MSK 82246/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015"

Transkript

1 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé části integrvanéh pvlení čj. MSK /2006 ze dne (nabytí právní mci dne ), ve znění pzdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní mci 1. MSK 69299/ MSK / MSK / MSK / MSK 31499/ MSK 38437/ MSK / MSK / MSK 65701/ MSK 12690/ MSK 23454/ MSK 40769/ MSK 62269/ MSK 68550/ MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK / MSK 63877/ MSK / MSK /2014 MSK 60362/ MSK 82246/ Výrkvá část Krajský úřad Mravskslezskéh kraje, dbr živtníh prstředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jak věcně a místně příslušný správní úřad pdle 29 dst. 1 zákna č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pzdějších předpisů, a pdle 33 písm. a) zákna integrvané prevenci, p prvedení správníh řízení pdle zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákna č. 413/2005 Sb., rzhdl takt: Právnické sbě BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Revluční 1234, Bhumín, IČ (účastník řízení pdle 27 dst. 1 správníh řádu, dále prvzvatel zařízení ), se vydává integrvané pvlení pdle 13 dst. 3 zákna integrvané prevenci. 1/21

2 Identifikační údaje: Název zařízení: Kvárna náprav a válcvna kl, bručí a ktučů Prvzvatel zařízení: BONATRANS GROUP a.s., Revluční 1234, Bhumín, IČ Kategrie činnstí: 2.3. Zpracvání železných kvů a) prvz válcven za tepla kapacitě větší než 20 t survé celi za hdinu, b) prvz kváren s buchary energii větší než 50 kj na jeden buchar, kde je tepelný výkn větší než 20 MW Umístění zařízení: Kraj: Mravskslezský Obec: Bhumín Katastrální území: Bhumín I. Ppis zařízení a s ním přím spjených činnstí: a) Technické a technlgické jedntky pdle přílhy č.1 zákna integrvané prevenci Kategrie 2.3. a) Válcvna kl, bručí a ktučů - Prjektvaná kapacita 25 t/h Karuselvá pec, prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 18,36 MW t Karuselvá pec služí k přímému prcesnímu hřevu vsázkvéh materiálu (kntislitky řezané na špalky) na tvářecí tepltu (1300 C). Pec je vytápěna zemním plynem. Kategrie 2.3. b) - Kvárna náprav prjektvaná kapacita 10 t/h (limitující výkn krkvé hřívací pece) Ohřívací krkvá pec, prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 5,3 MW t Ohřívací krkvá pec služí k přímému prcesnímu hřevu vsázkvéh materiálu (schrů) na kvací tepltu (1250 C). Pec je vytápěna degazačním plynem a zálžním palivem je zemní plyn. b) Technické a technlgické jedntky mim rámec přílhy č. 1 zákna integrvané prevenci Nejsu. c) Přím spjené činnsti Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí Tunelvá pec č. 1 - prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 4,8 MW t. Tunelvá pec č. 2 - prjektvaný tepelný příkn 11,66 MW t. Tunelvá pec č. 3 - prjektvaný jmenvitý tepelný příkn 4,32 MW t. 2/21

3 Tunelvé pece služí k tepelnému zpracvání kl za účelem získání jejich ptimálních pžadvaných vlastnstí. Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, jsu vytápěny zemním plynem. Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí - zahrnuje technlgická zařízení, která zajišťují pžadvané parametry tepelnéh zpracvání kl, bručí, výlisků a ktučů p vyválcvání. Jedná se prces, který navazuje na výrbu survých kl a bručí na válcvně. Tepelným zpracváním se zajišťují knečným výrbkům pžadvané mechanické vlastnsti a struktura. P tepelném zpracvání následuje tryskání kl, kntrla tvrdsti na brinellvací lince, předepsané mechanické zkušky, mechanické pracvání, kntrla rzměru, nátěry, knzervace a expedice. V rámci celéh prcesu výrby kl a bručí se jedná dílčí uzavřený technlgický prces. Prjektvaná kapacita nvéh uzlu tepelnéh zpracvání je ks kl a bručí za rk, při třísměnném nepřetržitém prvzu. Hdinvá kapacita zařízení (teplá vsázka přím z válcvny) je 66 ks za hdinu. Při vstupu materiálu (studená vsázka ze skladu) na tepelné zpracvání je hdinvá kapacita zařízení 45 ks za hdinu. Vysktepltní hřívací pec A 1 služí pr hřev vsázky přím z teplty cca 450 C p tváření neb pr hřev studených kl na pžadvanu kalicí tepltu. Jedná se tunelvu pec s 28 vzy. Na každý vůz se ukládají v jedné úrvni 4 kla na šířku vzu vedle sebe. Vzy jsu pmcí tlačky a psuvných zařízení prtlačvány pecí a p vratné kleji dpravvány zpětně před pec. Tpný systém tvří 60 ks rekuperačních hřáků rvnměrně umístěných p délce pece. Prjektvaný jmenvitý tepelný příkn je 7,08 MW t. Jedná se pec s přímým prcesním hřevem, která je vytápěna zemním plynem. 2 Nízktepltní ppuštěcí pece C 1 a C 2 - služí pr ppuštění kl a bručí p kalení s mžnsti řízenéh chlazvání a pr nrmalizační žíhání. Jedná se tunelvé pece s 24 vzy/pec. Na každý vůz se ukládají v jedné úrvni 4 kla na šířku vzu vedle sebe. Vzy jsu pmcí tlačky a psuvných zařízení prtlačvány pecí a p vratné kleji dpravvány zpětně před pec. Tpný systém tvří 52 ks impulsních vyskrychlstních hřáků rvnměrně umístěných p délce pece. Prjektvaný jmenvitý tepelný příkn je 7,12 MW t (2 x 3,56 MW t ). Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, které jsu vytápěny zemním plynem. Chladicí tunel s řetězvým dpravníkem před vysktepltní hřívací pecí A 1 (sekce 1) - služí pr řízené chlazvání kl tepltě cca 920 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu min. 600 C. Chladicí tunel s řetězvým dpravníkem před vysktepltní hřívací pecí A 1 (sekce 2) - služí pr řízené chlazvání kl tepltě max. 600 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu 450 C (250 C). Chladicí tunel s řetězvými dpravníky za nízktepltními ppuštěcími pecemi C 1, C 2 - služí pr chlazení kl z teplty cca 530 C vzduchem přiváděným axiálními ventilátry na tepltu cca 60 C. Kalicí strje pr bvdvé kalení kl a bručí (8 ks) - skládají se ze tří rzvdných prstenců chladicí vdy pr střik vrchní (vnitřní čel věnce) a spdní čelní plchy (vnější čel věnce) a jízdní plchy. Vrchní čelní plchu je mžn kalit také pmcí vzduchu. Vana pr celbjemvé kalení (1 ks) pr celbjemvé kalení služí kalicí vana s regulvanu tepltu kalicí lázně. Ohřátá kla se ukládají manipulátrem na spuštěcí ršt ve vaně. Pmcí spuštěcíh rštu jsu kla pnřená d vdy a za spuštění a zvedání rštu ve vdě prbíhá kalení. 3/21

