PUR systém zalévání kolejí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUR systém zalévání kolejí"

Transkript

1 Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla. Construction Použití Systém Icosit KC 330 je vhodný pro zhotovení tvrdého elastického podlití s vlastnostmi pro utlumení chvní v celé oblasti staveb a montáží. Zvlášt je vhodný pro upevnní kolejnic v oblasti ocelových a betonových most, v pracovních jámách, u jeábových drah s vysokými tlaky kol a jako výškové vyrovnání pi použití pružného systému. Dále pro upevnní stroj v prmyslu, pro elastické spojení stavebních dílc pevážn z betonu a oceli. Je vhodný také pro plošné elastické povlaky. Pednosti v zesítném stavu je materiál tvrd elastický upevovací body vyrobené z materiálu Icosit KC 330/8 a KC 330/10 mohou být - také pi stavb kolejnic - zatžovány již po 24 hodinách. Krom toho budou s materiálem Icosit KC 330/8 a docíleny dodatené vlastnosti pro utlumení hluku. Icosit KC 330/8 používáme pi plošných tlacích N/mm 2. má vyšší tvrdosti Shore a vytváí vrstvy podobné tvrdé gum. Má vysokou odolnost proti otru. Používá se pro nejvyšší zatížení pi bezpražcovém pokládání kolejnic, nap. pi plošných tlacích > 20 N/mm 2. Zkušební zprávy TZÚS eské Budjovice - Certifikát ze dne TZÚS eské Budjovice - Stav. tech. osvdení ze dne Údaje o výrobku Barva erná Balení : Balení 10kg nebo v kartuších á 3 kg, vždy v ureném množstevním pomru. Icosit KC základní nátr : 3 litry Icosit 277 ( jako 2-komponentní základní nátr v tlusté vrstv ) : 10 kg istící prostedek.5 (Cleaner 5): 1 litr Skladovatelnost Hustota Vytvrzený materiál : je v neotevených a nepoškozených originálních obalech pi uložení v suchu a pi pokojové teplot skladovatelné cca 6 msíc (kartuše 3 kg), resp. 12 msíc balení 10 kg POZOR : kartuše nikdy neskladujte ani nepepravujte ve vodorovné poloze! cca 1,1 kg/litr Tvrdost Shore D D DIN Pevnost v tahu cca 9,0 N/mm ISO Prtažnost cca 10 % ISO 527 Odolnost proti petržení cca 45 N/mm ISO 34 Odrazová pružnost cca 45 % DIN Vlastní kmitoet cca 38,5 Hz Mrný útlum cca 8 % 1 1/4

