Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ"

Transkript

1 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, Karlovy Vary IČ: Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Označení dokumentu: SM1/2014 Počet stran: 6 Počet příloh: 5 Verze: 1 Účinnost od: Platnost od: Doba platnosti: bez omezení 1. Účel a vymezení pojmů Účelem směrnice pro archivaci a spisovou služba Karlovarské krajské nemocnice a.s. (dále jen KKN) je zajistit evidenci o dokumentech, které byly KKN doručeny nebo v ní vznikly a dále zajistit jednotný postup KKN při výkonu spisové služby. Směrnice se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí této směrnice je skartační plán, který tvoří její přílohu. Spisovou službou se rozumí veškeré manipulační práce s dokumenty, tj. zajišťování úkonů spojených s příjmem, oběhem, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů. Dokumentem se rozumí všechny písemnosti, zvukové, obrazové a jiné záznamy, ať již v analogové nebo digitální podobě. Za dokument se pro účely této směrnice nepovažují písemnosti zvláštní povahy, jako např. prospekty, letáky, nabídkové katalogy, plakáty, sbírky zákonů, věstníky, tisk (noviny, časopisy), blahopřání, pohlednice a novoročenky. Dokumenty týkající se jedné a téže věci tvoří spis. Evidenční kniha kniha vedená v elektronické podobě na intranetu KKN, do které jsou zapisovány přijaté i odeslané dokumenty nebo dokumenty vzniklé z vlastní činnosti dle pravidel této směrnice. Jednací číslo jedinečné číslo, pod nímž je dokument evidován. Skládá se z písemné zkratky pracoviště, lomené pořadovým číslem, lomené letopočtem a lomené písmenem P (přijímané dokumenty) nebo O (odesílané dokumenty). Jednací čísla začínají u každého pracoviště počátkem roku číslem 1. Například: pátý odeslaný dokument z ředitelství roku 2012 má přiděleno jednací číslo Ř/5/2012/O. Dvacátý přijatý dokument z neurologie roku 2012 má přiděleno jednací číslo NEU/20/2012/P. Pověřená osoba je odpovědná osoba pověřená vedoucím každého pracoviště k přebírání a předávání dokumentů z podatelny. 2. Rozsah platnosti Spisový a skartační řád je závazný pro všechny zaměstnance KKN (dále jen zaměstnanec ). Zaměstnanci s ním musí být prokazatelně seznámeni. 3. Příjem a evidence dokumentů v podatelně Veškeré zásilky došlé do KKN jsou přijímány podatelnou KKN. Poštovní zásilky doručí zaměstnanci podatelny poštovní doručovatelka. Doporučené zásilky předává doručovatelka dle úhrnného dodacího listu proti podpisu pracovnice podatelny. Jestliže převzal doporučenou zásilku výjimečně jiný zaměstnanec KKN, je povinen jí odevzdat podatelně k evidenci. Všechny doporučené zásilky, balíky a osobně předávané dokumenty se v den, kdy byly doručeny, opatří razítkem (na jehož otisku je datum a kolonka čísla jednacího, které podatelna nevyplňuje) a zaevidují se v evidenční knize. Pokud není uveden na zásilce odesílatel, vyznačí se v evidenční knize odesílatel neurčen. Razítko se otiskuje na dokument obvykle v pravém horním rohu, popř. na jiném volném místě dokumentu. Takto evidované zásilky přebírá pověřená osoba z pracoviště, kterému jsou určeny, pouze proti podpisu. Směrnice_Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Strana 1 (celkem 6)

