ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem."

Transkript

1 ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006

2 ABN AMRO Funds Prospekt Fondy ABN AMRO Obsah Důležité informace a podmínky... 5 Popisy Fondů Global Equity Funds Global Emerging Markets Equity Fund Global Equity Growth Fund Global Equity Value Fund Global Leader Fund Global Property Equity Fund High Dividend Equity Fund (EUR) Sustainable Global Equity Fund Regional and Country Equity Funds Asia Pacific High Dividend Equity Fund Asian Tigers Equity Fund Behavioural Finance Japan Fund Brazil Equity Fund China Equity Fund Denmark Equity Fund Eastern Europe Equity Fund Euro Equity Fund Europe Equity Fund Europe Equity Dynamic Fund Europe Equity Growth Fund Europe Equity Revival Fund Europe High Dividend Equity Fund (Euro) Germany Equity Fund India Equity Fund Japan Equity Fund Latin America Equity Fund Netherlands Equity Fund Nordic Equity Fund Russia Equity Fund Small Companies Europe Equity Fund Switzerland Equity Fund US Equity Growth Fund US Equity Value Fund Sector Equity Funds Biotech Fund Consumer Discretionary Fund Consumer Staples Fund Energy Fund Health Care Fund Financials Fund Industrials Fund Information Technology Fund Materials Fund Telecommunication Services Fund Utilities Fund Portfolio Funds Europe Opportunities Fund

3 ABN AMRO Funds Prospekt Lifecycle Fund 2015* Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Lifecycle Fund Model Fund 1* Model Fund 2* Model Fund 3* Model Fund Model Fund Model Fund US Opportunities Fund Bond Funds Euro Bond Fund Absolute Return Bond Fund (Euro)* Asia Bond Fund* Czech Crown Bond Fund* Denmark Bond Fund* Euro Bond Fund* Euro Credit Bond Fund* Euro Government Bond Fund* Euro Inflation-Linked Bond Fund* Euro Plus Fund* Europe Bond Fund* Europe Convertible Bond Fund* Global Bond Fund* Global Bond Fund Alrenta* Global Emerging Markets Bond Fund (Euro)* Global Emerging Markets Bond Fund (USD)* Global Inflation-Linked Bond Fund (EUR)* High Yield Bond Fund (Euro)* High Yield Bond Fund (USD)* Preferred Securities Fund* Stable Euro Bond Fund* Sustainable Global Credit Fund* US Bond Fund* Interest Growth Funds Interest Growth Fund Euro Interest Growth Fund CZK* Interest Growth Fund (Euro)* Interest Growth Fund (USD)* Více o rizicích Investiční omezení a techniky Investování do našich Fondů Třídy akcií Provozní doba a čas obchodování Další postupy týkající se obchodování s akciemi

4 ABN AMRO Funds Prospekt SICAV Struktura provozoven a obchodní činnosti Představenstvo Poskytovatelé služeb Postupy Další informace *Zpětný odkup a/nebo výplata dividendy mohou být zatíženy srážkovou daní v souladu se Směrnicí EUo úsporách. (Další informace viz oddíl Zdanění.)

