Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy. STATUT POO OS TOK VEBA. org cz0523

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy. STATUT POO OS TOK VEBA. org.10-1030-cz0523"

Transkript

1 Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy. STATUT POO OS TOK VEBA org cz0523 Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat a zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění, vydává POO OS TOK VEBA tento Statut. Statut POO OS TOK VEBA (dále jen POO) je vydáván na základě stanov odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (dále jen OS TOK) schválených VII. sjezdem OS TOK, který se konal v Praze ve dnech prosince 2012 a dalších dokumentů schválených Sjezdem a Plénem OS TOK. Jednotlivá ustanovení jsou závazná pro všechny orgány a členy POO. Účinný od

2 Kapitola I. Základní ustanovení Oficiální název: Používaná zkratka: Působnost: Organizační číslo: Sídlo: Podniková odborová organizace odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy VEBA POO OS TOK VEBA POO OS TOK VEBA působí při a.s. Veba Broumov, textilní závody IČO CZ0523 Přadlácká 89, BROUMOV IČO: DIČ: CZ POO OS TOK VEBA (dále jen POO) sdružuje: Kapitola II. Podniková odborová organizace členy řádné (zaměstnance a.s. Veba) členy stálé (bývalé zaměstnance, důchodce, členy pobírající rodičovský příspěvek) individuální členy (zaměstnance jiných zaměstnavatelů) čestné členy POO je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet. Má právní subjektivitu delegovanou jí při registraci na Odborovém svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (dále jen OS TOK). Je oprávněna vlastnit a nabývat majetek a užívat jej k plnění svých úkolů a zajištění své činnosti. Má oprávnění vstupovat do smluvních vztahů s fyzickými a právnickými osobami. V rámci své činnosti vytváří podmínky pro prosazování práv a požadavků svých členů v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, pracovních a životních podmínek včetně bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci, kolektivního vyjednávání, kultury, vzdělávání, tělovýchovné, sportovní. Provozuje rekreaci dětí a dospělých včetně zařízení sloužících k rekreaci členů POO a jejich rodinných příslušníků. K tomuto účelu POO používá vlastních finančních prostředků a poplatků účastníků akcí pořádaných POO (rekreace, zájezdy apod.). Majetek POO je po dobu jeho existence nedělitelný. POO nemá žádné další vnitřní organizační jednotky s právní subjektivitou. Jménem POO je oprávněn jednat a navenek organizaci zastupovat předseda anebo místopředseda anebo jimi pověřený člen PV POO

3 POO zajišťuje zejména: činnost POO - jízdné, školení, vzdělávání, odborové schůze, občerstvení, organizační výdaje podpory pro členy POO ze Zajišťovacího fondu OS TOK (viz Statut Zajišťovacího fondu OS TOK) věcné a finanční dary členům POO - jubilea, Den matek, vánoce apod. (viz Zásady hospodaření POO) poskytování funkčních požitků, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr kulturní a společenské akce, zájezdy, rekreace s příspěvkem pro členy POO a jejich rodinné příslušníky sponzorské dary pro zájmové a společenské organizace provoz vlastních rekreačních zařízení v Krkonoších (2x), Adršpachu a Janovičkách se základními službami a zajištěním povlečení za smluvní ceny pronájem části nemovitosti v Polici nad Metují (Hvězda) nákup movitých a nemovitých věcí pro činnost POO prodej nevyužitých a nepoužitelných věcí uzavírání nájemních smluv a smluv o opravách, údržbě a správě nemovitostí POO POO každoročně vypracovává Zásady hospodaření POO. Kapitola III. Struktura odborových orgánů POO Podniková odborová organizace má tyto odborové orgány: Podnikovou odborovou konferenci (POK) Podnikový výbor (PV POO) Revizní komisi (RK POO) Podniková odborová konference (POK) Kapitola IV. Kompetence jednotlivých orgánů Je nejvyšším orgánem POO. Je složena z 14 stálých delegátů POK, předsedy POO, místopředsedy POO a jednatele POO - všichni s hlasem rozhodujícím. Konference se účastní také členové PV POO a členové RK POO - a to s hlasem poradním. Stálí delegáti POK, předseda POO, místopředseda POO a jednatel POO, členové PV POO, a členové RK POO jsou voleni dle Volebního řádu POO

