HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos"

Transkript

1 HERNÍ PLÁN pro provozování loterie Autolos

2 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD ÚČAST NA HŘE ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V HLAVNÍ HŘE ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY VE HŘE DRUHÁ ŠANCE SLOSOVÁNÍ HRY DRUHÁ ŠANCE A VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE NÁROK NA VÝHRU A VÝPLATA VÝHRY REKLAMACE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ AUTOLOS 2 z 13

3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost FORTUNA sázky a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Fortuna ), organizuje loterii pod názvem Autolos, a to na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, a na základě povolení Ministerstva financí České republiky. 1.2 Tento herní plán (dále jen Herní plán ) je určen pro provozování loterie pod názvem Autolos (dále jen Hra ) a je závazný pro právní vztah mezi Sázejícími a Fortunou. Neznalost ustanovení tohoto Herního plánu nebo jejich subjektivní výklad nečiní Hru neplatnou a při rozhodování případných sporů nemůže být přihlíženo k okolnosti, že Sázející nezná ustanovení Herního plánu. 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD 2.1 Výrazy použité v textu tohoto Herního plánu začínající velkými písmeny mají následující význam, není-li výslovně uvedeno jinak: Centrála Fortuny znamená ústředí Fortuny nacházející se na adrese Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ ; Distribuční kód znamená 2D číselný kód umístěný na zadní straně Losu s jedenáctimístným (11) číselným vyjádřením; Fortuna znamená společnost FORTUNA sázky a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14936; FORTUNA GAME znamená společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944; Herní jistina Herní plán Herní pole Hra Hlavní Hra znamená násobek počtu vydaných Losů a Ceny za jeden (1) Los; znamená tento herní plán pro provozování loterie Autolos; znamená dvě (2) pole Losu, která jsou zakryta neprůhlednou stírací vrstvou, po jejichž odkrytí se Sázející doví případnou Výhru v Hlavní Hře. Herní pole jsou blíže popsána v článku 4.1 tohoto Herního plánu; znamená hru provozovanou Fortunou pod názvem Autolos dle příslušných ustanovení Zákona o loteriích. Hra se skládá z Hlavní Hry a doplňkové Hry Druhá šance; znamená hru, u které Sázející okamžitě zjistí případnou výhru nebo prohru za podmínek stanovených v tomto Herním plánu, a to po odkrytí neprůhledné stírací vrstvy Herního pole Losu; AUTOLOS 3 z 13

4 Hra Druhá šance znamená doplňkovou hru k Hlavní Hře, provozovanou Fortunou dle příslušných ustanovení Zákona o loteriích, která je blíže specifikována v tomto Herním plánu; Identifikační Losu Los údaje znamená číselné vyjádření Distribučního kódu a Validačního kódu; znamená doklad o účasti ve Hře vydaný Fortunou, jehož identifikační údaje jsou uloženy v centrálním systému Fortuny, a zároveň doklad o zaplacení Vkladu do Hry. Za Los se považuje pouze takový doklad, který byl Fortunou řádným způsobem předán do prodeje; Losovací zařízení Ochranné pole Ochranné prvky Pobočka Prodejce znamená elektromechanické zařízení, kterým jsou losována výherní čísla Losů přihlášených do Hry Druhá šance v rámci příslušného Registračního období, a které bylo schváleno inspekční zprávou vypracovanou akreditovanou laboratoří; má význam uvedený v článku 4.4 tohoto Herního plánu; má význam uvedený v článku 4.3 tohoto Herního plánu; znamená provozovnu společnosti FORTUNA GAME, ve které dochází k prodeji Losů; aktuální seznam Poboček je k dispozici na webových stránkách znamená fyzickou nebo právnickou osobu (s výjimkou společnosti FORTUNA GAME), která je oprávněna na základě smluvního vztahu s Fortunou obstarávat na území České republiky prodej Losů; Prodejní místo znamená místo, kde si mohou Sázející zakoupit Los, tj. na Pobočkách a u jednotlivých Prodejců; aktuální seznam Prodejních míst je k dispozici na webových stránkách Registrační období Sázející Směrnice Terminál Validační kód znamená období určené k registraci Losu do Hry Druhá šance, jejichž přehled je uveden v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto Herního plánu; znamená fyzickou osobu účastnící se Hry, která dovršila 18 let věku, je plně způsobilá k právním úkonům a která zároveň v souladu s Herním plánem uhradí Vklad; znamená interní směrnici Fortuny upravující organizaci a průběh slosování Hry Druhá šance; znamená on-line zařízení umístěné Fortunou v Prodejních místech, které je napojeno na centrální systém Fortuny; znamená čárový kód s třináctimístným (13) číselným vyjádřením, umístěný na přední straně Losu pod neprůhlednou stírací vrstvou zakrývající Herní pole; AUTOLOS 4 z 13

