s poskytovateli specializované ambulantní péče,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s poskytovateli specializované ambulantní péče,"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv s poskytovateli specializované ambulantní péče, (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 003, , 128, , , , , , 613, , 901, 903, 904)

2 OBSAH: ČÁST A OBECNÁ ČÁST... 4 POJMY... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost lékařů... 4 Čl. 2 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr ), odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost nelékařů... 7 Čl. 3 Souběh... 9 Čl. 4 Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe Čl. 5 Funkční licence ČLK Čl. 6 ISO Čl. 7 Další akreditace: SAK a JCI Čl. 8 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Čl. 9 Zásady pro výběr smluvních poskytovatelů Čl. 10 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy Čl. 11 Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy Čl. 12 Výběrové řízení ČÁST B TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ PÉČE A POSTUP TVORBY SMLOUVY V APLIKACI RPP Čl. 13 Typová smlouva ČÁST C ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ PÉČE Čl. 14 Speciální kriteria pro segment ambulantní specializované péče ČÁST D DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY Čl. 15 Doložení splnění požadavků odborné, specializované a zvláštní způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb Čl. 16 Splnění kvalifikačních požadavků pro odborné diagnostické a léčebné metody, resp. vybrané výkony Čl. 17 Doložení splnění požadavků odborné, specializované a zvláštní způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÁST E ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE SE SMLUVNÍMI POSKYTOVATELI Čl ČÁST I

3 PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY Čl. 24 Datový obsah přílohy č. 2 smlouvy formuláře typu A, B Čl. 25 Věcný obsah přílohy č Čl. 26 Obecné zásady Čl. 27 Způsob vyplňování konkrétních údajů ve formulářích typu A, B Čl. 28 Kategorie pracovníka Čl. 29 Typ pracovníka... 35

4 ČÁST A. OBECNÁ ČÁST POJMY Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost lékařů 1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb. ), rozlišuje v ust. 4 a 5 odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře a v 21e) až 21h) upravuje certifikovaný kurz, jehož absolvováním získává lékař zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. 2) Hrazené služby - zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům 3) Poskytovatel subjekt poskytující pojištěncům zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění 4) Odborná způsobilost se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Za výkon povolání lékaře s odbornou způsobilostí se považuje preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Zákon neupravuje, jakou dobu musí být lékař se specializovanou způsobilostí fyzicky přítomen v ordinaci a není proto zákonný podklad mu to stanovit je to jednoznačně jeho odpovědnost. Rozsah odborného dohledu je v zákoně definován pouze rámcově, platí však povinnost zaměstnavatele dle Smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb poskytovat hrazené služby pracovníky způsobilými k výkonu povolání podle zákona a je jeho odpovědností, resp. jeho managementu a konkrétního zdravotnického pracovníka, jak zhodnotí konkrétní situaci na konkrétním pracovišti a u konkrétního člověka. K problematice odborného dohledu je uvedeno doporučení ČLK: Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí Čl. 1 Toto doporučení se vztahuje k provádění odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře nad lékařem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 95/2004 Sb. Čl. 2

5 Lékař, který má pouze odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, může toto povolání vykonávat jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. Čl. 3 Lékař s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, by měl být trvale pod bezprostředním osobním dohledem lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čl. 4 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled nad lékařem s odbornou způsobilostí, který vykonává povolání lékaře déle než 24 měsíců, by měl být v době výkonu lékařského povolání tímto lékařem nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a měl by být schopen dostavit se k osobnímu provádění odborného dohledu nejdéle ve lhůtě 30 minut od chvíle, kdy k tomu byl lékařem s odbornou způsobilostí vyzván. Čl. 5 Lékař se specializovanou způsobilostí by měl současně provádět odborný dohled pouze nad jedním lékařem s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, dvěma lékaři s odbornou způsobilostí, pokud vykonávají povolání lékaře po dobu delší než 24 měsíců. Toto doporučení bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne , nabylo účinnosti dnem a VZP ČR jej akceptuje. 5) Odborná způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě Certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Lékaři, kteří absolvovali úspěšným složením testu základní kmen a lékaři, kteří úspěšně složili atestaci I. stupně, ale nedoplnili si praxi ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 95/2004 Sb., si mohou požádat o udělení Certifikátu o absolvování základního kmene. Jedná se o nositele výkonů lékaře, symbol L2 a dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen SZV ), platného od 1. ledna 2010, navíc platí, že symbol L2 se použije také u lékařů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do byli zařazeni do specializačního vzdělávání. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 6) Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejím základě je lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru. Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Specializační

