Určení kompatibility doporučení: porovnání klinických doporučení se záznamem pacienta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Určení kompatibility doporučení: porovnání klinických doporučení se záznamem pacienta"

Transkript

1 Original Article cs1 Určení kompatibility doporučení: porovnání klinických doporučení se záznamem pacienta Arnošt Veselý 1,2, Jana Zvárová 2 1 Katedra informačního inženýrství, Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika 2 Oddělení lékařské informatiky, Ústav informatiky AV ČR, Praha, Česká republika Shrnutí Snaha o zlepšení lékařské péče a usnadnění její standardizace vedla ke vzniku celé řady klinických doporučení. Klinická doporučení jsou nejdříve napsána v běžném jazyce a teprve potom jsou převedena do formálního modelu, který může být implementován na počítači. Pokud jsou všechna relevantní data o léčení pacienta uložena v jeho Elektronickém Zdravotním Záznamu (EZZ), formální model doporučení, alespoň v principu, může být porovnán s daty pacienta a může být zjištěno, zda byl pacient léčen ve shodě s doporučenou klinickou praxí. V tomto článku předkládáme algoritmus, který umožňuje porovnat pacientův zdravotní záznam s modelem EGLIF (rozšířeným modelem GLIF). EGLIF vznikl rozšířením standardního GLIF modelu a byl navržen proto, aby toto porovnávání bylo pohodlnější a transparentnější. Kontakt: Arnošt Veselý Katedra informačního inženýrství, Česká zemědělská univerzita Adresa: Kamýcká 129, Praha 6, Česká republika E mail: Srovnávací algoritmus byl navržen pro GLIF modely s jednoznačnými rozhodovacími uzly a pro takové zdravotní záznamy pacienta, které obsahují veškerou relevantní informaci o jeho léčení. Algoritmus lze snadno modifikovat také pro modely s libovolnými rozhodovacími uzly. Avšak porovnání GLIF modelu nebo EGLIF modelu s neúplným datovým záznamem pacienta je podstatně obtížnější úkol. Jak řešit tento obtížný úkol je naznačeno v závěru. Klíčová slova Klinická doporučení, GLIF model, elektronický zdravotní záznam, systém varování, algoritmus průchodu doporučeními EJBI 2012; 8(1):cs1 cs13 zasláno: 12. prosince 2011 přijato: 12. března 2012 publikováno: 15. června Úvod Klinická doporučení (KD) obsahují soubor léčebných rozhodnutí, které mají lékaři pomoci dospět ke správným diagnostickým, terapeutickým a dalším klinickým rozhodnutím. Jejich účelem je zajistit vysokou kvalitu klinické praxe [1]. KD mají zprvu podobu textových doporučení a jsou vytvořeny skupinou lékařů, expertů v dané oblasti, kteří byli k tomuto účelu vybráni místní vědeckou autoritou, například lékařskou společností nebo národní zdravotní institucí. Několik mezinárodních organizací vytváří a udržuje webová úložiště doporučení týkajících se různých oblastí lékařské péče [2, 3]. Rovněž v České republice byl vytvořen webový Katalog klinických doporučení [4, 5]. Vývoj klinických doporučení je značně nákladný proces. Nejdříve musí být vytvořena papírová forma doporučení. Papírová forma musí být potom přeložena do jazyka, který je schopen doporučení reprezentovat a který může být posléze interpretován počítačem. Tento proces je v obecných rysech popsán v pracích [6, 7, 8, 9] a [10, 11]. Více výzkumných týmů navrhlo způsob překladu doporučení do počítači srozumitelného formátu. Dobrý přehled o v literatuře popsaných metodách překladu a o získaných výsledcích lze získat z [12]. Zde zmíníme jen některé z nich. V článku [13] jsou popsány úspěšné počítačové implementace dvou kardiovaskulárních doporučení a doporučení, které se týkají hypercholesterolemie. Doporučení byla reprezentována v GLIF formátu a spojena s Elektronickým zdravotním záznamem. GLIF je prostředek, který byl vyvinut speciálně pro formalizaci lékařských doporučení. Také pojmy a prostředky, které byly vyvinuty pro modelování business procesů, se ukázaly být užitečné. Článek [14] porovnává vývoj doporučení s modelováním podnikových procesů a popisuje některé jejich silné a slabé stránky. Je třeba, aby lékařská doporučení byla vytvořena experty z různých oblastí. Články [15] a [16] navrhují pac 2012 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 8 (2012), Issue 1

