3.4.2 Geometrie kol automobilu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.4.2 Geometrie kol automobilu"

Transkript

1 3.4.2 Geometrie kol automobilu Jízdní vlastnosti každého vozidla závisí na správné geometrii polohy kol a to p i všech jízdních režimech, v p ímém sm ru i zatá ce. K tomu je t eba, aby za jízdy docházelo jen k odvalování kol. Jestliže p i odvalování dochází zárove i ke smýkání (i když jen velmi malému), pak tento stav snižuje spolehlivé vedení vozidla na vozovce v p íslušném požadovaném sm ru, chování vozidla vykazuje zhoršené jízdní vlastnosti, na pneumatikách se po jistém ase projevuje zvýšené opot ebení. Potvrzují to také celosv tové statistiky, které uvád jí, že více než polovina všech používaných pneumatik má sníženou životnost jenom proto, že geometrie kol není správná. Podívejme se nyní na princip ízení p edních kol automobilu v p dorysném uspo ádání (obr. 75). Ve styku kola s vozovkou, díky fyzikální vlastnosti zvané adheze, vznikají p i hnacím momentu na obvodu kol podélné síly tažné (znaménko plus), p i brzdném momentu síly brzdné (znaménko mínus); obojí je pot eba k p ekonám jízdního odporu, setrva nosti a zm n jízdní rychlosti (v etn úplného zastavení). Prvním požadavkem na ízení kol je funk ní stabilita, kdy žádná ást nekmitá (nechv je ani nehlu í) a p i úhlové výchylce p edních kol z rovnovážné polohy se vrací zp t do p vodního (p ímého) sm ru. Geometrickou (obecnou) polohu uložení p edních kol v rejdovém (vodicím) epu charakterizují geometrické parametry, vztažené k rovin vozovky; jsou to geometrie kola odklon kola sbíhavost kola (p ípadn rozbíhavost kola) geometrie rejdového epu p íklon rejdového epu (vyvolává ur itý polom r rejdu) záklon rejdového epu (vyvolává ur itou míru zvanou závlek) První geometrickou polohu uložení kola a jeho natá ení sledujeme na obr. 73. Kolo spo ívá svým dezénem na vodorovné vozovce, v ose rotace je uchyceno svislým rejdovým epem, který umož uje natá eni kola p i p edjížd ní nebo v zatá ce. V obrázku jsou vyzna eny dva geometrické parametry;? odklon kola ze svislé roviny a? p íklon rejdového epu (p íklon vzhledem ke kolu); oba parametry mají stabilizovat jízdu vozidla v p ímém sm ru. (Tento princip samostatného zav šení kol byl znám již na ko ských jízdních ko árech.) Odklon kola m že být sm rem vn i dovnit. Abychom uvedené mohli rozlišit, ozna ujeme naklon ní naho e sm rem vn jako plus a obrácen mínus. Odklon bývá 1 až 2 úhlové stupn. Jeho ú elem je stabilizovat > vymezit p í né v le v uložení ložisek. Vnit ní kolo je tak trvale zatíženo jednosm rn a p sobí axiáln do st edu nápravy. Odklon také znamená, že osa rotace kola protíná vozovku a vytvá í kužel odvalování se základnou kruhu kola, který má snahu vytá et levé i pravé kolo sm rem ven od podélné osy automobilu. Toto rozbíhání se kompenzuje dalším parametrem: sbíhavostí kol; vrchol valivého kužele se tím zárove posouvá dop edu a op t se vymezuje pohyb kola vzhledem k vozovce i vzhledem k uložení kola na rejdovém epu (zvýšené stability). Sbíhavostí se také zmenšuje vn jší opot ebení pneumatik. U užitkových (nákladních) vozidel sbíhavost bývá 0 až 1 úhlový stupe. Tím jsme došli k obr. 76., kde krom d íve zmín ného odklonu kola a p íklonu epu je v p dorysu znázorn na sbíhavost pro uvedené kolo. Osa rejdového epu leží stále v rovin nákresny papíru. Její stopník (jako pr se ík s vozovkou, bod B) je st edem pro vychylování kola kolem osy rejdového epu. Vytvá ený polom r je polom rem rejdu, který uleh uje ízem vozidla. P esn polom r platí pro rovinu kolmou na osu rejdového epu a nikoli pro rovinu vozovky.