5 ABN AMRO Funds Prospekt Důležité informace a podmínky Tento Prospekt popisuje Fondy ABN AMRO včetně investičních cílů a strategií, hlavní rizika, náklady a korporátní strukturu. Dále popisuje jak nakupovat, prodávat a převádět akcie. Každý z Fondů nabízí různé třídy akcií, které mohou mít vlastní strukturu poplatků, minimální upisovací částku, výši dividend, referenční měnu nebo další atributy. Kromě tohoto Prospektu v úplném znění, který zahrnuje všechny Fondy, existuje pro každý Fond Prospekt ve zkráceném znění. Tyto Prospekty ve zkráceném znění obsahují informace o výnosnosti, které nejsou zahrnuty v Prospektu v úplném znění. Vedení Fondů ABN AMRO nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Prospektu a vynaloží veškerou péči k zajištění skutečnosti, že Prospekt bude věcně přesný a úplný. Prospekt, Prospekty ve zkráceném znění, nejnovější výroční zpráva a následné pololetní zprávy (včetně informací z jakýchkoliv jiných zdrojů, které případně cituje) jsou jediným autorizovaným zdrojem informací o nabídce akcií jednotlivých Fondů. Osoba, která Vám poskytne informace, které jsou v rozporu s Prospektem, je osobou jednající bez jakéhokoliv oprávnění, a pokud investujete na základě těchto informací, činíte tak výhradně na své vlastní riziko. Veškeré podstatné změny ve Fondech ABN AMRO, jako je doplnění, úprava nebo zrušení Fondů nebo investičních postupů, budou následně uvedeny v dodatku nebo v revidované verzi Prospektu. K Prospektu musí být přiložena nejnovější výroční zpráva a následující pololetní zprávy těchto Fondů. Minulá výnosnost Fondů není zárukou budoucí výnosnosti. Prosím pročtěte důkladně Prospekt dříve, než budete investovat, zejména odstavce o rizicích. V případě, že máte dotazy, doporučujeme vám, abyste je projednali s oprávněným finančním poradcem. Země, kde jsou akcie Fondu registrovány Fondy ABN AMRO plní ustanovení části 1 zákona z 20. prosince 2002 (více informací viz článek SICAV ) a akcie Fondu jsou podle zákona k dispozici investorům v mnoha zemích, včetně většiny zemí Evropské unie. Úplný seznam zemí, kde jsou akcie Fondů registrovány, je uveden dále. Aktuální informace najdete na webových stránkách ve složce Service Centre/Download Centre/AAF Registration Overview. Evropská unie (EU) Rakousko Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Německo Řecko Irsko Itálie Lucembursko Nizozemí Slovensko Španělsko Švédsko Spojené království Nečlenské země EU Chile Gibraltar Hong Kong Jersey Lichtenštejnsko Macao Norsko Peru Singapur Jižní Korea Švýcarsko Tchajwan Distribuce tohoto Prospektu, nabídka akcií Fondů k prodeji nebo investování do nich jsou zákonně povoleny pouze v zemích, kde jsou akcie Fondů kótovány k veřejnému prodeji. Tento Prospekt nenabízí akcie v žádné z jurisdikcí nebo v prostředí, kde by takovéto nabízení nebylo zákonně povoleno. Vaší odpovědností je znát a dodržovat zákony a předpisy, které se na Vás vztahují v souvislosti s Prospektem a akciemi Fondů. Upozorňujeme, že v případě jakéhokoliv rozporu v překladu Prospektu do jiné jazykové verze je anglická verze verzí řídicí. Akcie nebyly kótovány v souladu se Zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, v platném znění ( Zákon z roku 1933 ) a společnost SICAV nebyla zapsána v souladu se Zákonem USA o investičních společnostech z roku 1940 v platném znění. V této souvislosti akcie nemohou být přímo ani nepřímo nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo v některých státech USA, na jejich územích nebo jiných územích držených USA, ani v jiných oblastech náležejících této jurisdikci ( Spojené státy americké ) nebo ve prospěch

6 ABN AMRO Funds Prospekt osoby z USA. Osoba z USA je definována v předpise S zákona z roku 1933 a zahrnuje občany nebo rezidenty Spojených států amerických a veškeré společnosti, firmy nebo jiné subjekty, které jsou organizovány a byly založeny v souladu se zákony Spojených států amerických nebo v některé jejich politické samosprávné jednotce. Následně akcie, které nabyly osoby z USA, mohou být povinně odkoupeny společností SICAV. Tento Prospekt nesmí být dodáván do Spojených států. Bez ohledu na výše uvedené, akcie mohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech nebo ve prospěch osob z USA s předchozím souhlasem společnosti SICAV a způsobem, který nepodléhá registraci podle uvedených Zákonů. Akcie nesmí být nabídnuty k veřejné nabídce v Japonsku, pokud místní regulátor neobdržel prohlášení o registraci cenných papírů podle japonského zákona o směně cenných papírů. Společnost nepodala ani v současné době nemá v úmyslu podat prohlášení o registraci cenných papírů k veřejné nabídce v Japonsku. Akcie a třídy akcií mohou být však nabízeny soukromě omezenému počtu investorů včetně zahraničního systému kolektivního investování podle zákona o japonských investičních trustech a investičních společnostech. Pokud počet japonských držitelů akcií stanovený v příslušném Fondu po úpisu, konverzi nebo převodu akcií bude převyšovat maximum stanovené japonskými zákony a předpisy, SICAV si vyhrazuje právo tento úpis, konverzi nebo převod zrušit.

