Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost"

Transkript

1 Výukový materiál zpracovaný v rámci operaního programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost Registraní íslo: CZ.1.07/ / Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Sada: 8 B íslo: VY_32_INOVACE_MOV_3ROC_06 1

2 Podvozek kola, pneumatiky edmt: Roník: Nauka o konstrukci a údržb 3. roník Klíová slova: podvozek, ráfek, pneumatika, desén, index nosnosti tlak vzduchu, náhradní kolo. Anotace: Seznámit studenty s kontrolou a údržbou kol a pneumatik automobilu. Jméno autora: Peter Butkovi Adresa školy: Stední škola zemlská, Osmek 47, Perov 2

3 Kola automobilu Kola penášejí celkovou hmotnost automobilu a toivý moment motoru na vozovku. Penášejí síly hnací, brzdící, ídicí a síly smrové. Každé kolo se skládá z diskového kola s ráfkem a z pneumatiky. Požadavky kol: - utlumit menší vibrace penášené z nerovné vozovky na automobil - nepenášet na jízdu vozidla obvodové kmitání nebo nestabilitu jízdních vlastností - malé nároky na údržbu a ošetování Disková kola: Podle tvaru profilu a potu díl rozdlují se disková kola automobilu na: - jednodílná prohloubená ( osobní automobil ) - trojdílná plocha a trojdílná s kuželovou dosedací plochou ( nákladní automobil ) 3

4 Nárt - ráfky kola Ráfky jsou nejastji ocelové ale i z hliníkových slitin, které mají výhodu nižší hmotnosti. 1 - jednodílný prohloubený ráfek; 2 - trojdílný plochý ráfek; 3 - trojdílný ráfek s kuželovou dosedací plochou; b - šíka ráfku; D - prr ráfku (dosedací plochy patky pneumatiky); p - prohloubení ráfku; d - dosedací plocha pro patku pneumatiky; r - raménko ráfku 4

5 Pneumatiky rozdlujeme podle vytvoení kordových vláken, a to na pneumatiky - konvenní (diagonální), a již bžné, nebo novji nízkoprofilové (liší se pomrem radiálního rozmru profilu plášti k jeho šíce); - radiální (novjší provedení) Oba druhy mžou být v provedení bezdušové a s duší. Požadavky: - adhezní vlastnosti nezávislé na stavu vozovky (asfalt, beton, sucho, mokro; snhové a ledové podmínky nutno zahrnout do speciálních požadavk). eší se vhodnou pryžovou smsí a vzorkem bhounu; - pedptí v patkové ásti, aby bylo možno nasadit pneumatiku na ráfek bez poškození, a zárove aby nenastal jejich prokluz na ráfku pi Intenzívním brzdní: - dokonalá tsnost nejen za klidu, ale pedevším za provozu pln zatíženého automobilu (zvláštní pozornost zasluhuje ventilek); - bezpenost proti prrazu ve smru radiálním i boním; - pravidelné opotebování po obvod i v osových rovinách; - minimální deformace pi délestojícím pln zatíženém vozidle; - po delší provozní dob, zvlášt u velkých pneumatik, možnost sejmutí z ráfku bez poškození patek (vtší úhel dosedací plochy patek - až 12 úhl.; natení patek ped montáží speciálním ípravkem k zamezení difúze síly do ocele ráfku); - vysoká životnost spojená s možností odborné obnovy bhounu; - možnost oprav pi místním poškození (studená vulkanizace). 5

6 Nosným jádrem plášt je kordová vložka 2 (vlákna jsou bu textilní, nebo z umlé hmoty - ze stabilizovaného nylonu, popípad ocelová), která se skládá z nkolika vrstev. Kordová vlákna svírají (pi pohledu na n) v radiálním smru s rovinou symetrie pneumatiky uritý úhel, který je dán užitím pneumatiky. V jednotlivých kordových vrstvách jsou vlákna vzájemn ekížena. Kordová vložka prochází celým profilem plášt; v patkách je uchycena ocelovým lankem 4. V patce je bu jedno (osobní automobily), nebo i více lan (nákladní automobily). Lanko zabezpeuje nemnnost prru patky, kterou pláš dosedá do ráfku kola. U pláš pro nákladní automobily je mezi kordovou vložkou a bhounem nárazníkový kord. Na vnjším prru plášt je bhoun 1 (koruna) se vzorkem.vnjší bok plášt tvoí ochranná pryžová vrstva 3. U bezdušového plášt (detail A, E) tvoí vnitní povrch speciální pryž pecházející pes patky a zajišující jeho snost 5.Ventilek 7 k huštní je zasazen do ráfku kola 8. U plášt s duší (detail B) vypluje duše 6 vnitní povrch plášt. Ventilek 9 je zasazen do duše a zajištn v ráfku 8 v osovém smru. U pláš pro nákladní automobily je duše i ráfku chránna ochrannou vložkou. Plášt pro osobní automobily mají v tsné blízkosti patek po obou stranách plášt vytvoen stedící kruh, s jehož pomocí se kontroluje správné nasazení plášt na ráfek (stedicí kruh musí být soustedný s povrchem raménka ráfku). 6