2 Bod dotyku A se p i vychylování kola však m že pohybovat jen ve vodorovné rovin (po vozovce). Tím se kolo musí p i svém vychylování (volantem) zvedat a výsledná potenciální energie - vracející kolo zp t do p vodní nevychýlené polohy - je dalším stabilizujícím ú inkem. Zakloníme-li osu rejdového epu (vzhledem ke sm ru jízdy, obr. 74.) p edsune se bod B z p vodní sledované roviny do bodu D. úhel záklonu vyvolá, že pr se ík osy s vozovkou nyní leží p ed dotykovým bodem kola A (viz bo ní pohled), dochází k tažení (vle ení) kola, a nikoli jeho tla ení. Zárove dvojice suvné síly a odporu valem v míst styku kola a vozovky vytvá í p i jízd vratný moment v rovin vozovky, který p sobí proti sbíhavosti kol; dochází op t k vymezenému stabiliza nímu ú inku za jízdy. P itom vle ení kola je d ležitým prvkem, který má podstatný vliv na stabilitu jak v p ímé tak i zatá ce. Velikost záklonu bývá 2 až 7 úhlových stup (i více). Na záv r dodejme ješt, že p i vychylování kola v zatá ce, bod dotyku A opisuje elipsu, kterou vytíná p íslušný kužel (viz obr. 76..), a že záklonu epu [jeho uhlu] odpovídá závlek kola [vzdálenost v milimetrech]. 1 Obr. 73. Výchozí schema pro nástin ízení p edního kola automobilu. Kolo je uchyceno v samostatném svislém rejdovém epu. Toto uspo ádání má nejen velký polom r rejdového epu r v (natá ení vytvá ející válec), ale nevratný moment kola (do p vodní polohy). Takto navržené uspo ádání pro ízení kola má i další nestabilní charakteristiky za jízdy. Proto nazna íme dva parametry kola, vedoucí k jeho stabilit. Je to odklon kola ze svislé roviny a p íklon rejdového epu (vyvolávající pr se ík jeho osy 1 Obdobné parametry lze sledovat i na okolku železni ního kola p i nabíhání dvojkolí na vn jší kolejnici v oblouku, kdy "závleku" kola odpovídá "p edsun" okolku dvojkolí.

3 Obr. 74 Schema ke studiu geometrie samostatn zav šených kol p ední nápravy v podvozku automobilu. Sledujeme parametry nastavení: odklon kola, p íklon rejdového epu, sbíhavost kola, polom r rejdového epu Obr. 75. P dorysné schema uspo ádání ízení kol p ední nápravy automobilu

4 . Obr. 76 Schema ke studiu geometrie kol v bokorysu. Záklonem rejdového epu se m ní i jeho polom r. Sledujeme-li vzájemnou polohu p sobení suvné síly F a odporu valení O, kolo je jednak vle eno (díky pozitivnímu závleku) a momentem dvojice sil (F a O, neuvažujeme-!i zm nu výšky kola natá ením do rejdu), kolo má tendenci se rozbíhat, ovšem levé a pravé kolo ú inkem dvojice sil trochu jinak, nebo jedno kolo nato ením do rejdu se natá í dovnit a druhé vn a jejich poloha nato ením je r zná.

