- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101"

Transkript

1 - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

2 PROTECT - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie Druhé, revidované vydání, Vídeň Vydavatel WAVE WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE Evropská síť organizací a evropské informační centrum proti násilí Bacherplatz 10/4, A 1050 Vídeň, Rakousko Management a koordinace: Rosa Logar, Ute Rösemann, Regina Webhofer Autorky: Ute Rösemann, Branislava Marvánová Vargová, Regina Webhofer Editor: WAVE- Women Against Violence Europe Korektura v anglickém jazyce: Daniela Beuren (phoenix) Grafický design: Leocadia Rump (paneecamice) Překlad: Branislava Marvánová Vargová Tato zpráva byla vytvořena v rámci projektu PROTECT (CHRÁNIT): Příklady dobré praxe v oblasti prevence závažných forem násilí, pokusů o vraždu, včetně trestných činů páchaných ve jménu cti a ochrany zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí. Projekt PROTECT byl financován Evropskou komisí prostřednictvím programu DAPHNE. Management a koordinace celého projektu PROTECT: Rosa Logar, Ute Rösemann, Maria Rösslhumer, Regina Webhofer (WAVE - Women Against Violence in Europe, Rakousko). První vydání, Vídeň, PROTECT je financován Evropskou komisí v rámci programu DAPHNE. PROTECT je spolufinancován městem Vídeň: Odborem pro ženské otázky a Federálním ministerstvem financí, rodiny a mládeže. PROTECT je spolufinancován partnery projektu: Direccion General de la Mujer de la Communidad de Madrid, Generálním ředitelstvím pro prevenci genderového násilí a reformy týkající se mládeže (dříve IMRM) a Intervenčním centrem ve Vídni, Rakousko.

3 II. C. Dostupnost spolehlivých, systematicky shromažďovaných a analyzovaných údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích v rámci Evropy Femicida, genderově podmíněné zabíjení žen muži (Russell a kol., 2001, str ), je jedním z nejextrémnějších projevů násilí na ženách. Ženám všech věkových skupin hrozí největší riziko zabití právě ze strany někoho, koho dobře znají: rodinného příslušníka nebo partnera. Přestože se mezinárodní pozornost v oblasti násilí na ženách v posledních desetiletích ze zdravotnického a lidsko-právního pohledu zvýšila, problematika femicidy a ochrany zvláště ohrožených obětí partnerského násilí stále ještě není dostatečně prozkoumána. Mnoho případů zabití žen a mladých dívek zůstává v našich společnostech neoznámeno, nespočítáno, neodhaleno, jsou neviditelné. Z tohoto důvodu byla v rámci projektu PROTECT provedena analýza dostupnosti údajů o femicidě na úrovni EU i jednotlivých členských států. Otázka femicidy byla řešena v různých souvislostech, včetně partnerského násilí, násilí páchaného neznámými pachateli, sexuálního násilí, vražd novorozených dívek, zločinů páchaných ve jménu cti a nucených sňatků, stejně jako v kontextu vražd spojených s činností gangů a politického násilí. Výsledkem je, že výzkumníky a aktivistkami byly navrženy různé definice a koncepty femicidy. 27 V rámci projektu PROTECT bylo při analýze dostupnosti údajů o femicidě na úrovni EU a v jednotlivých členských zemích aplikováno partnerské násilí jako širší kontext femicidy. V provedené analýze byla věnována menší pozornost specifickým podobám femicidy, jako jsou např. vraždy páchané ve jménu cti. Vzhledem k tomu, že vraždy páchané ve jménu cti a podobné trestné činy nejsou ve většině soudních systémů členských a kandidátských zemí EU specifickými trestnými činy, nejsou data o nich ani systematicky sbírána a analyzována. Podle slovníku, na kterém jsme se v rámci tohoto projektu shodli, je femicida definována jako vražda ženy jejím partnerem s přihlédnutím k tomu, že není stanovena žádná jednotná definice pojmu vražda. Podle komise CEDAW, působící při OSN, může být partnerské násilí na ženách definováno jako forma genderově podmíněného násilí, které je namířeno proti ženě, protože je ženou, anebo jako forma násilí, která postihuje ženy v nepoměrně větší míře. (komise CEDAW 1992: čl. 6). 1. Význam statistických údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě, rozdělených podle pohlaví Údaje a statistiky o skutečném rozsahu a charakteru femicidy jsou nezbytným nástrojem pro snížení a prevenci nejzávažnějších forem genderově podmíněného násilí na dívkách, ženách a jejich dětech a pro ochranu zvláště ohrožených obětí. Nedostatek ucelených informací o počtech žen a dětí, zavražděných partnerem nebo členem rodiny, omezuje naši schopnost posoudit rozsah násilí páchaného na ženách ve srovnání s jinými sociálními problémy. Spolehlivé, neutrální a analytické třídění informací a znalostí o rozsahu femicidy je základem pro politické argumenty; slouží veřejnému zájmu, odhaluje náklady společnosti spojené s problematikou násilí na ženách a podporuje požadavek veřejného financování služeb pro oběti (Römkens, 2007, str. 64). 27 Můžeme identifikovat čtyři aspekty, jejichž prostřednictvím lze k femicidě přistupovat: (a) definice a vztah mezi obětí a pachatelem: vražda spáchaná současným nebo bývalým partnerem/manželem, rodinnými příslušníky, přáteli a známými, nebo cizí osobou/osobami, včetně nebo vyjímaje ženy jako pachatelky a homosexuální vztahy; (b) forma násilí, která vedla k usmrcení: zahrnutí nebo vyloučení smrti v důsledku interpersonálního nebo jiného násilí, jako např. AIDS, obřízka, ozbrojené konflikty nebo femicida-sebevražda; (c) terminologie používaná v oficiálních statistikách a administrativních údajích policie, zdravotnického sektoru, právního systému; (d) odpovědnost státu ve vztahu k femicidě. S 69

