GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM (ŠVP) PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM (ŠVP) PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM (ŠVP) PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. T. G. Masaryk

3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Vzdělávací program pro obor vzdělávání: 63-41M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE Stupeň vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: Čtyřleté studium, denní forma vzdělávání Předkladatel: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov Komenského 16/5, Vyškov ředitel: RNDr. Václav Klement telefon: web: IZO: IČO: koordinátor tvorby ŠVP: Ing. Alena Podolanová Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČO: Tento dokument je platný od razítko podpis ředitele Školní vzdělávací program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělání 63-41M/02 Obchodní akademie

4 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO OBCHODNÍ AKADEMII KÓD: M/02 Verze 2.0

5 OBSAH 1 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání žáka Klíčové kompetence Odborné kompetence Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Způsob získávání podkladů pro hodnocení Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Prevence sociálně patologických jevů UČEBNÍ PLÁN PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVA A JEJÍ TVORBA Český jazyk a literatura (ČJ) Anglický jazyk (AJ) Konverzace v anglickém jazyce (KA) Německý jazyk (NJ) Konverzace v německém jazyce (KN) Dějepis (DE)... 64

6 5.7 Občanská nauka (ON) Právo (PV) Seminář z občanského základu (SOZ) Fyzika (FY) Chemie (CHE) Základy biologie a ekologie (ZBIE) Matematika (MA) Seminář z matematiky (SM) Tělesná výchova (TV) Informační a komunikační technologie (IT) Architektura počítačů a sítí (APS) zaměření Informatika Programování (PRO) zaměření Informatika Integrovaný informatický předmět (IIP) zaměření Informatika Písemná a elektronická korespondence (PKO) Ekonomika (EK) Ekonomická cvičení (EKcv) Statistika (ST) zaměření Ekonomika a finance Zpracování statistických dat (ZSD) zaměření Informatika Hospodářské výpočty (HVP) zaměření Ekonomika a finance Daně (DA) Finance (FI) Účetnictví (ÚČ) Hospodářský zeměpis (HZ) Integrovaný ekonomický předmět (IEP) zaměření Ekonomika a finance Praxe (PX)

7 6 UČEBNÍ OSNOVA A JEJÍ TVORBA NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Sportovní hry Cvičení z matematiky PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Personální a pedagogicko-psychologické podmínky vzdělávání Materiálně-technické podmínky vzdělávání SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP ZDROJE ŠVP PŘEHLED AKTUALIZACÍ ŠVP AUTORSKÝ KOLEKTIV

8 Profil absolventa 1 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov Adresa školy: Komenského 16/5, Vyškov Zřizovatel Krajský úřad Jihomoravský kraj Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, personalista, účetní asistent, statistik, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, referent ve státní správě a bankovním sektoru, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent bude také připraven ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole a rovněž pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent bude schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, bude ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Vzdělávání v oboru obchodní akademie směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady jak pro uplatnění v praxi, tak k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Od školního roku 2014/2015 nabízí škola zaměření na: ekonomiku a finance informatiku Zaměření na ekonomiku a finance - více hodin ekonomických předmětů - příprava odborných pracovníků pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích - velký důraz je kladen na finanční gramotnost - cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a další celoživotní vzdělávání tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v obchodně podnikatelské praxi Cílové vědomosti a dovednosti: - znalost a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice - vědomost a dovednost zpracovávat a hodnotit vhodnými metodami informace potřebné k ekonomické činnosti - důkladná znalost účetnictví - znalost funkčních možností prostředků výpočetní a organizační techniky a dovednost účelně a účinně jich využívat 5

