukojeti (6). Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohly poökodit. 12. P iöroubujte samozavìracì mechanismus dole vlevo na dve e chladicìho prostoru

16 Z mïna zavïöenì dve Ì Vnit nì vybavenì 13. Dve e chladicìho prostoru opatrnï nasuúte na hornì vodìcì Ëep a zav ete je. 14. NasuÚte st ednì uloûenì dve Ì vlevo dole ve dve Ìch chladicìho prostoru a p iöroubujte je na sk ÌÚ. P estaviteln vïtracì m Ìûka nad n dobou pro ovoce a zeleninu umoûúuje lepöì cirkulaci vzduchu a tìm i zachov nì delöì trvanlivosti potravin. UkladaË pro l hve Pokl dejte l hve do ukl daëe hrdlem smïrem dop edu. 15. P iöroubujte samozavìracì mechanismus naho e vlevo na dve e mrazicìho prostoru, dve e mrazicìho prostoru opatrnï nasuúte na st ednì ukl dacì Ëep a zav ete je. 16. NasaÔte a p iöroubujte vlevo dole do dve Ì mrazicìho prostoru dolnì uloûenì dve Ì s vodìcìm Ëepem. 17. Otev ete dve e mrazicìho prostoru a nasaôte kryt podstavce. Pozor: NepoökoÔte p itom (pokud existuje) dve nì kontakt. Pozor: Ve vodorovnè poloze ukl dejte pouze neotev enè l hve. P i skladov nì naëat ch lahvì je moûno postavit ukladaë lahvì do öikmè polohy. 1. P itom vyt hnïte ukladaë lahvì dop edu tak daleko, aû jej lze natoëit nahoru, a potom zasuúte p ednì uloûenì do nejbliûöì vyööì rovnï. Drû k lahvì Drû k lahvì je uloûen v p ihr dce pro l hve. Drû k slouûì jako ochrana jednotliv ch lahvì proti p evrhnutì a lze jej stranovï p esunovat

17 Vnit nì vybavenì Ukl dacì plochy Ukl dacì plocha v nejspodnïjöìch vodìtk ch nad n dobou pro ovoce a pro zeleninu musì z st vat v tèto poloze st le, aby se zachovalo uloûenè ovoce a zelenina delöì dobu ËerstvÈ. OstatnÌ ukl dacì plochy jsou v ökovï p estavitelnè: 1. P itom povyt hnïte ukl dacì plochu tak daleko dop edu, aû je moûno ji vych lit nahoru nebo dol a vyjmout. 2. NasazenÌ do jinè v öky se provede v obr cenèm po adì. UloûenÌ vysokèho chlazenèho zboûì: 1. VyjmÏte p ednì polovinu dvoudìlnè sklenïnè ukl dacì plochy, a zasuúte plochu do jinè v ökovè rovnï. TÌm zìsk te prostor k tomu, abyste mohli na nejbliûöì spodnì ukl dacì plochu postavit vysokè chlazenè zboûì. VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì Podle pot eby je moûno ukl dacì p ihr dky dve Ì vyt hnout smïrem nahoru, a p emìstit je do jin ch poloh. N doba na ovoce a zeleninu N dobu na ovoce a na zeleninu je moûno s pouûitìm nastaviteln ch dïlìcìch p ÌËek rozdïlovat. 1. Velkou dïlìcì p ep ûku nasaôte podle volby do st edu nebo na levou stranu n doby na ovoce a zeleninu. Popis spot ebiëe Pohled na chladniëku (r znè modely) a b c d e f g h i j k Ovl dacì panel a kontrolnì prvky P ihr dka s klapkou na m slo a s ry Dve nì ukl dacì plochy P ihr dka na l hve N doba na ovoce a na zeleninu Ukl dacì prostor pro l hve Ukl dacì plochy Z suvka pro zmrazenè potraviny (pouze ke skladov nì) P i odmrazov nì slouûì nejspodnïjöì z suvka takè jako z chytn prostor pro vodu z tajìcì n mrazy. Z suvky pro zmrazenè potraviny (pro skladov nì i zmrazov nì) ZmrazovacÌ podnos Typov ötìtek 28 17

