SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE /4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4"

Transkript

1 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

2 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï pozornï tento n vod k pouûitì. N vod obsahuje d leûitè informace pro bezpeënè pouûìv nì, instalaci a oöet ov nì spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì si peëlivï uschovejte pro p ÌpadnÈ pozdïjöì nahlèdnutì. V p ÌpadÏ pot eby p edejte informace eventu lnìmu dalöìmu uûivateli spot ebiëe. Tento n vod k pouûitì je urëen pro nïkolik technicky porovnateln ch model spot ebiëe s rozliën m vybavenìm. Respektujte tedy laskavï pouze ty pokyny, kterè se t kajì provedenì vaöì chladniëky. PomocÌ tohoto varovnèho troj helnìku a / nebo upozorúujìcìch slov (Varov nì!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zd raznïny pokyny, kterè jsou d leûitè pro vaöi bezpeënost nebo spr vnè fungov nì spot ebiëe. BezpodmÌneËnÏ tyto pokyny dodrûujte. 1. Tento znak v s bude prov zet krok za krokem p i obsluze spot ebiëe Za tìmto znakem n sledujì doplúujìcì informace k obsluze a k praktickèmu pouûitì spot ebiëe. Jetelov m lìstkem jsou oznaëeny rady a pokyny, zajiöùujìcì hospod rn a ekologick provoz spot ebiëe. VysvÏtlivky k odborn m pojm m, kterè jsou uvedeny v n vodu k pouûìv nì, najdete na konci n vodu v odstavci "OdbornÈ pojmy". Pro p ÌpadnÏ vzniklè poruchy obsahuje tento n vod k obsluze pokyny k jejich odstranïnì samotn m uûivatelem, viz odstavec "Co dïlat, kdyûö". Pokud by tyto instrukce nepostaëovaly, je v m kdykoliv k dispozici naöe servisnì st edisko. Z ruënì podmìnky Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek je poskytov na pouze kupujìcìmu spot ebiteli (d le takè jen "KupujÌcÌ") a jen na v robek slouûìcì k bïûnèmu pouûìv nì v dom cnosti. Prod vajìcì poskytuje KupujÌcÌmu spot ebiteli Z ruku v trv nì dvaceti Ëty mïsìc, a to od data p evzetì prodanèho v robku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m v r mci Z ruky pr vo na bezplatnè, vëasnè a dnè odstranïnì vady, pop ÌpadÏ - nenì-li to vzhledem k povaze (tzn. p ÌËinÏ i projevu) vady ne mïrnè - pr vo na v mïnu v robku. Pokud nenì takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr vnïn û dat p imï enou slevu z ceny v robku. Pr vo na v mïnu v robku nebo odstoupenì od kupnì smlouvy lze uplatnit jen p i splnïnì vöech z konn ch p edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li v robek nadmïrnï opot eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnïnì kaûdèho pr va ze Z ruky p itom je, ûe: a) v robek byl instalov n a uveden do provozu i vûdy provozov n v souladu s n vodem k obsluze, b) veökerè z ruënì nebo jinè opravy Ëi pravy v robku byly vûdy prov dïny v AutorizovanÈm servisnìm st edisku, c) KupujÌcÌ p i reklamaci v robku p edloûì platn doklad o koupi. Pr vo na odstranïnì vady v robku (i vöechna p Ìpadn dalöì pr va ze Z ruky) je kupujìcì povinen uplatnit v nejbliûöìm AutorizovanÈm servisnìm st edisku. Z roveú musì AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku umoûnit ovï enì existence reklamovanè vady, vëetnï odpovìdajìcìho vyzkouöenì (pop. demont ûe) v robku, v provoznì dobï tohoto st ediska. KaûdÈ pr vo ze Z ruky je nutno uplatnit v p ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnìm st edisku bez zbyteënèho odkladu, nejpozdïji vöak do konce z ruënì doby, jinak zanik. AutorizovanÈ servisnì st edisko posoudì opr vnïnost reklamace a podle povahy vady v robku rozhodne o zp sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku souëinnost pot ebnou k prok z nì uplatnïnèho pr va na odstranïnì vady, k ovï enì existence reklamovanè vady i k z ruënì opravï v robku. BÏh z ruënì doby se stavì po dobu od dnèho uplatnïnì pr va na odstranïnì vady do provedenì z ruënì opravy Autorizovan m servisnìm st ediskem, avöak jen p i splnïnì podmìnky uvedenè v p edchozìm bodu. Po provedenì z ruënì opravy je AutorizovanÈ servisnì st edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûì k prokazov nì pr v KupujÌcÌho, proto ve vlastnìm z jmu p ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peëlivï uschovejte. Jestliûe nebude reklamovan vada zjiötïna nebo nejde-li o z ruënì vadu, za kterou odpovìd Prod vajìcì, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku shora uvedenou souëinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod vajìcìmu i AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku veökerè p ÌpadnÈ n klady, kterè jim v souvislosti s tìm vzniknou. Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek platì pouze na zemì»eskè republiky. Nevztahuje se na opot ebenì nebo poökozenì v robku (vëetnï poökozenì zp sobenèho poruchami v elektrickè sìti, pouûitìm nevhodn ch n plnì, nevhodn mi provoznìmi podmìnkami aj.), p Ìpadn nedostatek jakosti nebo uûitnè vlastnosti (kter nenì z vadou) ani na v robek pouûit nad r mec bïûnèho pouûìv ni v dom cnosti (nap. k podnikatelsk m Ëel m aj.). PoskytnutÌm z ruky nejsou dotëena pr va KupujÌcÌho, kter se ke koupi v robku v ûì podle kogentnìch ustanovenì zvl ötnìch pr vnìch p edpis. Prod vajìcì je povinen p edat KupujÌcÌmu p i prodeji v robku a na poû d nì KupujÌcÌho poskytnout mu i kdykoli potè aktu lnì seznam Autorizovan ch servisnìch st edisek v»eskè republice, vëetnï jejich telefonnìch ËÌsel. JakÈkoli bliûöì informace o Z ruce a Autorizovan ch servisnìch st ediscìch poskytnou: - prod vajìcì, - Electrolux Service, a to buô na telefonu: , nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, BudÏjovick 3, Praha 4, - Bezplatn telefonnì INFOLINKA:

3 Servis V kapitole "Co dïlat, kdyûö" jsou shrnuty nejz vaûnïjöì zdroje poruch, kterè m ûete sami odstranit. Pokud nenajdete p i vzniklè poruöe moûnost odstranïnì v tomto n vodu k pouûitì, obraùte se prosìm na svèho odbornèho prodejce nebo na naöi servisnì sluûbu. CÌlen p Ìprava n hradnìch dìl m ûe uöet it zbyteënè cesty a n klady. UveÔte proto laskavï n sledujìcì data svèho spot ebiëe: Tyto daje najdete na typovèm ötìtku vlevo na vnit nì stranï chladniëky. Abyste mïli data ihned po ruce, doporuëujeme jejich zaps nì zde do n vodu: ï OznaËenÌ modelu ï ËÌslo produktu (PNC) ï sèriovè ËÌslo (S-No.) Podle moûnosti co nejp esnïji popiöte: ï Jak se z vada projevuje? ï Za jak ch okolnostì se z vada vyskytuje? ï M v ö spot ebië technickou poruchu? Potom se obraùte na naöi servisnì sluûbu. UpozornÏnÌ: Neod vodnïnè p ivol nì servisnì sluûby je nutno i bïhem z ruënì doby zaplatit. Obsah BezpeËnost...5 Likvidace...7 Doprava chladniëky...8 OdstranÏnÌ ochrany pro dopravu...9 Mont û drûadel dve Ì Instalace...11 UmÌstÏnÌ spot ebiëe...11 ChladniËka pot ebuje vzduch Vyrovn nì spot ebiëe P ipojenì k elektrickè sìti Z mïna zavïöenì dve Ì Popis spot ebiëe Pohled na spot ebië ZmrazovacÌ podnos ChladicÌ akumul tor Ovl dacì panel TlaËÌtka pro nastavenì teploty Ukazatel teploty TlaËÌtko VYPNUTÕ V STRAHY P ed uvedenìm spot ebiëe do provozu UvedenÌ do provozu NastavenÌ teploty COOLMATIC / FROSTMATIC TlaËÌtko COOLMATIC TlaËÌtko FROSTMATIC VypnutÌ spot ebiëe ZapnutÌ pro dovolenou

