ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 *UOHSX008PS7I* UOHSX008PS7I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0507/2016/VZ-33336/2016/513/EPi Brn: 9. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne na návrh datvaný dnem , jehž účastníky jsu zadavatel SC Radtín z.s., IČO , se sídlem Ke Zděři 1111/21, Praha Radtín, navrhvatel splečnst A SPORT InterHall, jejímiž splečníky jsu A SPORT PRODUKT s.r.., IČO , se sídlem Sarajevská 3, Praha 2 a InterHall Sp. z.., IČO , se sídlem Milwicka 1F, Katwice, Plská republika, které dne uzavřely pdle 2716 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, smluvu za účelem pdání splečné nabídky, přičemž k jednání před Úřadem pr chranu hspdářské sutěže splečnst InterHall Sp. z.., IČO , se sídlem Milwicka 1F, Katwice, Plská republika zmcnila na základě plné mci ze dne , splečnst A SPORT PRODUKT s.r.., IČO , se sídlem Sarajevská 3, Praha 2, ve věci přezkumání úknů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky Revitalizace ftbalvéh areálu v užším řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č , rzhdl takt: Správní řízení se pdle ustanvení 117a písm. d) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zastavuje, nebť k návrhu navrhvatele splečnst A SPORT InterHall, jejímiž splečníky jsu A SPORT PRODUKT s.r.., IČO , se sídlem Sarajevská 3, Praha 2 a InterHall Sp. z.., IČO , se sídlem Milwicka 1F, Katwice, Plská republika, které dne uzavřely pdle 2716 a násl. zákna č. 89/2012 Sb.,

2 bčanský zákník, smluvu za účelem pdání splečné nabídky datvanému dnem (a dručenému Úřadu pr chranu hspdářské sutěže dne ) a zasílanému Úřadu pr chranu hspdářské sutěže před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku Revitalizace ftbalvéh areálu zadávanu v užším řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č , nebyl připjen dklad dručení námitek zadavateli. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný k výknu dhledu nad zadáváním veřejných zakázek pdle ustanvení 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), bdržel dne návrh navrhvatele splečnst A SPORT InterHall, jejímiž splečníky jsu A SPORT PRODUKT s.r.., IČO , se sídlem Sarajevská 3, Praha 2 a InterHall Sp. z.., IČO , se sídlem Milwicka 1F, Katwice, Plská republika, které dne uzavřely pdle 2716 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, smluvu za účelem pdání splečné nabídky, přičemž k jednání před Úřadem splečnst InterHall Sp. z.., IČO , se sídlem Milwicka 1F, Katwice, Plská republika zmcnila na základě plné mci ze dne , splečnst A SPORT PRODUKT s.r.., IČO , se sídlem Sarajevská 3, Praha 2 (dále jen navrhvatel ) datvaný dnem (pzn. Úřadu: s hledem na dručení návrhu dne , jde zřejmě chybu v psaní), na zahájení správníh řízení přezkumání úknů zadavatele SC Radtín z.s., IČO , se sídlem Ke Zděři 1111/21, Praha Radtín (dále jen zadavatel ) učiněných při zadávání veřejné zakázky Revitalizace ftbalvéh areálu zadávané v užším řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č (dále jen veřejná zakázka ). Dnem , kdy Úřad návrh bdržel, byl pdle ustanvení 113 zákna ve spjení s 44 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele. 2. Navrhvatel ve svém návrhu brjí prti zadávacím pdmínkám, když uvádí, že zadavatel pstupval při stanvení technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle 56 dst. 3 písm. a) zákna v rzpru se záknem tím, že pžadval předlžení seznamu stavebních prací prvedených ddavatelem za psledních 5 let včetně svědčení případně smluvy s následující minimální úrvní: Stavební práce na realizaci nvstavby neb reknstrukci sprtvních hřišť s umělým trávníkem III. generace, kde každá z těcht staveb v minimální hdntě 5 mil. Kč bez DPH a na které byla vydána řádná Atestace Ftbalvé asciace České republiky (dříve