- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101"

Transkript

1 - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

2 PROTECT - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie Druhé, revidované vydání, Vídeň Vydavatel WAVE WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE Evropská síť organizací a evropské informační centrum proti násilí Bacherplatz 10/4, A 1050 Vídeň, Rakousko Management a koordinace: Rosa Logar, Ute Rösemann, Regina Webhofer Autorky: Ute Rösemann, Branislava Marvánová Vargová, Regina Webhofer Editor: WAVE- Women Against Violence Europe Korektura v anglickém jazyce: Daniela Beuren (phoenix) Grafický design: Leocadia Rump (paneecamice) Překlad: Branislava Marvánová Vargová Tato zpráva byla vytvořena v rámci projektu PROTECT (CHRÁNIT): Příklady dobré praxe v oblasti prevence závažných forem násilí, pokusů o vraždu, včetně trestných činů páchaných ve jménu cti a ochrany zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí. Projekt PROTECT byl financován Evropskou komisí prostřednictvím programu DAPHNE. Management a koordinace celého projektu PROTECT: Rosa Logar, Ute Rösemann, Maria Rösslhumer, Regina Webhofer (WAVE - Women Against Violence in Europe, Rakousko). První vydání, Vídeň, PROTECT je financován Evropskou komisí v rámci programu DAPHNE. PROTECT je spolufinancován městem Vídeň: Odborem pro ženské otázky a Federálním ministerstvem financí, rodiny a mládeže. PROTECT je spolufinancován partnery projektu: Direccion General de la Mujer de la Communidad de Madrid, Generálním ředitelstvím pro prevenci genderového násilí a reformy týkající se mládeže (dříve IMRM) a Intervenčním centrem ve Vídni, Rakousko.

3 II. C. Dostupnost spolehlivých, systematicky shromažďovaných a analyzovaných údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích v rámci Evropy Femicida, genderově podmíněné zabíjení žen muži (Russell a kol., 2001, str ), je jedním z nejextrémnějších projevů násilí na ženách. Ženám všech věkových skupin hrozí největší riziko zabití právě ze strany někoho, koho dobře znají: rodinného příslušníka nebo partnera. Přestože se mezinárodní pozornost v oblasti násilí na ženách v posledních desetiletích ze zdravotnického a lidsko-právního pohledu zvýšila, problematika femicidy a ochrany zvláště ohrožených obětí partnerského násilí stále ještě není dostatečně prozkoumána. Mnoho případů zabití žen a mladých dívek zůstává v našich společnostech neoznámeno, nespočítáno, neodhaleno, jsou neviditelné. Z tohoto důvodu byla v rámci projektu PROTECT provedena analýza dostupnosti údajů o femicidě na úrovni EU i jednotlivých členských států. Otázka femicidy byla řešena v různých souvislostech, včetně partnerského násilí, násilí páchaného neznámými pachateli, sexuálního násilí, vražd novorozených dívek, zločinů páchaných ve jménu cti a nucených sňatků, stejně jako v kontextu vražd spojených s činností gangů a politického násilí. Výsledkem je, že výzkumníky a aktivistkami byly navrženy různé definice a koncepty femicidy. 27 V rámci projektu PROTECT bylo při analýze dostupnosti údajů o femicidě na úrovni EU a v jednotlivých členských zemích aplikováno partnerské násilí jako širší kontext femicidy. V provedené analýze byla věnována menší pozornost specifickým podobám femicidy, jako jsou např. vraždy páchané ve jménu cti. Vzhledem k tomu, že vraždy páchané ve jménu cti a podobné trestné činy nejsou ve většině soudních systémů členských a kandidátských zemí EU specifickými trestnými činy, nejsou data o nich ani systematicky sbírána a analyzována. Podle slovníku, na kterém jsme se v rámci tohoto projektu shodli, je femicida definována jako vražda ženy jejím partnerem s přihlédnutím k tomu, že není stanovena žádná jednotná definice pojmu vražda. Podle komise CEDAW, působící při OSN, může být partnerské násilí na ženách definováno jako forma genderově podmíněného násilí, které je namířeno proti ženě, protože je ženou, anebo jako forma násilí, která postihuje ženy v nepoměrně větší míře. (komise CEDAW 1992: čl. 6). 1. Význam statistických údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě, rozdělených podle pohlaví Údaje a statistiky o skutečném rozsahu a charakteru femicidy jsou nezbytným nástrojem pro snížení a prevenci nejzávažnějších forem genderově podmíněného násilí na dívkách, ženách a jejich dětech a pro ochranu zvláště ohrožených obětí. Nedostatek ucelených informací o počtech žen a dětí, zavražděných partnerem nebo členem rodiny, omezuje naši schopnost posoudit rozsah násilí páchaného na ženách ve srovnání s jinými sociálními problémy. Spolehlivé, neutrální a analytické třídění informací a znalostí o rozsahu femicidy je základem pro politické argumenty; slouží veřejnému zájmu, odhaluje náklady společnosti spojené s problematikou násilí na ženách a podporuje požadavek veřejného financování služeb pro oběti (Römkens, 2007, str. 64). 27 Můžeme identifikovat čtyři aspekty, jejichž prostřednictvím lze k femicidě přistupovat: (a) definice a vztah mezi obětí a pachatelem: vražda spáchaná současným nebo bývalým partnerem/manželem, rodinnými příslušníky, přáteli a známými, nebo cizí osobou/osobami, včetně nebo vyjímaje ženy jako pachatelky a homosexuální vztahy; (b) forma násilí, která vedla k usmrcení: zahrnutí nebo vyloučení smrti v důsledku interpersonálního nebo jiného násilí, jako např. AIDS, obřízka, ozbrojené konflikty nebo femicida-sebevražda; (c) terminologie používaná v oficiálních statistikách a administrativních údajích policie, zdravotnického sektoru, právního systému; (d) odpovědnost státu ve vztahu k femicidě. S 69

