Lůžková péče Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám."

Transkript

1 Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky Od roku 1994 vychází každoročně. Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých regionech. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami v letech Změny v metodice sběru dat, ke kterým v průběhu let docházelo, jsou promítnuty do výpočtu ukazatelů tak, aby byly v celém sledovaném intervalu srovnatelné. Publikace vychází od roku 1994 pravidelně vždy už jen s údaji za sledovaný rok. Bed care The 1st publication is available with data from Since 1994 published annually. Contains survey on activity of bed care establishments in CR and in regions. Data are presented on bed funds, personnel capacity, numbers of hospitalised persons, on the lengths of stay and exploitation on maximum and actual bed capacity by types of establishment.they are supplemented by time series for years The methodical changes which occurred between 1975 and 1993 are projected in the calculation of indicators so that indicators are comparable over this period. The annual issues after 1993 contain only data from one particular year. ÚZIS ČR, 2001 Translation ÚZIS ČR ISSN ISBN Náklad: 350 2

3 Obsah: strana Úvod... 5 Zařízení ústavní péče v České republice v roce Grafická část Síť lůžkových zdravotnických zařízení k všechny rezorty - mapa Síť nemocnic k všechny rezorty - mapa Využití nemocničních lůžek ve dnech roku Průměrná ošetřovací doba na nemocničním lůžku Hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel Nemocniční lůžka na obyvatel ČR Hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel ČR Využití lůžek v nemocnicích ČR Ošetřovací doba v nemocnicích ČR Počet lůžek v zařízeních ústavní péče v letech Tabulková část 1. Pracovníci a lůžka v nemocnicích k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v léčebnách pro dlouhodobě nemocné k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v psychiatrických léčebnách k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v rehabilitačních ústavech k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v ostatních odborných léčebných ústavech k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v ozdravovnách k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v hospicích k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v dalších lůžkových zařízeních k rezorty celkem Pracovníci a lůžka v nemocnicích k rezorty celkem Lékaři v nemocnicích k absolutní hodnoty rezorty celkem

4 12. Lékaři v nemocnicích k na obyvatel rezorty celkem Lůžka v nemocnicích k absolutní hodnoty rezorty celkem Lůžka v nemocnicích k na obyvatel rezorty celkem Lůžka v nemocnicích vyčleněna pro děti k absolutní hodnoty rezorty celkem Počet hospitalizovaných v nemocnicích k absolutní hodnoty rezorty celkem Počet hospitalizovaných v nemocnicích k na obyvatel rezorty celkem Ošetřovací dny v nemocnicích k absolutní hodnoty rezorty celkem Ošetřovací dny v nemocnicích k na obyvatel rezorty celkem Využití lůžek v nemocnicích k rezorty celkem Průměrná ošetřovací doba v nemocnicích k rezorty celkem Nemocnice v roce 2000 ČR rezort zdravotnictví Počet nemocničních oddělení k rezorty celkem Nemocnice - využití lůžkového fondu v roce 2000 rezorty celkem Využití lůžkového fondu podle druhu zařízení rezorty celkem Ukazatelé - definice, vzorce Přehled termínů použitých v publikaci a jejich anglický překlad

5 Úvod Publikace Lůžková péče byla prvně zpracována za rok 1993 a doplněna vývojovými řadami vybraných ukazatelů od roku Od roku 1994 pak obsahuje publikace vždy jen činnost lůžkových zařízení za poslední sledovaný rok. Do roku 1996 včetně jsou publikovány údaje jen za rezort zdravotnictví. Od roku 1997 má Ústav zdravotnických informací a statistiky k dispozici i údaje o činnosti lůžkových zařízení jiných rezortů (vnitra, obrany, dopravy a spravedlnosti) a publikace je od tohoto roku o tyto informace doplňována. Podkladem pro srovnání statistických údajů o lůžkovém fondu zdravotnických zařízení a jeho využití v roce 2000 byl výkaz L(MZ)1-02 a jeho příloha (schváleno ČSÚ pro MZ ČR pod číslem Vk. 215/00 ze dne v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2000). Výkaz L(MZ)1-02 (dříve V25-02) existuje s mírnými úpravami od roku 1962, od roku 1986 je vyplňován i za odborné léčebné ústavy. V roce 1986 bylo rozhodnuto, že lůžka dialyzační nebudou jako lůžka přístrojová započítávána do celkového počtu lůžek v zařízení, od roku 1992 jsou do celkového počtu lůžek zahrnována i lůžka novorozenecká. Od byly dřívější výzkumné ústavy přímo řízené ministerstvem zdravotnictví zařazeny dle charakteru činnosti do skupiny nemocnic, případně léčeben. Vývojové řady ukazatelů byly přepočítány s ohledem na tyto metodické úpravy a jsou proto srovnatelné. Periodicita sběru a zpracování dat o lůžkovém fondu zdravotnických zařízení byla do roku 1997 roční, od roku 1998 je pololetní. Pořizování, kontrola a zpracování dat je prováděná pracovišti ÚZIS na daném území, republikové zpracování pak na centrálním pracovišti ÚZIS. Výstupní sestavy jsou zpracovávány za všechna zařízení (rezorty celkem a z toho rezort zdravotnictví), zařízení přímo řízená MZ ČR, okresními úřady, nestátní zařízení řízená městem či obcí a privátní zařízení (zřizovatel fyzická či jiná právnická osoba). Další členění sestav vychází z územního uspořádání: Česká republika, regiony a okresy. K dispozici jsou i sestavy za vykazující jednotky - jednotlivá zařízení. Informace o jednotlivých zařízeních lze, s ohledem na ochranu individuálních dat, publikovat jen s jejich písemným souhlasem. 5

6 Zařízení ústavní péče v České republice v roce 2000 Síť zařízení ústavní péče se podle druhu poskytované péče člení na: nemocnice akutní péče (kód poskytují akutní lůžkovou péči o pacienty s akutním onemocněním, nebo plánovanou odbornou péči, která vyžaduje hospitalizaci) nemocnice následné péče (kód poskytují doléčovací lůžkovou péči v návaznosti na péči akutní) léčebny dlouhodobě nemocných (kód poskytují specializovanou ústavní péči zaměřenou především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi) psychiatrické léčebny (kód léčebny pro dospělé, kód léčebny pro děti - poskytují ústavní péči osobám s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná péče, popřípadě osobám, kterým je uloženo povinné léčení) léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí (kód 111, jsou určeny pro nemocné s tuberkulózou a respiračními nemocemi, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou ústavní péči) rehabilitační ústavy (kód poskytují komplexní rehabilitační ústavní péči) ostatní odborné léčebné ústavy (kód 119, poskytují specializovanou ústavní péči v některém z lékařských oborů) dětské ozdravovny (kód poskytují zdravotní péči pacientům zdravotně oslabeným, nebo pacientům v rekonvalescenci při využití klimatických podmínek) hospic (kód zajišťuje nepřetržitou ústavní, převážně ošetřovatelskou péči pacientům se stanovenou diagnózou, u nichž jsou vyčerpány nebo ukončeny léčebné možnosti; užívané léčebné postupy jsou zaměřeny především na intenzívní tlumení bolesti a zajištění důstojného umírání těžce nemocných a nevyléčitelných pacientů) další lůžková zařízení (kód ústavní zařízení s velmi úzce vymezeným oborovým zaměřením, s převážně malým počtem lůžek a krátkou ošetřovací dobou, nezařaditelné jinam) Poznámka: Pro druhy zařízení ústavní péče použity kódy z Metodiky NZIS "Číselníky a klasifikace" č. 5/1998 6