2 Ostatní dokumenty podatelna neeviduje, pouze je rozděluje na příslušná pracoviště. Podatelna zásilky s nekonkrétní adresou (bez udání osoby či pracoviště) osoby předává na sekretariát vedení společnosti. Všechny ostatní zásilky otevírá přímo pracoviště, kterému jsou určeny. Dokumenty, na jejichž příjem a manipulaci se vztahují zvláštní právní předpisy, se přijímají odděleně na příslušných pracovištích a vede se o nich samostatná zvláštní evidence. Pro účely této směrnice se za dokumenty se zvláštním režimem považují: zdravotnická dokumentace vedená podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů a evidovaná v indexu ošetřovaných, dokumenty, na které se vztahuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů. Evidenci dokumentů obsahujících utajované skutečnosti vede pověřená osoba pracoviště krizové připravenosti, faktury evidované podle zákona o účetnictví v knize faktur ekonomickým úsekem KKN. Zásilky označené slovy naléhavé (popř. STATIM apod.), expresní zásilky a telegramy, se předávají příjemci ihned po zaevidování podatelnou. Podatelna vyzve příjemce k jejich převzetí telefonicky. Podatelna je povinna zaznamenat na obal, komu bylo doručení oznámeno, uvést datum, hodinu a minutu, kdy bylo oznámeno a označit osobu, která oznámení provedla. Podatelna smí veškeré došlé zásilky a dokumenty vydávat pouze oprávněným osobám. Oprávněnou osobou je: adresát zásilky, vedoucí organizačního celku, kterému podle adresy nebo obsahu dokument přísluší k vyřízení, pověřená osoba. Dokumenty soukromého charakteru (tj. u nichž je na prvním místě před označením KKN či jednotlivého pracoviště uvedeno jméno a příjmení zaměstnance nemocnice) se předávají těmto zaměstnancům neotevřené. 4. Evidence dokumentů na pracovištích 4.1 Předávání dokumentů Přijaté dokumenty předává podatelna oprávněným osobám jednotlivých pracovišť v pracovní dny v době od 8.30 do hod. Doporučené zásilky, balíky a osobně doručené zásilky předává podatelna pouze proti podpisu. 4.2 Evidence dokumentů na jednotlivých pracovištích KKN Jednotlivá pracoviště nemocnice doplní evidenci převzatých dokumentů od podatelny, a to prostřednictvím evidenční knihy, která je vedena na intranetu KKN. Každému evidovanému dokumentu je přiděleno jedinečné číslo jednací. Každému evidovanému dokumentu je rovněž určen zpracovatel. Číslo jednací se nepřiděluje dokumentům, u nichž je na pracovištích vedena zvláštní evidence nebo jejichž charakter nevyžaduje evidenci v evidenční knize. Tyto druhy dokumentů určí vedoucí pracoviště. Dokumenty, o kterých bude vedena další evidence v evidenční knize, jsou po přidělení čísla jednacího v evidenční knize tímto číslem označeny i fyzicky do otisku razítka. Doporučené zásilky, balíky a osobně doručené zásilky musí být evidovány vždy a jsou razítkem označeny již z podatelny. Pracoviště do otisku razítka vždy dopíše přidělené číslo jednací. Ostatní evidované dokumenty jsou fyzicky označeny až na pracovišti a to buď razítkem, nebo jiným způsobem. Z označení musí být zřejmé datum doručení, číslo jednací a může být doplněn údaj o zpracovateli. Dle rozhodnutí vedoucího pracoviště se obdobně evidují důležité faxy, hromadná podání, případně jiné dokumenty. Směrnice_Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Strana 2 (celkem 6)