ČMFS) pr přádání mistrvských utkání neb bdbnéh svědčení členských zemí EU vydané příslušnu nárdní ftbalvu asciací, případně svědčením vydaným FIFA neb UEFA. Atestace musí být vydána na uchazeče/zájemce/. Ke každé stavební práci bude předlžen svědčení bjednatelů řádném plnění těcht stavebních prací dle 56 dst. 3 písm. a). Navrhvatel uvádí, že FIFA bdbné svědčení nevydává a že svědčení bdbné atestaci vydává puze Ftbalvá asciace České republiky (dříve ČMFS) a z členských států EU pravděpdbně puze příslušná nárdní ftbalvá asciace Slvenské republiky. Navrhvatel se dmnívá, že tímt pstupem zadavatele dšl 2

3 k prušení zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. Navrhvatel se svým návrhem dmáhá zrušení zadávacíh řízení. 3. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu: zadavatel, navrhvatel. 4. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS- S0507/2016/VZ-30960/2016/513/EPi ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S0507/2016/VZ-31238/2016/513/EPi ze dne stanvil Úřad zadavateli lhůtu 5 dnů de dne dručení předmětnéh usnesení, ve které měl zadavatel Úřadu sdělit, v jakém pstavení ve smyslu 2 zákna v předmětném zadávacím řízení vystupuje. Uvedeným usnesením určil Úřad zadavateli rvněž lhůtu k prvedení úknu pdání infrmace Úřadu dalších úknech, které v předmětném zadávací řízení učiní, a zaslání příslušné dkumentace přízené v suvislsti s prvedenými úkny a t nejpzději jeden den p prvedení příslušnéh úknu. 6. Usnesením č. j. ÚOHS-S0507/2016/VZ-32292/2016/513/EPi ze dne stanvil Úřad splečnsti A SPORT PRODUKT s.r.., IČO , se sídlem Sarajevská 3, Praha 2 lhůtu 3 dnů de dne dručení předmětnéh usnesení k předlžení plné mci, z níž bude patné, že je právněna jednat i za splečnst InterHall Sp. z.., IČO , se sídlem Milwicka 1F, Katwice, Plská republika, případně sdělení, že návrh pdává sama za sebe. ZÁVĚRY ÚŘADU 7. Úřad přezkumal náležitsti návrhu a na základě zjištěných skutečnstí knstatuje, že návrh na přezkumání úknů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje pdmínky stanvené v 114 dst. 3 zákna, nebť nebsahuje dklad dručení námitek zadavateli, a prt správní řízení pdle 117a písm. d) zákna zastavil. Ke svému rzhdnutí Úřad uvádí následující rzhdné skutečnsti. 8. Pdle 114 dst. 3 zákna návrh vedle becných náležitstí pdání musí bsahvat značení zadavatele, v čem je spatřván prušení zákna, v jehž důsledku navrhvateli hrzí neb vznikla újma na jeh právech, návrhy na prvedení důkazů, a čeh se navrhvatel dmáhá. Navrhvatel je pvinen k návrhu připjit v elektrnické pdbě písemné důkazní prstředky, jejichž prvedení navrhl, nejsu-li sučástí dkumentace veřejné zakázce. Sučástí návrhu je dklad slžení kauce pdle 115 a v případě návrhu zasílanéh Úřadu před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku rvněž dklad dručení námitek zadavateli a dklad pětvném slžení jistty pdle 67 dst. 4 zákna. 9. Pdle 117a písm. d) zákna Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku není připjen dklad dručení námitek zadavateli a dklad pětvném slžení jistty pdle 67 dst. 4 zákna. 10. K pstavení zadavatele Úřad uvádí, že s hledem na skutečnst, že zadavatel Úřadu přes jeh žádst (viz bd 5. důvdnění tht rzhdnutí) nesdělil, v jakém pstavení pdle 2 zákna v předmětném zadávacím řízení vystupval, nemá Úřad najist pstaven, zda zadavatel v předmětném zadávacím řízení vystupuje jak zadavatel veřejný ve smyslu 3

