CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)"

Transkript

1 CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho. A také vím, že pomazání nám dodává sílu a vitalitu init vci, které je teba vykonat. A také vím, co na toto téma íká epištola ímanm 8:1-3, myslím. Píše se tam, že zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona hícha i smrti. Mžete na to íci amen? Možná, že vaše zkušenost je jiná, ale já mohu vydat svdectví o Boží moci, která pro mne uinila to, co jsem já sám pro sebe uinit nemohl. Chvála Pánu. Pokud mezi vámi není nikdo, kdo by se nacházel uprosted problém nebo soužení, tak to, co se vám chystám povdt, pro vás pravdpodobn nebude mít valnou hodnotu. Pokud nemáte soužení a problémy, pak vás nebude zajímat to, co vám chci íci. To, co mám na srdci, se týká situace, kdy má lovk trápení a problémy. Bhem cesty na shromáždní jsme si s Kristýnou povídali a mezi eí se m zeptala, jestli znám píse, která se jmenuje Víš, kdo jsi? Když mi tuto otázku položila, zejm vbec netušila, že se dotkla slova, tématu, které k nám Hospodin mluvil jako k jednotlivcm i kolektivn po adu msíc. A mám zato, že ani jeden z nás vlastn nevíme, kdo jsme v Božích oích. Bude tedy asi dobe, když tu otázku trochu peformuluji a zeptám se vás asi takto: Co vlastn chcete od Boha? Nejprve se totiž musíte ujistit v tom, co vlastn chcete. To musíte udlat ješt pedtím, než vám Bh mže dát nebo uinit to, co potebujete. V Písmu nacházíme princip a mimochodem, budu kázat na téma z 1. Jana 3:1, takže pokud bychom se k tomu nedostali, vzte, že práv tam nacházíme myšlenku, která mne dnešního veera motivuje. Pokud bychom se k tomu dnešního veera nedostali, mžete si to pozdji peíst sami. V Písmu je jeden princip, který se obecn týká všech kesan. Je to PRINCIP TICETINÁSOBKU, ŠEDESÁTINÁSOBKU A STONÁSOBKU. A v Písmu se o tomto principu nemluví pouze jednou, ale je zmiován mnohokrát, a to jak ve Starém, tak i v Novém zákon. Ovšem mluví se 1

2 o tom rozlinými zpsoby. Jeden z nich nacházíme v podobenství o rozsévai. A prosím uvdomte si, že jsem to nebyl já, kdo Bibli napsal. Souhlasíte, že? Ona to totiž není moje myšlenka. Je to myšlenka, která byla v Bibli dávno pedtím, než jsem se já objevil. A nebyla pouze v Novém zákon, ale také ve Starém. Vzhledem k tomu, že vás všechny považuji za pilné studenty Bible, jist si to dobe uvdomujete. Všichni znáte píbh o Mojžíšov stánku, který ml vnjší nádvoí, tedy oblast ticetinásobku. To mluví o kesanstvu na té první, základní rovin. Když se dostanete do svatyn, vstupujete do oblasti, ve které církev zaíná fungovat na duchovní rovin. Mám zato, že by se tato oblast dala napasovat na letniní typ církve, i když ta asi není tím nejlepším pedstavitelem. Pak je tam svatyn svatých, nejsvatjší místo, které reprezentuje vyvolenou církev, Boží syny, církev pacholíka. Mžete ji nazývat rznými jmény, která jsou v Písmu používána. Žádnou z tchto vcí jsem do Písma nezapsal já. Všechno to tam bylo díve, než jsem pišel na scénu. Bhem historie bylo mnoho Božích muž, kteí kázali o tch samých vcech, o kterých tu kážu dnes veer já. Kážeme je nejenom vám, ale církvi obecn. A kázalo se o tom nejenom v posledních sto letech, ale dokonce i pedtím. Je to stejné evangelium, které zvstovali uedníci. Pavel se tohoto tématu dotkl v epištole ímanm. Jan o tom mluvil ve svém evangeliu a do detail se pustil ve svých dopisech, ve tech Janových epištolách. Psali o tom všichni pisatelé Bible: Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Ti všichni mluvili o církvi v rzných dimenzích o rozmrech, ve kterých církev pracuje. Pro vám to všechno íkám? Protože se musíte setkat se slovem, které vám dá poznání a porozumní toho, co je nám jako jednotlivcm v církvi dostupné. Dále bych chtl íci, že jsem pesvden, že nkteré hlavní problémy, kterými církev trpí, jsou následující: Za prvé rozeznat a pojmenovat tyto ti úrovn církve, za druhé postoj, který jednotlivci k této pravd zaujímají, a za tetí rozhodnutí, na které té úrovni se vlastn chtjí nacházet. A tak výzva dnešního veera zní: Chci, abyste se jako jednotlivci zamysleli nad tím, co vlastn chcete od Boha. Stejn jako v pirozeném je to také na duchovní rovin. Zní to tém biblicky, že? Pirozené, duchovní. Nebo snad vaše Bible íká nco jiného než ta moje? Moje íká, že první je pirozené, pak teprve duchovní. (1Kor 15:44) Kdybyste se ucházeli o práci v njaké firm nebo spolenosti, byly by na vás kladeny urité nároky. Jist by od vás nco vyžadovali. Nároky by odpovídaly místu, které se chystáte zaujmout. Je to v esku stejné jako kdekoli jinde? Pokud budete spokojeni s postavením uklízeky, se 2