4 Zpravy z vyzkumne casti projektu Systematický sběr a analýza údajů o příčinách, povaze a závažnosti femicidy, rozdělených podle pohlaví, posiluje naše kompetence sledovat změny a rozdíly ve výskytu, vyhodnotit účinnost prevence a jednotlivých intervencí, odhalit mezery v systému poskytovaných služeb a odhadnout počet případů souvisejících s problematikou násilí na ženách. Kromě toho umožní tyto údaje identifikovat nejohroženější skupiny žen a dětí, které by mohly mít největší prospěch ze specificky zaměřených intervencí a zlepšených služeb (Saltzman a kol., 2002, str. 1). Údaje týkající se násilí na ženách jsou velmi citlivé a mohou být zneužity. V těch nejhorších případech mohou být takové informace v rukou pachatelů příčinou smrti oběti. I přes velký přínos nových informačních technologií by se v oblasti sběru dat mělo jejich používání řídit účinnými bezpečnostními standardy. V souladu s tím bychom si měli znovu položit následující otázky: Jaké údaje k ochraně obětí opravdu potřebujeme? Kdo může mít k těmto citlivým údajům přístup a jaké bezpečnostní standardy jsou potřeba k tomu, aby mohly být informace sdíleny a zároveň chráněny před zneužitím? 28 Násilí na ženách a femicida jsou globální problémy, které nemohou být vyřešeny izolovaně jedním státem nebo společností. Proto je důležité systematicky sbírat spolehlivá data o femicidě tak, aby byla srovnatelná v čase i mezi jednotlivými zeměmi na evropské i mezinárodní úrovni. Měly by být identifikovány příklady dobré praxe v oblasti prevence a ochrany obětí násilí zejména těch nejvíce ohrožených, a tato ochranná opatření by měla být aplikována na evropské i mezinárodní úrovni. 2. Politické úsilí o systematický sběr podle pohlaví rozdělených údajů o násilí na ženách a o femicidě v Evropě V návaznosti na Pekingskou akční platformu 29 z roku 1995 byla formulována jasná politická doporučení EU týkající se systematického sběru podle pohlaví rozdělených údajů o násilí na ženách a o femicidě v Evropě: Doporučení Rady Evropy Rec. (2002) 5 o ochraně žen před násilím 30 obsahuje doporučení pro členské státy Rady Evropy o vedení statistických údajů rozdělených podle pohlaví, sjednocených statistických údajích a o společných ukazatelích za účelem lepšího zhodnocení rozsahu násilí na ženách. V rámci Kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách, včetně domácího násilí ( ) 31 bylo v oblasti sběru statistických dat pracovní skupinou definováno několik konkrétních aktivit: návrh kampaně členským zemím Rady Evropy znovu zdůrazňuje důležitost zajištění systematického sběru statistických údajů rozčleněných podle pohlaví, formy násilí, stejně jako vztahu mezi pachatelem a obětí 32. V souladu s tímto doporučením byl v červnu 2007 zorganizován v Lisabonu Regionální seminář o sběru dat jako nezbytném předpokladu pro účinné postupy v boji proti násilí na ženách, včetně domácího násilí 33 a jako další aktivita Kampaně byl publikován průzkum Administrativní sběr dat o domácím násilí v členských zemích Rady Evropy (Ruuskanen a kol., 2008). Kromě podpory systematického sběru statistických údajů a analýz o domácím násilí na ženách dospěly obě výše zmíněné aktivity k závěru, že přestože stále více členských zemí Rady Evropy provádí v oblasti násilí na ženách populační průzkumy, existuje obecně 28 Pro více informací: např. Projekt Bezpečná síť (Safety Net Project: the National Safe & Strategy Technology Project) organizace Národní síť organizací pro ukončení násilí (National Network to End Domestic Violence): Pekingská deklarace a platforma pro akci, 4.světová konference o ženách, září 1995, str. 46: Ochrana žen před násilím, Doporučení Rec (2002) 5 Komise ministrů členských zemí o ochraně žen před násilím, Divize pro rovnost žen a mužů, Generální ředitelství Rady Evropy pro lidská práva, Štrasburk CEDEX 2002: Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách, včetně domácího násilí: Pracovní skupina proti násilí na ženách, včetně domácího násilí (EGTFV), Návrh Kampaně Rady Evropy proti násilí na ženách, včetně domácího násilí: Návrh byl přijat Komisí ministrů 21: června Regionální seminář o sběru dat jako nezbytném předpokladu pro účinné postupy v boji proti násilí na ženách, včetně domácího násilí, Lisabon, Červenec 2007: S 70 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