4 ustanvení 2 dst. 2 zákna, neb dtvaný zadavatel ve smyslu 2 dst. 3 zákna. Vzhledem ke skutečnsti, že správní řízení je v šetřené věci zastavván z prcesních důvdů (k návrhu nebyl připjen dklad dručení námitek zadavateli), není však tat skutečnst pr další psuzení případu pdstatná. 11. K návrhu navrhvatele datvanéh dnem dručenéh Úřadu dne prstřednictvím datvé schránky byly připjeny přílhy značené následujícím způsbem: kvalifikační dkumentace, prváděcí pkyn UT3G, rzhdnutí nevyhvění námitce, SC Radtín výpis z OR, SC Radtín rzhdnutí nevyhvění námitkám, dručení, SC Radtín námitky prti zadávacím pdmínkám, SC Radtín návrh na zahájení řízení, SC Radtín pkladní slženka, Věstník veřejných zakázek Na základě výše uvedenéh Úřad knstatuje, že ani v samtném textu návrhu, resp. v značení přílh, není uveden, že jeh sučástí je dklad dručení námitek zadavateli, a tent dklad není ani bsahem datvé zprávy dručené Úřadu. 13. Zákndárce v ustanvení 114 dst. 3 zákna výslvně stanvil pžadavek, že sučástí návrhu zasílanéh Úřadu před uzavřením smluvy na veřejnu zakázku má být dklad dručení námitek. 14. Úřad v tét suvislsti dále uvádí, že zákn rzlišuje náležitsti návrhu, jejichž nesplnění lze dstranit ve lhůtě stanvené Úřadem [srv. 117a písm. a) zákna] a náležitsti, jejichž absence je důvdem pr zastavení řízení bez dalšíh, kam patří mj. i ustanvení 117a písm. d) zákna. V napsledy uvedeném ustanvení zákna, pd které je třeba pdřadit také šetřený případ, zákndárce mžnst zhjení nesplnění náležitstí návrhu v ddatečné lhůtě stanvené Úřadem nezaktvil. Úřad prt nemůže navrhvatele k dstranění takvé vady řízení vyzvat či zkumat důvdy absence záknné náležitsti návrhu. 15. Přílhu návrhu navrhvatel učinil námitky prti zadávacím pdmínkám ze dne V záhlaví tht dkumentu je uveden Dpručeně s ddejku. Z uvedenéh vyplývá, že navrhvatel měl zjevně v úmyslu tyt námitky zadavateli dručit prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb. Samtný dklad ddání pštvní zásilky bsahující námitky navrhvatele prti zadávacím pdmínkám však sučástí návrhu není. 16. Úřad uvádí, že je zaptřebí rzlišvat mezi písemnstí námitkami která bsahuje text samtných námitek, a dkladem dručení těcht námitek. Námitky bsahují zejména infrmace tm, prti jakým úknům zadavatele navrhvatel brjí, a čeh se dmáhá. Oprti uvedenému je dklad dručení námitek dkumentem prkazujícím řádnst a včasnst dručení námitek, neb napak jejich pžděnst. S hledem na výše uvedené nelze zaměňvat námitky s dkladem jejich dručení zadavateli. 4

5 17. Navrhvatel zaslal Úřadu jak přílhu návrhu rvněž rzhdnutí zadavatele námitkách ze dne V rzhdnutí námitkách zadavatel mj. uvedl, že dne bdržel námitku navrhvatele. Úřad k tmu uvádí, že datum uvedené v rzhdnutí námitkách nelze pvažvat za dklad, který prkazuje řádnst a včasnst dručení námitek. Dle Úřadu je třeba rzlišvat mezi písemnstí, kteru je námitkách rzhdván, třebaže infrmaci dručení námitek bsahuje, vlastním dkladem dručení námitek není. 18. Úřad dále knstatuje, že jeh pchybnst týkající se data uvedenéh v rzhdnutí námitkách spčívá také ve skutečnsti, kdy byl reálně dručen, nebť je např. zaptřebí rzlišvat kamžik ddání d datvé schránky a dručení d datvé schránky (v případě dručvání prstřednictvím datvých schránek). Úřad ddává, že přesné stanvení kamžiku dručení námitek je rzhdující pr stanvení pčátku běhu dalších lhůt v zadávacím i správním řízení. 19. Navrhvatel přílhu návrhu sice učinil rzhdnutí námitkách, které bsahuje infrmaci d zadavatele tm, kdy zadavatel pvažuje námitky za dručené, zákndárce však ve výše uvedeném ustanvení 114 dst. 3 zákna výslvně uvedl pžadavek, že přílhu návrhu musí být dklad dručení námitek zadavateli, aby tt mhl Úřad v záknem předvídané lhůtě pstavit najist. Žádnu z navrhvatelem přilžených přílh k návrhu nelze pvažvat za dklad dručení námitek zadavateli. Rzhdnutí námitkách sice bsahuje infrmaci datu dručení námitek i vyjádření zadavatele jejich včasném dručení, avšak tat skutečnst nemůže zhjit skutečnst, že přílhu návrhu není dklad dručení námitek zadavateli, nebť z takvé písemnsti nelze najist určit včasné a řádné dručení. Rzhdnutí námitkách rvněž neprkazuje způsb dručení námitek. Z uvedenéh vyplývá, že návrh navrhvatele nenaplňuje pžadavky zákna na dlžení dkladu dručení námitek. 