4 Podniková odborová konference má zejména tyto kompetence: volí mandátovou, návrhovou a volební komisi projednává a schvaluje Statut POO, Volební řád POO projednává a schvaluje Rozpočet POO, čerpání rozpočtu POO, Zásady hospodaření POO, Zprávu o hospodaření s prostředky POO projednává a schvaluje Podnikovou kolektivní smlouvu a.s. Veba či tuto pravomoc deleguje projednává a schvaluje zásadní materiály související s činností POO rozhoduje o organizační struktuře POO rozhoduje o zániku POO volí předsedu POO, místopředsedu POO, jednatele POO, zástupce členů POO do 35 let a zástupce seniorů POO dle Volebního řádu schvaluje uvolnění funkcionáře pro výkon odborové funkce volí 3 členy RK POO dle Volebního řádu rozhoduje o vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky (po konzultaci s orgány OS TOK) POK je svolávána nejméně 2krát ročně, může být svolána i z podnětu revizní komise. Svolává ji a organizačně zajišťuje PV POO. POK rozhoduje většinou hlasů. Podmínkou usnášeníschopnosti POK je přítomnost více jak 50% delegátů s hlasem rozhodujícím (tj. stálých delegátů POK, předsedy POO, místopředsedy POO a jednatele POO). Z každé POK se pořizuje zápis. Podnikový výbor (PV POO) Podnikový výbor zabezpečuje činnost POO. Je tvořen 7 zástupci úseků POO, předsedou POO, místopředsedou POO a jednatelem POO, zástupcem členů POO do 35 let a zástupcem seniorů POO - zvolených v souladu s Volebním řádem. Předseda RK POO se účastní jednání PV POO s hlasem poradním. Členové PV POO (zástupci úseků) jsou voleni dle Volebního řádu POO. Zastupují členy POO příslušného úseku. S vedoucím (vedoucími) příslušného provozu (odboru) jednají o otázkách dotýkajících se pracovníků provozu (odboru), řeší i otázky bezpečnosti práce v okruhu své působnosti. S příslušným vedoucím (vedoucími) provozu (odboru) se schází nejméně 1x za 8 týdnů. PV POO je příslušným odborovým orgánem, který spolurozhoduje se zaměstnavatelem v souladu s ustanoveními ZP v platném znění a ve smyslu platných právních předpisů a stanov OS TOK. PV POO je oprávněn nakládat s účtem POO (popřípadě tuto pravomoc delegovat). PV POO mezi podnikovými odborovými konferencemi zajišťuje a řídí činnost POO, vystupuje jejím jménem a vyjadřuje se jménem jejích členů. Je příslušným odborovým orgánem ke kolektivnímu vyjednávání ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání. PV POO je svoláván nejméně 8krát ročně, svolává jej předseda POO anebo místopředseda POO

5 Podnikový výbor má tyto kompetence: svolává POK připravuje a předkládá POK návrh rozpočtu, Zásady hospodaření a výsledky hospodaření POO zabezpečuje registraci POO jmenuje osoby oprávněné nakládat s účtem POO ustavuje skupinu pro kolektivní vyjednávání a připravuje podklady pro kolektivní vyjednávání projednává plnění závazků podnikové kolektivní smlouvy a při neplnění navrhuje další postup řešení ustavuje komise POO je příslušným orgánem k projednávání pracovně právních záležitostí zaměstnanců a otázek bezpečnosti práce řídí se Zásadami hospodaření POO a rozhoduje o poskytování darů členům odborové organizace za další činnost pro odborovou organizaci bez zbytečných odkladů projednává a navrhuje opatření při zjištěných nedostatcích v hospodaření POO schvaluje mzdu či funkční požitky místopředsedy POO, jednatele POO a hospodáře POO potvrzuje hospodáře POO - na návrh předsedy POO anebo místopředsedy POO kontroluje správu nemovitostí POO stanovuje výši příspěvku za pobyt na chatách POO projednává a schvaluje návrhy na sociální podporu schvaluje přijetí nového řádného člena POO, schvaluje individuální členství rozhoduje o způsobu zastupování členů POO u jiného zaměstnavatele než je a.s. Veba, ustavuje zde dílenské výbory zabezpečuje školení odborových funkcionářů POO jedná se zaměstnavatelem o otázkách týkajících se zaměstnanců dle potřeby organizuje zjišťování názorů členské základny POO vydává odborový Zpravodaj POO nominuje kandidáty do pracovních skupin, komisí apod. v rámci OS TOK nominuje kandidáta POO na člena dozorčí rady zastupujícího zaměstnance (tam kde POO působí) nominuje dva zástupce POO do 35 let do Rady mladých OS TOK Revizní komise (RK POO) Na POK je volena revizní komise. Revizní komise se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami OS TOK, usnesením POK, Zásadami hospodaření POO s odborovými prostředky a Zásadami činnosti revizních komisí schválenými VII. sjezdem OS TOK. Ze své činnosti se zodpovídá POK a v období mezi POK podnikovému výboru POO. Revizní komise má tři členy. Ze svého středu si členové volí předsedu. Revizní komise kontroluje, jak je realizován výkon hospodaření s finančními prostředky a majetkem POO. Provádí pravidelnou kontrolu hospodaření minimálně 2krát ročně. Výsledky kontrol, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků, předkládá podnikovému výboru. PV POO zprávu projedná a přijme ke zjištěným nedostatkům opatření k jejich odstranění. Následně je - 5 -

