Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou"

Transkript

1 Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: / Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem vnitra a ve spolupráci s Ministerstvy obrany, zdravotnictví, financí, spravedlnosti a Správou státních hmotných rezerv vydávají v návaznosti na usnesení Bezpenostní rady státu. 103/2000 ke schválené Koncepci zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací a vydanou Smrnici Ministerstva zemdlství j / ze dne 21. prosince 2001, kterou se upravuje postup orgán kraj, okresních úad a orgán obcí k zajištní nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou pi mimoádných událostech a za krizových stav Službou nouzového zásobování vodou, tento metodický pokyn. Metodika upravuje postup orgán krizového ízení kraj a okres pi zajištní výbru zdroj pro nouzové zásobování vodou (dále jen NZV), jejich zaazování do seznamu zdroj NZV a udržování. Základním pedpokladem pro zabezpeení NZV je existence potebného potu vodních zdroj, kterými budou zajištny nezbytné dodávky pitné vody. Pro úely NZV se provádí výbr vhodných zdroj NZV ze všech jímacích objekt v píslušném jímacím území. Vybrané objekty se zaazují do seznamu zdroj NZV. Souasn se eší jejich udržování v pohotovostním stavu. U vybraných zdroj NZV se zajistí utajení údaj o jejich vybavení pro krizové stavy a zpsobu ochrany proti zámrnému poškození nebo zniení v souladu s pílohou. 9 (poad.. 2) naízení vlády R. 246/1998 Sb. S výjimkou provedení prvního výbru zdroj NZV je možno poizovat potebné podklady i v rámci Plánu rozvoje vodovod a kanalizací podle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích). lánek 1 Výklad pojm 1. Zdrojem NZV se rozumí stavba pro jímání podzemní vody, výjimen pro odbr povrchové vody, tj. vybrané objekty (skupiny objekt) v jímacím území (pro úely této metodiky se jímací území pojímá v užším slova smyslu jako vymezené okolí jímacích objekt, ve kterém dochází k nezanedbatelné interakci s objektem i skupinami objekt z hlediska vodního režimu ) a k nim píslušné zaízení pro jímání vody pro pitné úely nebo vody surové za úelem její úpravy na vodu pitnou,

2 vetn píslušného vodního zdroje. Zdroje NZV jsou vybavovány pro zajištní nezbytných dodávek vody v rámci NZV za krizových stav a slouží trvale nebo doasn k jímání podzemní vody nebo odbru povrchové vody k pitným úelm (v. následné úpravy této surové vody na vodu pro pitné úely). Zdroj NZV musí mít povolení vodoprávního úadu k nakládání s vodami. 2. Základní vlastností zdroje NZV je jeho odolnost vi narušení bžných provozních podmínek v dsledku vzniku mimoádné události, vymezené v píslušné dokumentaci krizového ízení. 3. Odolností zdroje NZV se rozumí uchování nebo pravdpodobnost nejmenšího narušení jeho pvodních vlastností vztaženo na jeho technické zaízení, využitelné množství vody, její jakost a upravitelnost za podmínek vzniklých v dsledku mimoádné události vedoucí k vyhlášení krizového stavu. Odolnost zdroje NZV je dána souborem pírodních, geologických, hydrogeologických, provozn-technických a stavebních vlastností zdroje. 4. Stavebn-technické zabezpeení zdroj NZV zahrnuje technické prostedky a stavební úpravy zvyšující odolnost zdroj nad rámec základního vodohospodáského zabezpeení jeho vybavením operativními prostedky NZV, zvýšením odolnosti ídících a komunikaních systém a provádním stavebn-technických opatení, smujících ke zvýšení mechanické odolnosti stavebních objekt, zamezení prniku zneišujících látek a mikrobiologického zneištní vzdušnou cestou. 5. Udržováním zdroj NZV se rozumí provádní inností, smujících k dlouhodobému uchování pvodních provozních vlastností vetn jeho technického a stavebního zajištní, zejména s ohledem na uchování využitelného množství a jakosti jímané vody, pop. její upravitelnosti na vodu pro pitné úely. 6. Pohotovostním stavem zdroje NZV se rozumí vytvoení takových provozn-technických a technologických podmínek, za nichž lze pi pedpokládaném stupni zasažení v dsledku mimoádné události zdroj NZV o stanovené odolnosti uvést do trvalého provozu do 5-ti hodin od vyhlášení krizového stavu. 7. Spádovou oblastí zdroje NZV se rozumí ta ást území (s vymezením obcí), pro kterou se využitím zdroje NZV zabezpeují opatení orgán krizového ízení k ochran ped kritickým nedostatkem vody. Spádové oblasti zdroj NZV se vymezují s pihlédnutím k možnosti operativní náhrady zdroje NZV s nižší odolností zdrojem NZV s vyšší odolností. 8. Bžným trvalým provozem zdroje NZV se rozumí vodoprávním úadem schválený zpsob provozování zdroje, pi nmž nedochází v prbhu 7 po sob následujících letech k pravidelnému perušení odbru vody delšímu než 6 msíc. ÁST PRVNÍ OBYVATELSTVO lánek 2 Zdroje vody pro nouzové zásobování vodou 1. Pro úely nouzového zásobování vodou se pednostn využívají zdroje podzemních vod, zejména vertikální jímací objekty (šachtové a vrtané trubní studny), zízené a vystrojené k jímání podzemních vod hlubšího obhu. Lze využít i horizontální jímací objekty 2