9 Profil absolventa - schopnost aplikovat vybrané matematické postupy při řešení úloh v hospodářské praxi - znalost organizace a průběhu podnikových činností z ekonomického hlediska - znalost základních právních norem a dovednost pracovat s právními normami - znalost daňového a sociálního systému - dovednost věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s hospodářskou činností, včetně využívání současné techniky - dovednost přesně psát na psacím stroji (počítači) a dodržovat normalizovanou úpravu písemností - praktické ovládání PC a práce s internetem Zaměření na informatiku - příprava žáků pro uplatnění na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, informatických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích - žáci získají kromě teoretických znalostí i manuální dovednosti (sestavení počítače i celé počítačové sítě, konfigurace a správa softwaru počítačové sítě) - získají i potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi - budou vybaveni znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství a v makroekonomice - budou schopni připravit jednací a prezentační akce po stránce organizační i technické - teoretická výuka bude probíhat v nových moderních počítačových učebnách školy, praktická výuka v technické laboratoři školy - vzhledem k velké dotaci odborných předmětů i z oblasti informačních technologií získává absolvent další možnosti uplatnění v rámci vyšších odborných škol a vysokoškolských studií tohoto zaměření Cílové vědomosti a dovednosti: - znalost a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice - znalost účetnictví - znalost organizace a průběhu podnikových činností z ekonomického hlediska, - znalost základních právních norem a dovednost pracovat s právními normami - znalost daňového a sociálního systému - schopnost pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - znalost programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení, včetně praktické tvorby webových stránek - dovednosti a znalosti z oblasti instalace a správy aplikačního softwaru - schopnost navrhovat, realizovat a spravovat počítačové sítě - znalosti umožňující kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií, včetně znalostí účinné propagace a marketingu - znalost údržby prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru - schopnost navrhovat a realizovat hardwarová řešení odpovídající účelu nasazení - schopnost aplikovat vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením - znalosti počítačové grafiky a její aplikace 6

10 Profil absolventa 1.2 Očekávané výsledky vzdělávání žáka Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi jsou připraveni - vzdělávat se a využívat různé techniky učení - zaznamenávat potřebné informace, efektivně vyhledávat a analyzovat informace - provádět sebehodnocení a přijímat hodnocení ostatních Kompetence k řešení problémů Absolventi jsou připraveni - porozumět problému, zjišťovat informace k řešení problému, navrhnout a vyhodnotit způsoby řešení, kontrolovat dosažené výsledky - uplatňovat logické, matematické a empirické metody myšlení - spolupracovat při týmovém řešení problému Komunikativní kompetence Absolventi jsou připraveni - diskutovat, vhodně se prezentovat, dodržovat zásady kultury projevu a chování - jasně a srozumitelně formulovat myšlenky - obhajovat své názory - zpracovávat myšlenky písemně, jazykově správně - vytvářet dokumenty, texty a administrativní písemnosti na různá témata - používat odbornou terminologii - zaznamenávat stručně a srozumitelně přednášky, diskuse, porady atd. - aktivně ovládat alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem - porozumět běžné odborné terminologii v cizím jazyce - porozumět nutnosti prohlubování jazykových znalostí v rámci celoživotního vzdělávání Personální a sociální kompetence Absolventi jsou připraveni - starat se o své zdraví, fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého způsobu života a závislostí - vyhodnocovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování - podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, předcházet osobním konfliktům, nevytvářet si předsudky vůči druhým - vytvářet si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmů, pracovního zařazení a životních podmínek - přijímat vhodně kritiku svého vystupování a jednání - ověřovat si získané poznatky - hodnotit kriticky názory, postoje a jednání jiných lidí - přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a pozitivně je ovlivňovat - řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní - pracovat v týmu, přijímat a plnit odpovědně zadané úkoly - obohacovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě posuzovat návrhy druhých 7

11 Profil absolventa Občanské kompetence a kulturní povědomí Absolventi jsou připraveni - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve svém i veřejném zájmu - dodržovat zákony, respektovat práva ostatních lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - uznávat hodnoty a postoje demokratické společnosti - uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních - podílet se aktivně na ochraně životního prostředí a jednat v duchu udržitelného rozvoje - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu a aktivně tolerovat identitu druhých - sledovat politické a společenské dění u nás a ve světě - porozumět minulosti i současnosti svého národa v evropském a světovém kontextu - poznávat místní, národní, evropské i světové kultury Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi jsou připraveni - být odpovědní k vlastní profesní budoucnosti, být připraveni se celoživotně vzdělávat - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru - mít reálnou představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, o pracovních, platových a dalších podmínkách v oboru, umět jim přizpůsobovat své představy - znát možnosti získávání informací o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat své odborné i klíčové kompetence a profesní cíle - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v tržním prostředí Matematické kompetence Absolventi jsou připraveni - správně převádět a používat běžné jednotky - používat pojmy kvantifikujícího charakteru - odhadovat reálný výsledek řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení - číst a vytvářet tabulky, diagramy, grafy, schémata apod. - používat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích 8