6 o výsledku kontrol informována POK. Předseda RK POO je povinen svolat zasedání revizní komise vždy, požádá-li o to kterýkoliv z členů revizní komise. Revizní komise může dát podnět ke svolání mimořádné POK. Kapitola V. Odborový funkcionáři Statutární zástupci předseda POO a místopředseda POO Předseda i místopředseda jsou statutárními zástupci POO. Zastupují POO navenek, zajišťují a koordinují její činnost. V případě dlouhodobé nepřítomnosti statutárních zástupců bude jejich zastupováním písemně pověřen některý z členů PV POO nebo jiný člen POO. Předseda POO a místopředseda POO se řídí dokumenty POO, rozhodnutími POK a PV POO (v působnosti jejich pravomocí). Jsou voleni POK dle Volebního řádu. Svolávají a řídí PV POO. Činí nezbytná operativní rozhodnutí v rámci věcné působnosti PV POO. Z pověření PV POO jednají s vedením a.s. Veba a vedoucími jednotlivých provozů jako příslušný odborový orgán (PV POO). Předseda POO anebo místopředseda POO podepisuje schválenou PKS a dodatky PKS. Podepisuje smlouvy a dohody uzavírané POO, dokumenty POO. Uzavírá dohody o práci konané mimo pracovní poměr pro POO. Předkládá PV POO návrhy na finanční dary a odměny členům POO. Navrhuje PV POO personální obsazení místa hospodáře POO. Předseda POO a místopředseda POO odvolávají z funkce hospodáře POO. Podpisové vzory statutárních zástupců a otisk razítek je přílohou číslo 1 tohoto Statutu. Předseda POO Řídí práci místopředsedy POO a jednatele POO. Navrhuje mzdu či funkční požitky pro místopředsedu POO, jednatele POO a hospodáře POO. Rozhoduje o výši pracovního úvazku jednatele POO. Předseda POO je uvolněný pro výkon odborové funkce a jeho mzda činí dvojnásobek průměrné měsíční mzdy a.s. Veba v předcházejícím roce. Mzda předsedy POO se každoročně stanovuje k příslušného roku. Předseda POO je oprávněn jménem POO zmocnit další osobu k určitému jednání - úkonu (zmocnění). Místopředseda POO Zastupuje předsedu POO a ve své činnosti je řízen předsedou POO. Je volen POK může být zároveň i členem PV POO zvoleným jako zástupce úseku a může současně vykonávat jinou funkci, spojenou s hospodařením organizace

7 Zástupce členů POO do 35 let Je volen dle Volebního řádu POO a je členem PV POO. Zastupuje v PV POO členy POO do 35 let. Zástupcem seniorů POO Je volen dle Volebního řádu POO a je členem PV POO. Zastupuje v PV POO členy - seniory a individuální členy POO. Jednatel POO Místo jednatele je zřizováno dle potřeby PV POO. O zřízení nebo zrušení a obsazení místa jednatele požádá předseda POO anebo místopředseda POO podnikovou odborovou konferenci. Jednatel je volen POK. Ve své činnosti je řízen předsedou POO a místopředsedou POO. Hospodář POO Hospodář POO zajišťuje kompletní vedení účetnictví POO a evidenci členské základny POO. Dle pokynů předsedy POO anebo místopředsedy POO provádí běžné platby POO, vede pokladnu POO a zajišťuje uložení finančních prostředků POO. Řídí se Zásadami hospodaření POO, Rozpočtem POO a rozhodnutími PV POO. Zastává údržbu a správu nemovitostí (objednávky, propagace, prádlo, platby, evidence, účetnictví, revize zařízení nemovitostí, spolupráce se správci, jednání s partnery obce, úřady, poskytovatelé služeb, dodavatelé, apod.) Obsazení místa hospodáře POO navrhuje předseda POO anebo místopředseda POO, potvrzuje PV POO. Odvolání hospodáře POO je v pravomoci předsedy POO a místopředsedy POO. V případě zdvojení funkce, je uvolněný pro výkon odborové funkce a jeho mzda činí 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy v a.s. Veba v předcházejícím roce (stanovuje se k příslušného roku). Dílenské organizace Kapitola VI. Dílenské organizace POO, individuální a čestné členství v POO Na základě rozhodnutí PV POO jsou vytvářeny dílenské organizace POO OS TOK VEBA u jiného zaměstnavatele (např. s.r.o. s majetkovou účastí a.s. Veba apod.). Členové dílenské organizace volí svého důvěrníka, který je zároveň členem PV POO a stálé delegáty POK (dle volebního řádu POO). Důvěrník dílenské organizace vystupuje u svého zaměstnavatele jako příslušný odborový orgán, který spolurozhoduje se zaměstnavatelem v souladu s ustanoveními ZP a ostatních zákonů a vyhlášek mimo kolektivní vyjednávání. Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem vede předseda POO anebo místopředseda POO. Oprávnění uzavřít a podepsat KS má předseda POO anebo místopředseda POO. Členové dílenské organizace mají práva a povinnosti členů POO OS TOK VEBA