5 nedostatek systematicky sbíraných administrativních dat o násilí na ženách na úrovni jednotlivých institucí (např. policie, soudy, zdravotnictví apod.). V Závěrečné zprávě o činnosti pracovní skupiny Rady Evropy pro boj s násilím na ženách, včetně domácího násilí (EG-TFV), která byla publikována v roce 2008, doporučuje pracovní skupina ustanovit středisko pro sledování problematiky násilí na ženách a femicidy, které by na mezinárodní úrovni shromažďovalo údaje o případech žen, usmrcených jejich manželi, bývalými manželi, partnery nebo jinými příbuznými. Členské státy Rady Evropy by na národní úrovni měly: zavést metody pro sběr specifických dat o počtu případů zavražděných žen ročně, členěných podle věku; údajů o počtu pachatelů, členěných podle věku a pohlaví pachatele a dále údajů o vztahu mezi pachatelem a obětí (oběťmi); sbírat informace týkající se stíhání a trestání pachatelů. Každý případ takové vraždy by měl být pečlivě analyzován, aby byla zjištěna případná selhání v oblasti ochrany obětí s ohledem na zlepšení a další rozvoj preventivních opatření; v oblasti sběru, analýzy a publikování výše zmíněných dat spolupracovat s neziskovými organizacemi působícími v této oblasti. Informace tohoto typu by měly být veřejně dostupné na národní úrovni i na úrovni Rady Evropy a měly by být publikovány během 16 Akčních dnů proti genderovému násilí. Generální sekretariát Rady Evropy by měl zajistit zveřejnění těchto údajů; svěřit tento úkol institucím, které jsou na národní úrovni pověřeny bojem proti násilí na ženách, nebo navrhovaným národním střediskům pro sledování problematiky násilí na ženách. 34 Násilí na ženách a femicida jsou zločiny, které musí stát řešit a trestat ve veřejném zájmu 35, 36. Existují silná politická doporučení zkvalitnit údaje o dynamice a rozsahu femicidy jako klíčové součásti její prevence a hájení zájmů obětí. V roce 2007 zdůraznil europoslanec Raül Romeva i Rueda význam globální strategie, která by umožnila EU a jejím partnerům vyvinout společné akce a úsilí zaměřené na vymýcení a předcházení násilných úmrtí žen kdekoli na světě (Romeva i Rueda, 2007, str. 4). 3. Dostupnost podle pohlaví rozdělených údajů o míře genderově podmíněných vražd/ femicidy v partnerských vztazích v Evropě Jelikož v oblasti systematického sběru podle pohlaví rozdělených údajů o násilí na ženách a femicidě na úrovni jednotlivých členských států i celé EU existují jasná politická doporučení, vyvstává několik otázek: Existují v členských a kandidátských zemích EU spolehlivé, systematicky sbírané a analyzované údaje o genderově podmíněných vraždách/ femicidě, rozdělené podle pohlaví, věku, typu násilí (podle trestního zákona) a vztahu mezi obětí a pachatelem? Pokud tomu tak není, jaké jsou překážky a problémy v poskytování takových údajů a jaká opatření je potřeba přijmout k překonání těchto překážek? Vedle různých teoretických rámců, definicí a klasifikací pojmu femicida je při sběru dat o tomto jevu využíváno několik zdrojů informací: kriminální statistiky (údaje z oficiálních státních institucí), policejní zprávy, soudní údaje, policejní statistiky, lékařské informační systémy (administrativní údaje) a zprávy z médií. Vzhledem k tomu je při sběru dat o femicidě využívána řada různých metodologických přístupů, včetně populačních studií, analýzy záznamů různých organizací a 34 Závěrečná zpráva o činnosti: Pracovní skupina Rady Evropy pro boj s násilím na ženách, včetně domácího násilí (EG-TFV): Odbor genderové rovnosti a boje proti obchodu s lidmi, Generální ředitelství Rady Evropy pro lidská práva a právní otázky, Štrasburk, září 2008, str. 18, 79, 81: Source/Final_Activity_Report.pdf, Viz první právní definice femicidy z Mexika, která vznikla v důsledku obrovské femicidy v Juarezu: Násilná femicida v Mexiku: Mexický Kongres, Poslanecká sněmovna, 59. volební období, Ad hoc informační a monitorovací výbor pro vyšetřování femicidy v Mexiku a odpovědné právní služby, Mexiko, 2006 : Diana Russell říká, že kultura podporuje femicidu: Helen Tierney, Revidované a doplněné vydání encyklopedie ženských studií, Sborník A F, (Women s Study Encyclopaedia Revised and Expanded Edition A F), Greenwood Press, Westport: str. 470 S 71

6 Zpravy z vyzkumne casti projektu institucí (policejní, nemocniční a soudní statistiky, údaje z márnic, přehledy úmrtnosti v domácnostech, záznamy o pitvách a přehledy novinových článků). 37 Metodologické rozdíly ve sběru dat mohou vést k různým interpretacím těchto údajů. Údaje z průzkumů, jako jsou např. Studie o násilí na ženách Světové zdravotnické organizace (WHO) 38 nebo Studie kriminality ve Velké Británii (Walby a kol., 2004) ukazují, že jen velmi malé procento žen ohlásí násilí příslušným institucím nebo organizacím poskytujícím podporu obětem a že násilí na ženách je značně podhodnoceno. To omezuje možnosti využití statistických údajů právními, zdravotnickými a dalšími institucemi. Oficiální údaje nejsou reprezentativní a o skutečném rozsahu a povaze násilí na ženách říkají jen velmi málo. Nicméně pro sledování účinnosti a kvality reakcí jednotlivých institucí na případy násilí na ženách jsou administrativní data i údaje z jednotlivých organizací a institucí velmi důležité (Walby, 2005, str.194ff.; Jansen, 2008, str ). Odborníci se shodují na tom, že pokud máme celý problém správně posoudit a plánovat a realizovat postupy známé jako postupy založené na znalostech, je potřeba na základě společných ukazatelů systematicky sbírat oba typy údajů (Walby, 2005, str. 194ff.; Römkens, 2007, str. 64). Za účelem zjištění dostupnosti údajů o femicidě na úrovni jednotlivých členských a kandidátských zemí, stejně jako na úrovni EU, byly analyzovány již existující údaje o vraždách. Zaměřili jsme se na administrativní data, v rámci kterých jsou sběr a analýza údajů o vraždách financovány jako běžná součást veřejných služeb: (a) údaje o vraždách z kriminálních statistik vytvořených trestně právním systémem, shromažďované policií (b) údaje o vraždách získané v systému zdravotní péče, shromážděné lékaři na základě Evropského seznamu příčin smrti 39. Oba typy údajů jsou dostupné prostřednictvím Eurostatu na úrovni EU i na úrovních jednotlivých členských a kandidátských států EU. Údaje pocházející z průzkumů byly navíc analyzovány z pohledu dostupnosti údajů o femicidě na úrovni EU. Tato analýza vychází také ze zjištění DAPHNE projektu Odhad počtu úmrtí souvisejících s partnerským násilím v Evropě IPV EU Mortality, který byl uskutečněn organizací Psytel Dostupnost podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/ femicidě v partnerských vztazích na úrovni EU Údaje o vraždách dostupné v databázi Eurostatu o kriminalitě a trestním soudnictví 41 Statistické údaje Eurostatu o kriminalitě a trestním soudnictví neposkytují informace o vraždách rozdělené podle pohlaví a věku. Zohledněn není ani typ násilí stejně jako vztah mezi obětí a pachatelem. Statistické údaje Eurostatu o kriminalitě neobsahují ani žádné informace o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích na úrovni EU. Měření vývoje kriminality na evropské úrovni je vzhledem k rozdílným zdrojům informací v jednotlivých státech velmi obtížný úkol. V jednotlivých členských zemích existují odlišné (trestně) právní systémy a rozdíly najdeme také v seznamech trestných činů, které jsou obsaženy ve statistikách o kriminalitě. Rozdíly v definicích a ukazatelích, stejně jako mezery v systematickém sběru dat, znesnadňují porovnatelnost údajů mezi zeměmi a vedou k rozdílům v posuzování kriminality na národní úrovni. Tento problém se projevuje i pokud jde o případy femicidy: policista, který není obeznámen s dynamikou násilí v partnerských vztazích, bude vnímat stejnou situaci jinak, než policista, který absolvoval specializované školení v této problematice. 37 Posílení porozumění femicidě: využití výzkumu k podnícení činnosti a odpovědnosti, Program pro vhodné technologie ve zdravotnictví (PATH), InterCambios, Rada Jižní Afriky pro výzkum ve zdravotnictví (MCR) a Světová zdravotnická organizace (WHO), Washington DC, 2009, str.2 :http://www.path.org/files/gvr_femicide_rpt.pdf, Studie WHO o zdraví žen a domácím násilí na ženách: První výsledky o výskytu, zdravotních důsledcích a reakcích žen, 2005: ticountry_study/en/, Evropský seznam příčin smrti: y=&strlayoutcode=hierarchic&cfid= &cftoken=58fce61775aac1ab-f35fe685-05db-ad8c-f c335a174&jsessionid=1e51d05fdea fd TR, Tento seznam je založen na Mezinárodní klasifikaci nemocí a souvisejícíh zdravotních problémů (MKN) podle WHO: World Health Organisation: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: Société civile Psytel: , Shrnutí projektu v anglickém jazyce je ke stažení na: 41 EUROSTAT: Trestné činy a trestní soudnictví, S 72 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

