Inventarizační průzkum vegetace na území PP Zásada pod školou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizační průzkum vegetace na území PP Zásada pod školou"

Transkript

1 Inventarizační průzkum vegetace na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016

2 2

3 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství U Jezu 642/2a Liberec Zpracovatelka: Mgr. Alice Háková Studenec Studenec osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění IČ: Tel.: V Olomouci dne

4 OBSAH 1. Úvod a cíle průzkumu Metodika Popis zájmového území Výsledky mapování vegetace Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a návrh opatření pro podporu jejich populací Návrh péče o travní porosty Shrnutí a závěry Použitá literatura Příloha 1 Seznam zjištěných cévnatých druhů rostlin na území PP Zásada pod školou Příloha 2 Fotografická příloha 4

5 1. Úvod a cíle průzkumu Předložená zpráva shrnuje výsledky inventarizačního průzkumu vegetace na území přírodní památky Zásada pod školou. Terénní práce probíhaly od května do srpna Cíle průzkumu: Průzkum vegetace na území PP Zásada pod školou s vymezením dílčích ploch pro potřeby zpracování plánu péče. Monitoring výskytu zvláště chráněných druhů rostlin na území PP Zásada pod školou. Srovnání výsledků s údaji v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP AOPK ČR). Doporučení vhodných opatření k zachování a zlepšení stavu vegetace, včetně podpory stavu populací zvláště chráněných druhů rostlin. 2. Metodika Metodický přístup k terénnímu průzkumu vegetace vycházel z metodiky inventarizačních průzkumů AOPK ČR (Janáčková et Štorkánová 2005). Při terénních šetřeních byla lokalita v průběhu období od května do srpna navštívena 4x. Při průzkumu bylo procházeno celé území PP. Důraz byl kladen na zachovalá přírodní stanoviště a biotopy zvláště chráněných druhů rostlin. Území bylo pro potřeby průzkumu a přípravy plánu péče rozděleno do jednotlivých dílčích ploch. Dílčí plochy byly vymezeny dle terénních hranic a stavu vegetace. Na základě stavu vegetace byl navržen vhodný způsob péče pro zachování, případně zlepšení stavu travních porostů a populací zvláště chráněných druhů rostlin. 3. Popis zájmového území Přírodní památka Zásada pod školou je vymezena v nivě bezejmenného přítoku Plchovského potoka, na okraji zastavěného území obce Zásada. Severní hranice území se nachází přibližně 100 m jižně od budovy základní školy. Niva vodního toku se nachází v úžlabině mezi intenzivně obhospodařovanými poli v nadmořské výšce cca m n. m. Území je volně přístupné, na jeho severním okraji vede cesta a na jižní hranici vede trasa naučné stezky K mokřadu Zásada. Na území PP Zásada pod školou se vyskytují mokřadní typy vegetace. Území je rozčleněno do dvou částí, mezi kterými je pás dřevinné vegetace. Ze severní a jižní strany je území PP ohraničeno cestami, na východní a západní straně se v horní části nacházejí pole. Na dolní část na východě navazuje vzrostlý pás lesa, na západě pole. Z travních biotopů v území nalezneme ovsíkové louky sv. Arrhenatherion, porosty vlhkomilné vegetace sv. Scirpetum, Filipendulion a Caricion rostratae. Přítomny jsou také náletové porosty mokřadních olšin a vrbin. 5