8 Individuální členství v POO POO sdružuje individuální členy zaměstnané u jiných zaměstnavatelů. Individuální členové mají práva a povinnosti řádných členů POO mimo práva volebního. Čestné členství v POO POO sdružuje čestné členy. Čestné členství vzniká nástupem pobytu na chatu POO a je na dobu určitou. Ukončením pobytu čestné členství končí. Čestní členové mají právo být ubytováni na chatách POO při dodržení všeobecných smluvních podmínek v platném znění. Čestní členové nemají žádná jiná práva ani povinnosti řádných, stálých či individuálních členů POO. Kapitola VII. Zajišťovací fond OS TOK POO poskytuje svým členům podpory v případě zvláštních sociálních situací ze Zajišťovacího fondu OS TOK. (viz Statut Zajišťovacího fondu OS TOK schválený VII. sjezdem OS TOK). Kapitola VIII. Hospodaření podnikové odborové organizace Zdrojem příjmů POO jsou členské příspěvky členů, úroky z běžného účtu a termínovaných vkladů, nájemné z nemovitosti Hvězda, příspěvky členů na údržbu nemovitostí při pobytu na chatách POO, poplatky účastníků rekreace, zájezdů, případně jiné mimořádné výnosy. Použití těchto finančních prostředků se řídí vlastními Zásadami hospodaření POO s odborovými prostředky. POO má vlastní účty u peněžního ústavu. Nakládání s prostředky POO je řízeno Rozpočtem POO, který je schvalován v 1. čtvrtletí příslušného roku na POK. Podniková odborová organizace má vypracovány vlastní Zásady hospodaření POO s odborovými prostředky, které jsou každoročně schvalovány v 1. čtvrtletí příslušného roku POK. Výše měsíčního členského příspěvku činí: u členů v pracovním poměru 1 procento z jejich čistého měsíčního příjmu. Čistý příjem zaměstnance je stanoven jako rozdíl hrubé mzdy a odvodů na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a daně ze mzdy. Součástí čistého příjmu jsou rovněž dávky z nemocenského pojištění. měsíční členský příspěvek u osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) je stanoven ve výši 150,-Kč. u všech individuálních členů činí výše měsíčního členského příspěvku 120,-Kč. Výše této částky bude každoročně upravována Předsednictvem OS TOK. V případě, že člen POO doloží výši svého čistého měsíčního příjmu, odvádí 1 procento z tohoto příjmu