7 ABN AMRO Funds Prospekt Termíny použité v tomto Prospektu Následující termíny mají v kontextu tohoto dokumentu specifický význam: Fondy ABN AMRO viz SICAV. Administrativní zástupce State Street Bank Luxembourg S.A. Stanovy stanovy SICAV, které mohou být čas od času aktualizovány. Pracovní den jakýkoliv den, kdy jsou banky ve městě Lucemburk otevřeny pro obchodování. SEČ středoevropský čas. Třída třída akcií Fondu, jehož aktiva budou investována spolu s akciemi jiných tříd, které však mohou mít vlastní platební strukturu, upisované minimum, dividendovou politiku, referenční měnu nebo jiné atributy. Uschovatel uschovatel SICAV, Mellon Global Securities Services B. V. jednající prostřednictvím své pobočky v Lucemburku. Představenstvo, vedení společnosti představenstvo společnosti SICAV. Směrnice směrnice Evropské rady 85//611/EHS z o Koordinaci právních a správních předpisů pro UCITS (podnikání při kolektivním investování do převoditelných cenných papírů), v platném znění, které může být čas od času aktualizováno. Distributoři jakékoliv osoby nebo subjekty, které distribuují akcie. EU Evropská unie. Finanční rok obchodní rok společnosti SICAV: 1.května 30. dubna Prospekt v úplném znění tento dokument. Fond, Fondy jeden, některé nebo všechny Fondy společnosti SICAV nebo portfolio těchto Fondů. Akcie Fondu třída akcií jednoho, některého nebo všech Fondů. Grandfathered Bonds dluhové cenné papíry, jejichž výnos je nejpozději do (včetně) osvobozen od daní předepsaných ve Směrnici EU o úsporách č. 2003/48/ES. Zvláště jde o domácí i mezinárodní dluhopisy a další cenné papíry, které byly poprvé emitovány před 1. březnem 2001, nebo jejichž počáteční prospekt byl schválen příslušnými orgány před tímto datem a po 1. březnu 2002 nebyly emitovány žádné další obchodovatelné cenné papíry. Skupina společností společnosti sdružené do skupiny za účelem vedení konsolidovaného účetnictví (jak je toto účetnictví definováno ve Směrnici 83/349/EHS nebo uznávaných mezinárodních účetních předpisech), které jsou chápány jako jednotlivé subjekty při výpočtu limitů stanovených v článku 43 Zákona. Investiční správce společnost určená správcovskou společností, aby vykonávala každodenní řízení části nebo všech aktiv Fondu. Zákon zákon ze dne týkající se kolektivního investování (UCI) upravený podle lucemburského práva směrnice Rady EU EHS/85/611 v platném znění, v souvislosti s UCITS. Správcovská společnost nebo správce společnost jednající jako zmocněná správcovská společnost společnosti SICAV ve smyslu Zákona, na kterou byla převedena odpovědnost za investiční správu a administrativní a marketingovou činnost. ABN AMRO Investment Funds S.A. Členský stát členský stát EU. Nástroje peněžních ů - nástroje běžně obchodované na peněžních trzích, které jsou likvidní a jejichž hodnota může být kdykoliv přesně určena.

8 ABN AMRO Funds Prospekt Pověřené osoby osoby nebo subjekty, které registrují akcie vlastním jménem, a ty drží ve prospěch oprávněného vlastníka. OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Strany správce, investiční správci, uschovatel, administrativní zprostředkovatel, registrátor, distributoři a jejich příslušné přidružené společnosti, představenstvo, funkcionáři a akcionáři. Prospekt tento dokument; Prospekt Fondů ABN AMRO. Referenční měna měna užívaná pro měření výnosnosti Fondů a pro účetní účely; upozorňujeme, že se může lišit od investiční měny Fondu. Registrátor State Street Bank Luxembourg S.A. Regulovaný akciový, který je regulován, funguje pravidelně a je uznáván a otevřen obchodování veřejnosti. Datum vypořádání datum, kdy byla transakce s akciemi vypořádána (v současné době nejpozději tři dny od provedení transakce). Třída akcií, třídy akcií jedna, některé nebo všechny třídy akcií nabízené Fondy. Cena akcie hodnota čistých aktiv na jednu akcii. Akcionář osoba nebo subjekt, který vlastní akcie Fondu. Prospekt ve zkráceném znění souhrnný Prospekt pro jednotlivé Fondy, jak vyplývá ze zákona. Dozorčí orgán / Regulátor komise The Commission de Surveillance du Secteur Financier v Lucemburku nebo příslušný regulační orgán v jurisdikci, kde je SICAV registrován pro veřejné obchodování akcií. SICAV zastřešující společnost Fondů popsaných v Prospektu. (v tomto dokumentu SICAV znamená jak společnost SICAV, tak všechny Fondy, pokud kontext nevyžaduje jinak). TER ukazatel celkové nákladovosti celková částka ročních výdajů Fondu vyjádřená v procentech čistých aktiv Fondu. Převoditelné dluhové cenné papíry, převoditelné akcie, převoditelné prioritní cenné papíry převoditelné cenné papíry všech druhů označené nebo ekvivalentní těmto druhům nebo jakékoliv další obchodovatelné cenné papíry, ke kterým se pojí právo koupě nebo prodeje těchto převoditelných cenných papírů úpisem nebo směnou. UCI podnikání se záměrem kolektivního investování. UCITS podnikání se záměrem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Oceňovací den jakýkoliv den, kdy Fond vypočte cenu akcie, který je definován jako pracovní den s výjimkou pozastavení ocenění akcií (ke kterému může dojít za určitých podmínek včetně dne, kdy nejsou k dispozici ceny podstatné části aktiv Fondu z důvodu uzavření u nebo svátku). My (ve všech pádech) SICAV a/nebo jedna nebo více společností ze skupiny společnosti ABN AMRO, jak určuje kontext. Vy minulí, současní nebo budoucí akcionáři nebo zástupci akcionářů. Zkratky měn CHF CZK DKK EUR GBP švýcarský frank česká koruna dánská koruna euro britská libra šterlinků