2 cs2 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení ralelní strategii vývoje doporučení, kdy multidisciplinární tým kooperuje při vytvoření jejich textové i počítačem interpretovatelné formy. Tato strategie paralelního vývoje textové podoby doporučení a jejich formálního modelu se ukázala být velmi úspěšnou. Paralelní vývoj dovolil eliminovat vágní pojmy nebo chyby již v prvním stadiu vývoje doporučení. Přehled počítačem interpretovatelného formalizmu a způsobů modelování doporučení byl prezentován v pracích [1, 17] a [18]. Arezzo systém pro reprezentaci doporučení používá PROforma jazyk [19, 20]. Arezzo se skládá ze tří částí nazvanými Composer, Tester a Peformer. Odvozovací stroj Performeru prochází doporučení, při čemž bere v potaz pacientova data uložená v zdravotní databázi pacienta. DeGel (Digital Electronic Guidelines Library) je webově založená modulární a distribuovaná architektura, která usnadňuje konverzi textové formy doporučení do reprezentačního jazyka Asbru [21]. GLARE (Guidelines Acquisition, Representation and Execution) používá reprezentaci založenou na grafech [22, 23]. Uzly grafu reprezentují atomické akce. Existují čtyři druhy základních akcí: dotazy, které umožňují vstup informace do systému, akce, které reprezentují činnost, kterou je třeba vykonat, rozhodovací akce, které reprezentují výběr mezi alternativními akcemi prováděný na základě souboru podmínek a závěry, které umožňují popis důsledků rozhodnutí. NewGuide prostředek pro modelování klinických doporučení [24, 25] požívá pro reprezentaci jazyk GUIDE, který je založen na Petriho sítích [26]. To dovoluje modelovat paralelní procesy a časová data. SAGE (Standards-based Sharable Active Guidelines Environment) byl vytvořen ve spolupráci několika výzkumných skupin ve Spojených státech [27]. Hlavním cílem bylo zakódovat doporučení pomocí některé standardní metody reprezentace znalostí a ulehčit tak jejich využití v různých klinických informačních systémech. Reprezentace doporučení je založena na množině Protégé tříd a plug-inech. Lékařské léčebné postupy jsou specifikovány grafy aktivit, které se skládají z kontextových uzlů specifikujících klinické prostředí a relevantní vlastnosti pacienta, rozhodovacích uzlů, akčních uzlů a routovacích uzlů, které slouží k větvení a synchronizaci. HeCaSe2 (Health Care Services release 2) je platforma založená na přístupu známém z agentních systémů [28]. Systém není centrálně řízen. Agenti jednají nezávisle s použitím jejich vlastní znalosti a dat a plní různé úkoly. Agent doporučení provádí všechny akce, které se vážou ke klinickým doporučením. Klinická doporučení jsou reprezentována pomocí representačního jazyka PROforma [20]. Lékařské termíny používají terminologii UMLS a jsou součástí definované ontologie. V tomto článku používáme Guidelines Interchange Format (GLIF). GLIF je výsledkem spolupráce různých institucí a universit ve Spojených státech. Popis jeho verze 2.0 (GLIF2) lze najít v [29] a popis novější verze 3.0 (GLIF3) v [30]. Guidelines Execution Engine (GLEE), což je prostředek pro průchod doporučeními zakódovanými v GLIF3 formátu, je popsán v [31]. Pro reprezentaci doporučení GLIF zavádí procesně orientovaný model. Model může být reprezentován orientovaným grafem. Uzly grafu reprezentují jednotlivé kroky (elementární činnosti) doporučení a hrany grafu znázorňují následnost jednotlivých kroků. Kroky doporučení jsou různého typu. Krok doporučení může být: akční krok (action step), rozhodovací krok (decision step), krok větvení (branch step), synchronizační krok (synchronization step) a krok stavu pacienta (patient state step). Akční kroky specifikují klinické akce, které mají být realizovány. Může to být aplikace nějaké terapie, provedení nějakého vyšetření nebo měření atd. Akční krok může být také názvem jiných doporučení, které podrobněji specifikují vykonání dané akce. Rozhodovací kroky se používají pro podmíněné větvení. Rozhodovací krok specifikuje kritéria pro jednotlivá alternativní rozhodnutí. Kroky větvení a synchronizační kroky zavádějí do modelu paralelismus. Kroky, které následují po kroku větvení a které jsou na různých větvích mohou být vykonávány paralelně. Větve, které vycházejí z určitého kroku větvení, se nakonec spojí v jednom synchronizačním kroku, kde jsou synchronizovány. Synchronizace znamená, že akce, které následují po synchronizačním kroku nemohou být prováděny dokud není splněna synchronizační podmínka. Jednoduchá synchronizační podmínka může například vyžadovat, aby všechny akce, specifikované na větvích mezi krokem větvení a synchronizačním krokem, byly splněny. Krok stavu pacienta pouze pojmenovává stav, ve kterém se pacient nachází. Je mnoho výhod, které použití klinických doporučení může přinést. 1. KD mohou zlepšit kvalitu klinických rozhodnutí, neboť KD pomáhají lékařům využít klinickou znalost vztahující se k určitému klinickému stavu pacienta. 2. KD mohou být efektivně použity pro výuku, protože umožňují rychlou distribuci aktualizací a změn. 3. Odborníci z oblasti zdravotní péče mohou použít KD ke srovnání standardů zdravotní péče v různých institucích. 4. Pokud relevantní informace o pacientovi je uložena v elektronickém zdravotním záznamu (EZZ) pacienta, potom je možné kontrolovat, zda použitá léčebná procedura je v souladu s doporučenými standardy léčení. V tomto článku se zaměříme na výhody, které jsou zmíněny v bodě 4. První návrhy jak srovnávat data pacienta s formalizovanými doporučeními jsme popsali v [32, 33, 34] a [35]. Zde pokročíme dále a navrhneme algoritmus, který je schopen navržený způsob porovnání realizovat. Předpokládáme, že veškerá relevantní informace o léčení pacienta je uložena v pacientově EZZ. Naším úkolem je navrhnout metodu jak porovnat pacientova data EJBI Volume 8 (2012), Issue 1 c 2012 EuroMISE s.r.o.