18 Popis spot ebiëe ZmrazovacÌ podnos ZmrazovacÌ podnos se nach zì pod hornì z suvkou v mrazìcìm prostoru. Na zmrazovacìm podnosu lze samostatnï p edem zmrazovat nap. jahody. P ednost: Jahody se nerozmaëkajì, z stane zachov n jejich p vodnì tvar. ZmrazenÈ jahody je n slednï moûno v porcovan ch obalech uloûit do z suvek. ChladicÌ akumul tor ChladicÌ akumul tor se dod v jako souë st spot ebiëe. P i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu nebo p i poruöe spot ebiëe prodluûuje chladicì akumul tor o nïkolik hodin dobu, neû se zmrazenè zboûì nep ÌpustnÏ oh eje. ChladicÌ akumul tor chladì nejlèpe tehdy, kdyû je uloûen vp edu v hornì z suvce. P i rozmrazov nì spot ebiëe se uloûì chladicì akumul tor nahoru na zmraûenè potraviny, pokud jsou vyjmuty z chladniëky. ChladicÌ akumul tor je moûno pouûìt p echodnï takè jako chladicì prvek v termotaök ch. P i zmrazov nì chladicìho akumul toru dodrûte instrukce, uvedenè v odstavci "P ed uvedenìm do provozu". 1. V straûnou zvukovou signalizaci je moûno vypnout s pouûitìm tlaëìtka VYPNUTÕ V STRAHY. Ukazatel teploty pro mrazìcì prostor p estane blikat a zobrazuje nejvyööì teplotu, kterè bylo v mrazìcìm prostoru dosaûeno bïhem teplotnì v strahy. Po uplynutì p ibliûnï 5 sekund se p epne ukazatel teploty opït na aktu lnì teplotu mrazìcìho prostoru. Jakmile se snìûì teplota v mrazìcìm prostoru pod hodnotu -11 C, v straûn signalizace se automaticky vypne.»erven v straûn kontrolka a ukazatel teploty d le blikajì. Pozor! P i podez enì na okolnost, ûe se uloûenè zboûì Ë steënï nebo zcela rozmrazilo, byste mïli, vûdy podle vzniklèho zah tì, p ezkouöet kvalitu uloûen ch potravin a jejich dalöì pouûitì. TakovÈ zv öenì teploty je p ÌpadnÏ zp sobeno: - p Ìliö Ëast m nebo dlouh m otevìr nìm dve Ì; - ukl d nìm vïtöìch mnoûstvì tepl ch potravin do spot ebiëe; - vysok mi teplotami prost edì, v nïmû je spot ebië instalov n;. - poruchou funkcì spot ebiëe. Poruchy funkce Jestliûe identifikovala elektronika spot ebiëe technickou z vadu, kterou musì odstranit servisnì sluûba, ukazatel teploty zobrazuje: - pro poruchu v chladicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno na ukazateli teploty pro chladicì prostor, - pro poruchu v mrazicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno na ukazateli teploty pro mrazicì prostor. OtevÌr nì dve Ì mrazicìho prostoru Jestliûe se zav ou dve e mrazicìho prostoru spot ebiëe, kter se nach zì v provozu, pak je nelze okamûitï opït otev Ìt, neboù nejprve vznikne v mrazìcìm prostoru vakuum, kterè udrûuje dve e aû do vyrovn nì tlaku zav enè. Po nïkolika minut ch je moûno dve e opït otev Ìt

