Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, Zlín. Zdeňka Kolaříková, Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States"

Transkript

1 Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ /2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL /2015 Zlín, dne Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková, tel Zdeňka Kolaříková, Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States ROZHODNUTÍ DORUČOVÁNO VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část A: Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle 94a odst. 4, 90 a 111 stavebního zákona ţádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne podala Mgr. Marie Ţelezníková, Hluboká 5254, Zlín 1, kterou zastupuje Jan Ţelezník, Rybníčky 485, Kudlov, Zlín 1 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 94a odst. 5, 79 a 92 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a stavebního řádu a 67 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "Stavební úpravy bytového domu - přístavba" Zlín, Štefánikova č.p (dále jen "stavba") na pozemku st. p v katastrálním území Zlín. Druh, účel a umístění stavby: Jednopodlaţní zděná přístavba ke stávající jednopodlaţní přístavbě ve dvorní části bytového domu č.p. 2520/15 ul. Štefánikova Zlín. Přístavba je navrţena o nepravidelném půdorysném tvaru (tvar L se zkoseným severovýchodním nároţím) o max. rozměrech 5,625 x 7,40 m (podlahová plocha 26,3 m 2 ) s pultovou střechou o sklonu střešní roviny 2,5%, atika ve výši +3,35 m (+/-0,00 = úroveň podlahy 1. NP). Navrţená přístavba bude vyuţívána pro skladování různých potřeb pro domácnosti obyvatel bytového domu - kola, kočárky, zahradní technika, hobby dílna s pracovním stolem (nerušný prostor, který bude slouţit k výjimečným drobným opravám). Umístění: na pozemku st. p k.ú. Zlín, ve vzdálenosti 2,8 m od východní hranice tohoto pozemku, přičemţ severní a východní průčelí navrţené přístavby bude lícovat se severním a východním průčelím stávající přístavby, jiţní a západní průčelí přístavby bude lícovat s jiţním a západním průčelím stávající přístavby. Viz výkr. situace č.1 (list č. 38 spisu). Vymezení území dotčeného vlivy stavby (druh pozemku): Pouze pozemek st. p (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Zlín.

2 Spis.zn. MMZL-SÚ /2015/Kol str. 2 Č.j.: MMZL /2015 II. Stanoví v souladu s ust. 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna dle koordinační situace stavby v měřítku 1:250, kterou vypracoval Bořivoj Kašpárek, ČKAIT a která je součástí dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (výkr. č. 1, list č. 38 spisu). 2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy všech staveb subjektem k tomu oprávněným. Účastníci řízení, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Mgr. Marie Ţelezníková, nar , Hluboká 5254, Zlín 1 Výroková část B: I. Vydává podle 94a odst. 5 a 115 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v návaznosti na 67 správního řádu na stavbu s t a v e b n í p o v o l e n í "Stavební úpravy bytového domu - přístavba" Zlín, Štefánikova č.p (dále jen "stavba") na pozemku st. p v katastrálním území Zlín. Stavba obsahuje: Jednopodlaţní zděná přístavba ke stávající jednopodlaţní přístavbě ve dvorní části bytového domu č.p. 2520/15 ul. Štefánikova Zlín. Přístavba je navrţena o nepravidelném půdorysném tvaru (tvar L se zkoseným severovýchodním nároţím) o max. rozměrech 5,625 x 7,40 m (podlahová plocha 26,3 m 2 ) s pultovou střechou o sklonu střešní roviny 2,5%, atika ve výši +3,35 m (+/-0,00 = úroveň podlahy 1. NP). Obvodové nosné stěny přístavby jsou navrţeny zděné z cihelných bloků Porotherm tl. 450 mm. Vstup do přístavby je navrţen ze dvora plastovými dveřmi, které budou kryty stříškou z ocelové konstrukce se zasklením deskami Lexan. Střešní konstrukce bude dřevěná fošnová se záklopem z cementotřískových desek tl 22 mm. Tepelná izolace střechy bude tvořena minerální vatou tl. 240 mm, uloţenou mezi fošny a na podhledu. Střešní krytina bude z natavených hydroizolačních asfaltovaných pásů. Podhled vytvoří desky Knauf RED tl. 12,5 mm na CD profilech. Navrţená přístavba bude vyuţívána pro skladování různých potřeb pro domácnosti obyvatel bytového domu (kola, kočárky, zahradní technika, dílna s pracovním stolem). II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Bořivoj Kašpárek, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Ţadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Ţadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: - po dokončení stavby. 4. Stavba bude dokončena do Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebník oznámí stavebnímu úřadu dodavatele před zahájením stavebních prací.