7 Na evropské úrovni bylo podniknuto několik iniciativ, jejichž cílem bylo tyto problémy překonat a vytvořit spolehlivé a srovnatelné statistiky o kriminalitě a systému trestního soudnictví. V roce 1993 byla Evropským výborem pro problematiku trestných činů (European Committee on Crime Problems - CDPC) jmenována Skupina odborníků na trendy v oblasti kriminality a trestního soudnictví: statistická a další kvantitativní data o kriminalitě a systému trestně právního řízení, jejímž cílem je vypracování metod řešení problémů, jako jsou rozdílné definice přestupků a trestných činů a rozdílná pravidla pro jejich počítání v členských zemích Rady Evropy. V roce byl představen první návrh Evropského informačního zdroje statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví 43, který obsahuje statistické údaje z 36 evropských zemí a informace o statistických pravidlech a definicích, které za těmito čísly stojí. Čtvrté vydání, týkající se let , bylo zveřejněno v roce V roce 2001 byla rozhodnutím Rady Evropské unie zřízena Síť prevence kriminality EU 44 s cílem podporovat v členských zemích EU aktivity v oblasti prevence kriminality a identifikovat a sdílet cenné příklady dobré praxe v této oblasti. Na základě Haagského programu 45 byl Evropskou Komisí v srpnu 2006 přijat Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví ( ) 46. Cílem tohoto Akčního plánu je přijetí konkrétních opatření pro rozvoj systému srovnatelných statistických údajů o kriminalitě a soudních systémech v oblasti trestního práva. Rozhodnutím Evropské Komise (2006/581/EC) byla zřízena expertní skupina, která má poskytovat doporučení a dohlížet na realizaci tohoto Akčního plánu. Souběžně s tím byla ustanovena pracovní skupina Eurostatu, která by měla doporučení expertní skupiny dále rozvíjet. Za účelem podrobnějšího studia konkrétních problémů a úkolů bylo založeno několik pracovních a poradních podskupin. 47 Překvapivě, ani Evropský informační zdroj statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví ani Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví 48 nezohledňují a neobsahují jakékoli kroky v oblasti rozvoje ukazatelů pro sběr statistických údajů o násilí na ženách a genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích Údaje o vraždách dostupné v databázi Eurostatu o veřejném zdraví 49 Na základě Evropského seznamu příčin smrti 50 poskytuje Eurostat v databázi statistických údajů o zdraví (veřejném zdraví) data o vraždách rozdělené podle pohlaví oběti v tabulkách: Smrt v důsledku zabití, napadení, podle pohlaví -[tps00146]; Standardizovaná úmrtnost na obyvatel. Nicméně, ani zde nejsou k dispozici údaje o vraždách rozdělné podle věku, typu násilí, který vedl k smrti oběti, ani informace o vztahu mezi obětí a pachatelem. Statistické údaje Eurostatu o veřejném zdraví neobsahují žádné informace o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích na úrovni EU. 42 Na rozdíl od jiných pravidelných mezinárodních průzkumů o kriminalitě a trestním soudnictví, prováděných Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (United Nations Survey on Crime Trends - CTS) nebo INTERPOLEM, které se spoléhají na údaje poskytované institucemi jednotlivých zemí, které byly požádány o to, aby následovaly standardní definice, je metodika přijata v rámci Evropského informačního zdroje statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví založena na koordinované síti národních zpravodajů. Každá země má jednu osobu, která je zodpovědná za sběr a počáteční kontrolu dat. 43 Evropský informační zdroj statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví: Síť prevence kriminality EU, EU Crime Prevention Network: Haagský program: Finální sdělení Komise COM/2006/437: Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví: es/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33264_en.htm, Např. v roce 2008 byla založena expertní podskupina zaměřená na identifikaci potřeb údajů v oblasti účinnosti systémů trestního soudnictví, soudní spolupráce v trestních věcech a v oblasti nákladů trestního soudnictví. 48 Akční plán byl přijat ve stejném roce, kdy byla zahájena Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách. 49 EUROSTAT: Zdraví (Veřejné zdraví/zdraví a bezpečnost v práci), 2009: Evropský seznam příčin smrti: ey=&strlayoutcode=hierarchic&cfid= &cftoken=58fce61775aac1ab-f35fe685-05db-ad8c-f c335a174&jsessionid=1e51d05fdea fd TR, Tento seznam je založen na Mezinárodní klasifikaci nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN) podle WHO: World Health Organisation: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: S 73