4 Zpravy z vyzkumne casti projektu Systematický sběr a analýza údajů o příčinách, povaze a závažnosti femicidy, rozdělených podle pohlaví, posiluje naše kompetence sledovat změny a rozdíly ve výskytu, vyhodnotit účinnost prevence a jednotlivých intervencí, odhalit mezery v systému poskytovaných služeb a odhadnout počet případů souvisejících s problematikou násilí na ženách. Kromě toho umožní tyto údaje identifikovat nejohroženější skupiny žen a dětí, které by mohly mít největší prospěch ze specificky zaměřených intervencí a zlepšených služeb (Saltzman a kol., 2002, str. 1). Údaje týkající se násilí na ženách jsou velmi citlivé a mohou být zneužity. V těch nejhorších případech mohou být takové informace v rukou pachatelů příčinou smrti oběti. I přes velký přínos nových informačních technologií by se v oblasti sběru dat mělo jejich používání řídit účinnými bezpečnostními standardy. V souladu s tím bychom si měli znovu položit následující otázky: Jaké údaje k ochraně obětí opravdu potřebujeme? Kdo může mít k těmto citlivým údajům přístup a jaké bezpečnostní standardy jsou potřeba k tomu, aby mohly být informace sdíleny a zároveň chráněny před zneužitím? 28 Násilí na ženách a femicida jsou globální problémy, které nemohou být vyřešeny izolovaně jedním státem nebo společností. Proto je důležité systematicky sbírat spolehlivá data o femicidě tak, aby byla srovnatelná v čase i mezi jednotlivými zeměmi na evropské i mezinárodní úrovni. Měly by být identifikovány příklady dobré praxe v oblasti prevence a ochrany obětí násilí zejména těch nejvíce ohrožených, a tato ochranná opatření by měla být aplikována na evropské i mezinárodní úrovni. 2. Politické úsilí o systematický sběr podle pohlaví rozdělených údajů o násilí na ženách a o femicidě v Evropě V návaznosti na Pekingskou akční platformu 29 z roku 1995 byla formulována jasná politická doporučení EU týkající se systematického sběru podle pohlaví rozdělených údajů o násilí na ženách a o femicidě v Evropě: Doporučení Rady Evropy Rec. (2002) 5 o ochraně žen před násilím 30 obsahuje doporučení pro členské státy Rady Evropy o vedení statistických údajů rozdělených podle pohlaví, sjednocených statistických údajích a o společných ukazatelích za účelem lepšího zhodnocení rozsahu násilí na ženách. V rámci Kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách, včetně domácího násilí ( ) 31 bylo v oblasti sběru statistických dat pracovní skupinou definováno několik konkrétních aktivit: návrh kampaně členským zemím Rady Evropy znovu zdůrazňuje důležitost zajištění systematického sběru statistických údajů rozčleněných podle pohlaví, formy násilí, stejně jako vztahu mezi pachatelem a obětí 32. V souladu s tímto doporučením byl v červnu 2007 zorganizován v Lisabonu Regionální seminář o sběru dat jako nezbytném předpokladu pro účinné postupy v boji proti násilí na ženách, včetně domácího násilí 33 a jako další aktivita Kampaně byl publikován průzkum Administrativní sběr dat o domácím násilí v členských zemích Rady Evropy (Ruuskanen a kol., 2008). Kromě podpory systematického sběru statistických údajů a analýz o domácím násilí na ženách dospěly obě výše zmíněné aktivity k závěru, že přestože stále více členských zemí Rady Evropy provádí v oblasti násilí na ženách populační průzkumy, existuje obecně 28 Pro více informací: např. Projekt Bezpečná síť (Safety Net Project: the National Safe & Strategy Technology Project) organizace Národní síť organizací pro ukončení násilí (National Network to End Domestic Violence): Pekingská deklarace a platforma pro akci, 4.světová konference o ženách, září 1995, str. 46: Ochrana žen před násilím, Doporučení Rec (2002) 5 Komise ministrů členských zemí o ochraně žen před násilím, Divize pro rovnost žen a mužů, Generální ředitelství Rady Evropy pro lidská práva, Štrasburk CEDEX 2002: Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách, včetně domácího násilí: Pracovní skupina proti násilí na ženách, včetně domácího násilí (EGTFV), Návrh Kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách, včetně domácího násilí: Návrh byl přijat Komisí ministrů 21: června Regionální seminář o sběru dat jako nezbytném předpokladu pro účinné postupy v boji proti násilí na ženách, včetně domácího násilí, Lisabon, Červenec 2007: S 70 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

