MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE 28. října 117, Ostrava *KUMSX00T8Z3U* Čj: MSK /2010 Sp. zn.: ÚPS/48286/2010/Doh A10 Vyřizuje: Ing. Anna Dohnalová Odbor: Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Telefon: Fax: Datum: Veřejná vyhláška O VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 7 odst.2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon ) v souladu s ustanovením 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů) oznamuje vydání opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje Zásady územního rozvoje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne usnesením č. 16/1426 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, za použití ustanovení 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Jelikož vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy není možné je zveřejnit na úřední desce v úplném znění, uvádíme v souladu s ustanovením 172 odst. 2 správního řádu a za použití ustanovení 20 odst. 2 stavebního zákona tyto údaje: Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou územně plánovací dokumentací kraje a v souladu s ustanovením 36 odst. 4 stavebního zákona jsou zpracovány pro celé území Moravskoslezského kraje. Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a

2 koordinují územně plánovací činnost obcí. Stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, vymezují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovují kritéria pro rozhodování o změnách využití území. Zásady územního rozvoje dále vymezují plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezervy); dosavadní využití těchto ploch nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Zásady územního rozvoje ve vybraných plochách ukládají prověření změn jejich využití územní studií. Součástí zásad územního rozvoje je i Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Do úplného znění opatření obecné povahy, tj. Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, lze nahlédnout po celou dobu vyvěšení této písemnosti u pořizovatele, tj. u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava, vždy v úředních hodinách krajského úřadu, které jsou stanoveny takto: pondělí a středa 9:00 17:00 úterý, čtvrtek a pátek 9:00 14:30 Kontaktní osoby: Ing. Anna Dohnalová, tel Ing. Ervín Severa, tel Ing.arch. Dagmar Saktorová, tel Zároveň je úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách Moravskoslezského kraje vsekci Veřejná správa / územní plánování / Krajem pořizovaná územně plánovací dokumentace a podklady na adrese Tato veřejná vyhláška bude v souladu s ustanovením 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jichž se opatření obecné povahy týká, tj. na úředních deskách obecních úřadů všech obcí Moravskoslezského kraje. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. V souladu s ustanovením 20 odst. 1 stavebního zákona se za den vyvěšení považuje den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. V souladu s ustanovením 164 odst. 1 stavebního zákona budou Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje opatřené záznamem o účinnosti zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj a dále budou poskytnuty v rozsahu potřebném pro výkon působnosti stavebním úřadům a úřadům územního plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních krajů. Vydané zásady územního rozvoje včetně dokladů o jejich pořizování budou podle ustanovení 164 odst. 1 stavebního zákona uloženy u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava, kde je možné do nich a do dokladové dokumentace v souladu s ustanovením 164 odst. 2 stavebního zákona nahlížet. Vydané Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou také v souladu s výše uvedeným 2/9

3 ustanovením stavebního zákona zveřejněny spolu s usnesením zastupitelstva a s uvedením místa, kde je možné do nich nahlížet, způsobem umožňujícím dálkový přístup na na webových stránkách Moravskoslezského kraje vsekci Veřejná správa / územní plánování / Krajem pořizovaná územně plánovací dokumentace a podklady na adrese otisk úředního razítka Ing. Jaroslav Palas, v.r. hejtman Moravskoslezského kraje za správnost vyhotovení Ing. Anna Dohnalová Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu / Úřadu městyse / Městského úřadu / Magistrátu města *... po dobu nejméně 15 dnů v době od: do: a současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup, což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje: V. Dne: Razítko Jméno a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení * nehodící se škrtněte Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji s potvrzením zašlete zpět na adresu: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava 3/9