12 Profil absolventa Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi jsou připraveni - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace - získávat informace z internetu - pracovat s informacemi z různých zdrojů na různých médiích - posuzovat rozdílné věrohodnosti různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím Odborné kompetence Absolventi jsou připraveni využívat poznatky z oblasti práva, tzn. že absolventi jsou schopni - orientovat se a vyhledávat v právních předpisech - rozumět formulacím v příslušných právních předpisech provádět typické podnikové činnosti, tzn. že absolventi jsou schopni - provádět průzkum trhu - využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů - dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery - porozumět kvalitě jako významnému nástroji konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - zabezpečit pořízení majetku - provádět výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem - provádět základní mzdové výpočty - vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě - zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním poměrem - zpracovávat účetní doklady související s majetkem a zaměstnanci - vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti - komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce - znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí provádět typické finanční operace, tzn. že absolventi jsou schopni - orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů - provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem - dokázat efektivně hospodařit s finančními prostředky - vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění - stanovovat daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty (DPH) a k daním z příjmů - sestavovat kalkulace 9

13 Profil absolventa - zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady, výnosy - provádět účetní závěrku a uzávěrku - provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. že absolventi jsou schopni - rozumět bezpečnosti práce jako nedílné součásti péče o zdraví - rozumět bezpečnosti práce jako součásti řízení jakosti a jedné z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.) - rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik - orientovat se v systému péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky, nabídka povinných a nepovinných zkoušek této části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek je určená platnou legislativou. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy je povinen určit nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. Své rozhodnutí zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a současně na webových stránkách školy. 10

14 Charakteristika ŠVP 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov Adresa školy: Komenského 16/5, Vyškov Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravský kraj Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Datum platnosti od: Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu: - splnění povinné školní docházky - úspěšné přijímací řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy 2.1 Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, psychologie, umění studovat, mravní výchova, komunikace, kulturní a estetická výchova. Třídní učitelé si zařazují témata do svých plánů podle úvahy, věku a zájmu žáků. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Naši studenti jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci, na vytváření dobrých mezilidských vztahů, na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi. Absolventi oboru vzdělání mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Žáci ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství. Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a odborných kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. Na škole se zároveň používají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinového vyučování a práce v týmu. Odborné kompetence se rozvíjejí formou uvedených metod v odborných předmětech. Žáci obchodní akademie se na veřejnosti prezentují formou Veletrhu fiktivních firem, kde jsou pozváni zástupci sociálních partnerů. Příprava tohoto veletrhu probíhá v integrovaném ekonomickém předmětu. 11