3 zametáním podlahy, myslíte, že z vás udlají vedoucího oddlení údržbá? Prosím mjte na pamti, že jsem ekl: Pokud jste spokojeni! Budete-li spokojeni s vaším konkrétním pracovním zaazením, budete ukazovat postoj nebo njaké úsilí, kterého by si mohli vaši nadízení všimnout? Mám na mysli jakýkoli projev, který by jim pomohl rozeznat, že vydáváte energii a úsilí a že potebujete být povýšeni z místa, kde jste. Když jsem vyrstal v církvi pod Božím slovem, picházelo ke mn jedno slovo, které pravilo, že služba lovka si pro sebe sama udlá místo. Je to duchovní princip. Znamená to, že pokud mám srdce pastýe, ale nefunguji jako pastý, ve svém srdci však mám zájem a péi o ovce Jedna vc je pijít do církve, potást si rukama a zeptat se, jak se máš a co se dje ve tvém život, ale nco jiného je obtovat as mimo shromáždní a církev, abych se k vám natáhl. Je to tak? A tak mžete mít služebnost pastýe, ale pitom nerozvinout zájem nebo touhu v té schopnosti chodit. Ne proto, že byste nemli píležitost, ale proto, že nemáte touhu. MÍT DAR A MÍT TOUHU JSOU DV VCI, které pracují ve dvou rzných oblastech. Je Boží zodpovdností dát vám dar, obdarovat vás. Avšak vaší zodpovdností, mojí zodpovdností, je ten dar rozvíjet. Chci vám to njak piblížit. Kdybych chtl být farmáem a vy byste za mnou pišli a dali mi osivo, mohl bych s tím osivem ve své ruce chodit a prohlašovat, že jsem farmá. Mám schopnost být farmáem. Mám potenciál být tím, kým farmá musí být. Ale nikdy k tomu nebudu mít píležitost, pokud správn nenaložím s osivem, které držím v ruce. Pokud jde o ten dar, existují rzné stupn vývoje. Mohu ta semena vzít a zasadit je. Tím jsem zapoal své farmaení. Ale ješt nejsem zemdlec. Semeno roste samo od sebe, avšak jak se mu povede, bude záležet na tom, jak o nj budu peovat. Slyšíte m? ZÁLEŽÍ NA TOM, CO UDLÁM S TÍM, CO JSEM OBDRŽEL, A JAK DOBE TO BUDU DLAT UR Í TO, KAM SE DOSTANU NA KONCI DNE. Nezáleží to na nikom jiném. Zcela to záleží na úsilí a snaze, kterou vynaložím na to, co mi bylo dáno. Mojí zkušeností je, že pi farmaení není tžké, aby semena rostla. Ale je nesnadné zajistit, aby ta semena rostla správn, byla zdravá a pinášela úrodu. I když to semeno v sob obsahuje plnost všeho, ím má být, je poteba mojí práce a úsilí, aby z toho mohlo být to nejlepší. Podívejte se na podobenství o rozsévai. Nkterá pda pinesla ticetinásobný užitek, jiná pinesla šedesátinásobný a ješt jiná pinesla stonásobný. Nemla snad ta ticetinásobná potenciál pinést stonásobný užitek? Rozhodn ano. Nemla snad ta šedesátinásobná potenciál stát se stonásobnými? Rozhodn ano. Co mla ta stonásobná, mla i ta ticetinásobná i šedesátinásobná. Ale výsledný užitek je závislý na péi a ochot 3