4 Rozdělovník: Pro vyvěšení na úřední desce obdrží 1. Obecní úřad Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice 2. Obecní úřad Albrechtičky, Albrechtičky 131, Albrechtičky 3. Městský úřad Andělská Hora, Andělská Hora 197, Andělská Hora 4. Obecní úřad Bartošovice, Bartošovice 135, Bartošovice 5. Obecní úřad Baška, Baška 420, Baška, Baška 6. Obecní úřad Bělá, Bělá 150, Bolatice 7. Obecní úřad Bernartice nad Odrou, Bernartice nad Odrou 200, Bernartice nad Odrou 8. Obecní úřad Bílá, Bílá 142, Staré Hamry 9. Obecní úřad Bílčice, Bílčice 61, Dvorce u Bruntálu 10. Obecní úřad Bílov, Bílov 5, Bílovec 11. Městský úřad Bílovec, Slezské náměstí 1, Bílovec 12. Obecní úřad Bítov, Bítov 117, Bílovec 13. Obecní úřad Bocanovice, Bocanovice 21, Jablunkov 14. Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, Bohumín 15. Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice u Hlučína 16. Obecní úřad Bohušov, Bohušov 15, Bohušov 17. Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 3/95, Bolatice 18. Obecní úřad Bordovice, Bordovice 130, Frenštát p. Radhoštěm 19. Obecní úřad Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, Hradec n. Moravicí 20. Obecní úřad Brantice, Brantice 121, Brantice 21. Obecní úřad Bratříkovice, Bratříkovice 33, Hlavnice 22. Obecní úřad Bravantice, Bravantice 223, Bravantice 23. Obecní úřad Brumovice, Hlavní 75/56, Brumovice 24. Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál 25. Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk 26. Obecní úřad Bruzovice, Bruzovice 214, Sedliště 27. Obecní úřad Březová, Březová 106, Březová u Vítkova 28. Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná 29. Městský úřad Budišov nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 2, Budišov nad Budišovkou 30. Obecní úřad Budišovice, Opavská 112, Budišovice, Velká Polom 31. Obecní úřad Bukovec, Bukovec 270, Bukovec 32. Obecní úřad Býkov-Láryšov, Býkov-Láryšov 68, Krnov 33. Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334, Bystřice nad Olší 34. Obecní úřad Čaková, Čaková 101, Zátor 35. Obecní úřad Čavisov, Osvobození 91, Čavisov, Velká Polom 36. Obecní úřad Čeladná, Čeladná 1, Čeladná 37. Obecní úřad Čermná ve Slezsku, Čermná ve Slezsku 81, Vítkov 38. Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín 39. Obecní úřad Darkovice, Dlouhá 37, Darkovice 40. Obecní úřad Děhylov, Výstavní 17, Děhylov 41. Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, Dětmarovice 42. Obecní úřad Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, Dětřichov nad Bystřicí 43. Obecní úřad Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, Osoblaha 44. Obecní úřad Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, Bruntál 45. Obecní úřad Dobrá, Dobrá 230, Dobrá 46. Obecní úřad Dobratice, Dobratice 49, Dobrá 47. Obecní úřad Dobroslavice, Slezská 36, Dobroslavice, Děhylov 48. Městský úřad Dolní Benešov, Hájecká 65, Dolní Benešov 49. Obecní úřad Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice 4, Dolní Domaslavice 50. Obecní úřad Dolní Lhota, Poštovní 250, Dolní Lhota 51. Obecní úřad Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, Jablunkov 4/9

5 52. Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10, Dolní Lutyně 53. Obecní úřad Dolní Moravice, Dolní Moravice 40, Rýmařov 54. Obecní úřad Dolní Tošanovice, Dolní Tošanovice 36, Hnojník 55. Obecní úřad Dolní Životice, Štáblovská 35, Dolní Životice 56. Obecní úřad Doubrava, Doubrava 599, Doubrava 57. Obecní úřad Dvorce, Náměstí 13, Dvorce u Bruntálu 58. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm 59. Obecní úřad Fryčovice, Fryčovice 83, Fryčovice 60. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek 61. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí 62. Městský úřad Fulnek, náměstí Komenského 12, Fulnek 63. Obecní úřad Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, Háj ve Slezsku 64. Obecní úřad Hať, Lipová 86, Hať, Hať 65. Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město 66. Obecní úřad Heřmanice u Oder, Heřmanice u Oder 47, Odry 67. Obecní úřad Heřmánky, Heřmánky 252, Odry 68. Obecní úřad Heřmanovice, Heřmanovice 131, Heřmanovice 69. Obecní úřad Hladké Životice, Hlavní 208, Hladké Životice 70. Obecní úřad Hlavnice, Hlavnice 103, Hlavnice 71. Obecní úřad Hlinka, Hlinka 25, Osoblaha 72. Obecní úřad Hlubočec, Hlubočec 95, Hlubočec 73. Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín 74. Obecní úřad Hněvošice, Opavská 170, Hněvošice 75. Obecní úřad Hnojník, Hnojník 222, Hnojník 76. Obecní úřad Hodslavice, Hodslavice 211, Hodslavice 77. Obecní úřad Holasovice, Holasovice 130, Neplachovice 78. Obecní úřad Holčovice, Holčovice 44, Holčovice 79. Městský úřad Horní Benešov, Masarykova 32, Horní Benešov 80. Obecní úřad Horní Bludovice, Horní Bludovice 434, Horní Bludovice 81. Obecní úřad Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, Dobrá 82. Obecní úřad Horní Lhota, Záhumení 44, Velká Polom 83. Obecní úřad Horní Lomná, Horní Lomná 44, Jablunkov 84. Obecní úřad Horní Město, Horní Město 97, Horní Město 85. Obecní úřad Horní Suchá, Sportovní 3/2, Horní Suchá 86. Obecní úřad Horní Tošanovice, Horní Tošanovice 129, Hnojník 87. Obecní úřad Horní Životice, Horní Životice 126, Horní Benešov 88. Obecní úřad Hostašovice, Hostašovice 44, Nový Jičín 89. Obecní úřad Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, Hošťálkovy 90. Obecní úřad Hrabyně, Hrabyně 70, Hrabyně 91. Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí 92. Obecní úřad Hrádek, Hrádek 352, Hrádek nad Olší 93. Obecní úřad Hrčava, Hrčava 53, Hrčava 94. Obecní úřad Hukvaldy, Hukvaldy 3, Hukvaldy 95. Obecní úřad Chlebičov, Hlavní 65, Velké Hoštice 96. Obecní úřad Chotěbuz, Chotěbuzská 250, Chotěbuz 97. Obecní úřad Chuchelná, Mírová 23, Chuchelná 98. Obecní úřad Chvalíkovice, České školy 9, Opava 99. Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov 100. Obecní úřad Jakartovice, Jakartovice 89, Jakartovice 101. Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, Jakubčovice nad Odrou 102. Městský úřad Janov, Janov 19, Janov u Krnova 103. Obecní úřad Janovice, Janovice 83, Frýdlant nad Ostravicí 104. Obecní úřad Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 256, Jeseník nad Odrou 5/9