3 (záezy, pramenní jímky, galerie, štoly) a kombinované jímací objekty (šachtové studny s horizontálními sbrai). 2. Zdroje povrchových vod, tj. odbry z vodárenských nádrží nebo odbry z vodoteí, stejn jako zdroje behové infiltrace, mohou být do seznamu zdroj NZV zaazeny výjimen v pípad, že krytí poteb v území nelze zajistit zdroji podle bodu 1. tohoto lánku stávajícími nebo nov zízenými. Podmínkou zaazení zdroje povrchové vody do seznamu zdroj NZV je provedení opatení na píslušné úpravn vody, kterým se zajistí požadovaná jakost a množství vody v krizové situaci s pihlédnutím k pedpokládanému zhoršení jakosti surové vody v nádrži v dsledku mimoádné události, tj. potebná eliminace snížené odolnosti zdroje. 3. Do seznamu zdroj NZV lze zaadit : jímací objekty nebo jejich skupiny v bžném trvalém provozu v. píslušného zaízení, jímací objekty nebo jejich skupiny v pohotovostním stavu v. píslušných zaízení, objekty hydrogeologického przkumu (hydrogeologické vrty neuvedené do provozu) a jímací území, urená k zajištní NZV po píslušném provení (technická kontrola stavu, opravy). lánek 3 lenní zdroj NZV Skupina I. Zdroje NZV mimoádného významu 1. Jímací objekty podzemní vody se zvýšenou odolností umožující zajistit potebné množství vody pro pitné úely. Spádová území zdroj NZV této skupiny pokrývají ve svém souhrnu celé území ešeného regionu (všechny obce). Jímací objekty se vybavují tak, aby mohly plnit svoji funkci ve všech krizových stavech. Skupina II. Vybrané zdroje NZV 2. Jímací objekty schopné odolat narušení systému zásobování vodou menšího rozsahu. Tyto zdroje se vybavují základními operativními prostedky NZV (pro hygienické zabezpeení, erpání a úpravu vody pro pitné úely za podmínek perušení dodávek elektrické energie) pro ešení urených krizových situací, které lze efektivnji vyešit zdroji NZV s nižší odolností. Skupina III. Ostatní jímací objekty nezaazené mezi zdroje NZV 3. Ostatní jímací objekty nezaazené mezi zdroje NZV skupiny I. a II. využívané pro hromadné zásobování obyvatel z vodovod pro veejnou potebu. V rámci plán NZV slouží pouze jako alternativní zdroje vody pro pitné úely. Obecn 4. Souasn s jímacími objekty (skupinami objekt) tvoí zdroj NZV i jeho technické zaízení, umožující požadovanou funkci. 3