3 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení cs3 uložená v EZZ s léčebnými standardy, popsanými v klinických doporučeních a zjistit, zda pacientova data v EZZ jsou s nimi v souladu. Porovnání může být provedeno ex post nebo on-line. V případě porovnání ex post je k dispozici pacientův zdravotní záznam za dlouhý časový úsek a úkolem je zjistit, zda pacient byl léčen v souladu s odpovídajícím léčebným standardem popsaným v KD. Při porovnávání on-line pacientův zdravotní záznam je porovnáván se standardem pokaždé, když je záznam aktualizován zápisem nové datové položky. On-line připomínkový systém, který varuje lékaře, pokud jeho akce není v souladu s léčebným standardem, může být založen právě na tomto on-line porovnávání. Algoritmus porovnávání navržený v tomto článku předpokládá, že jsou splněny následující dvě podmínky. 1. EZZ obsahuje veškerou relevantní informaci, to znamená, že všechny akce lékaře během léčby pacienta jsou do EZZ zaznamenány. 2. Všechna doporučení obsahují rozhodovací kroky, ve kterých musí být přijato rozhodnutí jak pokračovat dále. Podle pacientova stavu, který je určen hodnotami již vyšetřených parametrů, jsou některé alternativy doporučeny a některé ne. Předpokládáme, že tato doporučení, jak pokračovat, jsou jednoznačná. To znamená, že podle KD v každém rozhodovacím kroku jedna a pouze jedna alternativa musí být vybrána. Doporučení s touto vlastností nazýváme striktní. Navržený srovnávací algoritmus generuje chybovou hlášku pokud lékař nesleduje doporučeními jednoznačně stanovenou alternativu. Klinická doporučení v rozhodovacích krocích ale obvykle doporučují více než jednu alternativu. Taková doporučení nazýváme nestriktní. Srovnávací algoritmus může být upraven tak, aby mohl být použit i pro nestriktní doporučení. Jak lze tuto úpravu udělat je vysvětleno v závěru. Při léčbě pacienta se důležitá doporučení často týkají velikosti časových intervalů mezi dvěma akcemi nebo mezi nějakou akcí a jejím opakováním. Například nějaké vyšetření může být opakováno až po uplynutí alespoň jednoho týdne nebo nejdéle do dvou měsíců atd. V GLIF modelu podmínku, kterou interval mezi dvěma následujícími akcemi musí splňovat, lze zadat pomocí vloženého rozhodovacího uzlu. Je ale mnohem přehlednější a pro formulaci srovnávacího algoritmu pohodlnější, reprezentovat tuto časovou podmínku novým typem uzlu, který nazýváme Časovým uzlem (Time node). Článek má následující strukturu. Principy, na kterých je založen srovnávací algoritmus, jsou stručně naznačeny v paragrafu 2. Zde je také dán přibližný popis srovnávacího algoritmu. Potom následuje definice rozšířeného GLIF modelu, který označujeme EGLIF. Rozšíření modelu bylo nutné, aby srovnávací algoritmus mohl být navržen. V paragrafu 3 je srovnávací algoritmus přesně definován a jeho činnost je demonstrována na několika jednoduchých příkladech. V závěru jsou diskutována možná zobecnění algoritmu pro nestriktní doporučení a pro nekompletní datové záznamy pacienta. 2 Metody Cílem této práce je navrhnout algoritmus, který je schopen porovnat klinická data pacienta s formalizovanými doporučeními, které předepisují jak má být pacient léčen. Předpokládáme, že během pacientových návštěv lékař vyšetřuje jeho zdravotní stav a podle toho předepisuje způsob léčení. Během vyšetření lékař stanoví symptomy a provede vyšetření fysiologických veličin. Předpokládáme, že výsledkem každého vyšetření je stanovení hodnoty některé fyziologické hodnoty pacienta nebo jeho příznaku v určitém čase. Výsledek budeme psát ve tvaru P (time) = value. Například parametr SBP (systolický krevní tlak) byl vyšetřen v čase t a jeho hodnota byla 145. Potom výsledek je zapsán ve tvaru SBP (t) = 145. Předpokládáme, že také předepsání určité terapie může být zapsáno tímto způsobem. Potom P označuje předepsanou terapii a value = 1 znamená skutečnost, že terapie byla předepsána. Například Diet(t) = 1 znamená, že terapie Diet byla předepsána v čase t. Navíc pomocí parametru value může být dána bližší specifikace terapie. Například P enicilin(t) = Daily 2mg znamená, že v čase t byl předepsán P enicilin a že předepsaná dávka byla 2mg denně. Předpokládáme, že klinická data pacienta jsou uložena v jeho EZZ. Nepředpokládáme nějaký určitý formát EZZ. Předpokládáme pouze, že tento záznam může být převeden na posloupnost provedených vyšetření a předepsaných terapií (dále nazývanou datovou sekvencí) S = {P 1 (t 1 ) = c 1,..., P n (t n ) = c n }, t 1... t n, kde P i (t i ) označuje hodnotu parametru P i v čase t i. Abychom notaci zjednodušili, předpokládáme, že jednotkou času jsou dny zapsané ve formátu day.month.year, například t = nebo SBP (1.1.01) = 150 atd. Samozřejmě, v reálných aplikacích bude čas vyjádřen přesněji. Například čas t může být systémovým časem. Tabulka 1: Datový model jednoduchých doporučení z příkladu 1. akce parameter P typ Změření systolického SBP numerický krevního tlaku Změření diastolického DBP numerický krevního tlaku Test HDL cholesterolu HDL numerický Test LDL cholesterolu LDL numerický Předepsání dietního režimu Diet Booleovský Předpis medikace Medication Booleovský c 2012 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 8 (2012), Issue 1