5 nedostatek systematicky sbíraných administrativních dat o násilí na ženách na úrovni jednotlivých institucí (např. policie, soudy, zdravotnictví apod.). V Závěrečné zprávě o činnosti pracovní skupiny Rady Evropy pro boj s násilím na ženách, včetně domácího násilí (EG-TFV), která byla publikována v roce 2008, doporučuje pracovní skupina ustanovit středisko pro sledování problematiky násilí na ženách a femicidy, které by na mezinárodní úrovni shromažďovalo údaje o případech žen, usmrcených jejich manželi, bývalými manželi, partnery nebo jinými příbuznými. Členské státy Rady Evropy by na národní úrovni měly: zavést metody pro sběr specifických dat o počtu případů zavražděných žen ročně, členěných podle věku; údajů o počtu pachatelů, členěných podle věku a pohlaví pachatele a dále údajů o vztahu mezi pachatelem a obětí (oběťmi); sbírat informace týkající se stíhání a trestání pachatelů. Každý případ takové vraždy by měl být pečlivě analyzován, aby byla zjištěna případná selhání v oblasti ochrany obětí s ohledem na zlepšení a další rozvoj preventivních opatření; v oblasti sběru, analýzy a publikování výše zmíněných dat spolupracovat s neziskovými organizacemi působícími v této oblasti. Informace tohoto typu by měly být veřejně dostupné na národní úrovni i na úrovni Rady Evropy a měly by být publikovány během 16 Akčních dnů proti genderovému násilí. Generální sekretariát Rady Evropy by měl zajistit zveřejnění těchto údajů; svěřit tento úkol institucím, které jsou na národní úrovni pověřeny bojem proti násilí na ženách, nebo navrhovaným národním střediskům pro sledování problematiky násilí na ženách. 34 Násilí na ženách a femicida jsou zločiny, které musí stát řešit a trestat ve veřejném zájmu 35, 36. Existují silná politická doporučení zkvalitnit údaje o dynamice a rozsahu femicidy jako klíčové součásti její prevence a hájení zájmů obětí. V roce 2007 zdůraznil europoslanec Raül Romeva i Rueda význam globální strategie, která by umožnila EU a jejím partnerům vyvinout společné akce a úsilí zaměřené na vymýcení a předcházení násilných úmrtí žen kdekoli na světě (Romeva i Rueda, 2007, str. 4). 3. Dostupnost podle pohlaví rozdělených údajů o míře genderově podmíněných vražd/ femicidy v partnerských vztazích v Evropě Jelikož v oblasti systematického sběru podle pohlaví rozdělených údajů o násilí na ženách a femicidě na úrovni jednotlivých členských států i celé EU existují jasná politická doporučení, vyvstává několik otázek: Existují v členských a kandidátských zemích EU spolehlivé, systematicky sbírané a analyzované údaje o genderově podmíněných vraždách/ femicidě, rozdělené podle pohlaví, věku, typu násilí (podle trestního zákona) a vztahu mezi obětí a pachatelem? Pokud tomu tak není, jaké jsou překážky a problémy v poskytování takových údajů a jaká opatření je potřeba přijmout k překonání těchto překážek? Vedle různých teoretických rámců, definicí a klasifikací pojmu femicida je při sběru dat o tomto jevu využíváno několik zdrojů informací: kriminální statistiky (údaje z oficiálních státních institucí), policejní zprávy, soudní údaje, policejní statistiky, lékařské informační systémy (administrativní údaje) a zprávy z médií. Vzhledem k tomu je při sběru dat o femicidě využívána řada různých metodologických přístupů, včetně populačních studií, analýzy záznamů různých organizací a 34 Závěrečná zpráva o činnosti: Pracovní skupina Rady Evropy pro boj s násilím na ženách, včetně domácího násilí (EG-TFV): Odbor genderové rovnosti a boje proti obchodu s lidmi, Generální ředitelství Rady Evropy pro lidská práva a právní otázky, Štrasburk, září 2008, str. 18, 79, 81: Source/Final_Activity_Report.pdf, Viz první právní definice femicidy z Mexika, která vznikla v důsledku obrovské femicidy v Juarezu: Násilná femicida v Mexiku: Mexický Kongres, Poslanecká sněmovna, 59. volební období, Ad hoc informační a monitorovací výbor pro vyšetřování femicidy v Mexiku a odpovědné právní služby, Mexiko, 2006 : Diana Russell říká, že kultura podporuje femicidu: Helen Tierney, Revidované a doplněné vydání encyklopedie ženských studií, Sborník A F, (Women s Study Encyclopaedia Revised and Expanded Edition A F), Greenwood Press, Westport: str. 470 S 71

6 Zpravy z vyzkumne casti projektu institucí (policejní, nemocniční a soudní statistiky, údaje z márnic, přehledy úmrtnosti v domácnostech, záznamy o pitvách a přehledy novinových článků). 37 Metodologické rozdíly ve sběru dat mohou vést k různým interpretacím těchto údajů. Údaje z průzkumů, jako jsou např. Studie o násilí na ženách Světové zdravotnické organizace (WHO) 38 nebo Studie kriminality ve Velké Británii (Walby a kol., 2004) ukazují, že jen velmi malé procento žen ohlásí násilí příslušným institucím nebo organizacím poskytujícím podporu obětem a že násilí na ženách je značně podhodnoceno. To omezuje možnosti využití statistických údajů právními, zdravotnickými a dalšími institucemi. Oficiální údaje nejsou reprezentativní a o skutečném rozsahu a povaze násilí na ženách říkají jen velmi málo. Nicméně pro sledování účinnosti a kvality reakcí jednotlivých institucí na případy násilí na ženách jsou administrativní data i údaje z jednotlivých organizací a institucí velmi důležité (Walby, 2005, str.194ff.; Jansen, 2008, str ). Odborníci se shodují na tom, že pokud máme celý problém správně posoudit a plánovat a realizovat postupy známé jako postupy založené na znalostech, je potřeba na základě společných ukazatelů systematicky sbírat oba typy údajů (Walby, 2005, str. 194ff.; Römkens, 2007, str. 64). Za účelem zjištění dostupnosti údajů o femicidě na úrovni jednotlivých členských a kandidátských zemí, stejně jako na úrovni EU, byly analyzovány již existující údaje o vraždách. Zaměřili jsme se na administrativní data, v rámci kterých jsou sběr a analýza údajů o vraždách financovány jako běžná součást veřejných služeb: (a) údaje o vraždách z kriminálních statistik vytvořených trestně právním systémem, shromažďované policií (b) údaje o vraždách získané v systému zdravotní péče, shromážděné lékaři na základě Evropského seznamu příčin smrti 39. Oba typy údajů jsou dostupné prostřednictvím Eurostatu na úrovni EU i na úrovních jednotlivých členských a kandidátských států EU. Údaje pocházející z průzkumů byly navíc analyzovány z pohledu dostupnosti údajů o femicidě na úrovni EU. Tato analýza vychází také ze zjištění DAPHNE projektu Odhad počtu úmrtí souvisejících s partnerským násilím v Evropě IPV EU Mortality, který byl uskutečněn organizací Psytel Dostupnost podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/ femicidě v partnerských vztazích na úrovni EU Údaje o vraždách dostupné v databázi Eurostatu o kriminalitě a trestním soudnictví 41 Statistické údaje Eurostatu o kriminalitě a trestním soudnictví neposkytují informace o vraždách rozdělené podle pohlaví a věku. Zohledněn není ani typ násilí stejně jako vztah mezi obětí a pachatelem. Statistické údaje Eurostatu o kriminalitě neobsahují ani žádné informace o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích na úrovni EU. Měření vývoje kriminality na evropské úrovni je vzhledem k rozdílným zdrojům informací v jednotlivých státech velmi obtížný úkol. V jednotlivých členských zemích existují odlišné (trestně) právní systémy a rozdíly najdeme také v seznamech trestných činů, které jsou obsaženy ve statistikách o kriminalitě. Rozdíly v definicích a ukazatelích, stejně jako mezery v systematickém sběru dat, znesnadňují porovnatelnost údajů mezi zeměmi a vedou k rozdílům v posuzování kriminality na národní úrovni. Tento problém se projevuje i pokud jde o případy femicidy: policista, který není obeznámen s dynamikou násilí v partnerských vztazích, bude vnímat stejnou situaci jinak, než policista, který absolvoval specializované školení v této problematice. 37 Posílení porozumění femicidě: využití výzkumu k podnícení činnosti a odpovědnosti, Program pro vhodné technologie ve zdravotnictví (PATH), InterCambios, Rada Jižní Afriky pro výzkum ve zdravotnictví (MCR) a Světová zdravotnická organizace (WHO), Washington DC, 2009, str.2 :http://www.path.org/files/gvr_femicide_rpt.pdf, Studie WHO o zdraví žen a domácím násilí na ženách: První výsledky o výskytu, zdravotních důsledcích a reakcích žen, 2005: ticountry_study/en/, Evropský seznam příčin smrti: y=&strlayoutcode=hierarchic&cfid= &cftoken=58fce61775aac1ab-f35fe685-05db-ad8c-f c335a174&jsessionid=1e51d05fdea fd TR, Tento seznam je založen na Mezinárodní klasifikaci nemocí a souvisejícíh zdravotních problémů (MKN) podle WHO: World Health Organisation: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: Société civile Psytel: , Shrnutí projektu v anglickém jazyce je ke stažení na: 41 EUROSTAT: Trestné činy a trestní soudnictví, S 72 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