6 Obrázek 1: Vymezení zájmového území. Obrázek 2: Charakter horní části PP Zásada pod školou. 6

7 4. Výsledky mapování vegetace Pro potřeby přípravy plánu péče bylo území PP Zásada pod školou rozděleno dle charakteru vegetace do jednotlivých dílčích ploch. Jejich umístění v území je patrné z následujícího obrázku. Obrázek 3: Výskyt jednotlivých typů vegetace v rámci PP Zásada pod školou. Charakteristika jednotlivých typů vegetace: 1. Degradované travní porosty sv. Arrhenatherion a sv. Alopecurion Travní porosty se nacházejí v horní a dolní části severozápadní poloviny území PP. Terén je mírně svažitý, polohy jsou sušší. V porostech dominuje psárka luční, v sušších místech ovsík vyvýšený. Z dalších druhů hojně srha laločnatá, svízel bílý, vikev plotní, přeslička lesní, v některých místech silná ruderalizace s kopřivou dvoudomou, svízelem přítulou a starčkem vejčitým. Při okrajích plochy podél hranice PP byla provedena výsadba stromů a keřů. Ve výsadbách se uplatňuje jeřáb ptačí, javor klen, bříza bělokorá, třešeň ptačí, kalina obecná, buk lesní a ovocné dřeviny (třešeň, hrušeň, jabloň, slivoň). 2. Porosty sv. Scirpetum Porosty nalezneme v severní části území PP v prameništi vodní stružky a dále ve střední části PP. Jedná se o podmáčené porosty s dominancí skřípiny lesní, dále zde roste tužebník jilmový, přeslička lesní, pryskyřník prudký, šťovík kyselý, orsej jarní, sasanka hajní, ptačinec mokřadní, děhel lesní, vrbovka bahenní, svízel bahenní a vrbina obecná. V horní části 7

8 porosty v sušších místech zarůstají třtinou křovištní, kopřivou dvoudomou a svízelem přítulou, hojný je i pcháč rolní. V centrální části PP dominuje v porostech skřípina lesní, ostřice zobánkatá, psárka luční, rdesno hadí kořen, přeslička poříční, při okrajích do porostů proniká psárka luční. 3. Slatiniště sv. Caricion fuscae Jedná se o fragment slatiniště v místech s vysokou hladinou podzemní vody. V porostu dominují mechy, dále hojně suchopýr úzkolistý, ostřice ježatá, pryskyřník plamének apřeslička poříční. Při okrajích škarda bahenní, šťovík kyselý, pcháč bahenní, skřípina lesní. 4. Porosty orobince širolistého sv. Typhetum latifoliaea Silně podmáčené porosty orobince širolisté s hojným výskytem třtiny šedavé. V porostu doložen výskyt vachty trojlisté. Dále se zde vyskytuje skřípina lesní, tužebník jilmový, ostřice zobánkatá, řeřišnice hořká, blatouch bahenní a na volné hladině okřehek menší. 5. Travní porosty sv. Caricion rostratae Degradované porosty s dominancí třtiny šedavé, orobince širolistého a ostřice zobánkaté. Hojně také skřípina lesní. Z okrajů do porostů invaduje psárka luční. 6. Lokální výskyt sv. Calletum palustris Menší plocha s ojedinělým výskytem ďáblíku bahenního, jehož populace se rozrůstá do sousedícího porostu orobince širolistého. Jedná se o plochu s vysokou hladinou podzemní vody, populace se nachází převážně pod větvemi vrby šedé. 7. Dřevinné porosty sv. Alnenion glutinoso-incanae Jedná se o fragmenty mokřadní olšiny s olší lepkavou a olší šedou, které se vyskytují v blízkosti pramenné stružky protékající PP Zásada pod školou. Kromě olší zde roste smrk ztepilý, javor klen a jeřáb ptačí. V podrostu pak hojně tužebník jilmový, řeřišnice hořká, pryskyřník prudký, přeslička lesní, skřípina lesní, škarda bahenní, sasanka hajní, pcháč zelinný, pomněnka bahenní, blatouch bahenní a papratka samičí. 8. Porosty náletových dřevin Porosty náletových dřevin se nacházejí na svazích nad nivou pramenné stružky v dolní části PP. Jedná se o vzrostlý nálet topolu osiky. V podrostu dominuje hasivka orličí a místy nálet smrku ztepilého. Plocha zarůstá ostružiníkem křovitým a maliníkem. Náletové dřeviny najdeme i na západním okraji jižní části PP, kde na prudkém svahu dominuje nálet olší, ořešáku královského, javoru mléče a bezu černého. 9. Travní porosty sv. Filipendulion Porosty se nacházejí v nivě pramenné stružky v závěru jižní části PP. Dominantními druhy jsou tužebník jilmový a skřípina lesní, nálet javoru mléče. Místy je patrná silná ruderalizace kopřivou dvoudomou a pcháčem rolním. 8

