Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil."

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman 6 občanů Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno všech 15 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva starosty o dění v městysi 4. Podněty občanů přijetí podnětů k jednání 5. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům 6. Rozpočet pro rok Schválení rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 na základě úpravy ze dne Návrh osoby odpovědné za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu s 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona 9. Návrh složení inventarizačních komisí 10. Návrh schválení Redakční rady jako výboru ZM, volba předsedy 11. Návrhy členů Kontrolního, Finančního a Osadního výboru 12. Návrh úkolů pro Finanční a Kontrolní výbor 13. Volba zástupce městyse pro účast na VH společnosti VaK Beroun dne Usnesení 15. Diskuse sobčany 16. Závěr Doplnění programu: p. starosta navrhuje za bod 13 vložit bod: Revokace usnesení Zastupitelstva městyse Komárov č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby.

2 Tisková chyba v zápise - prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul. Odborářská, Komárov, p. Zuzaně Ciprové za cenu Kč Správné znění zápisu: prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul. Odborářská, Komárov, p. Zuzaně Ciprové za cenu Kč Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrženým programem jednání. Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh programu byl odsouhlasen všemi hlasy. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: p. Bohuslav Ernest, Ing. Jan Křikava Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. 3. Zpráva starosty o dění v městysi Pan starosta ve své zprávě uvedl RM se od prvního jednání ( ) sešla celkem 7x. - Na svém jednání schválila jednací řád RM. - Ustanovila komise: Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP, Komise sociální, Grantová komise, Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas, Komise pro prevenci, bezpečnost a krizové řízení, Komise pro informace, komunikaci a média. - Schválila oddávající Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest - Schválila pořízení elektroinstalace pro zajištění vánočního a dalších trhů - Schválila příspěvek na zájezd pro spoluobčany do vánočního Rothenburgu - Schválila úpravu rozpočtu č. 6 a č. 7 - Schválila složení grantové komise - Schválila prodloužení dokončení stavby Oprava ul. Záskalské 1. část uvedení stavby do předčasného užívání, stavba bude dokončena a předána do , zimní práce zajistí městys - Schválila prodloužení nájemních smluv ve třech obecních bytech o dva roky - Schválila uložení dvou přípojek vody na Kleštěnici - V neposlední řadě se RM věnovala přípravě rozpočtu - Dokončen a předán protipovodňový digitální plán včetně veřejného rozhlasu. Dotace Kč ,00, spoluúčast Kč ,00 - Chodník v ul. Sokolská včetně veřejného osvětlení je zkolaudován - Probíhají opravy veřejného osvětlení dle revizní zprávy jsou některé úseky v havarijním stavu

3 - DPS proběhla kolaudace zateplení celého pláště budovy včetně střechy, výměna oken a dveří, odvodnění ze strany od ul. Na Horách - městys Komárov dostal několik dalších dotací - hasiči, knihovny 4. Podněty občanů přijetí podnětů k jednání p. Havlík vysvětlil funkci tohoto bodu. Tento bod není diskusí, slouží ke krátkému podání návrhu o podnětu jednání. ZM zhodnotí návrh a buď ihned odpoví nebo jeho projednání odloží na příští jednání. p. Havlíková jak budou podněty zařazeny do odsouhlaseného programu p. Havlík ZM bude jednotlivě o každém podnětu hlasovat p. Vondal- přednesl podnět: Jednotný jednací řád pro zřízené komise- četnost jednání, výstupy, zveřejnění zápisů na stránky městyse atd. V současné době takto pracuje Grantová komise a Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP. p. Havlík komise zřizuje RM a bude se tímto zabývat. Výstupy (zápisy z jednání) budou zveřejňovány i od ostatních komisí. p. Havlík navrhuje podnět pana Vondala o jednacím řádu komisí nezařazovat do programu jednání ZM a pověřit RM, aby v součinnosti se zřízenými komisemi vypracovala tento jednací řád. Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ZM nezařazuje podnět p. Vondala o jednacím řádu komisí do programu jednání ZM a pověřuje RM vypracovat v součinnosti ze zřízenými komisemi jednací řád komisí. Ing. Sojka přednesl podnět: Zrušení vojenského újezdu Brdy. 12. prosince schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, který vojenský újezd Brdy ruší. Dál se bude zákonem zabývat Senát. Ptá se pana starosty, zda se městys Komárov bude nějak zapojovat do dalšího jednání, zda se připojí k petici, kterou iniciují Křešín a Jince. Pan starosta iniciátoři petice jej oslovili, jednání vedl ve smyslu rozhodnutí ZM č. 1/2014 ze dne , kdy se ZM odmítlo připojit k dopisu starostů okolních obcí požadujících nezrušit VVP Brdy. 5. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům p. Havlík vysvětlil, že na ustavujícím zasedání ZM dne nebyly odměny neuvolněným členům ZM schváleny dostačujícím způsobem. Je potřeba schválit výši odměn a případné kumulace funkcí. Kumulace funkcí: zastupitel + předseda výboru + člen komise zastupitel + člen výboru + předseda komise