6 vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které jsou uveřejňovány po schválení ministerstvem ve Věstníku MZ ČR. Při uzavírání nových smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb v odbornosti 306 (dětská psychiatrie) musí být doloženy požadavky odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. (specializovaná způsobilost v odbornosti dětská psychiatrie). 7) Zvláštní odborná způsobilost 21e) až 21h) zákona č. 95/2004 Sb. upravují certifikovaný kurz, jehož absolvováním získává lékař zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Do certifikovaného kurzu není možné lékaře zařadit, aniž by daný lékař získal specializovanou způsobilost v příslušném oboru. Certifikovaný kurz provádí akreditované zařízení, kterému byla udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu, vzdělávací programy certifikovaných kurzů trvají minimálně 1 rok a MZ ČR je zveřejňuje ve Věstníku MZ ČR. Obory certifikovaných kurzů (nástavbové obory), minimální délka vzdělávání v těchto oborech a označení odbornosti lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí jsou stanoveny v příloze č. 2 k vyhlášce MZ ČR č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. Ministerstvo vydá lékaři, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu, certifikát o zvláštní odborné způsobilosti. Jedná se o změnu provedenou s účinností od 1. ledna 2010 novelou SZV vyhláškou MZ ČR č. 472/2009 Sb. pro nositelé výkonů L3: náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí. 8) Pověřená organizace je univerzita, právnická osoba zřízená ministerstvem nebo jiná právnická osoba, která vykonává činnosti na základě zákona č. 95/2004 Sb. a smlouvy; za univerzitu se považuje vysoká škola univerzitní, která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program a která vykonává činnosti na základě cit. zákona a smlouvy. 9) Na základě Veřejnoprávních smluv pověřilo MZ ČR výkonem velké části specializačního vzdělávání lékařů lékařské fakulty a to 1. lékařskou fakultu. 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu v Praze, Lékařskou fakultu v Plzni, Lékařskou fakultu v Hradci Králové, Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Týká se oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech, s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Netýká se oblasti certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializačního vzdělávání farmaceutů ani v oblasti nelékařských zdravotnických povolání. Od 1. ledna 2012 byly specializačním vzděláváním lékařů pověřeny jednotlivé lékařské fakulty. Lékařské fakulty zajišťují zařazení do specializačního vzdělávání, vydávání certifikátů o absolvování základního kmene a přihlášení k atestační

7 zkoušce. Rovněž udělují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace. Vydat certifikát o absolvování základního kmene může také IPVZ. Vydání diplomu o získání specializované způsobilosti v základním oboru je dále v kompetenci MZ ČR. IPVZ v Praze společně s MZ ČR bude nadále zajišťovat specializační vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vzdělávání farmaceutů, certifikované kurzy a zápočet odborné praxe absolvované v zahraničí a v rámci doktorského studijního programu. Nezměněno zůstává také vydávání certifikátů o získání zvláštní odborné způsobilosti v rámci nástavbových oborů. Čl. 2 Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr ), odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost nelékařů 1) Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, vedení Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 2) Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je upraveno v ustanoveních zákona č. 96/2004 Sb. Vydává se na období 10 let přesné datum počátku a konce jeho platnosti lze zjistit v on-line náhledu na nebo Pokud si nelékařský zdravotnický pracovník požádal o prodloužení registrace, ale ještě mu nebylo doručeno Osvědčení, lze si ověřit stav registrace prostřednictvím on-line přístupu do registru na Osvědčení to nenahrazuje, resp. nahrazuje to jen prolongaci Osvědčení v případech, na které se vztahuje novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která platnost Osvědčení prodloužila z 6 na 10 let. Vytištěnou informaci z registru je třeba založit ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče. 3) U Osvědčení, která jsou v den nabytí účinnosti novely, tj. 22. dubna 2011 platná, se doba jejich platnosti prodlužuje o 4 roky. Toto prodloužení nastává ze zákona a držitel osvědčení si o toto automatické prodloužení platnosti osvědčení nemusí žádat. 4) Pokud v den účinnosti novely již nemá zdravotnický pracovník platné osvědčení, pak se prodloužení osvědčení na něho nevztahuje. Pro získání osvědčení si musí podat novou žádost o vydání osvědčení podle 67 zákona. 5) Osvědčením se získává dle 66 zákona č. 96/2004 Sb. oprávnění k: výkonu povolání bez odborného dohledu (výkon činností dle vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). vedení praktického vyučování ve studijních oborech, akreditovaných kvalifikačních kurzech, specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech.

8 6) Podmínky pro získávání odborné, specializované a zvláštní způsobilosti stanovuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 7) Odborná způsobilost k výkonu povolání se získává absolvováním studijního oboru nebo studijního programu nebo akreditačního kvalifikačního kurzu dle příslušných ustanovení zákona. 8) Specializovaná způsobilost obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí jsou upraveny v Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb., které s účinností od zrušilo původní právní úpravu Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb. 9) V příloze č. 6 tohoto materiálu je tabulka přehled změn v Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb. a 31/2010 Sb. obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (XLS) 10) Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost, se získává absolvováním certifikovaného kurzu (dále jen CK), což je dle 61 novely zákona, provedenou s účinností od zákonem č. 189/2008 Sb., forma vzdělávání podle vzdělávacího programu. 11) Dle SZV u nositelů výkonů K3, S3 a S4. 12) Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Vzdělávací programy certifikovaných kurzů vypracovává žadatel o udělení akreditace, které obsahují i podmínky pro přijetí do CK předložení dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo držení Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Na v sekci Vzdělávání je uveřejněn seznam certifikovaných kurzů pro nelékařská zdravotnická povolání, jejichž absolvování je nutné pro získání zvláštní odborné způsobilosti aktualizace ke dni , název CK, s uvedením pro která nelékařská povolání jsou určena, je v příloze č ) CK však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. O úspěšném absolvování CK vydá akreditované zařízení certifikát a to na tiskopisu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. Formulace činností, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost, je stěžejní, tyto činnosti nesmí být totožné s činnostmi vykonávanými zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí. Je však možné uvádět jednotlivé činnosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilosti, a to i odkazem na zvláštní právní předpis (vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). CK však nemůže nahrazovat obor specializačního vzdělávání.