9 10. Monocenóza hasivky orličí Plocha se nachází na okraji nivy pramenné stružky v blízkosti lesního porostu u nezpevněné cesty. Kromě hasivky se zde roztroušeně vyskytuje sasanka hajní, medyněk měkký, pcháč zelinný pcháč rolní, psárka luční a třezalka skvrnitá. Na okraji rostou smrky ztepilé a nálet krušiny olšové. 5. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a návrh opatření pro podporu jejich populací Na území PP Zásada pod školou se vyskytují tři druhy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin - vachta trojlistá, ďáblík bahenní a bledule jarní. Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata): Dvě pozvolna expandující populace (nejspíše jde o několik velkých polykormonů), které rostou ve zvodnělých depresích v porostu orobince širolistého a třtiny šedavé. Obrázek 4: Stav populace vachty trojlisté v místech realizace tůní v roce 2014, květen Pro podporu její populace je nutné kosit orobinec, narušovat drn a popřípadě vytvářet mělké tůně. Kosení je možné provádět tak, aby při něm nebyla pokosena při povrchu rostoucí vachta. 9

10 Obrázek 5: Výskyt ďáblíku bahenního v širším okolí lokality dle údajů v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016). Ďáblík bahenní (Calla palustris): Vyskytuje se na ploše cca 70 m 2, populace je vitální v rámci asociace Calletum palustris. Okraj výskytu druhu se nachází v zástinu vrby a expanduje do okolních porostů třtiny šedavé a orobince širolistého. Pro podporu populace ďáblíku je nutné zachovat stávající režim v místě jeho výskytu Důležité je sycení substrátu vodou. Vhodné je omezovat konkurenčně silnější orobinec, je možné jej kosit, vytrhávat, nebo narušovat drn, jako v případě vachty trojlisté. Obrázek 6: Výskyt ďáblíku bahenního v širším okolí lokality dle údajů v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016). 10

11 Obrázek 7: Stav okraje populace ďáblíku bahenního v PP Zásada pod školou, květen Bledule jarní (Leucojum vernum): V rámci území bylo při terénních šetřeních nalezeno do 300 ks trsů bledule jarní. Druh se vyskytuje podél pramenné stružky od úrovně výskytu vachty trojlisté nad hrází, dále v podrostu mokřadních vrbin a mokřadní olšiny. Pro podporu populace bledule jarní není nutné přijmout žádná speciální opatření. Narušování jejího biotopu prasaty divokými je v míře, které nemá významný vliv na stav její populace v PP. Obrázek 8: Výskyt bledule jarní v širším okolí lokality dle údajů v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2016). 11

12 Obrázek 9: Charakter biotopu mokřadní olšiny s hojným výskytem bledule jarní, květen Obrázek 10: Mapa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin v území PP Zásada pod školou. 12

13 6. Návrh péče o travní porosty V současné době je na území PP prováděno kosení travních porostů, dále byla provedena výsadba dřevinného pásu podél hranice PP a realizovány mělké tůně v centrální části PP. Většina travních porostů je na území PP Zásada pod školou kosena v srpnu září. Okraje území, kde se nacházejí mladé výsadby listnatých stromů a keřů, byly do letošního roku mulčovány pokosenou hmotou, tudíž nekoseny. V roce 2016 byla většina pokosené hmoty z území odstraněna, seč proběhla opět jednorázově. Jednorázová seč v pozdním termínu podporuje výskyt konkurenčně silných druhů jako je třtina šedavá, orobinec širolistý i ostřice zobánkatá. V souladu s předkládaným plánem péče, navrhujeme kosit travní porosty dvoufázově v červnu a září. Kosení bude probíhat mozaikovitě, kdy při každé seči budou ponechávány pásy vegetace nepokosené do termínu příští seče. Vhodné je i přepásání travních porostů skotem. Samozřejmě mimo silně podmáčené plochy a plochy bez výskytu zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin. Vhodné jsou plochy s vyšším zastoupením ruderálních druhů v horní části PP a při jejím jižním okraji. Přepásání je vhodné plánovat např. 1 x 3 roky, záleží na velikosti pasené plochy a počtu dobytčích jednotek (Háková, Klaudisová, Sádlo 2004). K eliminaci zlatobýlu obrovského a hasivky orličí je vhodné kromě častější seče, použít aplikaci herbicidu na list. Opatření je nutné dle reakce rostlin opakovat. 7. Shrnutí a závěry V rámci předkládaného inventarizačního průzkumu cévnatých rostlin bylo na území PP Zásada pod školou celkem zjištěno 166 druhů. V území se vyskytují stabilní populace tří zvláště chráněných druhů, vachty trojlisté, ďáblíku bahenního a bledule jarní. V kapitolách 5 a 6 jsou navržena vhodná opatření ke zvýšení početnosti populací ohrožených druhů rostlin a zvýšení kvality travních porostů. 8. Použitá literatura Grulich V. (2012): Červený a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. 3 vydání. Preslia 84. Háková A., Klaudisová A., Sádlo J., [eds.] (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura PLANETA XII, 3/2004 druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha. Chytrý J. et al. (2010): Katalog biotopů ČR druhé vydání. AOPK ČR. Praha. Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. AOPK ČR. Praha. Šturma J. (2011): Plán péče o PP Zásada pod školou pro období Doplněné znění. Depon. in Krajský úřad Libereckého kraje. Véle A. (2006): Plán péče o PP Zásada pod školou pro období Depon. in Krajský úřad Libereckého kraje. Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Další zdroje: Nálezová databáze ochrany přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016 Mapový server AOPK ČR ( 14