2 Mísící pomr : 70 hmotnostních díl komponentu A (pryskyice) 30 hmotnostních díl komponentu B (tužidlo) : 66 objem. díl komponentu A (pryskyice) 34 objem. díl komponentu B (tužidlo) Chemická odolnost Zkoušená tlíska vzork o rozmrech 50 x 50 x 10 mm s opilovanými hranami se ponoí do rzných prostedí pi cca 20 C. Dlouhodob odolný je ve vod, 10%ním roztoku kuchyské soli a naft pro dieselové motory. Doasná odolnost je pro 5%ní louh sodný, 5%ní kyselinu solnou, 10%ní kyselinu octovou a motorový olej (SAE 30). Aplikace Podklad lze zpracovávat pouze na suchém a dokonale istém podkladu. Zneištné plochy je nutno pedem vhodným zpsobem oistit nebo odstranit. Oleje a tuky pokud nejsou vsáklé lze odstranit istiem 5. Pi lepení na betonu musí být volné ástice nebo špatn pilnavé povrchové vrstvy odstranny, nejlépe tryskáním pískem nebo osekáním až na pevnou strukturu. Z lepených ploch následn odstrate prach. Ocel : Otryskání na normový stupe Sa 2 1 / 2 podle SN EN ISO , ást 4. Základní nátr ekací doba mezi jednotlivými pracovními postupy Píprava materiálu použitím základních nátr lze zvýšit pídržnost materiálu na rzných podkladech.na lepené plochy pipraveného podkladu se provede základní nátr Icosit KC 330. K tomu je vhodný nap. plochý šttec nebo váleek. Základní nátr needíme. Materiál je teba zpracovat bhem jednoho dne. Pokud oekáváme ekací dobu mezi základním nátrem a další vrstvou delší než 3 dny, potom je nutné použít jako podkladový nátr Icosit 277. Okamžit po nanesení je nutno zasypat celou plochu kemiitým pískem zrnitosti 0,4-0,7 mm. Icosit 277 slouží jako spolehlivá protikorozní ochrana. Lze nanášet ve výrob. Neskladujte venku. Pi normálních teplotách musí být mezi základním nátrem Icosit KC 330 Primer a nanášením materiálu dodržena ekací doba nejmén 1 hodina (maximáln 3 dny). Pi použití materiálu Icosit 277 poítejte s ekací dobou cca 1 den. Delší ekací doby (více týdn) nemají pi použití Icositu 277 (pokud je celoplošn pískován) žádný negativní vliv na spojení. Proto mohou být lepená místa (nap. na oceli) pipravena již ve výrobním závod. Dále bude proveden základní nátr v tlusté vrstv a pískování (zrnitost 0,1-0,3mm nebo 0,4-0,7mm). Tímto bude docílena spolehlivá protikorozní ochrana lepených míst až k zabudování. Musí být zamezeno volnému uložení (povtrnostní vlivy, déš). se skládá z komponent A + B, které jsou z výrobního závodu baleny již ve správném množstevním pomru. Komp. A ped zpracováním dobe promíchejte za stálého míchání pak pidávejte komp. B. Vzájemné smíchání obou komponent se musí provádt speciálním míchadlem ve vhodné nádob ( ot./min.). Musí být promíchán i materiál, který je usazen na dn a stnách nádoby. Doba míchání musí init 2 až max. 2,5 minuty. Doporuujeme kontrolu doby míchání pomocí signálních stopek nebo asového spínae. POZOR : materiál je citlivý na vlhkost., proto nikdy neohívejte ve vodní lázni. Aplikujte pouze na dokonale suchý podklad. Teplota zpracování Pi zpracování je nutno dodržet následující teploty : Teplota povrchu : minimáln ± 0 C Teplota vzduchu : minimáln ± 0 C Teplota materiálu : minimáln + 15 C Dbejte na rosný bod podle DIN , pípadn ZTV - SIB 90, doplnk 10. ped zpracováním skladujte temperované na cca + 15 C. POZOR! Materiál je citlivý na vlhkost. Proto ho nezahívejte ve vodní lázni. Zpracovávejte na absolutn suchých plochách. 2 2/4

