VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE"

Transkript

1 VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF TURBOSUPERCHARGERS Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Zdeněk Jonšta c Kudrman Jiří b Antonín Joch a Petr Ňuksa a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, Vlkovská 279, Velká Bíteš, ČR, b UJP PRAHA, Nad Kamínkou 1345, , Praha Zbraslav, ČR, c VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba, ČR, Abstrakt V První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. byla vyvinuta technologie přesného lití oběžných kol a statorových částí turbodmychadel nové generace. Tato dmychadla jsou vyráběna v České republice v PBS- Turbo, Velká Bíteš a u dvou významných německých výrobců dmychadel. Na odlitky oběžných kol a rozváděcích kol těchto dmychadel jsou kladeny vysoké technické požadavky s ohledem na mechanické vlastnosti a jakost odlitků. Odlitky oběžných kol jsou zhotoveny z materiálu IN 713LC, na odlitky rozváděcích kol byl použit materiál N 155 nebo jeho německá varianta Pro jejich výrobu byla zvolena technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Abstract První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. has developed the process of precision casting of impeller wheels and stator parts of a new generation of turbochargers. The chargers are manufactured by PBS-Turbo, Velká Bíteš, based in the Czech Republic, and by two major manufacturers of the chargers residing in Germany. The castings used for the impeller and distribution wheels have to meet exacting requirements for mechanical properties and casting quality. The impeller wheel castings are made of IN 713LC, while the distribution wheel castings are manufactured of N 155 or its German variety designated When deciding about the technology to be utilized, we have opted for the process of precision investment casting. 1

2 1. ÚVOD V České republice vyvíjí a vyrábí turbodmychadla podniky ČZ a.s. Strakonice a PBS Turbo Velká Bíteš. Pro oba tyto podniky dodává potřebné odlitky ze žárupevných slitin slévárna přesného lití První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. V uplynulém období bylo nutno vyvinout zcela nové technologie přesného lití oběžných a rozváděcích kol nových typů turbodmychadel, označených NR 12, NR 14, NR 15 a NR 17. Vývoj nových technologií přesného lití a splnění náročných technických podmínek pro dodávky těchto odlitků řešil kolektiv pracovníků PBS Velká Bíteš, a.s., UJP PRAHA a.s. a VŠB-TU Ostrava. 2. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH A ROZVÁDĚCÍCH KOL Oběžná kola turbodmychadel jsou běžně odlévána z materiálu IN 713C. Pro nové typy turbodmychadel byl stanoven materiál IN 713LC. Chemické složení těchto materiálů je uvedeno v tab.i. Jedná se o turbínová kola větších rozměrů. Pro jejich výrobu byla zvolena metoda přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Rozváděcí kola byla navržena z materiálu N155 nebo jeho ekvivalentu Chemické složení těchto materiálů je uvedeno v tab.ii a III. Cílem vývojových prací bylo zavedení přesného lití oběžných a rozváděcích kol až do hmotnosti 15kg. Takto formulovaný cíl vyžadoval řešení následujících dílčích problémů: Konstrukční zpracování forem potřebných pro lisování voskových modelů a jejich velice náročnou výrobu s ohledem na požadovanou přesnost Vývoj a provozní osvojení nové technologie výroby keramických forem, umožňující odlévání ve vakuu turbínových kol o hmotnosti do 15 kg Výzkum mechanických vlastností použitých slitin Vývoj metalurgických postupů tavení a lití těchto slitin Navržení kontrolních operací, které budou garantovat požadovanou kvalitu odlitků Proškolit pracovníky zařazené do tohoto výrobního procesu a trvale dbát o jejich vysokou technickou úroveň. Odlitky byly navrženy s minimálními přídavky na následné mechanické obrábění. Pro jejich výrobu byla použita metoda přesného lití pomocí vytavitelného modelu. Navržený tvar odlitků vyžaduje vysokou přesnost jak při lisování voskových modelů, tak i při výrobě keramické formy a vlastním odlévání. Tavení a odlévání probíhá ve vakuu za přísného dodržování teplot lití a předepsané úrovně vakua. Veškeré odlitky jsou podrobeny 100% kontrole rozměrové a na výskyt povrchových vad. Tyto kontroly jsou vyhodnocovány dle předepsaných technických podmínek. Rovněž každá provozní dávka odlitků je podrobena mechanickým zkouškám dle sjednaných podmínek. Těmito zkouškami a přísným dodržováním technologických postupů je zabezpečena vysoká kvalita všech odlitků. 3. Změny mechanických vlastností slitiny IN 713LC při dlouhodobém působení teplot Vliv dlouhodobé teplotní expozice na změny základních mechanických vlastností byl sledován na žíhaných vzorcích bez aplikace vnějšího namáhání a to v intervalu teplot < 600;1000> C do časů max h. U všech vzorků byly zjištěny hodnoty tvrdosti 2