4 Obsah KontrolnÌ a informaënì systèm V straha "otev enè dve e" TeplotnÌ v straha Poruchy funkce OtevÌr nì dve Ì mrazicìho prostoru Vnit nì vybavenì Ukl dacì plochy VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì N doba na ovoce a zeleninu UkladaË pro l hve Drû k lahvì Spr vnè ukl d nì potravin Zmrazov nì Skladov nì mraûen ch potravin Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì P Ìprava ledov ch kostek Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor se odmrazuje automaticky Odmrazov nì mrazicìho prostoru... 33»iötÏnÌ a oöet ov nì Vnit nì prostor spot ebiëe Spot ebië z vnïjöì strany Rady, jak uspo it energii Co dïlat, kdyûö OdstraÚov nì poruch V mïna û rovky Zvuky bïhem provozu chladniëky UstanovenÌ, normy, smïrnice OdbornÈ v razy Servis Z ruënì podmìnky OdbornÈ v razy ï Chladivo Kapaliny, kterè je moûno pouûìt pro v robu chladu, se naz vajì chladiva. Chladiva majì pomïrnï nìzk bod varu, tak nìzk, ûe teplo z potravin, uloûen ch v chladicìm za ÌzenÌ, m ûe p ivèst chladivo do varu, p ÌpadnÏ je odpa it. ï ChladicÌ okruh Uzav en chladicì okruh, v nïmû se nach zì chladivo. HlavnÌmi Ë stmi chladicìho okruhu jsou v parnìk, kompresor, kondenz tor a pot ebnè spojovacì potrubì. ï V parnìk Ve v parnìku se chladivo odpa uje. StejnÏ jako vöechny kapaliny pot ebuje i chladivo k odpa ov nì teplo. Toto teplo je odebìr no z vnit nìho prostoru chladniëky, kter se tìm ochlazuje. Proto je v parnìk umìstïn ve vnit nìm prostoru chladniëky nebo je uloûen v pïnovè hmotï tïsnï za zadnì stïnou a nenì proto vidït. ï Kompresor Kompresor vypad jako mal v leëek. Je poh nïn vestavïn m elektromotorem a je umìstïn vzadu ve spodnì Ë sti spot ebiëe. kolem kompresoru je ods vat chladivo ve formï p ry z v parnìku, komprimovat je a dopravit d le do kondenz toru. ï Kondenz tor Kondenz tor m vïtöinou podobu m Ìûky. V kondenz toru se zkapal- Úuje chladivo, zkomprimovanè v kompresoru. P itom se uvolúuje teplo, jeû se p ed v z povrchu kondenz toru do okolnìho vzduchu. Kondenz tor je proto umìstïn zvnïjöku, vïtöinou na zadnì stranï spot ebiëe. 4 41

5 Zvuky bïhem provozu spot ebiëe Pro chladìcì spot ebiëe jsou charakteristickè n sledujìcì zvuky: ï Cvak nì CvaknutÌ je slyöitelnè vûdy tehdy, kdyû se zapne nebo vypne kompresor. ï BzuËenÌ Pokud pracuje kompresor, m ûete jej slyöet bzuëet. ï Bubl nì / öplouch nì Jakmile vteëe chladicì mèdium do tenkè trubky, m ûete slyöet bublav nebo öplouchav zvuk. Tento zvuk je slyöiteln jeötï kr tkou chvìli po vypnutì kompresoru. UstanovenÌ, normy, smïrnice ChladniËka je urëena pro dom cnost a byla vyrobena p i dodrûenì norem, platn ch pro tyto spot ebiëe. P i v robï byla dodrûena zvl ötï nezbytn opat enì, obsaûen v z konï pro bezpeënost elektrick ch spot ebië (GSG), v p edpisu pro bezpeënost chladicìch za ÌzenÌ (VBG 20) a v p edpisech Svazu nïmeck ch elektrotechnik (VDE). Byla p ezkouöena tïsnost chladicìho okruhu. Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm smïrnicìm EU: - 73/23/EWG z SmÏrnice o nìzkèm napïtì - 89/336/EWG z ( vëetnï zmïnovè smïrnice 92/31/EWG) - SmÏrnice EMV BezpeËnost BezpeËnost naöich chladniëek odpovìd uzn van m technick m pravidl m a z konu o bezpeënosti spot ebië. P esto povaûujeme jako v robce za svoji povinnost sezn mit v s s n sledujìcìmi bezpeënostnìmi pokyny: Spr vnè pouûìv nì spot ebiëe ï ChladniËka je urëena pro pouûitì v dom cnosti. Je vhodn pro chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, a d le pro p Ìpravu ledu. Pokud je spot ebië pouûìv n k jin m Ëel m nebo je nespr vnï obsluhov n, nenì moûno p evzìt z ruku za jeho p ÌpadnÈ poökozenì. ï Z bezpeënostnìch d vod nejsou u chladniëky povoleny û dnè pravy nebo zmïny. ï Pokud by byla chladniëka pouûìv na ûivnostensky nebo pro jinè Ëely, neû je chlazenì, zmrazov nì a skladov nì zmrazen ch potravin, dodrûujte z konn ustanovenì, platn pro vaöe odvïtvì. P ed prvnìm uvedenìm spot ebiëe do provozu ï P esvïdëte se, zda nebyla chladniëka bïhem p epravy poökozena. Poökozen spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nep ipojujte do elektrickè sìtï! Pokud doölo k poökozenì chladniëky, obraùte se na svèho dodavatele. ï Zkontrolujte, zda nenì sìùov p ÌvodnÌ kabel zadnì stranou spot ebiëe sev en a poökozen. Poökozen sìùov kabel se m ûe p eh t a zp sobit poû r. ï Nezasunujte sìùovou z strëku nikdy do uvolnïnè nebo poökozenè z suvky. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem a poû ru! Chladivo Spot ebië obsahuje v chladicìm okruhu chladivo isobutan (R600a), p ÌrodnÌ plyn s vysokou ekologickou nez vadnosti, kter je vöak ho lav. ï Varov nì - P i dopravï a instalov nì chladniëky dbejte na to, aby nebyly poökozeny jakèkoliv Ë sti chladicìho okruhu. ï V p ÌpadÏ, ûe se okruh chladiva poökodì: - bezpodmìneënï se vyvarujte otev enèmu ohni a zdroj m zap lenì; - mìstnost, ve kterè stojì spot ebië, dob e provïtrejte. 40 5

6 BezpeËnost Co dïlat, kdyûö ZajiötÏnÌ bezpeënosti dïtì ï NÏkterÈ Ë sti obalu (nap. fûlie, polystyren) mohou b t pro dïti nebezpeënè. DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë sti obalu odstraúte z jejich dosahu! ï VyslouûilÈ starè chladniëky uëiúte p ed jejich likvidacì nepouûiteln mi. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak se nemohou hrajìcì si dïti v chladniëce zav Ìt (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostat do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. ï DÏti Ëasto nedok ûì rozpoznat nebezpeëì, kterè jim hrozì p i manipulaci s dom cìmi elektrick mi spot ebiëi. Postarejte se proto o nezbytn dohled a nedovolte dïtem, aby si s chladniëkou hr ly! UpozornÏte dïti na moûn nebezpeëì a seznamte je se spr vn m pouûìv nìm spot ebiëe. V mïna û rovky Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ Po stisknutì tlaëìtka COOLMATIC, resp. FROST- MATIC nebo po zmïnï nastavenì teploty se kompresor ihned nerozbïhne. To je zcela norm lnì stav, nenì to z vada. Kompresor se po urëitè dobï samoëinnï rozbïhne. nit nì osvïtlenì chladniëky se p i otev en ch dve Ìch vypne z bezpeënostnìch d vod automaticky po uplynutì 7 minut. P i p ÌötÌm otev enì dve Ì se osvïtlenì znovu zapne. Varov nì! HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed v mïnou û rovky spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. TechnickÈ daje û rovky: V, max. 25 W, objìmka: E 14 P i bïûnèm kaûdodennìm pouûitì ï N doby s ho lav mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p sobenìm chladu svoji tïsnost. HrozÌ nebezpeëì v buchu! V chladniëce proto neukl dejte n doby s ho lav mi l tkami, jako nap. sprejovè n dobky, doplúovacì z sobnìky s plynem pro zapalovaëe atd. ï Do mrazicìho prostoru se nesmïjì ukl dat l hve a plechovky. Kdyû jejich obsah zmrzne, mohou n doby prasknout - obsahujì-li kysliënìk uhliëit, pak mohou dokonce explodovat! Do mrazicìho prostoru nikdy neukl dejte limon dy, öù vy, pivo, vìno, sekt atd. V jimku p edstavujì lihoviny s vysok m obsahem alkoholu, kterè je moûno v mrazicìm prostoru skladovat. ï Zmrzlinu a ledovè kostky nejezte ihned po vyjmutì z mrazicìho prostoru. Velmi studen zmrzlina v m m ûe p imrznout ke rt m nebo k jazyku a zp sobit v m zranïnì. UpozornÏte dïti na toto nebezpeëì! ï Nedot kejte se mraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. ï Varov nì - V chladniëce nepouûìvejte û dnè elektrickè spot ebiëe (nap. el. strojky na v robu zmrzliny, ölehaëe atd.), kterè nebyly povoleny v robcem. ï Varov nì - Aby nebyla nep ÌznivÏ ovlivnïna funkce spot ebiëe, nesmïjì b t zakryty nebo omezeny vïtracì otvory zakrytov nì chladniëky nebo struktury vestavnèho n bytku. ï Varov nì - NepouûÌvejte pro urychlenì odmrazovacìho postupu û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky kromï tïch, kterè doporuëuje v robce. ï P ed ËiötÏnÌm spot ebië z sadnï vûdy vypnïte a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië v elektrickè sìti, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 1. Pro vypnutì spot ebiëe drûte stisknutè tlaëìtko ZAP / VYP. 2. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky. 3. Pro v mïnu û rovky vyöroubujte öroub s k Ìûovou dr ûkou a sejmïte kryt û rovky smïrem dol. 4. VymÏÚte vadnou û rovku. 5. Znovu nasaôte kryt û rovky a zaöroubujte upevúovacì öroub s k Ìûovou dr ûkou. 6 39