15 Příloha 1: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin Odborné jméno Český název Ohrožení Acer platanoides javor mléč Acer pseudoplatanus javor klen Aegopodium podagraria bršlice kozí noha Agrostis canina Agrostis capillaris Achillea millefolium Ajuga reptans Alchemilla sp. Alliaria petiolata Alnus glutinosa Alnus incana Alopecurus pratensis Anagallis arvensis Anemone nemorosa Angelica sylvestris Anthemis arvensis Anthoxanthum odoratum psineček psí psineček obecný řebříček obecný zběhovec plazivý kontryhel česnáček lékařský olše lepkavá olše šedá psárka luční drchnička rolní sasanka hajní děhel lesní rmen rolní tomka vonná Anthriscus sylvestris Arrhenatherum elatius kerblík lesní ovsík vyvýšený Artemisia vulgaris Athyrium filix-femina Avenella flexulosa Betula pendula Bistorta major Calamagrostis canescens pelyněk černobýl papratka samičí metlička křivolaká bříza bělokorá rdesno hadí kořen třtina šedavá Calamagrostis epigejos třtina křovištní Calla palustris ďáblík bahenní O, C4a Caltha palustris blatouch bahenní Campanula patula zvonek rozkladitý Cardamine amara řeřišnice hořká Carex canescens ostřice šedavá Carex echinata ostřice ježatá Carex nigra ostřice obecná Carex rostrata ostřice zobánkatá Carex vesicaria ostřice puchýřkatá Centaurea jacea chrpa luční Cirsium arvense pcháč rolní Cirsium oleraceum pcháč zelinný Cirsium palustre pcháč bahenní Clinopodium vulgare marulka klinopád 15

16 Cornus sanguinea Corylus avellana Crepis paludosa Dactylis glomerata Deschampsia caespitosa svída krvavá líska obecná škarda bahenní srha laločnatá metlice trsnatá Dryopteris carthusiana kapraď osténkatá Dryopteris dilatata kapraď rozložená Dryopteris filix-mas kapraď samec Elytrigia repens pýr plazivý Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá Epilobium obsucrum vrbovka tmavá Epilobium palustre vrbovka bahenní C4a Epilobium sp. vrbovka Epilobium tetrapterum vrbovka čtyřhranná Equisetum arvense Equisetum fluviatile Equisetum palustre Equisetum sylvatucum Eriophorum angustifolium přeslička rolní přeslička poříční přeslička bahenní přeslička lesní suchopýr úzkolistý Fagus sylvatica Festuca rubra Ficaria verna Filipendula ulmaria Fragaria vesca Frangula alnus Gagea lutea Galeobdolon luteum Galeopsis tetrahit Galium album Galium aparine Galium palustre Geranium pratense Glechoma hederacea Glyceria fluitans Heracleum sphondylium buk lesní kostřava červená orsej jarní tužebník jilmový jahodník obecný krušina olšová křivatec žlutý pitulník žlutý konopice polní svízel bílý svízel přítula svízel bahenní kakost luční popenec obecný zblochan vzplývavý bolševník obecný Holcus mollis Hypericum maculatum Hypericum perforatum Chaerophyllum aromaticum medyněk měkký třezalka skvrnitá třezalka tečkovaná krabilice zápašná Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá 16