9 ABN AMRO Funds Prospekt JPY SEK USD japonský jen švédská koruna americký dolar

10 ABN AMRO Funds Prospekt Popisy Fondů Na následujících stránkách najdete popis Fondů ABN AMRO. Fondy jsou rozděleny do čtyř základních kategorií: Equity, Portfolio, Bond a Interest Growth (akciové Fondy, modelové Fondy, dluhopisové Fondy a Fondy úrokového růstu). Popisy zahrnují investiční cíle každého Fondu, typ strategie, která je zamýšlena při dosahování cíle, a shrnutí hlavních rizik pro investora ohledně každého Fondu, se kterým je nutno počítat. Dále jsou zde obsaženy informace o typu investora, který se o příslušný Fond zajímá. Upozorňujeme, že neexistuje záruka, že Fond dosáhne svých cílů. Za popisy všech jednotlivých Fondů jsou uvedeny podrobnější informace o rizicích a dále o investičních postupech a omezeních. Equity Funds (Akciové Fondy) Cílem akciových Fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu za využití principu rozložení rizika investováním do různých typů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý akciový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých čistých aktiv do diverzifikované škály převoditelných akcií v geografické oblasti, zemi nebo tržním sektoru, kategorii nebo měně, jak je uvedeno v názvu akciového Fondu. Zbývající jednu třetinu svých čistých aktiv může každý akciový Fond investovat do jiných převoditelných akcií vydaných společnostmi, které jsou součástí uznaného indexového zástupce země, dluhopisů, dalších dluhových cenných papírů, nebo držet nástroje peněžního u. Akciové Fondy nemohou investovat více než 10% svých čistých aktiv do jednotek UCITS nebo jiných UCI. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že akciový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Portfolio Funds (Modelové Fondy) Cílem modelových Fondů je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu a vytvářet dividendový příjem při udržování stanovené hladiny investičního rizika. Každý modelový Fond využívá principu rozložení rizika investováním do různých typů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý modelový Fond investuje do diverzifikované škály převoditelných akcií (včetně akcií realitních společností), převoditelných dluhových cenných papírů s jakoukoliv dobou splatnosti, nástrojů peněžního u a dalších povolených nástrojů, které mohou zahrnovat další schémata kolektivního investování. Investice do jednotek UCITS nebo jiných UCI budou omezeny maximální výší 49% čistých aktiv Fondu. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že modelový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Bond Funds (Dluhopisové Fondy) Cílem dluhopisových Fondů je poskytování dlouhodobého celkového výnosu prostřednictvím kombinace úrokového výnosu a zhodnocení kapitálu. Každý dluhopisový Fond využívá principu rozložení rizika investováním do různých druhů cenných papírů, jako jsou cenné papíry různých společností, odvětví nebo zemí. Každý dluhopisový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých čistých aktiv do diverzifikované škály převoditelných dluhových cenných papírů (včetně cenných papírů s fixním příjmem, cenných papírů zajištěných hypotékou hypoteční zástavní listy), cenných papírů zajištěných aktivy a cenných papírů s nulovým kupónem) a může provádět transakce jako jsou caps, floors a collars ( caps a floors jsou typy kupní opce a prodejní opce, v tomto pořadí, zatímco collar zahrnuje současné držení pozic při kupní opci a prodejní opci). Každý dluhopisový Fond bude investovat minimálně dvě třetiny svých čistých aktiv do převoditelných dluhových cenných papírů různé geografické oblasti, země, tržního sektoru, kategorie nebo měny, jak je uvedeno v názvu dluhopisového Fondu. Každý dluhopisový Fond (s výjimkou Fondu Europe Convertible Bond Fund, který bude investovat minimálně dvě třetiny svých čistých aktiv do konvertibilních dluhopisů) bude dodržovat všechna následující omezení pro investice do finančních aktiv uvedená dále, která celkově nesmí překročit jednu třetinu čistých aktiv příslušného Fondu: (i) maximálně 25% čistých aktiv Fondu může být investováno do převoditelných dluhopisů nebo dluhopisů s připojenými warranty; (ii) maximálně jedna třetina čistých aktiv Fondu může být investována do nástrojů peněžního u; (iii) maximálně 10% čistých aktiv Fondu může být