7 Bezdušových pneumatik, zejména velkých, se dnes využívá více. Pro správný nevibraní bh je nutno pneumatiky nejen staticky (bez rotace), ale i dynamicky (za rotace) vyvážit. To se týká všech automobil s rychlostí vtší než 60 km/h., a to tak, že nevývažky se dávají na ob strany ráfku. Tím je eliminována nejen nevyváženost radiální, ale respektuje se i její rozložení po šíce (pídavné momenty). Radiální plášt (detail C, F) se liší od konvenních uspoádáním kordových vláken v koste, která probíhají v osové rovin od jedné patky k druhé. Krom toho je po obvod nad kordem kolik pás, které zvyšují odolnost proti porušení a udržují pný profil plášt. Boky jsou velmi elastické, takže vychýlení vozidla i jízd v zatáce je vtší než u konvenních; itom však plocha bhounu je v dotyku s vozovkou. Zvláštnosti radiálních pneumatik v porovnání s konvenními pneumatikami: - vtší životnost; - menší spoteba paliva; - lepší stabilita pi zatáení a lepší vlastnosti pi vyšších rychlostech; - vtší citlivost na huštní, které je obvykle menší než u konvenních; - obvodové kmitání desénu pneumatiky; pi rychlostech kolem 40 km/h se rozkmitává vozidlo ve smru jízdy, tj. vyžadují speciální vyešení pední nápravy. Kolem 95 km/h je výškové kmitání vozidla zanedbatelné. 7

8 Nedílnou souástí pneumatiky je ventilek. Je bu souástí duše, nebo u bezdušových pneumatik zasazen do ráfku kola. Požadavky: - udržet tsnost pneumatiky v klidu, ale zejména za provozu vozidla; - umožnit huštní pneumatiky; - umožnit snížení tlaku v pneumatice, vyžadují-li to provozní podmínky - vysoká životnost a malá náronost na údržbu. Ventilek se skládá ze í hlavních ástí. Jsou to: - pryžový ík 2, který je bu zavulkanizován do duše, nebo zasazen do ráfku s kovovým stedem pro kuželku a vnjším závitem pro epiku 1; - kuželka, která obstarává tsnní vi díku jakož i proti vnjšku; - epika jako zajištní vnjší tsnosti kuželky. Kuželka má jehlu s horním a spodním dorazem a pevn nasazeným nákružkem 6 se sedlem z umlé hmoty. Na horní ásti 3 je nasazena tsnicí kuželka 4 z pryžové nebo umlé hmoty. Její spodek tvoí opru pro sedlo 6, horní ást pak závit pro zašroubováni do díku s ploškami pro klí. Jehla prochází s vlí. Pi zašroubování kuželky do díku ope se oprka na spodku jehly a stlaí pružinu 7 nahoru; tím dosedne sedlo 6 na tsnicí kroužek 5. i huštní odtlaí petlak vzduchu sedlo 6 od tsnicího kroužku 5, takže vzduch proudí do duše. Když je huštní skoneno, pružina 7 itlaí sedlo 6 na kroužek 5 a utsní prostor duše od atmosféry. Odpuštní vzduchu stlaením jehly na horní doraz se oddálí sedlo 6 od kroužku 5 a vzduch uniká vzniklou mezerou a kolem jehly a ásti 3 do atmosféry. 8