4 cs4 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení Všechny fyziologické parametry a terapie, které se v klinických doporučeních vyskytují, musí být předem specifikovány. To může být uděláno prostřednictvím datového modelu doporučení. Datový model doporučení by měl obsahovat seznam všech možných vyšetření a terapií včetně popisu jejich možných hodnot. Nejčastější datové typy budou Booleovský, nominální a numerický. Příklad velmi jednoduchého datového modelu, který bude použit v dále uvedených příkladech, je uveden v Tabulce 1. Protože formalizovaná doporučení budou srovnávána s daty uloženými ve zdravotním záznamu pacienta, předpokládáme, že existuje datový model zdravotního záznamu. Tento model musí obsahovat soubor všech parametrů P G, které se ve formalizovaném modelu doporučení vyskytují. Aby bylo možné porovnávat zdravotní záznam pacienta s doporučeními, doporučení musí být formalizována a zakódována ve formátu, který může počítač přečíst. K tomuto účelu použijeme rozšířený GLIF model (EG- LIF model). Jak již bylo řečeno výše, předpokládáme, že zdravotní záznam pacienta může být převeden na datovou sekvenci S. Srovnání se provádí algoritmem CA, který byl pro tento účel navržen (viz obr. 1). CA algoritmus postupně odebírá ze sekvence S, vytvořené systémem EZZ, datové položky a porovnává je se zakódovaným EGLIF modelem. Pokud některá položka není v souladu s EGLIF modelem, CA algoritmus varuje uživatele. EGLIF model a CA algoritmus jsou podrobně popsány dále. Zde uvádíme pouze jejich hrubý popis. EGLIF model tvoří orientovaný graf, který má uzly různého typu. Uzlům jsou přiřazeny parametry a podmínky. Parametry uzlů nemají nic společného s parametry pacienta, o kterých se mluvilo výše. Nejdůležitější parametry uzlů jsou parametr next, který definuje grafovou strukturu EGLIF modelu a parametr token, který umožňuje definovat a sledovat průchod modelem. Některé z uzlů mají parametry pro uložení tokenů. Říkáme, že tyto uzly jsou schopny uložit nebo zachytit tokeny. Když porovnávání začíná, v EGLIF modelu existuje pouze jeden token, který je umístěn v uzlu ST ART. Během porovnávání tokeny se pohybují podél větví grafu mezi uzly, které je mohou zachytit. CA algoritmus postupně odebírá položky P (t) = c z datové sekvence S a porovnává je s těmi akčními uzly v GLIF modelu, které obsahují tokeny. Každý akční uzel má tři hlavní parametry action, result a time. Parametr action specifikuje předepsanou akci. Jeho hodnota je porovnána s P aktuálně odebrané datové položky. Pokud dojde ke shodě, potom výsledek c akce P (t) je zapsán do parametru uzlu result a čas t je zapsán do parametru uzlu time. Potom je token z tohoto uzlu předán uzlu, který je nejbližším uzlem na cestě tokenu a který dokáže token uložit. Pokud token prochází uzlem větvení BRN, vzniknou v tomto uzlu další tokeny. Pokud uzel větvení BRN má n vycházejících větví, potom z tohoto uzlu vychází n tokenů. Nově vytvořené tokeny pokračují podél různých větví. V synchronizačním uzlu SY NC s n vstupy jsou přicházející tokeny ukládány do n parametrů token 1,..., token n. Jakmile synchronizační podmínka synchronizačního uzlu SY N C je splněna, jeden token vychází ze synchronizačního uzlu a zároveň všechny uzly vyskytující se v uzlech podgrafu BRN SY N jsou uzlům odebrány. Srovnávací algoritmus CA je popsán přesněji v paragrafu 3. Abychom mohli algoritmus přesněji formulovat, musíme nejdříve definovat rozšířený GLIF model. 2.1 Popis rozšířeného GLIF modelu (EGLIF model) EGLIF model je orientovaný graf s uzly typu A, D, BRN, SY N, T IM, ST ART, ST OP, GLF, ERROR. Uzly stejného typu rozlišujeme pomocí indexů, např. A 1, A 2 atd. Každému uzlu je přiřazen jeden nebo více parametrů respektive podmínek. Parametr par nebo podmínku cond uzlu N budeme označovat N(par) nebo N(cond), např. A 1 (result) nebo T IM 2 (β). Parametr next obsahuje pointer na následující uzel a do parametru token se ukládá zachycený token. Pokud platí token = 1, znamená to, že v uzlu je uložen token a pokud platí token = 0, znamená to, že v uzlu token uložen není. Typy uzlů modelu EGLIF jsou následující. Akční uzel (action node) A(token, action, result, time, ref, next) Akční uzel reprezentuje akci. Druh akce je specifikován parametrem action. Výsledek akce se zapisuje do parametru result a čas, kdy byla akce provedena do parametru time. Parametr ref obsahuje pointer na některý časový uzel nebo obsahuje nulový pointer NULL. Pokud hodnota ref není NULL, potom parametr ref odkazuje na časový uzel, jehož podmínka β musí být splněna. Rozhodovací uzel (decision node) D ((α 1, next 1 ),..., (α n, next n ) Rozhodovací uzel reprezentuje rozhodnutí, které by mělo být učiněno na základě vyhodnocení podmínek α 1,..., α n, definovaných pro jednotlivé větve vycházející z tohoto rozhodovacího uzlu. Předpokládáme, že podmínky jsou striktní (strict-in conditions). To znamená, že jestliže podmínka α i je splněna, potom pro pokračování průchodu grafem musí být vybrána i-tá větev. Navíc předpokládáme, že vždy jedna a pouze jedna podmínka je splněna, tj. předpokládáme, že pro každý rozhodovací uzel platí α 1... α n = t(true), α i α j = f(false), for all i, j = 1,... n and i j. Podmínky α 1,..., α n jsou vytvořeny z parametrů akčních kroků pomocí obvyklých relačních a logických operátorů. Podmínka může vypadat například takto (A 1 (result) > 10) (A 2 (result) < 100). EJBI Volume 8 (2012), Issue 1 c 2012 EuroMISE s.r.o.