11 ABN AMRO Funds Prospekt investováno do převoditelných akcií. Dluhopisové Fondy nemohou investovat více než 10% svých čistých aktiv do jednotek UCITS ani jiných UCI. Opce, swapy, futures a další deriváty mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že dluhopisový Fond může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Interest Growth Funds (Fondy úrokového růstu) Cílem Fondů úrokového růstu je poskytovat nejvyšší výnos, který je ve shodě se snahou o zachování kapitálu a likvidity. Každý Fond peněžního u využívá princip rozložení rizika investováním minimálně dvou třetin svých čistých aktiv do diverzifikovaného portfolia krátkodobých převoditelných dluhových cenných papírů, úročených převoditelných cenných papírů a dalších nástrojů peněžního u s vysokou kvalitou a s relativně krátkou dobou splatnosti za předpokladu, že v době nabytí jejich počáteční nebo zbývající doba splatnosti buď (i) není delší než 12 měsíců, při zohlednění jakýchkoli finančních nástrojů s nimi souvisejících nebo podmínek platných pro tyto cenné papíry, za předpokladu, že úroková sazba bude upravována minimálně jednou ročně nebo (ii) nepřekročí 12 měsíců za předpokladu, že průměrná doba splatnosti aktiv každého Fondu nepřekročí 12 měsíců. Tyto cenné papíry mohou být vydány nebo zajištěny vládními agenturami, nadnárodními organizacemi nebo korporacemi. Ze zbývající jedné třetiny může každý Fond úrokového růstu investovat do nástrojů peněžního u se zbývající splatností ne delší než 12 měsíců. Jako dodatečné investice může každý Fond úrokového růstu držet další druhy likvidních aktiv, jako jsou hotovostní vklady, a může držet warranty. Fond úrokového růstu nesmí investovat více než 10% svých čistých aktiv do jednotek UCITS nebo jiných UCI. Opce a futures mohou být využity pro zajištění pomocí hedgingu nebo efektivní správy portfolia. V případě, že Fond úrokového růstu může využívat deriváty pro účely jiné než zajištění pomocí hedgingu, tato skutečnost bude uvedena v oddílech týkajících se investičních cílů a investiční strategie příslušného Fondu. Podíly každého Fondu se mohou lišit podle tržních podmínek. Další informace o přípustných investicích a omezeních jednotlivých Fondů viz článek Investiční omezení a techniky.

12 ABN AMRO Funds Prospekt Global Equity Funds (Globální akciové fondy) 13 Global Emerging Markets Equity Fund 15 Global Equity Growth Fund 17 Global Equity Value Fund 19 Global Leader Fund 21 Global Property Equity Fund 23 High Dividend Equity Fund (EUR) 25 Sustainable Global Equity Fund

13 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Emerging Markets Equity Fund Diverzifikované, aktivně spravované portfolio využívající potenciál dlouhodobého růstu na rozvíjejících se trzích po celém světě Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových rozvíjejících se akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií společností, které mají sídlo na rozvíjejících se světových trzích nebo z těchto ů generují převážnou část svých výnosů nebo zisku. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace do regionů a zemí na základě politických a ekonomických faktorů. Rovněž přezkoumává jednotlivé cenné papíry a zakládá rozhodnutí o koupi či prodeji na takových faktorech, jako je finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Při stanovení alokací a výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví jako atraktivnější z hlediska růstového potenciálu. Fond bude přednostně investovat do regulovaných ů na těchto rozvíjejících se trzích: Argentina, Brazílie, Chile, Čína, Kolumbie, Česká republika, Egypt, Maďarsko, Indie, Indonésie, Izrael, Jordánsko, Korea, Malajsie, Mexiko, Maroko, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Rusko, Jižní Afrika, Tajwan, Thajsko, Turecko a Venezuela. Další postupy a omezení - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivního řízení portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - se zajímají o vhodný způsob získání účasti na světových rozvíjejících se akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst svých investic (5 let nebo více) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy souvisejícími s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou Vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese nejvíce agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika rozvíjejících se ů. Rizika u mohou být podstatně vyšší v zemích s rozvíjejícími se y, zvláště v těch, jejichž rysem je autoritářská vláda, politická nestabilita nebo vysoké zdanění. Ve srovnání s rozvinutými zeměmi y s cennými papíry v těchto zemích mohou být nestálejší, méně likvidní, nákladnější na účast na nich a informace o investicích mohou být neúplné či nespolehlivé. Rizika akciových ů. Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické změny a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu.