7 Zařízení ústavní péče Lůžková zařízení měla ke konci roku 2000 celkem lůžek, z toho v nemocnicích, (60,1 %), v odborných léčebných ústavech (20,2 %) a v lázeňských léčebnách (19,7 %). Lůžková kapacita státních zařízení (včetně zařízení spravovaných městem nebo obcí) představovala 76,7 % (86 184) z celku, kapacita privátních zařízení 23,3 % (26 119). Lůžková kapacita zařízení ústavní péče v uplynulém roce klesla o 1,1 % ( lůžek). Na obyvatel České republiky připadalo v průměru 109,4 lůžka celkem, v tom 65,7 nemocničních, 22,1 v odborných léčebných ústavech a 21,6 lázeňských. Relace počtu lůžek na obyvatel od roku 1990 plynule klesá i když po roce 1995 pomaleji. Pokud jde o nemocnice, tendence ke snižování lůžek akutní péče a rostoucí tlak na jejich ekonomické využívání se projevuje každoročním nárůstem počtu nemocnic s následnou péčí (v roce 2000 přibylo 6 zařízení) a zřizováním oddělení následné a ošetřovatelské péče i v nemocnicích s akutní péčí. Z odborných léčebných ústavů vykazují v posledních třech letech výraznější změny v počtu zařízení a v počtu lůžek jen léčebny dlouhodobě nemocných (důsledek výběrových řízení na poskytování akutní péče v nemocnicích a sjednocení financování LDN a nemocnic). S výjimkou ozdravoven, jejichž počet i lůžková kapacita pomalu, ale trvale klesá, nevykazuje síť a kapacita ostatních odborných léčebných ústavů větších výkyvů. Nemocnice Koncem roku existovalo v České republice 211 nemocnic s lůžky (včetně lůžek novorozeneckých a lůžek následné a ošetřovatelské péče). 203 zařízení ( lůžek) náleželo rezortu zdravotnictví, 8 zařízení (1 913 lůžek) bylo mimorezortních. Nemocnice - lůžka Rozdíl ( ) akutní péče bez lůžek novoroz novorozenecká následné ošetřovatelské péče Celkem Lůžkový fond nemocnic klesl proti roku 1999 o 2,7 % ( lůžek). Veškerý pokles se týká jen zařízení nestátních, zejména nemocnic spravovaných městem či 7

8 obcí. Nevýraznější pokles zaznamenala oddělení interní, chirurgická, dětská a ženská. V důsledku výběrových řízení se v nemocnicích výrazně zvýšil počet lůžek následné a ošetřovatelské péče ( lůžek). Z ostatních oborů vykázala mírný nárůst jen oddělení traumatologie, kardiochirurgie, kardiologie a klinické hematologie. Nejde většinou o skutečný přírůstek, ale o vyčlenění úzce specializovaných pracovišť z oddělení interních a chirurgických. V lůžkových částech nemocnic pracovalo koncem roku 8 205,77 lékařů a ,64 středních zdravotnických pracovníků u lůžka (vždy přepočtený počet). Přes dlouhodobý pokles lůžek se počet lékařů téměř nemění, počet SZP klesl jen o 0,5 %. Počet hospitalizovaných se proti roku 1999 mírně zvýšil (+0,5 %), na obyvatel připadalo v průměru případů hospitalizací za rok. Na lůžka akutní péče bylo přijato pacientů (zhruba stejně, jako v roce 1999), na lůžka následné péče pacientů (nárůst oproti roku 1999 o 61 %). Výrazně vzrostlo využití nemocničních lůžek. Zatímco v roce 1999 bylo 1 nemocniční lůžko v průměru využíváno 246,2 dne, v následujícím roce 258,1 dne (+11,9 dne). Lůžka akutní péče byla využívána pacienty 255,5 dne, lůžka následné péče 292,5 dne. V členění podle zřizovatele vykazují nejvyšší využití lůžkového fondu nemocnice spravované městem nebo obcí (268,7 dne) a nemocnice privátní (264,2 dne). Zhruba 20 až 30 % lůžek v těchto nemocnicích je vyčleněno pro následnou a ošetřovatelskou péči. V členění podle rezortu převyšuje využití mimorezortních nemocnic (267,5 dne) o 9,7 dne využití nemocnic rezortu zdravotnictví. Mimorezortní nemocnice však vykazují o více než 2 dny delší ošetřovací dobu na lůžku. Za rezorty celkem se ošetřovací doba v nemocnicích proti roku 1999 téměř nezměnila, na akutním lůžku byla průměrná doba pobytu pacienta 8,1 dne, na lůžku následné péče 39,9 dne. V členění podle velikosti lůžkového fondu vykazovaly nejvyšší využití lůžek (284,8 dne), ale současně nejdelší ošetřovací dobu (12,2 dne) nemocnice s kapacitou do 100 lůžek. V těchto nemocnicích převažují lůžka interní a lůžka následné a ošetřovatelské péče (60 % z celku). Nejnižší využití lůžek odpovídalo nemocnicím s kapacitou nad 1000 lůžek (převážně zařízení zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví). 8

9 Odborné léčebné ústavy (OLÚ) V České republice existovalo k celkem 160 odborných léčebných ústavů (s výjimkou lázní) s lůžky. Proti roku 1999 se kapacita OLÚ zvýšila o 266 lůžek. Rozdělení lůžek podle oborů bylo následující: Obor - OLÚ Lůžka Obor - OLÚ Lůžka interní 290 ortopedický 247 kardiologický 15 oftalmologický 50 geriatrický 22 klinické onkologie 138 infekční 40 rehabilitace a fyz. med TBC a resp. nemocí hospic 158 neurologický 254 násled.a ošetř. péče psychiatrický ozdravovny 964 gynekologický 2 ostatní oddělení LP 32 chirurgický 53 plastické chirurgie 60 Celkem Léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) Koncem roku existovalo v České republice 75 zařízení LDN s celkovou kapacitou lůžek (+300 lůžek proti roku 1999). V průběhu roku ukončila samostatnou činnost: LDN Městec Králové okr. Nymburk (začleněna jako oddělení do nemocnice následné péče Městec Králové) LDN Planá okr. Tachov (nyní nemocnice následné péče Planá) LDN Milešov okr. Litoměřice (pacienty převzala nově otevřená LDN Litoměřice) LDN Jaroměř okr. Náchod (nyní oddělení následné péče nemocnice Náchod) LDM Mostiště okr. Žďár nad Sázavou (nyní oddělení následné péče nemocnice sv. Zdislavy a.s. Mostiště) LDN Červený Kopec, Brno (nyní detašované pracoviště LDN Polní) Nově jako léčebna pro dlouhodobě nemocné zahájila činnost: LDN Český Brod okr. Kolín (dříve oddělení geriatrické nemocnice Český Brod) LDN Kralupy nad Vltavou okr. Mělník (dříve nemocnice následné péče) LDN Kosmonosy okr. Mladá Boleslav (dříve oddělení následné péče nemocnice Mladá Boleslav) LDN Litoměřice (rekonstrukce dosud nemocnicí nevyužívaných prostorů) LDN Aeskulap Červená Voda okr. Ústí nad Orlicí (dříve nemocnice následné péče) 9