19 Popis spot ebiëe KontrolnÌ a informaënì systèm KontrolnÌ a informaënì systèm tvo Ì ukazatele teploty, optick v straûn indikace a akustickè v straûnè za ÌzenÌ. SystÈm varuje: - p i uv dïnì spot ebiëe do provozu (jestliûe jeötï nenì dosaûeno skladovacì teploty); - p i otev en ch dve Ìch spot ebiëe; - jestliûe je teplota v chladicìm nebo v mrazicìm prostoru p Ìliö vysok ; - p i poruch ch funkcì spot ebiëe. V straha "otev enè dve e" P i otev en ch dve Ìch chladicìho nebo mrazicìho prostoru blik Ëerven v straûn ukazatel a zaznì v straûn signalizace - p i otev en ch dve Ìch mrazicìho prostoru po uplynutì cca 80 sekund, - p i otev en ch dve Ìch chladicìho prostoru po uplynutì cca 5 minut. Jestliûe pot ebujete pro ukl d nì a urovn v nì chlazenèho, resp. mraûenèho zboûì vìce Ëasu, m ûete v straûnou akustickou signalizaci vypnout stisknutìm tlaëìtka VYPNUTÕ V STRAHY. Pokud jsou dve e otev eny nad le, zaznì v straûn akustick signalizace po uplynutì p ÌsluönÈho ËasovÈho intervalu znovu. P i zav enì dve Ì Ëerven v straûn kontrolka zhasne. Ovl dacì panel 1 TlaËÌtko ZAP / VYP a kontrolka sìtï (zelen ) 2 Ukazatel teploty pro chladìcì prostor 3 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v chladicìm prostoru 4 TlaËÌtko funkce COOLMATIC, s kontrolkou pro zapnutou funkci COOLMATIC (ûlut ) ï COOLMATIC pro intenzivnì chlazenì v chladicìm prostoru 5 TlaËÌtko funkce FROSTMATIC, s kontrolkou pro zapnutou funkci FROSTMATIC (ûlut ) ï FROSTMATIC pro rychlè zmrazov nì v mrazicìm prostoru 6 Ukazatel teploty pro mrazìcì prostor 7 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v mrazicìm prostoru 8 TlaËÌtko VYPNUTÕ V STRAHY s Ëervenou v straûnou kontrolkou (viz odstavec "KontrolnÌ a informaënì systèm") TeplotnÌ v straha Pro chladicì prostor: Jakmile se zv öì teplota v chladicìm prostoru nad hodnotu + 11 C, blik v straûn Ëerven kontrolka a zaznì v straûn akustick signalizace. 1. V straûnou zvukovou signalizaci je moûno vypnout s pouûitìm tlaëìtka VYPNUTÕ V STRAHY. Kdyû teplota v chladicìm prostoru klesne pod hodnotu + 12 C, v straûn kontrolka a v straûn akustick signalizace se automaticky vypnou. Pro mrazicì prostor: Jakmile se zv öì teplota v chladicìm prostoru nad hodnotu -12 C, blik v straûn Ëerven kontrolka a zaznì v straûn akustick signalizace. P ÌdavnÏ blik ukazatel teploty pro mrazicì prostor