17 Impatiens parviflora netýkavka malokvětá Juglans regia ořešák královský Juncus effusus sítina rozkladitá Knautia arvensis chrastavec rolní Lamium album hluchavka bílá Lamium purpureum hluchavka nachová Lathyrus pratensis hrachor luční Lemna minor okřehek menší Leucanthemum vulgare kopretina bílá Leucojum vernum bledule jarní O Linaria vulgaris lnice květel Lolium perenne jílek vytrvalý Lotus uliginosus štírovník bažinný Luzula campestris bika ladní Lycopus europaeus karbinec evropský Lychnis flos-cuculi kohoutek luční Lysimachia nemorum vrbina hajní Lysimachia nummularia vrbina penízková Lysimachia vulgaris vrbina obecná Maianthemum bifolium pstroček dvoulistý Malus sylvestris jabloň lesní Melampyrum sylvaticum černýš lesní Mentha arvensis máta rolní Menyanthes trifoliata vachta trojlistá O, C4a Myosotis nemoroza pomněnka hajní Myosotis palustris pomněnka bahenní Oxalis fontana šťavel evropský Papaver rhoeas mák vlčí Phleum pratense bojínek luční Picea abies smrk ztepilý Plantago lanceolata jitrocel kopinatý Plantago major jitrocel větší Poa annua lipnice roční Poa palustris lipnice bahenní Poa trivialis lipnice obecná Polygonatum verticillatum kokořík přeslenitý Populus tremula topol osika Potentilla erecta mochna nátržník Prunus avium třešeň ptačí Prunus insititia slivoň obecná Pteridium aquilinum hasivka orličí Pyrus communis hrušeň obecná Ranunculus acris pryskyřník prudký Ranunculus flamula pryskyřník plamének Ranunculus repens pryskyřník plazivý Rubus caesius ostružiník ježiník 17

18 Rubus idaeus ostružiník maliník Rubus sp. ostružiník Rumex acetosa šťovík kyselý Rumex obtusifolius šťovík tupolistý Salix caprea vrba jíva Salix cinerea vrba popelavá Salix fragilis vrba křehká Sambucus nigra bez černý Sambucus racemosa bez hroznatý Sanguisorba officinalis krvavec toten Scirpus sylvaticus skřípina lesní Senecio ovatus starček vejčitý Solidago gigantea zlatobýl obrovský Sorbus aucuparia jeřáb ptačí Stellaria alsinae ptačinec mokřadní Stellaria graminea ptačinec trávovitý Swida sanguinea svída krvavá Symphytum officinale kostival lékařský Tanacetum vulgare vratič obecný Taraxacum sec. Ruderalia pampeliška lékařská Tilia cordata lípa srdčitá Tragopogon pratensis kozí brada luční Trifolium pratense jetel luční Trifolium repens jetel plazivý Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný Typha latifolia orobinec širolistý Urtica dioica kopřiva dvoudomá Vaccinium myrtillus brusnice borůvka Veratrum album lobelianm kýchavice bílá Lobelova C4a Veronica beccabunga rozrazil potoční Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek Veronica officinalis rozrazil lékařský Viburnum opulus kalina obecná Vicia cracca vikev ptačí Vicia sepium vikev plotní Viola arvensis violka rolní Viola palustris violka bahenní Viola reichenbachiana violka lesní Poznámka: Stupeň ohrožení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění O ohrožený druh Kategorie ohrožení dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich et al. 2012) C4a druh vyžadující další pozornost. 18

19 Příloha 2 Fotografická příloha Obrázek 11: Vegetace sv. Scirpetum (plocha 2) s navazujícím slatiništěm (plocha 3). Obrázek 12: Zlatobýl obrovský se vyskytuje ohraničeně v rámci plochy 2 a 4. Obrázek 13: Centrální část PP, na okrajích ruderalizované porosty sv. Arrhenatherion (plocha 1) přecházející do sv. Scirpetum s dominantní skřípinou lesní a třtinou šedavou (plocha 17), na které navazují v nejvíce zamokřených depresích orobincové porosty (plocha 10). 19