14 ABN AMRO Funds Prospekt Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Třída I Poplatek za správu 1,75% 1,75% 1,75% 1,00% Poplatek za služby 0,45% 0,45% 0,45% 0,42% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné TER za fiskální rok 2004/05 2,06% - 2,81% 1,67% Poplatek za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádějí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny akcií) Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna:usd Celková aktiva: 1 012,9 mil. (k ) Obrat portfolia: 89,11% (rok ukončený ) Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Investment Management Funds B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. Třída I ISIN LU LU LU LU Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD 1 milion USD Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Vznik Rozdělení dividend Ne Ročně Ne Ne

15 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Equity Growth Fund* Investice za účelem růstu prostřednictvím diversifikované kombinace cenných papírů z celého světa. *Upozorňujeme, že název Fondu byl změněn z Global Equity Fund na Global Equity Growth Fund s účinností od 1. května Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií světových emitentů. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu. Stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Při stanovení alokací a výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví jako atraktivnější z hlediska růstového potenciálu. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu.

16 ABN AMRO Funds Prospekt Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Třída I Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné TER za fiskální rok 2004/05 1,66% - 2,41% - Poplatek za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna:usd Celková aktiva: 63,5 milionů (k ) Obrat portfolia: 117,91% (rok ukončený ) Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Investment Management Funds B.V. Třída I ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na LU Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD 1 milion USD Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne Ne

17 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Equity Value Fund Vyhledává podhodnocené akcie po celém světě, které mohou být zhodnoceny v dlouhodobém horizontu. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií emitentů po celém světě. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Při výběru jednotlivých cenných papírů zakládá rozhodnutí o koupi či prodeji na takových faktorech, jako jsou peněžní toky, účetní hodnota a dividendový výnos. Při výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika, při upřednostnění investic, které se jeví v současné chvíli jako podhodnocené a jejich cena se může následně zvýšit. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

18 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% TER za fiskální rok 2004/05 1,64% - - Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% Podrobné informace o Fondu Referenční měna: EUR Celková aktiva: 58,2 mil. (k ) Obrat portfolia: 123,04% (rok ukončený ) Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Investment Management Funds B.V. ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na Minimální počáteční investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR Minimální další investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne

19 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Leader Fund Investice do předních společností po celém světě za účelem dlouhodobého celkového výnosu. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií obchodovaných na celém světě. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Ačkoli Fond investuje do řady odvětví, investuje pouze do velmi omezeného počtu předních společností (jakékoli velikosti) v rámci každého odvětví. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o investice využívající rozlišovací (distinktivní) metody - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese velmi agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události.. Riziko nediverzifikovanosti. Investice do relativně malého počtu společností může zvýšit volatilitu Fondu a ovlivnit jeho výnosnost. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

20 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% TER za fiskální rok 2004/05 1,76% - - Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakci akcionáře (% z ceny Akcií) Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% Podrobné informace o Fondu Referenční měna:eur Celková aktiva: 5,3 mil. (k ) Obrat portfolia: 272,43% (rok ukončený ) Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Investment Management Funds B.V. ISIN LU Neuvedeny na Neuvedeny na Minimální počáteční investice 250 USD 250 USD 250 USD Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD Vznik Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ano Ne