3 Pokud je na pracoviště z podatelny doručen dokument, který mu nenáleží, je nutné ho vrátit zpět na podatelnu. 5. Oběh a vyřizování dokumentů Po provedení uvedených zápisů v evidenční knize se dokumenty předávají podle pokynu vedoucího pracoviště příslušnému zpracovateli. Veškeré dokumenty, týkající se téže věci, tvoří spis. Odpovědi na došlé dokumenty, které se evidují, musí být rovněž evidovány. Pokud jsou dokumenty vyřizovány telefonicky nebo osobním stykem, učiní se o tom na dokumenty příslušný záznam a tento způsob vyřizování se vyznačí i v evidenční knize. Obálka se zpravidla ponechává jako součást spisu. Vyřazení obálky bez skartačního řízení muže provést zpracovatel jen nemá li datum podání zásilky na poště právní význam, např. pro posouzení dodržení lhůt (určitě pak u zásilek doporučených a u zásilek zasílaných na doručenku). Zaměstnanci pracovišť, kteří vedou evidenční knihy, informují vedoucího pracoviště o nevyřízených dokumentech v uplynulém období a to v termínech stanovených vedoucím pracoviště, nejméně však 1x za měsíc. 6. Odesílání dokumentů Způsob odesílání dokumentů určuje vedoucí pracoviště. Dokumenty mohou být předány osobně, odesílány faxem, em, obyčejnou poštou, spěšně, pomocí datových schránek (viz bod 7), doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou podle jejich závažnosti. Dokumenty, u nichž je nutno ověřovat doručení, jsou zasílány na doručenku, která se po vrácení připojí ke spisu. Jednotlivá pracoviště evidují v evidenční knize na intranetu KKN veškeré odeslané doporučené zásilky, zásilky na doručenku a do vlastních rukou. U dokumentů odesílaných jiným způsobem rozhodne o evidenci vedoucí pracoviště. Veškeré odesílané zásilky musí být na obálce označeny názvem pracoviště, ze kterého jsou odesílány (zpravidla otiskem razítka). Předání doporučené zásilky, zásilky na doručenku a do vlastních rukou, popř. balíku odesílaných přes podatelnu si pověření pracovníci pracoviště nechají podatelnou potvrdit proti podpisu. Z evidenční knihy pro příslušný den vyfiltrují tyto zásilky, vytisknou jejich seznam a nechají podpisem stvrdit jejich převzetí podatelnou. Bez předání tohoto seznamu nebudou doporučené zásilky, zásilky na doručenku a do vlastních rukou, popř. balíky, odeslány. Doporučené zásilky, zásilky na doručenku a do vlastních rukou, spěšné a balíkové zásilky jsou potom navíc v evidenční knize doplněny o údaj o podacím čísle pošty. Na výtisk z evidenční knihy pro každý den potom poštovní úřad potvrzuje jejich předání k přepravě. Obyčejné poštovní zásilky a vnitřní pošta se na podatelně neeviduje. Podatelna přijímá od jednotlivých pracovišť dokumenty určené k odeslání průběžně. Dokumenty dodané do podatelny do hod. jsou určeny k poštovní přepravě ještě týž den. 7. Datové schránky Veškerá korespondence od orgánů veřejné moci (státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři) je doručována prostřednictvím datových schránek. KKN může (ale nemusí) vůči orgánům veřejné moci dokumenty přes datové schránky rovněž posílat. Takto posílané dokumenty musí být ve formátu *.pdf. Směrnice_Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Strana 3 (celkem 6)