7 Na evropské úrovni bylo podniknuto několik iniciativ, jejichž cílem bylo tyto problémy překonat a vytvořit spolehlivé a srovnatelné statistiky o kriminalitě a systému trestního soudnictví. V roce 1993 byla Evropským výborem pro problematiku trestných činů (European Committee on Crime Problems - CDPC) jmenována Skupina odborníků na trendy v oblasti kriminality a trestního soudnictví: statistická a další kvantitativní data o kriminalitě a systému trestně právního řízení, jejímž cílem je vypracování metod řešení problémů, jako jsou rozdílné definice přestupků a trestných činů a rozdílná pravidla pro jejich počítání v členských zemích Rady Evropy. V roce byl představen první návrh Evropského informačního zdroje statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví 43, který obsahuje statistické údaje z 36 evropských zemí a informace o statistických pravidlech a definicích, které za těmito čísly stojí. Čtvrté vydání, týkající se let , bylo zveřejněno v roce V roce 2001 byla rozhodnutím Rady Evropské unie zřízena Síť prevence kriminality EU 44 s cílem podporovat v členských zemích EU aktivity v oblasti prevence kriminality a identifikovat a sdílet cenné příklady dobré praxe v této oblasti. Na základě Haagského programu 45 byl Evropskou Komisí v srpnu 2006 přijat Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví ( ) 46. Cílem tohoto Akčního plánu je přijetí konkrétních opatření pro rozvoj systému srovnatelných statistických údajů o kriminalitě a soudních systémech v oblasti trestního práva. Rozhodnutím Evropské Komise (2006/581/EC) byla zřízena expertní skupina, která má poskytovat doporučení a dohlížet na realizaci tohoto Akčního plánu. Souběžně s tím byla ustanovena pracovní skupina Eurostatu, která by měla doporučení expertní skupiny dále rozvíjet. Za účelem podrobnějšího studia konkrétních problémů a úkolů bylo založeno několik pracovních a poradních podskupin. 47 Překvapivě, ani Evropský informační zdroj statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví ani Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví 48 nezohledňují a neobsahují jakékoli kroky v oblasti rozvoje ukazatelů pro sběr statistických údajů o násilí na ženách a genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích Údaje o vraždách dostupné v databázi Eurostatu o veřejném zdraví 49 Na základě Evropského seznamu příčin smrti 50 poskytuje Eurostat v databázi statistických údajů o zdraví (veřejném zdraví) data o vraždách rozdělené podle pohlaví oběti v tabulkách: Smrt v důsledku zabití, napadení, podle pohlaví -[tps00146]; Standardizovaná úmrtnost na obyvatel. Nicméně, ani zde nejsou k dispozici údaje o vraždách rozdělné podle věku, typu násilí, který vedl k smrti oběti, ani informace o vztahu mezi obětí a pachatelem. Statistické údaje Eurostatu o veřejném zdraví neobsahují žádné informace o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích na úrovni EU. 42 Na rozdíl od jiných pravidelných mezinárodních průzkumů o kriminalitě a trestním soudnictví, prováděných Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Survey on Crime Trends - CTS) nebo INTERPOLEM, které se spoléhají na údaje poskytované institucemi jednotlivých zemí, které byly požádány o to, aby následovaly standardní definice, je metodika přijata v rámci Evropského informačního zdroje statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví založena na koordinované síti národních zpravodajů. Každá země má jednu osobu, která je zodpovědná za sběr a počáteční kontrolu dat. 43 Evropský informační zdroj statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví: Síť prevence kriminality EU, EU Crime Prevention Network: Haagský program: Finální sdělení Komise COM/2006/437: Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví: es/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33264_en.htm, Např. v roce 2008 byla založena expertní podskupina zaměřená na identifikaci potřeb údajů v oblasti účinnosti systémů trestního soudnictví, soudní spolupráce v trestních věcech a v oblasti nákladů trestního soudnictví. 48 Akční plán byl přijat ve stejném roce, kdy byla zahájena Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách. 49 EUROSTAT: Zdraví (Veřejné zdraví/zdraví a bezpečnost v práci), 2009: Evropský seznam příčin smrti: ey=&strlayoutcode=hierarchic&cfid= &cftoken=58fce61775aac1ab-f35fe685-05db-ad8c-f c335a174&jsessionid=1e51d05fdea fd TR, Tento seznam je založen na Mezinárodní klasifikaci nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN) podle WHO: World Health Organisation: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: S 73