4 lánek 4 Výbr zdroj NZV 1. Podkladem pro výbr zdroj NZV je Návrh zdroje NZV, obsahující údaje o: a) vlastníku - provozovateli zdroje (název a sídlo), b) režimu zdroje podle bodu 3. lánku 2, povolení k nakládání s vodami a rozhodnutí o stanovení ochranných pásem, c) situaním umístní zdroje a zpsobu jeho napojení do vodovodní sít zakreslené do mapového podkladu v odpovídající podrobnosti, vetn napojení na energetickou a komunikaní sí a o potenciálních zdrojích zneištní v okolí zdroje, d) konstrukci zdroje (zejména jeho hloubce, prmru, zpsobu a materiálu vystrojení) a jeho stavebn-technickém zabezpeení (armaturní komoe, erpací technice apod.) podle projektové dokumentace, e) využitelném množství vody ze zdroje, jeho hydrologické zabezpeenosti podle geologické a hydrogeologické dokumentace a provozních zkušeností f) jakosti a upravitelnosti vody ne starší 12 msíc v rozsahu požadavk vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a etnost její kontroly, píl.3., rozsah analýzy jakosti III. s tím, že u zdroj aktivovaných do systému NZV po pedcházející dlouhodobé (delší než 12 msíc) odstávce se dokládají výsledky prohlídky zdroje TV kamerou, záznam o provedení vyištní nebo opravy zdroje, výsledek orientaní erpací zkoušky v délce pimené místní hydrogeologické situaci, g) potebné technologii úpravy pro uvažované zamoení zdroje, h) operativních prostedcích NZV v. návrhu na jejich doplnní. 2. Pi návrhu na zízení nového zdroje NZV se údaje podle bodu 1. tohoto lánku uvádjí podle dokumentace vetn ocenní. 3. Nové zdroje NZV se budují v souladu se zákonem. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znní pozdjších zmn a doplk a vyhlášky GÚ. 121/1989 Sb., o projektování, provádní a vyhodnocování geologických prací, udlování povolení a odborné zpsobilosti k jejich výkonu ve znní pozdjších zmn a doplk, a vyhlášky MŽP. 206/2001 Sb., o osvdení a odborné zpsobilosti projektovat, provádt a vyhodnocovat geologické práce. 4. Pi zizování zdroj NZV se pihlíží k požadavkm na obecnou ochranu zdroj ve smyslu vyhlášky. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a zmny ochranných pásem vodních zdroj. K orientanímu posouzení konstrukního ešení zdroje NZV se doporuuje pimené využití SN Studny místního zásobování vodou. Technické a konstrukní ešení a operativní vybavení nov budovaných zdroj NZV se stanoví na základ místních podmínek. 5. Dokumentace pro návrh na zaazení vymezených jímacích území do seznamu zdroj NZV obsahuje: a) prostorové vymezení zájmového území, b) výsledek posouzení hydrogeologických a geologický pomr s pihlédnutím ke zranitelnosti zdroj a stetm zájm, 4

5 c) zákres možných jímacích objekt podzemních vod v zájmové oblasti vetn zdvodnní pedpokládaného využitelného množství vody, její jakosti a upravitelnosti pro pitné úely, d) návrh stavebn-technického resp. technologického ešení vybavení jímacího objektu vetn pedpokládané hloubky zdroje, profilu hloubení, zpsob vystrojení, obsypu a tsnní a operativního zaízení, v. napojení objektu na zdroj energie a pístupové komunikace, e) cenový propoet a porovnání variant, pokud picházejí v úvahu, f) návrh na zízení ochranného pásma, g) návrh subjektu, se kterým bude uzavena smlouva o vybudování zdroje NZV na základ pokynu orgánu krizového ízení. 6. Výbr zdroj NZV se provádí ze všech jímacích objekt v ešeném území v rámci pípravy zpracování Plánu rozvoje vodovod a kanalizací podle zákona. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (o vodovodech a kanalizacích), a jeho provádcí vyhlášky. Postup ešení je uveden v píloze. 1 této metodiky. lánek 5 Organizaní zabezpeení výbru zdroj NZV 1. Výbr zdroj NZV a jejich zaazování do seznamu zdroj NZV se organizuje podle Smrnice Ministerstva zemdlství.j / ze dne 20. prosince 2001, kterou se upravuje postup orgán, okresních úad a orgán obcí k zajištní nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou pi mimoádných událostech a za krizových stav Službou nouzového zásobování vodou ( dále jen SNZV). 2. Dokumentace zdroje NZV je souástí dokumentace krizových plán. Její souástí jsou i smlouvy uzavené podle bodu 1. tohoto lánku orgánem krizového ízení se subjektem SNZV, jako odborným subjektem k zajištní údržby a provozu objekt zaazených do seznamu zdroj NZV v krizových plánech a s vlastníky i provozovateli objekt a zaízení tvoících zdroj NZV, pokud není sám subjektem SNZV. 3. Spádové oblasti zdroj NZV se urují tak, aby bylo pokryto celé území ešeného regionu v. obyvatel obcí, dosud nepipojených na vodovod pro veejnou potebu. lánek 6 Evidence zdroj NZV 1. Orgán krizového ízení vede evidenci o všech zdrojích skupin I.-III. podle lánku Rozsah dokumentace pro zdroje skupin I. a II. je stanoven bodem 1. lánku 4 písm. a) h) a bodem 2. lánku 5. Pro zdroje skupin III. se dokumentace vede v rozsahu pimen zjednodušeném, vždy však v rozsahu písmen a) e). 3. Aktualizaci evidovaných údaj zajišuje orgán krizového ízení podle poteby. Pi tom se ídí pokyny pro upesování krizových plán. 4. V rámci aktualizace evidence zdroj se vyadí ty zdroje, u kterých došlo k neobnovitelné ztrát jímací schopnosti zdroje, ztrát využitelného množství vod vlivem nevratné zmny pírodních podmínek, trvalému zhoršení jakosti a upravitelnosti vody, nevyhovujícímu stavu stavebn- 5