4 Manipulátry a dpravníky kl a bručí služí k debírání a převzu kl a bručí mezi jedntlivými technlgickými prcesy. Vdní hspdářství včetně chladičů služí pr zajištění chladící vdy pr bvdvé kalení (přímé chlazení) kl a bručí v smi kalících strjích a pr bjemvé kalení v kalící vaně. Tepelné zpracvání náprav Žíhací krkvá pec č. 1, prjektvaný max. tepelný příkn 4,94 MW t Žíhací krkvá pec č. 2, prjektvaný max. tepelný příkn 4,39 MW t Pece služí k tepelnému zpracvání vyrbených náprav za účelem získání jejich pžadvané struktury a mechanických vlastnstí. Jedná se pece s přímým prcesním hřevem, jsu vytápěny zemním plynem. Linka kl Výrbní kapacita linky je kusů brbených kl rčně. Je určena k mechanickému pracvání tepelně upravených válcvenských pltvarů na bráběcích (vrtacích) strjích. Výrbky jsu následně vyvažvány a pdrbvány nedestruktivním zkuškám k zjištění případných pvrchvých či vnitřních vad. Navazující perací je mntáž dvjklí na lince mntáže neb expedice vlných kl. Před expedicí je mžn prdukt patřit pvrchvu chranu chranným nátěrem neb knzervací a vhdným balem. Pvrchvá chrana je prváděna linkvě neb ručně u manipulátrů: Linka pr dmašťvání železničních kl: technlgický prces spčívá v dmašťvání železničních kl pnrem. Zařízení se skládá z vanvé linky (chemická předúprava), pjezdvé dráhy (manipulátrů, transprtníh systému), přívdní a dsávací vzduchtechnické jedntky, stanice na výrbu demineralizvané vdy (demi stanice) a zneškdňvaní stanice dpadních vd. Chemická předúprava (chemické dmašťvání, vdní plachy, pasivace, a dále následuje prces sušení a chlazení) železničních kl před dalším zpracváním je řešena pmcí nerezvých van v pčtu 4 kusů, celkvém bjemu 26,8 m 3, z th van s aktivními lázněmi je bjemu 14,3 m 3. Vany jsu umístěny na pdlaze výrbní haly vlných kl. Kapacita dmašťvaných kl sučasně je 4 kusy. Rční kapacita dmašťvání je kl za rk. Linka dmašťvání zahrnuje tyt činnsti: - chemické dmašťvání prbíhá ve vaně bjemu 8,3 m 3 v alkalické lázni. Lázeň vany je vyhřívána na tepltu 70 C, a t pmcí tpnéh výměníku a plynvéh hřáku na zemní plyn typu Weishaupt WG20N/1-C tepelném výknu 200 kw t, - vdní plach prvníh stupně pmcí užitkvé vdy ve vaně bjemu 5,5 m 3 při tepltě cca 20 C, - vdní plach druhéh stupně (pstřikvým rámem) pmcí demineralizvané vdy ve vaně bjemu 5,6 m 3 při tepltě cca 20 C, - pasivaci v pasivační lázni s následným plachem demineralizvanu vdu pmcí pstřikvéh rámu ve vaně bjemu 5,7 m 3 při tepltě cca 35 C, - sušení, kde suška je sestavena ze samstatných izlvaných panelů z nerezu zasazených d rámu. Suška je zakryta víkem. Z pracvníh prstru sušky je pmcí ventilátrů nasáván vzduch a přes tpný výměník, kde je vyhříván na tepltu cca 50 C se vrací zpět. 4/21