6 105. Obecní úřad Jezdkovice, Jezdkovice 32, Litultovice 106. Obecní úřad Jindřichov, Jindřichov 58, Jindřichov 107. Obecní úřad Jiříkov, Jiříkov 85, Břidličná 108. Obecní úřad Jistebník, Jistebník 149, Jistebník 109. Obecní úřad Kaňovice, Kaňovice 33, Sedliště 110. Obecní úřad Karlova Studánka, Karlova Studánka 17, Karlova Studánka 111. Obecní úřad Karlovice, Karlovice 138, Karlovice 112. Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát 113. Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice 127, Příbor 114. Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, Klimkovice 115. Obecní úřad Kobeřice, Slezská 195, Kobeřice, Kobeřice 116. Obecní úřad Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, Hnojník 117. Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice 118. Obecní úřad Košařiska, Košařiska 88, Milíkov u Jablunkova 119. Obecní úřad Kozlovice, Kozlovice 343, Kozlovice 120. Obecní úřad Kozmice, Poručíka Hoši 3, Kozmice 121. Obecní úřad Krásná, Krásná 287, Pražmo 122. Obecní úřad Krasov, Krasov 29, Krasov 123. Městský úřad Kravaře, Náměstí 405/43, Kravaře 124. Obecní úřad Krmelín, Kostelní 70, Krmelín 125. Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov 126. Obecní úřad Kružberk, Kružberk 84, Kružberk 127. Obecní úřad Křišťanovice, Křišťanovice 92, Dvorce u Bruntálu 128. Obecní úřad Kujavy, Kujavy 86, Kujavy, Kujavy 129. Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, Kunčice pod O Obecní úřad Kunín, Kunín 69, Kunín 131. Obecní úřad Kyjovice, Kyjovice 2, Kyjovice 132. Obecní úřad Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, Dvorce u Bruntálu 133. Obecní úřad Lhotka, Lhotka 89, Kozlovice 134. Obecní úřad Lhotka u Litultovic, Lhotka u Litultovic 61, Litultovice 135. Obecní úřad Lichnov, Lichnov 90, Lichnov u Nového Jičína 136. Obecní úřad Lichnov, Lichnov 42, Lichnov u Bruntálu 137. Obecní úřad Liptaň, Liptaň 149, Liptaň 138. Úřad městyse Litultovice, Litultovice 1, Litultovice 139. Obecní úřad Lomnice, Lomnice 42, Lomnice u Rýmařova 140. Obecní úřad Luboměř, Luboměř 93, Odry 141. Obecní úřad Lučina, Lučina 1, Lučina 142. Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, Ludgeřovice 143. Obecní úřad Ludvíkov, Ludvíkov 122, Vrbno pod Pradědem 144. Obecní úřad Malá Morávka, Malá Morávka 55, Malá Morávka 145. Obecní úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, Rýmařov 146. Obecní úřad Malenovice, Malenovice 85, Frýdlant n.o Obecní úřad Mankovice, Mankovice 73, Odry 148. Obecní úřad Markvartovice, Šilheřovická 491, Markvartovice 149. Obecní úřad Melč, Melč 6, Melč 150. Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice 151. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, Metylovice, 152. Obecní úřad Mezina, Mezina 2, Bruntál 153. Obecní úřad Mikolajice, Mikolajice 55, Mikolajice, Melč 154. Obecní úřad Milíkov, Milíkov 200, Milíkov u Jablunkova 155. Obecní úřad Milotice nad Opavou, Milotice nad Opavou 55, Bruntál 156. Obecní úřad Mladecko, Mladecko 56, Mladecko 157. Obecní úřad Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, Mokré Lazce 6/9