4 zemdlce investovat. Mžete na to íci amen? Rozumíte mi, o em mluvím? Haleluja. Rozdíl mezi církvemi poslední doby (chci vám dát biblické porozumní), rozdíl mezi stoprocentní církví a ticetiprocentní církví a šedesátiprocentní církví nespoívá ve slov, které pijala, ale v porozumní, které s tím slovem pichází, a v touze jednotlivce s tím slovem naložit. Víte, farmaení pro m bylo zjevením. V posledních pti letech jsme pstovali adu plodin a produkovali potraviny v rzné kvalit. Pokud chcete to nejlepší, je to drahé, nemžete to nijak ošidit, nelze na tom píliš šetit. Je poteba urité osobní obti, a to nikoli podle teologie jednorázovosti. Zjistil jsem totiž, že bhem farmaení pichází rzná období krizí. Chvála bu Hospodinu! Mžete íci amen? Doufám, že vás neuspávám? Dobe. Problém církve poslední doby (a když mluvím o církvi poslední doby, mám na mysli tu stoprocentní církev) je ten, že uprosted té stoprocentní existuje uení o ticetinásobku a o šedesátinásobku. A tato smsice teologie pímo vytváí prostedí konfliktu. Ticetiprocentní kesan a šedesátiprocentní kesan budou mít vždycky problém se stoprocentním kesanem. Protože kvalifikace a požadavky na stoprocentnost jsou o mnoho písnjší než na šedesátiprocentnost nebo ticetiprocentnost. A pjdu dokonce tak daleko, že eknu, že pokud budete zkoumat své vnitní osobní konflikty, zjistíte, že jsou to konflikty služby. Rozumíte mi, co tím myslím, když íkám konflikty služby? Pokud má služebnost stonásobnou formu, pak šedesátinásobný a ticetinásobný kesan slyší nco, co se mu nezbytn nemusí líbit. A proto to rozsuzuje a posouvá význam toho, co slyší, nkam jinam. eknu vám, jak to budou rozsuzovat. Víte, nemohou s tím slovem polemizovat. Protože ve služebnosti církve stonásobku je moudrost a poznání, které jsou velmi prkazné. Nelze proti tomu píliš argumentovat. Nemžete argumentovat proti kázání o tom, že máme zemít sami sob. Je to biblické. Pro ticetiprocentního kesana i pro šedesátiprocentního kesana by odmítnutí takové zvsti znamenalo odmítnutí Krista. Ty blázne, cožpak nevíš, že nepadne-li zrno do zem a nezeme, samo zstává? 1 Mluvíme o smrti sob. Pokud budete zkoumat oltá na vnjším nádvoí a mdné umyvadlo, vejdete do svatyn se zlatým oltáem všechny tyto nástroje mluví o smrti sob. Takže 1 Jan 12:24 Amen, amen pravím vám: Zrno pšeniné padna v zemi, neume-li, ono samo zstane, a pakli ume, mnohý užitek pinese. 4