8 Zpravy z vyzkumne casti projektu Obecná orientace Evropského seznamu příčin smrti, která vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů 51 (MKN, v angl. jazyce se používá zkratka ICD 52 ), kterou publikuje Světová zdravotnická organizace, je zde vnímána jako cenná strategie k vytváření statistických údajů o femicidě, srovnatelných (nejen) mezi členskými zeměmi EU. Na rozdíl od Evropského seznamu příčin smrti však MKN bere v úvahu širší spektrum typů násilí 53. MKN se navíc pokouší zahrnout do seznamu ukazatelů i vztah mezi obětí a pachatelem 54. Tento přístup však nebyl v rámci Evropského seznamu příčin smrti na úrovni EU přijat, což poukazuje na to, že se EU ne zcela vždy řídí doporučeními OSN Údaje o vraždách pocházející z výzkumných studií Údaje pocházející z výzkumů poskytují obecnější sociologicky orientované pohledy na výskyt, charakter, determinanty a důsledky partnerského násilí (Römkens, 2007). Tyto průzkumy jsou cennými nástroji pro kontrolu implementace politických doporučení EU. Z tohoto důvodu zde zmiňujeme tři studie o femicidě na evropské úrovni: (a) Ochrana žen před násilím. Analytická studie o výsledcích druhého kola monitoringu naplňování Doporučení Rady Evropy Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím (C. Hagemann-White, 2008) Nejnovější zpráva o monitoringu naplňování Doporučení Rady Evropy Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím analyzuje v rámci členských států Rady Evropy, zda policejní statistiky systematicky zaznamenávají pohlaví oběti, pohlaví pachatele a vztah mezi obětí a pachatelem podle standardizovaných kategorií trestných činů? 27 ze 40 dotázaných členských zemí Rady Evropy 55 uvedlo, že ve zprávách o trestných činech, které se nejčastěji vyskytují v rámci rodiny, policejní statistiky systematicky zaznamenávají údaje o pohlaví oběti, pohlaví pachatele a jejich vztahu. 21 zemí navíc uvedlo, že mají k dispozici statistické údaje, které kombinují všechny tři kategorie pohlaví oběti, pachatele i jejich vztah podle jednotlivých trestných činů. Vzhledem k praktickým zkušenostem odborníků pracujících v oblasti násilí na ženách a s ohledem na chybějící metody systematického sběru údajů o vraždách v partnerských vztazích, rozdělených podle pohlaví, je výzkumníky, kteří tuto studii provedli, správnost odpovědí poskytnutých zástupci členských zemí Rady Evropy zpochybňována. (b) 3. mezinárodní zpráva: Partnerské násilí na ženách: statistické údaje a právní předpisy, Institut Centro Reina Sofía (ICRS) - (Esplugues et. al., 2010) Tento průzkum porovnává údaje o celkovém počtu případů femicidy za rok 2006 mezi jednotlivými zeměmi Afriky, Ameriky, Austrálie a Evropy 56. Statistické údaje jsou tříděny do kategorií jako např.: celkový počet případů femicidy za rok 2006 (str. 67f.), počet případů femicidy v rodině za rok 2006 (str. 80f.) a počet případů femicidy v partnerských vztazích za rok 2006 (str. 87); údaje jsou navíc rozděleny do skupin podle věku obětí (údaje jsou uvedeny v procentech). V tabulkách je také uveden typ zbraně (předmětu), který byl při spáchání vraždy (zabití) použit. Statistické údaje o zabitých ženách (obecně, členem rodiny nebo partnerem) (Esplugues a kol., 2010, str. 65) byly získány z oficiálních zdrojů jednotlivých zemí, jako jsou ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva sociálních věcí, od policejních útvarů a z národních statistických úřadů. Přestože jsou si výzkumní pracovníci, kteří provedli tuto studii, vědomi toho, že v mnoha zemích stále ještě neexistují statistické údaje o kriminalitě rozdělené podle pohlaví (a to ani v případech závažných trestných činů, jako je vražda) ani podle vztahu mezi 51 Světová zdravotnická organizace: Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů: ICD - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, poznámka překladatelky 53 Např. vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98), podkategorie Napadení (X85-Y09). 54 Jedním příkladem je kategorie Y07: jiné syndromy týrání. Na stejném místě: Y07 Jiné syndromy týrání, které zahrnují psychické týrání, tělesné týrání, sexuální zneužívání, týrání a nezahrnují zanedbávání a opuštění (Y06) a sexuální napadení za použití tělesné síly (Y05) způsobené manželem/manželkou [Y07.0], rodičem [Y07.1], známým či kamarádem [Y07.2], oficiálními úřady [Y07.3], jinými specifikovanými osobami [Y07.8] či nespecifikovanými osobami [Y07.9]. 55 C. Hagemann-White, 2008: viz Tabulka 17. Obsah policejních statistik a jejich dostupnost v národní zprávě, str Afrika: Alžírsko; Amerika: Argentina, Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Dominikánská republika, Kanada, USA; Evropa: Německo, Andorra, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Estonsko, Finsko, Nizozemí, Maďarsko, Anglie a Wales, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Norsko, Portugalsko, Česká republika, Turecko. S 74 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