9 Obr. - Legenda (na bonici každého plášt jsou následující údaje): 1. ochranná znaka, název výrobce 1a. obchodní znaení výrobku, dezénu 2. oznaení rozmru plášt = index nosnosti - Load Index (437 kg) 4. H = kategorie rychlosti - Speed Symbol (do 210 km/h) 5. RADIÁL - pláš s radiální konstrukcí kostry. TUBELESS -bezdušové provedení plášt. TUBE TYPE - provedení pláš + duše 6. MAX. LOAD RATING - nejvyšší nosnost pneumatiky v kg (LBS), MAX. PERMISS. INFLAT. PRESS. - nejvyšší dovo-lené huštní v kpa (PSI) SAFETY WARNING! -bezpenostní varování(pozor!) 7. E4 - homologaní znak a íslo zem podle EHK 30 (ECE, EEC) 8. indikátor opotebení (Tread Wear Indicators - TWI) 9. zem výrobce 10. smr rotace u smrových dezén zpsob montáže u asymetrických dezén 9

10 Obsah kontroly kol a pneumatik Kontrola kol obsahuje: - kontrolu disku kol /ráfek/ - kontrolu pneumatik Kontrola disku kol /ráfku/: - dotažení šroub upevnní kola - nepoškozenost (hrany disku nesmí mít defekty) - nap. ohnutí ráfku naražením -nadmrná koroze Kontrola pneumatik: - stav tlaku pneumatik - stav hloubky drážek dezénu - stav ventilku pneumatiky - zda je zrezlý, pokroucený - stav pneumatiky z hlediska poškození (trhliny, odchlípnutí bhounu, zapíchnuté pedmty, nesprávné ojetí dezénu) 10

11 Faktory ovlivující jejich životnost a) kol a disk pée o istotu kontrola dotažení šroub kontrola mechanického poškození (nap. pi nárazech) b) pneumatik správné huštní a pravidelná kontrola tlaku seízení geometrie vozidla a vyvážení kol stav tlumi pérování vozidla a ídícího ústrojí (vle ízení) nežádoucí nárazy na pneumatiky nežádoucí prudké brzdní a rozjezdy vozidla ležitá je pravidelná kontrola hlídat terén, po kterém jedu, a volit správnou techniku jízdy v dobrém stavu musí být také tlumie 11

12 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Tlak vzduchu zkontrolujeme následovn: - vyšroubuj krycí matku ventilku - nasa na ventilek m tlaku vzduchu, krátce podrž a po sejmutí me zkontroluj stav - pi nedostateném nahuštní nasa na ventilek hadici k huštní pneumatik a dohusti vzduchem pneumatiku - nasazením me tlaku zkontroluj stav a ípadn ješt pneumatiku dohusti nebo tlak upus (zmáknutím jehly ventilku) - pi správném tlaku zkontroluj, zda vzduch ventilkem neuniká (poslechem, navlheným prstem) -našroubuj krycí matku ventilku 12

13 Hloubka drážek dezénu pneumatiky ( letní a zimní pneumatiky ) Kontrola hloubky drážek dezénu - ( letní pneumatiky ) - hloubku drážek zkontroluj na nkolika místech pneumatiky - kontrolované místo nejprve oisti - nasa drážky dezénu a na ukazateli zjisti, zda hloubka drážky odpovídá požadovanému rozmru (pokud je hloubka menší než 1,6mm, je nutné pneumatiku neprodlen vymnit) Zimní pneumatiky - u motorových vozidel o maximální pípustné hmotnosti nepevyšující kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo záez musí být nejmén 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální pípustné hmotnosti pevyšující kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo záez musí být nejmén 6 mm na všech hnacích kolech; 13

14 Rozdíly mezi letními a zimními pneumatikami Letní a zimní pneumatiky se v mnohém liší. Jsou pizpsobené tak, aby vyhovovaly ronímu období, ve kterém jsou používány. Zimní pneumatiky se odlišují svým profilem bhounu. Jeho štrbiny jsou blízko u sebe. Díky tomu je možná velká adheze mezi povrchem pneumatiky a vozovkou, která je v zim asto mokrá i pokrytá snhem. Zimní a letní pneumatiky jsou vyrábné z rozdílného materiálu. U zimních se používá mí sms, která pomáhá pneumatice zachovávat dostatenou pilnavost k vozovce i v pípad velkých mraz. U letních pneumatik dochází s nižší teplotou ke ztrát ilnavosti. 14

