projekt Chilli.org Terénní adiktologická práce zaměřená na taneční scénu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "projekt Chilli.org Terénní adiktologická práce zaměřená na taneční scénu"

Transkript

1 projekt Chilli.org Terénní adiktologická práce zaměřená na taneční scénu

2 projekt Chilli.org Chilli.org se zaměřuje na (potenciální) uživatele legálních i ilegálních drog v prostředí taneční scény a zábavy spojené s hudební produkcí jedná se o kombinaci inovativní drogové prevence a intervencí ke snižování rizik určených návštěvníkům kulturních akcí spojených s produkcí taneční hudby

3 základní nástroje provoz chilloutových zón na parties, ve kterých nabízíme místo pro odpočinek, občerstvení, krizovou intervenci, první pomoc, uklidňující hudební produkci a především objektivní informace o legálních i ilegálních drogách, které jsou aktuálně nejčastěji užívány provozujeme informační webové stránky s možností on-line poradenství:

4

5 historie vzniku Chilli.org organizace Chilli.org (původně Chilli.brno) vznikla v roce 2002 založena z následujících příčin: zájem o drogovou problematiku a taneční scénu znalost taneční drogové scény externě: většina z nás spolupracovala na programech brněnských Podaných rukou interně: většina z nás byla aktivními účastníky tanečních akcích nebo je sama pořádala vytipování skrytých problémů a nebezpečí, zvláště pro mladistvé experimentátory a konzumenty

6 Fotogalerie Chilli.brno 6

7 historie od 2003: projekt svépomocně uskutečněn na mnoha kulturních akcích říjen 2006: založeno o.s. Chilli.org, které do té doby svépomocně realizovaný projekt doplnilo o body, jež byly zaznamenány jako chybějící (vzdělání, propagace, financování, využití informačních technologií) červenec 2007: projekt realizován na 2 velkých letních festivalech (Mighty Sounds a Sázava fest) a později na mnoha menších klubových akcích (s dobrými ohlasy ;-)

8 zdroje výzkumné studie EMCDDA mezi mládeží v tanečních a hudebních podnicích v různých zemích: konzumace nelegálních drog je zde mnohem vyšší, než u obecné populace Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v ČR (2004) doložila, že osoby, kterým byla droga nabídnuta, nejčastěji uváděly, že k tomu došlo v klubu nebo na diskotéce absence adiktologických služeb na kulturně-zábavních akcích v ČR inspirace v zahraničí: např. Basics Networks, organizace sdružující subjekty poskytující intervence na taneční scéně

9 Fotogalerie Bassinfection

10 kdo jsme jsme organizace tolerantních, liberálních, otevřených mladých lidí, kteří chtějí: podávat objektivní, nezkreslené a vědecky ověřené informace o drogách a návykovém chování motivovat k zodpovědnému přístupu k sobě a k návykovým látkám a využívat k tomu účinných a vědecky podložených a ověřených postupů nejsme: pro-drogový ani explicitně proti-drogový projekt nesnažíme se: propagovat konzumaci drog zastrašovat před konzumací drog moralizovat a říkat, co je dobré a co špatné

11 Fotogalerie Bassinfection

12 filozofie Chilli.org o drogách chceme informovat z více úhlů pohledu, nezaměřujeme se na jednoznačná konstatování snažíme se s lidmi diskutovat, vzdělávat je o drogách a nenásilně je motivovat k odpovědnému přístupu k drogám, a to zejména informováním o: krátkodobých a dlouhodobých účincích vzájemných interakcích drog bezpečnějších způsobech konzumace legislativě v této oblasti dalších formách rizikového chování vycházíme z premisy, že každý z nás má právo se sám rozhodnout, co je pro něj dobré a co špatné, aby tak ale mohl učinit musí mít dostatečné množství informaci, pokud možno z co nejvíce zdrojů

13 dlouhodobé cíle dlouhodobý přínos spatřujeme v možnosti nabídnout mladým lidem přístup odpovědného zacházení s omamnými a psychotropními látkami s vědomím rizik a pravidel, ale i s požitkem cílem je zmírnění drogových problémů na individuální, sociální i celospolečenské úrovni díky objasňování rizik užívání návykových látek, informování o drogách a podporování vědomé, méně rizikové, dospělé a kultivované formy zacházení s drogami a opojením