20. Rzdíl mezi rzhdnutím námitkách a dkladem dručení námitek je tedy v tm, že rzhdnutí námitkách de fact bsahuje infrmaci tm, jak zadavatel s námitkami navrhvatele nalžil, a případně pučení navrhvatele v suladu s ustanvením 114 dst. 3 zákna. Pkud zadavatel zárveň v rzhdnutí námitkách uvede infrmace kamžiku dručení námitek, je nezbytné ve smyslu zákna tut infrmaci chápat puze jak becnu nezávaznu deklaraci, nebť nesplňuje pdmínky dkladu dručení námitek. Jinými slvy řečen, rzhdnutí námitkách bsahuje tlik nevěřenu infrmaci jejich dručení, zatímc dklad dručení námitek by měl jednznačně prkazvat samtné dručení takvých námitek zadavateli. Zjedndušeně řečen, přilžené rzhdnutí námitkách neprkazuje způsb dručení a dále také včasnst pdaných námitek zadavateli, a není tedy dkladem jejich dručení, který je zákndárcem, jednznačně užitu frmulací ustanvení 114 dst. 3 zákna, pžadván. 21. T, že sam rzhdnutí námitkách, resp. tvrzení datu (údaj způsbu dručení absentuje) dručení námitek, nemůže být sam sbě pvažván za dklad dbě jejich dručení, lze statně demnstrvat i pmcí argumentu a simili. Nelze jistě pchybvat tm, že v situaci, kdy by navrhvatel učinil přílhu návrhu rzhdnutí zadavatele dmítnutí námitek z th důvdu, že byly dručeny pžděně, by Úřad nebyl právněn návrh bez dalšíh zamítnut jak pdaný neprávněnu sbu pdle 118 dst. 5 písm. c) zákna s důvdněním, že má přeci k dispzici dklad pžděném dručení námitek. Není-li pak tvrzení pžděném dručení námitek dkladem jejich skutečně pžděném 5

6 dručení, nemůže být lgicky ani tvrzení jejich včasném dručení dkladem tm, že byly skutečně dručeny včas (a řádně). 22. Úřad k výše uvedenému pr úplnst dplňuje, že sučástí návrhu byl rvněž dkument Detailní infrmace k zásilkám z aplikace České pšty služící ke sledvání zásilek, z něhž vyplývá pdání zásilky k deslání dne a její dručení dne S hledem na uvedená data, kdy datum je datem vyhtvení rzhdnutí námitkách, Úřad dvdil, že se jedná dklad deslání a dručení rzhdnutí námitkách navrhvateli, nikliv dklad dručení námitek zadavateli. Uvedenému přisvědčuje rvněž značení přílh návrhu navrhvatele, z něhž vyplývá, že sučástí návrhu je také dklad dručení rzhdnutí námitkách (viz bd 11. důvdnění tht rzhdnutí) a samtný text návrhu, ve kterém navrhvatel uvedl, že zadavatel námitkám navrhvatele nevyhvěl, čemž byl navrhvatel vyrzuměn rzhdnutím zadavatele nevyhvění námitce ze dne , jenž byl navrhvateli dručen dne V suvislsti se zde řešenu prblematiku je mžn ještě nad rámec uvedenéh ddat, že v případech, kdy je pžadván prkázání způsbu a dby dručení, tedy kdy je třeba, aby byl dručení dlžen, jak je tmu ve zde psuzvaném případě, musí být zajištěn písemný dklad stvrzující, že písemnst byla dručena neb že pštvní zásilka bsahující písemnst byla ddána, včetně dne, kdy se tak stal. V případě užití elektrnických kmunikací je mžn za dklad dručení pvažvat záznam (infrmaci), který jedntlivé elektrnické prstředky umžňují, ze kteréh je zřejmé datum a způsb dručení. 24. Dkladem dručení námitek Úřad nerzumí tlik dručenku. Byť by se mhl jevit ve výrku uvedený závěr jak vysce frmalistický, není tmu tak v psuzvaném případě. Pkud by předlžil navrhvatel dklad, z něhž by mhl být pstaven najist kamžik dručení námitek, cž je stěžejní pr další pstup Úřadu (důležitst je akcentvána tím, že zákndárce dklad dručení námitek výslvně stanvil jak náležitst, kteru musí navrhvatel splu s návrhem předlžit, a dále tím, že k jeh předlžení Úřad nemá ddatečně vyzývat a pskytvat k tmu ddatečnu lhůtu, pněvadž jde pžadavek jasně plynucí ze zákna a je chybu navrhvatele, pkud jej nepřilží), a t např. vlastní právní jednání listinu bsahující námitky, na které by např. byl razítk s datem a další náležitsti převzetí (pdpis atd.), resp. dručení těcht námitek zadavateli, šl by ještě takvý, záknem předvídaný dklad dručení námitek. V psuzvaném případě však navrhvatel přilžil mj. námitky a rzhdnutí námitkách (včetně dkladu jeh ddání prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb), z něhž není mžné věřit (ke shdnému tvrzení stran Úřad nemůže přihlédnut, viz níže) zda skutečně byly námitky resp. následný návrh na zahájení správníh řízení dručeny řádně a včas. 25. Úřad s hledem na výše uvedené v daném případě nemá najist pstaven, zda navrhvatel v suvislsti s pdáním námitek splnil t, c mu zákn ukládá, cž má navrhvatel v suladu s ustanvením 114 dst. 3 zákna právě prkázat prstřednictvím dkladu dručení námitek, který má tvřit přílhu návrhu. Úřad ddává, že přesné stanvení kamžiku dručení námitek je klíčvé pr stanvení pčátku běhu dalších lhůt, jak je například záknná blkační lhůta, ve které nelze uzavřít smluvu. I ze zde předestřené argumentace Úřadu je evidentní, jaký dpad má t, že sučástí návrhu navrhvatele nebyl dklad dručení námitek, a že přilžení rzhdnutí námitkách, které bsahuje nevěřenu infrmaci dručení námitek, není schpen nahradit dklad jejich dručení. 6

7 26. Pvinnst připjit k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smluvy dklad dručení námitek zadavateli, jejíž nesplnění má za následek zastavení správníh řízení, vyplývá rvněž z ustálené rzhdvací praxe Úřadu, viz např. rzhdnutí č. j. ÚOHS-S0801/2015/VZ /2015/522/JKr ze dne , rzhdnutí č. j. ÚOHS-S853/2015/VZ /2016/511/BMa ze dne neb rzhdnutí č. j. ÚOHS-S0010/2016/VZ /2016/MOn ze dne (všechna pravmcná rzhdnutí Úřadu dstupná z: Pr úplnst Úřad v daném případě nad rámec již uvedenéh dplňuje, že nepřehlédl skutečnst, že navrhvatel přílhu návrhu učinil námitky prti zadávacím pdmínkám ze dne , stejně jak rzhdnutí námitkách navrhvatele ze dne , které nevěřenu infrmaci zadavatele jejich dručení dne ptvrdil. Nicméně tat skutečnst, nemůže nahradit záknem pžadvaný dklad dručení námitek, ačkliv v zásadě strany dručení námitek nečiní primárně sprným. Tat klnst však nic nemění na skutečnsti, že Úřad má pvinnst z mci úřední při přijetí návrhu věřit, zda návrh splňuje všechny záknem vyžadvané náležitsti, kdy, jak vyplývá z důvdnění tht rzhdnutí, navrhvatel nesplnil všechny pžadavky, jež jsu na něj ustanvením 114 dst. 3 zákna kladeny. 28. K uvedenému Úřad uvádí, že v dané věci by nebyl mžn přijmut ani případnu argumentaci navrhvatele vycházející z ustanvení 19 dst. 5 a 6 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ). Na šetřený případ nelze výše uvedená ustanvení 19 dst. 5 a 6 správníh řádu, kde je v těcht ustanveních in fine uveden písemnst se pvažuje za dručenu jen v případě, že adresát písemnsti její převzetí d příjemce uzná neb že je z jeh pstupu v řízení zjevné, že mu byl dručen." a dále, že Písemnéh dkladu dručení neb ddání však není zaptřebí, je-li z pstupu účastníka řízení v řízení zjevné, že mu byl dručen, aplikvat, nebť jak dvdil Nejvyšší správní sud v rzsudku č. j. 1 As 2/ ze dne , vztah mezi ddavatelem a zadavatelem je primárně vztahem sukrmprávním. Z uvedenéh plyne, že dručvání námitek zadavateli nepdléhá právní úpravě bsažené ve správním řádu. V tét suvislsti nicméně Úřad pr úplnst ddává, že i v případě, že by se jednal písemnst dručvanu pdle správníh řádu, nic by t neměnil na aplikaci zvláštní úpravy 114 dst. 3 zákna, který stanví pvinnst přilžit k návrhu dklad dručení námitek, jehž nutných náležitstech byl pjednán výše. Nadt účelem dlžení dkladu dručení námitek není puze věření skutečnsti, že námitky byly zadavateli dručeny, a zadavatel se s nimi mhl seznámit, cž je právě účelem ustanvení 19 dst. 5 a 6 správníh řádu, kdy je v kmentáři k těmt ustanvením uveden jedná-li účastník v řízení tak, že je z jeh jednání zřejmé, že je mu