4 zastupitel + člen výboru + člen komise zastupitel + předseda komise A + člen komise B zastupitel + předseda výboru zastupitel + člen výboru zastupitel + předseda komise zastupitel + člen komise radní + předseda komise radní + člen komise U starosty a místostarosty městyse není kumulace funkcí povolena. Hlasování o takto navržených kumulacích funkcí: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Kumulace funkcí byly schváleny většinou hlasů. Předpis měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s NV č. 37/2003 Sb.: Zastupitel Kč 540,00 Radní Kč ,00 Předseda výboru Kč ,00 Předseda komise Kč ,00 Člen výboru Kč ,00 Člen komise Kč ,00 Hlasování o takto navržených odměnách: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, dle předloženého předpisu (příloha č. 1) v souladu s NV č. 37/2003 Sb., byly schváleny většinou hlasů. 6. Rozpočet pro rok 2015 Návrh rozpočtu přednesla sl. Pelikánová, účetní městyse. Rozpočet připravovali společně - účetní, RM, Bc. Bublová, Ing. Jonák. Vycházeli z Výkazu pro hodnocení rozpočtu a dílčího výkazu pro hodnocení rozpočtu k Návrh rozpočtu byl vyvěšen od do v písemné i elektronické podobě. p. Havlíková změna ve výdajích na veřejné osvětlení oproti výhledu na rok 2015 v rozpočtu Kč ,00 ve výhledu Kč ,00 p. Havlík - důvodem je havarijní stav veřejného osvětlení revizní zpráva Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP Ing. Houdek - rozpočet je nižší než výhled, proč rozpočet nekoresponduje s výhledem

5 p. Havlík od změna sazby DPH, pokles výběru daní odkazuje na upozornění Svazku měst a obcí nejistý vývoj v daňových prostředcích Je vycházeno ze skutečnosti. Mgr. Veverka chybí programové prohlášení zastupitelstva městyse Mgr. Veverka navrhuje: Navýšení rozpočtu o Kč ,00 tj. celková výše Kč ,00 změny:příjmy pol daň z příjmu záv.činnost + Kč ,00 pol daň z příjmu práv. osoby + Kč ,00 pol DPH + Kč ,00 Výdaje par ost. těl. činnost + Kč ,00 par volný čas dětí a mládeže + Kč ,00 par vnitřní správa - rezerva + Kč ,00 Použití rezervy a přebytku hospodaření z let minulých bude schvalovat ZM, úpravu v rámci jednotlivých paragrafů bude provádět účetní. Dále navrhuje RM zřídit fond pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých. p. Popelková v roce 2013 měla MŠ v rozpočtu Kč ,00 na opravu terasy, která se neuskutečnila. Kde jsou nyní tyto finanční prostředky. p. Havlík prioritou je celková rekonstrukce MŠ, finanční prostředky jsou Ing. Királyová je v paragrafu zastupitelstva již zohledněna kumulace funkcí p. Havlík ano p. Vondal výdaje k cestovní ruch (par. 2143), v roce 2015 ale v rozpočtu není sl. Pelikánová není plánováno p. Vondal poděkoval sl. Pelikánové za přednesení návrhu rozpočtu a za kompetentnost k zodpovězení dotazů Bc. Holman navrhuje: Příjmy pol DPH + Kč ,00 Výdaje par vnitřní správa + Kč ,00 p. Klekner navrhuje: dorovnat par. výdajů 3419 ostatní těl. činnost na částku Kč ,00 Hřiště i sokolovna slouží také ZŠ a ostatním občanům - opravy jsou finančně velmi náročné, souhlasí s Mgr Veverkou se zřízením fondu pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám. p. Havlík - RM navrhovala rozpočet na základě dostupných materiálů, skutečnosti.