8 Zpravy z vyzkumne casti projektu Obecná orientace Evropského seznamu příčin smrti, která vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů 51 (MKN, v angl. jazyce se používá zkratka ICD 52 ), kterou publikuje Světová zdravotnická organizace, je zde vnímána jako cenná strategie k vytváření statistických údajů o femicidě, srovnatelných (nejen) mezi členskými zeměmi EU. Na rozdíl od Evropského seznamu příčin smrti však MKN bere v úvahu širší spektrum typů násilí 53. MKN se navíc pokouší zahrnout do seznamu ukazatelů i vztah mezi obětí a pachatelem 54. Tento přístup však nebyl v rámci Evropského seznamu příčin smrti na úrovni EU přijat, což poukazuje na to, že se EU ne zcela vždy řídí doporučeními OSN Údaje o vraždách pocházející z výzkumných studií Údaje pocházející z výzkumů poskytují obecnější sociologicky orientované pohledy na výskyt, charakter, determinanty a důsledky partnerského násilí (Römkens, 2007). Tyto průzkumy jsou cennými nástroji pro kontrolu implementace politických doporučení EU. Z tohoto důvodu zde zmiňujeme tři studie o femicidě na evropské úrovni: (a) Ochrana žen před násilím. Analytická studie o výsledcích druhého kola monitoringu naplňování Doporučení Rady Evropy Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím (C. Hagemann-White, 2008) Nejnovější zpráva o monitoringu naplňování Doporučení Rady Evropy Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím analyzuje v rámci členských států Rady Evropy, zda policejní statistiky systematicky zaznamenávají pohlaví oběti, pohlaví pachatele a vztah mezi obětí a pachatelem podle standardizovaných kategorií trestných činů? 27 ze 40 dotázaných členských zemí Rady Evropy 55 uvedlo, že ve zprávách o trestných činech, které se nejčastěji vyskytují v rámci rodiny, policejní statistiky systematicky zaznamenávají údaje o pohlaví oběti, pohlaví pachatele a jejich vztahu. 21 zemí navíc uvedlo, že mají k dispozici statistické údaje, které kombinují všechny tři kategorie pohlaví oběti, pachatele i jejich vztah podle jednotlivých trestných činů. Vzhledem k praktickým zkušenostem odborníků pracujících v oblasti násilí na ženách a s ohledem na chybějící metody systematického sběru údajů o vraždách v partnerských vztazích, rozdělených podle pohlaví, je výzkumníky, kteří tuto studii provedli, správnost odpovědí poskytnutých zástupci členských zemí Rady Evropy zpochybňována. (b) 3. mezinárodní zpráva: Partnerské násilí na ženách: statistické údaje a právní předpisy, Institut Centro Reina Sofía (ICRS) - (Esplugues et. al., 2010) Tento průzkum porovnává údaje o celkovém počtu případů femicidy za rok 2006 mezi jednotlivými zeměmi Afriky, Ameriky, Austrálie a Evropy 56. Statistické údaje jsou tříděny do kategorií jako např.: celkový počet případů femicidy za rok 2006 (str. 67f.), počet případů femicidy v rodině za rok 2006 (str. 80f.) a počet případů femicidy v partnerských vztazích za rok 2006 (str. 87); údaje jsou navíc rozděleny do skupin podle věku obětí (údaje jsou uvedeny v procentech). V tabulkách je také uveden typ zbraně (předmětu), který byl při spáchání vraždy (zabití) použit. Statistické údaje o zabitých ženách (obecně, členem rodiny nebo partnerem) (Esplugues a kol., 2010, str. 65) byly získány z oficiálních zdrojů jednotlivých zemí, jako jsou ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra, ministerstva sociálních věcí, od policejních útvarů a z národních statistických úřadů. Přestože jsou si výzkumní pracovníci, kteří provedli tuto studii, vědomi toho, že v mnoha zemích stále ještě neexistují statistické údaje o kriminalitě rozdělené podle pohlaví (a to ani v případech závažných trestných činů, jako je vražda) ani podle vztahu mezi 51 Světová zdravotnická organizace: Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů: ICD - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, poznámka překladatelky 53 Např. vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98), podkategorie Napadení (X85-Y09). 54 Jedním příkladem je kategorie Y07: jiné syndromy týrání. Na stejném místě: Y07 Jiné syndromy týrání, které zahrnují psychické týrání, tělesné týrání, sexuální zneužívání, týrání a nezahrnují zanedbávání a opuštění (Y06) a sexuální napadení za použití tělesné síly (Y05) způsobené manželem/manželkou [Y07.0], rodičem [Y07.1], známým či kamarádem [Y07.2], oficiálními úřady [Y07.3], jinými specifikovanými osobami [Y07.8] či nespecifikovanými osobami [Y07.9]. 55 C. Hagemann-White, 2008: viz Tabulka 17. Obsah policejních statistik a jejich dostupnost v národní zprávě, str Afrika: Alžírsko; Amerika: Argentina, Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Dominikánská republika, Kanada, USA; Evropa: Německo, Andorra, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Estonsko, Finsko, Nizozemí, Maďarsko, Anglie a Wales, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Norsko, Portugalsko, Česká republika, Turecko. S 74 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