9 14) Při změně statutu poskytovatele zanikají veškeré akreditace vzdělávacích programů. Nutno zažádat o novou akreditaci, a to nejpozději do 2 let od zániku akreditovaného zařízení. Je možnost odkazovat se na původní udělenou akreditaci. 15) Výklad MZ ČR tzv. dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti bez odborného dohledu nad pracovníkem, který toto osvědčení nemá (uveřejněno na Výkon povolání pod odborným dohledem přesně definuje 4 odst. (4) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Na lůžkových odděleních tuto problematiku řeší nově aktualizovaná vyhláška č. 472/2009 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kde se uvádí, že v každé směně musí být přítomen jeden zdravotnický pracovník s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru. 16) Výklad MZ ČR ve věci možnosti práce zdravotnického pracovníka, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, pracovat ve zdravotnictví a k možnosti lékaře vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (uveřejněno na sekce Vzdělávání a uznávání kvalifikací způsobilost zdravotnických pracovníků): Ve zdravotnictví lze samozřejmě pracovat i bez osvědčení (vždyť existuje celá řada profesí, které své povolání vykonávají pouze pod odborným dohledem a osvědčení tedy získat ani nemohou), nicméně je to možné pouze pod odborným dohledem. Dle 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje sestra bez osvědčení, dohlíží na ni sestra z vedlejší ordinace, která držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Čl. 3 Souběh 1) Souběhem rozumíme poskytování zdravotních služeb jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě uvedeného ve smlouvě) u více poskytovatelů. 2) Souběh úvazků je možný do maximální výše 1,2 (v návaznosti na Memorandum II, účinného od ) za předpokladu, že je fyzicky realizovatelný, tj. lékař má čas na přesun mezi pracovišti (nelze tolerovat situaci, kdy pracovník v jednom čase pracuje na dvou či více místech). Akceptujeme souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně lze v odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). 3) Do souběhu se nezapočítávají služby v rámci ZZS, ÚPS a LSPP.

10 Čl. 4 Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe 1) Dnem 2. dubna 2009 uplynula zákonem č. 95/2004 Sb., stanovená lhůta 5-ti let pro přiznání specializované způsobilosti na základě atestace 1. stupně a doplnění praxe nebo atestace 1. stupně a licence ČLK + 5 let ze 6 let nepřetržitého výkonu povolání. 2) Dle přechodných ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. čl. V., bod 2. mají specializovanou způsobilost osoby, kterým Česká lékařská komora vydala do 17. dubna 2004 osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe; na tyto osoby se nevztahuje povinnost doplnění odborné praxe ve smyslu 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3) Po 2. dubnu 2009 je možnost získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. 4) V tomto segmentu se týká anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, ORL, patologické anatomie, psychiatrie, urologie, pediatrie, radiodiagnostiky, radioterapie, interní lékařství. Čl. 5 Funkční licence ČLK 1) Podmínky k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod, k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a k akreditaci pracoviště pro školení v lékařských výkonech funkční licence Př. č. 1 SP 12 Seznam odborných a diagnostických metod Bližší podrobnosti viz sekce Legislativa ČLK Stavovské předpisy. 2) Na je možno zjistit seznam nositelů funkční licence F017 kolposkopická expertíza, kteří jsou oprávněni provádět výkony: 63063, 63533, 63534, 63537, 63539, 63540, Čl. 6 ISO ) ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci, se sídlem ve Švýcarsku), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů členů ISO a jejím cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro Systém řízení jakosti. Představitelem ČR je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ 2) Požadavky normy ISO 9001 se týkají systému řízení kvality, poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny. 3) Pokud je poskytovatel držitelem certifikátu ISO 9001 znamená to, že systém řízení je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho služeb.