7 Co dïlat, kdyûö Teplota chladicìho, resp. mrazicìho prostoru nenì dostateën. Na podlaze chladicìho prostoru nebo na ukl dacìch ploch ch se objevuje voda. Nefunguje vnit nì osvïtlenì chladniëky. V chladniëce se tvo Ì siln vrstva n mrazy, n mraza se objevuje p ÌpadnÏ takè na tïsnïnì dve Ì. NeobvyklÈ zvuky. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ NenÌ spr vnï nastavena teplota. Dve e byly ponech ny delöì dobu otev enè. BÏhem poslednìch 24 hodin byla uloûena do spot ebiëe vïtöì mnoûstvì tepl ch potravin. Spot ebië stojì vedle zdroje tepla. Je ucp n otvor pro vypouötïnì tajìcì vody z n mrazy. Je vadn û rovka. Pozor: Vnit nì osvïtlenì se automaticky vypìn po uplynutì 7 minut. Je netïsnè tïsnïnì dve Ì (p ÌpadnÏ po z mïnï zavïöenì dve Ì). ChladniËka nestojì rovnï. Spot ebië se dot k stïny nebo jin ch p edmït. NÏkter souë st na zadnì stïnï spot ebiëe, nap. trubka, se dot k jinè Ë sti nebo stïny. NahlÈdnÏte laskavï do kapitoly "NastavenÌ teploty". Nech vejte dve e otev enè pouze tak dlouho, jak je to nezbytnï nutnè. StisknÏte tlaëìtko COOLMATIC, resp. tlaëìtko FROSTMATIC. NahlÈdnÏte do kapitoly "UmÌstÏnÌ spot ebiëe". UvolnÏte odtokov otvor pro tajìcì vodu z n mrazy (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì"). NahlÈdnÏte v tomto odstavci pod bod "V mïna û rovky". Nah ejte tïsnïnì dve Ì na netïsn ch mìstech opatrnï vysouöeëem vlas (ne vyööì teplota, neû cca 50 C). SouËasnÏ upravte zah tè tïsnïnì dve Ì rukou tak, aby opït dokonale p ilèhalo. Nastavte p ednì se izovacì noûky. Spot ebië trochu odsuúte. Tuto souë st p ÌpadnÏ opatrnï odehnïte. ï Odkl d nì zmrzl ch potravin naho e na spot ebiëi m ûe vèst k tomu, ûe se vlivem chladu utvo Ì v dutèm prostoru odkl dacì desky kondenzovan voda. V tomto dutèm prostoru jsou uloûeny elektronickè konstrukënì Ë sti spot ebiëe. Bude-li na tyto souë stky kapat zkondenzovan voda, m ûe p ÌpadnÏ dojìt ke zkratu a poökozenì spot ebiëe. Z toho d vodu neodkl dejte na hornì Ë st spot ebiëe û dnè zmrzlè potraviny. ï SÌùovou z strëku nikdy nevytahujte ze z suvky uchopenìm za p ÌvodnÌ kabel. PoökozenÌ p ÌvodnÌho sìùovèho kabelu m ûe mìt za n sledek zkrat, poû r a/nebo zasaûenì elektrick m proudem. ï Na p ÌvodnÌ sìùov kabel nebo na spot ebië samotn neukl dejte û dnè tïûkè p edmïty. HrozÌ nebezpeëì zkratu a poû ru! ï Poökozen p ÌvodnÌ sìùov kabel musì neprodlenï vymïnit pracovnìk servisu nebo odborn elektrik. Nastane-li porucha ï Pokud by nïkdy doölo u spot ebiëe k poruöe, p eëtïte si nejprve v tomto n vodu k pouûitì kapitolu "Co dïlat, kdyûö". Jestliûe ani s pouûitìm tam uveden ch pokyn poruchu neodstranìte, neprov dïjte jiû û dnè dalöì pr ce sami. ï ChladniËky smì opravovat pouze odbornì pracovnìci. NeodbornÏ provedenè opravy elektrickèho spot ebiëe mohou vystavit uûivatele znaënèmu nebezpeëì. Pokud je tedy oprava nezbytnï nutn, obraùte se na n ö servis. Likvidace Obalov materi l Vöechny pouûitè obalovè materi ly jsou ekologickè a s moûnostì recyklov nì. PlastovÈ dìly jsou p Ìsluön m zp sobem oznaëeny, nap. >PE<, >PS< atd. Zlikvidujte obalovè materi ly v souladu s jejich oznaëenìm v komun lnìch sluûb ch pro odpadovè hmoty do sbïrn ch n dob, k tomu urëen ch. Star vyslouûil spot ebië Symbol na v robku nebo jeho balenì ud v, ûe tento v robek nepat Ì do dom cìho odpadu. Je nutnè odvèzt ho do sbïrnèho mìsta pro recyklaci elektrickèho a elektronickèho za ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr vnè likvidace tohoto v robku pom ûete zabr nit negativnìm d sledk m pro ûivotnì prost edì a lidskè zdravì, kterè by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidacì tohoto v robku. PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v robku zjistìte u p ÌsluönÈho mìstnìho adu, sluûby pro likvidaci domovnìho odpadu nebo v obchodï, kde jste v robek zakoupili. 38 7

