MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN."

Transkript

1 MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých prací zaměřených na predkování dynamckého chování lopat oběžných kol Kaplanových a Dérazových turbn. Výsledky výpočtů se porovnávají s parametry kmtání lopat stanovených expermentálně. Nejstota predkce frekvencí kmtání lopat oběžných kol se standardní úrovní návrhu za běžných provozních podmínek nepřesahuje 8% z vypočítaných hodnot vlastních frekvencí v neproudící vodě. Úvod Stanovení parametrů kmtání lopat oběžných kol Kaplanových a Derazových turbín je nezbytné pro posouzení jejch bezpečnost vůč únavovému porušování. V současné době je možno počítat parametry kmtání lopat s uvážením obklopující neproudící kapalny. Řešení parametrů kmtání lopat v proudící kapalně, tj. složtého problému hydroelastcty, je v konstrukční prax realzovatelné jako řešení přblžné. Toto přblžné řešení problému, tj. stanovení odezvy na zatížení proudící vodou, spočívá v superpozc odezvy na zatížení př vnuceném přetvoření lopaty v neomezeném neproudícím vodním prostředí dané hustoty a odezvy na spojté hydrodynamcké zatížení explctně defnované pro vodu obtékající nepřetvořenou lopatu v kldu. Přístupnost expermentálních poznatků o kmtání lopat v proudící vodě byla důvodem, který nás vedl k hodnocení odezvy lopaty na hydrodynamcké zatížení nženýrským přístupem. Tento přístup je založen na hodnocení vlvu hydrodynamckých sl na součntele snížení frekvencí rezonančního kmtání vypočítaného metodou konečných prvků pro případ neproudící vody. Vlv hydrodynamckých sl na kmtání lopat je explctně zahrnut př provozu stroje nebo př expermentálních studích kmtání lopat zavřeného oběžného kola v neproudícím vodním prostředí. Hodnocení vlvu hydrodynamckých sl na kmtání lopat lze tedy provést porovnáním výsledků výpočtu kmtání lopat v neproudící vodě s výsledky měření za provozu a s výsledky expermentálních studí kmtání lopat zavřeného oběžného kola. Vlastní kmtání oběžných lopat v neproudící vodě Interakce konstrukce s vodním prostředím má pro řešení problematky dynamckého namáhání lopat oběžných kol domnantní význam. Inercální účnky urychlovaných částc kapalny na kmtající lopatu se vyjadřují přídavnou hmotností kapalny. Profesonální programové systémy na báz metody konečných prvků umožňují zahrnout přídavnou hmotnost kapalny bez nutnost hrubého 1/6

2 zjednodušování jak skutečného tvaru modelovaných konstrukčních částí ve styku s kapalnou, tak kapalnové oblast. Výpočtové modely vytvořené pro stanovení vlastních frekvencí lopaty zahrnují náboj oběžného kola osazený lopatam příslušného proflu a kapalnovou oblast nad pod lopatam včetně vrstvy kapalny v mezeře mez lopatam a stěnou komory. Hrance kapalnové oblast byly radálně resp. radaxálně defnovány povrchy savky, komory oběžného kola, zavřených rozváděcích lopat, víka a lopatkových kruhů turbíny a náboje oběžného kola s kuželem obr.1. Vlvem přídavné obr. 1 hmotnost vody dochází k snížení vlastních frekvencí kmtání lopat, které je vyjádřeno součntel vlvu neproudícího vodního prostředí ϕ, = 1, 2, 3, : f voda ϕ =, f kde f voda je -tá vlastní frekvence kmtání ve vodním prostředí, f je -tá vlastní frekvence kmtání ve vakuu nebo vzduchu (vlv vzduchu na kmtání lopat je zanedbatelný). Součntelé vlvu vody jsou závslé na geometrckém tvaru lopat. Pro čtyř typy lopat jsou hodnoty prvních třech součntelů znázorněny v grafu obr. 2. Součntelé vlvu vody nejsou významně 2/6