5 Pr hřev služí plynvý hřák na zemní plyn typu Weishaupt WG10N/1-D tepelném výknu 110 kw t. Suška je vybavena dtahem spalin, - chlazení je prváděn ve vaně z pzinkvéh plechu, kde ventilátry zajišťují cirkulaci vzduchu, který chlazuje kla umístěná v kších, a t při tepltě cca 20 C, - manipulaci a transprt. Kla jsu přepravvána v kších p 4 kusech. Na jedné straně vstupují d linky pmcí transprtníh zařízení, kde si kš přebírá dpravní manipulátr, který jej prveze celým prcesem dmašťvání. Na knci prcesu je kš s kly plžen na transprtní zařízení, které zaveze kš s kly na další zpracvání. - výrbu demineralizvané vdy pmcí demi stanice, která je slžena z filtru s aktivním uhlím, klnu naplněnu změkčvací náplní, zařízení na úpravu vdy reverzní smózu a zásbní nádrží bjemu 8 m 3. Prvz zařízení je plně autmatický, - přívd a dvd vzduchu zajišťuje vzduchtechnická jedntka, která je patřena celplšnu klapu, kapsvým filtrem, ventilátrem, vlnu kmru a výměníkvým dílem a bypassem. Jedntka je vytápěna plynvým hřákem na zemní plyn typu Weishaupt WG20N/1-C tepelném výknu 200 kw t, - ruční dstavná zneškdňvací stanice. Služí k dstranění dpadních vd vznikající na pracvišti předúpravy pvrchu pr dmašťvání vlných kl. Jedná se alkalické kncentráty (lázně alkalickéh dmašťvání), lázně z plachů a pasivační lázně z vany pasivace. Sučástí stanice je reaktr účinném bjemu 2 m 3, válcvé nádrže účinném bjemu 2 x 6 m 3 (k jímání vd plachvých a z vd pasivace) a nádrže užitném bjemu 1 x 8 m 3 (k jímání alkalických kncentrátů). Zneškdňvací stanice dále služí rvněž pr likvidaci dpadních vd z statních zařízení dmašťvání prvzvatele zařízení. Celkvá kapacita zneškdňvací stanice je cca 0,5 m 3 dpadních vd za hdinu, tj. max. 12 m 3 dpadních vd za den. Výstup z linky pr dmašťvání železničních kl je dále vstupem pr pracviště: - linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH, - linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH, - pracviště ručních pvrchvých úprav kl KEH. Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 - KEH: technlgie spčívá v ručním nanášení nátěrvých hmt (jedn neb víceslžkvých) pmcí stříkací pistle, a dále v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky. Linka se sestává ze stříkací kabiny, kde prbíhá kntrla dmaštění, případné ruční dčištění a prces samtnéh nanášení nátěrvých hmt, a dále ze sušící kabiny, která navazuje na stříkací kabinu. Pracviště je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Stříkací kabina pracuje jak pdtlakvá se suchým dlučvacím zařízením, které je ulžen pd pdlahvým rštem a v bčních stěnách kabiny. Vzduchu přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvých hřáků na zemní plyn typu Weishaupt WG10N/1-D a WG20N/0-A tepelném výknu 100 kw t a 90 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 20/MCE tepelném výknu 232 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 - KEH: technlgie spčívá v nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých stříkacím rbtem a v dsušení nátěru. Pracviště 5/21

6 je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Linka se skládá ze stříkací a sušící kabiny. V jedné části stříkací kabiny prbíhá autmatický nástřik nátěrvých hmt stříkacím rbtem a druhé prbíhá kntrla. Sučásti kabiny je suchý dlučvací systému umístěny v pdlaze, tvřený dsávacím kanálem, který je v úrvni pdlahy kryt kvvými ršty. Kazetvý mezistrp je sazen filtrací a rzděluje přiváděný hřátý vzduch d pracvníh prstru. Sučástí linky je dále barvvé hspdářství. Vzduchu přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Blwtherm GVPF 20/CETL tepelném výknu 168 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 20/MP tepelném výknu 232 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Pracviště je umístěn v kntrlní a expediční hale (KEH). Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH: technlgický prces začíná kntrlu dmaštění s případným manuálním dčištěním kl, pkračuje ručním nanášení nátěrvých hmt (jedn neb víceslžkvých) pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Lakvnu tvří dvě pracviště, která jsu umístěna v kntrlní a expediční hale (KEH). Vlastní nanášení nátěrvých hmt se prvádí ve vlném prstru haly. Odpadní plyn je dsáván ršty v pdlaze haly a dveden zemními kanály d termventilační jednty umístěné vně haly, která zajišťuje dsávání, rekuperaci, filtraci, hřev a přívd vzduchu na pracviště. Vzduch přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Weishaupt WG30N/1-C tepelném výknu 350 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Obrbna 4: tvří ji dvě haly. Hala V 26 je rzdělena na pracviště meziperační sklad vlných kl, balení, expedice a závěrečné kntrly (měření železničních kl p jejich pracvání). V hale V-27 je instalván technlgické zařízení pr třískvé brábění železničních kl pmcí 3 bráběcích center. Jedn bráběcí centrum zahrnuje 4 svislé sustruhy VDM. Kapacita jednh bráběcíh centra je 20 tis. kl/rk. Celkvá kapacita Obrbny 4 je 60 tis. kl/rk. V hale V-27 je dále nainstalván technlgické zařízení pr manipulaci s materiálem, dále zařízení pr třískvé a vdní hspdářství, značení, vyvažvání, měření a kntrlu kl. Třískvé hspdářství bráběcích center se skládá z třískvé dpravy (dprava třísek d bráběcích strjů p přepravní kntejnery), zařízení pr filtraci, regeneraci a chlazení řezné emulze. Při samtné dpravě třísek prbíhá čtyř stupňvá separace třísek d zbytků řezné emulze. Na jedntlivých dpravnících kapalina dkapává d uzavřených vyspádvaných van a žlabů (patřených izlací prti průsaku) pd dpravníky a následně je přečerpávaná ze sběrných jímek d zařízení pr filtraci, regeneraci a chlazení řezné kapaliny (uzavřený kruh), umístěnéh v suterénu třískvé dpravy. Zkušebny, výzkum a vývj (VaV): tvří ji dvě haly. Hala Z-1 zkušebny a dílny VaV Tlukárna, bsahuje zařízení pr zkušky kvality výrbků, např. zkušební reznanční zařízení. V hale Z-4 jsu umístěna technlgická zařízení pr závěrečnu kntrlu (měření) železničních kl p jejich pracvání, které je tvřen z laservéh měření rzměrů kl (WCC), dtykvéh měření tvrů v klech (HCK), autmatické manipulace pr přesun kl v úseku měření WCC, HCK a tčnéh manipulátru. 6/21