8 Varov nì! U vyslouûil ch star ch spot ebië p ed jejich zlikvidov nìm zajistïte, aby je nebylo jiû moûno nad le pouûìvat. Vyt hnïte sìùovou z strëku ze z suvky, od ÌznÏte p ÌvodnÌ kabel, odstraúte nebo zniëte p ÌpadnÏ existujìcì z padkovè, z strëkovè nebo jinè z mky. JedinÏ tak zamezìte tomu, aby se hrajìcì si dïti v chladniëce zav ely (hrozilo by jim nebezpeëì zaduöenì!) nebo se dostaly do jin ch ûivotu nebezpeën ch situacì. Pokyny k likvidaci starèho spot ebiëe: ï ChladniËka se nesmì odloûit do bïûnèho domovnìho odpadu, ani do odpad s velk mi rozmïry v bïûn ch sbïrn ch surovin. ï NesmÌ b t poökozen chladicì okruh, zvl ötï tepeln v mïnìk na zadnì stranï spot ebiëe. ï Informace o termìnech odvozu nebo o sbïrn ch stanoviötìch pro tyto odpady zìsk te u mìstnìch org n ËiötÏnÌ mïsta nebo na spr vï obce. Doprava chladniëky Pro p en öenì chladniëky jsou nezbytnï zapot ebì dvï osoby. Pro lepöì uchopenì jsou vzadu na hornì stranï chladniëky umìstïny dva chyty. P ed dopravou je nutno odebrat kryt podstavce, aby se tak zamezilo poökozenì. 1. Vyklopte kryt podstavce pro uvolnïnì z aretace dol a potom jej odeberte smïrem dop edu. Pozor: NepoökoÔte p itom (pokud existuje) dve nì kontakt. Co dïlat, kdyûö Postup p i vzniku poruch V p ÌpadÏ poruchy se m ûe jednat pouze o nïjakou malou z vadu, kterou si m ûete na z kladï d le uveden ch instrukcì sami odstranit. Pokud v m vöak d le uvedenè informace p i odstraúov nì z vady v konkrètnìm p ÌpadÏ nepomohou, û dnè dalöì pr ce sami neprov dïjte. Varov nì! Opravy spot ebiëe smì prov dït pouze odbornì pracovnìci. Jsou-li opravy provedeny neodborn m zp sobem, m ûe b t uûivatel spot ebiëe vystaven znaënèmu nebezpeëì. Vyûaduje-li spot ebië opravu, obraùte se proto vûdy na servisnì sluûbu. Porucha Moûn p ÌËina OdstranÏnÌ ChladniËka nepracuje, zelen sìùov kontrolka a ukazatele teploty jsou tmavè. Na ukazateli teploty se zobrazuje Ëtverec nebo pìsmeno. ChladniËka nenì zapnut. Z strëka el. p Ìvodu nenì zasunuta v z suvce nebo je uvolnïna. Vypnul jistië nebo se sp lila pojistka. Je vadn z suvka. Vznikla funkënì z vada. ZapnÏte chladniëku. ZasuÚte sìùovou z strëku spr vnï do z suvky. Zkontrolujte pojistky, p ÌpadnÏ zapnïte jistië nebo vymïúte pojistku. Z vady na el. sìti odstranì v ö elektroinstalatèr. Informujte servisnì sluûbu. Dve e spot ebiëe jiû neotevìrejte. 2. Uchopte chladniëku v chytech, jak je zn zornïno na obr zku a spot ebië p eneste. 3. Pro zasunutì chladniëky na definitivnì stanoviötï p itlaëte opatrnï naho e na hornì dve e a chladniëku trochu sklopte dozadu. Hmotnost se tìm p enese na zadnì koleëka, a je potom moûno spot ebië lehce p esunout. ZaznÌ v straûn akustick signalizace, blik v straûn kontrolka a ukazatel teploty. ChladniËka chladì na p Ìliö nìzkou teplotu. TeplotnÌ v straha. Teplota je nastavena na p Ìliö nìzkou hodnotu. Informujte se laskavï v odstavci "KontrolnÌ a informaënì systèm". Zvolte doëasnï teplejöì nastavenou teplotu. 8 37

9 Spot ebië z vnïjöì strany 1. Umyjte spot ebië utïrkou s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 2. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. Pozor: NepouûÌvejte ËistÌcÌ prost edek pro oöet ov nì nerezovè oceli a rovnïû û dnè jinè agresivnì ËistÌcÌ prost edky nebo p Ìpravky pro drhnutì. Mohla by jimi b t napadena ochrann lakov vrstva nerezovèho povrchu. St vajìcì lakov vrstva tvo Ì ochranu proti otisk m prst, p ÌdavnÈ ËistÌcÌ a oöet ovacì prost edky proto jiû nejsou zapot ebì. Usazeniny prachu na kondenz toru sniûujì chladicì v kon spot ebiëe a zvyöujì spot ebu elektrickè energie. Proto opatrnï oëistïte kondenz tor na zadnì stranï spot ebiëe jednou za rok mïkk m kart Ëem nebo pouûijte pro tuto pr ci vysavaë prachu. 3. Jakmile je vöechno suchè, uveôte spot ebië opït do provozu. Rady, jak uspo it energii ï Neinstalujte chladniëku v blìzkosti kamen, topn ch tïles nebo jin ch zdroj tepla. P i vysokè teplotï okolnìho prost edì bïûì kompresor chladniëky ËastÏji a delöì dobu. ï ZajistÏte dostateënè vïtr nì a odvïtr nì na podstavci spot ebiëe a na jeho zadnì stranï. VÏtracÌ otvory nesmïjì b t nikdy zakrytè. ï Neukl dejte do chladniëky teplè pokrmy. P ed uloûenìm do chladniëky ponechte pokrmy vûdy nejprve vychladnout. ï Dve e spot ebiëe nech vejte otev enè pouze tak dlouho, jak je to nezbytnï nutnè. ï Nenastavujte niûöì teplotu, neû je nutnï t eba. ï P i rozmrazov nì uloûte zmrazenè potraviny do chladicìho prostoru. Chlad ze zmraûenèho zboûì se tak vyuûije k chlazenì v chladicìm prostoru. ï Udrûujte kondenz tor na zadnì stranï spot ebiëe st le v ËistÈm stavu. 4. Po ustavenì chladniëky na poûadovanè mìsto nasaôte kryt podstavce na p vodnì mìsto. Zah knïte z vïsy krytu podstavce do v ezu na dolnì hranï podstavce chladniëky a kryt p itisknïte do spr vnè polohy. Dejte p itom pozor na to, aby se nepoökodil dve nì kontakt (pokud existuje) a nezas hl do p ÌsluönÈho otvoru na krytu podstavce. OdstranÏnÌ ochrann ch prvk pro p epravu ChladniËka a jednotlivè Ë sti vnit nìho vybavenì jsou bïhem p epravy chr nïny. 1. OdstraÚte z vnit nìho prostoru chladniëky vöechny lepicì p sky a v plúovè utïsúovacì Ë sti. P ÌpadnÈ zbytky lepidla m ûete odstranit s pouûitìm Ëistidla nebo benzìnu k ËiötÏnÌ. 2. Na vnit nì stranï dve Ì odstraúte tïsnìcì ochrannè Ë sti z tïsnïnì dve Ì. 3. P i otev en ch dve Ìch chladniëky vyjmïte ochrannou p epravnì sou- Ë st na uloûenì dve Ì. 36 9

10 »iötïnì a oöet ov nì 4. ZajiöùovacÌ souë sti posuúte dop edu aû k zesìlenì na okraji ukl dacìch podl ûek. 5. Ukl dacì podl ûky vyt hnïte tak daleko dop edu, aû je lze sklopit dol a je moûno odebrat z vodìtek zajiöùovacì souë sti. Pozor! ï terickè oleje a organick rozpouötïdla mohou poökodit plastovè dìly, nap. - öù va z citrûnovè nebo pomeranëovè k ry; - kyselina m seln ; - ËistÌcÌ prost edky, obsahujìcì kyselinu octovou. Tyto l tky nesmì p ijìt s Ë stmi spot ebiëe do styku. ï K mytì chladniëky nepouûìvejte abrazivnì ËisticÌ prost edky. Vnit nì prostor spot ebiëe Mont û rukojetì dve Ì Aby byl zachov n objem obalu a p epravnì objem co moûno nejmenöì, nejsou rukojeti dve Ì chladniëky namontov ny. Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohly poökodit. TyËe rukojetì jsou samostatnï zabalenè na v plúov ch dìlech p ed dve mi, nosiëe rukojetì a örouby jsou uvnit v chladniëce. K prov dïnè mont ûi v p ÌpadÏ pot eby chladniëku opatrnï poloûte na zadnì stranu. Jako podklad pouûijte Ë st v plnï nebo deku. 1. Seöroubujte hornì nosië s tyëì rukojeti(1). Namontujte dolnì nosië rukojeti na dolnì stranu dve Ì (2). Pozor: Dejte pozor na spr vnè umìstïnì tyëe rukojeti. 2. Namontujte hornì nosië rukojeti naho e na dve e (3) a tyë rukojeti seöroubujte s dolnìm nosiëem (4). Jestliûe se m vyëistit pouze chladicì prostor, stisknïte nïkolik hodin p ed tìm tlaëìtko FROSTMATIC, abyste vytvo ili pro dobu p eruöenì provozu dostateënou rezervu chladu v mrazìcìm prostoru. Dve e mrazicìho prostoru potom jiû neotevìrejte. 1. P ibliûnï 12 hodin p ed ËiötÏnÌm stisknïte tlaëìtko FROSTMATIC, aby zìskalo zmraûenè zboûì dostateënou rezervu chladu pro p eruöenì provozu. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin hol ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. VyjmÏte ze spot ebiëe chlazenè a zmrazenè potraviny. Zabalte zmraûenè zboûì do nïkolika vrstev novinovèho papìru a vöechno uloûte zakrytè na chladnèm mìstï. Nahoru na zmraûenè potraviny poloûte chladicì akumul tor. 3. Spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 4. MrazicÌ prostor p ed ËiötÏnÌm zbavte n mrazy odmrazenìm (viz odstavec "Odmrazov nì"). 5. Vymyjte spot ebië vëetnï vnit nìho vybavenì ËistÌcÌ utïrkou s pouûitìm vlaûnè vody. Do vody m ûete p ÌpadnÏ p idat trochu v obchodï obvyklèho prost edku pro mytì n dobì. 6. Nakonec omyjte spot ebië Ëistou vodou a dosucha jej vyt ete. Pro vyjmutì z suvek na ovoce a zeleninu ze spot ebiëe je t eba tyto z suvky vyt hnout aû na doraz, vyklopit je nahoru p es aretaci, potom je sklopit dol a vyt hnout. P i nasazov nì z suvek na ovoce a zeleninu postupujte v obr cenèm po adì. 7. Zkontrolujte odtokov otvor pro vodu z tajìcì n mrazy na zadnì stïnï chladicìho prostoru. Ucpan odtokov otvor pro vodu uvolnïte s pouûitìm dr tu. 8. PravidelnÏ kontrolujte a ËistÏte magnetick tïsnïnì dve Ì