7 158. Obecní úřad Moravice, Moravice 15, Melč 159. Obecní úřad Morávka, Morávka 125, Pražmo 160. Obecní úřad Moravskoslezský Kočov, Moravskoslezský Kočov 34, Bruntál 161. Obecní úřad Mořkov, Horní 10, Mořkov 162. Obecní úřad Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, Mosty u Jablunkova 163. Obecní úřad Mošnov, Mošnov 175, Mošnov 164. Obecní úřad Návsí, Návsí 327, Návsí 165. Obecní úřad Neplachovice, Na Návsi 16, Neplachovice 166. Obecní úřad Nižní Lhoty, Nižní Lhoty 71, Dobrá 167. Obecní úřad Nošovice, Nošovice 58, Dobrá 168. Obecní úřad Nová Pláň, Nová Pláň 26, Bruntál 169. Obecní úřad Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, Bruntál 170. Obecní úřad Nové Lublice, Nové Lublice 75, Vítkov 171. Obecní úřad Nové Sedlice, Záhumenní 85, Nové Sedlice, Opava 172. Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín 173. Obecní úřad Nýdek, Nýdek 281, Nýdek 174. Obecní úřad Oborná, Oborná 80, Bruntál 175. Městský úřad Odry, Masarykovo náměstí 25, Odry 176. Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, Klimkovice 177. Obecní úřad Oldřišov, Slezská 135, Oldřišov 178. Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, Opava 179. Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně 180. Obecní úřad Osoblaha, Na Náměstí 106, Osoblaha 181. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava 182. Obecní úřad Ostravice, Ostravice 577, Ostravice 183. Obecní úřad Otice, Hlavní 1, Otice 184. Obecní úřad Palkovice, Palkovice 619, Palkovice 185. Obecní úřad Paskov, Nádražní 700, Paskov 186. Obecní úřad Pazderna, Pazderna 61, Dobrá 187. Obecní úřad Petrovice, Petrovice 34, Janov u Krnova 188. Obecní úřad Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 251, Petrovice u Karviné 189. Obecní úřad Petřvald, Petřvald 175, Petřvald 190. Městský úřad Petřvald, Generála Svobody 511, Petřvald 191. Obecní úřad Písečná, Písečná 42, Jablunkov 192. Obecní úřad Písek, Písek 51, Písek u Jablunkova 193. Obecní úřad Píšť, Píšť 58, Píšť 194. Obecní úřad Pražmo, Pražmo 153, Pražmo 195. Obecní úřad Pržno, Pržno 50, Frýdlant nad Ostravicí 196. Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 197. Obecní úřad Pstruží, Pstruží 93, Frýdlant nad Ostravicí 198. Obecní úřad Pustá Polom, Slezská 250, Pustá Polom 199. Obecní úřad Pustějov, Pustějov 54, Pustějov 200. Obecní úřad Radkov, Radkov 58, Radkov 201. Obecní úřad Raduň, Poštovní 239, Raduň 202. Obecní úřad Raškovice, Raškovice 207, Pražmo 203. Obecní úřad Razová, Razová 351, Bruntál 204. Obecní úřad Rohov, Hlavní 107, Rohov, Sudice 205. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, Ropice 206. Obecní úřad Roudno, Roudno 56, Bruntál 207. Obecní úřad Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89, Rudná pod Pradědem 208. Obecní úřad Rusín, Rusín 53, Osoblaha 209. Obecní úřad Rybí, Rybí 127, Rybí 210. Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, Rychvald 7/9

8 211. Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 1, Rýmařov 212. Obecní úřad Ryžoviště, náměstí Míru 105, Ryžoviště 213. Obecní úřad Řeka, Řeka 73, Smilovice 214. Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, Řepiště 215. Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, Sedliště 216. Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice 109, Sedlnice 217. Obecní úřad Skotnice, Skotnice 24, Skotnice 218. Obecní úřad Skřipov, Skřipov 107, Skřipov u Opavy 219. Obecní úřad Slatina, Slatina 1, Slatina u Bílovce 220. Obecní úřad Slavkov, Ludvíka Svobody 30, Slavkov u Opavy 221. Obecní úřad Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice 16, Osoblaha 222. Obecní úřad Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 85, Slezské Rudoltice 223. Obecní úřad Služovice, Služovice 135, Štěpánkovice 224. Obecní úřad Smilovice, Smilovice 13, Smilovice u Třince 225. Obecní úřad Soběšovice, Soběšovice 10, Soběšovice 226. Obecní úřad Sosnová, Sosnová 11, Horní Benešov 227. Úřad městyse Spálov, Spálov 62, Spálov 228. Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 287/32, Stará Ves u Rýmařova 229. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, Stará Ves nad Ondřejnicí 230. Obecní úřad Staré Hamry, Staré Hamry 283, Staré Hamry 231. Obecní úřad Staré Heřminovy, Staré Heřminovy 129, Horní Benešov 232. Obecní úřad Staré Město, Staré Město 66, Staré Město 233. Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, Frýdek-Místek 234. Obecní úřad Staré Těchanovice, Staré Těchanovice 48, Vítkov 235. Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133, Starý Jičín 236. Obecní úřad Staříč, Chlebovická 201, Staříč 237. Obecní úřad Stěbořice, Stěbořice 28, Stěbořice 238. Obecní úřad Stonava, Stonava 730, Stonava 239. Obecní úřad Strahovice, Strahovice 190, Chuchelná 240. Obecní úřad Střítež, Střítež 118, Střítež u Český Těšín 241. Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, Studénka 242. Obecní úřad Sudice, Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, Sudice 243. Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, Suchdol nad Odrou 244. Obecní úřad Svatoňovice, Svatoňovice 70, Budišov nad Budišovkou 245. Obecní úřad Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora 246. Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, Sviadnov 247. Obecní úřad Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, Horní Benešov 248. Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov 249. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, Šenov u Nového Jičína 250. Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, Šilheřovice 251. Obecní úřad Široká Niva, Široká Niva 79, Široká Niva 252. Obecní úřad Štáblovice, Štáblovice 166, Štáblovice 253. Obecní úřad Štěpánkovice, Slezská 520/13, Štěpánkovice 254. Obecní úřad Štítina, Hlavní 68, Štítina 255. Městský úřad Štramberk, Náměstí 9, Štramberk 256. Obecní úřad Těrlicko, Těrlicko 474, Těrlicko 257. Obecní úřad Těškovice, Těškovice 170, Velká Polom 258. Obecní úřad Tichá, Tichá 1, Tichá 259. Obecní úřad Tísek, Tísek 62, Tísek 260. Obecní úřad Trnávka, Trnávka 1, Příbor 261. Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice 210, Frenštát p.r Obecní úřad Třanovice, Třanovice 250, Hnojník 263. Obecní úřad Třebom, Třebom 3, Sudice 8/9

