MSK 82246/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015"

Transkript

1 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé části integrvanéh pvlení čj. MSK /2006 ze dne (nabytí právní mci dne ), ve znění pzdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní mci 1. MSK 69299/ MSK / MSK / MSK / MSK 31499/ MSK 38437/ MSK / MSK / MSK 65701/ MSK 12690/ MSK 23454/ MSK 40769/ MSK 62269/ MSK 68550/ MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK 63877/ MSK / MSK /2014 MSK 60362/ MSK 82246/ Výrkvá část Krajský úřad Mravskslezskéh kraje, dbr živtníh prstředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jak věcně a místně příslušný správní úřad pdle 29 dst. 1 zákna č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, a pdle 33 písm. a) zákna integrvané prevenci, p prvedení správníh řízení pdle zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákna č. 413/2005 Sb., rzhdl takt: Právnické sbě BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Revluční 1234, Bhumín, IČ (účastník řízení pdle 27 dst. 1 správníh řádu, dále prvzvatel zařízení ), se vydává integrvané pvlení pdle 13 dst. 3 zákna integrvané prevenci. 1/21

2 Identifikační údaje: Název zařízení: Kvárna náprav a válcvna kl, bručí a ktučů Prvzvatel zařízení: BONATRANS GROUP a.s., Revluční 1234, Bhumín, IČ Kategrie činnstí: 2.3. Zpracvání železných kvů a) prvz válcven za tepla kapacitě větší než 20 t survé celi za hdinu, b) prvz kváren s buchary energii větší než 50 kj na jeden buchar, kde je tepelný výkn větší než 20 MW Umístění zařízení: Kraj: Mravskslezský Obec: Bhumín Katastrální území: Bhumín I. Ppis zařízení a s ním přím spjených činnstí: a) Technické a technlgické jedntky pdle přílhy č.1 zákna integrvané prevenci Kategrie 2.3. a) Válcvna kl, bručí a ktučů - Prjektvaná kapacita 25 t/h Karuselvá pec, prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 18,36 MW t Karuselvá pec služí k přímému prcesnímu hřevu vsázkvéh materiálu (kntislitky řezané na špalky) na tvářecí tepltu (1300 C). Pec je vytápěna zemním plynem. Kategrie 2.3. b) - Kvárna náprav prjektvaná kapacita 10 t/h (limitující výkn krkvé hřívací pece) Ohřívací krkvá pec, prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 5,3 MW t Ohřívací krkvá pec služí k přímému prcesnímu hřevu vsázkvéh materiálu (schrů) na kvací tepltu (1250 C). Pec je vytápěna degazačním plynem a zálžním palivem je zemní plyn. b) Technické a technlgické jedntky mim rámec přílhy č. 1 zákna integrvané prevenci Nejsu. c) Přím spjené činnsti Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí Tunelvá pec č. 1 - prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 4,8 MW t. Tunelvá pec č. 2 - prjektvaný tepelný příkn 11,66 MW t. Tunelvá pec č. 3 - prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 4,32 MW t. 2/21

3 Tunelvé pece služí k tepelnému zpracvání kl za účelem získání jejich ptimálních pžadvaných vlastnstí. Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, jsu vytápěny zemním plynem. Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí - zahrnuje technlgická zařízení, která zajišťují pžadvané parametry tepelnéh zpracvání kl, bručí, výlisků a ktučů p vyválcvání. Jedná se prces, který navazuje na výrbu survých kl a bručí na válcvně. Tepelným zpracváním se zajišťují knečným výrbkům pžadvané mechanické vlastnsti a struktura. P tepelném zpracvání následuje tryskání kl, kntrla tvrdsti na brinellvací lince, předepsané mechanické zkušky, mechanické pracvání, kntrla rzměru, nátěry, knzervace a expedice. V rámci celéh prcesu výrby kl a bručí se jedná dílčí uzavřený technlgický prces. Prjektvaná kapacita nvéh uzlu tepelnéh zpracvání je ks kl a bručí za rk, při třísměnném nepřetržitém prvzu. Hdinvá kapacita zařízení (teplá vsázka přím z válcvny) je 66 ks za hdinu. Při vstupu materiálu (studená vsázka ze skladu) na tepelné zpracvání je hdinvá kapacita zařízení 45 ks za hdinu. Vysktepltní hřívací pec A 1 služí pr hřev vsázky přím z teplty cca 450 C p tváření neb pr hřev studených kl na pžadvanu kalicí tepltu. Jedná se tunelvu pec s 28 vzy. Na každý vůz se ukládají v jedné úrvni 4 kla na šířku vzu vedle sebe. Vzy jsu pmcí tlačky a psuvných zařízení prtlačvány pecí a p vratné kleji dpravvány zpětně před pec. Tpný systém tvří 60 ks rekuperačních hřáků rvnměrně umístěných p délce pece. Prjektvaný jmenvitý tepelný příkn je 7,08 MW t. Jedná se pec s přímým prcesním hřevem, která je vytápěna zemním plynem. 2 Nízktepltní ppuštěcí pece C 1 a C 2 - služí pr ppuštění kl a bručí p kalení s mžnsti řízenéh chlazvání a pr nrmalizační žíhání. Jedná se tunelvé pece s 24 vzy/pec. Na každý vůz se ukládají v jedné úrvni 4 kla na šířku vzu vedle sebe. Vzy jsu pmcí tlačky a psuvných zařízení prtlačvány pecí a p vratné kleji dpravvány zpětně před pec. Tpný systém tvří 52 ks impulsních vyskrychlstních hřáků rvnměrně umístěných p délce pece. Prjektvaný jmenvitý tepelný příkn je 7,12 MW t (2 x 3,56 MW t ). Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, které jsu vytápěny zemním plynem. Chladicí tunel s řetězvým dpravníkem před vysktepltní hřívací pecí A 1 (sekce 1) - služí pr řízené chlazvání kl tepltě cca 920 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu min. 600 C. Chladicí tunel s řetězvým dpravníkem před vysktepltní hřívací pecí A 1 (sekce 2) - služí pr řízené chlazvání kl tepltě max. 600 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu 450 C (250 C). Chladicí tunel s řetězvými dpravníky za nízktepltními ppuštěcími pecemi C 1, C 2 - služí pr chlazení kl z teplty cca 530 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu cca 60 C. Kalicí strje pr bvdvé kalení kl a bručí (8 ks) - skládají se ze tří rzvdných prstenců chladicí vdy pr střik vrchní (vnitřní čel věnce) a spdní čelní plchy (vnější čel věnce) a jízdní plchy. Vrchní čelní plchu je mžn kalit také pmcí vzduchu. Vana pr celbjemvé kalení (1 ks) pr celbjemvé kalení služí kalicí vana s regulvanu tepltu kalicí lázně. Ohřátá kla se ukládají manipulátrem na spuštěcí ršt ve vaně. Pmcí spuštěcíh rštu jsu kla pnřená d vdy a za spuštění a zvedání rštu ve vdě prbíhá kalení. 3/21