5 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení cs5 Obrázek 1: Porovnání pacientova zdravotního záznamu s kódovanými doporučeními. Uzel větvení (branch node) BRN(next 1,..., next n ) Uzel větvení vnáší do modelu paralelismus. Z uzlu větvení lze pokračovat libovolnou větví. Větve mohou být procházeny simultánně, avšak následnost kroků na jednotlivých větvích musí být dodržena. Synchronizační uzel (synchronization node) SY N(token 1,..., token n, α, β, time, next) Synchronizační uzel spojuje a synchronizuje větve. Jestliže synchronizační uzel SY N spojuje n větví, potom má n vstupů, které jsou reprezentovány n pointery SY N(1),..., SY N(n). Pokud token přichází z i-té větve, je uložen do i-tého parametru token i. Průchod tokenu synchronizačním uzlem je možný pouze když synchronizační podmínka α je splněna. Podmínka α je výroková formule vytvořená z parametrů token 1,..., token n. Například α = (token 1 token 2 ) token 3. Kdykoliv je token uložen do synchronizačního uzlu, aktuální čas (tj. čas t naposledy odebrané datové položky P (t) = c) je zapsán do parametru uzlu time. Podmínka β je časová podmínka, která musí být splněna pro všechny hodnoty časových parametrů všech akčních uzlů, které se vyskytují v podgrafu BRN SY N. V definici podmínky β se vyskytuje klíčové slovo atime, jehož význam je zřejmý z následujícího příkladu. Předpokládejme, že β je definována takto β = ((atime A(time) year). Tato podmínka stanoví, že jestliže B je libovolný uzel ležící v podgrafu BRN SY N, potom musí být splněna podmínka (B(time) A(time)) year. Stavový uzel (state node) ST AT E(name, next) přiřazuje stavu pacienta jméno. Časový uzel (time node) T IM(time, β, next) Časový uzel stanoví časové omezení následující akce. Když token prochází časovým uzlem T IM, aktuální čas je zaznamenán do parametru T IM(time). Podmínka β je časová podmínka, která musí být splněna pro čas následující akce. V definici podmínky β časový parametr následující akce je označen ftime. Například β = ((ftime T IM(time)) year). Startovací uzel (start node) reprezentuje začátek průchodu grafem ST ART (token, next). Uzel zastavení (stop node) reprezentuje konec procházení grafem. Chybový uzel (error node) reprezentuje konec procházení grafu způsobený chybou ERROR(token, text). Uzel volání (call node) reprezentuje přechod do jiného EGLIF modelu. Definice EGLIF modelu EGLIF model je množina výše popsaných uzlů vytvářejících pomocí pointerů (uložených v jejich parametrech next) spojitý orientovaný graf, pokud jsou splněny následující podmínky C 1 C 4. C 1 Množina uzlů obsahuje právě jeden Startovací uzel. c 2012 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 8 (2012), Issue 1