10 LDN Jesenické nemocnice s.r.o. okr. Jeseník (dříve oddělení následné péče Jesenické nemocnice) LDN Vítkov okr. Opava (z uzavřeného dětského a ženského oddělení nemocnice Vítkov) V loňském roce bylo v LDN hospitalizováno pacientů, což představuje zhruba dlouhodobých hospitalizací na obyvatel starších 65 let. Letalita v LDN opět klesla, na ukončených hospitalizací připadalo v průměru 246,1 úmrtí. Příčinu lze hledat v nárůstu lůžek v hospicích (zařízení pro umírající pacienty), rozšíření služeb home care péče o pacienty v domácím prostředí, případně v operativnějším překládání pacientů bez rodinného zázemí do zařízení sociální péče. Využití lůžek LDN vzrostlo proti roku 1999 o 5 dní na 326,2 dní z roku. Skutečná lůžková kapacita (po odečtení dnů vyřazení lůžek z provozu) byla využita na 90,4 %. Ze 75 zařízení LDN (všechna zařízení náležela rezortu zdravotnictví) bylo 6 (1 093 lůžek) přímo řízeno Ministerstvem zdravotnictví, 44 (3 436 lůžek) spravováno okresními úřady, 9 zařízení (928 lůžek) spravováno městem nebo obcí a 16 zařízení (1 256 lůžek) bylo privátních. LDN absolutně Počet hospitalizovaných na obyv. ve věku 65 let a více Nemocniční letalita ( ) ,8 246,1 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,3 326,2 89,2 90,4 67,4 67,1 10

11 Léčebny TBC a respiračních nemocí (TRN) V roce 2000 existovalo v České republice celkem 11 léčeben TRN s lůžky. Počet zařízení ani počet lůžek se dlouhodobě nemění. Pro dospělé pacienty je určeno 10 zařízení (1 280 lůžek), pro dětské pacienty 1 zařízení (20 lůžek). Všechna zařízení jsou státní. V léčebnách pro dospělé bylo v roce 2000 hospitalizováno pacientů, což představuje 100,5 hospitalizací na obyvatel starších 14 let. Dětská léčebna hospitalizovala 73 pacientů (4,0 případů hospitalizace na dětí). Průměrná ošetřovací doba dospělých pacientů se proti roku 1999 zkrátila o 3,4 dne na 40,1 dne. U dětských pacientů se ošetřovací doba zkrátila o 8,7 dne na 53,7 dne v průměru. Letalita dětských pacientů je dlouhodobě nulová, u dospělých připadalo v průměru 97 úmrtí na ukončených hospitalizací. Využití lůžek ve dnech se u dospělých i dětských pacientů opět snížilo. Lůžko v léčebně pro dospělé bylo využíváno pacienty v průměru 269,8 dní v roce (-3,7 dne), lůžko v dětské léčebně 196,1 dní v roce (-19,3 dne). Využití skutečné lůžkové kapacity (po odečtení dnů vyřazení z provozu) mírně vzrostlo (o 0,2 % na 75,5 %) jen u dospělých pacientů. Z 10 léčeben TRN pro dospělé pacienty bylo 9 zařízení rezortu zdravotnictví, z toho 2 zařízení byla přímo řízena MZ, zbývajících 7 bylo spravováno okresními úřady. Jedno zařízení (Věznice Ostrov léčebna TRN) bylo mimorezortní. Léčebny TRN pro dospělé absolutně Počet hospitalizovaných na osob starších 14 let a více Nemocniční letalita ( ) ,9 100,5 96,7 96,9 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,5 269,8 75,3 75,5 43,5 40,1 11

12 Léčebny TRN pro děti Počet hospitalizovaných absolutně na dětí Nemocniční letalita ( ) ,9 4,3 0,0 0,0 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,4 196,1 59,0 53,6 62,4 53,7 Psychiatrické léčebny (PL) V České republice existovalo koncem roku 21 psychiatrických léčeben, z toho 17 pro dospělé pacienty (9 717 lůžek) a 4 pro děti (358 lůžek). V průběhu roku nově vznikla v okrese Hradec Králové léčebna návykových látek Nechanice z vyčleněných lůžek psychiatrického oddělení FN Hradec Králové. Kapacita zařízení pro dospělé pacienty vzrostla proti roku 1999 o 68 lůžek, dětská zařízení nedoznala žádných změn. V psychiatrických léčebnách pro dospělé bylo hospitalizováno v průběhu roku pacientů (458,0 případů na obyvatel starších 14 let). V dětských léčebnách bylo hospitalizováno osob (76,8 případů na dětí). Letalita v zařízeních pro dospělé klesla na 56,7, v dětských zařízeních na 0,8. Využití lůžek pro dospělé pacienty vzrostlo proti minulému roku o 2,5 dne na 320,7 dní, využití lůžek pro děti vzrostlo o 4,6 dne na 281,8 dní. Také využití skutečné lůžkové kapacity v % se mírně zvýšilo (zařízení pro dospělé 88,3 %, zařízení pro děti 80,6 %). Průměrná ošetřovací doba v psychiatrických léčebnách pro dospělé proti roku 1999 klesla jen o 0,5 dne na 79,4 dne, ošetřovací doba v dětských léčebnách však výrazně vzrostla (+5,0 dní) na 77,0 dne. Ze 17 zařízení pro dospělé bylo 10 přímo řízeno MZ, 6 spravováno okresními úřady a 1 zařízení bylo privátní. Ze 4 dětských léčeben bylo 1 zařízení přímo řízeno MZ, 3 zařízení byla spravována okresními úřady. Všechna zařízení náležela rezortu zdravotnictví. 12

13 Léčebny psychiatrické pro dospělé absolutně Počet hospitalizovaných na osob starších 14 let Nemocniční letalita ( ) ,3 458,0 61,3 56,7 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,2 320,7 88,0 88,3 79,9 79,4 Léčebny psychiatrické pro děti Počet hospitalizovaných absolutně na dětí Nemocniční letalita ( ) ,7 76,8 1,4 0,8 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,2 281,8 79,4 80,6 72,0 77,0 Rehabilitační ústavy (RÚ) Koncem roku existovalo v České republice 5 rehabilitačních ústavů s 880 lůžky. Jejich počet a lůžkový fond se dlouhodobě nemění. Tato zařízení vykazují dlouhodobě vysoké využití lůžek, nejvyšší ze všech druhů odborných léčebných ústavů. V roce 2000 byla lůžka rehabilitačních ústavů v průměru využívána 332,5 dní z roku, skutečná lůžková kapacita (po odečtení vyřazení lůžek z provozu) byla využita na 91,9 %. Jak využití lůžek ve dnech (tj. maximální lůžkové kapacity), tak využití lůžek v % (tj. skutečné lůžkové kapacity) proti roku 1999 vzrostlo. Počet osob hospitalizovaných v rehabilitačních ústavech vzrostlo proti roku 1999 o 5,7 % (na osob). Průměrná ošetřovací doba na rehabilitačním lůžku se zkrátila na 41,4 dne (-1,1 dne). 13