5 odmítnout tuto zvst znamená odmítnout Krista. A ten ticetiprocentní kesan nebo šedesátiprocentní kesan mže zavrhnout Krista pouze v pípad, že zavrhne také Ducha svatého. Rozumíte? To není moje vlastní teologie, to íká Písmo. Myslím, že v Janovi v 16. kapitole se píše, že DUCH BOŽÍ JE NÁM DÁN K UR ITÉMU ZÁMRU. K jakému? Pro je nám dán Duch Svatý? Víte to nkdo? ABY NÁS UVEDL DO VŠÍ PRAVDY. 2 Slyšíte? Do vší pravdy. Ticet, šedesát, sto procent. Tak se vás znovu ptám: CO ŽÁDÁTE OD BOHA? Co chcete? Co chcete? CHCETE TICET, CHCETE ŠEDESÁT? NEBO CHCETE STO? Jste spokojeni se zametáním podlahy? Nebo chcete ídit oddlení? Co chcete v Bohu? Požadavky kladené na ticetinásobek jsou odlišné od požadavk kladených na šedesátinásobek. Požadavky kladené na šedesátinásobek jsou odlišné od požadavk kladených na stonásobek. Haleluja. A ticetiprocentní kesan, šedesátiprocentní kesan, který žije v pro-stedí sta procent, bude vždycky s tím prostedím zápasit. Protože v rámci mechanism, které Bh v této oblasti nastavil, není schopen to slovo zavrhnout. Co tedy udlá? Musí s tím pece nco udlat! Musí ospravedlnit svoji pozici vnitní neshody. Takže co udlá? Víte to nkdo? íkáte, že odejde? Ne, a to je ten problém. Pravdpodobn by ml odejít. Ale stane se to, že si najde njakou vadu na poslu. Slovo je dokonalé, ale dokonalost slova máte v nedokonalé nádob. A i když slovo, kterým je slouženo, je dokonalé, tak nedokonalost nádoby, která ho pináší, se asto zjevuje. Možná, že vy jste takovou zkušenost neudlali. Ale mám tušení, že práv toto je velký problém. Slyšíte m, myslím si, že toto je hlavní problém. Bh v takovém prostedí pracuje a vynáší na povrch vci, které jsou nesvaté. Nemáme svobodu zcela toho posla odmítnout. Epištola Efezským kapitola tvrtá, a nebudu to íst celé, protože to všichni znáte, petu jenom pár slov. Efezským 4:11. Píše se tam: A on Kdo je on? O kom se tu mluví? O kom se tady mluví, víte to? On je Bh. Jehova. A Jehova nco má. Co Jehova uinil? Co udlal? A on dal Píše se tu, že dal, nebo jinak eeno, ustanovil. 3 Myslím, že mezi tmi slovy není žádný podstatný rozdíl. A pokud tedy odmítnete toho posla, co tím dláte? Co dláte? Odmítáte Boha? Co íkáte? Ano, odmítáte Boha. Pokud odmítáme 2 Jan 16:13 Ale když pijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí vci zvstovati bude vám. 3 Efezským 4:11 A on dal nkteré zajisté apoštoly, nkteré pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýe a uitele. 5