9 obětí a pachatelem (Esplugues a kol., 2010, str. 65), byly tyto údaje poskytnuty Institutu Centro Reina Sofía několika oficiálními státními institucemi. Zároveň však výzkumní pracovníci a odborníci z praxe, zabývající se problematikou násilí na ženách jasně uvádějí, že tyto údaje nejsou v jejich zemích systematicky shromažďovány. To naznačuje, že oficiální státní instituce neposkytují vždy spolehlivé údaje zejména pokud se jedná o údaje o násilí na ženách. (c) Odhad počtu vražd v partnerských vztazích v Evropě, Projekt v rámci programu DAPHNE, Société Civile Psytel 57 V rámci programu Evropské unie DAPHNE uskutečnila organizace Société Civile Psytel projekt Odhad počtu vražd v partnerských vztazích v Evropě. Výsledky projektu poskytují odhad počtu vražd, ke kterým došlo v kontextu partnerského násilí ve 27 členských zemích EU a dále odhad nákladů spojených s těmito vraždami. Odhadovaný počet případů femicidy v partnerských vztazích v členských zemích EU vychází z trojího přístupu shromažďování a analýzy makro-, mezo- a mikro-dat podle širší definice vraždy v partnerských vztazích a dále z algoritmu vyvinutého speciálně pro tento projekt. V rámci tohoto projektu shromáždila organizace Psytel prostřednictvím dotazníku zaslaného ženským neziskovým organizacím a národním statistickým úřadům výsledky studií a vědeckých výzkumů v oblasti násilí v partnerských vztazích i oficiální statistické údaje z 27 členských zemí EU. 3.2 Dostupnost podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích v členských a kandidátských zemích EU Na základě poněkud upraveného dotazníku (viz příloha 1), který byl vytvořen organizací Société Civile Psytel v rámci výše zmíněného projektu, s cílem navázat na dosavadní výsledky a pro získání informací srovnatelných nejen v rámci 27 členských zemí EU, provedla organizace WAVE analýzu dostupnosti podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/ femicidě v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích EU. 58 Kromě již zjištěných příkladů dobré praxe v oblasti systematického shromažďování, analýzy a publikování podle pohlaví rozdělených údajů o vraždách/femicidě v partnerských vztazích v zemích jako jsou např. Španělsko, Velká Británie, Francie, Kypr a Dánsko, neposkytuje většina členských, kandidátských ani potenciálních kandidátských zemí EU spolehlivá, systematicky shromažďovaná a analyzovaná data o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích, která by byla rozdělena podle typu násilí, věku, pohlaví a vztahu mezi obětí a pachatelem. Údaje o vraždách jsou statisticky zpracovávány ve všech zemích po celé Evropě. Přestože v některých zemích chybí systematický sběr dat o genderově podmíněných vraždách/femicidě podle standardizovaných kategorií (jako např. pohlaví/věk oběti, pohlaví/ věk pachatele a vztah mezi obětí a pachatelem), údaje shromažďované policií bývají často do těchto kategorií zařazovány. Nicméně, tyto údaje obvykle nejsou běžně přístupné a mohou být od policie vyžádány jen v souladu s platnými právními předpisy (např. v Srbsku) nebo jen na základě specifických výzkumných otázek (např. v Chorvatsku). Z důvodů, které zůstávají nejasné, většina zemí tyto údaje pravidelně neanalyzuje ani je nepublikuje způsobem, který by jasně ukazoval počet případů femicidy. Primárním zdrojem informací o vraždách v partnerských vztazích a dalších typech femicidy je policie. Trestní soudy mají zase potenciál shromažďovat informace o obětech a pachatelích. Vzhledem k tomu, že tyto instituce ze zákona spolupracují, mělo by být možné třídit údaje podle jednotlivých paragrafů trestního zákona. 57 Société civile Psytel: , Shrnutí projektu v anglickém jazyce je ke stažení na: 58 Podrobnější verze této zprávy je k dispozici na webových stránkách WAVE v sekci PROTECT online informační centrum. S 75