14 Z celkem 5 rehabilitačních ústavů jsou 4 zařízení rezortu zdravotnictví (2 přímo řízená MZ, 1 spravováno okresním úřadem, 1 je privátní), 1 zařízení je mimorezortní. Rehabilitační ústavy Počet hospitalizovaných absolutně na osob Nemocniční letalita ( ) ,9 68,6 0,2 0,3 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,8 332,5 90,6 91,9 42,2 41,1 Ostatní odborné léčebné ústavy (OOLÚ) Z celkem 24 zařízení tohoto druhu bylo 12 zařízení určeno pro dospělé pacienty (1 112 lůžek), 12 zařízení bylo určeno dětem (1 418 lůžek). Úhrnná lůžková kapacita pro dospělé i pro děti se proti roku 1999 téměř nezměnila (dospělí - 5 lůžek, děti - 30 lůžek). V průběhu roku 2000 ukončily činnost jako odborný léčebný ústav: - MEDI HELP Dobříš, okres Příbram (pokračuje v činnosti jako nemocnice následné péče) - Zdravotnické zařízení pro léčbu šilhavých a tupozrakých dětí Štramberk, okres Nový Jičín (pokračuje v činnosti jako samostatná ordinace lékaře specialisty) Nově vzniklo: - Beskydské rehabilitační centrum Čeladná (z nemocnice Agel s.r.o. Čeladná) Všech 24 odborných ústavů náleželo rezortu zdravotnictví, 2 byly přímo řízeny MZ (717 lůžek), 13 spravováno okresními úřady (1 087 lůžek), a 9 ústavů bylo privátních (726 lůžek). V zařízeních pro dospělé bylo v průběhu roku hospitalizováno pacientů (+9,3 % proti roku 1999), s průměrnou ošetřovací dobou 16,6 dne (-3,4 dne proti r. 1999). Využito lůžko pro dospělé pacienty bylo v průměru 283,5 dne, o 3 dny méně, než v předešlém roce. Skutečná lůžková kapacita byla využita na 79,2 %. V zařízeních pro děti bylo v loňském roce léčeno pacientů (-3,7 % proti předešlému roku), s průměrnou dobou pobytu 37,5 dne. Dětská lůžka byla využita 14

15 264,8 dní z roku (-6,7 dní), využití skutečné lůžkové kapacity kleslo oproti roku 1999 o 0,9 % na 78,1 %. Oborová skladba ostatních odborných léčebných ústavů je následující: Zařízení pro dospělé - lůžka podle oborů Zařízení pro děti - lůžka podle oborů kardiologie 15 TRN 838 geriatrie 22 neurologie 73 TRN 324 ortopedické 236 nervové 55 oftalmologie 50 psychiatrie 80 rehabilitace 221 chirurgie 48 celkem plastické chirurgie 52 ortopedie 11 klinické onkologie 83 rehabilitace 255 ošetřovací péče 167 celkem Léčebny pro dospělé absolutně Počet hospitalizovaných na osob starších 14 let Nemocniční letalita ( ) ,5 204,5 51,0 36,7 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,5 283,5 79,5 79,2 20,0 16,6 15

16 Léčebny pro děti absolutně Počet hospitalizovaných na dětí Nemocniční letalita ( ) ,6 592,3 0,2 0,1 absolutně Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,5 264,8 79,0 78,1 37,4 37,5 Ozdravovny Počet ozdravoven a jejich lůžkový fond pomalu, ale trvale klesá. V 2. pololetí roku 2000 byla ukončena činnost dětské ozdravovny Teplice nad Metují, okres Náchod. V průběhu roku přijaly ozdravovny k pobytu dětí (o 628 méně, než v roce 1999). Lůžka v ozdravovnách vykazují dlouhodobě nízké a stále klesající využití, v roce 2000 jen 216,1 dní z roku (státní zařízení včetně spravovaných městem a obcí 230,8 dne, privátní zařízení 186,3 dne). Také průměrná délka pobytu dětí v ozdravovnách se neustále zkracuje, v uplynulém roce byla 20,4 dne. Ve srovnání s rokem 1990 klesla ošetřovací doba v ozdravovnách na méně než na polovinu. Všech 14 zařízení (964 lůžek) náleželo rezortu zdravotnictví, 8 z nich (610 lůžek) bylo spravováno okresními úřady, 2 zařízení (60 lůžek) městem nebo obcí a 4 zařízení (294 lůžek) byla privátní. 16

17 Ozdravovny absolutně Počet hospitalizovaných na dětí Nemocniční letalita ( ) ,0 624,9 0,0 0,0 ve dnech Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,1 216,1 77,8 77,8 20,7 20,4 Hospice Koncem roku existovalo v ČR stejně jako v roce zařízení tohoto druhu se 158 lůžky. S výjimkou Hospic Brno (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví) byla všechna zařízení privátní. Hospitalizováno v těchto zařízeních bylo v průběhu roku osob, s průměrnou ošetřovací dobou 32,7 dní. Letalita odpovídá poslání hospiců (715,7 ). Jedno hospicové lůžko bylo využíváno v průměru 297,7 dní v roce, skutečná lůžková kapacita byla využita na 81,4 %. Lůžková kapacita hospiců a jejich využití pomalu, ale plynule narůstá. Hospice absolutně Počet hospitalizovaných na obyvatel Nemocniční letalita ( ) ,9 14,0 742,0 715,7 absolutně Využití lůžek v procentech Průměrná ošetřovací doba ,9 297,7 71,6 81,4 29,6 32,7 Další lůžková zařízení Druhovou skladbu odborných léčebných ústavů doplňují 4 maximálně dvouoborová zařízení, s lůžkovou kapacitou od 4 do 32 lůžek. Tři zařízení jsou 17

18 rezortní (privátní) obor: gynekologie, chirurgie, plastická chirurgie. Jedno zařízení je mimorezortní (Ústav leteckého zdravotnictví). V průběhu roku 2000 byla 3 zařízení řazená v roce 1999 mezi další lůžková zařízení převedena v souladu se svou činností mezi nemocnice (P-P klinika s.r.o. Kladno, ORTHES s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín, Chirurgické sanatorium AREA-MEDICA Valašské Meziříčí, okr. Vsetín). Jedno zařízení změnilo statut lůžkového zařízení na samostatnou ordinaci lékaře specialisty (ISCARIVF, Praha 14), jedno zařízení zaniklo, protože nemělo uzavřenou smlouvu s pojišťovnou (POLY-GYN s.r.o. Kolín). Další lůžková zařízení vykazují velmi nízké využití lůžek (98,1 dne) a ošetřovací dobu s výjimkou mimorezortního zařízení 1,7 až 2,5 dne. Celkem tato zařízení hospitalizovala v průběhu roku 889 pacientů. 18

19 Síť lůžkových zdravotnických zařízení k všechny rezorty Lůžková péče

20 Síť nemocnic k všechny rezorty Lůžková péče

21 , , , , , , , , , ,0 Využití nemocničních lůžek ve dnech roku Hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel ,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Rezort zdravotnictví 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 Průměrná ošetřovací doba na nemocničním lůžku Počet lůžek v nemocnicích na obyvatel Lůžková péče 2000

22 90,0 Nemocniční lůžka na obyvatel ČR rezort zdravotnictví 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hl. m. Praha Středočeský Budějovický Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihlavský Brněnský Olomoucký Zlínský Ostravský Hospitalizovaní v nemocnicích na obyvatel ČR 2500,0 rezort zdravotnictví 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Hl. m. Praha Středočeský Budějovický Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihlavský Brněnský Olomoucký Zlínský Ostravský