21 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Global Property Equity Fund Diverzifikovaný, aktivně spravovaný Fond investující do nemovitostních společností a předních realitních společností po celém světě. Počáteční nabídka akcií třídy A ve fondu Global Property Equity Fund bude zahájena 2. června 2006 v 10:00 (lucemburského času) a bude uzavřena v 16:00 (lucemburského času) tentýž den. Na základě této počáteční nabídky budou akcie třídy A ve fondu Global Property Equity Fund k dispozici za cenu 50 USD, která bude splatná v plné výši při minimální investici 250 USD. Úhrada za akcie upsané v průběhu tohoto období musí být provedena nejpozději 8. června Společnost si vyhrazuje právo na stažení, úpravu nebo ukončení počáteční nabídky akcií třídy A nebo na odmítnutí jakékoli objednávky v plném nebo částečném rozsahu. Pokud Společnost určí, že stáhne, upraví nebo ukončí počáteční nabídku akcií třídy A ve fondu Global Property Equity Fund, investoři budou řádně informováni a tento Prospekt bude odpovídajícím způsobem aktualizován. Správce bude oprávněn obdržet z aktiv fondu Global Property Equity Fund poplatek za správu stanovený ve výši 1.50% ročně u akcií třídy A jako poplatek za jeho služby související se správou portfolia. Představenstvo schválilo jmenování společnosti ABN AMRO Investment Management Funds B.V. investičním správcem Fondu. Investiční cíle Fond usiluje o vysoký celkový výnos z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií vydaných nemovitostními společnostmi nebo předními realitními společnostmi po celém světě, zvláště kótovanými společnostmi zabývajícími se obchodem s nemovitostmi, stavebními rozvojovými programy a stavebními společnostmi. Investiční strategie Investiční správce Fondu stanoví alokace pro regiony, země a ekonomické sektory s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Rovněž zkoumá jednotlivé cenné papíry a zakládá svá rozhodnutí o koupi a prodeji na faktorech jako jsou finanční síla společnosti, její konkurenceschopnost, ziskovost, vyhlídky na růst a kvalita řízení. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese mírně zvýšenou míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické trendy a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné.

22 ABN AMRO Funds Prospekt Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Třída I Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné TER za fiskální rok 2004/ Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Třída I Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna: USD Celková aktiva: údaj není k dispozici (nový Fond) Obrat portfolia: údaj není k dispozici (nový Fond) Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Investment Management Funds B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. ABN AMRO Asset Management (USA), Inc Třída I Neuvedeny na Neuvedeny na Neuvedeny na Neuvedeny ISIN na Minimální počáteční 1 milion 250 USD 250 USD 250 USD investice USD Minimální další investice 250 USD 250 USD 250 USD USD Neuvedeny na Neuvedeny na Neuvedeny Vznik na Rozdělení dividend Ne Ano Ne Ne

23 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO High Dividend Equity Fund (EUR) Diverzifikovaný, aktivně spravovaný Fond investující do akcií s vysokými dividendy po celém světě. Investiční cíle Fondu usiluje o vysoký celkový výnos (měřeno v EUR) z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií společností po celém světě, které vyplácí dividendy. Referenční měnou Fondu je Euro, jak je uvedeno výše v závorce v názvu Fondu. Tato referenční měna se užívá pro měření výnosnosti a pro účetní účely a může se lišit od investiční měny. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu využívá základního průzkumu s primárním zaměřením (i když ne výlučným) na rozvinuté y. Při výběru jednotlivých cenných papírů zakládá rozhodnutí o nákupu a prodeji na faktorech jako je dividendový výnos, stabilní peněžní toky a ocenění. Investiční správce obvykle zajišťuje pomocí hedgingu na Euro většinu investic, které v Euro nejsou. Při výběru cenných papírů usiluje investiční správce o získání široké účasti v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika. Další postupy a omezení - Fond investuje maximálně 20% čistých aktiv Fondu do rozvíjejících se ů. - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o vhodný způsob získání účasti na mezinárodních akciových trzích - usilují o dlouhodobý růst jejich investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude klesat a růst a mohou Vám vzniknout značné škody zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese mírně zvýšenou míru rizika. Dále jsou uvedeny některé faktory, které mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů. Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické změny a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Strategická analýza Fondu nebo realizace této strategie mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu. Více informací o rizicích viz článek Více o rizicích.

24 ABN AMRO Funds Prospekt Náklady Fondu Roční provozní výdaje. Následující náklady se odečítají z aktiv Fondu: Roční provozní výdaje (% z čistých aktiv Fondu) Akcie Třída A/ AH Třída B/ BH Třída D/DH Třída I/IH Poplatek za správu 1,50% 1,50% 1,50% 0,70% Poplatek za služby 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% Poplatky za distribuční služby žádné žádné 0,75% žádné TER za fiskální rok 2004/ Poplatky za transakci akcionáře Tyto poplatky jsou hrazeny přímo akcionáři v momentě, kdy kupují, prodávají nebo převádí akcie Fondu. Maximální sazby za transakce akcionářů (% z ceny Akcií) Akcie Třída A/ AH Třída B/ BH Třída D/DH Třída I/IH Za koupi 5,25% 5,25% 5,25% žádné Za odkup/přestup mezi Fondy 1,00% 1,00% 1,00% žádné Podrobné informace o Fondu Referenční měna:eur Celková aktiva: údaj není k dispozici (nový Fond) Obrat portfolia: údaj není k dispozici (nový Fond) Správcovská společnost: ABN AMRO Investment Funds S.A. Investiční správce: ABN AMRO Investment Management Funds B.V. ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. ABN AMRO Asset Management (USA), Inc Akcie Třída A/AH Třída B/BH Třída D/DH Třída I/IH ISIN LU / LU / Neuvedeny na LU Neuvedeny na Neuvedeny na Minimální počáteční investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR 1 milion EUR Minimální další investice 250 EUR 250 EUR 250 EUR EUR Vznik / / Bude Neuvedeny na určeno Neuvedeny na Neuvedeny na Rozdělení dividend Ne Ročně/čtvrtletně Ne Ne