5 Vklad nebo Cena Výherce Výherní Los Výhra Zákon o loteriích Zástupce pro slosování znamená peněžní částku, kterou Sázející uhradí Fortuně přímo či prostřednictvím Prodejců před koupí Losu. Tato peněžní částka je vždy v celých českých korunách a představuje cenu za jeden (1) Los; znamená fyzickou osobu, která předložila Výherní Los v souladu s tímto Herním plánem. V rámci Hry Druhá šance může být Výhercem pouze Sázející, který vylosovaný Los do příslušného slosování zaregistroval a jehož údaje jsou uloženy v centrálním systému Fortuny; znamená Los, na základě kterého je možné v souladu s tímto Herním plánem vyplatit (předat) Výherci Výhru; znamená peněžní částku nebo věc, kterou Sázející získá při splnění všech podmínek stanovených tímto Herním plánem. Maximální výše Výher je stanovena v článku 7.2 a 7.3 tohoto Herního plánu; znamená zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění; znamená fyzickou osobu pověřenou Fortunou k zajištění losování věcných Výher dle tohoto Herního plánu. 2.2 Definice uvedené v článku 2.1 tohoto Herního plánu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů. 2.3 Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Herního plánu a nebudou sloužit pro jeho výklad. 2.4 Odkazy na články objevující se v textu tohoto Herního plánu jsou odkazy na články tohoto Herního plánu, není-li výslovně uvedeno něco jiného. 3. ÚČAST NA HŘE 3.1 Hry se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které (i) jsou plně způsobilé k právním úkonům, (ii) jsou starší 18 let, (iii) uhradily Fortuně přímo nebo prostřednictvím Prodejce Vklad (Cenu Losu) a (iv) které v případě Hry Druhá šance přihlásily Los v souladu s tímto Herním plánem do slosování. 3.2 Fortuna zabezpečuje prodej Losů a výplatu peněžitých Výher z Losů v Prodejních místech. Před distribucí Losů na Pobočky a jednotlivým Prodejcům, jsou Identifikační údaje o Losech ukládány do centrálního systému Fortuny. Identifikační údaje o Losech uložené v centrálním systému Fortuny jsou rozhodující pro rozhodování o nároku na Výhru. 3.3 Sázející se Hry účastní tím, že si zakoupí v kterémkoliv Prodejním místě Los, za který předem uhradí Vklad. Sázející je povinen se při koupi Losu přesvědčit, že neprůhledná stírací vrstva Herního pole a/nebo Ochranného pole není poškozena, a to ani částečně. V případě, že Sázející při převzetí Losu zjistí, že stírací vrstva Herního pole a/nebo Ochranného pole je porušena, má nárok na okamžitou výměnu poškozeného Losu za jiný Los. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. AUTOLOS 5 z 13