23 Využití lůžek v nemocnicích ČR rezort zdravotnictví 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 Hl. m. Praha Středočeský Budějovický Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihlavský Brněnský Olomoucký Zlínský Ostravský rezort zdravotnictví 9,5 Ošetřovací doba v nemocnicích ČR 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Hl. m. Praha Středočeský Budějovický Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihlavský Brněnský Olomoucký Zlínský Ostravský

24 Počet lůžek v zařízeních ústavní péče v letech Rezort zdravotnictví nemocnice lázně psychiatr. léčebny LDN ost.odb. léč.ústavy léčebny TRN ozdravovny rehabilitační ústavy ostatní (vč. hospic) 24

25 1. Pracovníci a lůžka v nemocnicích k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 1 504, , , na obyv. 12,71 54,04 46,80 90,09 na 100 lůžek 14,10 59,99 51,95 - Středočeský kraj absolutně 678, , , na obyv. 6,09 26,65 22,23 53,63 na 100 lůžek 11,36 49,69 41,46 - Budějovický kraj absolutně 449, , , na obyv. 7,18 32,62 29,32 60,59 na 100 lůžek 11,86 53,84 48,40 - Plzeňský kraj absolutně 443, , , na obyv. 8,03 34,51 31,74 67,94 na 100 lůžek 11,82 50,79 46,72 - Karlovarský kraj absolutně 182,43 917,41 807, na obyv. 5,99 30,11 26,52 58,30 na 100 lůžek 10,27 51,66 45,49 - Ústecký kraj absolutně 608, , , na obyv. 7,36 35,76 31,41 73,57 na 100 lůžek 10,00 48,61 42,70 - Liberecký kraj absolutně 336, , , na obyv. 7,84 32,60 27,86 59,16 na 100 lůžek 13,24 55,10 47,09 - Královéhradecký kraj absolutně 415, , , na obyv. 7,53 39,43 33,40 71,64 na 100 lůžek 10,52 55,05 46,63 - Pardubický kraj absolutně 280, , , na obyv. 5,52 25,77 22,51 49,87 na 100 lůžek 11,08 51,68 45,14 - Jihlavský kraj absolutně 335, , , na obyv. 6,44 28,76 26,02 58,15 na 100 lůžek 11,07 49,47 44,76-25

26 1. Pracovníci a lůžka v nemocnicích k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Brněnský kraj absolutně 1125, , , na obyv. 9,90 40,18 36,80 72,49 na 100 lůžek 13,66 55,43 50,76 - Olomoucký kraj absolutně 537, , , na obyv. 8,38 33,04 29,33 59,77 na 100 lůžek 14,02 55,28 49,06 - Zlínský kraj absolutně 331, , , na obyv. 5,54 26,98 23,81 55,78 na 100 lůžek 9,94 48,37 42,68 - Ostravský kraj absolutně 977, , , na obyv. 7,63 33,20 29,00 62,13 na 100 lůžek 12,29 53,44 46,68 - ČR absolutně 8 205, , , na obyv. 7,99 35,16 30,90 65,66 na 100 lůžek 12,16 53,55 47,06-26

27 2. Pracovníci a lůžka v léčebnách pro dlouhodobě nemocné k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 26,42 205,85 193, na obyv. 0,22 1,74 1,63 6,36 na 100 lůžek 3,51 27,34 25,68 - Středočeský kraj absolutně 34,77 217,09 203, na obyv. 0,31 1,95 1,82 7,28 na 100 lůžek 4,29 26,80 25,07 - Budějovický kraj absolutně 21,38 157,00 140, na obyv. 0,34 2,51 2,24 7,73 na 100 lůžek 4,42 32,44 29,03 - Plzeňský kraj absolutně 9,98 89,89 86, na obyv. 0,18 1,63 1,58 6,16 na 100 lůžek 2,94 26,44 25,56 - Karlovarský kraj absolutně 6,78 49,70 40, na obyv. 0,22 1,63 1,34 9,29 na 100 lůžek 2,40 17,56 14,47 - Ústecký kraj absolutně 10,16 71,78 64, na obyv. 0,12 0,87 0,78 4,15 na 100 lůžek 2,96 20,93 18,77 - Liberecký kraj absolutně 8,68 78,89 70, na obyv. 0,20 1,84 1,64 6,48 na 100 lůžek 3,12 28,38 25,39 - Královéhradecký kraj absolutně 10,79 124,64 108, na obyv. 0,20 2,26 1,96 7,73 na 100 lůžek 2,53 29,26 25,37 - Pardubický kraj absolutně 19,68 154,02 143, na obyv. 0,39 3,03 2,83 11,15 na 100 lůžek 3,47 27,16 25,35 - Jihlavský kraj absolutně 8,50 65,45 56, na obyv. 0,16 1,26 1,08 4,78 na 100 lůžek 3,41 26,29 22,67-27

28 2. Pracovníci a lůžka v léčebnách pro dlouhodobě nemocné k Kraj, okres Pracovníci - přepočtený počet k lékaři celkem SZP u lůžka Lůžka Brněnský kraj absolutně 16,30 148,13 132, na obyv. 0,14 1,30 1,16 3,72 na 100 lůžek 3,85 35,02 31,24 - Olomoucký kraj absolutně 15,30 128,75 114, na obyv. 0,24 2,01 1,79 6,73 na 100 lůžek 3,54 29,80 26,55 - Zlínský kraj absolutně 9,27 120,63 114, na obyv. 0,16 2,02 1,91 6,12 na 100 lůžek 2,53 32,96 31,16 - Ostravský kraj absolutně 20,87 235,50 219, na obyv. 0,16 1,84 1,71 7,49 na 100 lůžek 2,18 24,56 22,85 - ČR absolutně 218, , , na obyv. 0,21 1,80 1,64 6,53 na 100 lůžek 3,26 27,52 25,15-28

29 3. Pracovníci a lůžka v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Středočeský kraj absolutně 16,50 59,50 54, na obyv. 0,15 0,53 0,49 2,19 na 100 lůžek 6,76 24,39 22,13 - Plzeňský kraj absolutně 10,34 32,52 32, na obyv. 0,19 0,59 0,59 4,10 na 100 lůžek 4,58 14,39 14,39 - Karlovarský kraj absolutně 1,65 8,53 6,53 75 na obyv. 0,05 0,28 0,21 2,46 na 100 lůžek 2,20 11,37 8,71 - Liberecký kraj absolutně 5,00 17,64 13, na obyv. 0,12 0,41 0,30 2,56 na 100 lůžek 4,55 16,04 11,82 - Jihlavský kraj absolutně 8,50 53,73 48, na obyv. 0,16 1,03 0,93 3,45 na 100 lůžek 4,72 29,85 26,79 - Olomoucký kraj absolutně 5,50 27,00 25, na obyv. 0,09 0,42 0,39 1,72 na 100 lůžek 5,00 24,55 22,73 - Ostravský kraj absolutně 11,12 79,11 70, na obyv. 0,09 0,62 0,55 2,77 na 100 lůžek 3,13 22,29 19,78 - ČR absolutně 58,61 278,03 249, na obyv. 0,06 0,27 0,24 1,27 na 100 lůžek 4,51 21,39 19,19-29