14 akceptace konzumace drog Akceptace vychází z kritického přehodnocení současných preventivních strategií, které nechtějí a vlastně ani nemohou poskytnout uživatelům podporu a informace pro rozvíjení autonomních a funkčních forem konzumace drog. Takoví uživatelé bývají namísto podpory označeni (stigmatizováni) jako závislí jedinci. V centru současného paradigmatu preventivních konceptů stojí stále především abstinence. Toto paradigma je v naší představě a možnostech sociální práce na taneční scéně nahrazeno paradigmatem akceptace, které umožňuje mnohem otevřenější a diferencovanější přístup ke konzumentům a jejich potřebám.

15 chillout jako forma adiktologické intervence aktivity nabízíme v odpočinkové a relaxační zóně, v >>>chilloutu<<< koncept chilloutu umožňuje nízkoprahovou komunikaci, poskytování první pomoci, krizové intervence a dalších služeb vytváří dostatečný prostor pro: záchyt prvouživatelů návykových látek prevenci rizikových forem užívání drog u pravidelných uživatelů snižování dalšího poškození zdraví uživatelů s již vyvinutou závislostí využívá principy nízkoprahových služeb (terénní a kontaktní práce) > nečekáme, až naši službu člověk aktivně vyhledá sám, ale jdeme přímo k němu

16 Fotogalerie Bassinfection

17 primární služby informační servis distribucí informačních materiálů objektivně a srozumitelně informovat mladou populaci účastníky parties o účincích a zdravotních a sociálních rizicích užívání legálních i ilegálních drog a jiných rizikových forem chování poradenství podpůrně psychologická intervence, motivační rozhovory, doporučení postupu řešení problémových situací, kontakt na další terapeutické zařízení či instituce krizová intervence a první pomoc přítomen vždy minimálně jeden zdravotník s dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi a s potřebným množstvím materiálu, připraven a schopen poskytnout první pomoc včetně vitamínový servis, občerstvení a klidová zóna zajištění občerstvení je prevencí poškození organismu následkem rizikového chování, na místě chilloutu je zajištěn stánek s čerstvou pitnou vodou a dalším občerstvením zdarma

18 podpůrné prostředky hudební produkce je v chilloutovém stanu produkována převážně jednotlivými Djs, jejichž produkce bývá zaměřena na relaxační a chillout music. audiovizuální produkce v rámci klidové zóny je instalována projekční plocha, na kterou je promítána specielně navržená videoprojekce (uklidňující barvy, tvary atd., případně možnost kombinovat umělecký záměr s instruktážními nebo edukativními obsahy) workshopy jejich cílem je umožnit návštěvníkům kreativní vyžití, odpoutání pozornosti od příp. negativního zážitku jako následku požití psychotropní látky a zároveň nabídnout zdravou alternativu k užívání drog dekorace místo, kde je projekt Chilli.org realizován, je pro tuto příležitost vyzdobeno předměty, které přispívají ke zklidnění a relaxaci místa k odpočinku na místě je dostatek pohovek, polštářů, koberců, které dovolí návštěvníkům akce pohodlně fyzicky i psychicky relaxovat.

19 Fotogalerie Mighty Sounds

20 připraveni na obtíže přesvědčit organizátory o umístění Chilli.org na své akci nabídnout a představit projekt, nejlépe osobně navázat nové formy spolupráce = vytvořit nové společné projekty: např. letos jsme se podíleli na produkci tanečného stanu pro 3000 lidí na Sázava fest u s navazujícím chilloutem dávat zpětnou vazbu na průběh realizace projektu na dané akci umět přitáhnout návštěvníky (i bez testování syntetických drog) tzv. chillout je zónou, která je s tanečními parties spjata. Zároveň je to plnohodnotná stage produkující uklidňující hudbu. Spolu se zajímavými dekoracemi, videoprojekcí, vodou zdarma a dalšími prostředky je pro návštěvníky akcí přitažlivá a řešíme spíše kapacitu stanu být důvěryhodný, respektovaný a přístupný mezi pracovníky a návštěvníky neexistuje bariéra, jsme si rovni, vycházíme ze stejné subkultury 20