6 cs6 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení C 2 C 3 C 4 Pro každý uzel větvení BRN existuje jeden synchronizační uzel SY N, ve kterém všechny větve, které začínají v BRN uzlu, končí. Podgraf EGLIF modelu, který začíná uzlem BRN a končí uzlem SY N nazýváme BRN SY N podgraf EGLIF modelu. Jestliže G 1 a G 2 jsou dva BRN SY N podgrafy, potom platí pouze jedna z následujících podmínek: a) G 1 G 2 (tj. každý uzel G 1 je také uzlem G 2 ) b) G 2 G 1 c) G 1 G 2 = (tj. G 1 a G 2 nemají společný žádný uzel). Topologie grafu je taková, že během předání tokenu, token prochází nejvýše jedním časovým uzlem T IM a tímto uzlem prochází nejvýš jednou. Příklad 1 Malá doporučení pro prevenci srdečního selhání Když přijde pacient na návštěvu, lékař vyšetří jeho parametry SBP (systolický krevní tlak) a DBP (diastolický krevní tlak) a v laboratoři nechá vyšetřit parametry LDL, HDL udávající obsah cholesterolu v krvi. 1. Pokud krevní tlak není normální, tj. pokud podmínka α = (SBP < 145) (DBP < 90) není splněna, lékař předepíše dietu a pozve pacienta k opakované návštěvě po 1-2 měsících: (a) Pokud pacientův krevní tlak opět není normální, lékař předepíše nasadit léky. (b) Pokud krevní tlak pacienta je normální, lékař vyčíslí pacientův rizikový index i R = (LDL HDL)/HDL. Pokud hodnota rizikového indexu je malá (i R < 4.2), pacient je pozván k příští návštěvě nejpozději za rok. Pokud rizikový index je větší než 4.2, pacient je pozván k příští návštěvě nejpozději za půl roku. 2. Pokud krevní tlak je normální, tj. podmínka α je splněna, lékař vyčíslí pacientův rizikový index i R. Pokud hodnota rizikového indexu je malá (i R < 4.2), pacient je pozván k příští návštěvě nejpozději za rok. Pokud rizikový index je větší než 4.2, pacient je pozván k příští návštěvě nejpozději za půl roku. EGLIF graf modelu Malých doporučení pro prevenci srdečního selhání je na obr. 2. Kódovaná forma modelu je na obr Výsledky V tomto paragrafu popíšeme algoritmus pro srovnávání EGLIF modelu striktních doporučení s kompletním datovým záznamem pacienta. Začneme příkladem. Příklad 2 Předpokládáme, že lékař ukládá hodnoty všech vyšetřených parametrů pacienta (HDL, LDL, SBP, DBP ) a údaje o všech předepsaných terapiích (Diet, M edication) do pacientova zdravotního záznamu. Předpokládáme dále, že pacientova data uložená v systému EZZ mohou být vypsána ve formě datové sekvence popsané výše. Předpokládejme, že systému EZZ poskytnul následující datové sekvence S A, S B, S C, S D pro 4 pacienty A, B, C a D. S A = {SBP (1.1.01) = 150, DBP (1.1.01) = 85, HDL(2.1.01) = 1, LDL(2.1.01) = 6, Diet(2.1.01) = 1, DBP ( ) = 85, SBP ( ) = 140, SBP (1.5.01) = 130, DBP (1.5.01) = 85, HDL(2.5.01) = 1, LDL(2.5.01) = 5, SBP (1.4.02) = 130, DBP (1.4.02) = 90, LDL(2.4.01) = 7, HDL(2.4.01) = 2} S B = {SBP (1.1.01) = 150, DBP (1.1.01) = 85, HDL(2.1.01) = 1, LDL(2.1.01) = 6, DBP ( ) = 85, SBP ( ) = 140, SBP (1.5.01) = 130, DBP (1.5.01) = 85, HDL(2.5.01) = 1, LDL(2.5.01) = 5, SBP (1.4.02) = 130, DBP (1.4.02) = 90, LDL(2.4.01) = 7, HDL(2.4.01) = 2} S C = {SBP (1.1.01) = 150, DBP (1.1.01) = 85, HDL(2.1.01) = 1, LDL(2.1.01) = 6, Diet(2.1.01) = 1, DBP (1.4.01) = 85, SBP (1.4.01) = 140, SBP (1.5.01) = 130, DBP (1.5.01) = 85, HDL(2.5.01) = 1, LDL(2.5.01) = 5, SBP (1.4.02) = 130, DBP (1.4.02) = 90, LDL(2.4.01) = 7, HDL(2.4.01) = 2} S D = {SBP (1.1.01) = 150, DBP (1.1.01) = 85, HDL(2.1.01) = 1, LDL(2.1.01) = 6, Diet(2.1.01) = 1, DBP ( ) = 85, SBP ( ) = 140, SBP (1.5.01) = 130, DBP (1.5.01) = 85, HDL(2.5.01) = 1, LDL(2.5.01) = 5.5, SBP (1.4.02) = 130, DBP (1.4.02) = 90, LDL(2.4.01) = 7, HDL(2.4.01) = 2} Pokud je zdravotní záznam pacienta kompletní, můžeme porovnat ze záznamu vygenerovanou datovou sekvenci S s doporučeními a stanovit, zda pacient byl léčen v souladu s nimi. Srovnejme datové sekvence S A, S B, S C a S D s Malými doporučeními pro prevenci srdečního selhání popsanými v Příkladu 1. Porovnáním S A s těmito doporučeními zjistíme, že pacient A byl léčen v souladu s doporučeními. Když porovnáme S B s doporučeními, vidíme, že léčba pacienta B nebyla s nimi v souladu. Při první návštěvě totiž pacientův krevní tlak nebyl normální. Proto lékař měl předepsat dietu, ale datová položka týkající se předepsání diety v datové sekvenci S B chybí. Léčení pacienta C také nebylo v souladu s doporučeními, protože při návštěvě krevní tlak pacienta nebyl normální a proto pacient měl přijít na opakovanou návštěvu nejpozději do 2 měsíců. Ale přišel později, jak můžeme vidět z datové položky DBP (1.4.01) = 85. Snadno nahlédneme, že také léčba pacienta D neproběhla v souladu s doporučeními. Protože EJBI Volume 8 (2012), Issue 1 c 2012 EuroMISE s.r.o.