3 Spis.zn. MMZL-SÚ /2015/Kol str. 3 Č.j.: MMZL / Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloţeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Doklady o tom budou předloţeny při závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu. 7. Při provádění stavby je nutno dodrţovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, ţivotního prostředí a poţární bezpečnosti. 8. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické poţadavky na výrobky - zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění. 9. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti a po dokončení stavební činnosti budou dotčené nemovitosti uvedeny do náleţitého stavu. 10. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohroţování a nadměrnému obtěţování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým pozemkům, k sítím technického vybavení a poţárním zařízením. 11. Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby a příslušné technické normy. 12. Při provádění stavby budou dodrţeny následující podmínky a poţadavky, vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a dalších subjektů, s nimiţ se stavební úřad ztotoţnil: Koordinované závazné stanovisko vydané Odborem ţivotního prostředí MMZ dne , č.j.: MMZL /2014: Dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, podle 71 písm. k) a 79 odst. 4 písm. b): Upozorňujeme, ţe se vzniklým odpadem je nutno nakládat dle platné legislativy o odpadech. Ke kolaudaci budou doloţeny doklady o způsobu odstranění stavebního odpadu Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s., ze dne , č.j / Vyjádření Moravské vodárenské, a.s. ze dne , č /2014/PT Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, ze dne , zn. H Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti. 14. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve nabytím právní moci výrokové části rozhodnutí. Stavebník je povinný při realizaci stavby postupovat v souladu s předmětným rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v tomto řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. III. Stanoví podmínky pro uţívání stavby: Stavebník je povinen v souladu s ust. 120 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s uţíváním stavby nejméně 30 dnů předem pro provedení moţné kontrolní prohlídky stavby. S uţíváním stavby pro účel, k němuţ byla stavba povolena, můţe být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle 119 odst. 2 stavebního zákona, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, uţívání stavby nezakáţe. Účastníci řízení, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Mgr. Marie Ţelezníková, nar , Hluboká 5254, Zlín 1

4 Spis.zn. MMZL-SÚ /2015/Kol str. 4 Č.j.: MMZL /2015 Odůvodnění: Dne podal ţadatel ţádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen společné řízení ). Stavební úřad oznámil dne účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil, ţe dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, jinak se k nim nepřihlíţí. Ve stanovené lhůtě nebyly podány ţádné námitky a připomínky. Stavební úřad navíc v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu sdělil účastníkům řízení, ţe se mohou ve výše uvedeném termínu rovněţ vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Tato lhůta nebyla vyuţita. V souladu s 94a odst. 2 a 6 stavebního zákona doručuje stavební úřad oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení stejně jako toto rozhodnutí účastníkům a dotčeným orgánům jednotlivě, poněvadţ se v tomto konkrétním případě nejedná o řízení s velkým počtem účastníků dle správního řádu. Jelikoţ se účastníku řízení (Zdeňka Kolaříková) prokazatelně nedaří doručovat do ciziny, stavební úřad doručoval oznámení v tomto konkrétním případě veřejnou vyhláškou v souladu s 25 odst. 1 správního řádu. Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v 84 aţ 91 a 109 aţ 114 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad vyhodnotil okruh účastníků územního a stavebního řízení v souladu s ust. 85 a 109 stavebního zákona. Podle ust. 85 stavebního zákona je účastníkem územního řízení: (1) a) ţadatel, b) obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn, (2) a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. (3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. Podle ust. 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení pouze: a) stavebník, b) vlastník stavby, na níţ má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, můţe-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, můţe-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můţe-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Stavební úřad proto v souladu s výše citovaným zahrnul do okruhu účastníků společného řízení ţadatele (stavebníka), kterým je Mgr. Marie Ţelezníková a která je současně vlastníkem dotčeného pozemku st. p v katastrálním území Zlín, na němţ má být navrţená stavba umístěna a provedena. Stavební úřad rovněţ zahrnul do okruhu účastníků tohoto řízení Statutární město Zlín jako vlastníka sousedních pozemků parc. č. 261/4, 3565/78 k.ú. Zlín a jako obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn.