30 4. Pracovníci a lůžka v psychiatrických léčebnách k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 87,94 354,41 348, na obyv. 0,74 2,99 2,94 11,80 na 100 lůžek 6,30 25,37 24,94 - Středočeský kraj absolutně 25,80 202,36 201, na obyv. 0,23 1,82 1,81 6,74 na 100 lůžek 3,44 26,98 26,92 - Budějovický kraj absolutně 16,71 107,93 100, na obyv. 0,27 1,72 1,61 5,96 na 100 lůžek 4,48 28,94 27,06 - Plzeňský kraj absolutně 44,23 301,36 292, na obyv. 0,80 5,46 5,30 23,93 na 100 lůžek 3,35 22,83 22,15 - Ústecký kraj absolutně 30,99 176,06 169, na obyv. 0,38 2,13 2,04 10,19 na 100 lůžek 3,68 20,89 20,06 - Královéhradecký kraj absolutně 2,20 11,00 11,00 50 na obyv. 0,04 0,20 0,20 0,91 na 100 lůžek 4,40 22,00 22,00 - Jihlavský kraj absolutně 66,00 478,50 449, na obyv. 1,27 9,18 8,63 28,92 na 100 lůžek 4,38 31,75 29,83 - Brněnský kraj absolutně 37,48 274,50 245, na obyv. 0,33 2,42 2,16 7,01 na 100 lůžek 4,70 34,44 30,80 - Olomoucký kraj absolutně 26,43 169,15 155, na obyv. 0,41 2,64 2,43 12,05 na 100 lůžek 3,42 21,88 20,14-30

31 4. Pracovníci a lůžka v psychiatrických léčebnách k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Zlínský kraj absolutně 40,43 380,28 361, na obyv. 0,68 6,36 6,04 20,90 na 100 lůžek 3,23 30,42 28,90 - Ostravský kraj absolutně 48,44 296,16 270, na obyv. 0,38 2,31 2,11 7,93 na 100 lůžek 4,77 29,18 26,61 - ČR absolutně 426, , , na obyv. 0,42 2,68 2,54 9,81 na 100 lůžek 4,24 27,31 25,86-31

32 5. Pracovníci a lůžka v rehabilitačních ústavech k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Středočeský kraj absolutně 13,00 70,99 62, na obyv. 0,12 0,64 0,56 3,29 na 100 lůžek 3,55 19,40 17,17 - Pardubický kraj absolutně 3,25 17,00 15, na obyv. 0,06 0,33 0,30 2,01 na 100 lůžek 3,19 16,67 14,71 - Jihlavský kraj absolutně 1,50 8,50 7,50 39 na obyv. 0,03 0,16 0,14 0,75 na 100 lůžek 3,85 21,80 19,23 - Ostravský kraj absolutně 14,21 121,92 68, na obyv. 0,11 0,95 0,54 2,91 na 100 lůžek 3,81 32,69 18,37 - ČR absolutně 31,96 218,41 153, na obyv. 0,03 0,21 0,15 0,86 na 100 lůžek 3,63 24,82 17,48-32

33 6. Pracovníci a lůžka v ostatních odborných léčebných ústavech k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 14,08 54,09 42,59 91 na obyv. 0,12 0,46 0,36 0,77 na 100 lůžek 15,47 59,44 46,80 - Středočeský kraj absolutně 30,29 145,11 131, na obyv. 0,27 1,30 1,18 5,17 na 100 lůžek 5,26 25,19 22,85 - Liberecký kraj absolutně 7,35 48,74 36, na obyv. 0,17 1,14 0,86 4,12 na 100 lůžek 4,15 27,54 20,86 - Královéhradecký kraj absolutně 0,64 8,50 7,50 30 na obyv. 0,01 0,15 0,14 0,54 na 100 lůžek 2,13 28,33 25,00 - Pardubický kraj absolutně 35,77 252,99 234, na obyv. 0,70 4,98 4,62 17,70 na 100 lůžek 3,97 28,11 26,11 - Jihlavský kraj absolutně 2,00 17,00 16, na obyv. 0,04 0,33 0,31 2,11 na 100 lůžek 1,82 15,46 14,55 - Brněnský kraj absolutně 3,10 24,00 18,00 72 na obyv. 0,03 0,21 0,16 0,63 na 100 lůžek 4,31 33,33 25,00 - Olomoucký kraj absolutně 6,63 34,88 34, na obyv. 0,10 0,54 0,54 3,34 na 100 lůžek 3,10 16,30 16,07-33

34 6. Pracovníci a lůžka v ostatních odborných léčebných ústavech k Kraj, okres Pracovníci - přepočtený počet k lékaři celkem SZP u lůžka Lůžka Zlínský kraj absolutně 1,00 9,40 9,40 20 na obyv. 0,02 0,16 0,16 0,33 na 100 lůžek 5,00 47,00 47,00 - Ostravský kraj absolutně 14,18 110,94 99, na obyv. 0,11 0,87 0,77 2,66 na 100 lůžek 4,17 32,63 29,12 - ČR absolutně 115,04 705,65 630, na obyv. 0,11 0,69 0,61 2,46 na 100 lůžek 4,55 27,89 24,92-34

35 7. Pracovníci a lůžka v ozdravovnách k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Budějovický kraj absolutně 1,10 10,66 10, na obyv. 0,02 0,17 0,17 2,46 na 100 lůžek 0,71 6,92 6,92 - Ústecký kraj absolutně 0,00 15,00 15, na obyv. 0,00 0,18 0,18 1,39 na 100 lůžek 0,00 13,04 13,04 - Liberecký kraj absolutně 0,24 16,00 14, na obyv. 0,01 0,37 0,33 2,42 na 100 lůžek 0,23 15,39 13,46 - Královéhradecký kraj absolutně 2,13 45,10 38, na obyv. 0,04 0,82 0,70 6,55 na 100 lůžek 0,59 12,49 10,73 - Jihlavský kraj absolutně 0,40 5,00 5,00 35 na obyv. 0,01 0,10 0,10 0,67 na 100 lůžek 1,14 14,29 14,29 - Brněnský kraj absolutně 0,50 10,50 9,50 70 na obyv. 0,00 0,09 0,08 0,62 na 100 lůžek 0,71 15,00 13,57 - Olomoucký kraj absolutně 0,50 4,00 4, na obyv. 0,01 0,06 0,06 1,56 na 100 lůžek 0,50 4,00 4,00 - Zlínský kraj absolutně 0,30 4,00 4,00 25 na obyv. 0,01 0,07 0,07 0,42 na 100 lůžek 1,20 16,00 16,00 - ČR absolutně 5,17 110,26 100, na obyv. 0,01 0,11 0,10 0,94 na 100 lůžek 0,54 11,44 10,47-35