bsah písemnsti znám, není písemnéh dkladu zaptřebí 1, nýbrž i psuzení th, zda byly splněny veškeré záknem pžadvané náležitsti a pdmínky (viz 114 dst. 3 zákna a 110 dst. 7 šestá věta zákna). Dklad dručení námitek zadavateli má pr Úřad, jak již byl řečen, význam taktéž z hlediska zjištění pčátku běhu blkační lhůty ve smyslu 111 dst. 5 zákna, tedy pr zajištění efektivníh průběhu správníh řízení přezkumání úknů zadavatele učiněných v některém ze zadávacích řízení. Pr Úřad je tedy nezbytné mít na jist pstaven přesné datum, kdy byly námitky zadavateli dručeny, 1 JUDr. Jsef Vedral, Ph.D. Správní řád. Kmentář. Praha: BOVA POLYGON, s ISBN

8 nikliv tedy puze mít ptvrzení, že se s námitkami zadavatel seznámil, jinými slvy pr Úřad není v tét věci rzhdující puze t, že námitky byly dručeny. 29. Pr Úřad je tedy nezbytné mít najist pstaven přesné datum, kdy byly námitky zadavateli dručeny, nikliv tedy puze mít ptvrzení, že se s námitkami zadavatel seznámil a tvrzení zadavatele, kdy k seznámení s námitkami dšl. Za situace, kdy by Úřad vyšel jen z tvrzení stran(y) a kamžik dručení námitek by byl jiný, přičemž tt musí být pstaven najist ve lhůtě pr pdání návrhu a dplňvat tt (dklad dručení námitek) nelze, měl by t fatální důsledky d vedenéh správníh řízení, pněvadž by byl např. veden správní řízení, přestže být neměl (pkud by tvrzení stran nebyla správná) či by t měl zásadní dsah d úvah Úřadu ulžení předběžnéh patření (a jakéh), které by však mhly mít (včetně eventuálně vydanéh rzhdnutí předběžném patření) takvé vady, jež by vedly k tmu, že takvé rzhdnutí ulžení předběžnéh patření by byl právně či fakticky neuskutečnitelným (nictnst) atd. 30. Závěrem tedy Úřad knstatuje, že z dkumentů zaslaných navrhvatelem splečně s návrhem puze vyplývá, že navrhvatel měl v úmyslu zaslat námitky zadavateli prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb dpručeně s ddejku a dále z nich plyne infrmace zadavatele z rzhdnutí námitkách, že byly dručeny dne , cž však Úřadu neumžňuje si tut skutečnst věřit, přičemž ani uvedení knkrétníh data v rzhdnutí zadavatele námitkách nemůže být pr Úřad dstačující. Na daný případ přitm nelze aplikvat ustanvení 19 dst. 5 a 6 správníh řádu, nebť Úřadu nepstačuje, že zadavatel neppírá, ppř. knkludentně ptvrzuje, že mu byla písemnst dručena, nýbrž Úřad zárveň ptřebuje věřit i její náležitsti a prkazatelně, na základě relevantních pdkladů, zjistit přesné datum jejíh dručení. 31. Pr úplnst Úřad uvádí, že i na svých webvých stránkách výslvně uvádí, že dklad dručení námitek zadavateli musí být sučástí návrhu zasílanéh Úřadu před uzavřením smluvy. 32. Zárveň zákn nepřipuští, jak již byl uveden výše, aby navrhvatel tent nedstatek návrhu dstranil, nebť Úřad je v suladu s 117a písm. d) zákna pvinen správní řízení v případě, že dklad dručení námitek nebyl k návrhu připjen, bez dalšíh zastavit. 33. Vzhledem k tmu, že k návrhu navrhvatele datvanému dnem dručenému Úřadu dne nebyl připjen dklad dručení námitek zadavateli, cž je dle 117a písm. d) zákna důvdem pr zastavení správníh řízení, rzhdl Úřad tak, jak je uveden ve výrku tht rzhdnutí. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad a další pdání účastníků učiněná v řízení rzkladu se pdle 117c 8

9 dst. 1 písm. b) zákna činí v elektrnické pdbě pdepsané uznávaným elektrnickým pdpisem. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží: 1. SC Radtín z.s., Ke Zděři 1111/21, Praha Radtín 2. A SPORT PRODUKT s.r.., Sarajevská 3, Praha 2 9

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008951L* UOHSX008951L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0177/2016/VZ-13414/2016/542/JV Brn, 31. března 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008O4RR* UOHSX008O4RR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0479/2016/VZ-31156/2016/513/EPi Brn: 26. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005B0QS* UOHSX005B0QS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2013/VZ-20116/2013/512/PDr Brn 16. října 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27.