5 Obr. 77. Polom r otá ení kola kolem osy rejdového epu m že být kladný, nulový, nebo negativní. Pojem negativního polom ru otá ení kola" byl zaveden firmou Audi ve spojení s diagonálním brzdovým systémem. Negativní polom r otá ení má stabilizující ú inek na p ímou jízdu p i jednostrann táhnoucích brzdách a nesymetrických odporech vozovky. Vozidlo má zpravidla sklon k tomu, že p i brzd ní táhne ve sm ru siln ji brzd ného kola. Tato Spatná vlastnost se z ásti koriguje negativním polom rem otá ení kola. V takovém p ípad brzdná síla otá í kolo k nebrzd né stran, a to m že bránit stranovému vybo ení vozidla. Obrázek ukazuje vzájemné vztahy a polom r otá ení kol okolo rejdového epu jako výsledek odklonu kola, p íklonu rejdového epu a prohnutí zatížené pneumatiky. Obr. 78. Zm nou zatížení vozidla se m ní výšková úrove. P itom se sou asn m ní i geometrie kol podvozku vozidla. Diagram ukazuje vliv zm n hodnot geometrie podvozku v závislosti na výškové úrovni kol p i propružení sm rem dol nebo vypružení sm rem nahoru (m ení z vozu BMW E36).

6 Poznámky ke geometrii kol Sbíhavost kol nápravy je rozdíl vzdáleností mezi koly jedné nápravy m ený mezi vnitrními okraji ráfk p ed a za osou kola ve výši rotace kol. Kola musí být nato ena do p ímého sm ru. Sbíhavost je stav, kdy zadní rozm r je v tší než p ední. Uvádí se v [mm]. Nastavení sbíhavosti i rozbíhavosti závisí na tom, která náprava na vozidle je hnací. P i pohonu zadní nápravy mají ízená p ední kola sklon se rozbíhat, nebo suvná síla se p enáší do karoserie, jejíž sou ástí jsou i rejdové epy, které táhnou p ední kola. Vytvá í se tak dvojice sil - suvné v rejdovém epu a odporu kola v jízdní plošce p íslušného kola, která p sobí tak, že kola se rozbíhají. Aby se tento ú inek kompenzoval, musí se ob kola nastavit sbíhav. P i pohonu p edních náprav, uvedené dvojice zm ní smysl, nebo prvotní silou je suvná síla na obvodu p edních kol, které p es rejdový ep táhnou celou karoserii a tím i zadní nápravu; proto se musí nastavit rozbíhav, aby oba tyto ú inky se vzájemn stabiliza n eliminovaly. U užitkových vozidel, kdy je pohán na zadní náprava vybavená radiálními pneumatikami je dnes sbíhavost nastavována velmi blízko nule. Sbíhavost kol p ední nápravy stabilizuje vozidlo v p ímém sm ru a zabra uje kmitání kol za jízdy. Jak jsme již ekli, vymezuje v le v ložiskách a má významný vliv na chování vozidla p i pr jezdu zatá kou. Protože sbíhavost kol ízení nápravy závisí i na ostatních parametrech geometrie kol, nutno dodržovat po adí montážních prací jak je uvádí výrobce. Odklon kola u nápravy s tuhou nápravnicí je pevn dán konstrukcí a nelze jej se izovat. M ení úhlu odklonu kola se provádí pomocí opticko-mechanických p ístroj na principu optické projekce. Pokud je u p ední nápravy použito lichob žníkového zav šení kol, vkládají se nebo ubírají pod horní rameno lichob žníku plechové podložky. U náprav typu McPherson se úhel odklonu se izuje posunem horního uchycení tlumi e v uložení do skelety. Ú elem odklonu kola je vyvození tlaku na vnit ní ložiska. Tím dochází nejen k vymezení v lí, ale i snížení hlu nosti. Dále se zmenšují síly v ízem a na ízené náprav vzniká ur itá nedotá ivost se sou asným zmenšením polom ru zatá ení. V tším odklon ním kola se sjížd jí vn jší okraje pneumatik, ízená kola jsou nedotá ivá a zmenšuje se polom r zatá ení. V krajním p ípad to m že vést až ke zhoršení stability vozidla. Malý nebo nulový odklon kola vede k opa ným jev m. Pneumatika se sjíždí na vnit ním obvodu, zhoršuje se natá eni kol a více se namáhá celé ízem. Není-li hodnota levého a pravého odklonu kola shodná, m že docházet k tažení vozidla do strany a není zaru en p ímý sm r vozidla bez korekce volantem (nehled na opot ebení pneumatik). P íklon rejdového epu je úhel, o který se odklání osa rejdového (oto ného, vodícího) epu od svislice k podélné rovin soum rnosti vozidla. M í se ve stupních pomocí p ístroj. U náprav s tuhým oto ným epem je pevn stanoven vztah mezi odklonem kola a p íklonem epu.