6 Boha, odmítáme toho posla. A pokud odmítáme slovo, které pináší, pak odmítáme také Boha. A pokud odmítáme slovo a posla, pak odmítáme také píležitost a upíráme Bohu možnost nás pevést z místa, kde se nacházíme, a už je to kdekoli, na místo, kde nás chce mít. Te vám dám jiný píklad. Verš se nachází v epištole Korintským. A pamatujte, že jsem ekl, že služba lovka si sama udlá místo. Bez ohledu na to, jaká ta služba je, protože Bh v Tle ustanovil rozmanitost služeb. Haleluja. A je nutné, aby Tlo ve služb, která je mu dána, plynulo. Dobe, pojme do druhé epištoly Korintským. Podívejme se nejprve do páté kapitoly, snad je tam slovo, které mám na mysli. Ano, pátá kapitola. A nemluví se zde o služb, o které jsme etli v epištole Efezským, ale tato služba je vtlena do spoleenství, do spoleného shromáždní Tla. Takže druhá epištola Korintským pátá kapitola poínaje veršem 14: Láska zajisté Kristova víže nás. Jakožto ty, kteíž tak soudíme, že ponvadž jeden za všecky umel, aby ti, kteíž živi jsou, již ne sami sob živi byli, ale tomu, kterýž za n umel i z mrtvých vstal. eknu vám, o em se zde mluví. Toto je poátek, princip zametání podlahy. Jinými slovy, každý, kdo má košt, zaíná na této pozici. Následuje píklad Krista, a tak jako Kristus vydal sám sebe za církev, i my jsme spojeni s Kristem a plyneme ve stejném duchu. Toto je uednictví. Pokud chcete vdt, jakou máte službu, tak zaíná práv tady. Záleží na tom, jak prospíváte v tom, co dláte. Víte, že ne všichni lidé zametají podlahu stejným zpsobem? Vzpomínám si na dobu, kdy pro mne zaali pracovat moji synové, bylo jim asi tak pt, šest let. Dva z nich pro mne pracovali. Bývali jsme najímáni jako stavitelé. Víte, na stavb je nkdy pkný nepoádek. Vy asi nejste píliš obeznámeni se zpsobem našeho stavní ze deva. No, nakonec máte na podlaze vždycky hromady pilin. A tak jsem pokaždé obma hochm rozdal po koštti a každému z nich jsem pidlil jednu stranu místnosti. Zametali podlahu a když jsem se pozdji vrátil, jedna polovina místnosti bývala doista vymetená a druhá polovina vypadala, jako kdyby to košt mlo v sob díry. Abych si to ovil, vzal jsem to dravé košt a dal ho druhému chlapci. To košt v sob nemlo díry, bylo to úpln stejné košt! Ale rozdíl byl v úsilí, se kterým zametal když nco zstalo, tak se vrátil a zametal znovu, a pokud bylo teba, zase se vrátil, a zametal tak dlouho, dokud to nebylo úpln zametené. Jeho zámrem bylo odvést co nejlepší práci, protože chtl stoprocentní zametání a chtl dosáhnout úpln isté podlahy. Zámrem toho druhého bylo dostat se na druhý konec místnosti, aby to ml za sebou a mohl si jít 6

7 hrát s hromadou pilin nebo tak nco. Stejn tak to chodí v kesanství ve vztahu k Božímu slovu. A chci vám íci, že ten, který se tak dobe nauil zametat svoji podlahu, zaal být povyšován do pozic, které vyžadovaly více znalosti, více píle a více úsilí. Haleluja. V páté kapitole druhé epištoly Korintským nacházíme postavení, místo, které Kristus vydobyl. Všichni zaínáme na stejném míst, na stejné startovní áe. Dobe. Verš 15 íká: za všecky umel, aby ti, kteíž živi jsou, již ne sami sob živi byli Pokud máte zvýrazova, mli byste si podtrhnout tu vtu: aby ti, kteíž živi jsou, již ne sami sob živi byli, ale tomu, kterýž za n umel Takže se dostáváme zpátky k teologii koštte. Nkteí z nás žijí trochu pro Nho a o mnoho více pro sebe. Nkteí z nás žijí více pro Nho a o nco mén pro sebe. Ale kolik z nás touží žít pln pro Nho, a vbec nežít pro sebe? Toto je uení o stoprocentní církvi. Není to ticet procent. eknme to takto: Budu žít ticet procent pro Nho a sedmdesát pro sebe. Kam se podlo tch sedmdesát procent, kam zmizely? Rozplynuly se? Když zanete na stu procentech a skoníte na ticeti, kam se podje tch sedmdesát procent? Kde jsou? Kde jsou? Pohltili jste je na sebe samé. Nebo chcete žít šedesát procent pro Nho, to je více než polovina. To už je dobré, ne? Dávám více než polovinu toho, co jsem, Hospodinu. To je velmi dobré. To zní jako hodn. Je to tak, co íkáte? Nezdá se vám to hodn? Ale kam zmizelo tch dalších tyicet procent? eknu to jinak. Víte, nkdy je možná lepší jeden píklad nebo obraz než mnoho slov. Jednou bylo shromáždní pro dti. Sestra, která ho vedla, tam mla ti mísy. Jedna byla plná, vedle ní byla prázdná a ta tetí byla také prázdná. Vzala deset procent obsahu z té plné mísy a vložila je do první prázdné mísy. Všechno ostatní vložila do té druhé prázdné mísy. Takže zaínala na stu procentech mla deset pomeran. Jeden vzala a vložila do prázdné mísy a ekla: To patí Bohu. Vzala ostatních devt a ekla: Tyhle jsou moje. Potom vzala deset nových pomeran a vložila je do první nádoby. A uinila to samé. Haleluja! Bh má nyní dva pomerane. Já však mám ve své nádob osmnáct pomeran. Co je na tomto obrazu špatn? Ve svtle toho, co íká Písmo, je naší kesanskou zodpovdností Víte, jaká je vaše kesanská zodpovdnost podle Písma? Milovat Pána, svého Boha Musím to peíst, protože se zdá, že to neznáte. Píše se, abychom milovali Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly, a v dalším evangeliu se píše i celou svou myslí. (Mat 22:37, Luk 10:27) Co je tedy v nepoádku na tom obrazu? Co je 7