11 4) Certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem zaručuje, že systém řízení jakosti je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO Čl. 7 Další akreditace: SAK a JCI 1) Spojená akreditační komise (SAK), o.p.s. vznikla v roce SAK je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Podle vlastních akreditačních standardů SAK rovněž provádí akreditace zdravotnických zařízení. Dne 21. června 2012 bylo SAK uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. pro druhy zdravotní péče podle ust. 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb. SAK je členem ISQua. 2) Od roku 1998 akredituje zdravotnická zařízení mimo USA i mezinárodní organizace Joint Commission International (JCI). Akreditační principy jsou v souladu s ISQua a WHO. V České republice obdrželo několik zdravotnických zařízení prestižní certifikát JCI, např.: Ústřední vojenská nemocnice, Ústav hematologie a krevní transfuze, Nemocnice Na Homolce, Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava. Čl. 8 Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) 1) Pro uzavírání smluv platí tyto zásady: Jeden poskytovatel (IČ) bude mít v rámci jedné RP VZP ČR a jednoho segmentu zpravidla jen jednu smlouvu. 2) Ve výjimečných případech, kdy je to z provozních důvodů na straně poskytovatele nebo na straně VZP ČR potřebné a vhodné, lze mít s jedním poskytovatelem (IČ) i v rámci segmentu uzavřeno více smluv. 3) Jeden poskytovatel (IČ), jde-li o poskytovatele, který poskytuje hrazené služby ve více segmentech, bude mít v rámci RP VZP ČR zpravidla tolik smluv, v kolika segmentech poskytuje hrazené služby pro každý segment (smlouvu) bude přiděleno samostatné IČZ. 4) Při prodeji praxe či změně právní subjektivity lze ponechat stejné IČZ. Tento postup je výhodný zejména tam, kde má VZP ČR zájem zachovat historii smluvního vztahu a referenční hodnoty. 5) V případě, že poskytovatel má pracoviště ve více okresech, rozhodne ředitel RP VZP ČR, v rámci kterého klientského pracoviště VZP ČR bude smlouva uzavřena a plněna. 6) V případě, že pracoviště daného poskytovatele jsou ve více krajích v působnosti dvou nebo více RP VZP ČR, mohou se ředitelé těchto RP VZP ČR dohodnout, že takový poskytovatel bude smluvně zabezpečovat jedna z RP VZP ČR. V případě nedohody ředitelů RP VZP uzavřou s daným poskytovatelem samostatnou smlouvu obě RP VZP ČR. 7) Smlouvy včetně příloh, jakož i dodatky ke smlouvám uzavírá (podepisuje) jménem VZP ČR ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR. Na vyžádání poskytovatele se pověřený zaměstnanec prokáže písemným pověřením ředitele RP VZP

12 ČR k uzavírání smluv s poskytovatelem, které bylo k tomuto účelu vydáno. Před podpisem smlouvy se k příloze č. 2 smlouvy Smluvené druhy hrazených služeb, odbornosti pracovišť a rozsah poskytovaných hrazených služeb vyjádří revizní lékař, určený ředitelem RP VZP ČR, včetně posouzení věcného, technického vybavení a personálního zajištění a pro nasmlouvané hrazené služby (výkony) v souladu s právními předpisy. 8) K uplatnění jednotného přístupu ve smluvní politice VZP ČR a vytváření stejných podmínek pro poskytovatele zdravotních služeb jsou RP VZP ČR i odborné útvary Ústředí VZP ČR povinny postupovat podle platných právních předpisů, interních normativních aktů VZP ČR a metodických pokynů odborných útvarů Ústředí VZP ČR v rámci příslušných metodických bloků. 9) Případnou odlišnost lze připustit v článku platební ujednání" při sjednávání formy a termínů předávání dokladů a v článku ostatní ujednání", který lze doplnit o ujednání dohodnutá mezi smluvními stranami s ohledem na lokální podmínky či specifika poskytovatele. RP VZP ČR sjednávají předkládání dokladů (vyúčtování) nejpozději do 15. dne v měsíci, Střední regionální pobočka VZP ČR nejpozději do 17. dne v měsíci. 10) Smlouvy se uzavírají na dobu, která je v nich uvedena. V případě, že je smlouva uzavírána na dobu určitou, doplní se do vytečkované části datum, kdy uplyne doba účinnosti smlouvy (pozor, nezaměňovat s datem platnosti smlouvy). Smlouva je platná (platně uzavřená) ode dne podpisu smluvní strany, která smlouvu podepisovala jako druhá (ode dne akceptace smlouvy). Smlouva je účinná ode dne, na kterém se smluvní strany ve smlouvě dohodnou. Zpravidla je to 1. den měsíce následujícího po dni, kdy byla smlouva platně uzavřena. Pokud smlouva obsahuje automatickou prolongaci a jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně jeden rok před uplynutím dohodnuté doby účinnosti, že nemá zájem o pokračování smluvního vztahu, musí být v aplikaci IS provedeno prodloužení účinnosti smlouvy o 1 rok. 11) Při jednáních o typové smlouvě nebyla se zástupci poskytovatelů jednotlivých segmentů dohodnuta výše sankčních ujednání. VZP ČR si při jednáních vyhradila právo v individuálních případech, zejména jako předstupeň výpovědi smlouvy, sjednat sankční ujednání za porušení smlouvy v rozsahu uvedeném v článku 6 v příslušných rámcových smlouvách, vydaných vyhláškou č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Ve výjimečných případech, kdy budou sankční ujednání (smluvní pokuta) sjednávána, bude třeba dohodnout sankce v takové výši, která bude dostatečným zajištěním smluvních ujednání a zároveň nebude likvidační. 12) RP VZP ČR stanoví pro příslušného poskytovatele ve smyslu ustanovení 43b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu 30 kalendářních dnů pro přijetí návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. 13) Ředitel RP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec RP VZP ČR podepíše smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí akceptovaného návrhu smlouvy od poskytovatele.