10 Zpravy z vyzkumne casti projektu V Evropě však stále existují země (např. Bulharsko, Albánie), ve kterých ještě není domácí násilí a násilí v partnerských vztazích uznáno jako specifický trestný čin. Většina zemí v Evropě nemá pro případy vražd/femicidy v partnerských vztazích specifické předpisy a obecně lze v právních předpisech sledovat nedostatečnou genderovou citlivost jazyka. Vzhledem k tomu, že policie sbírá informace na základě existujících právních norem, je pro ni obtížné identifikovat případy domácího násilí, pokud trestní zákoník takový trestný čin nezná. Kromě toho neexistuje jednotná definice pojmů jako domácí násilí, násilí na ženách či násilí v partnerských vztazích, což omezuje srovnatelnost údajů, které jsou pod tyto pojmy zařazovány. Některé země mají specifické zákony o domácím násilí, zatímco jiné tyto případy řeší v rámci právních předpisů týkajících se ublížení na zdraví, sexuálního násilí, pronásledování, vražd a dalších trestných činů. To opět komplikuje porovnání údajů o genderově podmíněném násilí a vraždách na úrovni EU. Definice používané v právních předpisech týkajících se domácího násilí nebo násilí v rodině mohou navíc sběr a analýzu údajů o genderově podmíněném násilí a vraždách/femicidě v partnerských vztazích omezovat. Mnoha definicím, které jsou obsaženy v zákonech, chybí jasné vymezení vztahu mezi obětí a pachatelem. Tím dochází u právních předpisů na ochranu obětí k vyloučení některých forem vztahu oběti a pachatele. Např. v Chorvatsku nejsou do zákona o ochraně před násilím zahrnuty jiné vztahy než manželské, případně musí oběť s pachatelem obývat společnou domácnost, takže případy partnerského násilí, ke kterým dojde v rámci jiných forem soužití/vztahu oběti s pachatelem, nejsou do policejních statistik zahrnuty. V Turecku je Zákon č o ochraně rodiny také aplikován pouze na oficiálně sezdané páry. V Albánii považuje nový Zákon o ochraně před domácím násilím za domácí násilí pouze násilí spáchané členem rodiny. Neziskové organizace (mezi nimi např. i SOS linka Niksic, sdružená v síti WAVE), důrazně doporučovaly používat v legislativě termín násilí v intimních partnerských vztazích. Členy parlamentu však byly informovány, že intimní partneři nemohou být považováni za členy rodiny a nemohou se na ně vztahovat stejné právní předpisy. To poukazuje na to, jak je důležité mezi politiky zvyšovat povědomí o dynamice násilí na ženách a aplikovat vhodná opatření k ochraně všech obětí zejména pak těch, kterým hrozí vysoké riziko násilí. V Srbsku se liší definice skupiny lidí, kteří mohou požádat o ochranu v souladu s Trestním zákoníkem 59 od těch, kteří mohou požadovat ochranu v souladu s ochrannými opatřeními v rámci Zákona o rodině 60. Tento rozpor v právních definicích má negativní vliv na systematický sběr statistických dat a zároveň omezuje přístup některých lidí k ochranným opatřením. Kromě toho, definice v zákonech často nesplňují statistické normy, nejsou dostatečně informativní a nevedou ke smysluplným výsledkům statistických analýz. Dalším problémem je, že i v rámci jednotlivých zemí mohou různá ministerstva, jako např. ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo zdravotnictví, označit stejný trestný čin jiným způsobem, v závislosti na jejich odlišných zájmech a povinnostech. Tento fakt nicméně umožňuje, aby bylo násilí na ženách rozpoznáno jako příčina smrti na různých úrovních. Jelikož můžeme předpokládat, že některé případy femicidy zůstávají nerozpoznány, například díky tomu, že jsou prohlášeny za nehodu, mohou být případy genderově podmíněných vražd ve světle odlišných zájmů a povinností posouzeny z různých úhlů pohledu. Přestože jsou údaje o vraždách shromažďovány policií ve všech zemích, často nedochází k identifikaci případů genderově podmíněných vražd/femicidy. Jak již bylo zmíněno výše, je to na jedné straně způsobeno povahou právních předpisů, na straně druhé na tom má podíl i nedostatek informací a znalostí o dynamice násilí na ženách. Je velmi důležité poskytnout policistům specializované školení o problematice násilí na ženách a začlenit toto důležité téma do osnov policejního vzdělávání. Řada žen, 59 Trestní zákoník: 1. manželé nebo partneři, jejich děti, tchán, tchýně, adoptované dítě; 2. bratři a sestry, jejich manželé/manželky a děti, bývalí manželé/manželky a jejich děti, rodiče bývalého manžela/manželky, pokud žijí v jedné domácnosti; 3. osoby, které mezi sebou měli nebo stále mají emoční nebo sexuální vztah a osoby, které mají společné dítě nebo očekávají narození společného dítěte, i když spolu nikdy nežili v jedné domácnosti. 60 Zákon o rodině: 1. manželé a bývalí manželé;2. děti, rodiče a další blízcí příbuzní (pokrevní, ze zákona anebo adoptivní) a osoby v opatrovnickém vztahu; 3. osoby, které žijí nebo žily ve společné domácnosti; 4. partneři nebo bývalí partneři; 5. osoby, které byly nebo stále jsou v emočním nebo sexuálním vztahu, nebo mají společné dítě, případně očekávají narození společného dítěte, i když spolu nikdy nežili v jedné domácnosti.. S 76 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

11 které zažily násilí, policii nevěří a má strach tento typ trestné činnosti nahlásit. V tomto ohledu je nezbytné zajistit přítomnost policistek, obeznámených s problematikou násilí na ženách. Totéž platí i pro další odborníky pracující v sociální oblasti např. sociální pracovnice, zdravotníky, právníky atd. Jak již bylo zmíněno, přestože jsou ve všech zemích policií údaje o vraždách shromažďovány na základě trestních zákoníků, často není možné je analyzovat takovým způsobem, abychom získali smysluplné a porovnatelné údaje o femicidě. Abychom o femicidě mohli získat spolehlivá data, srovnatelná v čase a mezi jednotlivými zeměmi, je důležité při sběru údajů používat jednotné a systematické metody, definice a ukazatele, jakož i standardizované metody pro analýzu těchto dat, což však prozatím v Evropě není realizováno. Ve většině zemí není možné získat o rozsahu femicidy úplný obraz, jelikož existující statistiky o kriminalitě nejsou rozděleny podle pohlaví/věku oběti a pachatele. Stávající dostupné údaje o vraždách neidentifikují ani vztah mezi obětí a pachatelem. Například rakouské statistiky o kriminalitě tyto údaje zatím neposkytují a to i navzdory určitým snahám, které byly v této oblasti podniknuty přidáním tří nových ukazatelů: trestný čin spáchaný ve společné domácnosti, vztah mezi obětí a pachatelem, kteří spolu nežijí a druh známosti. Tyto nové ukazatele mají bohužel dva zásadní problémy: statistické údaje neobsahují údaj o pohlaví oběti a vztah mezi obětí a pachatelem není definován. Téměř ve všech evropských zemích je v této oblasti potřeba sběr a analýzu statistických dat zlepšit. Současná situace by měla být vnímána jako příležitost k zavedení jednotného a standardizovaného metodologického systému sběru a analýzy podle pohlaví rozdělených údajů o vraždách/femicidě v partnerských vztazích, které by byly na základě standardizovaných definicí a ukazatelů srovnatelné v čase a mezi jednotlivými zeměmi. Evropská unie a všechny země v Evropě mají povinnost bojovat proti násilí na ženách a chránit oběti násilí a jejich děti nejlepším možným způsobem. Poskytování spolehlivých údajů o násilí na ženách a femicidě je v tomto ohledu velmi důležitým opatřením. 4. DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ zvýšení dostupnosti spolehlivých, podle pohlaví rozdělených údajů o genderově podmíněných vraždách/femicidě v partnerských vztazích na národní úrovni a úrovni EU Přestože bylo na úrovni EU provedeno několik pokusů o realizaci systematického získávání spolehlivých údajů od policie, soudů i zdravotnického systému, nejsou data o genderově podmíněných vraždách/femicidě ve většině členských a kandidátských zemí EU ani na celoevropské úrovni dostupná. Několik účinných opatření může vytváření spolehlivých dat o femicidě na národní i evropské úrovni výrazně zlepšit: Zohledňovat násilí na ženách a femicidu ve všech iniciativách směřujících ke zlepšování národních a celoevropských statistik, jako jsou např.: Evropský informační zdroj statistických údajů o kriminalitě a trestním soudnictví nebo Akční plán EU pro rozvoj komplexní a soudržné strategie měření kriminality a trestního soudnictví ( ) prostřednictvím: realizace doporučení o získávání údajů o násilí na ženách a femicidě na evropské úrovni, např. Doporučení Rady Evropy Rec(2002)5 o ochraně žen před násilím a Kampaň Rady Evropy proti násilí na ženách ( ); začlenění bohaté interdisciplinární zkušenosti výzkumných pracovníků a pracovníků z praxe, kteří se zabývají problematikou násilí na ženách; ustanovení genderově podmíněných vražd/femicidy v partnerských vztazích jako samostatné kategorie v databázi Eurostatu o kriminalitě a trestním soudnictví a také ve statistických údajích o kriminalitě ve všech evropských zemích; S 77