6 3.4 Okamžikem zakoupení Losu uznává Sázející pravidla obsažená v tomto Herním plánu za závazná a je povinen se jimi řídit. 3.5 Po předání Losu Sázejícímu pracovníkem Prodejního místa, je přísně zakázáno na Losu provádět jakékoliv úpravy, které nejsou výslovně předvídány tímto Herním plánem. Padělání a/nebo pozměňování Losu je trestné podle příslušných právních předpisů. Paděláním či pozměňováním Losu zaniká Sázejícímu nárok na Výhru či vrácení Vkladu. 3.6 Sázející je povinen nakládat s Losem vždy tak, aby zabránil zneužití či zpřístupnění Identifikačních údajů Losu neoprávněným osobám. Fortuna nenese žádnou odpovědnost za zneužití Identifikačních údajů Losu. 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V HLAVNÍ HŘE 4.1 Los obsahuje dvě (2) Herní pole, které jsou zakryty neprůhlednou stírací vrstvou. První Herní pole se nachází vlevo a je rozděleno do dvou (2) částí, přičemž v horní části tohoto Herního pole se nacházejí tři (3) výherní symboly (dále jen Výherní symboly ) a ve spodní části tohoto Herního pole se nachází devět (9) vašich symbolů, přičemž u každého vašeho symbolu je (i) uvedena peněžní částka nebo (ii) specifikace věcné Výhry v podobě osobního automobilu. Druhé Herní pole se nachází vpravo a je postupně označeno názvy Hra 1 až Hra 7. V každém řádku tohoto Herního pole se nachází dvě (2) čísla a kromě těchto čísel se na každém řádku nachází také peněžní částka. 4.2 Sázející setře neprůhlednou stírací vrstvu na prvním Herním poli nacházejícím se vlevo. Pokud se kterýkoliv Výherní symbol nacházející se v horní části tohoto Herního pole shoduje s některým z vašich symbolů ve spodní části tohoto Herního pole, vyhrává Sázející (i) peněžní částku nebo (ii) věcnou Výhru uvedenou u příslušného symbolu ve spodní části tohoto Herního pole. Dále Sázející setře neprůhlednou stírací vrstvu na druhém Herním poli a postupně odkryje v sedmi (7) pod sebou umístěných řádcích sedm (7) dvojic čísel. V každém ze sedmi (7) řádků vyhrává Sázející peněžní částku uvedenou na příslušném řádku, a to za předpokladu, že se čísla na jednom (1) řádku shodují. Čísla uvedená na Losu mimo Herní pole nezakládají žádný nárok na Výhru. 4.3 V Herním poli mohou být rovněž vytištěny ochranné prvky (dále jen Ochranné prvky ) jako např. čárový kód, číselné kódy, písmena nahodile rozmístěná v Herním poli. Ochranné prvky slouží pouze pro účely kontroly Losu a nejsou herním symbolem ani výherní částkou. 4.4 Los obsahuje rovněž pole označené NESTÍRAT! Jinak neplatné, které je zakryto neprůhlednou stírací vrstvou (dále jen Ochranné pole ). Toto Ochranné pole slouží pouze pro účely kontroly pravosti Losu a pro účely ověření výše Výhry v Hlavní Hře. Ochranné pole je oprávněn setřít pouze pověřený pracovník Prodejního místa při výplatě peněžité Výhry dle tohoto Herního plánu. Sázející nesmí Ochranné pole setřít a při uplatnění případné Výhry v souladu s tímto Herním plánem musí být Ochranné pole stále zakryto původní neprůhlednou stírací vrstvou, která nesmí být poškozena, a to ani částečně. V případě, že Ochranné pole bude setřeno nebo jakkoliv poškozeno, stává se Los neplatný a Sázející ztrácí nárok na výplatu Výhry. AUTOLOS 6 z 13

7 5. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY VE HŘE DRUHÁ ŠANCE 5.1 Sázející, který v žádném Herním poli nezíská žádnou Výhru v Hlavní Hře dle článku 4.2 tohoto Herního plánu, bude při splnění všech podmínek stanovených v tomto Herním plánu zařazen do slosování o věcnou Výhru v rámci Hry Druhá šance. 5.2 Sázející, který se zúčastnil Hlavní Hry a nezískal žádnou Výhru dle článku 5.1 tohoto Herního plánu je oprávněn zaregistrovat takový Los do Hry Druhý šance. Registrace Losu do Hry Druhá šance pro příslušné Registrační období probíhá následujícími způsoby: na vybraných Pobočkách, jejichž seznam je dostupný na webových stránkách prostřednictvím textové zprávy (SMS), kterou Sázející odešle společnosti FORTUNA ve formátu: první tři čísla Distribučního kódů mezera Validační kód; přičemž telefonní číslo pro odeslání textové zprávy je k dispozici u pracovníka Prodejního místa a zároveň také na webových stránkách Každému Losu přihlášenému v souladu s tímto Herním plánem do Hry Druhá šance, bude pro účely slosování přiděleno jedinečné pořadové číslo. Každý Los smí být do Hry Druhá šance zaregistrován pouze jednou. Po provedení řádné registrace Losu do Hry Druhá šance, obdrží Sázející potvrzující textovou zprávu o zaregistrování příslušného Losu do Hry Druhá šance. 5.4 Registraci Losu, který splňuje podmínky stanovené v článku 5.2 tohoto Herního plánu, do Hry Druhá šance může Sázející provést v rámci příslušného Registračního období, přičemž jednotlivá Registrační období do Hry Druhá šance jsou stanovena následovně: ČÍSLO REGISTRAČNÍ OBDOBÍ POČET VĚCNÝCH VÝHER (v tomto období je každý kalendářní týden jedno Registrační období celkem 22 Registračních období) Celkem 500 (POUKÁZEK NA POHONNÉ HMOTY) 154 (každé Registrační období 7 věcných Výher) 5.5 Los zaregistrovaný do Hry Druhá šance v souladu s tímto Herním plánem se zúčastní jednoho nejbližšího slosování o věcnou Výhru v podobě poukázky na nákup pohonných hmot případně také slosování o věcnou Výhru v podobě osobního automobilu, přičemž za nejbližší slosování se považuje první slosování následující po ukončení Registračního období, ve kterém byl Los do Hry Druhá šance zaregistrován. Dosažením věcné Výhry ve Hře Druhá šance v podobě poukázky na nákup pohonných hmot, další účast takového Losu ve Hře Druhá šance končí a takový Los je vyřazen z databáze Losů určených pro následující slosování Hry Druhá šance o věcnou Výhru v podobě osobního automobilu. V případě, že Sázející nezíská v příslušném AUTOLOS 7 z 13