20 Popis spot ebiëe TlaËÌtka pro nastavenì teploty ZapnutÌ pro dovolenou Teplota se nastavuje pomocì tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) a "-" (CHLADNÃJäÕ). TlaËÌtka jsou ve spojenì s ukazatelem teploty. ï StisknutÌm jednoho z obou tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ) se p epne ukazatel teploty ze SKUTE»N teploty (ukazatel teploty svìtì) na POéADOVANOU teplotu (ukazatel teploty blik ). ï S kaûd m dalöìm stisknutìm na jedno z obou tlaëìtek se mïnì POéADOVAN teplota o 1 C. ï Jestliûe se nestiskne û dnè tlaëìtko, p epne se ukazatel teploty po kr tkè dobï (cca 5 sekund) automaticky opït zpït na SKUTE»NOU teplotu. POéADOVAN teplota znamen : Teplota, kterè m b t dosaûeno v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. POéADOVAN teplota je indikov na blikajìcìmi ËÌslicemi. SKUTE»N teplota znamen : Ukazatel teploty zobrazuje teplotu, kter moment lnï skuteënï existuje v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. SKUTE»N teplota se zobrazuje trvale svìtìcìmi ËÌslicemi. P i zapnutè funkci COOLMATIC, p ÌpadnÏ FROSTMATIC nenì moûno mïnit nastavenì teploty pro chladicì, resp. pro mrazìcì prostor. Ukazatel teploty Ukazatel teploty m ûe zobrazovat vïtöì poëet informacì. ï P i norm lnìm provozu se zobrazuje teplota, kter moment lnï existuje v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru (SKUTE»N teplota). ï BÏhem nastavov nì teploty se zobrazuje blik nìm teplota v chladìcìm prostoru, resp. v mrazicìm prostoru v tomto okamûiku nastavovan (POéADOVAN teplota). ï Existuje-li ve spot ebiëi porucha, pak se objevì na ukazateli teploty: - pro poruchu v chladicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno v ukazateli teploty pro chladicì prostor; - pro poruchu v mrazicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno v ukazateli teploty pro mrazicì prostor. P i zapnutì pro dovolenou ËinÌ zad nì POéADOVAN teploty pro chladicì prostoru + 15 C.M te tìm moûnost - aniû by doch zelo k tvo enì pachu nebo plìsnï - ponechat p i delöì nep Ìtomnosti v bytï (nap. bïhem dovolenè) pr zdn chladicì prostor mìsto otev en rovnïû v zav enèm stavu. P ednost: NenÌ jiû moûnè ne myslnè zav enì dve Ì chladniëky, p ÌpadnÏ p iraûenì dve Ì nedopat enìm osobami, kterè majì bïhem vaöì nep Ìtomnosti p Ìstup do vaöich obytn ch prostor. Bez zapnutì pro dovolenou by mïlo zav enì dve Ì za n sledek vytv enì pachu a plìsnì ve vnit nìm prostoru chladniëky. 1. K zapnutì funkce pro dovolenou stisknïte jedno z tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ). Ukazatel teploty se p epne a zobrazuje blik nìm moment lnï nastavovanou POéADOVANOU teplotu. 2. StisknÏte tlaëìtko "+" (TEPLEJäÕ) tolikr t, dokud se nezobrazì na ukazateli teploty pìsmeno H (pro Holiday = dovolen ). Na ukazateli teploty se mïnì zobrazen teplota do + 8 C v krocìch po 1 C. Za hodnotou + 8 C n sleduje hodnota + 15 C, na ukazateli je pìsmeno H. NynÌ se nach zì chladicì prostor v energeticky spornèm reûimu pro dobu dovolenè. Pozor! Neskladujte û dnè zboûì v chladicìm prostoru, pokud je v provozu zapnutì pro dobu dovolenè. Teplota se bïhem zapnutì pro dobu dovolenè reguluje na hodnotu p ibliûnï +15 C. To je pro uchov nì potravin teplota p Ìliö vysok. Pro p epnutì chladicìho prostoru opït do norm lnìho provozu stisknïte tlaëìtko "-" (CHLADNÃJI)

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2223 363-32 SANTO K 9 18 00-4 i Integrovateln chladniëka N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte

Více

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrovateln mrazniëka N vod k pouûitì a k instalaci 2223 362-32 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou mrazniëku do provozu, proëtïte

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 ChladniËka kombinovan s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 V STRAHY A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, aby byl tento n vod k pouûitì dob e uschov n ve spojitosti s p Ìsluön m spot ebiëem.