5 Spis.zn. MMZL-SÚ /2015/Kol str. 5 Č.j.: MMZL /2015 Stavební úřad dále doplnil okruh účastníků tohoto řízení o vlastníky dalších sousedních pozemků a staveb na nich parc.č. 261/5, st.p k.ú. Zlín (vlastník Ing. Drahoš Oldřich, Drahošová Blanka), st.p k.ú. Zlín (vlastník Vojtěch Patrik), st.p (Martina Bínová, Magda Budínová, Irena Butnikošarovská, Jitka Frýţelková, Ludmila Hambálková, Ing. Marie Helštýnová, Petr Kašpar, Věra Kašparová, Zdeňka Kolaříková, Petr Mika, Karel Ohanka, Emil Saňák, Irena Saňáková, Jana Směšná), parc. č. 255/4 k.ú. Zlín (vlastník D.M.N., a.s.). Stavební úřad takto stanovený okruh účastníků řízení ještě závěrem doplnil o dotčené vlastníky a správce inţenýrských sítí, kterými jsou E.ON Servisní, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., O2 Czech Republic, a.s. Stavební úřad dále usoudil, ţe tímto územním rozhodnutím a stavebním povolením nemůţe být přímo dotčeno vlastnické nebo jiné věcné právo k dalším stavbám anebo pozemkům a to zejména vzhledem k rozsahu stavby a nicotnému dopadu povolované stavby na tyto další pozemky a případné stavby na nich. Stavební úřad tak nezjistil ţádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec. Stavební úřad vycházel přitom především z údajů ţádosti stavebníka a srovnání údajů podle evidence nemovitostí, jeţ má stavební úřad k dispozici. Okruh účastníků územního řízení je v tomto konkrétním případě přímo totoţný s okruhem účastníků stavebního řízení. Dle platného územního plánu Zlína, tj. podle územního plánu ve znění změny č. 1B, schválené opatřením obecné povahy č. 1/2014, vydané Zastupitelstvem města Zlína a účinné ode dne , je navrhovaná stavba umístěná v plochách SO.1 - plochy smíšené v centrální zóně - městské centrum, v nichţ je přípustné realizovat stavby občanského vybavení, komerčních zařízení, stavby pro bydlení a související dopravní a technickou infrastrukturu. Umístění navrhované stavby - přístavby, jejíţ vyuţití souvisí s bydlením nájemníků stávajícího bytového domu, je tudíţ v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na stavby. Stavba vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. Dokumentaci předloţenou stavebnímu úřadu v rámci tohoto společného řízení ověřil Bořivoj Kašpárek, ČKAIT Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, podle 25 odst. 1 a 29 odst. 2 písm. b) správní orgán spolu s odborným garantem upozorňuje, ţe povinností investora je jiţ v době přípravy: oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umoţnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického průzkumu, o jehoţ podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz 21 aţ 22 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického průzkumu, musí nálezce nebo osoba oprávněná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbliţší muzeum ( 23 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán památkové péče ( 176 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního a stavebního řízení: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků územního a stavebního řízení k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

6 Spis.zn. MMZL-SÚ /2015/Kol str. 6 Č.j.: MMZL /2015 Poučení účastníků: Proti výroku A tohoto rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Proti výroku B tohoto rozhodnutí (stavební povolení) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti výroku A tohoto rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) má odkladný účinek i vůči výroku B tohoto rozhodnutí (stavební povolení). Odvolání proti výroku B tohoto rozhodnutí (stavební povolení) nemá odkladný účinek vůči výroku A tohoto rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby). Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle ţadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Ţadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby. Společné rozhodnutí má podle 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Radmila Kolaříková technik oddělení stavebně správního řízení otisk úředního razítka Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 17 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 Kč, poloţky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 5000 Kč, celkem Kč byl zaplacen dne Obdrţí: stavebník (dodejky) : v zastoupení: Jan Ţelezník, Rybníčky č.p. 485, Kudlov, Zlín 1 účastníci (dodejky) : Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, Zlín 1 O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu Ing. Oldřich Drahoš, IDDS: ih8hb7c

7 Spis.zn. MMZL-SÚ /2015/Kol str. 7 Č.j.: MMZL /2015 Blanka Drahošová, Obilná č.p. 604, Kostelec, Zlín 12 Patrik Vojtěch, Štefánikova č.p. 212/13, Zlín 1 D.M.N., a.s., IDDS: zvkdqw5 Martina Bínová, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 Magda Budínová, Papírenská č.p. 201, Ţelechovice nad Dřevnicí Irena Butnikošarovská, Jiráskova č.p. 592, Prštné, Zlín 1 Jitka Frýţelková, Štefánikova č.p. 2586, Zlín 1 Ludmila Hambálková, Dukelská č.p. 3988/5, Zlín 1 Ing. Marie Helštýnová, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 Petr Kašpar, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 Věra Kašparová, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 Zdeňka Kolaříková, Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Petr Mika, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 Karel Ohanka, Zálešná II č.p. 5714, Zlín 1 Emil Saňák, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 Irena Saňáková, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 JUDr. Jana Směšná, Sadová č.p. 3950, Zlín 1 doručování veřejnou vyhláškou dle ust. 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Zdeňka Kolaříková, Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States (osoba, jíţ se prokazatelně nedaří doručovat) dotčené orgány: Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín 1 Oddělení dopravně správních řízení, Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, náměstí Míru č.p. 12, Zlín 1 Odbor kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, Zlín 1 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u Poznámka: Tato písemnost je řádně doručována účastníkům řízení stanoveným dle ust. 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost povaţuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu města Zlína a webových stránkách Pro stanovení lhůty k podání odvolání je rozhodující vyvěšení na příslušné úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Kopie této písemnosti je zasílána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní účinky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Poznámky k vybraným ustanovením nového stavebního zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soudů

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více