6 Výkaz plnění rozpočtu bude sestaven k , zde bude vidět plnění v jednotlivých paragrafech, bude možné navrhnout řešení úprav a možných úspor. Hlasování o návrhu pana Kleknera dorovnání paragrafu 3419 do výše Kč ,00: pro 4 hlasů proti 5 hlasů zdržel se 6 hlasů Návrh na dorovnání paragrafu výdajů 3419 do výše Kč ,00 nebyl schválen. Hlasování o návrhu Bc. Holmana- příjmy pol DPH + Kč ,-, výdaje par vnitřní správa + Kč ,-: pro 2 hlasů proti 5 hlasů zdržel se 8 hlasů Návrh na navýšení pol DPH a par vnitřní správa o Kč ,00 nebyl schválen. Hlasování o návrhu Mgr. Veverky: Navýšení rozpočtu o Kč ,00 tj. celková výše Kč ,00 Příjmy pol daň z příjmu záv.činnost + Kč ,00 pol daň z příjmu práv. osoby + Kč ,00 pol DPH + Kč ,00 Výdaje par ost. těl. činnost + Kč ,00 par volný čas dětí a mládeže + Kč ,00 par vnitřní správa - rezerva + Kč ,00 pro 7 hlasů proti 5 hlasů zdržel se 3 hlasů Návrh na navýšení rozpočtu o Kč ,00 s výše uvedenými úpravami nebyl schválen. Hlasování o navrženém rozpočtu v původním znění dle přílohy č. 2: pro 10 hlasů proti 1 hlas zdržel se 4 hlasy Návrh rozpočtu pro rok 2015 dle přílohy č. 2 byl schválen většinou hlasů. p. Havlík pravidla práce s rozpočtem Mgr. Veverka - správce rozpočtu účetní prování pohyby v rámci rozpočtu, mění položky uvnitř paragrafů RM úpravy v rámci paragrafů, pokud se nenavyšuje rozpočet ZM nakládání s rezervou, přebytek hospodaření z let minulých RM by měla zpracovat pravidla pro vytvoření fondu pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých.

7 p. Havlík navrhuje prostředky paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva částka Kč ,00 použití výhradně pro splátku závazku z let minulých Bc. Holman proč zřizovat fond, když je rezerva v případě potřeby je možné použít finanční prostředky z rezervy Mgr. Veverka v takovém případě musí být pravidla rozdělování prostředků z rezervy, fondové hospodaření je trochu jiné p. Vondal jaká částka by měla jít do tohoto fondu Mgr. Veverka taková, jakou určí ZM p. Vondal na co konkrétně by byly použity prostředky z fondu Mgr. Veverka velká údržba, investice Hlasování o použití finančních prostředků paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva - částka Kč ,00 použití výhradně pro splátku závazku z let minulých: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Použití částky Kč ,00 z paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva výhradně po splátku závazku z let minulých bylo schváleno všemi hlasy. Závazná pravidla pro práci s rozpočtem: - správce rozpočtu účetní pohyby v rámci rozpočtu, změna položek uvnitř paragrafů - RM úpravy v rámci paragrafů, pokud se nenavyšuje rozpočet - ZM - nakládání s rezervou, přebytek hospodaření z let minulých p. Ernest navrhuje hlasovat jen o pravidlech pro ZM, ostatní je dáno zákonem Ing. Jonák kam spadne přebytek hospodaření p. Havlík prostředky jsou na účtu městyse, ZM ho přerozdělí do paragrafů Hlasování o pravidlech pro práci s rozpočtem - ZM rozhoduje o nakládání s finančními prostředky z rezervy a přebytkem z let minulých : pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Pravidlo pro ZM rozhodování o nakládání s finančními prostředky z rezervy a s přebytkem z let minulých bylo schválení všemi hlasy. Hlasování o úkolu pro RM, aby zřídila fond pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých.