7 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení cs7 Obrázek 2: EGLIF model Malých doporučení pro prevenci srdečního selhání z příkladu 1. Pro větší názornost je hodnota parametru action uzavřena do závorek a zapsána za jméno akčního uzlu. HDL(2.5.01) = 1 a LDL(2.5.01) = 5, 5, rizikový index pacienta při jeho návštěvě měl hodnotu i R = 4, 5. Proto pacientova následující návštěva se měla uskutečnit nejpozději za půl roku. Ale uskutečnila se , jak je zřejmé z datové položky SBP (1.4.02) = 130. Algoritmus srovnání EGLIF modelu s datovou sekvencí (algoritmus CA) Porovnání datové sekvence s klinickými doporučeními je časově náročný a únavný proces náchylný k chybám. Proto možnost provést srovnání automaticky s použitím počítače je velmi lákavá. Pro porovnávání potřebujeme algoritmus, který by byl schopen porovnat danou datovou sekvenci se zakódovaným EGLIF modelem a odpovědět na otázku, zda lékař léčil pacienta v souladu s doporučenými léčebnými postupy specifikovanými v doporučeních. V dalším popíšeme algoritmus, který je schopen tuto odpověď poskytnout. V paragrafu 2 byl již uveden přibližný popis tohoto algoritmu, aby byly představeny principy, na kterých je založen. Zde nejdříve připomeneme jeho hlavní rysy a teprve pak jej podrobně popíšeme. Algoritmus porovnává EGLIF model s datovou sekvencí S = {P 1 (t 1 ) = c 1,..., P n (t n ) = c n }. Z datové sekvence algoritmus postupně odebírá jednotlivé datové položky. Předpokládejme, že v i-tém kroku algoritmus odebere datovou položku P i (t i ) = c i. Po odebrání položky algoritmus nalezne všechny akční uzly, které mají token a jejichž parametr action má hodnotu P i. V každém nac 2012 EuroMISE s.r.o. EJBI Volume 8 (2012), Issue 1