8 slosování Výhru v podobě poukázky na nákup pohonných hmot, považuje se takový Los za přihlášený do nejbližšího slosování Hry Druhá šance o věcnou Výhru v podobě osobního automobilu, bude-li se takové slosování v souladu s tímto Herním plánem konat. 6. SLOSOVÁNÍ HRY DRUHÁ ŠANCE A VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 6.1 Událostí rozhodující o Výhře ve Hře Druhá šance dle tohoto Herního plánu je slosování pořadových čísel přidělených přihlášeným Losům dle článku 5.2 tohoto Herního plánu. Slosování se provádí prostřednictvím Losovacího zařízení, případně jiným náhradním způsobem v souladu se Směrnicí, přičemž slosování výherního jedinečného pořadového čísla bude probíhat postupně tak, že losovat se bude od nejvyššího řádu, který bude stanoven dle nejvyššího přiděleného jedinečného pořadového čísla (např. číslo ve tvaru N1N2N3N4). Do prvního osudí Losovacího zařízení se vloží míčky s po sobě jdoucími čísly v rozmezí 0 až N1, ze kterých bude následně vylosováno první číslo výherního jedinečného pořadového čísla. V případě, že (i) první vylosované číslo bude menší než N1, pak do druhého osudí Losovacího zařízení budou vloženy míčky s po sobě jdoucími čísly 0 až 9 a pro případ, že (ii) první vylosované číslo bude odpovídat hodnotě N1, pak se do druhého osudí Losovacího zařízení vloží míčky s po sobě jdoucími čísly 0 až N2. Obdobným způsobem budou vylosovány zbylá čísla výherního jedinečného pořadového čísla. Takto vylosované číslo tvoří výherní jedinečné pořadové číslo. 6.2 Slosování o věcné Výhry v podobě poukázek na nákup pohonných hmot se uskutečňuje v den následující po ukončení příslušného Registračního období, a to od 17:00 pro Registrační období č. 2 a od 9:30 pro Registrační období č. 1, 3 až 8. Slosování probíhá vždy v Centrále Fortuny, tj. na adrese Praha 7, Jankovcova 1596/14, PSČ , případně na jiném předem určeném místě (příp. v době) schváleném Ministerstvem financí České republiky a/nebo orgánem státního dozoru. Slosování o věcné Výhry v podobě osobního automobilu se uskutečňuje od 17:00 rovněž v Centrále Fortuny, případně na jiném předem určeném místě (příp. v době) schváleném Ministerstvem financí České republiky a/nebo orgánem státního dozoru, a to v následujících dnech: ČÍSLO DATUM KONÁNÍ SLOSOVÁNÍ O VĚCNOU VÝHRU V PODOBĚ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pokud se ve stejném kalendářním dni uskuteční slosování Hry Druhá šance o poukázku na nákup pohonných hmot i slosování o osobní automobil, je jako první slosování uskutečněno vždy slosování o poukázky na nákup pohonných hmot. 6.4 Na průběh slosování dohlíží zástupce státního dozoru a v zákonem stanovených případech také notář, a to vše za podmínek stanovených povolením na provozování Hry, resp. Hry Druhá šance, vydaným Ministerstvem financí České republiky a za podmínek stanovených Zákonem o loteriích. Vylosovaná identifikační čísla Losů s konečnou platností potvrzuje v protokolu o slosování Zástupce pro slosování a zástupce státního dozoru, případně také notář. AUTOLOS 8 z 13