4 Příjem i odesílání dokumentů v elektronické formě datových schránek provádí sekretariát vedení představenstva. Evidence a archivace je řešena přímo aplikací datových schránek a následným uložením v datovém trezoru. 8. Příruční registratury Vyřízené, ale pro běžnou práci ještě potřebné dokumenty se ukládají v příručních registraturách na daných pracovištích. Za stav příruční registratury odpovídá zaměstnanec určený vedoucím daného pracoviště. 9. Správní archiv Správní archiv Karlovarské krajské nemocnice a.s je zařízení, v němž jsou uloženy dokumenty, jejichž původcem je KKN. Úkolem správního archivu je všeobecná péče o tyto dokumenty převzaté z registratur jednotlivých oddělení, do doby jejich vyřazení ve skartačním řízení. Správou archivu je pověřen archivář - referent provozního oddělení. Na požadavek oddělení, podepsaný vedoucím pracovníkem (vyplněný půjčovní zakládací lístek) vyhledá archivář - referent provozního oddělení chorobopisy nebo jiné dokumenty a předá je požadujícímu oddělení. Předání a převzetí dokumentů ze správního archivu je vždy potvrzeno podpisem na půjčovním - zakládacím lístku. Zapůjčená zdravotní dokumentace musí být co nejdříve vrácena zpět do správního archivu nejdéle však do 1 měsíce prodloužení této lhůty musí žadatel projednat s referentem provozního oddělení. Vyhledání více než 5 ks chorobopisů pro jedno oddělení během jednoho měsíce podléhá schválení lékařského ředitele. Zároveň se tímto stanovují časové lhůty pro vyhledání archiválií takto: 1-10 chorobopisů do týdne chorobopisů do dvou týdnů chorobopisů do tří týdnů Více než 50 chorobopisů dle dohody 10. Provoz správního archivu Veškeré dokumenty se z příručních registratur do správního archivu přebírají nejdříve po 3 letech od data vzniku. Předávané dokumenty do správního archivu z jednotlivých oddělení musí být řádně označeny a předávány s Půjčovním zakládacím lístkem. Chorobopisy musí být srovnány v tvrdých deskách, desky označeny abecedně, rokem vzniku a rokem narození hospitalizovaného pacienta. Ostatní dokumentace musí být předávaná srovnaná v pevných kartonových krabicích (maximální rozměr 45x30x30 cm) s označením oddělení, kde vznikla, názvu dokumentace a roku vzniku. Označení svazků písemností obsahuje: a) původce a druh písemností, b) rok vzniku, rok narození (u těch, kde skartační lhůta začíná od narození), c) název útvaru (KKN ), d) pořadové číslo (v souladu s předávacím seznamem), e) skartační znak a skartační lhůta, f) rok vyřazení, Předávající organizační celek odpovídá za: a) Úplnost předávaných písemností, b) Vnitřní uspořádání souborů písemností, c) Správné stanovení skartačních znaků a skartačních lhůt, d) Řádné označení svazků, e) Rozdělení chorobopisů na chorobopisy zemřelých pacientů chorobopisy s léčbou duševních poruch a poruch chování, protialkoholní nebo toxickou léčbou, chorobopisy dispenzární péče, nositelů infekčního onemocnění, vyšetření dárce krve a odběr krve transfuzní službou a chorobopisy ostatní. Směrnice_Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Strana 4 (celkem 6)