7 Linka náprav Služí k pracvání výkvků survých náprav na hrubvacích sustruzích a brušením. Nápravy jsu následně pdrbvány nedestruktivním zkuškám k zjištění případných pvrchvých či vnitřních vad. Navazující perací je mntáž dvjklí v lince mntáže neb expedice vlných náprav. Před expedicí je mžn prdukt patřit pvrchvu chranu chranným nátěrem neb knzervací a vhdným balem. Pvrchvá chrana je prváděna linkvě neb ručně u manipulátrů: Pvrchvá úprava vlných náprav: technlgie spčívá ve strjním dmaštění náprav, v ručním nanášení nátěrvých hmt, včetně víceslžkvých, pmcí stříkací pistle v kabině lakvny linky pvrchvých úprav vlných náprav neb na dsávaném pracvišti pvrchvých úprav vlných náprav, a v dsušení nátěru. - Linka pvrchvých úprav vlných náprav (linka): je sestavena ze stříkací kabiny, suchéh dlučvacíh systému, vytěkací zóny a sušárny nátěrvých hmt. Prjektvaná kapacita linky je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Sučásti linky je hřev vzduchu lakvací a sušící kabiny (hřák BLOWTHERM GVPF 20/2/MCE tepelném výknu 232 kw t a hřák Weishaupt WG 30N/1A tepelném výknu 300 kw t ) - Pracviště pvrchvých úprav vlných náprav (pracviště): je technlgicky rzdělen na dvě části, a t na část aplikace vysksušinvých syntetických nátěrvých hmt pmcí stříkací pistle a na část pr vytěkání a zasychání nátěrvých hmt při tepltě klí. Pracviště je vybaven suchým dlučvacím systémem a dsávací skříní. Prjektvaná kapacita pracviště pvrchvé úpravy vlných náprav je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt včetně tužidel je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Prjektvaná kapacita pvrchvých úprav vlných náprav (bě pracviště) je 4 ks/hd, tj ks/rk, m 2 /rk plchy nátěru. Linka mntáže a expedice dvjklí Zajišťuje mntáž dvjklí na lisech za studena neb za tepla včetně mntáže ddaných kmpnentů s úpravami pdle pžadavků dběratelů. Návazně na mntáž dvjklí je dle specifikace zákazníka prváděna finální pvrchvá úprava nátěrvými hmtami na lince pvrchvých úprav dvjklí, knzervace, balení a expedice. Linka pvrchvých úprav dvjklí: technlgie spčívá v dmaštění železničních dvjklí na pstřikvé dmašťvací lince (dmaštění, pasivace, plachy, sušení a chlazení), v ručním nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky. Vzduch přiváděný d prstru nanášení nátěrvých hmt je hříván pmcí plynvéh hřáku na zemní plyn typu Blwtherm GVPF 20 tepelném výknu 232 kw t. Pr hřev vzduchu d prstru sušení služí hřák typu Blwtherm GVPF 30 tepelném výknu 348 kw t. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. 7/21

8 Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Vdní hspdářství Jedná se úpravu cirkulační technlgické vdy k zajištění vdy pr chlazení technlgickéh zařízení. Mechanické dílny Zajišťují pr všechny prvzy výrbu náhradních dílů a nástrjů na kvbráběcích strjích včetně případnéh specifickéh tepelnéh zpracvání. Sučástí mechanických dílen je: Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl: technlgie spčívá v manuálním způsbu dmaštění kl, v ručním nanášení nátěrvých hmt včetně víceslžkvých pmcí stříkací pistle a v dsušení nátěru. Veškeré činnsti jsu prváděny v uzavřeném prstru linky, kteru tvří dvě stříkací pdlahvé kabiny (typu SK PE 4000) se suchu filtrací. Prjektvaná kapacita pracviště je ks/rk, tj m 2 /rk plchy nátěru. Celkvá rční prjektvaná sptřeba nátěrvých hmt, včetně tužidel, je d kg/rk. Celkvá rční prjektvaná sptřeba rganických rzpuštědel, které jsu bsaženy v nátěrvých hmtách je d kg/rk. Sučástí linky je vzduchtechnický agregát pr hřev média sušárny jmenvitém tepelném výknu 232 kw t.. Odpadvé hspdářství Jedná se třídění a shrmažďvání veškerých dpadů vzniklých na prvzu zařízení Kvárna náprav a válcvna kl, bručí a ktučů. Plynvá ktelna Plynvá ktelna AZ FIN - zahrnuje 2 plynvé ktle typu Viadrus G 100 tápěné zemním plynem jmenvitém tepelném příknu 2 x 209 kw t, služí pr vytápění administrativních budv. Plynvá ktelna BTS (3 ktle LOOS) - zahrnuje 3 plynvé ktle LOOS typu UNIMAT UTL 24 + ECO7, každý jmenvitém tepelném příknu kw t. V ktlích je spalván zemní plyn. Spaliny z jedntlivých ktlů jsu dváděny d vnějšíh vzduší třemi samstatnými kmíny. Centrální sklady (hala A, hala B) haly služí ke skladvání kvvých kmpnentů pr železniční suklí, jak pracviště vstupní kntrly, centrální příjem, sklad dřeva, náhradních dílů, barev, ředidel, lejů a maziv. Obě haly jsu vzájemně prpjeny. Na haly navazují zpevněné plchy (manipulační plchy, venkvní sklad dřeva, stjanů a výkvků). Dieselagregát typ C 330 Služí jak zálžní zdrj elektrické energie. Jde stacinární zdrj - dieselagregát typu C 330 jmenvitém tepelném příknu 620 kw t a elektrickém výknu 300 kva. Jak paliv je využívána mtrvá nafta. Spaliny jsu dváděny d vnějšíh vzduší kmínem ve výšce 3 m nad klním terénem. Umístěný je ve stanici vdníh hspdářství, které spadá pd prvz Válcvna, kvárna. Prvzní zásba mtrvé nafty je cca 250 l. Nafta je ulžena v nádrži, která je sučástí dieselagregátu. 8/21