20 Obrázek 14: Okraj mokřadní olšiny (plocha 11) s prameništi, kde se nachází kaliště prasat divokých, a hojně zde roste bledule jarní. Obrázek 15: Dolní část PP s monocenózou hasivky orličí (plocha 15) a vzrostlými osikami (plocha 12). Obrázek 16: Orobincové porosty jsou biotopem populace vachty trojlisté (plocha 5). 20

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (11) MOKŘADNÍ OLŠINY (OL)

Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (11) MOKŘADNÍ OLŠINY (OL) Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (11) MOKŘADNÍ OLŠINY (OL) Skladba synuzie Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních jednotek

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Botanický průzkum stanovišť podél cest

Botanický průzkum stanovišť podél cest Botanický průzkum stanovišť podél cest Přírodní škola, Praha 2001 Úvod: Cesty jsou uţ po staletí fenoménem naší krajiny. Vytváří souvislé pásy v zásadě stejných ekologických podmínek a není proto nikterak

Více

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík Biologický komentář k návrhovým plochám ÚP Provodov Šonov Jan Losík srpen 2014 Zadavatel: EMPLA AG, spol. s. r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D. Schweitzerova

Více

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Plán péče o PP Sochorov

Plán péče o PP Sochorov Mgr. Jiří Juřička, Štoky 406, 582 53 Štoky Juricka.J@seznam.cz, tel. 724 054 609 Plán péče o PP Sochorov na období 2012 2022 Návrh na vyhlášení 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní identifikační

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Rostliny v Hrádníkách

Rostliny v Hrádníkách Rostliny v Hrádníkách Vypracovaly : Zábelková Daniela Nováková Anna Co roste v Hrádníkách? BYLINY Pampeliška lékařská Mařinka vonná Pryskyřník prudký Česnáček lékařský Kopřiva dvoudomá Konvalinka vonná

Více

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Aegopodium podagraria Agrostis stolonifera Achillea millefolium Ajuga reptans Alchemilla vulgaris Alliaria petiolata Alopecurus pratensis Anemone nemorosa Anemone

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.

Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j. Aktualizované posouzení vlivu koncepce Územní plán Horní Branná na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zpracoval: RNDr.

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA OSTRÁŽNÉ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Na Ostrážné Předměty

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (10) LUŽNÍ LESY (L) Skladba synuzie Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních jednotek

Více

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky

Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky Plán péče o přírodní památku Údolí Javorky na období 2012-2021 Zpracoval: Mgr. Michal Gerža Sedloňov 133, 517 91 Deštné v Orlických horách e-mail: gerzamichal@centrum.cz, tel. 776 829 741 1 1. Základní

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ

PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ Lokalita: PP Skalsko Datum: 10.6.2016 Počasí: zataženo s deštěm, teplota 20 C Druh průzkumu: botanický Šetření provedl: Milan Kotilínek Ondřej Kotilínek Vykonané činnosti:

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM REGISTROVANÉHO VKP SADY U JAKUBOVA

BOTANICKÝ PRŮZKUM REGISTROVANÉHO VKP SADY U JAKUBOVA BOTANICKÝ PRŮZKUM REGISTROVANÉHO VKP SADY U JAKUBOVA Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra

Více

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u

Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ. D o p l n ě n í n á v r h u Dokumentace SEA - doplnění (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) ( ČÁST A - VURÚ) * ÚZEMNÍ PLÁN KTOVÁ D o p l n ě n í n á v r h u Objednatel: Obecní úřad Ktová Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Více

Botanický průzkum Rančířovského Okrouhlíku 2016

Botanický průzkum Rančířovského Okrouhlíku 2016 Mokřady - ochrana a management z.s. Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Botanický průzkum Rančířovského Okrouhlíku 2016 Závěrečná zpráva projektu č. 131614 Foto: Jaromír Maštera

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

PROJEKT "ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU" JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA

PROJEKT ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA PROJEKT "ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONEC NAD NISOU" JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Obsah ÚVOD...3 ČÁST A VYHODNOCENÍ