7 Obr. 79. Tak jako správné nastavení geometrie kol ovliv uje opot ebení pneumatik, tak zp tn i pneumatika ovliv uje více než 50% jízdních vlastností podvozku. Životnost pneumatiky (ujetá dráha v [km]) ovliv uje ada provozních parametr a dalších faktor ; n které jsou vyjád eny na dalších ty ech grafech.

8 Obr. 80. Pneumatika pro nákladní automobily (Dunlop) Když britský léka J. B. Dunlop p išel s vynálezem "obutí" silni ních motorových vozidel (v minulém století), pneumatika tehdy vypadala jinak než dnes; m la pouze p ispívat k pohodlí cestujících tím, že tlumila ot esy vozidla p i jízd. Dnes žádáme od pneumatiky pro nákladní automobily nejen tlumení, ale aby m la vynikající jízdní vlastnosti z hlediska aktivní i pasivní bezpe nosti, jízdního pohodlí a v neposlední ad, aby vyhovovala p ísným požadavk m minimálních dopad na ekologii. Díky po íta ové tomografii firma vyvinula pneumatiku nové koncepce s p ednostmi stejnom rného opot ebení, v tší hospodárnosti provozu, lepší vzduchot snosti, novou konstrukcí patky a kvalitní kostrou k protektorování. Záklon rejdového epu je odklon jeho osy od svislé roviny procházející osou rotace kola. Pr se ík prodloužené osy otá ení rejdového epu leží p ed dotykovým bodem kola s vozovkou ve sm ru jízdy. Tím dochází k vle ení kola, nikoli jeho tla ení. M ení úhlu p íklonu a záklonu je náro n jší než m ení sbíhavosti a odklonu kola. Prostorová poloha rejdového epu, definovaná úhly p íklonu a záklonu, má p ímý vliv na polom r rejdu. Práv tyto úhly zp sobují reálné nadzvednutí p ední ásti vozidla p i nato ení kol na kteroukoli stranu, což zp sobuje samovoln vracení vychýlených kol do p ímého sm ru p i pr jezdu zatá kou. Polom r rejdu kola je vzdálen mezi st edem dotykové plochy kola s vozovkou a pr se íkem prodloužené osy otá ení oto ného epu s vozovkou. Rozlišujeme - pozitivní polom r rejdu, kdy pr se ík osy otá ení rejdového epu leží mezi st edy dotykových ploch kol - negativní polom r rejdu, kdy pr se ík osy otá ení rejdového epu leží vn st ed dotykových ploch kol - nulový polom r rejdu, kdy osa otá ení rejdového epu protíná vozovku v míst dotykové plochy kola. Polom r rejdu je pevn stanoven a nelze jej m nit. Ovliv uje síly v ízení jak za klidu tak i za pohybu vozidla. P edstavuje páku, na níž p sobí síly valení od vozovky, p ípadn brzd ní. Dalšími pojmy v geometrii kol je bo ní p esazení náprav, úhlové vychýlení náprav a diferen ní úhel rejdu vnit ního a vn jšího ízeného kola p i pr jezdu zatá kou.