15 Charakteristika ŠVP Žáci absolvují povinnou individuální odbornou praxi ve 2. a 3. ročníku, kde mají možnost konkrétně rozvíjet odborné kompetence a pracovat v týmu. Část praxe je realizována jako učební rozvrhová dle učebního plánu formou cvičení. Škola nabízí zajímavé aktivity v rámci výuky i mimo ni, například výměnné pobyty, lyžařské kurzy, přípravu na zkoušky v psaní na stroji a profesionální zpracování obchodních dopisů a tabulek podle české státní normy. Ve volném čase mohou žáci navštěvovat sportovní hry či posilovnu. V průběhu celého školního roku se žáci účastní celé řady nejrůznějších literárních a výtvarných soutěží a charitativních akcí. 2.2 Organizace výuky Organizace výuky oboru vzdělání Obchodní akademie vychází z přípravy žáků pro uplatnění na trhu práce, především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Nabízí se zde možnost i dalšího studia na vysokých školách a vyšších odborných školách v rámci celoživotního vzdělávání. Každý žák povinně studuje dva světové jazyky anglický jazyk, německý jazyk. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových znalostí a dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěží a olympiád. K výuce cizích jazyků slouží specializované multimediální třídy vybavené didaktickou technikou. U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží učebny výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie jsou prakticky využívány ve většině odborných předmětů při vyhledávání a zpracování informací zejména v písemné a elektronické komunikaci, účetnictví, ekonomice, ekonomickém cvičení, daních, financích, integrovaném ekonomickém předmětu, praxi, statistice a dalších předmětech. V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány domácí i zahraniční exkurze, přednášky odborníků z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách v rozsahu čtyři týdny v průběhu 2. a 3. ročníku ve firmách vyškovského regionu. V rámci rozvoje komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci firem o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti. Na základě Dohody o zabezpečení odborné praxe vykonávají různě náročné administrativní činnosti, (opisy textů, třídění dokladů, psaní a rozesílání pozvánek atd.), seznámí se s organizační činností na jednotlivých úsecích podniku. Na závěr praxe žák vypracuje zprávu, jejíž obsah (předmět činnosti organizace, organizační schéma organizace, činnost žáka v jednotlivých dnech, vlastní zhodnocení žáka) i rozsah je žákům předán před nástupem na odbornou praxi. Součástí zprávy je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem organizace, kde žák vykonával praxi. ovská zpráva je součástí klasifikace předmětu ekonomika (hodnotí se formální náležitosti, obsah, ukázky činností). V průběhu praxe jsou žáci kontrolováni na pracovištích. K motivačním formám výuky ve 4. ročníku v odborných předmětech patří využívání brainstormingu, brainwritingu. Tyto formy výuky připravují žáky na prezentace prací, které budou využívat při dalším studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. V průběhu studia mají žáci možnost realizovat v 1. ročníku lyžařský výchovně vzdělávací kurz, v 2. ročníku taneční kurz a ve 3. ročníku sportovně turistický kurz. V průběhu školního roku se sportovně nadaní žáci účastní různých sportovních soutěží. 12

16 Charakteristika ŠVP Důraz při využívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace žáků. 2.3 Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků probíhá dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v průběhu školního roku je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Při hodnocení žáka se zvažuje zvládnutí učiva, úroveň myšlení, vyjadřování myšlenek, aplikace vědomostí a zájem o učení. Výslednou klasifikací na vysvědčení by měl být hodnocen stav osvojených klíčových kompetencí žákem. Klas. stupeň ovládnutí učiva úroveň myšlení vyjadřování myšlenek aplikace vědomostí zájem o učení 1 ovládá bez chyb 2 ovládá 3 4 v podstatě ovládá značné mezery 5 neovládá pohotový chápe souvislosti uvažuje samostatně menší samostatnost nesamostatný na návodné otázky odpovídá nesprávně výstižné celkem výstižné nedovede se přesně vyjádřit vyjadřuje se s obtížemi neumí se vyjadřovat pracuje samostatně a s jistotou pracuje samostatně s malými chybami s pomocí učitele je schopen odstranit chyby dělá podstatné chyby není schopen i s pomocí učitele plnit úkoly aktivní a učí se se zájmem učí se svědomitě v učení nepotřebuje větších podnětů malý zájem, potřebuje stále pomoc nezájem Učitelé si vedou záznamy o průběhu klasifikace a informují o ní zákonné zástupce žáka prostřednictvím studijních průkazů. V případě, že dojde v průběhu pololetí k výraznému zhoršení prospěchu žáka, upozorní na tuto skutečnost vyučující daného předmětu třídního učitele a zákonného zástupce žáka. Učitelé jsou povinni vést si evidenci klasifikace žáků tak, aby mohli v případě potřeby zákonnému zástupci doložit správnost svého rozhodnutí při celkové klasifikaci. Jestliže vyučující hodnotí žákům nejen jejich ústní nebo písemný projev, seznámí je se všemi skutečnostmi, které budou předmětem hodnocení. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsahují i opatření k posílení kázně. Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u každého předmětu. Vyučující, kteří sdělují žákovi výsledek hodnocení, využívají motivačních aspektů. V odborných předmětech a při formách výuky typu her a simulačních metod vyučující využívají hodnocení typu skupinového hodnocení a sebehodnocení. 13

17 Charakteristika ŠVP Způsob získávání podkladů pro hodnocení Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka, - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, - analýzou různých činností žáka, - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky. Ústní zkoušení je prováděno před kolektivem třídy. Není možné individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. Třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů a výchovného poradce na pedagogické radě Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Při klasifikaci se bere v úvahu specifická porucha žáka a odrazí se v mírnější známce o jeden i o několik stupňů. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 14