4 Manipulátry a dpravníky kl a bručí služí k debírání a převzu kl a bručí mezi jedntlivými technlgickými prcesy. Vdní hspdářství včetně chladičů služí pr zajištění chladící vdy pr bvdvé kalení (přímé chlazení) kl a bručí v smi kalících strjích a pr bjemvé kalení v kalící vaně. Tepelné zpracvání náprav Žíhací krkvá pec č. 1, prjektvaný max. tepelný příkn 4,94 MW t Žíhací krkvá pec č. 2, prjektvaný max. tepelný příkn 4,39 MW t Pece služí k tepelnému zpracvání vyrbených náprav za účelem získání jejich pžadvané struktury a mechanických vlastnstí. Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, jsu vytápěny zemním plynem. Linka kl Výrbní kapacita linky je kusů brbených kl rčně. Je určena k mechanickému pracvání tepelně upravených válcvenských pltvarů na bráběcích (vrtacích) strjích. Výrbky jsu následně vyvažvány a pdrbvány nedestruktivním zkuškám k zjištění případných pvrchvých či vnitřních vad. Navazující perací je mntáž dvjklí na lince mntáže neb expedice vlných kl. Před expedicí je mžn prdukt patřit pvrchvu chranu chranným nátěrem neb knzervací a vhdným balem. Pvrchvá chrana je prváděna linkvě neb ručně u manipulátrů: Linka pr dmašťvání železničních kl: technlgický prces spčívá v dmašťvání železničních kl pnrem. Zařízení se skládá z vanvé linky (chemická předúprava), pjezdvé dráhy (manipulátrů, transprtníh systému), přívdní a dsávací vzduchtechnické jedntky, stanice na výrbu demineralizvané vdy (demi stanice) a zneškdňvaní stanice dpadních vd. Chemická předúprava (chemické dmašťvání, vdní plachy, pasivace, a dále následuje prces sušení a chlazení) železničních kl před dalším zpracváním je řešena pmcí nerezvých van v pčtu 4 kusů, celkvém bjemu 26,8 m 3, z th van s aktivními lázněmi je bjemu 14,3 m 3. Vany jsu umístěny na pdlaze výrbní haly vlných kl. Kapacita dmašťvaných kl sučasně je 4 kusy. Rční kapacita dmašťvání je kl za rk. Linka dmašťvání zahrnuje tyt činnsti: - chemické dmašťvání prbíhá ve vaně bjemu 8,3 m 3 v alkalické lázni. Lázeň vany je vyhřívána na tepltu 70 C, a t pmcí tpnéh výměníku a plynvéh hřáku na zemní plyn typu Weishaupt WG20N/1-C tepelném výknu 200 kw t, - vdní plach prvníh stupně pmcí užitkvé vdy ve vaně bjemu 5,5 m 3 při tepltě cca 20 C, - vdní plach druhéh stupně (pstřikvým rámem) pmcí demineralizvané vdy ve vaně bjemu 5,6 m 3 při tepltě cca 20 C, - pasivaci v pasivační lázni s následným plachem demineralizvanu vdu pmcí pstřikvéh rámu ve vaně bjemu 5,7 m 3 při tepltě cca 35 C, - sušení, kde suška je sestavena ze samstatných izlvaných panelů z nerezu zasazených d rámu. Suška je zakryta víkem. Z pracvníh prstru sušky je pmcí ventilátrů nasáván vzduch a přes tpný výměník, kde je vyhříván na tepltu cca 50 C se vrací zpět. 4/21