9 Obr. 81. P ední lichob žníková náprava osobního automobilu (Renault Laguna) ve schematickém uspo ádání. Je tvo ena dv ma p í nými rameny zobrazující tvar lichob žníku. Její koncepce a provedení je p edpokladem dobrých jízdních vlastností vozidla. Sestává z pravé a levé ásti, které musí být symetrické, aby byly v rovnováze. V horním obrázku je zakreslený svislý rejdový ep s polom rem rejdu d. Z d vod stability t eba jeho hodnotu zmenšit, p ípadn rejdový ep p iklonit tak, aby hodnota rejdu byla negativní (dolní obrázek) Poznámka ekli jsme si, že odklon kola a p íklon rejdového epu zmenšují polom r rejdu, který má být malý nebo n kdy dokonce negativní. Tím se totiž: - zamezuje p enosu ú ink nerovností od kol p es ízení až do volantu - stabilizuje výjezd ze zatá ky do p ímého sm ru. Dojde-li k nárazu na kolo p i kladném polom ru rejdu, mají kola snahu se rozbíhat (zv tšovat rozbíhavost). P i záporném (negativním) polom ru rejdu je tomu obrácen. Odklon kola, který má být malý, zp sobí jeho zv tšení rychlé opot ebení pneumatiky: kladný -> vn jší strany, záporný -> vnit ní strany. P íliš velký kladný odklon zp sobuje tah na levou stranu, záporný odklon zp sobuje p i jízd v zatá ce tah na pravou stranu. Z d vod diagnostiky se n kdy ozna uje sou et p íklonu rejdového epu a odklonu kola plus pravý úhel jako celkový úhel, jež musí mít na levé i pravé stran stejnou hodnotu. Neodpovídá-li celkový úhel hodnotám podle výrobce, signalizuje to deformaci rejdového epu kola (opak však nemusí znamenat správnou polohu kola a rejdového epu).

10 Záklon rejdového epu slouží nejen k stabilizaci výjezdu ze zatá ky (tím, že zaru uje dynamické vracení ízení kol do p ímého sm ru), ale také tla í kolo ve sm ru sbíhavosti kol. Je-li záklon rejdového epu menší, vozidlo táhne na jeho stranu. ím je však záklon p edních rejdových ep v tší, tím obtížn ji se kola natá ejí do rejdu, avšak vozidlo je na vozovce stabiln jší. U b žných vozidel se zpravidla setkáváme s kladnými úhly záklonu, tj. odklon ní osy rejdového epu je sm rem dozadu (vyvolává kladný závlek). Existují však konstrukce, které mají negativní úhel záklonu (rejdový ep odklon n sm rem dop edu). N které hodnoty geometrie kol automobilu Zna ka Renault 20 Škoda 120 Škoda Felicia Karosa B Liaz 110 Tatra 815 vozidla osobní bus nákladní P ední náprava! p íklon epu [ ]! záklon epu [ ]! odklon kola [ ]! sbíhavost [mm] ' -2 až ' 4 45' 1 15' ' 1 20' ' ' ' 0 až l 6 30' ' 0 až l ' 3 30' 0 až 3 Uložení kol osobních automobilu Obr. 82.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11 Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11 Geometrická poloha kol má zásadní vliv na bezpečnost provozu vozidel. Za jedoucím vozidlem zanechávají odvalující se kola stopy. Aby se kola vozidla odvalovala při

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 14. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Geometrie řízeného kola

Geometrie řízeného kola Geometie řízeného kola y ν δ z P O β z 2 3 1 4 ν δ β 4 p ϕ ϕ odklon kola příklon ejdového čepu záklon ejdového čepu polomě ejdu závlek kola vzdálenost bodu P od počátku O vzdálenost středu kola od bodu

Více

Diagnostika vozidel mechanické části

Diagnostika vozidel mechanické části Diagnostika vozidel mechanické části Pro zjištění technického stavu vozidla slouží kontroly jednotlivých částí automobilu z hlediska jejich funkce nebo opotřebení. Mezi základní kontroly patří kontroly

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou 1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE ÚČEL přenášet točivý moment, umožnit vzájemnou výchylku os (klouby), vyrovnat axiální posuv (posuvný člen), tlumení vibrací (pružné klouby). Točivý moment je přenášen z převodovky do

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH ČÁSTÍ VOZIDLA. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 7.2 Diagnostika vozidel

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH ČÁSTÍ VOZIDLA. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 7.2 Diagnostika vozidel PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