18 Charakteristika ŠVP 2.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáky mimořádně nadané, kteří na škole studují. Nejčastěji je u žáků diagnostikována porucha dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Součástí těchto poruch bývá často nesoustředěnost a hyperaktivita. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle individuálních učebních plánů. Zásady a cíle vzdělávání - rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace - zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce - vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost - všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty Práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - právo na vzdělávání o obsahu, formách a metodách odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání - právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání - právo na poradenskou pomoc školy - právo na pomoc školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) - právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou Vymezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním - zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování - zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování - sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem Individuální vzdělávací plán - je vypracován ve spolupráci se školským poradenským zařízením pedagogickopsychologickou poradnou a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka - může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby Činnosti speciálního pedagoga školy - pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí - pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti - pomoc při komunikaci se žáky při spolupráci se zákonnými zástupci 15

19 Charakteristika ŠVP Metody a formy práce školy - vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, jehož výsledkem se řídí učitelé při výchovně vzdělávací práci - individuální přístup a respektování pracovního tempa žáka - vhodná motivace učení Pozornost se věnuje těmto žákům a jejich rodičům, korigují se jejich požadavky a představy o dalších možnostech studia a vzdělávání. Výchovná poradkyně vede kartotéku žáků se specifickými potřebami učení, sleduje platnost jednotlivých vyšetření a informuje rodiče o možnostech obnovit kontrolní vyšetření. Poskytuje rodičům další informace z oboru výchovného poradenství, vede příruční knihovničku s odbornou literaturou, pracuje s rodiči v konzultačních hodinách. Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů. Škola jim umožní srovnání v národním i mezinárodním měřítku. Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí. Taktéž spolupracuje s pedagogy a rodiči při řešení vzniklých problémů. V této oblasti se sledují také žáci ze sociálně slabšího prostředí, kterým je umožněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy. 2.5 Prevence sociálně patologických jevů Cílem je vytvořit školu bez drog, budovat pozitivní psychosociální klima ve škole, vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, pozitivně formovat osobnost žáků se zaměřením na hodnotovou orientaci, komunikaci, sebepoznání, sebepojetí, sebeúctu, nekonfliktní řešení problémových situací a vzájemnou toleranci k odlišnostem. Škola preventivně působí na žáky v těchto oblastech: - zdravý životní styl (péče o zdraví, osobní hygiena, denní režim, pohybové aktivity, rozvoj osobnosti) - rodina a širší sociální prostředí (pravidla slušného chování, osobní bezpečí, dospívání) - sexuální výchova (vztahy vrstevníků, prevence) - prevence zneužívání návykových látek (tabákové výrobky, alkohol, nácvik odmítání návykových látek, smysluplné trávení volného času) - prevence šikany (vytváření zdravého prostředí ve třídách, tolerance odlišností, pomoc při vytváření spolupracujícího třídního kolektivu) Součástí preventivního programu je poradenství pro žáky i rodiče, doplňování knihovny, videotéky, nástěnek, průběžná informovanost rodičů o preventivních aktivitách školy, provádění dotazníkových šetření a jejich následné vyhodnocování s cílem zlepšit klima a vztahy ve třídních kolektivech. Škola je schopna v případě potřeby zprostředkovat odbornou konzultaci a péči v odborných zařízeních. Nezbytnou součástí preventivních aktivit je spolupráce s rodiči, odbornými pracovišti, orgány veřejné správy a širokou veřejností. 16

20 Učební plán 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura (ČJ) První cizí jazyk (AJ, NJ) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Druhý cizí jazyk (AJ, NJ) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Dějepis (DE) Občanská nauka (ON) Právo (PV) Fyzika (FY) 1 1 Chemie (CHE) 2 2 Základy biologie a ekologie (ZBIE) 1 1 Matematika (MA) Tělesná výchova (TV) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Informační a komunikační technologie (IT) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6) Písemná a elektronická korespondence (PKO) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 7 (7) Ekonomika (EK) Ekonomická cvičení (EKcv) 2 (2) 2 (2) Statistika (ST) 2 (2) 2 (2) Hospodářské výpočty (HVP) 2 2 Daně (DA) 2 (2) 2 (2) Finance (FI) 2 1 (1) 3 (1) Účetnictví (ÚČ) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 10 (10) Hospodářský zeměpis (HZ) Integrovaný ekonomický předmět 4 (4) 4 (4) (IEP) Praxe (PX) 2 (2) 2 (2) b) Volitelné Konverzace z cizího jazyka (KA, KN) 2 (2) 2 (2) 4 (4) Seminář z občanského základu (SOZ) 2* 2* 4* Seminář z matematiky (SM) 2* 2* 4* Celkem povinné vyučovací předměty 33 (12) 33 (17) 33 (21) 33 (22) 132 (72) Nepovinné vyučovací předměty Sportovní hry (SH) Cvičení z matematiky (MAcv) 1 1 Celkem nepovinné vyučovací předměty