8 pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 8 hlasů Zřízení fondu pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých radou městyse nebylo schváleno. 7. Schválení rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 na základě úpravy ze dne p. Havlík jedná se o administrativní záležitost, je schválen rozpočtový výhled , audit doporučuje určitý přesah volebního období. Doplnění rozpočtového výhledu bylo vytvořeno , audit ho nepřipomínkoval. Hlasování o rozšíření rozpočtového výhledu do r dle přílohy č. 3: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 bylo schváleno všemi hlasy. 8. Návrh osoby odpovědné za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu s 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona Pan starosta Antonín Merhaut uvedl, že v minulém období komunikoval s pořizovatelem ÚP místostarosta Ing. Houdek. Navrhuje místostarostu p. Radima Šímu. Hlasování navrženém p. Šímovi jako osobě odpovědné za komunikaci s pořizovatelem ÚP. pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas p. Radim Šíma byl schválen jako osoba odpovědná za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu s 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona všemi hlasy. Pan Radim Šíma tak nahradí Ing. Houdka, dosavadní odpovědnou osobu. 9. Návrh složení inventarizačních komisí Návrh na složení inventarizačních komisí přednesl dle přílohy č. 4 místostarosta Radim Šíma. Hlasování o jednotlivých komisích: a) Hlavní inventarizační komise - předseda: Radim Šíma - členové : Drahoslava Hůrková, Petra Pelikánová b) Hasiči - předseda: Bc. Ondřej Holman - členové : Antonín Čepelák, David Macourek Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

9 c) Vnitřní správa - předseda: Ing. Jan Křikava - členové: Radim Šíma, Eva Vokáčová d) Sklad OÚ, elektro, trubkosklad: - předseda: Jaroslav Klekner - členové: Pavel Hošek, Jan Smetana e) Knihovna - předseda: Bc. Zdeňka Bublová - členové: Jaroslav Klekner, Jitka Prokopová, f) Kleštěnice - předseda: Jiří Fajrajzl st. - členové:, Martin Sábel st., Mgr. Josef Zeman g) DPS - předseda: Ing. Eva Királyová - členové: Josef Gregor, Jan Smetana h) Pečovatelská služba - předseda: Drahoslava Hůrková - Jaroslava Jíchová, Klára Moutelíková Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ch) Muzeum - předseda: Bc. Ondřej Holman - členové: Ing. Josef Erdinger, František Hegen, Libuše Hošková i) ZŠ TGM Komárov - přeseda: Mgr. Josef Zeman - členové: Jana Popelková, Mgr. Jiří Veverka Pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy j) MŠ Komárov - předseda: Mgr. Jiří Veverka - Petra Pelikánová, Lenka Vaníčková

10 k) Likvidační komise - předseda: Ing. Vítězslav Srp - členové: Bohuslav Ernest, Ing. Jaroslav Jonák Návrh složení inventarizačních komisí byl schválen většinou hlasů. 10. Návrh schválení Redakční rady jako výboru ZM, volba předsedy Ing. Jan Křikava navrhuje, aby Redakční rada byla ZM zřízena jako jeho výbor. Původně byla redakční rada součástí Komise pro informace, komunikaci a média. Redakční rada musí být maximálně objektivní, kdyby byla součástí výše jmenované komise, rada městyse by měla na její činnost přímý vliv. p. Vondal nejdříve by měla být stanovena pravidla činnosti Redakční rady, pravidla zveřejňování článků atd. Ing. Jonák rozhodnutí ZM jestli chce Redakční radu jako součást komise, nebo jako výbor p. Havlík - Komise pro informace, komunikaci a média mediální obraz obce Redakční rada vydávání Komárováku Hlasování o zřízení Redakční rady jako výboru zastupitelstva městyse: Zřízení Redakční rady jako výboru zastupitelstva městyse bylo schváleno většinou hlasů. Ing. Jan Křikava navrhuje odložit volbu předsedy Redakční rady na příští jednání ZM a pověřit Mgr. Veverku sestavením pravidel pro činnost Redakční rady. Hlasování: Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Odložení volby předsedy Redakční rady na příští jednání ZM a pověření Mgr. Veverku sestavením pravidel pro činnost redakční rady bylo schváleno všemi hlasy. 11. Návrhy členů Kontrolního, Finančního a Osadního výboru Kontrolní výbor: předseda Mgr. Josef Zeman Navrhuje členy: Ing. Vítězslav Srp, Ing. Pavel Houdek Hlasování : člen Kontrolního výboru Ing. Vítězslav Srp člen Kontrolního výboru Ing. Pavel Houdek