11 1. P ibliûnï 12 hodin p ed odmrazov nìm stisknïte tlaëìtko FROSTMATIC, aby zìskalo zmraûenè zboûì dostateënou rezervu chladu pro p eruöenì provozu. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin hol ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 2. VyjmÏte ze spot ebiëe zmraûenè zboûì, zabalte je do nïkolika vrstev novinovèho papìru a vöechno uloûte zakrytè na chladnèm mìstï. 3. Spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. 4. VyjmÏte vöechny z suvky. Postavte nejspodnïjöì z suvku pro zachycov nì tajìcì vody z n mrazy p Ìmo p ed spot ebië. Odeberte odtokov ûl bek pro vodu z tajìcì n mrazy z vyhloubenì na dnu spot ebiëe, a podle obr zku jej nasaôte do odtokovèho kan lu pro vodu na spot ebiëi. OdmrazovacÌ postup m ûete urychlit, kdyû postavìte do mrazicìho prostoru hrnec s horkou vodou. KromÏ toho vyjìmejte odpadajìcì kusy ledu jiû p ed jejich pln m rozmrazenìm. 5. Po odmrazenì mrazìcì prostor vëetnï vnit nìho vybavenì d kladnï vymyjte (viz odstavec "»iötïnì a oöet ov nì").»iötïnì a oöet ov nì Vnit nì prostor spot ebiëe vëetnï vnit nìho vybavenì by se mïl z hygienick ch d vod pravidelnï vym vat. Varov nì! ï V pr bïhu vym v nì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. HrozÌ nebezpeëì zasaûenì elektrick m proudem! P ed mytìm spot ebië vypnïte, a vyt hnïte p ÌvodnÌ kabel ze z suvky nebo vypnïte jistië, p ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. ï ChladniËku nikdy neëistïte parnìmi ËisticÌmi p Ìstroji. Do elektrick ch souë stek by mohla vniknout vlhkost, a hrozilo by zasaûenì elektrick m proudem! Hork p ra by mohla poökodit plastovè dìly. ï P ed opïtovn m uvedenìm do provozu musì b t chladniëka zcela such. Instalace UmÌstÏnÌ chladniëky ChladniËka se m instalovat v dob e vïtranè a suchè mìstnosti. Teplota prost edì se projevuje na spot ebï elektrickèho proudu a na dokonalè funkci spot ebiëe. Proto by chladniëka - nemïla b t vystavena p ÌmÈmu sluneënìmu z enì; - nemïla st t u topn ch tïles, vedle spor ku nebo jin ch zdroj tepla; - mïla st t pouze na mìstï, jehoû okolnì teplota odpovìd klimatickè t ÌdÏ, pro kterou je chladniëka urëena. daj o klimatickè t ÌdÏ najdete na typovèm ötìtku, kter se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru chladniëky. N sledujìcì tabulka informuje, jak okolnì teplota odpovìd p ÌsluönÈ klimatickè t ÌdÏ. Klimatick t Ìda SN N ST T pro rozmezì okolnì teploty +10 aû +32 C +16 aû +32 C +18 aû +38 C +18 aû +43 C Je-li nezbytnï nutnè instalovat chladniëku vedle tepelnèho zdroje, je t eba dodrûet n sledujìcì minim lnì boënì vzd lenosti: - od elektrickèho spor ku 3 cm; - od naftov ch nebo uheln ch kamen 30 cm. Pokud nenì moûno tyto vzd lenosti dodrûet, je t eba mezi kamna a chladniëku zasunout tepelnï izolaënì desku

12 Instalace ChladniËka pot ebuje vzduch P Ìprava ledov ch kostek Vzduch se p iv dì pod dve mi vïtracìmi ötïrbinami v podstavci, odvïtr nì je uskuteënïno podèl zadnì stïny smïrem nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat, nikdy vïtracì otvory nezakr vejte nebo jinak neupravujte. Pozor! Pokud se instaluje chladniëka nap. pod hornì sk ÌÚku, musì b t dodrûena vzd lenost nejmènï 10 cm mezi hornì hranou spot ebiëe a nad nìm umìstïnou Ë stì n bytku. 1. NaplÚte misku na ledovè kostky do 3/4 studenou vodou, misku postavte do zmrazovacìho podnosu nebo do nïkterè z suvky a nechte vodu zmrznout. 2. HotovÈ kostky ledu uvolnìte z misky jejìm kroucenìm nebo misku podrûte kr tce pod tekoucì vodou. Pozor! NeuvolÚujte p ÌpadnÏ p imrzlou misku na ledovè kostky v û dnèm p ÌpadÏ s pouûitìm öpiëat ch nebo ostrohrann ch p edmït. Pouûijte k tèto Ëinnosti radïji drûadlo lûìce nebo podobn p edmït. 1. ObÏ souë sti pro zajiötïnì odstupu od stïny odeberte z p iloûenèho obalu k chladniëce, a upevnïte je podle obr zku naho e na zadnì stranï spot ebiëe, aby tak byla zajiötïna pot ebn vzd lenost od stïny pro odvïtr v nì, nutnè na zadnì stranï chladniëky. Vyrovn nì spot ebiëe ChladniËka musì st t vodorovnï a stabilnï. 1. Nerovnosti podlahy vyrovnejte prosìm zaöroubov nìm nebo vyöroubov nìm obou se izovacìch noûek vp edu s pouûitìm klìëe 13 mm, kter je souë stì dod vky. K tomu odeberte kryt podstavce (viz kapitolu "Doprava chladniëky"). Odmrazov nì ChladÌcÌ prostor se odmrazuje automaticky Odmrazov nì odpovìdajìcì pot ebï v chladicìm prostoru prov dì elektronika se z etelem k hledisku spory energie a co moûno zachov nì konstantnì teploty v tomto prostoru. Podle hodnoty vlhkosti se spouötïjì odmrazovacì f ze vìce nebo mènï Ëasto. Vzhledem k tomu, ûe p i otev enì dve Ì nast v nejvïtöì vp d vlhkosti do chladicìho prostoru, urëuje poëet a doba otev enì dve Ì Ëetnost odmrazovacìch f zì. Voda z tajìcì n mrazy se odchyt v v odtokovèm ûl bku na zadnì stïnï chladìcìho prostoru, odv dì se odtokov m otvorem do odchyt vacì misky na kompresoru a tam se odpa uje. Odmrazov nì mrazicìho prostoru BÏhem provozu a p i otevìr nì dve Ì se sr ûì vlhkost v mrazicìm prostoru jako n mraza, a to p edevöìm naho e uprost ed. Tuto n mrazu odstraúujte Ëas od Ëasu s pouûitìm mïkkè plastovè ökrabky, nap. ökrabky na tïsto. N mraza by se mïla odstranit vûdy tehdy, jestliûe dos hne tlouöùka n mrazy hodnoty p ibliûnï 4 mm; nejmènï vöak je nutno provèst odmrazov nì jednou za rok. Vhodn doba pro odmrazov nì je vûdy tehdy, kdyû je spot ebië pr zdn nebo kdyû je pouze m lo naplnïn. Varov nì! ï Pro urychlenì odmrazovacìho procesu nepouûìvejte û dnè elektrickè topnè nebo tepelnè p Ìstroje a rovnïû û dnè mechanickè nebo umïlè pomocnè prost edky, s v jimkou opat enì, kter jsou uvedena v tomto n vodu k pouûitì spot ebiëe. ï NepouûÌvejte û dnè odmrazovacì spreje, ty mohou b t zdravì ökodlivè a / nebo mohou obsahovat l tky, poökozujìcì plastovè dìly