6 technického zaízení nebo pokud byl ve spádové oblasti doteného zdroje NZV vybudován zdroj s výhodnjšími vlastnostmi nebo vyšší odolností. lánek 7 Udržování zdroj NZV 1. Udržování zdroje NZV provádí povený subjekt SNZV na základ Plánu udržování zdroje NZV, který je souástí uzavené dohody. 2. Návrh Plánu udržování zdroje NZV obsahuje zejména : urení zdroje (vlastník a provozovatel zdroje a jeho umístní), režim zdroje podle bodu 3. lánku 2, v pípad dohody na dobu uritou termín skonení platnosti dohody, specifikaci provádné kontroly a údržby technického a stavebního zabezpeení zdroje a operativních prostedk NZV v kalendáním roce, rozpis krátkodobých provozních hydrodynamických zkoušek za úelem ovení využitelného množství a odbru vzork, rozsah kontroly jakosti a odbru vzork v dynamickém stavu, harmonogram cviení a ovování stavu pohotovosti zdroje. 3. Informace o udržování zdroje NZV pedává povený subjekt SNZV orgánu krizového ízení v rozsahu, form a termínech podle uzavené dohody. 4. Orgán krizového ízení si v uzavených dohodách zajistí právo úplné kontroly dodržování dohody v. kontroly provádné povenou tetí osobou. lánek 8 Dokumentace provozu zdroje NZV 1. Povený subjekt SNZV zpracovává a archivuje dokumentaci o zdroji NZV v rozsahu platných pedpis, pokud se dohodou nezaváže k vedení dokumentace v rozsahu širším. Na vyžádání pedkládá uvedenou dokumentaci krajskému orgánu krizového ízení k nahlédnutí. 2. Provozní dokumentace zdroje NZV obsahuje pedevším údaje o : aktuálním erpaném množství vody, klidové a provozní hladin podzemní vody, spoteb el. energie, prbžných výsledcích kontroly jakosti v rozsahu Programu kontroly jakosti dle vyhlášky. 376/2000 Sb., (u nevodárenských subjekt v rozsahu naízení orgán hygienické služby, vodohospodáských orgán a citované vyhlášky), výsledcích prohlídek, hydrodynamických zkoušek a údržby zdroje, kontrolách stavebn-technického zaízení zdroje, kontrolách operativních prostedk systému NZV. 3. Hodnocení provozn-technického stavu a pipravenosti zdroje k úelm NZV provádí orgán krizového ízení na základ hlášení poveného subjektu SNZV, vlastní kontrolní 6

7 innosti, pedložené dokumentace zdroje NZV a provozní dokumentace. Na základ hodnocení se zabezpeují nápravná opatení. ÁST DRUHÁ A: OZBROJENÉ SÍLY 1. Výbr a udržování zdroj NZV pro potebu ozbrojených sil se provádí pimen podle ÁSTI PRVNÍ tohoto metodického pokynu. 2. Zdroje NZV pro zásobování ozbrojených sil se zaazují do skupiny I. a eší se v krizových plánech prioritn v. zpsobu jímání pomocí technických zaízení, která musí být oddlena od zaízení zdroj NZV pro obyvatelstvo. 3. Pi ešení se pihlíží k potebám obyvatel a existujícím technickým systémm vodovod pro veejnou potebu. 4. Souasn se eší dsledky výbru na nouzové zásobování vodou obyvatelstva. B: OZBROJENÉ SBORY A OZBROJENÉ SLOŽKY 1. Výbr a udržování zdroj NZV pro potebu ozbrojených sbor a ozbrojených složek se provádí pimen podle ÁSTI PRVNÍ tohoto metodického pokynu s tím, že dodávka vody pro ozbrojené sbory bude zajištna prioritn (dle ustanovení 6 odst. 2 písm. f) zákona. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zmn nkterých zákon (krizový zákon), kdy mže vláda v dob trvání nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu naídit pednostní zásobování ozbrojených bezpenostních a hasiských záchranných sbor, dtských a zdravotnických zaízení). V Praze dne: Ing. Karel Tureek v.r. námstek ministra zemdlství výkonný pedseda Služby nouzového zásobování vodou 7