5 Pr hřev služí plynvý hřák na zemní plyn typu Weishaupt WG10N/1-D tepelném výknu 110 kw t. Suška je vybavena dtahem spalin, - chlazení je prváděn ve vaně z pzinkvéh plechu, kde ventilátry zajišťují cirkulaci vzduchu, který chlazuje kla umístěná v kších, a t při tepltě cca 20 C, - manipulaci a transprt. Kla jsu přepravvána v kších p 4 kusech. Na jedné straně vstupují d linky pmcí transprtníh zařízení, kde si kš přebírá dpravní manipulátr, který jej prveze celým prcesem dmašťvání. Na knci prcesu je kš s kly plžen na transprtní zařízení, které zaveze kš s kly na další zpracvání. - výrbu demineralizvané vdy pmcí demi stanice, která je slžena z filtru s aktivním uhlím, klnu naplněnu změkčvací náplní, zařízení na úpravu vdy reverzní smózu a zásbní nádrží bjemu 8 m 3. Prvz zařízení je plně autmatický, - přívd a dvd vzduchu zajišťuje vzduchtechnická jedntka, která je patřena celplšnu klapu, kapsvým filtrem, ventilátrem, vlnu kmru a výměníkvým dílem a bypassem. Jedntka je vytápěna plynvým hřákem na zemní plyn typu Weishaupt WG20N/1-C tepelném výknu 200 kw t, - ruční dstavná zneškdňvací stanice. Služí k dstranění dpadních vd vznikající na pracvišti předúpravy pvrchu pr dmašťvání vlných kl. Jedná se alkalické kncentráty (lázně alkalickéh dmašťvání), lázně z plachů a pasivační lázně z vany pasivace. Sučástí stanice je reaktr účinném bjemu 2 m 3, válcvé nádrže účinném bjemu 2 x 6 m 3 (k jímání vd plachvých a z vd pasivace) a nádrže užitném bjemu 1 x 8 m 3 (k jímání alkalických kncentrátů). Zneškdňvací stanice dále služí rvněž pr likvidaci dpadních vd z statních zařízení dmašťvání prvzvatele zařízení. Celkvá kapacita zneškdňvací stanice je cca 0,5 m 3 dpadních vd za hdinu, tj. max. 12 m 3 dpadních vd za den. Výstup z linky pr dmašťvání železničních kl je dále vstupem pr pracviště: - linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH, - linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH, - pracviště ručních pvrchvých úprav kl KEH. Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 - KEH: technlgie spčívá v ručním nanášení nátěrvých hmt (jedn neb víceslžkvých) pmcí stříkací pistle, a dále v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky. Linka se sestává ze stříkací kabiny, kde prbíhá kntrla dmaštění, případné ruční dčištění a prces samtnéh nanášení nátěrvých hmt, a dále ze sušící kabiny, která navazuje na stříkací kabinu. Pracviště je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Stříkací kabina pracuje jak pdtlakvá se suchým dlučvacím zařízením, které je ulžen pd pdlahvým rštem a v bčních stěnách kabiny. Vzduchu přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvých hřáků na zemní plyn typu Weishaupt WG10N/1-D a WG20N/0-A tepelném výknu 100 kw t a 90 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 20/MCE tepelném výknu 232 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 - KEH: technlgie spčívá v nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých stříkacím rbtem a v dsušení nátěru. Pracviště 5/21