9 6.5 Zástupce pro slosování je povinen zabezpečit vydání výherní listiny. Výsledky slosování Fortuna zveřejňuje po každém slosování Hry Druhá šance, nejpozději však následující kalendářní den po provedeném slosování. Identifikační údaje Výherních Losů ve Hře Druhá šance Fortuna zveřejňuje prostřednictvím webových stránek a/nebo prostřednictvím Prodejních míst, případně prostřednictvím dalších médií. 6.6 V případě, že v konkrétním Registračním období (i) nebyl do Hry Druhá šance přihlášen žádný Sázející nebo (ii) bylo do Hry Druhá šance přihlášeno méně Sázejících, než je počet věcných Výher určených pro dané slosování, případně počet Sázejících přihlášených pro příslušné slosování odpovídá počtu věcných Výher určených pro dané slosování; pak se příslušné slosování z důvodů uvedených v bodě (i) neuskuteční a v případě uvedeném v bodě (ii) tohoto článku bude přiznána příslušná věcná Výhra Sázejícímu/Sázejícím, který/kteří se do takového slosování přihlásili. Nevyčerpané Výhry z takového slosování propadají ve prospěch loterie. 7. VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 7.1 Cena jednoho (1) Losu činí 50 Kč (slovy: padesát korun českých). Celkem je vydáno (slovy: jeden milion jedno sto tisíc) kusů Losů. Herní jistina činí Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých). 7.2 V Hlavní Hře se hraje o Výhry z celkem 8 (osmi) výherních kategorií. Výhry v Hlavní Hře jsou peníze a věci movité. Struktura, počet a hodnota Výher v Hlavní Hře je následující: PŘEDMĚT VÝHRY VÝHRA V KČ POČET VÝHER CELKOVÁ VÝŠE VÝHER V KČ osobní automobil peníze peníze peníze peníze peníze peníze peníze SOUČET: Ve Hře Druhá šance se hraje o věcné Výhry, a to konkrétně o osobní automobily Škoda Octavia v hodnotě Kč (slovy: tři sta padesát pět tisíc korun českých) a poukázky na nákup pohonných hmot u Fortunou stanoveného prodejce pohonných hmot v hodnotě Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých). Počet a hodnota věcných Výher ve Hře Druhá šance je následující: PŘEDMĚT VÝHRY HODNOTA VÝHRY V KČ POČET VÝHER CELKOVÁ VÝŠE VÝHER V KČ osobní automobil poukázka na nákup pohonných hmot SOUČET: AUTOLOS 9 z 13