13 ï Pro zavìr nì s Ëk a fûliì se hodì: plastovè svorky, pryûovè krouûky nebo lepìcì p sky. ï P ed uzav enìm odstraúte ze s Ëk a fûliì stlaëenìm vzduch, neboù ten napom h vysych nì zmrazovanèho zboûì. ï Vytvarujte balìëky do plochèho tvaru, protoûe ty rychleji promrzajì. ï N doby pro zmrazovanè zboûì neplúte aû k hornìmu okraji tekut m nebo kaöovit m obsahem, neboù tekutina p i zmrazov nì jeötï zv öì sv j objem. UpozornÏnÌ pro zkuöebny: SchÈma ukl d nì potravin pro urëov nì zmrazovacìho v konu, p ÌpadnÏ doby akumulace chladu si lze vyû dat p Ìmo od v robce. Skladov nì mraûen ch potravin Pozor! P ed prvnìm naplnïnìm mrazìcìho prostoru jiû zmraûen mi potravinami musì b t dosaûeno pot ebnè skladovacì teploty - 18 C. ï Ukl dejte do mrazniëky pouze zabalenè mraûenè potraviny, aby nevyschly, neztratily svoji chuù a aby se jejich chuù nemohla p en öet na ostatnì uloûenè zboûì. ï Respektujte skladovacì dobu, resp. datum trvanlivosti zmraûen ch produkt. ZmraûenÈ zboûì uloûte pokud moûno do jednotliv ch z suvek rozt ÌdÏnÈ podle druh. TÌm zìsk te lepöì p ehled, zamezìte zbyteënï dlouhèmu otev enì dve Ì a sniûujete proto z roveú spot ebu elektrickèho proudu. Symboly skladovan ch potravin / kalend pro zmrazov nì (nenì k dispozici u vöech model ) ï Symboly na z suvk ch zn zor- ÚujÌ rozliënè druhy zmraûenèho zboûì. ï»ìsla p edstavujì skladovacì dobu v mïsìcìch pro p Ìsluön druh zmraûenèho zboûì. Platnost hornì nebo dolnì hodnoty uveden ch dob skladov nì z visì na kvalitï potraviny a jejì p edchozì pravï p ed zmrazov nìm. Pro potraviny s vysok m podìlem tuku platì vûdy spodnì hodnota. P ipojenì k elektrickè sìti Pro p ipojenì spot ebiëe k elektrickè sìti je nezbytn z suvka s ochrann m kontaktem, instalovan podle platn ch p edpis. Pouûit elektrick obvod musì b t jiötïn pojistkou s minim lnì hodnotou 10 ampèr. Pokud nenì z suvka po instalaci chladniëky jiû p Ìstupn, je nutno vhodnou pravou elektrickè instalace zajistit, aby bylo moûno chladniëku odpojit ze sìtï (nap. s pouûitìm pojistek, jistië, spìnaë LS, podproudovè ochrany nebo podobn ch za ÌzenÌ s minim lnìm rozev enìm kontakt 3 milimetry). 1. P ed uvedenìm do provozu si na typovèm ötìtku chladniëky zkontrolujte, zda p ipojovacì napïtì a druh proudu odpovìdajì hodnot m elektrickè sìtï v mìstï, kde je spot ebië instalov n. Nap Ìklad: AC V 50 Hz nebo V ~ 50 Hz (to znamen napïtì 220 aû 240 volt st Ìd. proudu, kmitoëet 50 Hz). Typov ötìtek se nach zì vlevo ve vnit nìm prostoru spot ebiëe. Pozor: Jestliûe se sìùov p ipojovacì vodië tohoto spot ebiëe poökodì, musì jej nahradit naöe servisnì sluûba nebo podobnï kvalifikovanì pracovnìci, aby se tak zamezilo p ÌpadnÈmu ohroûenì uûivatele. Varov nì: V û dnèm p ÌpadÏ se nesmì spot ebië p ipojit na elektronickou "z strëku pro öet enì energie" a na st ÌdaË, kterè p ev dïjì stejnosmïrn proud na st Ìdav proud 230 V (nap. sol rnì soustavy, lodnì sìtï). Z mïna zavïöenì dve Ì Pokud to vyûaduje mìsto umìstïnì chladniëky, je moûno zavïöenì dve Ì zamïnit zprava (stav p i dod nì spot ebiëe) doleva. Varov nì! V pr bïhu pracì na z mïnï zavïöenì dve Ì nesmì b t chladniëka p ipojena do elektrickè sìtï. P ed zapoëetìm pracì vyt hnïte vûdy sìùovou z strëku ze z suvky. 1. Otev ete dve e mrazicìho prostoru a vyt hnïte kryt podstavce smïrem dop edu. P emìstïte krytku uloûenì dve Ì na krytu podstavce zleva doprava

14 Z mïna zavïöenì dve Ì 2. P i zav en ch dve Ìch mrazicìho prostoru vyöroubujte örouby s k Ìûovou hlavou z dolnìho uloûenì dve Ì a odeberte uloûenì dve Ì dol. 3. Zav ete dve e mrazicìho prostoru. Otev ete dve e chladicìho prostoru a vyöroubujte upev- ÚovacÌ örouby pro samozavìracì mechanismus naho e na dve Ìch zmrazovacìho prostoru. 4. P esaôte vodìcì Ëep z pravèho otvoru do levèho otvoru. SejmÏte opatrnï dve e mrazicìho prostoru dop edu a postavte je na stranu. 5. Odöroubujte st ednì uloûenì dve Ì. 6. SejmÏte opatrnï dve e chladicìho prostoru dop edu a postavte je na stranu. 7. Vyöroubujte upevúovacì örouby pro samozavìracì mechanismus dole na dve Ìch chladicìho prostoru. Zmrazov nì KromÏ nejspodnïjöì z suvky, kter slouûì pouze ke skladov nì, jsou vöechny ostatnì z suvky ve zmrazovacìm prostoru vhodnè pro zmrazov nì potravin. Pozor! ï P ed zmrazov nìm potravin musì b t SKUTE»N teplota v mrazicìm prostoru - 18 C nebo chladnïjöì. ï Respektujte zmrazovacì v kon spot ebiëe, uveden na typovèm ötìtku. ZmrazovacÌ v kon je maxim lnì mnoûstvì Ëerstv ch potravin, jeû je moûno zmrazit bïhem 24 hodin. Pokud zmrazujete postupnï po nïkolik dnì, sniûte laskavï mnoûstvì potravin, uvedenè na typovèm ötìtku, pouze na 2/3 aû 3/4 tohoto mnoûstvì. ï P i zmrazov nì vïtöìch mnoûstvì potravin uloûte chladicì akumul tor vp edu do hornì z suvky v mrazicìm prostoru. ï Potraviny, kterè byly jiû jednou rozmraûenè, nezmrazujte v û dnèm p ÌpadÏ podruhè bez dalöìho zpracov nì (tepeln prava na hotov pokrm). 1. P i vyuûitì maxim lnì zmrazovacì kapacity stisknïte 24 hodin p ed zmrazov nìm tlaëìtko FROSTMATIC, p i menöìm mnoûstvì potravin postaëuje stisknout tlaëìtko 4 aû 6 hodin p edem. SvÌtÌ ûlut kontrolka. TlaËÌtko FROSTMATIC nenì nutnè stisknout p i zpracov nì mal ch zmrazovan ch mnoûstvì potravin aû do hmotnosti 3 kg. 2. P ed zmrazov nìm je vhodnè vöechny potraviny vzduchotïsnï zabalit, aby nemohly vyschnout, neztratily svoji chuù a aby neovlivnily p enosem chuti jinè zmraûenè potraviny. Pozor! Nedot kejte se zmraûen ch potravin mokr ma rukama. Mohly by v m k nim p imrznout prsty. 3. ZabalenÈ potraviny uloûte do z suvek. NezmraûenÈ zboûì se nesmì dot kat jiû zmraûen ch potravin, kterè by se tìm mohly rozmrazit. Elektronika spot ebiëe vypne funkci FROSTMATIC automaticky po uplynutì asi 50 hodin. élut kontrolka zhasne. Funkci FROSTMATIC m ûete takè p eruöit ruënï, kdyû znovu stisknete tlaëìtko FROSTMATIC. Rady ï Pro balenì zmrazovanèho zboûì jsou vhodnè: - zmrazovacì s Ëky a fûlie z polyetylènu; - speci lnì n doby na zmrazovanè zboûì; - hlinìkovè fûlie, zvl ötï silnè