8 špatn? Není to tak, že by za tch ticet procent nebyla odmna, že by za tch šedesát procent nebyla odmna. Ale zeptám se: Pro bych se ml spokojit s ticeti? A pro bych se ml spokojit i s šedesáti, když se mi nabízí sto procent? Co? Slyšíte m? Haleluja! Tady nkde bych chtl skonit. Takže se píše, že již nemáme žít pro sebe, ale pro Toho, který za nás zemel a vstal z mrtvých. A tak se opt vracíme k tématu služby a slova, které jsou vyžadovány ve stoprocentní církvi. A v 16. verši: A tak my již od toho asu žádného neznáme podlé tla. A akoli jsme znali Krista podlé tla, ale nyní již více neznáme. Mám ješt poslední verš, který vám chci zanechat. Je to verš, který mluví o veei Pán. V 11. kapitole první epištoly Korintským verš 26: Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento a kalich tento pili, smrt Pán zvstujete, dokudž nepijde. A protož kdokoli jedl by chléb tento, a pil kalich Pán nehodn, vinen bude tlem a krví Pán. Verš 27 si mžete podtrhnout spolen s veršem 29, ke kterému se také dostaneme. Zkusiž tedy sám sebe lovk a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí. Nebo kdož jí a pije nehodn, odsouzení sob jí a pije, nerozsuzuje tla Pán. Máme zodpovdnost rozpoznávat slovo, rozeznávat služebnost, která to slovo pináší, a rozeznávat, jakým zpsobem to slovo pracuje v Tle. A tak se vás ptám znovu: Co chcete od Boha? Musíte si to zodpovdt. Co chcete od Boha? POKUD CHCEME OD BOHA STO PROCENT SLOVA, PAK JE POTEBA, ABYCHOM SE VŠICHNI PODDALI PIKÁZÁNÍ, KTERÉ SKRZE TO SLOVO PICHÁZÍ, ABY MOHLO PRACOVAT. Mžete na to íci amen? Bh vám požehnej. Amen. 8

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

ZAPEETNÍ MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) ZAPEETNÍ MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Žijeme v dob, kdy je teba vstoupit do Hospodinovy skrýše. Ježíš ekl, že pijde as, kdy bude jako bylo za dn Noema. V Genesis se píše, že Noe stavl archu a jednou

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

TI HOSPODINOVY SVÁTKY

TI HOSPODINOVY SVÁTKY TI HOSPODINOVY SVÁTKY MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) Dnes veer bych chtl nartnout obrázek stánku Mojžíšova a chtl bych ho vztáhnout ke svátkm Hospodinovým. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Vidíte,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI. (Praha, erven 2007)

PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI. (Praha, erven 2007) PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI (Praha, erven 2007) Je velmi dobré, že jsme se tady dnešního rána znovu sešli. Toto je naše poslední shromáždní. Je dobré vidt lidi, kteí hladoví po Božím slov. Jestli máte

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL. (Tursko, bezen 2007)

MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL. (Tursko, bezen 2007) MILUJEŠ HOSPODINA? BURT ASBILL (Tursko, bezen 2007) Chvála Pánu. Ote, dkujeme Ti za tuto píležitost, protože víme, že v ase, který jsi nám vymezil, je tato doba rozhodující a dležitá. Ote, modlíme se za

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více