3 a vyhodnoceny i strukturní stavy a jejich změny s dobou žíhání. Měření tvrdosti ukázalo, že dlouhodobá expozice vede k pomalému odpevňování slitiny. To je zřejmé z parametrické závislosti tvrdosti na teplotě a době žíhání / obr. 1 /. Po dlouhodobé expozici byly zjišťovány teplotní závislosti hodnot získaných zkouškami pevnosti v tahu ve výchozím stavu slitiny a po žíhání 1000 a 5000h při teplotě 900 C. Probíhá ještě žíhání při 900 C po dobu h, výsledky budou vyhodnoceny v průběhu tohoto roku. Teplotní závislosti meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti jsou uvedeny na obr Mez kluzu při 20 C s dobou žíhání mírně klesá. Mez pevnosti se v průběhu žíhání prakticky nemění. Tažnost se znatelně zlepšila. V případě tažnosti se však projevuje přítomnost mikroskopických licích vad zvýšeným rozptylem měřených hodnot. Vliv dlouhodobého žíhání při teplotě 900 C byl také sledován u zkoušek vrubové houževnatosti. Hodnoty odpovídající stavu po odlití jsou porovnány se stavy po žíhání 1000, 2000 a 5000h. Probíhá ještě vyhodnocování těchto údajů po žíhání po dobu 10000h. Teplotní závislosti jsou uvedeny na obr. 5. Dlouhodobé žíhání podstatně neovlivnilo výsledky vrubové houževnatosti. V rozmezí teplot C dochází k poklesu naměřených hodnot, což je pravděpodobně spojeno s dodatečným vytvrzením slitiny. 4. ZÁVĚR Byly shromážděny a analyzovány dostupné informace o mechanických vlastnostech, strukturních dějích a tepelném zpracování pro slitinu IN713LC / 1 4 /, která je navrhována jako vhodný materiál pro výrobu turbodmychaldel nové generace metodou přesného lití na vytavitelný model. Byly shromážděny základní údaje o vlastnostech této slitiny tak, aby byly vytvořeny soubory dat potřebných pro konstrukční výpočty a řešení daného úkolu z hlediska metalurgie / 5 7 /. Ekonomicky významnou předností slitiny IN713LC je skutečnost, že po odlití není vyžadováno tepelné zpracování. To tuto slitinu upřednostňuje před jinými niklovými slitinami podobných žárupevných vlastností a vedlo k jejímu širokému použití. To potvrzují i experimenty provedené v této práci, které ukazují, že rozpouštěcí žíhání a žíhání během obvyklých vytvrzovacích teplot nevede k významným změnám vlastností slitiny. Bylo zjištěno: fáze γ / je teplotně velmi stabilní a teprve ohřev nad 1180 C vede k jejímu úplnému rozpouštění. Při dlouhodobém žíhání se od teplot 850 C projevuje postupné hrubnutí vyloučených částic této fáze hrubnutí částic fáze γ / během dlouhodobého žíhání je doprovázeno velmi pomalým poklesem tvrdosti změny disperzity částic fáze γ / při dlouhodobém žíhání se projevily slabým poklesem meze kluzu při pokojové teplotě. Vliv na hodnoty meze pevnosti během realizovaných žíhacích dob při 900 C nebyl prokázán. Plastické vlastnosti tažnost, kontrakce, vrubová houževnatost se v žádném případě nezhoršují byla prokázána vysoká strukturní stabilita slitiny do teploty 850 C. Při teplotách 850 až 900 C je strukturní stabilita omezená a při delších dobách exploatace je možno očekávat pomalý pokles pevnostních vlastností V další části práce / 8-9 / byla věnována pozornost nehomogenitě struktury a vlastností odlitků v důsledku odměšování přísad při tuhnutí kovu. Byly popsány její příčiny a 3