21 Učební plán Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Zaměření: Informatika Datum platnosti od: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura (ČJ) První cizí jazyk (AJ, NJ) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Druhý cizí jazyk (AJ, NJ) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 12 (12) Dějepis (DE) Občanská nauka (ON) Právo (PV) Fyzika (FY) 1 1 Chemie (CHE) 2 2 Základy biologie a ekologie (ZBIE) 1 1 Matematika (MA) Tělesná výchova (TV) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) Informační a komunikační technologie (IT) 2 (2) 2 (2) 4 (4) Písemná a elektronická korespondence 2 (2) 2 (2) 1 (1) 5 (5) (PKO) Ekonomika (EK) Ekonomická cvičení (EKcv) 2 (2) 2 (2) Daně (DA) 2 (2) 2 (2) Finance (FI) 1 (1) 1 (1) Účetnictví (ÚČ) 3(3) 3 (3) 4(4) 10 (10) Hospodářský zeměpis (HZ) Zpracování statistických dat (ZSD) 2 (2) 2 (2) Architektura počítačů a sítí (APS) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 (6) Programování (PRO) 2 (2) 2 (2) 4 (4) Integrovaný informatický předmět (IIP) 2 (2) 2(2) Praxe (PX) 2 (2) 2 (2) b) Volitelné Konverzace z cizího jazyka (KA, KN) 2 (2) 2 (2) 4 (4) Seminář z občanského základu (SOZ) 2* 2* 4* Seminář z matematiky (SM) 2* 2* 4* Celkem povinné vyučovací předměty 33 (14) 33 (19) 33 (21) 33 (22) 132 (76) Nepovinné vyučovací předměty Sportovní hry (SH) Cvičení z matematiky (MAcv) 1 1 Celkem nepovinné vyučovací předměty * žák si volí pouze jeden z předmětů dle výběru volitelné zkoušky ze společné části maturitní zkoušky 18

22 Učební plán Poznámky: 1. Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je rámcový vzdělávací program oboru vzdělání Obchodní akademie. 2. Učební plán je vytvořen s ohledem na státní maturity, podle požadavků žáků (příprava na vysoké školy), podle potřeb regionu a možností školy. 3. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. Doporučené dělení je uvedeno v závorce. 4. První cizí jazyk může být anglický jazyk nebo německý jazyk, druhý cizí jazyk může být anglický jazyk, německý jazyk. 5. Škola umožňuje konzultace v každém vyučovaném předmětu v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 6. Praxe se uskutečňuje ve 2. a 3. ročníku přímo v reálných podmínkách podniků respektive organizací při výkonu činností v souladu s profilem absolventa (odborná praxe). Ve 4. ročníku žák absolvuje praxi alternativním způsobem ve výuce, která simuluje reálné podmínky podniků formou učební praxe. Přehled využití týdnů v období září červen: Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz (zimní, letní) Odborná praxe Maturitní zkouška Projektový týden 3 1 Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů Poznámky: 1. Škola zařadí podle podmínek 1 2 sportovní kurzy (jeden zimní, jeden letní). 2. Odborná praxe je zařazena v minimálním rozsahu 160 hodin za studium. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem. 3. Zařazení projektového týdne je v kompetenci ředitele školy. 19