3 Doba zpracování Zatížitelnost as schnutí cca 5 až 10 minut pi +20 C. Poté je sms nepoužitelná. V žádném pípad nepidávejte rozpouštdla!!! Vyšší teploty nebo píliš dlouhé míchání dobu zpracování zkracují. Pi +20 C po 24 hodinách. Pi +5 C po 2-3 dnech. Pi +20 C nelepivé po cca 2-3 hodinách. Aplikace Bezpražcové pokládání kolejnic : Stranové a výškové vyrovnání kolejnic, podložením klíny. Vrtání otvor v podkladu pro uchycení kotevních vrut svorník (2 ks pro upevovací bod vsate diagonáln). Nanesení podkladního nátru Icosit KC 330 (nebo Icosit KC 225) na otryskané plochy (ocel, beton). Na patku kolejnice voln zavste kolejovou desku. Vyplnní vyvrtaných otvor zalévací umlohmotnou maltou, která se skládá z jednoho váh.dílu Icosit KC 220 a 2-3 váh.díl suchého kemiitého písku o zrnitosti 0-4 mm a vsazení kotevních svorník. Namontování bednícího rámu, ošeteného separaním prostedkem. Namíchání materiálu Icosit KC 330/5 nebo Icosit KC 330/6, jak je výše uvedeno a vložení trysky do odpovídajícího plnícího otvoru. Odstranní vzduchu posunutím dna kartuše pomocí vhodné pomcky (nap.devným špalíkem). Vtlaení materiálu Icosit KC 330/8 nebo pedem pipraveným plnícím otvorem. Kontaktní plochy musí být bezpodmínen suché. Po ekací dob nkolika hodin mže být bednící rám odstrann. Pístroje pro zpracování Doporuené pístroje : Pro balení 10 kg doporuujeme míchadlo RW 900 E se šroubovitým míchadlem WR 120 R (FESTO) nebo míchadlo WK 135 (Collomix) Pro zpracování kartuší speciální míchadlo typ 207 se stojanem pro kartuše a vytlaovací pístroj na stlaený vzduch typ 251. Ze strany stavby je nutno zajistit : Kompresor (nasávací výkon litr, provozní tlak 4 bary). Bednící rámy, gumové rukavice, plochý šttec, špachtli, separaní prostedek. ištní istící prostedek. 5. Náadí a pístroje ke zpracování a promíchání musí být ihned po použití, resp. v krátkém asovém intervalu po nm oištny. Pro zacházení s istícím prostedkem 5 platí následující: Pi práci ve stísnných nebo uzavených prostorách, jamách, šachtách atd.je teba peovat bhem zpracování a vytvrzení o ádné odvtrávání. Krom toho bhem této doby v žádném pípad nesmí být pracováno s oteveným ohnm, pípadn dalším zdroji vznícení (nap. sváeské práce). Pro prostory a oblasti, ve kterých je teba poítat s tvorbou atmosféry, náchylné k explozi, odkazujeme na nkteré dležité pedpisy: VDE 0165, VDE 0171, Smrnice pro ochranu proti explozi, Naízení pro elektrická zaízení v prostorách ohrožených explozí, Smrnice k zamezení nebezpeí vznícení v dsledku elektrostatického náboje (ZH 1/200), DIN /4

4 Bezpenostní pedpisy Ochranná opatení,první pomoc -pi kontaktu s kží vzniká nebezpeí podráždní. Postižené ásti pokožky dkladn omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, pípadn konzultovat s lékaem. -pi zasažení oí okamžit opláchnout oi pi oteveném víku minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékaem. -po vdechnutí postiženého dopravit okamžit z nebezpené zóny na erstvý vzduch. Pípadn okamžit volat lékae. -po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžit zavolat lékae. -pi míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a odv. -nenechejte vniknout do vody, pdy. Oznaení nebezpeí: Xi dráždivý. Nesmí se dostat do rukou dtí. Podrobnjší údaje týkající se hygieny a bezpenosti práce, ochrany životního prostedí jsou uvedeny v Bezpenostním listu. Nesmí se dostat do rukou dtí. Nenechejte vniknout do vody. Odstraování odpadu odpad dle Zákona. 185/2001 Sb. o odpadech Komponent A, tekuté zbytky - kód..: Komponent B, tekuté zbytky - kód..: Vytvrzený materiál - kód.: Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo pedejte odborné firm k likvidaci Upozornní Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních test. Tyto hodnoty se mohou pi aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpenosti práce jsou spolu s bezpenostními informacemi (nap. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpenostním listu. Aktuální technické a bezpenostní listy, Prohlášení o shod, Certifikáty najdete na internetové adrese Právní dodatek Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi pi standardních podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k etnosti výrobk, rznému charakteru a úprav podklad, rozdílným podmínkám pi zpracování a dalším vnjším vlivm, nemusí být postup na základ uvedených informací, ani jiných psaných i ústních doporuení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neruí a veškerá její doporuení jsou nezávazná. Pedevším musí být zohlednna majetková práva tetí strany. Všechny námi pijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovjšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddlení. Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ Brno Tel: Fax: /4

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 Sewament 10 Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 OBLASTI POUŽITÍ Správková malta s cementovým pojivem vyztužená vlákny používaná pro sanaci

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN Vestavěný řídící systém na míchání Rychlá a snadná aplikace Lze použít na všechny druhy dřeva Testováno v extrémních teplotních podmínkách

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více