6 je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Linka se skládá ze stříkací a sušící kabiny. V jedné části stříkací kabiny prbíhá autmatický nástřik nátěrvých hmt stříkacím rbtem a druhé prbíhá kntrla. Sučásti kabiny je suchý dlučvací systému umístěny v pdlaze, tvřený dsávacím kanálem, který je v úrvni pdlahy kryt kvvými ršty. Kazetvý mezistrp je sazen filtrací a rzděluje přiváděný hřátý vzduch d pracvníh prstru. Sučástí linky je dále barvvé hspdářství. Vzduchu přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Blwtherm GVPF 20/CETL tepelném výknu 168 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 20/MP tepelném výknu 232 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Pracviště je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH: technlgický prces začíná kntrlu dmaštění s případným manuálním dčištěním kl, pkračuje ručním nanášení nátěrvých hmt (jedn neb víceslžkvých) pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Lakvnu tvří dvě pracviště, která jsu umístěna v kntrlní a expediční hale (KEH). Vlastní nanášení nátěrvých hmt se prvádí ve vlném prstru haly. Odpadní plyn je dsáván ršty v pdlaze haly a dveden zemními kanály d termventilační jednty umístěné vně haly, která zajišťuje dsávání, rekuperaci, filtraci, hřev a přívd vzduchu na pracviště. Vzduch přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Weishaupt WG30N/1-C tepelném výknu 350 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Obrbna 4: tvří ji dvě haly. Hala V 26 je rzdělena na pracviště meziperační sklad vlných kl, balení, expedice a závěrečné kntrly (měření železničních kl p jejich pracvání). V hale V-27 je instalván technlgické zařízení pr třískvé brábění železničních kl pmcí 3 bráběcích center. Jedn bráběcí centrum zahrnuje 4 svislé sustruhy VDM. Kapacita jednh bráběcíh centra je 20 tis. kl/rk. Celkvá kapacita Obrbny 4 je 60 tis. kl/rk. V hale V-27 je dále nainstalván technlgické zařízení pr manipulaci s materiálem, dále zařízení pr třískvé a vdní hspdářství, značení, vyvažvání, měření a kntrlu kl. Třískvé hspdářství bráběcích center se skládá z třískvé dpravy (dprava třísek d bráběcích strjů p přepravní kntejnery), zařízení pr filtraci, regeneraci a chlazení řezné emulze. Při samtné dpravě třísek prbíhá čtyř stupňvá separace třísek d zbytků řezné emulze. Na jedntlivých dpravnících kapalina dkapává d uzavřených vyspádvaných van a žlabů (patřených izlací prti průsaku) pd dpravníky a následně je přečerpávaná ze sběrných jímek d zařízení pr filtraci, regeneraci a chlazení řezné kapaliny (uzavřený kruh), umístěnéh v suterénu třískvé dpravy. Zkušebny, výzkum a vývj (VaV): tvří ji dvě haly. Hala Z-1 zkušebny a dílny VaV Tlukárna, bsahuje zařízení pr zkušky kvality výrbků, např. zkušební reznanční zařízení. V hale Z-4 jsu umístěna technlgická zařízení pr závěrečnu kntrlu (měření) železničních kl p jejich pracvání, které je tvřen z laservéh měření rzměrů kl (WCC), dtykvéh měření tvrů v klech (HCK), autmatické manipulace pr přesun kl v úseku měření WCC, HCK a tčnéh manipulátru. 6/21

7 Linka náprav Služí k pracvání výkvků survých náprav na hrubvacích sustruzích a brušením. Nápravy jsu následně pdrbvány nedestruktivním zkuškám k zjištění případných pvrchvých či vnitřních vad. Navazující perací je mntáž dvjklí v lince mntáže neb expedice vlných náprav. Před expedicí je mžn prdukt patřit pvrchvu chranu chranným nátěrem neb knzervací a vhdným balem. Pvrchvá chrana je prváděna linkvě neb ručně u manipulátrů: Pvrchvá úprava vlných náprav: technlgie spčívá ve strjním dmaštění náprav, v ručním nanášení nátěrvých hmt, včetně víceslžkvých, pmcí stříkací pistle v kabině lakvny linky pvrchvých úprav vlných náprav neb na dsávaném pracvišti pvrchvých úprav vlných náprav, a v dsušení nátěru. - Linka pvrchvých úprav vlných náprav (linka): je sestavena ze stříkací kabiny, suchéh dlučvacíh systému, vytěkací zóny a sušárny nátěrvých hmt. Prjektvaná kapacita linky je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Sučásti linky je hřev vzduchu lakvací a sušící kabiny (hřák BLOWTHERM GVPF 20/2/MCE tepelném výknu 232 kw t a hřák Weishaupt WG 30N/1A tepelném výknu 300 kw t ) - Pracviště pvrchvých úprav vlných náprav (pracviště): je technlgicky rzdělen na dvě části, a t na část aplikace vysksušinvých syntetických nátěrvých hmt pmcí stříkací pistle a na část pr vytěkání a zasychání nátěrvých hmt při tepltě klí. Pracviště je vybaven suchým dlučvacím systémem a dsávací skříní. Prjektvaná kapacita pracviště pvrchvé úpravy vlných náprav je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt včetně tužidel je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Prjektvaná kapacita pvrchvých úprav vlných náprav (bě pracviště) je 4 ks/hd, tj ks/rk, m 2 /rk plchy nátěru. Linka mntáže a expedice dvjklí Zajišťuje mntáž dvjklí na lisech za studena neb za tepla včetně mntáže ddaných kmpnentů s úpravami pdle pžadavků dběratelů. Návazně na mntáž dvjklí je dle specifikace zákazníka prváděna finální pvrchvá úprava nátěrvými hmtami na lince pvrchvých úprav dvjklí, knzervace, balení a expedice. Linka pvrchvých úprav dvjklí: technlgie spčívá v dmaštění železničních dvjklí na pstřikvé dmašťvací lince (dmaštění, pasivace, plachy, sušení a chlazení), v ručním nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky. Vzduch přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Blwtherm GVPF 20 tepelném výknu 232 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 30 tepelném výknu 348 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. 7/21