23 Učební plán Celkové počty hodin v ročníku zaměření Ekonomika a finance Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura (ČJ) První cizí jazyk (AJ, NJ) Druhý cizí jazyk (AJ, NJ) Dějepis (DE) Občanská nauka (ON) Právo (PV) Fyzika (FY) Chemie (CHE) Základy biologie a ekologie (ZBIE) Matematika (MA) Tělesná výchova (TV) Informační a komunikační technologie (IT) Písemná a elektronická korespondence (PKO) Ekonomika (EK) Ekonomická cvičení (EKcv) Statistika (ST) Hospodářské výpočty (HVP) Daně (DA) Finance (FI) Účetnictví (ÚČ) Hospodářský zeměpis (HZ) Integrovaný ekonomický předmět (IEP) Praxe (PX) b) Volitelné Konverzace z cizího jazyka (KA, KN) Seminář z občanského základu (SOZ) 64* 60* 124* Seminář z matematiky (SM) 64* 60* 124* Celkem povinné vyučovací předměty Sportovní hry (SH) Cvičení z matematiky (MAcv) Celkem nepovinné předměty * žák si volí pouze jeden z předmětů dle výběru volitelné zkoušky ze společné části maturitní zkoušky 20

24 Učební plán Celkové počty hodin v ročníku zaměření Informatika Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura (ČJ) První cizí jazyk (AJ, NJ) Druhý cizí jazyk (AJ, NJ) Dějepis (DE) Občanská nauka (ON) Právo (PV) Fyzika (FY) Chemie (CHE) Základy biologie a ekologie (ZBIE) Matematika (MA) Tělesná výchova (TV) Informační a komunikační technologie (IT) Písemná a elektronická korespondence (PKO) Ekonomika (EK) Ekonomická cvičení (EKcv) Daně (DA) Finance (FI) Účetnictví (ÚČ) Hospodářský zeměpis (HZ) Zpracování statistických dat (ZSD) Architektura počítačů a sítí (APS) Programování (PRO) Integrovaný informatický předmět (IIP) Praxe /PX) b) Volitelné Konverzace z cizího jazyka (KA, KN) Seminář z občanského základu (SOZ) 64* 60* 124* Seminář z matematiky (SM) 64* 60* 124* Celkem povinné vyučovací předměty Sportovní hry (SH) Cvičení z matematiky (MAcv) Celkem nepovinné předměty * žák si volí pouze jeden z předmětů dle výběru volitelné zkoušky ze společné části maturitní zkoušky 21

25 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 4 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov Název ŠVP: Obchodní akademie Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Datum platnosti od: Zaměření: Ekonomika a finance RVP ŠVP Minimální počet Skutečný počet hodin Vzdělávací oblasti a obsahové hodin Vyučovací předmět okruhy Využití týdenní celkový týdenní celkový disponibilních hodin Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk 1. cizí jazyk cizí jazyk Konverzace z cizího jazyka Jazykové a estetické vzdělávání Dějepis 3 96 Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3 96 Právo vzdělávání Jazykové a estetické vzdělávání Přírodovědné vzdělávání Seminář z občanského základu* Fyzika Chemie 4* * Základy biologie a ekologie 1 32 vzdělávání Matematika Matematické vzdělávání Seminář z matematiky* 4* 124* 6 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova

26 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin ŠVP Skutečný počet hodin Vyučovací předmět týdenní celkový týdenní celkový Využití disponibilních hodin Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie Písemná a ústní komunikace Písemná a elektronická korespondence Ekonomika Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Finance, daně, finanční trh Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika Ekonomická cvičení 2 64 Statistika 2 64 Hospodářské výpočty 2 64 Daně 2 64 Finance 3 94 Účetnictví Hospodářský zeměpis Integrovaný ekonomický předmět Praxe 2 60 Disponibilní hodiny Celkem

27 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Zaměření: Informatika RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin ŠVP Skutečný počet hodin Vyučovací předmět týdenní celkový týdenní celkový Využití disponibilních hodin Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Konverzace z cizího jazyka Společenskovědní vzdělávání Dějepis 3 96 Občanská nauka 3 96 Právo Seminář z občanského základu* 4* 124* Přírodovědné vzdělávání Fyzika 1 32 Chemie Základy biologie a ekologie 1 32 Matematické vzdělávání Matematika Seminář z matematiky* 4* 124* 6 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v ICT Informační a komunikační technologie Architektura počítačů a sítí Programování Integrovaný informatický předmět 2 60 Písemná a ústní komunikace Písemná a elektronická korespondence