Kapitola VII - popisy cviků pro krasojízdu dvojic

Kapitola VII - popisy cviků pro krasojízdu dvojic Kapitola VII - popisy cviků pro krasojízdu dvojic 8.5.003 Cviky na dvou kolech 2001-2004 sed v sedle Jezdci sedí v sedle, čelem k řidítkům. Každá noha na pedále. 2005 obrácený sed v sedle Jezdci sedí v

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310

Pöttinger TERRADISC. Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 Pöttinger TERRADISC Krátké diskové podmítače 97+235.08.0310 TERRADISC Dát půdě život V moderní rostlinné výrobě nové systémy obdělávání půdy zintenzivnily trend k minimální míře tohoto obdělávání. Po žních

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 25.9.2012 Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů Náprava vozidla je část automobilu, jehož prostřednictvím jsou dvě protější vozidlová

Více

Po etní geometrie. Výpo et délky p epony: c 2 = a 2 + b 2 Výpo et délky odv sny: a 2 = c 2 b 2, b 2 = c 2 a 2

Po etní geometrie. Výpo et délky p epony: c 2 = a 2 + b 2 Výpo et délky odv sny: a 2 = c 2 b 2, b 2 = c 2 a 2 Po etní geometrie Pythagorova v ta Obsah tverce nad p eponou je roven sou tu obsah tverc nad ob ma odv snami. Výpo et délky p epony: c = a + b Výpo et délky odv sny: a = c b, b = c a P íklad 1: Vypo t

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy. Podvozky motorových vozidel Bakalářská práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy. Podvozky motorových vozidel Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Podvozky motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. Vypracoval:

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18

PŘÍLOHA 4. Informační dokument, verze platná od 1.5.2003 Příloha 4 1 z 18 PŘÍLOHA 4 ÚPLNÝ SOUPIS INFORMACÍ V TECHNICKÝCH POPISECH K ŽÁDOSTEM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU VOZIDEL KATEGORIE T A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SAMOSTATNÝCH

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT

TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT TECHNICKO POSTUPOVÁ DOKUMENTACE RÁMOVÝCH LEŠENÍ TYPU TERMOSPRZĘT 1. Vydání Termosprzęt Červen 2002 OBSAH 1. TECHNICKÝ POPIS LEŠENÍ... 5 1.1.FUNKCE LEŠENÍ... 5 1.2.TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA LEŠENÍ... 5

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 16. ČERVNA 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY NOSNÍKY Nosníky jsou zpravidla přímá tělesa (pruty) uloţená na podporách nebo

Více

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které v našich

Více

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Pavel Janoušek 1 Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Klíčová slova: zkušební centrum, velký zkušební okruh, malý zkušební okruh, dynamický zkušební stav, hala na přípravu zkoušek, akreditovaná

Více

Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny.

Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny. Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny. Původní stránky Vyhledat stránku K překladu dal souhlas Přeložil axel z NJ : http://home.wanadoo.nl/jhm.vangastel/astronomy/links.htm : Equatorial plattforms-reiner

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - 1 -

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - 1 - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 JAN ONDRÁČEK - 1 - Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Podvozky motorových vozidel

Více

Průvodní dokumentace IP-420

Průvodní dokumentace IP-420 Průvodní dokumentace IP-420 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 VŠEOBECNĚ... 2 1.2.1

Více

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz

Technický manuál. Polyfast AZ. www.titan-metalplast.cz Technický manuál Polyfast AZ Technické informace a parametry POLYFAST sv rných spojek a navrtávacích pas pro PE trubky Polypropylenové sv rné spojky POLYFAST jsou ur eny pro rychlé a bezpe né spojování

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

Pneumatiky pro nákladní automobily, autobusy a přípojná vozidla Katalog pneumatik. Doporučení pro prořezávání Technické informace

Pneumatiky pro nákladní automobily, autobusy a přípojná vozidla Katalog pneumatik. Doporučení pro prořezávání Technické informace Pneumatiky pro nákladní automobily, autobusy a přípojná vozidla Katalog pneumatik oporučení pro prořezávání Technické informace Barum FRONT Řídicí náprava Barum FRONT Řídicí náprava BF 15 Ekonomický koncept