9 obětí a pachatelem (Esplugues a kol., 2010, str. 65), byly tyto údaje poskytnuty Institutu Centro Reina Sofía několika oficiálními státními institucemi. Zároveň však výzkumní pracovníci a odborníci z praxe, zabývající se problematikou násilí na ženách jasně uvádějí, že tyto údaje nejsou v jejich zemích systematicky shromažďovány. To naznačuje, že oficiální státní instituce neposkytují vždy spolehlivé údaje zejména pokud se jedná o údaje o násilí na ženách. (c) Odhad počtu vražd v partnerských vztazích v Evropě, Projekt v rámci programu DAPHNE, Société Civile Psytel 57 V rámci programu Evropské unie DAPHNE uskutečnila organizace Société Civile Psytel projekt Odhad počtu vražd v partnerských vztazích v Evropě. Výsledky projektu poskytují odhad počtu vražd, ke kterým došlo v kontextu partnerského násilí ve 27 členských zemích EU a dále odhad nákladů spojených s těmito vraždami. Odhadovaný počet případů femicidy v partnerských vztazích v členských zemích EU vychází z trojího přístupu shromažďování a analýzy makro-, mezo- a mikro-dat podle širší definice vraždy v partnerských vztazích a dále z algoritmu vyvinutého speciálně pro tento projekt. V rámci tohoto projektu shromáždila organizace Psytel prostřednictvím dotazníku zaslaného ženským neziskovým organizacím a národním statistickým úřadům výsledky studií a vědeckých výzkumů v oblasti násilí v partnerských vztazích i oficiální statistické údaje z 27 členských zemí EU. 3.2 Dostupnost podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích v členských a kandidátských zemích EU Na základě poněkud upraveného dotazníku (viz příloha 1), který byl vytvořen organizací Société Civile Psytel v rámci výše zmíněného projektu, s cílem navázat na dosavadní výsledky a pro získání informací srovnatelných nejen v rámci 27 členských zemí EU, provedla organizace WAVE analýzu dostupnosti podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/ femicidě v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích EU. 58 Kromě již zjištěných příkladů dobré praxe v oblasti systematického shromažďování, analýzy a publikování podle pohlaví rozdělených údajů o vraždách/femicidě v partnerských vztazích v zemích jako jsou např. Španělsko, Velká Británie, Francie, Kypr a Dánsko, neposkytuje většina členských, kandidátských ani potenciálních kandidátských zemí EU spolehlivá, systematicky shromažďovaná a analyzovaná data o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích, která by byla rozdělena podle typu násilí, věku, pohlaví a vztahu mezi obětí a pachatelem. Údaje o vraždách jsou statisticky zpracovávány ve všech zemích po celé Evropě. Přestože v některých zemích chybí systematický sběr dat o genderově podmíněných vraždách/femicidě podle standardizovaných kategorií (jako např. pohlaví/věk oběti, pohlaví/ věk pachatele a vztah mezi obětí a pachatelem), údaje shromažďované policií bývají často do těchto kategorií zařazovány. Nicméně, tyto údaje obvykle nejsou běžně přístupné a mohou být od policie vyžádány jen v souladu s platnými právními předpisy (např. v Srbsku) nebo jen na základě specifických výzkumných otázek (např. v Chorvatsku). Z důvodů, které zůstávají nejasné, většina zemí tyto údaje pravidelně neanalyzuje ani je nepublikuje způsobem, který by jasně ukazoval počet případů femicidy. Primárním zdrojem informací o vraždách v partnerských vztazích a dalších typech femicidy je policie. Trestní soudy mají zase potenciál shromažďovat informace o obětech a pachatelích. Vzhledem k tomu, že tyto instituce ze zákona spolupracují, mělo by být možné třídit údaje podle jednotlivých paragrafů trestního zákona. 57 Société civile Psytel: , Shrnutí projektu v anglickém jazyce je ke stažení na: 58 Podrobnější verze této zprávy je k dispozici na webových stránkách WAVE v sekci PROTECT online informační centrum. S 75