36 8. Pracovníci a lůžka v hospicích k Pracovníci - přepočtený počet Kraj, okres SZP Lůžka Lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 1,40 7,50 6,50 26 na obyv. 0,01 0,06 0,05 0,22 na 100 lůžek 5,38 28,85 25,00 - Budějovický kraj absolutně 0,35 6,00 6,00 8 na obyv. 0,01 0,10 0,10 0,13 na 100 lůžek 4,38 75,00 75,00 - Plzeňský kraj absolutně 2,08 12,43 12,43 24 na obyv. 0,04 0,23 0,23 0,44 na 100 lůžek 8,67 51,79 51,79 - Královéhradecký kraj absolutně 1,41 11,38 11,38 30 na obyv. 0,03 0,21 0,21 0,54 na 100 lůžek 4,70 37,93 37,93 - Brněnský kraj absolutně 2,59 34,37 32,37 70 na obyv. 0,02 0,30 0,28 0,62 na 100 lůžek 3,70 49,10 46,24 - ČR absolutně 7,83 71,68 68, na obyv. 0,01 0,07 0,07 0,15 na 100 lůžek 4,96 45,37 43,47-36

37 9. Pracovníci a lůžka v dalších lůžkových zařízeních k Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 3,00 5,00 5,00 32 na obyv. 0,03 0,04 0,04 0,27 na 100 lůžek 9,38 15,63 15,63 - Ústecký kraj absolutně 1,00 7,20 5,00 6 na obyv. 0,01 0,09 0,06 0,07 na 100 lůžek 16,67 120,00 83,33 - Ostravský kraj absolutně 1,45 3,00 3,00 9 na obyv. 0,01 0,02 0,02 0,07 na 100 lůžek 16,11 33,33 33,33 - ČR absolutně 5,45 15,20 13,00 47 na obyv. 0,01 0,02 0,01 0,05 na 100 lůžek 11,60 32,34 27,66-37

38 10. Pracovníci a lůžka v nemocnicích k Rezort zdravotnictví Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Hl. m. Praha absolutně 1 392, , , na obyv. 11,77 50,51 43,47 83,20 na 100 lůžek 14,14 60,71 52,25 - Středočeský kraj absolutně 678, , , na obyv. 6,09 26,65 22,23 53,63 na 100 lůžek 11,36 49,69 41,46 - Budějovický kraj absolutně 449, , , na obyv. 7,18 32,62 29,32 60,59 na 100 lůžek 11,86 53,84 48,40 - Plzeňský kraj absolutně 395, , , na obyv. 7,18 30,75 28,26 60,74 na 100 lůžek 11,82 50,62 46,52 - Karlovarský kraj absolutně 182,43 917,41 807, na obyv. 5,99 30,11 26,52 58,30 na 100 lůžek 10,27 51,66 45,49 - Ústecký kraj absolutně 608, , , na obyv. 7,36 35,76 31,41 73,57 na 100 lůžek 10,00 48,61 42,70 - Liberecký kraj absolutně 336, , , na obyv. 7,84 32,60 27,86 59,16 na 100 lůžek 13,24 55,10 47,09 - Královéhradecký kraj absolutně 415, , , na obyv. 7,53 39,43 33,40 71,64 na 100 lůžek 10,52 55,05 46,63 - Pardubický kraj absolutně 280, , , na obyv. 5,52 25,77 22,51 49,87 na 100 lůžek 11,08 51,68 45,14 - Jihlavský kraj absolutně 335, , , na obyv. 6,44 28,76 26,02 58,15 na 100 lůžek 11,07 49,47 44,76-38

39 10. Pracovníci a lůžka v nemocnicích k Rezort zdravotnictví Pracovníci - přepočtený počet k Kraj, okres SZP Lůžka lékaři celkem u lůžka Brněnský kraj absolutně 1 089, , , na obyv. 9,58 38,43 35,37 68,77 na 100 lůžek 13,94 55,88 51,43 - Olomoucký kraj absolutně 505, , , na obyv. 7,87 31,46 27,88 55,46 na 100 lůžek 14,20 56,73 50,27 - Zlínský kraj absolutně 331, , , na obyv. 5,54 26,98 23,81 55,78 na 100 lůžek 9,94 48,37 42,68 - Ostravský kraj absolutně 977, , , na obyv. 7,63 33,20 29,00 62,13 na 100 lůžek 12,29 53,44 46,68 - ČR absolutně 7 978, , , na obyv. 7,77 34,26 30,08 63,80 na 100 lůžek 12,17 53,69 47,15-39

40 11. Lékaři v nemocnicích k absolutní hodnoty Oddělení, Lékaři - přepočtené počty - absolutní hodnoty pracoviště PHA STC BUD PLZ KAR UST LIB HRA interní 245,93 159,98 68,97 104,06 34,72 117,85 70,19 73,24 kardiologie 35,60-16, revmatologie 7, diabetologie 11, gastroenterologie 16,56-8, klinická farmakologie , geriatrie 2,20 1,35-3, infekční 24,14 9,95 9,52 3,71 2,20 8,20 2,00 8,43 alergologie TRN 39,79 11,90 9,85 10,19 3,00 17,10 2,00 4,40 neurologie 87,23 35,71 17,96 17,81 11,00 32,79 11,51 15,88 psychiatrie 36,24-9,74 15,92 4,00 8,58 6,96 11,57 nemoci z povolání 2,62-3,00 0, dětské 87,27 66,88 36,67 29,40 17,60 70,92 27,49 34,35 ženské 118,52 76,96 47,44 45,53 20,39 62,76 30,48 36,73 novorozenecké 35,21 0,70 7,45 10,01 0,93-2,31 - chirurgie 170,08 137,82 65,11 79,82 39,71 87,89 63,72 65,36 neurochirurgie 28,35-4,70 13,50-6,50 6,00 16,03 plastická chirurgie 9, , ,80 kardiochirurgie 56,02-8, ,52 traumatologie 10,09-11, ,99 5,00 - AR 65,00 52,90 41,51 14,80 10,00 35,05 44,20 19,50 ortopedie 57,21 33,20 21,00 16,21 7,38 25,83 15,92 16,35 urologie 45,01 14,82 11,09 12,61 5,56 15,21 8,16 12,79 ORL 56,70 22,69 8,50 7,40 7,34 20,22 11,57 16,41 foniatrie 2, oftalmologie 37,62 16,63 11,30 11,93 5,80 19,67 4,00 13,44 stomatologie 19, ,78-2,00 1,00 - dermatovenerologie 18,63 8,46 5,24 6,37 4,30 11,49 6,40 6,14 klinická onkologie 21, , radioterapie 18,10 4,00 12,00 4,59 3,00 12,21 3,22 10,13 dětská chirurgie 32,92 3, ,28-3,50 40