9 Tryskače kl a náprav Tryskač kl MAXIMA je průběžná tryskací tunelvá kmra typu MAXIMA Sp 15x06-2+1/22 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač kl je umístěn v prstrách Zušlechťvny. Tryskač kl ŠKODA - je průběžná tryskací tunelvá kmra typu TMKK 13 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač kl je umístěn v prstrách Zušlechťvny. Tryskač náprav - je průběžná tryskací tunelvá kmra typu MAXIMA OT DFLMet-3/12 s metacími kly za využití kvvéh granulátu jak abraziva. Kmra je vybavena patrnvým filtračním zařízením s autmatickým čištěním. Zařízení je vybaven výduchem d venkvníh vzduší. Tryskač náprav je umístěn v prstrách Kvárny náprav. II. Krajský úřad stanvuje splečnsti BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Revluční 1234, Bhumín, IČ , jak prvzvateli uvedenéh zařízení dle 13 dst. 3 písm. d), dst. 4 a dst. 5 zákna integrvané prevenci a t: závazné pdmínky prvzu zařízení, 1. Emisní limity dle 14 dst. 1 a 3 zákna integrvané prevenci 1.1 Ovzduší a) Plynvá ktelna AZ FIN (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.1. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 022 Plynvá ktelna Ktel č. 1 a 2 (výduch č. 022) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) NO x 200 CO 100 Vztažné pdmínky Četnst měření A * Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámka: * neprvádí se měření emisí znečišťujících látek, pr zjištění úrvně znečišťvání se pužije výpčet 9/21

10 b) Válcvna kl, bručí a ktučů (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 4.4. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření NO x Karuselvá pec (výduch č. 101) SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí 105 Tunelvá pec č. 1 (výduch č fiktivní kmín) 106 Tunelvá pec č. 2 (výduch č. 106) 107 Tunelvá pec č. 3 (výduch č. 106) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí 120 Vysktepltní hřívací pec A 1 (výduch č. 120) 121 Nízktepltní ppuštěcí pec C 1 (výduch č. 121) 122 Nízktepltní ppuštěcí pec C 2 (výduch č. 122) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d c) Tepelné zpracvání náprav (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 4.4. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 10/21

11 Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření 102 Žíhací krkvá pec č. 1 (výduch č. 103) 103 Žíhací krkvá pec č. 2 (výduch č. 103) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d d) Kvárna náprav (Jedná se vyjmenvaný stacinární zdrj značený kódem 4.5. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky Četnst měření 104 Ohřívací krkvá pec (výduch č. 103) NO x 400 SO ) 400 2) CO 800 A kalendářní rk Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý SO 2 - xidy síry vyjádřené jak xid siřičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: 1) 2) Emisní limit na SO 2 neplatí pr pece pužívající jak paliv zemní plyn Emisní limit platný d e) Válcvna, kvárna (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 11/21

12 Stacinární zdrj 111 Tryskač kl MAXIMA (výduch č. 111) 112 Tryskač kl ŠKODA (výduch č. 112) 113 Tryskač náprav (výduch č. 113) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky TZL 20 C Četnst měření 3 kalendářní rky Vztažné pdmínky C pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v dpadním plynu za bvyklých prvzních pdmínek. TZL tuhé znečišťující látky f) Aplikace nátěrvých hmt (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.4. a 9.8. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 209 Linka pvrchvých úprava dvjklí (výduch 208, 209) 008 Termventilační jedntka stříkací a sušící kabiny (výduch 008) 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) (výduch 211) 009 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny linka (výduch 009) 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny (výduch 213) 214 Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH (výduch 214) 010 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny (výduch 010) 215 Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH (výduch 215) 011 Termventilační jedntky stříkací a sušící kabiny (výduch 011) Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) Vztažné pdmínky VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A CO 100 (hřev sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 CO 100 VOC 20 % TOC 1) 60 g/m 2 TOC 1) 50 A (hřev sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A (hřev CO 100 sušárny) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 200 A CO 100 (hřev sušárny) B Četnst měření kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk kalendářní rk 5 kalendářních rků kalendářní rk 5 kalendářních rků 12/21

13 216 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH (výduch 216) 012 Termventilační jedntka pr pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl (výduch 012) VOC 20 % B TOC 1) 60 g/m 2 (filtrační TOC 1) 50 jedntka) NO x 80 A CO 100 (hřev sušárny) kalendářní rk 5 kalendářních rků Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek Vztažné pdmínky B pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za nrmálních pdmínek. VOC těkavé rganické látky TOC - těkavé rganické látky vyjádřené jak TOC Pznámka: 1) Nelze-li technicky a eknmicky dsáhnut stanvenéh hdnty emisníh limitu v g/m 2, neb pkud technicky nelze stanvit velikst upravvanéh pvrchu, nesmí být překrčen emisní limit TOC 50 mg/m 3 v žádném z výduchů pr dpadní plyn z jedntlivých prstrů - nanášení, vytěkání, sušení, vypalvání. g) Plynvá ktelna BTS (Jedná se vyjmenvané stacinární zdrje značené kódem 1.1. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) Stacinární zdrj 017 Plynvá ktelna BTS Ktel K1 (výduch č. 017) Ktel K2 (výduch č. 018) Ktel K3 (výduch č. 019) Znečišťující látka NO x CO Emisní limit (mg/m 3 ) ) ) Vztažné pdmínky Četnst měření A * Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámky: * Zdrj č. 017 služí jak zálžní zdrj energie. Jeh prvzní hdiny, stanvené způsbem pdle prváděcíh právníh předpisu, v daném kalendářním rce nepřekrčí 300 hdin. Neprvádí se měření emisí znečišťujících látek, pr zjištění úrvně znečišťvání se pužije výpčet. 1) Emisní limity platné d h) Dieselagregát typ C 330 (Jedná se vyjmenvaný stacinární zdrj značený kódem 1.2. dle přílhy č. 2 zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší.) 13/21