8 cs8 Veselý, Zvárová Určení kompatibility doporučení Obrázek 3: Kódovaný EGLIF model Malých doporučení pro prevenci srdeční selhání. lezeném uzlu algoritmus zapíše hodnotu t i do parametru time a hodnotu c i do parametru result. Potom algoritmus posune token nebo tokeny nalezeného uzlu nebo uzlů do nejbližšího následujícího uzlu nebo do nejbližších následujících uzlů. Jestliže žádný uzel výše uvedených vlastností nebyl nalezen, je generována chybová hláška a srovnání končí neúspěšně. Definice CA algoritmu Definice CA algoritmu má dvě části. Činnost algoritmu je popsána v první části. V popisu je ale použit pojem posun tokenu, jehož význam musí být rovněž přesně stanoven. To je provedeno v druhé části definice. Část 1 1. V nultém kroku algoritmus inicializuje parametry uzlů následovně: (a) Ve všech uzlech nastaví parametry time = 0, result = 0 a ref = NULL. (b) Ve všech uzlech kromě uzlu ST ART nastaví parametr token = 0. (c) Nastaví ST ART (token) = 1 (tj. umístí do uzlu ST ART token) a provede posun tohoto tokenu z uzlu ST ART. 2. V n-tém kroku algoritmus postupně odebírá ze začátku datové sekvence S jednotlivé datové položky P (t) = c tak dlouho, dokud není P P G (to znamená, že akce, které nejsou zmíněny v doporučeních, se neberou v úvahu). Množinu všech akčních uzlů s parametry token = 1 a action = P algoritmus označí N 0. (a) Jestliže je množina N 0 prázdná, algoritmus vytiskne chybovou hlášku Chyba v následnosti akcí a skončí. (b) Jestliže množina N 0 není prázdná, potom v každém akčním uzlu A N 0 algoritmus nastaví parametry A(time) = t a A(result) = c. Hodnoty t a c algoritmus vezme z datové položky P (t) = c naposledy vyjmuté z datové sekvence. Množinu těch uzlů A z N 0, které splňují následující podmínky cond1 a cond2 algoritmus označí N 1. cond1 Jestliže je akční uzel A uvnitř grafu BRN SY N, potom časová podmínka β uzlu SY N je splněna. cond2 Jestliže parametr ref akčního uzlu A obsahuje odkaz na časový uzel T IM (tj. pokud T IM(ref) NULL), potom časová podmínka β časového uzlu T IM je splněna. Pokud množina N 1 je prázdná, algoritmus vytiskne chybovou hlášku Časová chyba a skončí. V opačném případě v každém uzlu A N 0 algoritmus nastaví A(token) = 0 a z každého uzlu A N 1 posune token do EJBI Volume 8 (2012), Issue 1 c 2012 EuroMISE s.r.o.

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Metody řešení problematiky neúplných dat

Metody řešení problematiky neúplných dat Metody řešení problematiky neúplných dat Ing. David Pejčoch, DiS. Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 00 Praha

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací

CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 44 56, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY

ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TEORETICKÉ INFORMATIKY PAVEL MARTINEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

pojmové mapy ve vzdělávání

pojmové mapy ve vzdělávání pojmové mapy ve vzdělávání Mgr. Petra Vaňková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více