8 Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Vdní hspdářství Jedná se úpravu cirkulační technlgické vdy k zajištění vdy pr chlazení technlgickéh zařízení. Mechanické dílny Zajišťují pr všechny prvzy výrbu náhradních dílů a nástrjů na kvbráběcích strjích včetně případnéh specifickéh tepelnéh zpracvání. Sučástí mechanických dílen je: Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl: technlgie spčívá v manuálním způsbu dmaštění kl, v ručním nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky, kteru tvří dvě stříkací pdlahvé kabiny (typu SK PE 4000) se suchu filtrací. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Sučástí linky je vzduchtechnický agregát pr hřev média sušárny jmenvitém tepelném výknu 232 kw t.. Odpadvé hspdářství Jedná se třídění a shrmažďvání veškerých dpadů vzniklých na prvzu zařízení Kvárna náprav a válcvna kl, bručí a ktučů. Plynvá ktelna Plynvá ktelna AZ FIN - zahrnuje 2 plynvé ktle typu Viadrus G 100 tápěné zemním plynem jmenvitém tepelném příknu 2 x 209 kw t, služí pr vytápění administrativních budv. Plynvá ktelna BTS (3 ktle LOOS) - zahrnuje 3 plynvé ktle LOOS typu UNIMAT UTL 24 + ECO7, každý jmenvitém tepelném příknu kw t. V ktlích je spalván zemní plyn. Spaliny z jedntlivých ktlů jsu dváděny d vnějšíh vzduší třemi samstatnými kmíny. Centrální sklady (hala A, hala B) haly služí ke skladvání kvvých kmpnentů pr železniční suklí, jak pracviště vstupní kntrly, centrální příjem, sklad dřeva, náhradních dílů, barev, ředidel, lejů a maziv. Obě haly jsu vzájemně prpjeny. Na haly navazují zpevněné plchy (manipulační plchy, venkvní sklad dřeva, stjanů a výkvků). Dieselagregát typ C 330 Služí jak zálžní zdrj elektrické energie. Jde stacinární zdrj - dieselagregát typu C 330 jmenvitém tepelném příknu 620 kw t a elektrickém výknu 300 kva. Jak paliv je využívána mtrvá nafta. Spaliny jsu dváděny d vnějšíh vzduší kmínem ve výšce 3 m nad klním terénem. Umístěný je ve stanici vdníh hspdářství, které spadá pd prvz Válcvna, kvárna. Prvzní zásba mtrvé nafty je cca 250 l. Nafta je ulžena v nádrži, která je sučástí dieselagregátu. 8/21

9 Tryskače kl a náprav Tryskač kl MAXIMA je průběžná tryskací tunelvá kmra typu MAXIMA Sp 15x06-2+1/22 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač kl je umístěn v prstrách Zušlechťvny. Tryskač kl ŠKODA - je průběžná tryskací tunelvá kmra typu TMKK 13 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač kl je umístěn v prstrách Zušlechťvny. Tryskač náprav - je průběžná tryskací tunelvá kmra typu MAXIMA OT DFLMet-3/12 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač náprav je umístěn v prstrách Kvárny náprav. II. Krajský úřad stanvuje splečnsti BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Revluční 1234, Bhumín, IČ , jak prvzvateli uvedenéh zařízení dle 13 dst. 3 písm. d), dst. 4 a dst. 5 zákna integrvané prevenci a t: závazné pdmínky prvzu zařízení, 1. Emisní limity dle 14 dst. 1 a 3 zákna integrvané prevenci 1.1 Ovzduší a) Plynvá ktelna AZ FIN (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.1. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 022 Plynvá ktelna Ktel č. 1 a 2 (výduch č. 022) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) NO x 200 CO 100 Vztažné pdmínky Četnst měření A * Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámka: * neprvádí se měření emisí znečišťujících látek, pr zjištění úrvně znečišťvání se pužije výpčet 9/21

10 b) Válcvna kl, bručí a ktučů (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 4.4. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření NO x Karuselvá pec (výduch č. 101) SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí 105 Tunelvá pec č. 1 (výduch č fiktivní kmín) 106 Tunelvá pec č. 2 (výduch č. 106) 107 Tunelvá pec č. 3 (výduch č. 106) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí 120 Vysktepltní hřívací pec A 1 (výduch č. 120) 121 Nízktepltní ppuštěcí pec C 1 (výduch č. 121) 122 Nízktepltní ppuštěcí pec C 2 (výduch č. 122) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d c) Tepelné zpracvání náprav (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 4.4. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 10/21

11 Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření 102 Žíhací krkvá pec č. 1 (výduch č. 103) 103 Žíhací krkvá pec č. 2 (výduch č. 103) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d d) Kvárna náprav (Jedná se vyjmenvaný stacinární zdrj značený kódem 4.5. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření 104 Ohřívací krkvá pec (výduch č. 103) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d e) Válcvna, kvárna (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 11/21