15 Z mïna zavïöenì dve Ì Spr vnè ukl d nì potravin V chladicìm prostoru vznikajì vlivem fyzik lnìch podmìnek r znè teplotnì oblasti. NejchladnÏjöÌ oblast se nach zì na nejspodnïjöì ukl dacì ploöe nad n dobami pro ovoce a pro zeleninu. TeplejöÌmi oblastmi jsou hornì ukl dacì plochy a vnit nì ukl dacì p ihr dky na dve Ìch. Vedle zobrazen p Ìklad uspo d nì ukazuje, na kterèm mìstï v chladicìm prostoru existujì vhodnè teploty pro r znè druhy potravin. V nejspodnïjöì z suvce mrazicìho prostoru by se nemïlo zmrazovat, n brû pouze skladovat zmraûenè potraviny. Potraviny se majì ukl dat do chladìcìho prostoru vûdy zakrytè nebo zabalenè, aby se tak zabr nilo jejich vysych nì a p en öenì aroma nebo chuti na jinè chlazenè zboûì. Pro balenì potravin jsou vhodnè: - s Ëky a fûlie z polyetylènu, udrûujìcì Ëerstvost; - plastovè n dobky s vìkem; - speci lnì krytky z plastu s pryûov m p skem; - hlinìkovè fûlie. 8. P esaôte hornì vodìcì Ëep doleva. 9. Odöroubujte hornì nosië rukojeti od tyëe (1). Odöroubujte spodnì nosië rukojeti od dve Ì (2). 10. Odöroubujte hornì nosië rukojeti od dve Ì (3) a p iöroubujte dole vpravo na dve e (4). Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohly poökodit. 11. Seöroubujte nosië rukojeti s tyëì otoëenè o 180 s dve mi (5) a namontovan m nosiëem rukojeti (6). Pozor! ärouby se nesmïjì utahovat p Ìliö pevnï (max. 2 Nm), rukojeti dve Ì by se mohly poökodit. 12. P iöroubujte samozavìracì mechanismus dole vlevo na dve e chladicìho prostoru

16 Z mïna zavïöenì dve Ì Vnit nì vybavenì 13. Dve e chladicìho prostoru opatrnï nasuúte na hornì vodìcì Ëep a zav ete je. 14. NasuÚte st ednì uloûenì dve Ì vlevo dole ve dve Ìch chladicìho prostoru a p iöroubujte je na sk ÌÚ. P estaviteln vïtracì m Ìûka nad n dobou pro ovoce a zeleninu umoûúuje lepöì cirkulaci vzduchu a tìm i zachov nì delöì trvanlivosti potravin. UkladaË pro l hve Pokl dejte l hve do ukl daëe hrdlem smïrem dop edu. 15. P iöroubujte samozavìracì mechanismus naho e vlevo na dve e mrazicìho prostoru, dve e mrazicìho prostoru opatrnï nasuúte na st ednì ukl dacì Ëep a zav ete je. 16. NasaÔte a p iöroubujte vlevo dole do dve Ì mrazicìho prostoru dolnì uloûenì dve Ì s vodìcìm Ëepem. 17. Otev ete dve e mrazicìho prostoru a nasaôte kryt podstavce. Pozor: NepoökoÔte p itom (pokud existuje) dve nì kontakt. Pozor: Ve vodorovnè poloze ukl dejte pouze neotev enè l hve. P i skladov nì naëat ch lahvì je moûno postavit ukladaë lahvì do öikmè polohy. 1. P itom vyt hnïte ukladaë lahvì dop edu tak daleko, aû jej lze natoëit nahoru, a potom zasuúte p ednì uloûenì do nejbliûöì vyööì rovnï. Drû k lahvì Drû k lahvì je uloûen v p ihr dce pro l hve. Drû k slouûì jako ochrana jednotliv ch lahvì proti p evrhnutì a lze jej stranovï p esunovat

17 Vnit nì vybavenì Ukl dacì plochy Ukl dacì plocha v nejspodnïjöìch vodìtk ch nad n dobou pro ovoce a pro zeleninu musì z st vat v tèto poloze st le, aby se zachovalo uloûenè ovoce a zelenina delöì dobu ËerstvÈ. OstatnÌ ukl dacì plochy jsou v ökovï p estavitelnè: 1. P itom povyt hnïte ukl dacì plochu tak daleko dop edu, aû je moûno ji vych lit nahoru nebo dol a vyjmout. 2. NasazenÌ do jinè v öky se provede v obr cenèm po adì. UloûenÌ vysokèho chlazenèho zboûì: 1. VyjmÏte p ednì polovinu dvoudìlnè sklenïnè ukl dacì plochy, a zasuúte plochu do jinè v ökovè rovnï. TÌm zìsk te prostor k tomu, abyste mohli na nejbliûöì spodnì ukl dacì plochu postavit vysokè chlazenè zboûì. VariabilnÌ vnit nì vybavenì dve Ì Podle pot eby je moûno ukl dacì p ihr dky dve Ì vyt hnout smïrem nahoru, a p emìstit je do jin ch poloh. N doba na ovoce a zeleninu N dobu na ovoce a na zeleninu je moûno s pouûitìm nastaviteln ch dïlìcìch p ÌËek rozdïlovat. 1. Velkou dïlìcì p ep ûku nasaôte podle volby do st edu nebo na levou stranu n doby na ovoce a zeleninu. Popis spot ebiëe Pohled na chladniëku (r znè modely) a b c d e f g h i j k Ovl dacì panel a kontrolnì prvky P ihr dka s klapkou na m slo a s ry Dve nì ukl dacì plochy P ihr dka na l hve N doba na ovoce a na zeleninu Ukl dacì prostor pro l hve Ukl dacì plochy Z suvka pro zmrazenè potraviny (pouze ke skladov nì) P i odmrazov nì slouûì nejspodnïjöì z suvka takè jako z chytn prostor pro vodu z tajìcì n mrazy. Z suvky pro zmrazenè potraviny (pro skladov nì i zmrazov nì) ZmrazovacÌ podnos Typov ötìtek 28 17

18 Popis spot ebiëe ZmrazovacÌ podnos ZmrazovacÌ podnos se nach zì pod hornì z suvkou v mrazìcìm prostoru. Na zmrazovacìm podnosu lze samostatnï p edem zmrazovat nap. jahody. P ednost: Jahody se nerozmaëkajì, z stane zachov n jejich p vodnì tvar. ZmrazenÈ jahody je n slednï moûno v porcovan ch obalech uloûit do z suvek. ChladicÌ akumul tor ChladicÌ akumul tor se dod v jako souë st spot ebiëe. P i p eruöenì dod vky elektrickèho proudu nebo p i poruöe spot ebiëe prodluûuje chladicì akumul tor o nïkolik hodin dobu, neû se zmrazenè zboûì nep ÌpustnÏ oh eje. ChladicÌ akumul tor chladì nejlèpe tehdy, kdyû je uloûen vp edu v hornì z suvce. P i rozmrazov nì spot ebiëe se uloûì chladicì akumul tor nahoru na zmraûenè potraviny, pokud jsou vyjmuty z chladniëky. ChladicÌ akumul tor je moûno pouûìt p echodnï takè jako chladicì prvek v termotaök ch. P i zmrazov nì chladicìho akumul toru dodrûte instrukce, uvedenè v odstavci "P ed uvedenìm do provozu". 1. V straûnou zvukovou signalizaci je moûno vypnout s pouûitìm tlaëìtka VYPNUTÕ V STRAHY. Ukazatel teploty pro mrazìcì prostor p estane blikat a zobrazuje nejvyööì teplotu, kterè bylo v mrazìcìm prostoru dosaûeno bïhem teplotnì v strahy. Po uplynutì p ibliûnï 5 sekund se p epne ukazatel teploty opït na aktu lnì teplotu mrazìcìho prostoru. Jakmile se snìûì teplota v mrazìcìm prostoru pod hodnotu -11 C, v straûn signalizace se automaticky vypne.»erven v straûn kontrolka a ukazatel teploty d le blikajì. Pozor! P i podez enì na okolnost, ûe se uloûenè zboûì Ë steënï nebo zcela rozmrazilo, byste mïli, vûdy podle vzniklèho zah tì, p ezkouöet kvalitu uloûen ch potravin a jejich dalöì pouûitì. TakovÈ zv öenì teploty je p ÌpadnÏ zp sobeno: - p Ìliö Ëast m nebo dlouh m otevìr nìm dve Ì; - ukl d nìm vïtöìch mnoûstvì tepl ch potravin do spot ebiëe; - vysok mi teplotami prost edì, v nïmû je spot ebië instalov n;. - poruchou funkcì spot ebiëe. Poruchy funkce Jestliûe identifikovala elektronika spot ebiëe technickou z vadu, kterou musì odstranit servisnì sluûba, ukazatel teploty zobrazuje: - pro poruchu v chladicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno na ukazateli teploty pro chladicì prostor, - pro poruchu v mrazicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno na ukazateli teploty pro mrazicì prostor. OtevÌr nì dve Ì mrazicìho prostoru Jestliûe se zav ou dve e mrazicìho prostoru spot ebiëe, kter se nach zì v provozu, pak je nelze okamûitï opït otev Ìt, neboù nejprve vznikne v mrazìcìm prostoru vakuum, kterè udrûuje dve e aû do vyrovn nì tlaku zav enè. Po nïkolika minut ch je moûno dve e opït otev Ìt