Více

SANTO KG. ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. Informace pro uûivatele

SANTO KG. ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. Informace pro uûivatele SANTO 75598 KG ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou Informace pro uûivatele 2223 429-91-00-14112007 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznìku! DÏkujeme v m, ûe jste se rozhodl

Více

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO D 9 12 40-4 I Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 144-72 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO N 8 18 40ñ4 i Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 208-32 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

SANTO. VestavnÈ chladniëky electronic. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO. VestavnÈ chladniëky electronic. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT SANTO VestavnÈ chladniëky electronic N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï pozornï tento n vod

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Kombinovan chladniëka s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERZ /9

Kombinovan chladniëka s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERZ /9 Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERZ3600 818 34 45-00/9 D leûitè instrukce k bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky kombinovanè s mrazniëkou jsou moûn odliönè od funkcì vaöeho dosavadnìho

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

SANTO KG SANTO KG

SANTO KG SANTO KG SANTO 70312 KG SANTO 70362 KG Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 2222 034-72 V ûenì z kaznìci, JeötÏ p ed tìm, neû tuto kombinovanou chladniëku s mrazniëkou zaënete provozovat,

Více

Sendvičovač Návod k obsluze

Sendvičovač Návod k obsluze Sendvičovač Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2634778 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3274-6.KG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01 COMPETENCE KB9820E MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7261 10-A-080205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERO

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERO ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERO 2170 2222 723-60 Pokyny pro pouûìv nì n vodu k pouûitì»tenì n vodu k pouûìv nì v m ulehëì n sledujìcì symboly: BezpeËnostnÌ pokyny t kajìcì se vyuûìv nì spot ebiëe Rady pro

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e.

Odložte si tento návod pro použití v budoucnosti. Odevzdejte jej také p ípadnému novému majiteli spot ebi e. Vážený zákazník, P ed uvedením Vaší nové chladni ky/mrazáku do provozu si p e t te d kladn tyto pokyny. Obsahují d ležité informace pro bezpe né použití, instalaci a údržbu spot ebi e. Odložte si tento

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Klimatizační systémy s převodníkem FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

NÁVOD K OBSLUZE. Klimatizační systémy s převodníkem FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem MODELY Montáž na stěnu FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Vzduchový filtr (uvnitř mřížky sání) Sání vzduchu

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI. N vod k obsluze a vestavbï

Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI. N vod k obsluze a vestavbï Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI N vod k obsluze a vestavbï Obsah Z ruënì podmìnky Varov nì a d leûitè instrukce 3 Uspo d nì spot ebiëe 5 Plynov varn deska 6 Elektrick peëicì trouba

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I ChladniËka ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ upozornïnì a d leûitè pokyny... 3 Instalace... 4 UmÌstÏnÌ... 4 P ipojenì do elektrickè sìtï... 4»iötÏnÌ vnit ku chladniëky... 4 Pokyny

Více

MICROMAT KB9810E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7014 10-A-110205-01

MICROMAT KB9810E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7014 10-A-110205-01 MICROMAT KB9810E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7014 10-A-110205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro uûivatele

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskèho n bytku... 3 pro uûivatele... 3 ObecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì reûim... 4 Reûim s vnit nìm obïhem

Více

Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna

Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna Montážní návod čtvrtkruhová sprchová zástěna PARIS 90 90 173 cm Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 Brněnec, tel.: 777 633 902, 516 413 260 info@wellmall.cz, www.wellmall.cz Vážený zákazníku,

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02 COMPETENCE KB9800E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7256 10-A-020205-02 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list TB 250 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

NÁVOD VE ZKRATCE. Co dělat, když Možné příčiny: Řešení: Možný problém elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič může být v pohotovostním režimu.

NÁVOD VE ZKRATCE. Co dělat, když Možné příčiny: Řešení: Možný problém elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič může být v pohotovostním režimu. Osvětlení LED V porovnání s tradiční žárovkou mají zdroje LED delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí. Pokud potřebujete žárovku vyměnit, obraťte se

Více

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X

Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Výce elový vysava (pro mokré a suché vysávání) Návod k obsluze 445X Odpov dný výrobce MAKITA CORPORATION Anjo, Aichi Japan Autorizovaný zástupce v Evrop MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive,

Více

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I m VAROV NÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k obsluze uschov vali s chladniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali nebo p ed vali nïkomu

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více