12 Stacinární zdrj 111 Tryskač kl MAXIMA (výduch č. 111) 112 Tryskač kl ŠKODA (výduch č. 112) 113 Tryskač náprav (výduch č. 113) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky TZL 20 C Četnst měření 3 kalendářní rky Vztažné pdmínky C pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v dpadním plynu za bvyklých prvzních pdmínek. TZL tuhé znečišťující látky f) Aplikace nátěrvých hmt (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.4. a 9.8. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 209 Linka pvrchvých úprava dvjklí (výduch 208, 209) 008 Termventilační jedntka stříkací a sušící kabiny (výduch 008) 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) (výduch 211) 009 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny linka (výduch 009) 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny (výduch 213) 214 Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH (výduch 214) 010 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny (výduch 010) 215 Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH (výduch 215) 011 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny (výduch 011) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A CO 100 (hřev sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 CO 100 VOC 20 % TOC 1) 60 g/m 2 TOC 1) 50 A (hřev sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A (hřev CO 100 sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A CO 100 (hřev sušárny) B Četnst měření kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk 5 kalendářních rků 12/21

13 216 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH (výduch 216) 012 Termventilační jedntka pr pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl (výduch 012) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 80 A CO 100 (hřev sušárny) kalendářní rk 5 kalendářních rků Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek Vztažné pdmínky B pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za nrmálních pdmínek. VOC těkavé rganické látky TOC - těkavé rganické látky vyjádřené jak TOC Pznámka: 1) Nelze-li technicky a eknmicky dsáhnut stanvenéh hdnty emisníh limitu v g/m 2, neb pkud technicky nelze stanvit velikst upravvanéh pvrchu, nesmí být překrčen emisní limit TOC 50 mg/m 3 v žádném z výduchů pr dpadní plyn z jedntlivých prstrů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalvání. g) Plynvá ktelna BTS (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.1. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 017 Plynvá ktelna BTS Ktel K1 (výduch č. 017) Ktel K2 (výduch č. 018) Ktel K3 (výduch č. 019) Znečišťující látka NO x CO Emisní limit (mg/m 3 ) ) ) Vztažné pdmínky Četnst měření A * Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: * Zdrj č. 017 služí jak zálžní zdrj energie. Jeh prvzní hdiny, stanvené způsbem pdle prváděcíh právníh předpisu, v daném kalendářním rce nepřekrčí 300 hdin. Neprvádí se měření emisí znečišťujících látek, pr zjištění úrvně znečišťvání se pužije výpčet. 1) Emisní limity platné d h) Dieselagregát typ C 330 (Jedná se vyjmenvaný stacinární zdrj značený kódem 1.2. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 13/21

14 Stacinární zdrj 021 Dieselagregát typ C x 620 kw t (výduch č. 021) Znečišťující látka Emisní limit 1) (mg/m 3 ) NO X 4000 CO 650 Referenční bsah kyslíku Vztažné pdmínky Mnitring 5 % A Výpčtem Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámka: 1) Emisní limity neplatí, pkud prvzní hdiny stanvené způsbem pdle prváděcíh právníh předpisu v daném kalendářním rce nepřekrčí 300 hdin. 1.2 Vda Nejsu stanveny. 1.3 Hluk, vibrace a neinizující záření Nejsu stanveny. 2. Opatření k vylučení rizik mžnéh znečišťvání živtníh prstředí a hržvání zdraví člvěka pcházejících ze zařízení p uknčení jeh činnsti, pkud k takvému riziku či hržení zdraví člvěka může djít 2.1 Tři měsíce před uknčením prvzu zařízení předlží prvzvatel zařízení krajskému úřadu plán pstupu uknčení prvzu. Pr případ uknčení činnsti zařízení z důvdu nepravitelné havárie a jiné nepředvídatelné událsti bude plán patření předlžen krajskému úřadu d 30 dnů p havárii neb jiné nepředvídatelné událsti. 2.2 V případě uknčení prvzu zařízení bude při dekntaminaci půdy pd zařízením a v jeh klí pstupván mj. v suladu se základní zprávu, schválenu v části III. integrvanéh pvlení. 3. Pdmínky zajišťující chranu zdraví člvěka a živtníh prstředí při nakládání s dpady 3.1 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby HALY V-26 A V-27 PRO OPRACOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH KOL-OBROBNA 4 : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit 14/21

15 průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.2 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby CENTRÁLNÍ SKLADY v areálu BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.3 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Pracviště pvrchvých úprav dvjklí v areálu firmy BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.4 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Rzšíření bráběcích kapacit Obrbny 4 na 40 tis. kl/rk Rzšíření bráběcích kapacit Obrbny 4 na 60 tis. kl/rk a Přístavek na kntejnery u haly V-27 : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. 15/21

16 c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.5 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Využití dpadníh tepla z Karuselvé pece splečnsti BONATRANS GROUP a.s., Bhumín : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.6 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci staveb Přístavba haly V-26-Rzměrvá kntrla v areálu BONATRANS GROUP a.s. a Hala Z-4 pr centrum zkušebnictví VaV v areálu BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 4. Pdmínky zajišťující chranu zdraví člvěka, zvířat a chranu živtníh prstředí, zejména chranu vzduší, půdy, lesa, pdzemních a pvrchvých vd, přírdy a krajiny 4.1 Pvlení prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgické části č. 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) se stanvuje za těcht pdmínek: a) Pvlení prvzu se vydává na dbu d /21