21 Fotogalerie Sázava fest

22 Iniciativa Safer Party

23 Safer Party pilotní zastřešující projekt zaměřující se na prevenci rizikového chování v prostředí noční zábavy 1. zmapování poskytovaných služeb v prostředí taneční scény (kdo a jak) 2. zhodnocení, jestli nesedají na danou scénu 3. navržení nového přístupu 4. realizace pilotního projektu spolupráce Safer Party Tour 2008

24 jak iniciativa vznikla 2004 ukončení podpory projektům testování syntetických drog na tanečních akcích 2007 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období obsahuje aktivitu: podpora intervencí namířených vůči uživatelům tanečních drog 2008 založení pracovní skupiny Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích

25 výzkumná část projektu zásadní součástí jsou také aktivity vedoucí ke zmapování situace v prostředí noční zábavy: 1. monitoring a analýza užívání drog v prostředí noční zábavy 2. analýza potřeb 3. analýza nabídky služeb poskytovaných v této oblasti 4. evaluace poskytovaných služeb z dlouhodobého hlediska

26 iniciativa Safer Party Záštita Projektu Iniciativy Safer Party: Projekt byl dne schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky usnesením č. 08/0408. Jeho realizaci podpořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška Iniciativa Saferparty je složena ze zástupců následujících organizací: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti o. s. Chilli.org, Praha. Projekt Chilli.org o. s. SANANIM, Promile info o. s. Sdružení Podané ruce, Terénní program Brno o. s. Sdružení Podané ruce, Terénní program Olomouc o. p. s. CPPT, Terénní program Plzeň o. s. Prevent, Jihočeský streetwork České Budějovice Partneři projektu: Psychiatrické centrum Praha Centrum adiktologie 1. LF UK a Psychiatrické kliniky VFN Praha o. s. Drogmem Vydavatelství Xpublishing Techno.cz

27 Safer Party, aneb jak prožít akci s minimálním rizikem

28 partneři projektu Vydavatelství Xpublishing Xpublishing přispěje zejména k medializaci, propagaci a organizačnímu zajištění Projektu následujícím způsobem: propagací v časopise Xmag tematické číslo zaměřené na drogovou problematiku, propagací v časopise Student, tvorba kompilačního CD s preventivním sdělením, které bude k dispozici účastníkům taneční akce, kteří se podrobí vybraným druhům intervencí nebo budou respondenty v rámci sběru dat, tiskem a informacemi o Projektu v Party Guide přehledu letních festivalů, organizační pomocí při přímé realizaci - zapůjčení stanu a odvoz na vybrané akce, grafickým návrhem informačních letáků, případně jejich tiskem. Techno.cz zveřejní informace o aktivitách vždy k akci, kde bude Safer party aktivní průběžná bannerová kampaň představení projektu formou velkého článku Rádio 1 reklamní spoty, upoutávky a pořady o projektu rozhovory s realizátory projektu soutěže o balíčky s informačními materiály a produkty partnera akce kompilační CD, ochranné pomůcky, trička, vstupenky, časopisy, bannery umístěné na serveru Radio1.cz

29 poděkování - sponzoři Nicorette substituce nikotinu) tisk informačních a propagačních materiálů Wyeth (farmaceutická společnost, výrobce robitusinu Sirup info v letáku) webové stránky Durex hmotný dar prezervativy Coex tvorba a administrace webu za symbolickou cenu

30 poděkování II. Státní a nestátní organizace - čas, energie a nadšení pro společnou realizaci pilotního projektu Safer Party

31 Safer Party na webu

32 Fotogalerie Videoprojekce 32

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Klademe si za cíl pružně a adekvátně reagovat na potřeby současné společnosti s důrazem na děti, mládež a mladé dospělé. www.progressive-os.cz copyright 2010 Progressive o.s. Obsah: 1. Základní informace

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více