9 264. Obecní úřad Třemešná, Třemešná 304, Třemešná 265. Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec 266. Obecní úřad Tvrdkov, Tvrdkov 57, Horní Město 267. Obecní úřad Uhlířov, Uhlířov 55, Melč 268. Obecní úřad Úvalno, Úvalno 58, Úvalno 269. Obecní úřad Václavov u Bruntálu, Horní Václavov 69, Václavov u Bruntálu 270. Obecní úřad Václavovice, Obecní 130, Václavovice u Frýdku Místku 271. Obecní úřad Valšov, Valšov 72, Bruntál 272. Obecní úřad Velká Polom, Opavská 58, Velká Polom 273. Obecní úřad Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, Břidličná 274. Obecní úřad Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, Velké Albrechtice 275. Obecní úřad Velké Heraltice, Opavská 142, Velké Heraltice 276. Obecní úřad Velké Hoštice, Zámecká 195, Velké Hoštice 277. Obecní úřad Vělopolí, Vělopolí 48, Střítež u Českého Těšína 278. Obecní úřad Vendryně, Vendryně 500, Vendryně 279. Obecní úřad Veřovice, Veřovice 70, Veřovice 280. Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, Větřkovice u Vítkova 281. Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov 282. Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 88, Dobrá 283. Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853, Vratimov 284. Obecní úřad Vražné, Vražné 37, V Odry 285. Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 286. Obecní úřad Vrchy, Vrchy 65, Fulnek 287. Obecní úřad Vršovice, Vršovice 38, Raduň 288. Obecní úřad Vřesina, Hlavní 24, Vřesina u Bílovce 289. Obecní úřad Vřesina, 21. dubna 247/1, Vřesina u Hlučína 290. Obecní úřad Vysoká, Vysoká 90, Osoblaha 291. Obecní úřad Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, Dobrá 292. Obecní úřad Zátor, Zátor 107, Zátor 293. Obecní úřad Závada, Závada 106, Bohuslavice u Hlučína 294. Obecní úřad Závišice, Závišice 115, Kopřivnice 295. Obecní úřad Zbyslavice, Ve Dvoře 81, Klimkovice 296. Obecní úřad Žabeň, Žabeň 62, Frýdek-Místek 297. Obecní úřad Ženklava, Ženklava 243, Ženklava 298. Obecní úřad Žermanice, Žermanice 48, Horní Bludovice 299. Obecní úřad Životice u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 128, Mořkov od Obec - Obecní úřad Libhošť, Libhošť 1, Nový Jičín 9/9

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl

Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Pořadí soutěž obcí Moravskoslezský kraj rok 2017 (vyhl Obce do 2 500 obyvatel Obce a města 2 501 15 000 obyvatel 1 Obec Nová Pláň 1 Obec Trojanovice 2 Obec Býkov-Láryšov 2 Město Hradec nad Moravicí 3 Obec

Více

D1. Datové podklady v tabulkách

D1. Datové podklady v tabulkách D6.2 - elektřiny z ČEZ Distribuce, a. s. Moravskoslezský kraj, součet za obce, ORP stav 2011 Zdroj dat: ČEZ Distribuce, a. s., 2013 Celkem Albrechtičky 1,037 0,08 0,154 0,02 0,040 0,00 1,231 0,02 Bílov

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav

Energetické bilance v tabulkách - současný stav S1.1 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a skupenství paliv stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] Bílovec 4 804 75 506 1

Více

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy)

Energetické bilance v tabulkách - současný stav. ostatní průmysl. zemědělství (budovy) S1.2 - Bilance roční spotřeby primárních paliv v území Moravskoslezský kraj, členěno dle ORP, obce a sektoru spotřeby stav 2011, přepočteno na průměrné klimatické podmínky [GJ/r] [GJ/r] Bílovec 98 499

Více

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická)

Tab. P1 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) Tab. P1 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Varianta I. (Optimistická) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 0,6-8 -3 21 260 Bílov 575 565 213 183

Více

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná)

Tab. P2 Potřeba bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) Tab. P2 bytů v Moravskoslezském kraji -obce a SO ORP Variata II. (Reálná) s r. - bytů z bytů v r. Albrechtičky 684 680 289 248 2,74 2,56 634,1 45,9 15 9 24-13 1,2-16 -5 19 258 Bílov 575 565 213 183 3,09

Více

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017

Tab. 2 - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj 2017 volných 598925 Albrechtice 3948 5188 7,0 26 158 4 4 1 568741 Albrechtičky 683 5033 3,4 6 197 3 4 1 551929 Andělská Hora 377 240 14,4 40 202 3 1 0 599212 Bartošovice 1693 5282 5,9 13 197 3 3 1 598011 Baška

Více

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017

Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel 2017 Tab. 3 - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství 2017 bydliště obce s 598925 Albrechtice 38,8 250 15,6 4,8 8,7 1 12 0 4 568741 Albrechtičky 60,7 225 19,3-16,1 10,2 4 0 0 4 551929 Andělská

Více

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava

*KUMSX01YLWIR* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01YLWIR* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 86050/2018 Sp. zn.: DSH/515/2018/JaM 276.11 S5 Vyřizuje: Ing.