17 b) V rámci prvzu bude prveden autrizvané měření emisí, a t d 3 měsíců d zahájení prvzu. c) Uvedení d prvzu bude krajskému úřadu a ČIŽP písemně hlášen 14 dní předem. d) Vypracvat hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle přílhy č. 5 části IV. vyhlášky č. 415/2012 Sb., a t za bdbí min. 6 měsíců d uvedení d prvzu. e) Před uvedením technlgické části č. 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) d nemezenéh prvzu bude krajskému úřadu hlášena plánvaná změna v prvzu zařízení v suladu s 16 dst. 1 písm. b) zákna integrvané prevenci, a t nejpzději 3 měsíce před datem uknčení pvlenéh prvzu. Sučasně budu krajskému úřadu předlženy: - Prvzní řád aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk z hlediska chrany vzduší dplněný případné nvé skutečnsti vyplývající z prvzu, - prtkl z autrizvanéh měření emisí prvedených dle písm. b) bdu 4.3, - hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle písm. d) bdu 4.3, - vyhdncení pdmínek stanvených v písm. b) až e) bdu 4.3, - zprávu vyhdncení průběhu prvzu. 4.2 Pvlení prvzu stacinárníh zdrje č. 120 Vysktepltní hřívací pec A 1, č. 121 Nízktepltní ppuštěcí pec C 1 a č. 122 Nízktepltní ppuštěcí pec C 2 (Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí) v rámci stavby Stavební úpravy hal V1 a V4 Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí za následujících pdmínek: a) Prces tepelnéh zpracvání bude zabezpečen technicky a technlgicky tak, aby tepelné zpracvání materiálu prbíhal vždy jen na jednm z uzlů s tím, že druhý je p dbu práce prvníh uzlu udržván v phtvstním režimu. b) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje č. 105 Tunelvá pec č. 1, č. 106 Tunelvá pec č. 2 a č. 107 Tunelvá pec č. 3 (Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí) se mezuje na dbu Prvzvatel zařízení je pvinen prvzvat zařízení v suladu s dkumenty uvedenými v části III. kapitle A. výrkvé části integrvanéh pvlení. 4.4 V termínu d předlží prvzvatel zařízení vyhdncení schpnsti plnění specifickéh emisníh limitu pr NO x platnéh d dle vyhl.č. 415/2012 Sb., přípustné úrvni znečišťvání a jejím zjišťvání a prvedení některých dalších ustanvení zákna chraně vzduší, přílhy č. 2, části II, tabulky 1.1., a t pr zdrje č. 209, 211, 214 a 215, a t včetně návrhu na zajištění minimalizace emisí NO x u předmětných zdrjů. 4.5 Pvlení změny stavby a prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgické části č. 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny se stanvuje za těcht pdmínek: a) Pvlení prvzu se vydává na dbu d b) V rámci prvzu bude prveden autrizvané měření emisí, a t d 3 měsíců d zahájení prvzu. c) Uvedení d prvzu bude krajskému úřadu a ČIŽP písemně hlášen 14 dní předem. d) Vypracvat hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle přílhy č. 5 části IV. vyhlášky č. 415/2012 Sb., a t za bdbí min. 6 měsíců d uvedení d prvzu. 17/21

18 e) Před uvedením technlgické části č. 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny d nemezenéh prvzu bude krajskému úřadu hlášena plánvaná změna v prvzu zařízení v suladu s 16 dst. 1 písm. b) zákna integrvané prevenci, a t nejpzději 3 měsíce před datem uknčení pvlenéh prvzu. Sučasně budu krajskému úřadu předlženy: - Prvzní řád aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk z hlediska chrany vzduší dplněný případné nvé skutečnsti vyplývající z prvzu, - prtkl z autrizvanéh měření emisí prvedených dle písm. b) bdu 4.7, - hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle písm. d) bdu 4.7, - vyhdncení pdmínek stanvených v písm. b) až e) bdu 4.7, - zprávu vyhdncení průběhu prvzu. 5. Další zvláštní pdmínky chrany zdraví člvěka a živtníh prstředí, které úřad shledá nezbytnými s hledem na místní pdmínky živtníh prstředí a technicku charakteristiku zařízení Nejsu stanveny. 6. Pdmínky pr hspdárné využívání survin a energie Nejsu stanveny 7. Opatření pr předcházení haváriím a mezvání jejich případných následků 7.1 Opatření pr předcházení haváriím z hlediska chrany vzduší budu řešena v suladu s vydanými prvzními řády, patření pr předcházení haváriím z hlediska chrany vd budu řešena v suladu se schváleným havarijním plánem. Dkumenty jsu vydány a schváleny v části III. kapitle A: výrkvé části integrvanéh pvlení. 7.2 Příslušní pracvníci budu s dkumenty vydanými a schválenými v části III. kapitle A: výrkvé části integrvanéh pvlení prkazatelně seznámeni, pravidelně pršklváni a dkumenty budu sučástí výbavy zařízení. O prvedených škleních prvést záznam d prvzní dkumentace. 8. Pstupy neb patření pr prvz týkající se situací dlišných d pdmínek běžnéh prvzu (například uvedení zařízení d prvzu, pruchy zařízení, krátkdbá přerušení prvzu zařízení), při kterých může vzniknut nebezpečí hržení živtníh prstředí neb zdraví člvěka V případě havárií a jakýchkliv dalších situací dlišných d pdmínek běžnéh prvzu bude pstupván v suladu s vydanými prvzními řády a schváleným havarijním plánem. 9. Způsb mnitrvání emisí a přensů, případně technických patření, včetně specifikace metdiky měření, včetně jeh frekvence, vedení záznamů mnitrvání O mnitrvání budu vedeny záznamy, které budu bsahvat datum a čas dběru vzrků a jmén pvěřené, ppřípadě autrizvané sby zajišťující dběr. Při zápisu budu dále zaznamenávány skutečnsti, které mhu výsledky měření vlivnit Ovzduší Mnitring k věření emisních limitů vyplývající z příslušných právních předpisů je stanven v části II. kapitle 1. bdu 1.1 výrkvé části rzhdnutí. 18/21