9 u učňů, studentů, nezaměstnaných, důchodců, členů pobírajících rodičovský příspěvek, osob v domácnosti 15,-Kč měsíčně. Ve výjimečných případech schválených PV POO může být výše členského příspěvku pro člena stanovena podle pásem schválených VII. Sjezdem OS TOK uvedených v článku Stanov OS TOK. Podniková odborová organizace: Účet POO je veden u ČSOB Náchod. Bankovní služby jsou poskytovány elektronicky prostřednictvím počítače a programu ČSOB Businessbankig 24, chráněného digitálním podpisem. POO vlastní běžný účet /0300, ke kterému jsou vystaveny 2 ks platebních karet s týdenním limitem ,- Kč jejichž držiteli jsou předseda PV POO a místopředseda PV POO. Dále vlastní spořicí účet /0300. Podniková odborová organizace je vlastníkem: a) rekreační chaty Hoferka obec: Malá Úpa číslo popisné: 86 katastrální území: Horní Malá Úpa okres : Trutnov list vlastnictví č.: 62 vlastník dle listu vlastnického: POO OS TOK VEBA, Přadlácká 89, BROUMOV b) nemovitosti Hvězda obec: Police nad Metují číslo popisné: 79 katastrální území: Police nad Metují okres : Náchod list vlastnictví č.: 645 vlastník dle listu vlastnického: POO OS TOK VEBA, Přadlácká 89, BROUMOV c) rekreační chaty Janovičky obec: Heřmánkovice číslo popisné: 35 katastrální území: Janovičky u Broumova okres : Náchod list vlastnictví č.: 89 vlastník dle listu vlastnického: POO OS TOK VEBA, Přadlácká 89, BROUMOV d) rekreační chaty Janské Lázně obec: Janské Lázně číslo popisné: 212 katastrální území: Janské Lázně okres : Trutnov list vlastnictví č.: 320 vlastník dle listu vlastnického: POO OS TOK VEBA, Přadlácká 89, BROUMOV - 9 -

10 e) rekreační chaty Adršpach obec: Adršpach číslo popisné: 4 katastrální území: Dolní Adršpach okres : Náchod list vlastnictví č.: 47 vlastník dle listu vlastnického: POO OS TOK VEBA, Přadlácká 89, BROUMOV f) další pozemky související s nemovitostmi POO PV POO - hospodaří s prostředky POO v rámci schválených Zásad POO a Rozpočtu POO. PV POO - rozhoduje o dispozičním právu k účtům POO. PV POO - rozhoduje o způsobu hospodaření a správě nemovitostí POO. PV POO - rozhoduje o způsobu uložení finančních prostředků POO. PRAVIDLA ROZPOČTU: Rozpočet POO je zpravidla sestavován jako vyrovnaný. V případě vyšších příjmů rozpočtu má PV POO právo povýšit položky výdajů rozpočtu. Případný přebytek rozpočtu je převeden na běžný a spořicí účet v poměru 50% a 50% přebytku. Schodek rozpočtu je hrazen ze spořicího účtu. Finanční prostředky POO jsou rozděleny na 2 účty. a) Běžný účet POO má vytvořen běžný účet, jehož součástí jsou volné finanční prostředky POO sloužící k zajištění činnosti POO. b) Spořicí účet POO má vytvořen spořicí účet. Spořicí účet slouží jako rezerva finančních prostředků POO. O jeho použití rozhoduje PV POO. Kapitola IX. Volební řád Volební řád je samostatný dokument schvalovaný POK a je nedílnou součástí Statutu POO. Kapitola X. Závěrečná ustanovení Statut POO nabývá platnosti dnem schválení na podnikové odborové konferenci dne a účinnosti dnem Tímto dnem končí platnost i účinnost předchozího znění statutu. V Broumově dne Jiří Gruner Ondřej Habart předseda POO místopředseda POO

11 Příloha číslo 1. Statutu POO OS TOK VEBA Podpisové vzory statutárních zástupců a otisk razítek Předseda POO podpis: Jiří Gruner razítko:.. Místopředseda POO podpis: Ondřej Habart razítko:.. Příloha číslo 1 je nedílnou součástí Statutu POO OS TOK VEBA. Ověřeno revizní komisí POO OS TOK VEBA v Broumově dne Eva Kolinková předsedkyně revizní komise POO

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

Stanovy Unie železničních zaměstnanců

Stanovy Unie železničních zaměstnanců Stanovy Unie železničních zaměstnanců Část I. Základní ustanovení 1 Název, charakteristika a sídlo Unie železničních zaměstnanců 1. Unie železničních zaměstnanců (dále jen UŽZ) je odborovým sdružením,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES)

S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) S T A N O V Y OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ČESKÝ INSTITUT TAJEMNÍKŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (CZECH INSTITUT OF CORPORATE SECRETARIES) ve znění schváleném přípravným výborem na jeho jednání konaného v Praze, Karlovo

Více

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení

STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovního klubu vozíčkářů Praha, z.s. I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. (dále v textu pouze klub ) 2. Sídlo: Ovčárská 471/1, 108 00 Praha 10 Malešice

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz (dále jen Svaz nebo ČRS ) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace sportovního charakteru, podle zákona

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva V časopise Včelařství 1/2015 je uveřejněn návrh Stanov ČSV s tím, že členové ČSV mají právo se k nim vyjádřit. V příloze časopisu č. 12/2013 se v posledním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více