28 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Minimální počet hodin ŠVP Skutečný počet hodin Vyučovací předmět týdenní celkový týdenní celkový Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Ekonomika Ekonomická cvičení Zpracování statistických dat 2 64 Finance, daně, finanční trh Daně 2 64 Finance 1 30 Účetnictví Využití disponibilních hodin Tržní ekonomika, národní Hospodářský zeměpis 3 96 a světová ekonomika 0 Praxe 2 60 Disponibilní hodiny * jeden seminář je volitelně povinný

29 5 UČEBNÍ OSNOVA A JEJÍ TVORBA 5.1 Český jazyk a literatura (ČJ) Kód a název oboru vzdělání: M/02 Obchodní akademie Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov Název ŠVP: Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet hodin za studium: 378 Datum platnosti od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Předmět český jazyk a literatura je součástí jazykové složky všeobecného vzdělávání. Cílem předmětu je prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, vést je ke komunikačním dovednostem, dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka a přispět k rozvoji jazykové kultury jak poznatky jazykovými, tak i stylistickými a literárněvědnými. Charakteristika učiva Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o stylistické poznatky, procvičování a o obecnější poznání systému jazyka. je vychováván ke kultivovanému jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné analýze textů uměleckých i odborných. Literatura má také esteticko-výchovnou funkci, vede k celkovému přehledu o hlavních směrech a osobnostech v české a světové literatuře. Prostřednictvím vybraných děl vede žáky k aktivnímu celoživotnímu čtenářství a dalšímu vzdělávání. Je zaměřena na pochopení významu textu a porozumění jeho smyslu. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. Důraz je kladen na tvorbu současnou. Literární výchova prostřednictvím vybraných literárních děl, literárních poznatků a literárně-výchovných činností uvádí žáky do světa literatury a podílí se na utváření jejich názorů, postojů, zájmů a vkusu, utváří jejich postoj k světu a jejich mravní profil. Celkově rozvíjí a kultivuje jejich duchovní život. Má nadpředmětový charakter. Jednotlivé složky spolu velmi úzce souvisejí, proto je vhodné je probírat současně a doplňují je také řady používaných učebnic. Výuka může být velmi vhodně rozšířena návštěvou divadelních a filmových představení, výstav, přednáškami v knihovně a také odbornými exkurzemi. Jazykovou, komunikační a literární složku lze od sebe jen velmi těžce oddělit. Vzdělávání v mateřském jazyce je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje k - uplatňování mateřského jazyka v rovině recepce, reprodukce a interpretace - využívání jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, k srozumitelnému a souvislému vyjadřování, k formulování a obhajování vlastních názorů - pochopení významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění - umění kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele - chápání jazyka jako jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa - dovednosti vypracovávat písemnosti při sjednávání a realizaci obchodního jednání 26

30 - chápání umění jako specifické výpovědi o skutečnosti - uplatňování estetických kritérií ve svém životním stylu - utváření osobního stylu žáka - utváření kladného vztahu ke kulturnímu dědictví, materiálním i duchovním hodnotám a k ochraně kulturních hodnot - dovednosti vyjádřit vlastní názory a prožitky z vnímání uměleckého díla - pochopení kulturních odlišností různých etnik - toleranci k estetickému cítění a vkusu jiných lidí Strategie výuky - výklad učitele a řízený dialog - samostatná práce individuální i skupinová - samostatná domácí práce (příprava referátů) - společná četba literárních textů - rozbor a interpretace textů - memorování textů - esteticky tvořivé aktivity - projektové vyučování - multimediální metody (dle možností) - exkurze, výstavy, knihovna (dle možností a nabídky) - návštěva filmových a divadelních představení - řečnická cvičení - souvislé slohové práce - diktáty a doplňovací cvičení Hodnocení výsledků žáků - ústní zkoušení frontální i individuální - písemné zkoušení (dle možností i testy) - klasifikace referátů (sebehodnocení a hodnocení ostatními) - klasifikace prezentací, portfolií Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci - jednali odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jednali v souladu s morálními principy - uvědomovali si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - vnímali tradice a hodnoty svého národa, také jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu - mysleli kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi - vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovali - formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastnili se aktivně diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých - zpracovávali jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály - vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování - účinně spolupracovali ve skupině - podíleli se na utváření příjemné atmosféry v týmu 27

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více