13 Čl. 9 Zásady pro výběr smluvních poskytovatelů 1) RP VZP ČR při jednáních o smlouvách s poskytovateli postupují tak, aby výběr smluvních poskytovatelů směřoval k vytváření, resp. dotváření optimální sítě smluvních poskytovatelů, zabezpečující v jednotlivých regionech hrazené služby pro pojištěnce VZP ČR (dále jen pojištěnec ) v potřebném rozsahu a kvalitě. Znamená to tedy uzavírat nebo rozšiřovat smlouvy pouze s těmi poskytovateli, jejichž služby jsou nezbytné k zabezpečení dostupnosti či komplexnosti hrazených služeb nebo k jejímu řádnému fungování. 2) Při výběru smluvních poskytovatelů RP VZP ČR vycházejí ze zásad obsažených ve zdravotně-pojistném plánu VZP ČR a spolupracují se zástupci státní správy a samosprávy a zástupci poskytovatelů v příslušném regionu a s profesními organizacemi. 3) Základní podmínky a kritéria pro výběr smluvních poskytovatelů: a) uchazeč je držitelem rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb; b) uchazeč respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění); c) uchazeč bude poskytovat smluvený rozsah hrazených služeb/soubor výkonů pro danou odbornost v definované a účelně stanovené ordinační, resp. provozní době; d) u nového druhu, formy a odbornosti péče (dosud v okrese či regionu nezajištěného) budou preferovány žádosti doložené zpracovaným projektem prokazujícím potřebnost a účelnost takové péče pro region, s uvedením rozvahy, jakou a jakým způsobem poskytovanou dosavadní hrazenou službu pro pojištěnce regionu nahradí; e) přístroje používané k terapii nebo k diagnostice budou doloženy příslušnými dokumenty dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. 4) Při výběru smluvních poskytovatelů z více žadatelů o uzavření nebo rozšíření smlouvy bude přihlédnuto ke skutečnosti, zda je poskytovatel držitelem Certifikátu ISO 9001, SAK nebo JCI. Čl. 10 Doklady potřebné pro uzavření smlouvy 1) Kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (včetně změn) vydaného příslušným správním orgánem (resp. rozhodnutí o registraci ). 2) Kopie zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem poskytovatele u státních nebo krajských zdravotnických zařízení, včetně případných změn. 3) Kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných do obchodního rejstříku v případě pochybností provede příslušný pracovník RP VZP ČR kontrolu správnosti v el. Obchodním rejstříku (

14 4) Oznámení ekonomického subjektu fyzické osoby o přidělení identifikačního čísla doklad se nevyžaduje v případě, že je z rozhodnutí o registraci nebo z výpisu z obchodního rejstříku údaj o IČ zřejmý ověření je možné v elektronické evidenci ARES ( ) nebo v el. obchodním rejstříku ( 5) Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ( 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb.), vydaný příslušnou pojišťovnou. Volba druhu dokladu je na poskytovateli. VZP ČR nebude vyžadovat kopii pojistné smlouvy, nebude se však bránit takový doklad uznat, pokud ho poskytovatel sám předloží. Dostačující je i potvrzení příslušné pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu. 6) Sdělení poskytovatele o bankovním spojení kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje. Oprávněná osoba, která ze strany poskytovatele smlouvu podepisuje, stvrzuje podpisem smlouvy, že bankovní spojení je správné. Změnu bankovního spojení je možno provést výhradně na základě písemného oznámení poskytovatele o změně účtu s tím, že na nový účet lze platby zasílat až ode dne, kdy bylo oznámení doručeno VZP ČR. Oznámení o změně účtu se založí do spisu daného poskytovatele. Je třeba dbát na to, aby při změně právní formy (kdy dochází ke změně IČ) poskytovatele bylo ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu, než bylo v předchozí smlouvě; to neplatí v případech, kdy banka novému vlastníku původní účet ponechá (některé banky ponechávají účet novému vlastníku v případě, že jde o vlastnictví nabyté smlouvou o koupi podniku). 7) Do složky smlouvy se založí výsledek výběrového řízení dle současně platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ) je podle 52 vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle 49 odst. 2. 8) Výsledek výběrového řízení bude archivován společně se smlouvou. 9) Doklad o kódu druhu zařízení, přiděleném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se nevyžaduje, údaj se nevyplňuje v informačním systému bude vedeno jako nepovinný údaj a bude zadáván VZP ČR přímo z číselníku ÚZIS. Čl. 11 Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy 1) Při uzavírání nových smluv musí poskytovatel předložit originál nebo úředně ověřenou kopii příslušných platných dokumentů a pracovník VZP ČR pořídí její kopii, na které svým podpisem a datem pořízení potvrdí shodu s originálem, resp. ověřenou kopií. 2) Nepožadují se úředně ověřené kopie ověření provede pracovník VZP ČR dle předložených originálů a ověření zaznamená na kopii. Čl. 12 Výběrové řízení 3) Dle 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotní pojišťovnou a uchazečem koná výběrové řízení. 4) Výběrové řízení se mj. nekoná:

15 a) pro poskytovatele lékárenské péče, b) je-li poskytovatelem Vězeňská služba, c) v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby, d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb, - do této skupiny spadají i případy změny místa provozování poskytovatele, které je řešeno pouze změnou rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (resp. rozhodnutí o registraci), f) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče, g) v případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, vzhledem k tomu, že nedochází ke změně smlouvy co do rozsahu nasmlouvaných hrazených služeb, není nutné uzavírat novou smlouvu. Protože se však jedná o právní nástupnictví je nutné dodatkem ke smlouvě upravit části označující subjekty smlouvy. Dodatek bude uzavřen poté, kdy poskytovatel doloží uvedenou skutečnost změnou rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb s účinností změny tohoto rozhodnutí. h) v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, pokud nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných zdravotních služeb. 5) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní služby v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanoven ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče. 6) Případy, kdy RP VZP ČR bude trvat na konání výběrového řízení: a) uzavření nového smluvního vztahu za účelem doplnění sítě smluvních poskytovatelů v příslušném regionu z důvodu nedostatečně zajištěného poskytování zdravotních služeb pojištěncům stávajícími smluvními poskytovateli. b) rozšíření smluvního vztahu se stávajícím smluvním poskytovatelem o nový obor dosud nenasmlouvaný a nutný pro dostatečné zajištění poskytování zdravotních služeb pojištěncům na základě žádosti smluvního poskytovatele o rozšíření rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, nebo na žádost VZP ČR. 7) V případě, že výběrové řízení iniciuje VZP ČR, zašle RP VZP ČR písemně příslušnému Krajskému úřadu návrh na konání výběrového řízení. Návrh zašle odpovědný pracovník

16 též em na odbor komunikace Ústředí VZP ČR k prezentaci na internetových stránkách VZP ČR. 8) Odbor zdravotní péče RP VZP ČR zpracuje stanovisko k návrhům na konání výběrového řízení, přičemž vychází ze zásad pro výběr smluvních poskytovatelů a zákonem stanovených kritérií. Stanovisko předloží zástupce RP VZP ČR na jednání výběrové komise. 9) Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. RP VZP ČR přihlédne k výsledku výběrového řízení při uzavírání smlouvy, s přihlédnutím k povinnosti VZP ČR zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti, jak to ukládá 46, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a ekonomickým možnostem VZP ČR. VZP ČR je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. 10) Postup při posuzování výsledků výběrového řízení, které proběhlo v dřívějších letech: a) Základním kriteriem využitelnosti takových výběrových řízení je nezbytnost zajištění dostupnosti a kvality hrazených služeb smluvně zajištěných pro pojištěnce v příslušném regionu. b) Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb se může zúčastnit jen poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče a splňují nezbytná kriteria daná příslušnými právními předpisy. c) Platnost vyhlášených výsledků výběrových řízení není v citovaném zákoně časově omezena. d) Pokud vznikne v daném regionu potřeba na doplnění sítě poskytovatelů VZP ČR, je možné uzavřít smlouvu i s poskytovatelem, který se zúčastnil výběrového řízení, a příslušný vyhlašovatel zveřejnil výsledek tohoto řízení v předchozím období. Tuto smlouvu však lze uzavřít jen při splnění následujících podmínek: 1. výběrové řízení se konalo pro druh a rozsah hrazených služeb, pro který vznikla VZP ČR potřeba zajištění jeho dostupnosti a kvality v daném regionu, 2. RP VZP ČR prověří, zda takový poskytovatel i nadále splňuje kriteria pro daný druh, formy a rozsah hrazených služeb, včetně věcného a technického vybavení a personálního zajištění (odsouhlasení přílohy č. 2). V případě, že tato kriteria nesplňuje, nemůže být smlouva uzavřena.