10 7.4 Částka určená na Výhry celkem činí 60 % (šedesát procent) z Herní jistiny, tj Kč (slovy: třicet tři milionů korun českých) při celkovém počtu Výher a celkovém počtu Výherních Losů. Pravděpodobnost Výherního Losu ve Hře je 1:3, Fortuna není oprávněna vyplatit Výhry vyšší, než jak jsou stanoveny v článku 7.2, resp. 7.3 tohoto Herního plánu. 8. NÁROK NA VÝHRU A VÝPLATA VÝHRY 8.1 Sázejícímu vzniká nárok na Výhru v případě, že jsou splněny současně všechny následující podmínky: za podmínek stanovených tímto Herním plánem byl předložen originál platného Výherního Losu, jehož údaje jsou totožné se záznamem uloženým v centrálním systému Fortuny a zároveň na Výherním Losu není porušena neprůhledná stírací vrstva Ochranného pole, a to ani částečně; nebyl porušen žádným způsobem tento Herní plán a neexistují pochybnosti o regulérnosti Hry; Los byl Fortunou řádným způsobem předán do prodeje a Výhra na základě Losu ještě nebyla vyplacena. 8.2 Nárok na peněžní Výhru uplatňuje Sázející předložením originálu Výherního Losu ke kontrole pracovníkovi Prodejního místa, který je oprávněn vyplatit Výherci Výhru v souladu s článkem 8.8 tohoto Herního plánu. Pracovník Prodejního místa provádí kontrolu prostřednictvím Terminálu a v případě, že v daném Prodejním místě není umístěn Terminál, pak provede kontrolu setřením nepoškozeného Ochranného pole. Nárok na peněžní Výhru musí být uplatněn nejpozději do šedesáti (60) dnů po skončení prodeje Losů dle článku 10.1 tohoto Herního plánu. Bez předložení originálu Losu nebude Výhra vyplacena. Rozhodující skutečností pro zjištění, zda Los je výherní, je záznam Identifikačních údajů Losu v centrálním systému Fortuny. 8.3 V případě, že kontrola provedená pracovníkem Prodejního místa dle článku 8.2 tohoto Herního plánu nepotvrdí Sázejícímu nárok na Výhru, může Sázející svůj nárok na Výhru reklamovat v souladu s tímto Herním plánem. Pokud v rámci reklamačního řízení bude zjištěno, že Los nebyl předán řádným způsobem do prodeje (např. byl odcizen, je poškozen, byl neoprávněně upravován) nebo že Výhra již byla vyplacena, nevzniká Sázejícímu nárok na Výhru. Fortuna může dle povahy případu rozhodnout o vrácení Vkladu Sázejícímu. 8.4 Nárok na věcnou Výhru v podobě poukázky na nákup pohonných hmot uplatňuje Sázející osobně v pracovních dnech v Centrále Fortuny nebo písemně na adrese Centrály Fortuny (případně jiným způsobem předem stanoveným Fortunou) s tím, že Výherce je povinen předložit vždy originál Výherního Losu, jehož Identifikační údaje se shodují s Identifikačními údaji Losu přihlášeného do slosování Hry Druhá šance a s Identifikačními údaji Losu vylosovaného v příslušném slosování. V souvislosti s uplatněním nároku na věcnou Výhru v podobě poukázky na nákup pohonných hmot je Výherce povinen uvést rovněž úplnou adresu pro doručení věcné Výhry. V případě, že nárok na věcnou Výhru v podobě poukázky na nákup pohonných hmot bude uplatňován písemně, musí být taková zásilka viditelně označena názvem DRUHÁ ŠANCE. Nárok na Výhru dle tohoto článku musí být uplatněn nejpozději do AUTOLOS 10 z 13

11 šedesáti (60) dnů po příslušném slosování s tím, že nejpozději poslední den této lhůty musí být Výherní Los doručen do Centrály Fortuna. Nárok na výplatu věcné Výhry je oprávněn uplatnit pouze Sázející, který příslušný Výherní Los zaregistroval do Hry Druhá šance. V případě, že Výherní Los dle tohoto článku nebude ve stanovené lhůtě doručen, nárok na věcnou Výhru zaniká. Rozhodující skutečností pro zjištění, zda Los je výherní, je záznam Identifikačních údajů Losu v centrálním systému Fortuny a údaje zapsané v protokolu z příslušného slosování. 8.5 Nárok na věcnou Výhru v podobě osobního automobilu uplatňuje Sázející osobně v Centrále Fortuny. Nárok na Výhru dle tohoto článku musí být uplatněn nejpozději do šedesáti (60) dnů po příslušném slosování v případě Výhry ve Hře Druhá šance a v případě Výhry v Hlavní Hře nejpozději do šedesáti (60) dnů po skončení prodeje Losů dle článku 10.1 tohoto Herního plánu. Nárok na výplatu věcné Výhry v podobě osobního automobilu v rámci Hry Druhá šance je oprávněn uplatnit pouze Sázející, který příslušný Výherní Los zaregistroval do Hry Druhá šance. 8.6 Sázející je povinen chránit Los před jeho zneužitím třetí osobou, neboť každý Los smí být vyplacen pouze jednou. 8.7 Peněžité Výhry budou Výherci vyplaceny za podmínek stanovených tímto Herním plánem. Není-li Výhra vyplacena Výherci bezprostředně, musí být vyplacena nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od uplatnění nároku na vyplacení Výhry Výhercem v souladu s tímto Herním plánem. 8.8 Nárok na výplatu peněžité Výhry lze uplatnit v Prodejních místech dle následujících pravidel (pravidla platí i pro součet většího počtu Výher na jednom Losu): nárok na výplatu Výhry do výše Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je možné uplatnit v kterémkoliv Prodejním místě, přičemž všechna Prodejní místa jsou povinna Výhry do této výše vyplatit v hotovosti po předložení Výherního Losu; nárok na výplatu Výhry nad Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) až do Kč (slovy: sto jedna tisíc korun českých) je možné uplatnit v kterémkoliv Prodejním místě, kde je v provozu Terminál, přičemž výplata Výhry je možná v takto specifikovaném Prodejním místě pouze po dohodě Výherce s Prodejním místem o možnosti Výhru v tomto Prodejním místě vyplatit; nárok na výplatu Výhry nad Kč (slovy: sto jedna tisíc korun českých) je možné uplatnit pouze v Prodejních místech stanovených Fortunou pro výplatu vysokých Výher, ve kterých je v provozu Terminál, nebo v pracovních dnech v Centrále Fortuny; nárok na výplatu Výhry nad Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) je možné uplatnit pouze v pracovních dnech v Centrále Fortuny. 8.9 V případě hotovostní výplaty Výhry vyšší než Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je Výherce povinen z bezpečnostních důvodů dohodnout s pracovníkem Prodejního místa přesný čas výplaty Výhry, a to minimálně jeden (1) pracovní den předem. Má-li Prodejní místo požadovanou částku k dispozici, může být Výhra vyplacena Výherci ihned. AUTOLOS 11 z 13