5 11. Skartační řízení 11.1 Skartační lhůty Skartační lhůtou se rozumí doba udaná počtem let, po kterou je dokument uložen. Počíná běžet 1. lednem následujícího roku po vyřízení dokumentu nebo po skončení jeho správní a provozní platnosti. Skartační lhůty nesmějí být zkracovány Skartační znaky Skartační znaky vyjadřují hodnotu dokumentu a udávají, jak se s dokumenty naloží po uplynutí skartační lhůty. skartační znak A (archiválie) označuje dokument trvalé hodnoty, po uplynutí skartační lhůty budou dokumenty navrženy k odevzdání do příslušného archivu, skartační znak V (výběr) označuje dokumenty, u nichž nelze v okamžiku vyřízení určit dokumentární hodnotu, dokumenty budou po uplynutí skartační, lhůty posouzeny a podle výsledku navrženy ke zničení nebo zařazení mezi archiválie, skartační znak S označuje dokumenty, které nemají trvalou hodnotu a jsou po uplynutí skartační lhůty navrženy ke zničení. 1. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta a razítka vyřazená z evidence. 2. Vyřazování a skartace dokumentů se ve KKN provádí dle potřeby, nejméně jednou ročně, na základě dohody mezi příslušným archivním orgánem a KKN. Dokumenty, které mají trvalou dokumentární hodnotu, se odevzdávají k trvalému uložení do archivu. Do archivní péče tohoto archivu se odevzdávají originály dokumentů. Nejsou-li originály k dispozici, odevzdají se průklepy, kopie, fotokopie, opisy apod. 3. Skartační řízení provádí skartační komise složená z vedoucích zaměstnanců a to, provozního oddělení, vedoucího ekonomického oddělení a náměstka pro nelékařská povolání a náměstka pro lékařská povolání. 4. Skartační řízení zahrnuje: a) odborné posouzení dokumentů označených skartačním znakem V a návrh na jejich zařazení pod skartační znak A nebo S, b) vypracování skartačního návrhu, jeho schválení organizačními složkami KKN, z jejichž činnosti dokumenty vznikly, a členy skartační komise, c) předložení skartačního návrhu ke schválení a vyřazení dokumentů v souladu se schváleným návrhem. 5. Skartační návrh obsahuje návrh na zařazení dokumentů k trvalé úschově a návrh na zničení dokumentů. Provozně technické oddělení ve spolupráci se skartační komisí posoudí dokumenty navrhované k vyřazení dle příslušných kompetencí v oboru a vydá skartační povolení. Pokud jsou do skartačního řízení zahrnuty také dokumenty obsahující utajované skutečnosti, musí být nejprve v souladu s příslušnými předpisy odtajněny. 6. Dokumenty, které jsou archiváliemi (tj. mají skartační znak A ), a dokumenty označené skartačním znakem V se ke skartačnímu řízení předkládají v psané, tištěné nebo jiné formě zajišťující jejich trvalé uchování. Dokumenty označené skartačním znakem S mohou být ke skartačnímu řízení předloženy i v jiné podobě, např.: ve formě datového záznamu na disketě, CD, DVD. 7. Po vydání skartačního povolení jsou dokumenty v souladu s tímto povolením předávány: a) k trvalé úschově do archivu; potvrzení o předání se přiloží ke skartačnímu protokolu, b) k průmyslovému zpracování nebo ke zničení, byl-li u nich dán souhlas ke zničení; potvrzení o předání se přiloží ke skartačnímu protokolu. 8. Archiv přebírá dokumenty se skartačním znakem A (archiválie) k trvalé úschově způsobem, který si s KKN sjedná, a to na náklad KKN. Dokumenty se předávají k trvalé úschově po uplynutí přiměřené doby od ukončení jejich potřebnosti pro KKN, nejdříve však po uplynutí 5 let následujících po roce vyhotovení dokumentu. Dokumenty uložené v archivu jsou KKN nadále přístupné a jsou blokovány před nahlížením jiných osob po dobu stanovenou příslušnými předpisy. Výběr osoby (právnické nebo fyzické), která provádí průmyslové zpracování nebo zničení dokumentů, podléhá schválení provozně technickým náměstkem. Tato osoba se musí prokázat platným potvrzením/osvědčením podnikatele pro stupeň utajení vyhrazené, vydané NBÚ. Směrnice_Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Strana 5 (celkem 6)

6 12. Definice a použité zkratky NBÚ Národní bezpečnostní úřad KKN Karlovarská krajská nemocnice a.s. 13. Související dokumenty a legislativa Zákon č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Typový skartační rejstřík Ministerstva vnitra vydaný v roce 2010, Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 14. Přílohy Příloha č. 1: Spisový a skartační plán Příloha č. 2: Seznam neevidovaných dokumentů Příloha č. 3: Vzory dopisů Příloha č. 4: Vzor razítka Příloha č. 5: Půjčovní zakládací lístek Příloha č. 6: Seznam přidaných písemností do archivu 15. Závěrečné ustanovení Dokument nabývá účinnosti dne: Zpracoval: Garant: Schválil: Funkce/ úsek Technický ředitel Náměstek pro ošetřovatelskou péči Předseda představenstva generální ředitel Jméno Ing. Lukáš Holý Gabriela Píchová MUDr. Josef März Podpis Směrnice_Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Strana 6 (celkem 6)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost směrnice... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Spisový a skartační řád... 3 5.1.1.1 Dokumenty nepodléhající evidenci...

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č.

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Směrnici schválil: Mgr. Libor Mojžíš Projednáno a schváleno v ZO: Datum

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Čj.: AS-1709/1-2003 10. listopadu 2003 Metodický návod odboru archivní správy Ministerstva vnitra k vedení spisové služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1 SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1. Obecná ustanovení 1.1 Obec Sušice vydává tento spisový řád (dále jen řád), který je zpracováván dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Spisový a skartační řád - koncept

Spisový a skartační řád - koncept Spisový a skartační řád - koncept 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 3. ZÁKLADNÍ POJMY... 2 4. SPISOVÝ ŘÁD... 3 5. PŘÍLOHY:... 13-1 - 1. ÚVOD Účelem spisového a skartačního