41 11. Lékaři v nemocnicích k absolutní hodnoty Lékaři - přepočtené počty - absolutní hodnoty Oddělení, PAR JIH BRN OLO ZLI OSK ČR pracoviště 48,71 57,58 199,16 94,82 64,14 212, ,69 interní 3, ,00 62,39 kardiologie ,85 revmatologie ,40 diabetologie , ,56 gastroenterologie ,40 klinická farmakologie 1,00 3,00 9,91 9,00 2,00-31,46 geriatrie 3,40 7,80 28,40 3,25 7,40 15,70 134,10 infekční , ,15 alergologie 2,90 8,10 38,04 11,15 9,00 23,45 190,87 TRN 18,12 21,00 57,74 27,50 19,95 61,29 435,49 neurologie 5,27 4,00 20,67 11,10-5,37 139,42 psychiatrie ,25-2,20 9,87 nemoci z povolání 33,44 26,95 60,37 42,51 27,42 90,47 651,74 dětské 27,98 29,96 82,55 45,17 33,56 90,77 748,80 ženské ,38 5,90 4,77-81,66 novorozenecké 46,46 53,48 177,81 76,13 54,23 161, ,73 chirurgie 1,50-21,36 7,80-16,02 121,76 neurochirurgie ,10 6,80 0,68 6,86 42,36 plastická chirurgie , ,38 134,31 kardiochirurgie 4,75-26,22 10,40 5,67 8,80 94,33 traumatologie 21,40 25,40 71,49 61,90 17,60 68,74 549,49 AR 10,77 25,26 52,55 23,20 21,28 43,34 369,50 ortopedie 12,84 15,76 32,20 18,40 12,20 29,23 245,88 urologie 10,31 8,80 34,76 18,16 11,20 22,77 256,83 ORL - - 1, ,60 foniatrie 5,57 14,55 30,01 17,45 14,42 22,85 225,24 oftalmologie 2,40-3,95 1,75-5,50 38,22 stomatologie 4,13 7,40 24,82 11,64 6,10 13,11 134,23 dermatovenerologie ,85 6, ,20 klinická onkologie 5,00 7,00 7,00-1,20 18,01 105,46 radioterapie 2, ,70 dětská chirurgie 41

42 11. Lékaři v nemocnicích k absolutní hodnoty Oddělení, Lékaři - přepočtené počty - absolutní hodnoty pracoviště PHA STC BUD PLZ KAR UST LIB HRA nefrologie 15, klinická hematologie 22, , ,90 protetika , rehabilitační fyz.med. 5,33-6,21 5,11-12,21 4,10 9,96 nukleární medicína 4,00-0, , hrudní chirurgie , centrální příjem 2, léčba popálenin 3, dětské oční 5, intenzivní péče 21, , ,00 následná péče 4,70 9,00 4,90 4,60 2,50 4,99 3,45 6,90 ošetřovatelská péče 18,43 12,35 2,58 5,60 1,00 13,00 6,59 4,00 sociální hospitalizace ostatní odd.lp 1,

43 11. Lékaři v nemocnicích k absolutní hodnoty Lékaři - přepočtené počty - absolutní hodnoty Oddělení, PAR JIH BRN OLO ZLI OSK ČR pracoviště ,00 nefrologie ,86-48,61 klinická hematologie ,70 protetika 0,75 7,00 17,00 3,50-9,08 80,25 rehabilitační fyz.med ,00 1,00-1,00 12,20 nukleární medicína ,40 hrudní chirurgie ,40 centrální příjem , ,00 23,60 léčba popálenin ,50 6,84 dětské oční 4,00 4,00 3,00-4,50-47,00 intenzivní péče - 5,80 7,88-10,10 8,31 73,13 následná péče 4,10 2,60 13,70-3,50-87,45 ošetřovatelská péče 0, ,50-0,60 sociální hospitalizace ,90 ostatní odd.lp 43

44 12. Lékaři v nemocnicích k na obyvatel Oddělení, Lékaři - přepočtené počty - na obyvatel pracoviště PHA STC BUD PLZ KAR UST LIB HRA interní 2,08 1,44 1,10 1,89 1,14 1,42 1,64 1,33 kardiologie 0,30-0, revmatologie 0, diabetologie 0, gastroenterologie 0,14-0, klinická farmakologie , geriatrie 0,02 0,01-0, infekční 0,20 0,09 0,15 0,07 0,07 0,10 0,05 0,15 alergologie TRN 0,34 0,11 0,16 0,18 0,10 0,21 0,05 0,08 neurologie 0,74 0,32 0,29 0,32 0,36 0,40 0,27 0,29 psychiatrie 0,31-0,16 0,29 0,13 0,10 0,16 0,21 nemoci z povolání 0,02-0,05 0, dětské 0,74 0,60 0,59 0,53 0,58 0,86 0,64 0,62 ženské 1,00 0,69 0,76 0,83 0,67 0,76 0,71 0,67 novorozenecké 0,30 0,01 0,12 0,18 0,03-0,05 - chirurgie 1,44 1,24 1,04 1,45 1,30 1,06 1,48 1,19 neurochirurgie 0,24-0,08 0,24-0,08 0,14 0,29 plastická chirurgie 0, , ,05 kardiochirurgie 0,47-0, ,26 traumatologie 0,09-0, ,14 0,12 - AR 0,55 0,48 0,66 0,27 0,33 0,42 1,03 0,35 ortopedie 0,48 0,30 0,34 0,29 0,24 0,31 0,37 0,30 urologie 0,38 0,13 0,18 0,23 0,18 0,18 0,19 0,23 ORL 0,48 0,20 0,14 0,13 0,24 0,24 0,27 0,30 foniatrie 0, oftalmologie 0,32 0,15 0,18 0,22 0,19 0,24 0,09 0,24 stomatologie 0, ,03-0,02 0,02 - dermatovenerologie 0,16 0,08 0,08 0,12 0,14 0,14 0,15 0,11 klinická onkologie 0, , radioterapie 0,15 0,04 0,19 0,08 0,10 0,15 0,08 0,18 dětská chirurgie 0,28 0, ,04-0,06 44

45 12. Lékaři v nemocnicích k na obyvatel Lékaři - přepočtené počty - na obyvatel Oddělení, PAR JIH BRN OLO ZLI OSK ČR pracoviště 0,96 1,10 1,75 1,48 1,07 1,66 1,51 interní 0, ,05 0,06 kardiologie ,01 revmatologie ,01 diabetologie , ,03 gastroenterologie klinická farmakologie 0,02 0,06 0,09 0,14 0,03-0,03 geriatrie 0,07 0,15 0,25 0,05 0,12 0,12 0,13 infekční , ,01 alergologie 0,06 0,16 0,33 0,17 0,15 0,18 0,19 TRN 0,36 0,40 0,51 0,43 0,33 0,48 0,42 neurologie 0,10 0,08 0,18 0,17-0,04 0,14 psychiatrie ,02-0,02 0,01 nemoci z povolání 0,66 0,52 0,53 0,66 0,46 0,71 0,63 dětské 0,55 0,57 0,73 0,70 0,56 0,71 0,73 ženské - - 0,13 0,09 0,08-0,08 novorozenecké 0,91 1,03 1,56 1,19 0,91 1,26 1,24 chirurgie 0,03-0,19 0,12-0,13 0,12 neurochirurgie - - 0,11 0,11 0,01 0,05 0,04 plastická chirurgie - - 0, ,21 0,13 kardiochirurgie 0,09-0,23 0,16 0,09 0,07 0,09 traumatologie 0,42 0,49 0,63 0,96 0,29 0,54 0,53 AR 0,21 0,48 0,46 0,36 0,36 0,34 0,36 ortopedie 0,25 0,30 0,28 0,29 0,20 0,23 0,24 urologie 0,20 0,17 0,31 0,28 0,19 0,18 0,25 ORL - - 0, foniatrie 0,11 0,28 0,26 0,27 0,24 0,18 0,22 oftalmologie 0,05-0,03 0,03-0,04 0,04 stomatologie 0,08 0,14 0,22 0,18 0,10 0,10 0,13 dermatovenerologie - - 0,28 0, ,06 klinická onkologie 0,10 0,13 0,06-0,02 0,14 0,10 radioterapie 0, ,04 dětská chirurgie 45

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Lůžková péče. Bed care

Lůžková péče. Bed care Lůžková péče 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více