17 ČÁST B. TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ PÉČE A POSTUP TVORBY SMLOUVY V APLIKACI RPP Čl. 13 Typová smlouva 1) Podle rámcové smlouvy pro poskytovatele ambulantní specializované péče vypracovala VZP ČR tzv. typovou smlouvu. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů ambulantní specializované péče se Sdružením ambulantních specialistů (SAS), Sdružením ambulantních gynekologů ČR, sdružením APRIMED a Asociací denních stacionářů s psychoterapeutickou péčí a krizových center. Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. 2) V příloze č. 2 tohoto materiálu je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, která bude uzavřena s poskytovateli specializované ambulantní péče, se kterým doposud nikdy smlouva uzavřena nebyla nebo s poskytovatelem, se kterým se uzavírá nová smlouva, která však časově nenavazuje na smlouvu předchozí. ČÁST C. ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ PÉČE Čl. 14 Speciální kriteria pro segment ambulantní specializované péče 1) Ambulantní lékař specialista musí být schopen zajišťovat specializovanou péči o své pacienty v odpovídajícím rozsahu ordinační doby, ideálně 5 pracovních dnů. Optimálním předpokladem pro to je úvazek 1,0, případně alespoň 0,8. 2) V oboru, kde indikovaná péče je méně častá a je zde možnost objednání pacienta (např. angiologie, rehabilitační lékařství), preferují se žadatelé s ordinační dobou jen některé dny v týdnu (ekonomičtější způsob). 3) V souladu s dohodou mezi VZP ČR a zástupci poskytovatelů ambulantní specializované péče (viz Protokol ze dne ), je pro určení dostupnosti péče stanoveno 30 hodin ordinační doby týdně. 4) Maximální hranice pro PKČ (vnitřní pomocný údaj sloužící pouze pro potřeby VZP ČR) je u ambulantních specialistů 30 hodin ordinačních hodin týdně. I při vyšším počtu ordinačních hodin bude PKČ max. 1.

18 5) Ordinační doba je dobou sjednanou ve smlouvě v příloze č. 2, vyjadřující dostupnost hrazených služeb poskytovaných pojištěncům. Sjednaná ordinační doba bude uvedena na vývěsce ordinace pro informování pojištěnců. 6) V případě dětských odborností např. 704 dětská ORL, 306 dětská a dorostová psychiatrie, jejichž poskytovatelé splňují specializovanou způsobilost a současně poskytují péči dospělým pojištěncům, by měly být odděleny ordinační hodiny pro dospělé od ordinačních hodin pro děti. 7) V případě péče ošetřujících lékařů specialistů (včetně péče klinických psychologů a klinických logopedů) budou preferováni žadatelé s ordinační dobou 5 dnů v týdnu (s rozložením do dopoledních i odpoledních hodin) v oborech, kde indikovaná péče je obvyklá a častá a z velké části akutní s problematickým objednáním (např. gynekologie, chirurgie, interna, neurologie). 8) V případě vzácně indikované péče (genetika) je na místě zajištění péče pro více okresů či větší region. 9) Nová smlouva se vždy uzavírá s dodatkem na elektronickou přílohu č. 2 (EP2). Dodatek na EP2 se uzavírá i při změně právní formy stejného subjektu, nebo přechodu z fyzické osoby na právnickou, kdy se mění IČ. Vzor dodatku je uveden v příloze č ) Přílohu č. 2 Smlouvy lze uzavřít s novými poskytovateli výhradně v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran. ČÁST D. DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY Čl. 15 Doložení splnění požadavků odborné, specializované a zvláštní způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. 1) Specializovaná způsobilost lékaře (nositel výkonu L3) c) Lékaři se specializacemi získanými podle původních právních předpisů: 1. s atestací I. stupně v základních oborech vyjmenovaných v 44 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a bez osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe předkládají: - rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru; 2. s atestací I. stupně v základních oborech vyjmenovaných v 44 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., s osvědčením ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržité vykonávání zdravotnického povolání lékaře předkládají: - doklad o atestaci I. stupně a Osvědčení ČLK vydané do nebo

19 - rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru; 3. s atestací II. stupně nebo nástavbovou atestací v oborech vyjmenovaných v 44 odst. 3 a 4 zákona č. 95/2004 Sb. předkládají doklad o těchto atestacích. d) Lékaři se specializacemi podle zákona č. 95/2004 Sb., a vyhlášky MZ ČR č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů předkládají: 1. diplom MZ ČR o specializaci v příslušném specializačním oboru dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů nebo 2. certifikát MZ ČR o zvláštní odborné způsobilosti. Upozornění: Obor specializované způsobilosti musí odpovídat nasmlouvávané odbornosti. 2) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře bez odborného dohledu na základě certifikátu nositel výkonu L2 předkládá: a) vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství a b) certifikát MZ ČR nebo pověřené organizace o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru nebo doklad o tom, že lékař byl zařazen nejpozději do do specializačního vzdělávání. 3) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nositel výkonu L1 předkládá vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství. 4) Odbornost 003 lékařská služba první pomoci a) Dosud platné Závazné stanovisko ČLK č. 1/1999 stanoví pro odbornost 003: licence PL, vnitřní lékařství, chirurgie, ARO, pediatrie, pediatrie I. stupně. b) Dále existovalo Doporučení MZ v tom smyslu, že na chodu LSPP se podílejí zejména PL a PLDD a v případě potřeby se LSPP mohou účastnit i ostatní lékaři, kteří splňují kvalifikační předpoklad pro tuto činnost, což je dosažení atestace I. stupně v některém z uvedených oborů. c) Z pohledu zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 1. PL a PLDD musí mít specializovanou způsobilost, což splňují ti PL pro dospělé, kteří mají atestaci I. stupně v základním oboru všeobecné lékařství a PLDD s atestací I. stupně z pediatrie, pokud v oboru pediatrie pracují déle než 3 roky, z toho alespoň 1 rok v primární péči dle původních právních předpisů. Dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ ČR