15 iny poškození pláš pneumatiky a jejich projevy nesprávný stav tlaku podhuštní nebo pehuštní ojetí dezénu na vnjší nebo vnitní ásti hounu pneumatiky mechanické poškození trhliny, odchlípnutí dezénu špatná geometrie náprav vozidla nerovnomrné ojetí dezénu špatný stav ízení a ídícího ústrojí špatný stav tlumi pérování vozidla špatn vyvážená kola Pozor si musí idi dávat na : - obrubníky, kanály, výmoly - provádt pravidelnou kontrola geometrie = seízení kol - na náprav musí být stejné druhy pneumatik - jízdu s letními pneumatikami v lét a se zimními v zim - pokud jsou pneumatiky extrémn namáhané žou vznikat problémy a to : defekty, deformace auto plave nedrží pímý smr tší hlunost cukání volantu se špatným stavem pneumatik trpí i další díly 15

16 Výmna kola pi poškození pneumatiky zajistíme vozidlo proti pohybu zapneme výstražnou funkci všech smrových svtel je-li to možné, odstavíme vozidlo z jízdní dráhy a navléknu si reflexní výstražnou vestu i vým kola na vozovce vozidlo oznaíme penosným výstražným trojúhelníkem jako pekážku vozidlo zabrzdíme parkovací brzdou a zajistíme zakládacími klíny ipravíme náadí a náhradní kolo ed zvednutím nápravy povolíme matice poškozeného kola podle návodu výrobce vozidla zvedneme zvedákem nápravu odšroubujeme matice, sejmeme podložky a odložíme vše tak, aby díly nebyly zneištny kolo uvolníme na hlav, mírn je nadzvedneme montážní pákou a opatrn sejmeme, aby nedošlo k poškození závit šroub náhradní kolo pomocí montážní páky opatrn nasuneme na šrouby a usadíme rukou našroubujeme matice a dotáhneme je klíem spustíme nápravu a vyjmeme zvedák po spuštní nápravy utáhneme matice vymného kola podle instrukce výrobce vozidla upevníme poškozené kolo správn v držáku náhradního kola a uložíme náadí zkontrolujeme prostor vedle vozidla a pod ním, aby nic nezstalo ležet na vozovce vyjmeme zakládací klíny, odstraníme výstražný trojúhelník a pokraujeme v jízd po ujetí vzdálenosti asi 50 km znovu zkontrolujeme dotažení matic vymného kola poškozené kolo necháme co nejdíve odborn opravit, aby bylo ipraveno pro pípad další poteby 16

17 Kontrolní otázky : 1. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky. 2. Popište obsah kontroly kola pneumatik a faktory ovlivující jejich životnost. 3. Jaké jsou nejastjší piny poškození pláš pneumatik a jejich projevy? 4. Popište postup pi vým kola. 17

18 Použité zdroje Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí ze sady Microsoft Office Obrázky pochází z níže uvedených zdroj Chvátal Petr, Uebnice pro žadatele o idiské oprávnní skupin C,D a E, ISBN Ken Karel, Košál Jií. Moderní automobil v obrazech. Odpovdný redaktor: Vladimír Štros; technický redaktor: Miroslav Torn, Václav Vlach; Jií košál. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, s., 49 vyobrazení. Uebnice pro autoškoly, Vladislav Hokeš, 5. vyd. Praha : Naše vojsko, 1989, 432 s., berevné ílohy 32 stran Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Peter Butkovi Financováno z ESF a státního rozpotu R. 18

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Šrouby hlavy válců D O B R Á Z K U Š E N O S T. Praktická příručka

Šrouby hlavy válců D O B R Á Z K U Š E N O S T. Praktická příručka Špičková spolehlivost: těsnění hlavy válců a šrouby hlavy válců vše od jediného dodavatele D O B R Á Z K U Š E N O S T Šrouby hlavy válců Praktická příručka Spolehlivost není flexibilní výraz Správné utažení

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

NOVINKA!!! Jak se správně připravit na zimu.

NOVINKA!!! Jak se správně připravit na zimu. NOVINKA!!! Jak se správně připravit na zimu. Všem vlastníkům automobilů se před zimou vyplatí kontrola zaměřená na nejtěžší roční období. A to i přesto, že dodržují intervaly servisních kontrol. V dnešní

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více