12 8.10 V případě Výhry převyšující Kč (po vzájemné dohodě i nižší) je Fortuna oprávněna z bezpečnostních důvodů příslušnou peněžní částku (i) zaslat Výherci dle jeho písemného pokynu na jím specifikovaný bankovní účet nebo (ii) vyplatit Výherci v hotovosti v Centrále Fortuny. V případě bezhotovostní výplaty Výhry nahradí Výherci odevzdaný originál Výherního Losu potvrzení vydané pověřeným pracovníkem Pobočky Při výplatě Výhry vyšší než Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých) je Výherce povinen předložit platný doklad totožnosti a výplatu Výhry potvrdit na formuláři stanoveném pro tento účel Fortunou Výherci věcné Výhry v podobě poukázky na nákup pohonných hmot bude Výhra odeslána doporučeně na adresu, kterou uvedl při uplatnění nároku na věcnou Výhru v podobě poukázky na nákup pohonných hmot, nejpozději do šedesáti (60) dnů od řádného uplatnění nároku na Výhru. V případě, že si Výherce věcnou Výhru ve stanovené lhůtě nevyzvedne a z tohoto důvodu bude zásilka vrácena zpět Fortuně, bude taková věcná Výhra uložena po dobu třiceti (30) dnů na Centrále Fortuny a v případě, že si ji Výherce osobně v Centrále Fortuny nevyzvedne, propadá taková věcná Výhra ve prospěch loterie Pokud Sázející má uplatnit nárok na Výhru dle tohoto Herního plánu v Centrále Fortuny, je povinen si předem dohodnout přesný termín uplatnění nároku na Výhru, a to na infolince Fortuny, jejíž telefonní číslo Sázejícímu sdělí pracovník Prodejního místa nebo které je rovněž uvedeno na webových stránkách Vzniknou-li před výplatou Výhry pochybnosti o oprávněnosti vyplatit Výhru, je Fortuna oprávněna výplatu Výhry pozastavit, a to až do odstranění všech pochybností, které vedly k pozastavení výplaty Výhry. 9. REKLAMACE 9.1 Odůvodněnou reklamaci Výhry může Sázející uplatnit pouze ve lhůtě pro uplatnění Výhry dle pravidel stanovených v tomto Herním plánu. Na reklamace podané po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. 9.2 Reklamaci Výhry z Hlavní Hry je možné uplatnit v kterémkoliv Prodejním místě, kde je v provozu Terminál, a to nejpozději do Sázející při uplatnění reklamace sepíše s pověřeným pracovníkem Prodejního místa reklamační formulář a zároveň odevzdá pracovníkovi Prodejního místa Los, o čemž bude Sázejícímu vydáno potvrzení vydané pracovníkem Prodejního místa. Reklamace musí vždy obsahovat úplné jméno a příjmení, přesnou adresu a podpis stěžovatele s uvedením přesného popisu reklamovaných skutečností a okolností, za kterých k nim došlo. Reklamaci Výhry je možné rovněž uplatnit v pracovních dnech v Centrále Fortuny. K reklamacím podaným jiným způsobem, než způsobem stanoveným v tomto Herním plánu se nepřihlíží. Na reklamace týkající se nepochopení Hry a/nebo na reklamace, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebude brán zřetel. 9.3 Odůvodněnou reklamaci věcné Výhry z Hry Druhé šance je možné uplatnit em na adresu a/nebo písemně na adresu Centrály Fortuny: P.O. Box 71, Praha 74 s tím, že taková reklamaci musí obsahovat údaje stanovené v článku 9.2 tohoto Herního plánu, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od příslušného slosování. AUTOLOS 12 z 13