8 Postup výbru zdroj NZV v regionu (kraje, okresu) Píloha.1 1. krok : Vytvoení základní tabulky 1(a) Objekty a zaízení pro jímání vody v území Do tabulky se zahrnou všechny jímací objekty využívané ve zdrojích vodovod pro veejnou potebu jejich provozovateli (vlastníky) na území regionu. V pípad poteby lze tabulku doplnit o jímací objekty a zaízení využívané i pro komerní úely, nap. pro výrobu stolních nebo minerálních vod. Jejich využití pipadá v úvahu pro NZV rozvozem cisternami. Do tabulky se uvedou i zdroje na území jiného regionu, pokud z nich jsou zásobovány obce spádového území ešeného regionu (tzv. voda pedaná). Využití takových objekt pro více region se dohodne mezi regiony. Tabulka má formu matice. Oznaení Objekt 1 atd. (v 1. sloupci) se nahradí konkrétním názvem jímacího objektu a jeho umístním (v GPS nebo jiném celostátn používaném systému). Název musí být nezamnitelný s jinými objekty. Do jednotlivých polí se zapíše prmrné denní množství vody dodávané z objektu do jednotlivých obcí podle dostupných podklad ( v m3/ den, na 1 desetinné místo) Poadí obcí koresponduje se spádovým územím zdroj. Ve sloupcích obce dosud nepipojené se zapíše jen množství vody pro NZV. Tabulka 1 (a) Jímací objekty v území Název Pehled všech obcí ešeného regionu v lenní na: obce pipojené na vodovod (spot. m3/den) obce dosud nepipojené Obec 1 Obec 2 Obec k Obec k+1. Obec n Objekt 1 Objekt 2 (píklad) Objekt 3 Objekt m první íslo vyjaduje množství pro bžný stav/ druhé íslo vyjaduje vypotené množství pro NZV pi spoteb l/os/den podle místních podmínek. 2. krok: Vytvoení tabulky 1 (b) Charakteristika jímacích objekt a zaízení zdroje Tabulka slouží k doplnní informací uvedených v tabulce 1 (a) o jímacích objektech v míe potebné pro výbr. Tabulka 1 (b) - Charakteristika jímacích objekt a zaízení zdroje Název Identifikace Objekt 1 Objekt 2 Objekt m Identifikace: Uvede se nezamnitelné oznaení konkrétního zdroje ( nap. názvem, souadnicemi GPS..) 8