10 Zpravy z vyzkumne casti projektu V Evropě však stále existují země (např. Bulharsko, Albánie), ve kterých ještě není domácí násilí a násilí v partnerských vztazích uznáno jako specifický trestný čin. Většina zemí v Evropě nemá pro případy vražd/femicidy v partnerských vztazích specifické předpisy a obecně lze v právních předpisech sledovat nedostatečnou genderovou citlivost jazyka. Vzhledem k tomu, že policie sbírá informace na základě existujících právních norem, je pro ni obtížné identifikovat případy domácího násilí, pokud trestní zákoník takový trestný čin nezná. Kromě toho neexistuje jednotná definice pojmů jako domácí násilí, násilí na ženách či násilí v partnerských vztazích, což omezuje srovnatelnost údajů, které jsou pod tyto pojmy zařazovány. Některé země mají specifické zákony o domácím násilí, zatímco jiné tyto případy řeší v rámci právních předpisů týkajících se ublížení na zdraví, sexuálního násilí, pronásledování, vražd a dalších trestných činů. To opět komplikuje porovnání údajů o genderově podmíněném násilí a vraždách na úrovni EU. Definice používané v právních předpisech týkajících se domácího násilí nebo násilí v rodině mohou navíc sběr a analýzu údajů o genderově podmíněném násilí a vraždách/femicidě v partnerských vztazích omezovat. Mnoha definicím, které jsou obsaženy v zákonech, chybí jasné vymezení vztahu mezi obětí a pachatelem. Tím dochází u právních předpisů na ochranu obětí k vyloučení některých forem vztahu oběti a pachatele. Např. v Chorvatsku nejsou do zákona o ochraně před násilím zahrnuty jiné vztahy než manželské, případně musí oběť s pachatelem obývat společnou domácnost, takže případy partnerského násilí, ke kterým dojde v rámci jiných forem soužití/vztahu oběti s pachatelem, nejsou do policejních statistik zahrnuty. V Turecku je Zákon č o ochraně rodiny také aplikován pouze na oficiálně sezdané páry. V Albánii považuje nový Zákon o ochraně před domácím násilím za domácí násilí pouze násilí spáchané členem rodiny. Neziskové organizace (mezi nimi např. i SOS linka Niksic, sdružená v síti WAVE), důrazně doporučovaly používat v legislativě termín násilí v intimních partnerských vztazích. Členy parlamentu však byly informovány, že intimní partneři nemohou být považováni za členy rodiny a nemohou se na ně vztahovat stejné právní předpisy. To poukazuje na to, jak je důležité mezi politiky zvyšovat povědomí o dynamice násilí na ženách a aplikovat vhodná opatření k ochraně všech obětí zejména pak těch, kterým hrozí vysoké riziko násilí. V Srbsku se liší definice skupiny lidí, kteří mohou požádat o ochranu v souladu s Trestním zákoníkem 59 od těch, kteří mohou požadovat ochranu v souladu s ochrannými opatřeními v rámci Zákona o rodině 60. Tento rozpor v právních definicích má negativní vliv na systematický sběr statistických dat a zároveň omezuje přístup některých lidí k ochranným opatřením. Kromě toho, definice v zákonech často nesplňují statistické normy, nejsou dostatečně informativní a nevedou ke smysluplným výsledkům statistických analýz. Dalším problémem je, že i v rámci jednotlivých zemí mohou různá ministerstva, jako např. ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo zdravotnictví, označit stejný trestný čin jiným způsobem, v závislosti na jejich odlišných zájmech a povinnostech. Tento fakt nicméně umožňuje, aby bylo násilí na ženách rozpoznáno jako příčina smrti na různých úrovních. Jelikož můžeme předpokládat, že některé případy femicidy zůstávají nerozpoznány, například díky tomu, že jsou prohlášeny za nehodu, mohou být případy genderově podmíněných vražd ve světle odlišných zájmů a povinností posouzeny z různých úhlů pohledu. Přestože jsou údaje o vraždách shromažďovány policií ve všech zemích, často nedochází k identifikaci případů genderově podmíněných vražd/femicidy. Jak již bylo zmíněno výše, je to na jedné straně způsobeno povahou právních předpisů, na straně druhé na tom má podíl i nedostatek informací a znalostí o dynamice násilí na ženách. Je velmi důležité poskytnout policistům specializované školení o problematice násilí na ženách a začlenit toto důležité téma do osnov policejního vzdělávání. Řada žen, 59 Trestní zákoník: 1. manželé nebo partneři, jejich děti, tchán, tchýně, adoptované dítě; 2. bratři a sestry, jejich manželé/manželky a děti, bývalí manželé/manželky a jejich děti, rodiče bývalého manžela/manželky, pokud žijí v jedné domácnosti; 3. osoby, které mezi sebou měli nebo stále mají emoční nebo sexuální vztah a osoby, které mají společné dítě nebo očekávají narození společného dítěte, i když spolu nikdy nežili v jedné domácnosti. 60 Zákon o rodině: 1. manželé a bývalí manželé;2. děti, rodiče a další blízcí příbuzní (pokrevní, ze zákona anebo adoptivní) a osoby v opatrovnickém vztahu; 3. osoby, které žijí nebo žily ve společné domácnosti; 4. partneři nebo bývalí partneři; 5. osoby, které byly nebo stále jsou v emočním nebo sexuálním vztahu, nebo mají společné dítě, případně očekávají narození společného dítěte, i když spolu nikdy nežili v jedné domácnosti.. S 76 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

11 které zažily násilí, policii nevěří a má strach tento typ trestné činnosti nahlásit. V tomto ohledu je nezbytné zajistit přítomnost policistek, obeznámených s problematikou násilí na ženách. Totéž platí i pro další odborníky pracující v sociální oblasti např. sociální pracovnice, zdravotníky, právníky atd. Jak již bylo zmíněno, přestože jsou ve všech zemích policií údaje o vraždách shromažďovány na základě trestních zákoníků, často není možné je analyzovat takovým způsobem, abychom získali smysluplné a porovnatelné údaje o femicidě. Abychom o femicidě mohli získat spolehlivá data, srovnatelná v čase a mezi jednotlivými zeměmi, je důležité při sběru údajů používat jednotné a systematické metody, definice a ukazatele, jakož i standardizované metody pro analýzu těchto dat, což však prozatím v Evropě není realizováno. Ve většině zemí není možné získat o rozsahu femicidy úplný obraz, jelikož existující statistiky o kriminalitě nejsou rozděleny podle pohlaví/věku oběti a pachatele. Stávající dostupné údaje o vraždách neidentifikují ani vztah mezi obětí a pachatelem. Například rakouské statistiky o kriminalitě tyto údaje zatím neposkytují a to i navzdory určitým snahám, které byly v této oblasti podniknuty přidáním tří nových ukazatelů: trestný čin spáchaný ve společné domácnosti, vztah mezi obětí a pachatelem, kteří spolu nežijí a druh známosti. Tyto nové ukazatele mají bohužel dva zásadní problémy: statistické údaje neobsahují údaj o pohlaví oběti a vztah mezi obětí a pachatelem není definován. Téměř ve všech evropských zemích je v této oblasti potřeba sběr a analýzu statistických dat zlepšit. Současná situace by měla být vnímána jako příležitost k zavedení jednotného a standardizovaného metodologického systému sběru a analýzy podle pohlaví rozdělených údajů o vraždách/femicidě v partnerských vztazích, které by byly na základě standardizovaných definicí a ukazatelů srovnatelné v čase a mezi jednotlivými zeměmi. Evropská unie a všechny země v Evropě mají povinnost bojovat proti násilí na ženách a chránit oběti násilí a jejich děti nejlepším možným způsobem. Poskytování spolehlivých údajů o násilí na ženách a femicidě je v tomto ohledu velmi důležitým opatřením. 4. DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ zvýšení dostupnosti spolehlivých, podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích na národní úrovni a úrovni EU Přestože bylo na úrovni EU provedeno několik pokusů o realizaci systematického získávání spolehlivých údajů od policie, soudů i zdravotnického systému, nejsou data o genderově podmíněných vraždách/femicidě ve většině členských a kandidátských zemí EU ani na celoevropské úrovni dostupná. Několik účinných opatření může vytváření spolehlivých dat o femicidě na národní i evropské úrovni výrazně zlepšit: Zohledňovat násilí na ženách a femicidu ve všech iniciativách směřujících ke zlepšování národních a celoevropských statistik, jako jsou např.: Evropský informační zdroj statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví nebo Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví ( ) prostřednictvím: realizace doporučení o získávání údajů o násilí na ženách a femicidě na evropské úrovni, např. Doporučení Rady Evropy Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím a Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách ( ); začlenění bohaté interdisciplinární zkušenosti výzkumných pracovníků a pracovníků z praxe, kteří se zabývají problematikou násilí na ženách; ustanovení genderově podmíněných vražd/femicidy v partnerských vztazích jako samostatné kategorie v databázi Eurostatu o kriminalitě a trestním soudnictví a také ve statistických údajích o kriminalitě ve všech evropských zemích; S 77