4 její vliv na morfologii strukturních složek a na mechanické vlastnosti. Byly sledovány i možnosti ovlivnění nehomogetit vysokoteplotním žíháním. Bylo zjištěno, že vysokoteplotním žíháním je možno ovlivnit nejsnáze nehomogenitu chemického složení u tuhého roztoku. U intermetalických fází a u karbidů je homogenizace účinná při ohřevu nad teplotu jejich termodynamické stability, tj. na teplotu kdy jsou rozpuštěny v tuhém roztoku. To je ovšem u primárně vyloučených karbidů velmi obtížné a u vysoce legovaných slitin nelze zcela rozpustit ani částice fáze γ /. PODĚKOVÁNÍ Tento projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. LITERATURA 1. HRBÁČEK, K., JOCH, A., HRBÁČEK, K.ml., ŇUKSA, P., ŠUSTEK, P., ŠVENDA, L. Výzkum a vývoj technologie lití oběžných kol a statorových částí turbodmychadel nové generace. Výzkumná zpráva Z-03-04, PBS VB, PODHORNÁ, B., KUDRMAN, J. Výzkum a vývoj technologie lití oběžných kol a statorových částí turbodmychadel nové generace. Výzkumná zpráva UJP 1105, UJP PRAHA, VESELÝ, V. Řešení ekologických problémů při provozu spalovacích turbín na kompresních stanicích. In Sborník z mezinárodní konference Dny plamene spalování a životní prostředí. Praha, PODHORNÁ, B., KUDRMAN, J. Výzkumná zpráva UJP 1060, UJP PRAHA, SKLENIČKA, V., KUCHAŘOVÁ, K., DANĚK, R. Soubor creepových zkoušek materiálu IN 713LC. Výzkumná zpráva, ÚFM AV ČR,Brno, KUNZ, L., LUKÁŠ, P. Vysokocyklová únavová životnost materiálu IN 713LC. Výzkumná zpráva, ÚFM AV ČR,Brno, OBRTLÍK, K. Nízkocyklová únava materiálu IN 713LC. Výzkumná zpráva, ÚFM AV ČR,Brno, JONŠTA, Z. Analýza slitiny IN 713LC. Výzkumná zpráva, VŠB-TU Ostrava, DOBROVSKÁ, J., STRÁNSKÝ, K., DOBROVSKÁ, V., REK, A., POKLUDOVÁ, J. Heterogenita superslitin na bázi niklu. Výzkumná zpráva, VŠB-TU Ostrava,

5 Tabulka I. Chemické složení slitin IN 713C a IN 713LC v %hm. IN 713 C IN 713 LC C 0,08-0,20 0,03-0,07 Mn max. 0,25 max. 0,25 Si max. 0,50 max. 0,50 Cr 12,0-14,0 11,0-13,0 Ti 0,50-1,00 0,40-1,00 Al 5,50-6,50 5,50-6,50 Fe max. 2,50 max. 0,50 B 0,005-0,015 0,005-0,015 Zr 0,050-0,150 0,050-0,150 Nb + Ta 1,80-2,80 1,50-2,50 Mo 3,80-5,20 3,80-5,20 Cu max. 0,50 max. 0,50 Co max. 1,0 max. 1,0 S max. 0,015 max. 0,015 P max. 0,015 max. 0,015 Ni zbytek zbytek Tabulka II. Chemické složení materiálu N 155 v %hm. C max. 0,20 W 2,00-3,00 Mn 1,00-2,00 Nb+Ta 0,75-1,25 Si max. 1,0 Co 18,5-21,0 Cr 20,0-22,5 N 2 0,10-0,20 Ni 19,0-21,0 P max. 0,04 Mo 2,50-3,50 S max. 0,03 Fe zbytek Tabulka III. Chemické složení materiálu v %hm C 0,08 0,16 Si max. 1,00 Mn max. 2,00 P max. 0,045 S max. 0,030 Co 18,50 21,00 Cr 20,00 22,50 Mo 2,50 3,50 N 0,100 0,200 Nb 0,750 1,250 Ni 19,00 21,00 W 2,00 3,00 5

6 Obr. 1. Vliv tvrdosti na teplotě a době žíhání - IN713LC Obr. 2. Vliv dlouhodobého žíhání na mez kluzu - IN713LC 6

7 Obr. 3. Vliv dlouhodobého žíhání na mez pevnosti - IN713LC Obr. 4. Vliv dlouhodobého žíhání na tažnost - IN713LC 7

8 Obr. 5. Vliv žíhání na teplotní závislost vrubové houževnatosti - IN713LC 8

9 NR 12 NR 14 NR 15 NR 17 Obr.5. Oběžná kola turbodmychadel 9

10 Leitapparat NR12 Leitapparat NR15 Leitapparat NR17 10

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA Luděk Ptáček Ladislav Zemčík Ústav materiálového inženýrství F. Píška, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem.

PDF - SLUŽBY. L. Pachta ZPRÁVY. prostředí ÚVOD. Vážení čtenáři, v novém známého deníku, který. mu jimi se děje kolem. povrchová úprava Metodika stanovení životnosti zinkových Směsné struktury Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních povlaků v atmosférickém. prostředí chyba nebo ne? systémů na bázi materiálů

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA

Prezentace firmy. CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Prezentace firmy CZ FERMET s.r.o. MATERIÁLOVÁ ZKUŠEBNA Představení společnosti Vážení přátelé, srdečně Vás vítáme na prezentaci společnosti CZ FERMET s.r.o. Jsme firma podnikající v oboru materiálového

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů.

Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Děje ovlivňující vznik oxidických vrstev s dobrými ochrannými vlastnostmi na ocelích v parovodním prostředí energetických okruhů. Conditions required for growth of oxide layers with protective properties

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více