20 Např.: č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o lékaře se specializací v oboru všeobecné praktické lékařství a o lékaře se specializací v oboru praktický lékař pro děti a dorost. 2. U ostatních odborností základních oborů interní lékařství, chirurgie, ARO a pediatrie (dětské lékařství) by měli mít lékaři atestaci I. stupně a Osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe vydané do a nejméně 5 let z posledních 6 let nepřetržitě vykonávat zdravotnické povolání lékaře dle původních právních předpisů nebo Rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru. 3. Dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ ČR č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o lékaře se specializací ve vnitřním lékařství, v chirurgii, v anesteziologii a v pediatrii. Čl. 16 Splnění kvalifikačních požadavků pro odborné diagnostické a léčebné metody, resp. vybrané výkony 1. funkční licence dle Stavovského předpisu ČLK č. 12; 2. výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové (viz SZV, kap. 4, bod 41.2) dokladem o tom je: - Osvědčení IPVZ Praha o absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii nebo - Certifikát České psychiatrické společnosti ČLS JEP o absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii; 3. pro výkony a odbornosti 201 předloží lékař doklad o zkouškou ukončeném kurzu; tímto dokladem je Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací, který vystavila Česká společnost pro myoskeletální medicínu; 4. doklad lékaře o funkční odbornosti pro EEG, EMG...; 5. doklad sestry o kurzu či školení pro EEG, EMG... Čl. 17 Doložení splnění požadavků odborné, specializované a zvláštní způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Všeobecné sestry, které pracují jako zaměstnankyně poskytovatele poskytujícího specializovanou ambulantní péči a jsou nositelkami výkonů nasmlouvaných pracovištěm:

21 1) způsobilost zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nositel výkonu S4 (v současné době není v SZV takový výkon) předkládají: a) doklad o absolvování nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo o absolvování vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie péče o nemocné, pedagogika ošetřovatelství, pedagogika péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/ současně doklad o získání specializované způsobilosti v příslušném oboru dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb. nebo b) doklad o absolvování nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo o absolvování vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie péče o nemocné, pedagogika ošetřovatelství, pedagogika péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/ současně Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti; 2) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí nositel výkonu S 3 předkládají: a) Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a dále b) podle původních právních předpisů Vysvědčení z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (dříve Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků) o např. v..., ev. či ženské sestry obdobných úsecích...) nebo a) diplom MZ ČR o specializaci v příslušném oboru dle Nařízení vlády ČR č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů nebo b) Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti; 3) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) nositel výkonu S 2 předkládají: - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu;

22 4) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) nositel výkonu S 1 předkládají - doklad o absolvování příslušného oboru studia dle 5 odst. 1) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle 5 odst. 1) písm. e) až g) cit. zákona, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Tato povinnost podle věty se nevztahuje na všeobecné sestry, které po získané odborné způsobilosti absolvovaly vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření, nebo které získaly specializovanou způsobilost dle přechodných ustanovení zákona 96 odst. 3. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý), může poskytovat odborný dohled také lékař za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Porodní asistentky odbornost 921 1) Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) pro porodní asistentky, které jsou v gynekologických ambulancích nositelkami výkonu S návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou předkládají: - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka. 2) Porodní asistentka, která získala odbornou způsobilost absolvováním střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání porodní asistentky. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý), může poskytovat odborný dohled také lékař za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog 1) Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nositel výkonu K 1 předkládá: - doklad o absolvování akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie a o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví, který je prováděný vysokou školou. Do doby získání specializované způsobilosti psycholog ve zdravotnictví pracuje ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem klinického psychologa způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Do smluvního vztahu psycholog ve zdravotnictví nevstupuje, za kvalitu jím poskytovaných zdravotních služeb odpovídá klinický psycholog. Smlouva je uzavírána pouze s pracovišti, kde pracuje plně kvalifikovaný klinický psycholog a zajišťuje odborný dohled nad psychologem ve zdravotnictví. PKČ nelze z titulu

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče 1 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST.......4 1.1. Pojmy...4 1.2. Postup při uzavírání smlouvy (popis činností)... 7 1.3. Zásady pro výběr smluvních

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie a péče psychiatrických sester (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb. Parlament

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Částka: 190/2004 Sb. Datum účinnosti: 1. ledna 2005 Změny a doplňky předpisu: 383/2005., 179/2006 Sb. s. účinností od 5.5.2006

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen

Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Sestra je záchranářem, ministr rozhoduje o tvrdosti, registrace je prodloužena a poplatek snížen Mgr. Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ Přišel další apríl a s ním zase i další novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany... zařízení sociálních služeb poskytující pobytové

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 17. PROSINCE 2013 Cena: 138 Kč OBSAH: 1. Metodika dotačního ř í zení pro rok 2014 program č. 1......................................

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více