12 Zavery vývoj a zavedení jednotných definicí a ukazatelů pro sběr dat o femicidě, srovnatelných v čase i mezi jednotlivými zeměmi, uplatňovaných ve všech evropských zemích; statistiky o kriminalitě a systému trestního soudnictví mohou být výrazně zkvalitněny provedením několika změn: klasifikací všech trestných činů podle pohlaví oběti, pohlaví pachatele, věku oběti, věku pachatele, typu vztahu mezi obětí a pachatelem a provedením korelace těchto kategorií; v důsledku různých definic typu vztahu mezi obětí a pachatelem v právních předpisech členských a kandidátských zemí EU je vytvoření jasných a jednoznačných kategorií zvláště obtížné. Proto je důležité v této oblasti pokračovat ve vědecké diskuzi a zároveň nalézt pragmatická řešení pro sběr základních dat podle jednotných kritérií; zvýšit úsilí na podporu využívání uceleného souboru ukazatelů na národní úrovni prostřednictvím zvyšování povědomí o problematice násilí na ženách a femicidě mezi politiky a dalšími odpovědnými osobami tak, aby ve svých zemích podporovali vytváření spolehlivých a srovnatelných údajů o femicidě. Vývoj a implementace systematického sběru a analýzy dat a informování o genderově podmíněných vraždách/femicidě, srovnatelných na národní i celoevropské úrovni si vyžaduje: zlepšení sběru dat ze strany policie na národní úrovni. Tohoto zlepšení by mohlo být dosaženo, jelikož: (a) systém trestního soudnictví je strukturován hierarchicky, což zjednodušuje implementaci systematizované metodologie sběru dat; (b) policie již je primárním zdrojem informací o genderově podmíněných vraždách a jiných typech femicidy. Sběr a analýza údajů o vraždách je financovanou a rutinní součástí této veřejné služby; (c) systém trestního soudnictví má potenciál sbírat informace jak o obětech, tak o pachatelích. Policie může sledovat opakování násilí v jednotlivých případech a recidivu u jednotlivých pachatelů. Prostřednictvím sběru těchto dat mohou být identifikovány zvláště ohrožené oběti a mohou být přijata adekvátní ochranná opatření; (d) tyto údaje mohou být snadno analyzovány a publikovány v každoročních národních statistických přehledech o kriminalitě; policii (ale i dalším odborníků pracujícím v sociální oblasti, jako např. sociálním pracovnicím, zdravotníkům, právníkům, soudcům, atd.) by mělo být odborníky pracujícími v oblasti násilí na ženách poskytnuto specializované školení tak, aby uměli rozpoznat případy násilí na ženách a případy femicidy a mohli tak zlepšit sběr dat i metody jejich analýzy; za účelem analýzy dat o rozsahu a charakteru násilí na ženách (sesbíraných různými institucemi), se zvláštním zaměřením na počet žen, které byly zavražděny jejich partnery nebo příbuznými, by měly být v členských a kandidátských zemích EU ustanoveny střediska pro sledování těchto jevů (např. nezávislé ženské neziskové organizace). Výsledky by měly být každoročně shrnuty a publikovány ve výroční zprávě; na úrovni EU by měl provádět sběr a analýzu dat o genderově podmíněných vraždách/femicidě Eurostat. Abychom mohli usilovat o skutečné ukončení genderově podmíněného zabíjení žen muži, potřebujeme globální data o femicidě. Z tohoto důvodu je při sběru dat, jejich analýze a informování o výsledcích v této oblasti na národní i celoevropské úrovni důležité brát v potaz doporučení a definice OSN. S 78 PROTECT Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie

- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101 - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101 PROTECT - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.310; 91.020 Říjen 2011 Prevence kriminality Plánování městské výstavby a navrhování budov Část 5: Čerpací stanice ČSN P CEN/TR 14383-5 73 4400 Prevention of crime

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101

- Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101 - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová studie CESKY S 101 PROTECT - Identifikace a ochrana zvláště ohrožených obětí genderově podmíněného násilí přehledová

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více