Více

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae

Bučiny a doubravy. Třída: Querco-Fagetea. Řád: Fagetalia sylvaticae. Řád: Quercetalia pubescenti-petraeae Bučiny a doubravy Třída: Querco-Fagetea společenstva xerofilních až hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin Řád: Fagetalia sylvaticae mezofilní až hygrofilní opadavé lesy mírné zóny Evropy Řád:

Více

Lesnická fytocenologie a typologie. HS 27 oglejená a chudá stanoviště nižších a středních poloh. HS 47 oglejená stanoviště středních poloh

Lesnická fytocenologie a typologie. HS 27 oglejená a chudá stanoviště nižších a středních poloh. HS 47 oglejená stanoviště středních poloh Lesnická fytocenologie a typologie HS 27 oglejená a chudá stanoviště nižších a středních poloh HS 47 oglejená stanoviště středních poloh HS 39b podmáčená chudá stanoviště HS 59b podmáčená stanoviště vyšších

Více

PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ

PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ PŘÍLOHA III: SOUPIS DRUHŮ 1. SOUPIS DRUHŮ V BIOKORIDORU KUNÍ HORA TRAVIČNÁ * nově nalezený druh oproti roku 2000 Synuzie dřevin Acer campestre javor babyka Acer pseudoplatanus javor klen Carpinus betulus

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů (14) PODMÁČENÉ SMRČINY (SMpal) Skladba synuzie dřevin Skladba synuzie podrostu Vazba na abiotické prostředí Přehled skupin typů geobiocénů Přehled stanovištních

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Dokumentace vybraných mokřadů na Jindřichohradecku A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar Mokřad s olšinou se nachází nad levým břehem Hamerského potoka v jeho zamokřené nivě nad ústím Hamerského

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Lesnická fytocenologie a typologie HS 19 lužní stanoviště Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 19a 1U1 topolové luhy 1U2 vrbo-topolové

Více

Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel

Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel Biologický průzkum Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel Jan Losík červenec 2011 Název akce: Rekonstrukce a přístavba hotelu Budovatel Zadavatel: EMPLA AG, spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Plán péče o PP U Čtvrtečkova mlýna na období Plán péče o přírodní památku U ČTVRTEČKOVA MLÝNA. na období

Plán péče o PP U Čtvrtečkova mlýna na období Plán péče o přírodní památku U ČTVRTEČKOVA MLÝNA. na období Plán péče o přírodní památku U ČTVRTEČKOVA MLÝNA na období 2017-2026 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1513 kategorie ochrany: přírodní památka

Více

Přírodovědný průzkum

Přírodovědný průzkum Odborný znalecký posudek č. 110 Z OBORU OCHRANA PŘÍRODY EKOLOGICKÁ RIZIKA A ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Přírodovědný průzkum 8.8.2017 Mgr. Luboš Motl Zpracovatel průzkumu: Mgr. Luboš Motl Soudní znalec

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU RAŠELINIŠTĚ KYSELOV Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní památka Rašeliniště Kyselov Pro období: 2015

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba)

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité stulík žlutý (Nuphar lutea) čeleď: šácholánovité šácholán (Magnolia) čeleď: pryskyřníkovité pryskyřník prudký (Ranunculus acris) čeleď:

Více

CZ.1.07/2.2.00/

CZ.1.07/2.2.00/ Lesnická fytocenologie a typologie HS 77b oglejená stanoviště horských poloh HS 79 podmáčená stanoviště horských poloh HS 39 podmáčená chudá stanoviště Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Obora Hvězda CZ0113001 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Obora Hvězda CZ0113001 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Obora Hvězda Kód lokality: CZ0113001 Kód lokality

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Ochranářský plán péče lokality Orchidejová louka (vytvořeno v rámci projektu OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ -

Ochranářský plán péče lokality Orchidejová louka (vytvořeno v rámci projektu OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ - Ochranářský plán péče lokality Orchidejová louka (vytvořeno v rámci projektu OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ - PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ ) 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Název

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ součást projektu BG FTA EČ 008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka září 2009 1. Základní údaje: Objednatel A.R.C.,

Více

Plán péče o přírodní památku Studánky u Cerhovic

Plán péče o přírodní památku Studánky u Cerhovic o přírodní památku Studánky u Cerhovic na období 2016-2025 Petr Karlík listopad 2015-1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a