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice ředitele č. 14/2016 Řád spisový, archivní a skartační Platnost od: 15.6.2016 Určeno: všem vedoucím pracovníkům Vydal: Ing.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová Spisový a skartační řád datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 Ilona Ďurišová Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydává ke stanovení podmínek realizace spisové a archivní služby ve smyslu zákona

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Policie České republiky

Policie České republiky Příloha č. 8 k PPP č. 170/2015 EVIDENCE DOKUMENTŮ ČÁST PRVNÍ Povinné údaje v evidenci dokumentů o evidovaném dokumentu Čl. 1 JP Pořadové Povinné údaje uváděné v evidenci ESSL 1/ SED SED číslo dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD IKEM

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD IKEM Institut klinické a experimentální medicíny ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE OS 107 NÁZEV: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD IKEM PLATÍ od: 15. 4. 2010 RUŠÍ se verze 02 z 15. 5. 2007 VYPRACOVAL za ÚPP SCHVÁLIL Mgr. Zdeněk Žatečka

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY ČÁST: 11. SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č. j.: 11 ZŠ - OSŠ /2016 Vypracovala: Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy Schválila:

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 3.2 13 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2009 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ s ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 příspěvková organizace SPISOVÝ ŘÁD (platný od 1.9.2016) Projednáno pedagogickou radou dne 29.8.2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Spisový

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 8.1.2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb.m.s. Obsah a text 462/2000 Sb. - poslední stav textu 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst.

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ 1. Úvodní ustanovení 1. Spisový a skartační řád Úřadu městyse Náměšť na Hané je závaznou organizační normou Úřadu městyse Náměšť na Hané, a to pro všechny

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Vnitřní předpis č. 1/2015 Spisový a skartační řád Ú č i n n o s t o d : 1. 5. 2 0 1 5 Ruší vnitřní předpis č. -/-- Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance Obce Brloh zařazené do obecního

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 16 /2012 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1. Základní ustanovení 1) Spisová služba Filozofické

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ POČERNICE ÚVODNÍ USTANOVENÍ Spisový řád je závazný interní právní akt (akt interního řízení

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Město Městský úřad Česká Třebová SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů V zájmu jednotné organizace

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky...

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky... SEZNAM ZKRATEK...Ю ÚVOD...13 1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE.. 15 2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY... 24 2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě... 26 2.1.1 Přehled novelizací

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, 790 01 Jeseník Směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (účinnost od 1.7.2017) Čl. 1

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Směrnice kvestora SK 01/2015

Směrnice kvestora SK 01/2015 SK 01/2015 Strana č. 1 z 19 Směrnice kvestora SK 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Milan Hála Funkce: kvestor kvestor Datum: 1. 9. 2015 1. 9. 2015 Podpis: Ing. Milan Hála

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. Spisový řád. MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. Spisový řád. MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF. Spisový řád MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen 2008 Obsah 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 1.1. CÍL, PŘEDMĚT, ROZSAH ÚPRAVY...3 1.2. ODPOVĚDNOST VE SPISOVÉ SLUŽBĚ...3 2. PŘÍJEM A EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ...3

Více

Spisový a skartační řád VŠE

Spisový a skartační řád VŠE Strana 1/14 Spisový a skartační řád VŠE Anotace: Tato směrnice sjednocuje a stanoví postup při vyřizování dokumentů na pracovištích VŠE a jejich vyřazování. Jméno Útvar/funkce Datum Podpis Zpracovatel

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

v ifis* s účinností od do Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře Podací deník.

v ifis* s účinností od do Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře Podací deník. Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis* s účinností od 1.12.2005 do 31.12.2005 Nový záznam Nová písemnost se pořizuje z menu Spisová služba z formuláře 09122 Podací deník. Podací deník obsahuje

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ČÍSLO: SM/10/RK (ev. č. 6/07) ZMĚNA Č.: 3 PLATNÁ OD: 1. 4. 2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Čj.: AS-582/2-2005 Praha 5. dubna 2005 Ministerstvo vnitra vydalo 13. prosince 2004 vyhlášku č.

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více