3 0,8 Součntelé vlvu neproudícího vodního prostředí f čtyř typů lopat 0,75 0,7391 0,7484 0,7 0,65 0,666 0,679 0,6856 fj, j=1, 2, 3 [-] 0,6 0,614 0,608 0,572 0,5787 0,55 0,547 0,5 0,516 0,45 0,474 f1 f2 f3 0,4 Gabčíkovo Mkšová Lpt. Mara - původní profl Lpt. Mara - zesílený profl obr. 2 ctlvé na okrajové podmínky modelující uložení lopat [1]. Pokud jsou př výpočtu vlastních frekvencí lopat ve vodě uvažovány vůle mez lopatam oběžného kola a komorou oběžného kola, jsou vypočítané hodnoty součntelů vlvu vody velm málo odchýlené od hodnot součntelů vlvu vody stanovených expermentálně [1]. V konstrukční prax je však pro posouzení bezpečnost vůč rezonančnímu kmtání lopat nutné stanovt hodnoty vlastních frekvencí kmtání ve vodním prostředí. Hodnoty vlastních frekvencí kmtání na vzduchu ve vodě jsou významně ovlvněny okrajovým podmínkam výpočtového modelu. V ČKD Blansko Strojírny, a.s. byla realzována stude vlvu okrajových podmínek modelujících vazbu příruby lopaty a čepu a uložení čepu v náboj oběžného kola na hodnoty vlastních frekvencí lopat na vzduchu. Výsledky stude umožňují optmalzovat okrajové podmínky výpočtového modelu s cílem dosáhnout shodu hodnot vlastních frekvencí stanovených výpočtem a expermentálně [2]. Nejstota vypočítaných hodnot vlastních frekvencí kmtání lopat v neproudícím vodním prostředí zahrnující vlv mperfekcí reálného provedení lopat, vlv okrajových podmínek výpočtového modelu a chybu výpočtu nepřesahuje 4% z hodnot jednotlvých vlastních frekvencí. 3/6

4 Kmtání lopat oběžných kol v proudící kapalně V současné době nejsou k dsposc výsledky teoretckých řešení problému kmtání lopat oběžných kol v proudící kapalně. K posouzení oprávnění předpovídat parametry kmtání lopat v proudící vodě z vypočtených parametrů kmtání lopat v neproudící vodě v prvním přblížení byly využty výsledky měření napětí lopat za provozu [3], [5]. Dérazova čerpadlová turbína PVE Lptovská Mara: V 70. letech bylo provedeno tenzometrcké měření napětí lopat oběžného kola v turbínovém a čerpadlovém provozu. Vyhodnocené výsledky měření zahrnující zejména odhady funkce spektrální výkonové hustoty procesů napětí lopat [3], [4] byly využty k určení hodnot domnantních frekvencí kmtání lopat. Výpočet vlastních tvarů kmtu a vlastních frekvencí kmtání lopat byl proveden v rámc výzkumu ČKD Blansko Strojírny, a.s. [2]. Porovnání vypočítaných vlastních frekvencí lopat v neproudící vodě s měřením rezonančních frekvencí kmtání lopat v proudící vodě - za provozu Původní profl lopaty oběžného kola DR turbny vypočítané vlastní frekvence kmtání v neproudcí vod ě 8% pásmo nejstoty měření - turbína měření - čerpadlo měření - čerpadlo s kolísáním výkonu 49,67 66,33 112, frekvence [Hz] obr. 3 Souhrnné znázornění vypočítaných vlastních frekvencí v neproudící vodě a jejch 8% pásmo nejstoty a frekvence kmtání lopat zjštěné př turbínovém a čerpadlovém provozu jsou uvedeny na obr. 3. Rozdíly frekvencí kmtání lopat př turbínovém a čerpadlovém provozu mohou být způsobeny 4/6