Více

Návrh ÚP Dolní Morava

Návrh ÚP Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Návrh ÚP Dolní Morava Alice Háková, Jan Losík listopad 2013 Objednatel:

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

REKREAČNÍ AREÁL KOSTELEC U STŘÍBRA STUDIE PROSINEC 2015

REKREAČNÍ AREÁL KOSTELEC U STŘÍBRA STUDIE PROSINEC 2015 REKREAČNÍ AREÁL KOSTELEC U STŘÍBRA STUDIE PROSINEC 2015 OBSAH: 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce: REKREAČNÍ AREÁL KOSTELEC U STŘÍBRA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. SEZNAM VSTUPNÍCH

Více

Biologické hodnocení

Biologické hodnocení Biologické hodnocení k záměru stavby rybníků na pozemcích p. č. 181/6, 181/8, 254/1, 254/3, 254/4, 272/2 v k. ú. Metánov srpen 2007 červen 2008 Zpracovatel: Mgr. Ester Ekrtová 1, 2 Spolupracoval: Mgr.

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

SLALOMOVÉ KÁRY AREÁL NAD NÁDRAŽÍM, ŽELEZNÁ RUDA. Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

SLALOMOVÉ KÁRY AREÁL NAD NÁDRAŽÍM, ŽELEZNÁ RUDA. Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti SLALOMOVÉ KÁRY AREÁL NAD NÁDRAŽÍM, ŽELEZNÁ RUDA Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti červenec 200 Předmět hodnocení: Zadavatel: Zpracovatelka: Kontakt: Spolupráce: Slalomové káry

Více

U H L Í Ř S K Ý V R C H

U H L Í Ř S K Ý V R C H PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2009-2018 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU U H L Í Ř S K Ý V R C H Ing. Jiří Wimmer České Budějovice 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Ochranářský plán Řísnice ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ochranářský plán Řísnice ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Ochranářský plán Řísnice 2016-2025 ZO ČSOP Vlašim - Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Ochrana našich nejohroženějších

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 200) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 0 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

Oddělení Mechorosty: 1. třída Játrovky: Porostnice mnohotvárná

Oddělení Mechorosty: 1. třída Játrovky: Porostnice mnohotvárná Oddělení Mechorosty: 1. třída Játrovky: Porostnice mnohotvárná Oddělení Mechorosty: 2. třída Mechy: Rašeliník Oddělení Mechorosty: 2. třída Mechy: Ploník ztenčený Oddělení Mechorosty: 2. třída Mechy: Měřík

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČO 70956502 e-mail: csop.jihlava@email.cz, tel.: 724 047 084 http://csop-jihlava.euweb.cz U Borovinky 2007 2010 Zpráva

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková červen 2013 2

Více

Plevele a ekologické zemědělství

Plevele a ekologické zemědělství Plevele a ekologické zemědělství Druhová diverzita plevelů Vyšší druhová diverzita plevelů v EZ Zamezuje dominanci nebezpečný druh Rozšíření méně škodlivých druhů plevelů Umožňuje lepší regulaci plevelů

Více

Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice

Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice Ověření výskytu upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) na lokalitě Šlapsy v k.ú. Uherčice Mgr. Ester Ekrtová & Mgr. Libor Ekrt 2009 katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK

Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK Návrh na vyhlášení přírodní památky HORNOHRADSKÝ POTOK Název zvláště chráněného území Přírodní památka Hornohradský potok Předmět ochrany a jeho popis Lokalita Hornohradský potok je součástí evropsky významné

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012

Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012 Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČ 70956502 http://csop-jihlava.euweb.cz Monitoring ptáků a biotopů rybníka Dolní Bradlo 2012 Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Část 1 Botanické průzkumy 1. Etapa Dílčí zpráva o realizaci jednotlivých

Více

PŘÍRODNÍ REZERVACI PRAVĚTÍNSKÁ LADA

PŘÍRODNÍ REZERVACI PRAVĚTÍNSKÁ LADA PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI PRAVĚTÍNSKÁ LADA PRO PRO OBDOBÍ 2016 2025 SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 2016 0 1. Základní údaje o zvláště chráněné území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo:

Více

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 143 150 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 Vsetín-Jasenice, luční prameniště se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), foto: J. Tkáčiková,

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více