Více

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE SEZNAM OBCÍ ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE Kód územní jednotky Název územní jednotky Úroveň Spadá pod 598925 Albrechtice Obec Karviná 568741 Albrechtičky Obec Nový Jičín 599212 Bartošovice Obec Nový Jičín 598011

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2017/2018. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01SWCGS* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 79185/2017 Sp. zn.: DSH/16722/2017/JaM 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Příprava 3. výzvy v MSK. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příprava 3. výzvy v MSK Dotační program MSK: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva otevřená a uzavřená výzva (pro zásobník 2. výzvy) Vyhlášení: Duben 2019 (10. 4. 2019) Příjem žádostí: Květen

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00Q453J* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 102243/2010 Sp. zn.: DSH/6240/2010/Vu 276.2 S5 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací

Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Informace k dalšímu kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Petra Brodová, MPA Datum: 4. 4. 2017 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící orgán: Zprostředkující

Více

aktualizace týden

aktualizace týden aktualizace 4.3.2019 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019

Více

4. týden

4. týden 4. týden 21. 1. - 25. 1. 2019 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 31. 5. 2019 Darkovice 23.1. Frydrychová

Více

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO)

aktualizováno dne týden název ÚSC (DSO) Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2015 prováděných krajským úřadem v období od 11. 1. do 20. 5. 2016 aktualizováno dne 5.2.2016 2. týden 11. - 15. 1.

Více

aktualizace k týden název ÚSC (DSO)

aktualizace k týden název ÚSC (DSO) aktualizace k 15.3.2018 4. týden 22. 1. - 26. 1. 2018 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 22. 1. do 31. 5.

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 aktualizace 12.11.2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 Služovice 7.8.

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OKRES BRUNTÁL. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BRUNTÁL 1. Andělská Hora Mě 1 590 362 Bruntál Bruntál Bruntál Světlá Hora Bruntál 2. Bílčice 2 433 247 Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Bruntál 3. Bohušov 2 070 381 Krnov Osoblaha Krnov Osoblaha Osoblaha

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9236/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kostroun Miroslav Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2018 prováděných krajským úřadem v období od 6. 8. do 14. 12. 2018 32. týden 6. 8. - 10. 8. 2018 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 8. 8. do 16. 12. 2016 aktualizováno 4.11.2016 32. týden 8. - 12. 8. 2016 Strahovice 8.8. Samková

Více

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do

Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od do Časový plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2017 prováděných krajským úřadem v období od 7. 8. do 15. 12. 2017 32. týden 7. - 11. 8. 2017 název ÚSC (DSO) termín kontrolní skupina

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

aktualizace týden název ÚSC (DSO)

aktualizace týden název ÚSC (DSO) aktualizace 28.2.2017 4. týden 23. - 27. 1. 2017 Časový plán závěrečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2016 prováděných krajským úřadem v období od 23. 1. do 26. 5. 2017

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí

Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Kvantitativní bilance povodněmi ohrožených ploch podle správních obvodů obcí Zasažená plocha ů (budov) [m 2 ] Bělá 0,000-30,700 94 523917 Bělá pod Pradědem 5 399 4 744 112 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569356

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX020TI9D* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 155221/2018 Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin 326.1 A10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01TW3ZF* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 109315/2017 Sp. zn.: ÚPS/24102/2017/Vin 326.1 A10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX023I7SF* Čj: MSK 55914/2019 Sp. zn.: ŽPZ/9901/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací

Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Informace k 3. kolu kotlíkových dotací Zpracoval(a): Mgr. Lucie Rašková Mgr. Lucie Hochmanová Datum: 18. 1. 2019 Úvodní informace Operační program: Prioritní osa: Specifický cíl: Celková alokace: Řídící

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu. Veřejná vyhláška Elektronický podpis - 29.8.2017 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu *KUMSX01TW904* Jméno : JUDr. Marta Wroblowská Vydal : PostSignum

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP

KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP % plochy Kód % plochy Kód KÚ Název KÚ KÚ obec Název obec obce Kód ORP Název ORP okres Název okres Kód kraj Název kraj 729795 Liboc 6,97 554782 Praha 1,11 40924 Praha 3018 Hlavní město Praha 729876 Nebušice

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX025Y7QZ* Čj.: MSK 138403/2019 Sp. zn.: ŽPZ/25616/2019/Pei 246.2 V5 N Vyřizuje: Ing. Lenka Peichlová

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

Zápasy hrané od do

Zápasy hrané od do Krajský přebor [muži] 30.kolo Frenštát p. R. - Český Těšín 0:2 Polanka - Frýdlant n. O. 2:0 MFK Vítkovice - Krnov 3:4 Petřkovice - Heřmanice 0:1 Slavkov - Hradec n. M. 0:4 Dětmarovice - Bohumín 2:3 Dolní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX021FZY6* Čj: MSK 172888/2018 DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch.