25 ABN AMRO Funds Prospekt ABN AMRO Sustainable Global Equity Fund Diverzifikovaný, aktivně spravovaný Fond investující do společensky a ekologicky zodpovědných společností. Investiční cíle Fond usiluje o celkový výnos vyšší než na světových akciových trzích z aktivně spravovaného portfolia převoditelných akcií na světových trzích. Investiční strategie Při svých investičních rozhodnutích investiční správce Fondu používá kvantitativní techniky k využití tržních trendů a hodnotí faktory jako je ocenění, riziko, hybná síla, růst, likvidita, velikost, sektor a makroekonomika. Investiční správce Fondu vytvořil rozsáhlý soubor kritérií pro udržitelnost (např. kritérium ekologické, sociální, etické, kritérium podnikové správy a řízení), která se použijí u jednotlivých společností za účelem posouzení jejich investičních rizik v této oblasti. Tato kritéria udržitelnosti mohou vést k vyloučení určitých společností nebo sektorů. Při výběru cenných papírů je cílem investičního správce získat širokou účast v různých zemích, průmyslových odvětvích a společnostech za účelem snížení rizika. Další postupy a omezení - Fond může v omezeném rozsahu investovat do derivátů, včetně opcí a futures, pro účely zajištění (hedging) a efektivní správy portfolia. Kdo může investovat Fond může být vhodný jako základní nebo doplňující investice pro investory, kteří - mají zájem o společensky zodpovědné investice - mají zájem o investice, které využívají jedinečných metod - usilují o dlouhodobý růst své investice (5 let i déle) - akceptují možnost značných ztrát, zvláště v krátkodobém horizontu - mají zkušenost s riziky a výnosy spojenými s investováním do akcií Shrnutí rizika Všechny investice s sebou nesou riziko; neexistuje žádné zajištění, že Fond dosáhne svých investičních cílů. Hodnota akcií Fondu bude růst a klesat a mohou vám vzniknout značné škody, zejména v krátkodobém horizontu. Historické údaje naznačují, že Fond s sebou nese velmi agresivní míru rizika. Dále jsou uvedeny faktory, které by mohly negativně ovlivnit výnosnost Fondu: Rizika určitých zemí Riziko u může být vyšší v určitých zemích, zvláště zemích s prvky jako je politická nestabilita, nedostatek úplných či spolehlivých informací, nepravidelnosti u nebo vysoké zdanění. Rizika akciových ů. Ceny akcií se denně mění a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou politické a ekonomické zprávy, zprávy o zisku společností, demografické změny a katastrofické události. Dodatečné rizikové faktory zahrnují: - Změny ve směnném kurzu měn mohou negativně ovlivnit výkonnost Fondu. - Strategická analýza Fondu nebo její provedení mohou být nesprávné. - Určité cenné papíry se mohou stát těžko ocenitelnými nebo těžko prodejnými v požadované lhůtě za požadovanou cenu. - Určité deriváty mohou zvýšit volatilitu Fondu nebo vystavit Fond ztrátám větším než je cena derivátu. Indikátor rizika Nízké riziko Vysoké riziko Riziko je měřeno standardní odchylkou od celkového výnosu. Čím vyšší je standardní odchylka, tím větší jsou výkyvy ceny akcií Fondu.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Ranking investičních fondů (prosinec 2013)

Ranking investičních fondů (prosinec 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (prosinec 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2015 C-QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Analýza fondu Přehled o trhu Příloha 2 3 4 6 7 Marketingová zpráva: Tento

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 C-QUADRAT QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace 2/7 Vývoj fondu a ukazatele 3/7 Analýza fondu 4/7 Přehled o trhu 6/7 Příloha 7/7 Marketingová

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více