14 Stacinární zdrj 021 Dieselagregát typ C x 620 kw t (výduch č. 021) Znečišťující látka Emisní limit 1) (mg/m 3 ) NO X 4000 CO 650 Referenční bsah kyslíku Vztažné pdmínky Mnitring 5 % A Výpčtem Vztažné pdmínky A pr emisní limit znamenající kncentraci příslušné látky v suchém plynu za nrmálních pdmínek. NO x - xidy dusíku vyjádřené jak xid dusičitý CO - xid uhelnatý Pznámka: 1) Emisní limity neplatí, pkud prvzní hdiny stanvené způsbem pdle prváděcíh právníh předpisu v daném kalendářním rce nepřekrčí 300 hdin. 1.2 Vda Nejsu stanveny. 1.3 Hluk, vibrace a neinizující záření Nejsu stanveny. 2. Opatření k vylučení rizik mžnéh znečišťvání živtníh prstředí a hržvání zdraví člvěka pcházejících ze zařízení p uknčení jeh činnsti, pkud k takvému riziku či hržení zdraví člvěka může djít 2.1 Tři měsíce před uknčením prvzu zařízení předlží prvzvatel zařízení krajskému úřadu plán pstupu uknčení prvzu. Pr případ uknčení činnsti zařízení z důvdu nepravitelné havárie a jiné nepředvídatelné událsti bude plán patření předlžen krajskému úřadu d 30 dnů p havárii neb jiné nepředvídatelné událsti. 2.2 V případě uknčení prvzu zařízení bude při dekntaminaci půdy pd zařízením a v jeh klí pstupván mj. v suladu se základní zprávu, schválenu v části III. integrvanéh pvlení. 3. Pdmínky zajišťující chranu zdraví člvěka a živtníh prstředí při nakládání s dpady 3.1 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby HALY V-26 A V-27 PRO OPRACOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH KOL-OBROBNA 4 : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit 14/21

15 průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.2 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby CENTRÁLNÍ SKLADY v areálu BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.3 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Pracviště pvrchvých úprav dvjklí v areálu firmy BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.4 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Rzšíření bráběcích kapacit Obrbny 4 na 40 tis. kl/rk Rzšíření bráběcích kapacit Obrbny 4 na 60 tis. kl/rk a Přístavek na kntejnery u haly V-27 : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. 15/21

16 c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.5 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci stavby Využití dpadníh tepla z Karuselvé pece splečnsti BONATRANS GROUP a.s., Bhumín : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 3.6 Pdmínky z hlediska nakládání s dpady v rámci staveb Přístavba haly V-26-Rzměrvá kntrla v areálu BONATRANS GROUP a.s. a Hala Z-4 pr centrum zkušebnictví VaV v areálu BONATRANS GROUP a.s. : a) V zařízení staveniště vytvřit pdmínky pr třídění a shrmažďvání jedntlivých druhů dpadů v suladu se stávajícími předpisy v blasti dpadvéh hspdářství. Zajistit důslednu evidenci dpadů vznikajících v průběhu stavby, způsbu jejich dstranění neb využití. b) U dpadů vzniklých z buracích prací půvdních bjektů neb technlgií a u výkpvých zemin (navážek) budu věřeny skutečné vlastnsti dpadů a s těmit dpady bude nakládán pdle jejich skutečných vlastnstí, pkud vzniknu stavební dpady s bsahem azbestu, tyt dpady budu zabaleny a dstraněny na příslušné skládce. c) Dklady prkázání způsbu nakládání s dpady vznikajícími v rámci stavby předlžit stavebnímu úřadu v rámci prcesu pvlvání užívání stavby a krajskému úřadu předlžit průběžnu evidenci dpadů vznikajících v rámci tét stavby, jak sučást zprávy pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení v suladu s kapitlu 11. integrvanéh pvlení. 4. Pdmínky zajišťující chranu zdraví člvěka, zvířat a chranu živtníh prstředí, zejména chranu vzduší, půdy, lesa, pdzemních a pvrchvých vd, přírdy a krajiny 4.1 Pvlení prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgické části č. 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) se stanvuje za těcht pdmínek: a) Pvlení prvzu se vydává na dbu d /21