13 9.4 Fortuna odůvodněnou reklamaci prošetří a do třiceti (30) kalendářních dnů oznámí Sázejícímu výsledek. V případě, že reklamace bude Fortunou vyhodnocena jako oprávněná, bude případná Výhra vyplacena Výherci ve lhůtě a způsobem stanoveným Fortunou. 9.5 Pro vyhodnocování reklamací podaných v souladu s tímto Herním plánem jsou určující údaje uložené v centrálním systému Fortuny. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 10.1 Prodej Losů bude Fortunou zahájen bezprostředně po splnění všech zákonných podmínek, nejdříve však Prodej Losů bude ukončen Výhry, které nebudou uplatněny ve lhůtě pro uplatnění Výher dle tohoto Herního plánu, propadají ve prospěch loterie, nestanoví-li tento Herní plán výslovně jinak Fortuna se zavazuje zachovávat veškeré údaje o Sázejících v tajnosti, s výjimkou případů stanovených Zákonem o loteriích a s výjimkou případů, kdy Sázející se zveřejněním údajů písemně souhlasí Fortuna si vyhrazuje právo provést na základě schválení Ministerstva financí České republiky změny tohoto Herního plánu. Veškeré takové změny budou Fortunou zveřejněny. Tento herní plán byl vydán na základě rozhodnutí Ministerstva financí České republiky vydaným pod číslem jednacím MF-56689/2013/34. AUTOLOS 13 z 13

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

Herní plán číselné loterie Korunka

Herní plán číselné loterie Korunka Herní plán né loterie Korunka (dále jen Herní plán ) 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Herní plán upravuje provozování né loterie Korunka. 2. Společnost Loterie Korunka a.s., IČ: 146 13 549, se sídlem Frýdek-Místek,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH...6 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...6

Více

GENERÁLNÍ HERNÍ PLÁN

GENERÁLNÍ HERNÍ PLÁN INTERACTIVE VIDEO LOTTERY SYSTEM MAGIC LOTTO HERNÍ PLÁN vycházející z ustanovení 42 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Je tvořen dvěma skupinami herních plánů: 1) GENERÁLNÍM HERNÍM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Smlouvu o spolupráci při distribuci sázkových losů

Smlouvu o spolupráci při distribuci sázkových losů Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Na straně jedné: Victoria Tip, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, PSČ: 170 00, Praha 7 - Bubeneč, IČO: 260 59 517, zapsaná v obchodním

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015

Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 Pravidla programu Plníme přání seniorům, rok 2015 1. Obchodní společnost Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 2, PSČ: 150 00, IČ: 618 60 476, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Tipni, kam dojede Škoda Fabia (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA Pravidla a podmínky hry 1. Vyhlašovatel, organizátor a provozovatel hry Hru OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA (dále jen hra ) vyhlašuje, organizuje a provozuje společnost SG Productions, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Všeobecné obchodní podmínky pro rezervaci a nákup e-vstupenek na webu www.zlinfest.cz Vymezení pojmů FILMFEST, s.r.o. Společnost FILMFEST, s.r.o., IČ: 262 73 365, se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ: 76179,

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE VYHRAJTE LET NASLEPO S ČESKÝMI AEROLINIEMI (dále jen pravidla soutěže ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Vyhrajte let naslepo s Českými aeroliniemi

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Obchodní podmínky. 2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS) prodávajícího

Obchodní podmínky. 2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS) prodávajícího Obchodní podmínky společnosti Démos trade, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, IČ: 25397478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991 vyhlašuje tímto reklamní prodejní akci 500 LCD TV pro nejrychlejší! Pravidla a podmínky prodejní akce: 1. Pořadatel

Více

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry

OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA. Pravidla a podmínky hry OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA Pravidla a podmínky hry 1. Vyhlašovatel, organizátor a provozovatel hry Hru OMV PLNÁ NÁDRŽ ZDARMA (dále jen hra ) vyhlašuje, organizuje a provozuje společnost SG Productions, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více