5 změnam reálného uložení lopat v ložskách č vlvem hydrodynamckých sl v uvedených typech provozu. Kaplanova turbna VE Gabčíkovo: Tenzometrcké měření napětí na lopatě za provozu se uskutečnlo př uvádění do provozu soustrojí TG5 v roce 1993 [5]. Na obr. 4 jsou znázorněny vypočítané vlastní frekvence v neproudící vodě a hodnoty domnantních frekvencí zjštěných př Porovnání vypočítaných vlastních frekvencí lopat oběžného kola turbíny VE Gabčíkovo v neproudící vodě s měřením rezonančních frekvencí kmtání lopat za provozu vypočítané vlastní frekvence kmtání v neproudcí vodě 8% pásmo nejstoty měření - volnoběh a 20 MW 9,3 14,1 21,3 30,5 32,1 34, frekvence [Hz] obr. 4 výkonu 20 kw a př volnoběhu. Umístění tenzometru, jehož sgnál byl vyhodnocován, je hlavním důvodem absence expermentálně zjštěného kmtání nžším vlastním tvary kmtů. Navíc je expermentálně ověřeno, že kmtání lopat nžších tvarů kmtů se budí obtížně [6]. Použjeme-l k predkc frekvencí kmtání lopat za provozu vypočítané hodnoty vlastních frekvencí ve proudící vodě, nepřesahuje nejstota predkce za běžných provozních podmínek 8% z vypočítaných hodnot vlastních frekvencí. Výjmkou je nestandardní čerpadlový provoz s kolísáním příkonu, kdy se pravděpodobně významně uplatňují hydrodynamcké účnky proudící vody. Závěr Aplkace profesonálních systémů programů metody konečných prvků umožňují věrohodné stanovení vlastních frekvencí kmtání lopat oběžných kol Kaplanových a Dérazových turbín v neproudící vodě. 5/6

6 Nejstota predkce frekvencí kmtání lopat oběžných kol se standardní úrovní návrhu za běžných provozních podmínek nepřesahuje 8% z vypočítaných hodnot vlastních frekvencí v neproudící vodě. Za jných okolností je nutno uvažovat nejstoty odhadu dynamckého chování lopat oběžných kol za provozu vlvem hydrodynamckých účnků. Použté podklady 1. VARNER, M. KANICKÝ, V. SALAJKA, V.: Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmtů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě, Sborník HYDROTURBO 2001, Podbanské, HUŇKA, P. VARNER, M.: Změna součntelů snížení vlastních frekvencí rezonančního kmtání lopat ve vodě vlvem proudění vody, výzkumná zpráva ČKD Blansko Strojírny, a.s. č. 4OAM , Blansko, VARNER, M.: Vyhodnocení měření napětí na lopatě OK TG3 DR2 PVE Lptovská Mara, výzkumná zpráva ČKD Blansko, a.s. č. 4OTE , Blansko, VARNER, M: - SVĚRÁK, F.: Vyhodnocování provozních měření systémem EDYZ 5, Strojírenství, 37, 181, PŮLPITEL, L.: Měření př zkoušce bezenergetckého provozu TG5 VE Gabčíkovo, výzkumná zpráva ČKD Blansko, a.s. č. 4VYU , Blansko, TVRZ J.: Expermentální stanovení vlastních frekvencí lopat oběžného kola soustrojí TG3 PVE Lptovská Mara, výzkumná zpráva SVÚSS č.: , SVÚSS Praha Běchovce, 1982 Autoř Ing. Mroslav VARNER, ČKD Blansko Strojírny, a.s., Gellhornova 1, Blansko, tel.: , fax: , e-mal: Doc. Ing. Vktor KANICKÝ, CSc, Kancelář dynamckých výpočtů, Hoblíkova 13, Brno, tel. fax: Ing. Vlastslav SALAJKA, CSc, Ústav stavební mechanky, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno, tel.: , e-mal: 6/6

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi

Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Posouzení ohrožení osob polykarbonátovými konstrukcemi Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Opava Těšínská 39, 746 0 Opava e-mail: jiripokorny@mujmail.cz

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře)

Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře) SE KLIMA QH 91257 Work Package # 3/2010 Analýza faktorů a vazeb, ovlivňujících stav a výhled zdrojů a potřeb užití vody v zájmovém povodí (Ohře) Ing. Lubomír Petružela, CSc. Ing. Jiří Dlabal Shrnutí problému

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí Vnitřní prostředí Indoor Heat Source Ing. Petr ZELENSKÝ, Ing. Martin BARTÁK, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Prof. Dr. Ir. Jan HENSEN Eindhoven University of Technology, Building

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Anotace DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Jaroslav BRYCHCY HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice V této práci je řešena problematika

Více

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ STANOVENÍ ÚZEMÍ OHROŽENÉHO ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ Jan Jandora, Jaromír Říha Vytvořením vzdouvací stavby a jejím provozem vzniká riziko poruchy její hradicí konstrukce (hráze). Poruchou hráze může vzniknout zvláštní

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více