19 Popis spot ebiëe KontrolnÌ a informaënì systèm KontrolnÌ a informaënì systèm tvo Ì ukazatele teploty, optick v straûn indikace a akustickè v straûnè za ÌzenÌ. SystÈm varuje: - p i uv dïnì spot ebiëe do provozu (jestliûe jeötï nenì dosaûeno skladovacì teploty); - p i otev en ch dve Ìch spot ebiëe; - jestliûe je teplota v chladicìm nebo v mrazicìm prostoru p Ìliö vysok ; - p i poruch ch funkcì spot ebiëe. V straha "otev enè dve e" P i otev en ch dve Ìch chladicìho nebo mrazicìho prostoru blik Ëerven v straûn ukazatel a zaznì v straûn signalizace - p i otev en ch dve Ìch mrazicìho prostoru po uplynutì cca 80 sekund, - p i otev en ch dve Ìch chladicìho prostoru po uplynutì cca 5 minut. Jestliûe pot ebujete pro ukl d nì a urovn v nì chlazenèho, resp. mraûenèho zboûì vìce Ëasu, m ûete v straûnou akustickou signalizaci vypnout stisknutìm tlaëìtka VYPNUTÕ V STRAHY. Pokud jsou dve e otev eny nad le, zaznì v straûn akustick signalizace po uplynutì p ÌsluönÈho ËasovÈho intervalu znovu. P i zav enì dve Ì Ëerven v straûn kontrolka zhasne. Ovl dacì panel 1 TlaËÌtko ZAP / VYP a kontrolka sìtï (zelen ) 2 Ukazatel teploty pro chladìcì prostor 3 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v chladicìm prostoru 4 TlaËÌtko funkce COOLMATIC, s kontrolkou pro zapnutou funkci COOLMATIC (ûlut ) ï COOLMATIC pro intenzivnì chlazenì v chladicìm prostoru 5 TlaËÌtko funkce FROSTMATIC, s kontrolkou pro zapnutou funkci FROSTMATIC (ûlut ) ï FROSTMATIC pro rychlè zmrazov nì v mrazicìm prostoru 6 Ukazatel teploty pro mrazìcì prostor 7 TlaËÌtka pro nastavov nì teploty v mrazicìm prostoru 8 TlaËÌtko VYPNUTÕ V STRAHY s Ëervenou v straûnou kontrolkou (viz odstavec "KontrolnÌ a informaënì systèm") TeplotnÌ v straha Pro chladicì prostor: Jakmile se zv öì teplota v chladicìm prostoru nad hodnotu + 11 C, blik v straûn Ëerven kontrolka a zaznì v straûn akustick signalizace. 1. V straûnou zvukovou signalizaci je moûno vypnout s pouûitìm tlaëìtka VYPNUTÕ V STRAHY. Kdyû teplota v chladicìm prostoru klesne pod hodnotu + 12 C, v straûn kontrolka a v straûn akustick signalizace se automaticky vypnou. Pro mrazicì prostor: Jakmile se zv öì teplota v chladicìm prostoru nad hodnotu -12 C, blik v straûn Ëerven kontrolka a zaznì v straûn akustick signalizace. P ÌdavnÏ blik ukazatel teploty pro mrazicì prostor

20 Popis spot ebiëe TlaËÌtka pro nastavenì teploty ZapnutÌ pro dovolenou Teplota se nastavuje pomocì tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) a "-" (CHLADNÃJäÕ). TlaËÌtka jsou ve spojenì s ukazatelem teploty. ï StisknutÌm jednoho z obou tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ) se p epne ukazatel teploty ze SKUTE»N teploty (ukazatel teploty svìtì) na POéADOVANOU teplotu (ukazatel teploty blik ). ï S kaûd m dalöìm stisknutìm na jedno z obou tlaëìtek se mïnì POéADOVAN teplota o 1 C. ï Jestliûe se nestiskne û dnè tlaëìtko, p epne se ukazatel teploty po kr tkè dobï (cca 5 sekund) automaticky opït zpït na SKUTE»NOU teplotu. POéADOVAN teplota znamen : Teplota, kterè m b t dosaûeno v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. POéADOVAN teplota je indikov na blikajìcìmi ËÌslicemi. SKUTE»N teplota znamen : Ukazatel teploty zobrazuje teplotu, kter moment lnï skuteënï existuje v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru. SKUTE»N teplota se zobrazuje trvale svìtìcìmi ËÌslicemi. P i zapnutè funkci COOLMATIC, p ÌpadnÏ FROSTMATIC nenì moûno mïnit nastavenì teploty pro chladicì, resp. pro mrazìcì prostor. Ukazatel teploty Ukazatel teploty m ûe zobrazovat vïtöì poëet informacì. ï P i norm lnìm provozu se zobrazuje teplota, kter moment lnï existuje v chladicìm, resp. v mrazìcìm prostoru (SKUTE»N teplota). ï BÏhem nastavov nì teploty se zobrazuje blik nìm teplota v chladìcìm prostoru, resp. v mrazicìm prostoru v tomto okamûiku nastavovan (POéADOVAN teplota). ï Existuje-li ve spot ebiëi porucha, pak se objevì na ukazateli teploty: - pro poruchu v chladicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno v ukazateli teploty pro chladicì prostor; - pro poruchu v mrazicìm prostoru Ëtverec nebo pìsmeno v ukazateli teploty pro mrazicì prostor. P i zapnutì pro dovolenou ËinÌ zad nì POéADOVAN teploty pro chladicì prostoru + 15 C.M te tìm moûnost - aniû by doch zelo k tvo enì pachu nebo plìsnï - ponechat p i delöì nep Ìtomnosti v bytï (nap. bïhem dovolenè) pr zdn chladicì prostor mìsto otev en rovnïû v zav enèm stavu. P ednost: NenÌ jiû moûnè ne myslnè zav enì dve Ì chladniëky, p ÌpadnÏ p iraûenì dve Ì nedopat enìm osobami, kterè majì bïhem vaöì nep Ìtomnosti p Ìstup do vaöich obytn ch prostor. Bez zapnutì pro dovolenou by mïlo zav enì dve Ì za n sledek vytv enì pachu a plìsnì ve vnit nìm prostoru chladniëky. 1. K zapnutì funkce pro dovolenou stisknïte jedno z tlaëìtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ). Ukazatel teploty se p epne a zobrazuje blik nìm moment lnï nastavovanou POéADOVANOU teplotu. 2. StisknÏte tlaëìtko "+" (TEPLEJäÕ) tolikr t, dokud se nezobrazì na ukazateli teploty pìsmeno H (pro Holiday = dovolen ). Na ukazateli teploty se mïnì zobrazen teplota do + 8 C v krocìch po 1 C. Za hodnotou + 8 C n sleduje hodnota + 15 C, na ukazateli je pìsmeno H. NynÌ se nach zì chladicì prostor v energeticky spornèm reûimu pro dobu dovolenè. Pozor! Neskladujte û dnè zboûì v chladicìm prostoru, pokud je v provozu zapnutì pro dobu dovolenè. Teplota se bïhem zapnutì pro dobu dovolenè reguluje na hodnotu p ibliûnï +15 C. To je pro uchov nì potravin teplota p Ìliö vysok. Pro p epnutì chladicìho prostoru opït do norm lnìho provozu stisknïte tlaëìtko "-" (CHLADNÃJI)

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více