Více

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA BOKORYS (neboli NÁRYS) je jeden ze základních pohledů, ze kterého poznáváme tvar kýlu, zádě, zakřivení paluby, atd. Zobrazuje v osové rovině obrys plavidla. Uvnitř obrysu

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod ed p istoupením k montáži prosím zkontrolujte obsah balení pokud jde o množství a kvalitu sou ástek. ed p istoupením k montáži vrat je nutné se podrobn seznámit s níže uvedeným

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat ze sady: 02 tematický okruh sady: Kreslení schémat ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01

Více

Průniky rotačních ploch

Průniky rotačních ploch Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Průniky rotačních ploch Vypracoval: Vojtěch Trnka Třída: 8. M Školní rok: 2012/2013 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE Údržba a pravidelné prohlídky jsou základním předpokladem pro správné fungování Vašeho vozidla. Pro zachování

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.../... ze dne XXX,

PŘÍLOHY. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č.../... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 C(2014) 9198 final ANNEXES 17 to 34 PŘÍLOHY nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č..../... ze dne XXX, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Technika hokejového bruslení. Markéta Šmejkalová

Technika hokejového bruslení. Markéta Šmejkalová Technika hokejového bruslení Markéta Šmejkalová 2007 Hokejové bruslení je účelné je prostředkem k uskutečnění hry. Řídí se obecnými pravidly pohybu na bruslích, ale po zvládnutí základní techniky se upravuje

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m. 3. 2. 1 Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m. 3. 2. 1 Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m. 3. Dynamika Zabývá se říčinou ohybu (jak vzniká a jak se udržuje). Vše se odehrávalo na základě řesných okusů, vše shrnul Isac Newton v díle Matematické základy fyziky. Z díla vylývají 3 ohybové zákony.

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Media Information. Zážitek z jízdy s vynikající dynamikou. Září 2015. Nový Opel Astra: Podvozek

Media Information. Zážitek z jízdy s vynikající dynamikou. Září 2015. Nový Opel Astra: Podvozek Media Information Září 2015 Nový Opel Astra: Podvozek Zážitek z jízdy s vynikající dynamikou Vyšší agilita: Nová architektura vozidla přispívá k nižší hmotnosti Větší zážitek z jízdy: Zdokonalený podvozek

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ KONTROLA PARAMETRŮ PNEUMATIK

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ KONTROLA PARAMETRŮ PNEUMATIK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jan Vaněk KONTROLA PARAMETRŮ PNEUMATIK Bakalářská práce 2015 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi poskytli podklady pro vypracování

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek

DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek DUM 13 téma: Kreslení valivých ložisek ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Soustava cívek s nulovou vzájemnou indukčností pro detektory kovů. Z. Jarchovský, P. Socháň. Oblast techniky

Soustava cívek s nulovou vzájemnou indukčností pro detektory kovů. Z. Jarchovský, P. Socháň. Oblast techniky Soustava cívek s nulovou vzájemnou indukčností pro detektory kovů Z. Jarchovský, P. Socháň Oblast techniky Vynález se týká zařízení (indukční sondy), které tvoří soustava cívek s nulovou vzájemnou indukčností

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY ZÁKLADY AUTOMOBILOVÉ TECHNIKY 1. Historie 2. Základní pojmy 3. Skupiny automobilů 4. Vlastnosti automobilů Elektrická soustava a elektronické řízení o Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel,

Více

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků.

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků. OPERATIVNÍ DOKUMENTACE PĚTI MOSTKŮ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI NPÚ ÚOP V KROMĚŘÍÍŽII RADIIM VRLA ZÁŘÍÍ- PROSIINEC 2011 1 2 Obsah: Úvod Archivní rešerše Popis stávajícího stavu mostků č.1 5 Stavební

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY U TOČNY V DOMAMYSLICÍCH. investor: Statutární město Prostějov místo: Domamyslice ZADÁNÍ Předmětem zadání bylo návrh nového komplexního řešení lokality " U točny v Domamyslicích". Domamyslice jsou městkou částí a nacházejí se na západní straně města Prostějova. Řešená část se je přímo

Více