17 b) V rámci prvzu bude prveden autrizvané měření emisí, a t d 3 měsíců d zahájení prvzu. c) Uvedení d prvzu bude krajskému úřadu a ČIŽP písemně hlášen 14 dní předem. d) Vypracvat hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle přílhy č. 5 části IV. vyhlášky č. 415/2012 Sb., a t za bdbí min. 6 měsíců d uvedení d prvzu. e) Před uvedením technlgické části č. 211 Pvrchvá úprava vlných náprav (linka, pracviště) d nemezenéh prvzu bude krajskému úřadu hlášena plánvaná změna v prvzu zařízení v suladu s 16 dst. 1 písm. b) zákna integrvané prevenci, a t nejpzději 3 měsíce před datem uknčení pvlenéh prvzu. Sučasně budu krajskému úřadu předlženy: - Prvzní řád aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk z hlediska chrany vzduší dplněný případné nvé skutečnsti vyplývající z prvzu, - prtkl z autrizvanéh měření emisí prvedených dle písm. b) bdu 4.3, - hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle písm. d) bdu 4.3, - vyhdncení pdmínek stanvených v písm. b) až e) bdu 4.3, - zprávu vyhdncení průběhu prvzu. 4.2 Pvlení prvzu stacinárníh zdrje č. 120 Vysktepltní hřívací pec A 1, č. 121 Nízktepltní ppuštěcí pec C 1 a č. 122 Nízktepltní ppuštěcí pec C 2 (Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí) v rámci stavby Stavební úpravy hal V1 a V4 Nvý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí za následujících pdmínek: a) Prces tepelnéh zpracvání bude zabezpečen technicky a technlgicky tak, aby tepelné zpracvání materiálu prbíhal vždy jen na jednm z uzlů s tím, že druhý je p dbu práce prvníh uzlu udržván v phtvstním režimu. b) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje č. 105 Tunelvá pec č. 1, č. 106 Tunelvá pec č. 2 a č. 107 Tunelvá pec č. 3 (Starý uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí) se mezuje na dbu Prvzvatel zařízení je pvinen prvzvat zařízení v suladu s dkumenty uvedenými v části III. kapitle A. výrkvé části integrvanéh pvlení. 4.4 V termínu d předlží prvzvatel zařízení vyhdncení schpnsti plnění specifickéh emisníh limitu pr NO x platnéh d dle vyhl.č. 415/2012 Sb., přípustné úrvni znečišťvání a jejím zjišťvání a prvedení některých dalších ustanvení zákna chraně vzduší, přílhy č. 2, části II, tabulky 1.1., a t pr zdrje č. 209, 211, 214 a 215, a t včetně návrhu na zajištění minimalizace emisí NO x u předmětných zdrjů. 4.5 Pvlení změny stavby a prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgické části č. 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny se stanvuje za těcht pdmínek: a) Pvlení prvzu se vydává na dbu d b) V rámci prvzu bude prveden autrizvané měření emisí, a t d 3 měsíců d zahájení prvzu. c) Uvedení d prvzu bude krajskému úřadu a ČIŽP písemně hlášen 14 dní předem. d) Vypracvat hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle přílhy č. 5 části IV. vyhlášky č. 415/2012 Sb., a t za bdbí min. 6 měsíců d uvedení d prvzu. 17/21

18 e) Před uvedením technlgické části č. 213 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl Mechanické dílny d nemezenéh prvzu bude krajskému úřadu hlášena plánvaná změna v prvzu zařízení v suladu s 16 dst. 1 písm. b) zákna integrvané prevenci, a t nejpzději 3 měsíce před datem uknčení pvlenéh prvzu. Sučasně budu krajskému úřadu předlženy: - Prvzní řád aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk z hlediska chrany vzduší dplněný případné nvé skutečnsti vyplývající z prvzu, - prtkl z autrizvanéh měření emisí prvedených dle písm. b) bdu 4.7, - hmtnstní bilanci těkavých rganických látek dle písm. d) bdu 4.7, - vyhdncení pdmínek stanvených v písm. b) až e) bdu 4.7, - zprávu vyhdncení průběhu prvzu. 5. Další zvláštní pdmínky chrany zdraví člvěka a živtníh prstředí, které úřad shledá nezbytnými s hledem na místní pdmínky živtníh prstředí a technicku charakteristiku zařízení Nejsu stanveny. 6. Pdmínky pr hspdárné využívání survin a energie Nejsu stanveny 7. Opatření pr předcházení haváriím a mezvání jejich případných následků 7.1 Opatření pr předcházení haváriím z hlediska chrany vzduší budu řešena v suladu s vydanými prvzními řády, patření pr předcházení haváriím z hlediska chrany vd budu řešena v suladu se schváleným havarijním plánem. Dkumenty jsu vydány a schváleny v části III. kapitle A: výrkvé části integrvanéh pvlení. 7.2 Příslušní pracvníci budu s dkumenty vydanými a schválenými v části III. kapitle A: výrkvé části integrvanéh pvlení prkazatelně seznámeni, pravidelně pršklváni a dkumenty budu sučástí výbavy zařízení. O prvedených škleních prvést záznam d prvzní dkumentace. 8. Pstupy neb patření pr prvz týkající se situací dlišných d pdmínek běžnéh prvzu (například uvedení zařízení d prvzu, pruchy zařízení, krátkdbá přerušení prvzu zařízení), při kterých může vzniknut nebezpečí hržení živtníh prstředí neb zdraví člvěka V případě havárií a jakýchkliv dalších situací dlišných d pdmínek běžnéh prvzu bude pstupván v suladu s vydanými prvzními řády a schváleným havarijním plánem. 9. Způsb mnitrvání emisí a přensů, případně technických patření, včetně specifikace metdiky měření, včetně jeh frekvence, vedení záznamů mnitrvání O mnitrvání budu vedeny záznamy, které budu bsahvat datum a čas dběru vzrků a jmén pvěřené, ppřípadě autrizvané sby zajišťující dběr. Při zápisu budu dále zaznamenávány skutečnsti, které mhu výsledky měření vlivnit Ovzduší Mnitring k věření emisních limitů vyplývající z příslušných právních předpisů je stanven v části II. kapitle 1. bdu 1.1 výrkvé části rzhdnutí. 18/21