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. *uhsx001pwbh* UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. května 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0053WL5* UOHSX0053WL5 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S240,257/2013/VZ-24093/2013/511/JP Brn 9. prsince 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007J3MX* UOHSX007J3MX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0576/2015/VZ-26449/2015/511/JNv Brn: 4. září 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00770WG* UOHSX00770WG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S283/2015/VZ-17501/2015/511/JNv Brn: 10. července 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brno 5. září 2014 *UOHSX00697LD* UOHSX00697LD PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R325/2013/VZ-18629/2014/321/IPs Brn 5. září 2014 Ve správním řízení rzkladu ze dne 1. 10. 2013, dručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014 *UOHSX005OCYN* UOHSX005OCYN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brn 9. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0054FMY* UOHSX0054FMY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S696,731/2012/VZ-15167/2013/511/MGr Brn 12. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brno 16. listopadu 2015 *UOHSX007PKW2* UOHSX007PKW2 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R380/2014/VZ-39454/2015/323/MOd Brn 16. listpadu 2015 V řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném Úřadu

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007XCHT* UOHSX007XCHT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0778/2015/VZ-00800/2016/513/EPi Brn 7. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prosince 2012 *UOHSX004NM2Z* UOHSX004NM2Z ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s473/2012/vz-23304/2012/531/rni V Praze dne: 10. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0080BWD* UOHSX0080BWD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0891/2015/VZ-03907/2016/511/JNv Brn 2. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UQEJ* UOHSX005UQEJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S786/2013/VZ-9090/2014/522/JCh Brn 28. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0072D5H* UOHSX0072D5H ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S178/2015/VZ-12172/2015/542/JP Brn 21. května 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku Udělení státníh bčanství České republiky z důvdu významnéh přínsu pr Česku republiku Státní bčané cizíh státu i sby bez státníh bčanství, kteří trvale žijí na území České republiky, mají mžnst nabýt státní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R382/2014/VZ-4323/2015/321/IPs Brno 13. února 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R382/2014/VZ-4323/2015/321/IPs Brno 13. února 2015 *UOHSX006SKGO* UOHSX006SKGO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R382/2014/VZ-4323/2015/321/IPs Brn 13. únra 2015 Ve správním řízení rzkladu ze dne 30. 10. 2014, dručeném

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006S99S* UOHSX006S99S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1139/2014/VZ-5798/2015/521/OPi Brn 2. března 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008P7KS* UOHSX008P7KS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0533/2016/VZ-31718/2016/512/MHr Brn: 29. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015 *UOHSX007S0M9* UOHSX007S0M9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více