12 Zavery vývoj a zavedení jednotných definicí a ukazatelů pro sběr dat o femicidě, srovnatelných v čase i mezi jednotlivými zeměmi, uplatňovaných ve všech evropských zemích; statistiky o kriminalitě a systému trestního soudnictví mohou být výrazně zkvalitněny provedením několika změn: klasifikací všech trestných činů podle pohlaví oběti, pohlaví pachatele, věku oběti, věku pachatele, typu vztahu mezi obětí a pachatelem a provedením korelace těchto kategorií; v důsledku různých definic typu vztahu mezi obětí a pachatelem v právních předpisech členských a kandidátských zemí EU je vytvoření jasných a jednoznačných kategorií zvláště obtížné. Proto je důležité v této oblasti pokračovat ve vědecké diskuzi a zároveň nalézt pragmatická řešení pro sběr základních dat podle jednotných kritérií; zvýšit úsilí na podporu využívání uceleného souboru ukazatelů na národní úrovni prostřednictvím zvyšování povědomí o problematice násilí na ženách a femicidě mezi politiky a dalšími odpovědnými osobami tak, aby ve svých zemích podporovali vytváření spolehlivých a srovnatelných údajů o femicidě. Vývoj a implementace systematického sběru a analýzy dat a informování o genderově podmíněných vraždách/femicidě, srovnatelných na národní i celoevropské úrovni si vyžaduje: zlepšení sběru dat ze strany policie na národní úrovni. Tohoto zlepšení by mohlo být dosaženo, jelikož: (a) systém trestního soudnictví je strukturován hierarchicky, což zjednodušuje implementaci systematizované metodologie sběru dat; (b) policie již je primárním zdrojem informací o genderově podmíněných vraždách a jiných typech femicidy. Sběr a analýza údajů o vraždách je financovanou a rutinní součástí této veřejné služby; (c) systém trestního soudnictví má potenciál sbírat informace jak o obětech, tak o pachatelích. Policie může sledovat opakování násilí v jednotlivých případech a recidivu u jednotlivých pachatelů. Prostřednictvím sběru těchto dat mohou být identifikovány zvláště ohrožené oběti a mohou být přijata adekvátní ochranná opatření; (d) tyto údaje mohou být snadno analyzovány a publikovány v každoročních národních statistických přehledech o kriminalitě; policii (ale i dalším odborníků pracujícím v sociální oblasti, jako např. sociálním pracovnicím, zdravotníkům, právníkům, soudcům, atd.) by mělo být odborníky pracujícími v oblasti násilí na ženách poskytnuto specializované školení tak, aby uměli rozpoznat případy násilí na ženách a případy femicidy a mohli tak zlepšit sběr dat i metody jejich analýzy; za účelem analýzy dat o rozsahu a charakteru násilí na ženách (sesbíraných různými institucemi), se zvláštním zaměřením na počet žen, které byly zavražděny jejich partnery nebo příbuznými, by měly být v členských a kandidátských zemích EU ustanoveny střediska pro sledování těchto jevů (např. nezávislé ženské neziskové organizace). Výsledky by měly být každoročně shrnuty a publikovány ve výroční zprávě; na úrovni EU by měl provádět sběr a analýzu dat o genderově podmíněných vraždách/femicidě Eurostat. Abychom mohli usilovat o skutečné ukončení genderově podmíněného zabíjení žen muži, potřebujeme globální data o femicidě. Z tohoto důvodu je při sběru dat, jejich analýze a informování o výsledcích v této oblasti na národní i celoevropské úrovni důležité brát v potaz doporučení a definice OSN. S 78 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2012 1 Obsah: Obsah:... 2 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA KUBICEHO... 3 1. VÝVOJ

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018 Vláda vzala strategii na vědomí usnesením vlády ze dne 3. září 2008 č. 1139. OBSAH OBSAH 2 1. ÚVOD 3 2. SVĚTOVÁ ZPRÁVA O NÁSILÍ NA DĚTECH

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015

IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 IV. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 2015 V Praze Srpen 2011 Předkladatel: Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Odpovědný zpracovatel: Martin Šimáček, ředitel

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Za finanční podpory Evropské komise Duben 2009 OBSAH 1) Úvod... 1 2) Definice sociálního dialogu... 3 3) Sociální dialog na úrovni EU...

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více