9 Sloupec 1: Zdroj vody podzemní (doplte kód 1), povrchová (doplte kód 2) Sloupec 2: Využitelné množství vody v l/den z objektu (skupiny objekt) celkem Sloupec 3: Využitelné množství vody v l/den z objektu (skupiny objekt) pro NZV Sloupec 4: Umístní jímacích objekt zdroje mimo ohrožené území (kód 1), v záplavovém území (kód 2), v jinak ohroženém území (kód 3) Sloupec 5: Existence významného zdroje zneištní v okolí zdroje ano (1) ne (2) Sloupec 6: Odolnost zdroje proti povrchové kontaminaci (radioaktivita, bakteriální a chemické látky) na podklad odborného posouzení odolnosti každého jímacího objektu (nebo skupin objekt) vhodný pro skupinu I. (1), vhodný pro skupinu II. (2) nebo nevhodný (3) Sloupec 7: Pipojení na elektrickou energii píkon erpadel v kw pro erpání využitelného množství vody (vyplte píkon v kw. Nap.: 2,5). Sloupec 8: Píjezdová komunikace zpevnná (1), nezpevnná (2) Sloupec 9: Zdroj: bez úpravny vody a bez úpravy (kód 0), s bžným hygienickým zabezpeením nap. chlorováním (1). S úpravnou vody podle vybavení úpravny vody (která upravuje vodu ze zdroje) technologií k odstranní radianí (2), bakteriální (vetn virové) (3) a chemické (4) kontaminace surové vody. Sloupec 10: Ukazatel rozvozní náronosti obkm ( obyvatelkilometr ), který se zjistí u obcí nenapojených na veejný vodovod vynásobením potu jejich obyvatel vzdáleností od jímacího objektu (v km) nebo jiného uvažovaného místa plnní cisteren ve tetím kroku 3. krok: Vytvoení tabulky 2 Skupina zdroj NZV I. se provede z tabulky 1 (a) i (b) vyazením: a) objekt pro jímání povrchové vody (zpravidla zdroje III. skupiny NZV viz krok 4) b) objekt pro jímání podzemní vody umístných v záplavovém nebo v jinak ohroženém území (seismickém, v blízkosti rizikových výrob atp. (Zpravidla zdroje II skupiny viz krok 4) c) objekt pro jímání podzemní vody s nízkou odolností, nevybavených k odstranní pedpokládané kontaminace pi krizových stavech (viz sloupec 7 a 9 tab. 1(b) ) na úrove, která umožní v navazujících úpravnách vody upravit jímanou vodou na vodu pro pitné úely. (Zpravidla zdroje II. skupiny. Pi zabezpeení píslušné (zvýšené ) odolnosti zaate do skupiny I). K takto vybraným jímacím objektm (skupinám objekt) se provede nové piazení obcí tak, aby byla zabezpeena dodávka vody v množství stanoveném pro NZV. Bilann je nutno posuzovat i obce dosud nepipojené na vodovod pro veejnou potebu. K piazování tchto obcí slouží údaje o vzdálenosti obce od jímacího objektu a rozvozní náronosti. Do tchto obcí je teba uvažovat rozvoz vody cisternami z uvažovaných objekt. V pípad, že takto vybranými objekty nelze pokrýt NZV v ešeném území z hlediska množství dodávané vody, provede se doplnní tabulky o jímací objekty zajišující toto pokrytí. Doplnní lze provést: a) z objekt uvedených pod písm. c) tohoto kroku za podmínky jejich dovybavení k zajištní požadované odolnosti, nebo zajištní výbru a ochrany takového jímacího území, na nmž by byl náhradní objekt (splující požadavky na zdroje skupiny I.) zízen v potebném pedstihu ped pedpokládanou ztrátou odolnosti stávajících zdroj, b) nebo zízením nového jímacího objektu splujícího podmínky výbru. 9

10 Vyazením nevyhovujících jímacích objekt, pípadn následujícím doplnním tabulky je vytvoena Tabulka 2 Skupina zdroj NZV I. 4. krok: Vytvoení tabulky 3 Skupina zdroj NZV II. se provede ze zbylých jímacích objekt tabulky Jímací objekty v území po vylenní objekt a zaízení do tabulky 2 Skupina zdroj NZV I. Do skupiny zdroj NZV II se zpravidla zaadí ty zdroje, které ve 3. kroku byly oznaeny písmeny b), c) pi souasném respektování lánku 3 (lenní zdroj NZV). Pro obce, které není možno pokrýt z vymezených zdroj NZV skupiny I. pímo z vodovod pro veejnou potebu se posoudí možnost využití jímacích objekt nezaazených do skupiny zdroj NZV I s tím, že tyto objekty mohou sloužit jako zdroje NZV pro ešení pouze nkterých krizových situací. Návrh na jejich zaazení do skupiny zdroj NZV II musí obsahovat i návrh potebných opatení k eliminaci jejich nižší odolnosti ve form informaního listu v píloze + struný investiní zámr v. Technického popisu a pedpokládaných náklad na realizaci. Pi výbru se též pihlíží ke snížení poteby rozvozu vody (cisternami) ze zdroj skupiny I. V pípad, že k vyešení území zdroji NZV z hlediska efektivnosti nedošlo ani doplnním jímacích objekt do skupiny zdroj II, provede se doplnní zdroj NZV skupiny II. o jímací území, podobn, jako ve 3. kroku pro skupinu zdroj I. Souasn se pespádují obce dosud nenapojené na veejný vodovod tak, aby zajištní dovozu vody do nich ze zdroj NZV skupiny I. a II. bylo co nejefektivnjší. V pípad vyazení zdroje NZV II. skupiny se obce pespádují zpt na zdroje NZV skupiny I. Cílem vytváených tabulek je zabezpeit nouzové zásobování vodou pro všechny obce v rámci regionu ze zdroj I. pípadn II. skupiny. 10

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. výroní zpráva 2013 výroní zpráva 2013 1 výroní zpráva 2013 Obsah výroní zprávy Orgány spolenosti 2 Základní údaje o spolenosti 3 Struktura náklad a výnos spolenosti 4 Zásobování pitnou vodou 5 Odvádní a ištní odpadních vod

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více