Více

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice :

7 Polanka : Krnov : Hlubina : Bolatice : A1A Poháry BAUER Krajský přebor mužů 1 Dětmarovice 30 22 2 6 74:33 68 0 0 2 SO Bruntál 30 20 7 3 70:34 67 0 0 3 Heřmanice 30 21 3 6 87:33 66 0 0 4 Háj ve Slezsku 30 18 3 9 72:48 57 0 0 5 Pustá Polom 30

Více

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3

povodí Odry kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) název obce ICOB ORP NUTS 3 název obce ICOB ORP NUTS 3 kód dílčího povodí (DP) plocha obce v DP (km²) plocha obce v DP (%) Adršpach 547786 5201 CZ0520 6300 0,016 0,1 Albrechtice 598925 8108 CZ0800 6200 12,717 100,0 Albrechtičky 568741

Více

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66

KP mužů. Pozn.: Červeně zvýrazněné kluby sestupují. Rk. Družstvo Záp Skóre Body. 1 Pustá Polom :32 66 KP mužů 1 Pustá Polom 30 20 6 4 67:32 66 2 Dětmarovice 30 18 5 7 59:31 59 3 Slavia Orlová 30 17 6 7 51:31 57 4 Bohumín 30 13 8 9 64:43 47 5 Heřmanice 30 13 7 10 56:50 46 6 Markvartovice 30 13 4 13 57:60

Více

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji

Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji Historie udělených ocenění v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji 1995 2017 1995 Bystřice nad Olší - Zlatá stuha - 3. místo v celostátním kole Hodslavice Zlatá stuha - Samostatné ocenění v celostátním

Více

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna

čas odjezdu z výchozí zastávky Číslo linky název linky změna Číslo linky název linky 850129 Krnov Karlova Studánka Bruntál Olomouc Prostějov Brno spoj čas odjezdu z výchozí zastávky změna ARRIVA MORAVA a. s. provozovna Bruntál 1 5:05 opožděn o 10 min 3 9:01 opožděn

Více

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, )

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, ) OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ 1/38 OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ (Zdroj: ČHMÚ, 6.11.2014) Vymezení KÚ, na jejichž území byl překročen 24hod. imisní limit pro suspendované částice PM 10

Více

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 79. ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.

Více

Seznam jednotek podle jejich zásahů

Seznam jednotek podle jejich zásahů Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006 712304 - JSDHO Moravský Beroun 4 0 0 0 712600 - HZSP ČD Olomouc 18 0 0 0 811010 - stanice Bruntál 674 286 0 0 811011 - stanice Krnov 604 208 0 0 811012 - stanice Rýmařov

Více

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál

čas odjezdu z výchozí zastávky ARRIVA MORAVA a. s. - provozovna Bruntál 850818 Krnov - Brumovice, Úblo 850823 Krnov - Heřmanovice - Zlaté Hory 850873 Bruntál - Václavov - Rýmařov 850877 Rýmařov - Břidličná - Bruntál 850881 Rýmařov - Tvrdkov, Ruda - Uničov 850885 Karlova Studánka

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km)

Cyklotrasy (2013) 1) (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) Cyklotrasy (2013) 1) 6.3. 2013 (kolo od Jany) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Stará Bělá Ostrava (27 km) 2) 16.4. 2013 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o.

skoslezského ystém Moravs Ústí nad Labem 2011 ý dopravní sy Integrovaný Koordinátor ODIS s.r.o. kraje ODIS skoslezského ystém Moravs ý dopravní sy Integrovaný Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS ODIS a železnice Ústí nad Labem 21. 9. 2011 Koordinátor ODIS s.r.o. Železniční doprava

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová červenobílá červenobílá - červenobílá 2. Šenov bílá bílá - bílá 3. Dětmarovice bílá modrá - bílomodrá 4. Frenštát bílá bílá - bílá 5. Bohumín žlutá modrá - žlutá 6.

Více

Změny jízdních řádů k

Změny jízdních řádů k Změny jízdních řádů k 10. 6. 2018 č. linky název linky spoj ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 850 811 Krnov - Horní Benešov oprava inv. zn. 42, vypuštěno jede také 6. 7. 18 850 814 Krnov - Zátor

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál

Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 64 Sídlo: Bruntál Telefonní seznam volebních místností ve Volebním obvodu č. 6 Sídlo: Bruntál obec s poveřeným obecním úřadem Město Albrechtice obec Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice Město Albrechtice

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky všechna k.ú. ÚPO Městský Bílovec Bílov Bílovec Bílovec Bílovec Bítov Bílovec Bravantice Bílovec Jistebník Bílovec Kujavy Bílovec Pustějov všechna k.ú. ÚPO Obecní Pustějov Slatina všechna k.ú.

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 tel NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 tel NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 14VH5399/2015-15120 Čj. Vyřizuje: Telefon: E-mail: V Praze dne NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako

Více

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu

Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Seznam obcí a předurčených JPO v 1. stupni poplachu Příl. 1 OPIS Kód Název obce Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace Ev. č. Kat. Dislokace JPO HZS obce JPO JPO JPO JPO JPO

Více

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI

SR 2016/2017 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Malé Hoštice NE ÚZM tráva 2. Litultovice NE ÚZM tráva 3. Kobeřice B SO ÚZM tráva 4. Hlavnice SO ÚZM tráva 5. Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva B 6. Bělá NE 15:00 tráva 7. Pustá Polom B SO ÚZM

Více

čas odjezdu z výchozí zast.