19 9.2 Vda Není stanven 10. Opatření k minimalizaci dálkvéh přemísťvání znečištění či znečištění překračujícíh hranice států a k zajištění vyské úrvně chrany živtníh prstředí jak celku Opatření nejsu ulžena. 11. Pstup vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení včetně pvinnsti předkládat úřadu údaje pžadvané k věření shdy s integrvaným pvlením Zpráva pstupu vyhdncvání plnění pdmínek integrvanéh pvlení bude za uplynulý kalendářní rk zasílána krajskému úřadu vždy k následujícíh rku. 12. Pžadavky k chraně živtníh prstředí vyplývající ze stanviska psuzení vlivů na živtní prstředí Nejsu stanveny. 13. Pdmínky uvedené ve vyjádření (stanvisku) příslušnéh rgánu chrany veřejnéh zdraví - Krajské hygienické stanice Mravskslezskéh kraje se sídlem v Ostravě (dále KHS ), č.j. HOK/OV-2285/213.5/06 ze dne Hlukvá situace ve venkvním chráněném prstru bude kntrlvána pravidelným měřením ve dvuletých intervalech na měřících místech stanvených v hlukvé studii. Zpráva výsledcích měření hluku bude na KHS pdána vždy d tří měsíců d prvedenéh měření. III. A: Tímt rzhdnutím se dle 13 dst. 6 zákna integrvané prevenci: 1) ukládá plnění: a) Prvzní řád pr uzel tepelnéh zpracvání výrbků válcvny kl a bručí, přidělen č /2013/I; b) Prvzníh řádu aplikace nátěrvých hmt s prjektvanu sptřebu rganických rzpuštědel d 0,6 t/rk, přidělen č /2014/I; c) Prvzníh řádu pr Tryskač kl Maxima OTECO, přidělen č /2015/I; d) Prvzníh řádu pr Tryskač kl ŠKODA, přidělen č /2015/II; e) Prvzníh řádu pr Tryskač náprav, přidělen č /2015/III; f) Prvzníh řádu pr Tunelvé pece, přidělen č /2015/IV; g) Prvzníh řádu pr Karuselvu pec, přidělen č /2015/V; 19/21

20 h) Prvzníh řádu pr Ohřívací krkvu pec a Žíhací krkvu pec č. 1 a č. 2., přidělen č /2015/VI; 2) schvaluje: a) Plán patření pr případ úniku látek závadných vdám, přidělen č /2015/VII. b) Bhumín BONATRANS GROUP základní zpráva k IPPC, přidělen č /2014/I, kteru vypracvala splečnst AZ GEO s.r.. s datem únr ) vydává: a) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje znečišťvání vzduší, a t pr: č. 022 Plynvu ktelnu č. 021 Dieselagregát typ C 330 č. 017 Plynvu ktelnu BTS č. 101 Karuselvu pec č. 105, 106 a 107 Tunelvé pece č. 1, 2, 3 č. 120 Vysktepltní hřívací pec A 1 č. 121, 122 Nízktepltní ppuštěcí pece C 1, C2 č. 102, 103 Žíhací krkvé pece č. 1, 2 č. 104 Ohřívací krkvá pec č. 111 Tryskač kl MAXIMA č. 112 Tryskač kl ŠKODA č. 113 Tryskač náprav b) Pvlení prvzu stacinárníh zdrje Aplikace nátěrvých hmt v technlgických částech: č. 209 Linka pvrchvých úprav dvjklí č. 214 Linka pvrchvých úprav vlných kl 1 KEH č. 215 Linka pvrchvých úprav vlných kl 2 KEH č. 216 Pracviště ručních pvrchvých úprav vlných kl KEH B: Krajský úřad pdle 44 dst. 2 zákna integrvané prevenci ruší následující pravmcná rzhdnutí neb jejich části: 1) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/5870/03/H ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 2) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/5350/04/Br ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 3) Rzhdnutí krajskéh úřadu č.j. ŽPZ/9799/04/Kd ze dne ve věci pvlení vydání prvzníh řádu dle 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 4) Rzhdnutí krajskéh úřadu ŽPZ/2203.2/04/RO ze dne , kterým byl vydán suhlas k nakládání s nebezpečnými dpady pdle 16 dst. 3 zákna č. 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů; 5) Rzhdnutí krajskéh úřadu čj. MSK 2526/2007 ze dne ve věci: a) vydání pvlení k uvedení velkéh spalvacíh stacinárníh zdrje znečišťvání vzduší d trvaléh prvzu pdle 17 dst. 1 písm. d) zákna chraně vzduší; b) schválení a vydání pvlení k prvzníh řádu pdle 11 dst. 2 a 17 dst. 2 písm. g) zákna chraně vzduší; 20/21

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

integrované povolení

integrované povolení PA Resins Ostrava s.r.. Výrba fenlických pryskyřic V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní

Více

integrované povolení

integrované povolení Rssignl Technlgy CZ, s.r.. Autmatické linky galvanickéh zinkvání Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

KLASIFIKACE ZDROJŮ. kód A B C

KLASIFIKACE ZDROJŮ. kód A B C Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší biplynvé stanice ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ WWW.KRAYZEL.CZ V sučasné dbě je v právní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubickéh kraje dbr živtníh prstředí a zemědělství Dpis ze dne: 22. 12. 2016 Spisvá značka: SpKrÚ 17/2017/OŽPZ Čísl jednací: KrÚ 10463/2017/OŽPZ/Ry Vyřizuje: Mgr. Tmáš Rybárik Telefn: 466

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...12 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...12 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rzdělvníku Liberec 7. května 2007 Spis: ORVZŽP 1078/2006 Č. j.: KULK 26669/2007 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckéh kraje, dbr rzvje venkva,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...11 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

201/ /1383, ,

201/ /1383, , Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší biplynvé stanice ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ WWW.KRAYZEL.CZ Zákn chraně vzduší byl

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Nabídka. produktů a služeb společnosti EnEng s.r.o. Kontakt: EnEng s.r.o.

Nabídka. produktů a služeb společnosti EnEng s.r.o. Kontakt: EnEng s.r.o. Nabídka prduktů a služeb splečnsti Leden 2009 Kntakt: Bratří Čapků 254, 261 01 Příbram http: mail: inf@eneng.cz tel.: +420 602 277 012, +420 602 491 751 OBSAH Energetický management Externí energetik str.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Povinnosti při odpojování od soustav CZT

Povinnosti při odpojování od soustav CZT Pvinnsti při dpjvání d sustav CZT Při úvahách dpjení d tepláren a zřízení vlastní ktelny se běžně uvádějí a prvnávají eknmické náklady na paliv a sptřebu elektrické energie. Zapmíná se na náklady při zřizvání

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod.

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 Zápis ze setkání

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více