19 9.2 Vda Není stanven 10. Opatření k minimalizaci dálkvéh přemísťvání znečištění či znečištění překračujícíh hranice států a k zajištění vyské úrvně chrany živtníh prstředí jak celku Opatření nejsu ulžena. 11. Pstup vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení včetně pvinnsti předkládat úřadu údaje pžadvané k věření shdy s integrvaným pvlením Zpráva pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení bude za uplynulý kalendářní rk zasílána krajskému úřadu vždy k následujícíh rku. 12. Pžadavky k chraně živtníh prstředí vyplývající ze stanviska psuzení vlivů na živtní prstředí Nejsu stanveny. 13. Pdmínky uvedené ve vyjádření (stanvisku) příslušnéh rgánu chrany veřejnéh zdraví - Krajské hygienické stanice Mravskslezskéh kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS ), č.j. HOK/OV-2285/213.5/06 ze dne Hlukvá situace ve venkvním chráněném prstru bude kntrlvána pravidelným měřením ve dvuletých intervalech na měřících místech stanvených v hlukvé studii. Zpráva výsledcích měření hluku bude na KHS pdána vždy d tří měsíců d prvedenéh měření. III. A: Tímt rzhdnutím se dle 13 dst. 6 zákna integrvané prevenci: 1) ukládá plnění: a) Prvzní řád pr uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí, přidělen č /2013/I; b) Prvzníh řádu aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk, přidělen č /2014/I; c) Prvzníh řádu pr Tryskač kl Maxima OTECO, přidělen č /2015/I; d) Prvzníh řádu pr Tryskač kl ŠKODA, přidělen č /2015/II; e) Prvzníh řádu pr Tryskač náprav, přidělen č /2015/III; f) Prvzníh řádu pr Tunelvé pece, přidělen č /2015/IV; g) Prvzníh řádu pr Karuselvu pec, přidělen č /2015/V; 19/21

20 h) Prvzníh řádu pr Ohřívací krkvu pec a Žíhací krkvu pec č. 1 a č. 2., přidělen č /2015/VI; 2) schvaluje: a) Plán patření pr případ úniku látek závadných vdám, přidělen č /2015/VII. b) Bhumín BONATRANS GROUP základní zpráva k IPPC, přidělen č /2014/I, kteru vypracvala splečnst AZ GEO s.r.. s datem únr ) vydává: a) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje znečišťvání vzduší, a t pr: č. 022 Plynvu ktelnu č. 021 Dieselagregát typ C 330 č. 017 Plynvu ktelnu BTS č. 101 Karuselvu pec č. 105, 106 a 107 Tunelvé pece č. 1, 2, 3 č. 120 Vysktepltní hřívací pec A 1 č. 121, 122 Nízktepltní ppuštěcí pece C 1, C2 č. 102, 103 Žíhací krkvé pece č. 1, 2 č. 104 Ohřívací krkvá pec č. 111 Tryskač kl MAXIMA č. 112 Tryskač kl ŠKODA č. 113 Tryskač náprav b) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgických částech: č. 209 Linka pvrchvých úprav dvjklí č. 214 Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH č. 215 Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH č. 216 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH B: Krajský úřad pdle 44 dst. 2 zákna integrvané prevenci ruší následující pravmcná rzhdnutí neb jejich části: 1) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/5870/03/H ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 2) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/5350/04/Br ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 3) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/9799/04/Kd ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 4) Rzhdnutí krajskéh úřadu ŽPZ/2203.2/04/RO ze dne , kterým byl vydán suhlas k nakládání s nebezpečnými dpady pdle 16 dst. 3 zákna č. 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů; 5) Rzhdnutí krajskéh úřadu čj. MSK 2526/2007 ze dne ve věci: a) vydání pvlení k uvedení velkéh spalvacíh stacinárníh zdrje znečišťvání vzduší d trvaléh prvzu pdle 17 dst. 1 písm. d) zákna chraně vzduší; b) schválení a vydání pvlení k prvzníh řádu pdle 11 dst. 2 a 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 20/21

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více