čas odjezdu z výchozí zast. 850 129 Krnov - Karlova Studánka - Bruntál - Olomouc - Prostějov - Brno 850 818 Krnov - Brumovice, Úblo ARRIVA MORAVA a.s. - provozovna Bruntál 41 05:15 uspíšen 10ʹ 347 05:40 zrušen 43 07:45 opožděn 76ʹ

Více

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI

SR 2017/2018 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. Otice SO ÚZM tráva 2. Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. Vřesina SO ÚZM tráva 4. Dolní Životice NE 10:00 tráva 5. Stěbořice SO ÚZM tráva 6. Březová SO ÚZM tráva 7. Litultovice NE ÚZM tráva 8. Slavia

Více

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH A KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU... 4 A.1 ZÁKLADNÍ CÍLE PROGRAMU... 4 A.2 VEDLEJŠÍ

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 15. 6. 2009 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Celkové

Více

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná

Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Einteilung bei familysearch, Stand 12/2014 Okres Obec enthält folgende Schulorte: Bruntál Bílčice Bílčice Bruntál Brantice Brantice Bruntál Břidličná Břidličná Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Dvorce Dvorce

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

*KUMSX021FZY6* MSK /2018. odst. 1. j. MSK /2018 dne , takto: oblastech s. DSp. zn.: A10

*KUMSX021FZY6* MSK /2018. odst. 1. j. MSK /2018 dne , takto: oblastech s.   DSp. zn.: A10 *KUMSX021FZY6* MSK 172888/2018 DSp. zn.: 326.1 A10 Odbor: Telefon: 595 622 552 Fax: 595 622 263 E-mail: posta@msk.cz Datum: 12. 12. 2018 :, odst. 1 j. MSK 153468/2018 dne 21. 11. 2018, takto: V V 1. V.:

Více

ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP MSK 2017

ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP MSK 2017 ZÁMĚRY AKTUALIZACE ÚAP 2017 1. ZÁMĚRY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ GRAFIKY (VÝKRESU ZÁMĚRŮ) Níže uvedený přehled představuje záměry na provedení změn v území (tzn. neobsažené v platných ZÚR

Více

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1

Usnesení č. 26/ Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 11. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na realizaci SIPVZ - zajištění ICT Standardu služeb v roce 2005 1 45234612 Mateřská

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava

Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Konečné tabulky soutěží schválené STK OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1 Strahovice 26 16 5 5 56 : 26 53 ( 14) 2 Budišov n/b 26 15 6 5 67 :

Více

Výsledky utkání soutěží OFS Opava

Výsledky utkání soutěží OFS Opava ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Zámecký okruh 6 746 01 Opava Výsledky utkání soutěží OFS Opava A1A Okresní přebor - muži 1. Hradec n/m 26 21 3 2 79 : 29 66 ( 27) 2. Žimrovice 26 16 5 5 69 : 43 53 ( 14) 3.

Více

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH

DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH KUMSP00QUEFA DODATEK č. 46 ke smlouvě evidenční číslo 02039/2006/DSH o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje (dále

Více

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2)

Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Vyberte ve filtru vaše PSČ PSČ Pošta Obec Část obce Do 5 tun (MAN TGL 4x2) Do 9 tun (MAN TGM 4x2) Do 12 tun (MAN TGS 6x4) Do 17 tun (MAN TGX 8x4) Do 24 tun (MAN TGS s přívěsem) Do 28 tun přívěsem) Do 28

Více

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech

Rekonstrukce a modernizace silnic v letech Rekonstrukce a modernizace silnic v letech 2017-2021 Zpracoval: Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a chytrého regionu Datum: 4. 4. 2017 Pozemní komunikace, kompetence, financování Kompetence Stát -

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

C. SPECIFICKÉ OBLASTI

C. SPECIFICKÉ OBLASTI C. SPECIFICKÉ OBLASTI 24. Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2011 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha C Tabulky a grafy Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži

ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ. A1A BULY Aréna přebor muži ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Zámecký okruh 6 746 01 Opava A1A BULY Aréna přebor muži 1. Jakartovice 26 17 3 6 73 : 34 54 ( 15) 2. Malé Hoštice 26 16 4 6 54 : 34 52 ( 13) 3.

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2011 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa průměr na

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly odbor státního dozoru oddělení státního dozoru Olomouc Dobrovského 6, Olomouc, PSČ 771 11, datová schránka x2d4xnx Váš dopis zn. Ze dne: Naše čj. Sp. zn. Vyřizuje

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo

A1A Přebor muži. VÝSLEDKY 24.kolo A1A Přebor muži VÝSLEDKY 24.kolo A1A2401 Vřesina Vávrovice 3 : 2 A1A2402 Kobeřice "B" Jakartovice 2 : 2 A1A2403 Hněvošice Stěbořice 1 : 1 A1A2404 Budišov n/b Litultovice 0 : 4 A1A2405 Pustá Polom "B" Skřipov

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu

Více

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu za rok Obec s rozšířenou 20124000 613007 Bystrý povrchových vod 318 000 Moravskoslezský -473534-473534 20249000 613001 Kotelný,

Více

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových

Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových Vážení cestující, od 9. prosince 2018 dochází v oblasti Novojičínska k významným změnám v dopravní obslužnosti. Na základě proběhlých výběrových řízení na autobusové dopravce budou příměstské autobusové

Více