11 ZM schvaluje Ing. Vítězslava Srpa a Ing. Pavla Houdka členy Kontrolního výboru většinou hlasů. Finanční výbor : předseda Bc. Zdeňka Bublová Navrhuje členy: Jindřich Šmied, Mgr. Renáta Mudrová Hlasování: člen Finančního výboru Jindřich Šmied Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Člen Finančního výboru Mgr. Renáta Mudrová ZM schvaluje Jindřicha Šmieda a Mgr. Renátu Mudrovou členy Finančního výboru většinou hlasů. Osadní výbor: Návrh: předseda Jiří Fajrajzl st. členové Jiří Fajrajzl ml., Martin Sábel st. Hlasování: předseda Osadního výboru Jiří Fajrajzl st. člen Osadního výboru Jiří Fajrajzl ml. člen Osadního výboru Martin Sábel st. ZM schvaluje Jiřího Fajrajzla st. jako předsedu Osadního výboru a Jiří Fajzajzla ml. a Martina Sábela st. členy Osadního výboru většinou hlasů. 12. Návrh úkolů pro Finanční a Kontrolní výbor Návrh úkolu pro kontrolní výbor přednesl Bohuslav Ernest: ZM na základě návrhu RM, pověřuje kontrolní výbor zpracováním návrhu zásad a postupů při zadávání malých zakázek i s ohledem na krizové situace. Mgr. Veverka se domnívá, že tato problematika je v kompetenci RM. Ona by měla zásady stanovit.

12 Hlasování o protinávrhu Mgr. Veverky: Pro 3 hlasy proti 9 hlasů zdržel se 3 hlasy Návrh Mgr. Veverky, aby zásady a postupy při zadávání malých zakázek zpracovala RM nebyl schválen. Hlasování o návrhu, aby zásady a postupy při zadávání malých zakázek připravil kontrolní výbor. Pro 11 hlasů proti 1 hlas zdržel se 3 hlasy Úkol pro kontrolní výbor, připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek, byl schválen většinou hlasů. Návrh úkolu pro finanční výbor přednesl Bohuslav Ernest: ZM na základě návrhu RM, pověřuje finanční výbor, aby u rozpočtu městyse Komárov na rok 2014 prověřil na straně výdajů jeho plnění v jednotlivých paragrafech a připravil ZM návrhy úprav v rozpočtu pro rok 2015 na základě Výkazu plnění rozpočtu sestavenému k Hlasování : Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Úkol pro finanční výbor, prověřit u rozpočtu městyse Komárov na rok 2014 na straně výdajů jeho plnění v jednotlivých paragrafech a připravit návrhy úprav v rozpočtu pro rok 2015 na základě Výkazu plnění rozpočtu sestavenému k byl schválen všemi hlasy. p. Havlík navrhuje, aby výbory společně zpracovali jednací řády výborů (četnost schůzek, výstupy atd.). Hlasování: Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ZM ukládá výborům připravit jednací řády výborů všemi hlasy. 13. Volba zástupce městyse pro účast na VH společnosti VaK Berouně Pan starosta Antonín Merhaut přednesl informaci Vak Beroun o konání Valné hromady a navrhuje jako zástupce městyse místostarostu pana Radima Šímu. p. Bohuslav Ernest navrhuje, aby delegace byla schvalována na každou jednotlivou akci zvlášť. Hlasování: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 sb., Zákon o obcích, jako zástupce pro účast na VH společnosti VaK Beroun dne místostarostu pana Radima Šímu.

13 ZM ukládá starostovi vystavit delegovanému zástupci plnou moc pro zastupování na valené hromadě společnosti. 14. Revokace usnesení č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby Pan starosta Antonín Merhaut uvedl, že v usnesení č. 4/2014 v bodu 2c) došlo k tiskové chybě uvedena nesprávná cena Kč ,00. Správně má být uvedeno Kč ,00. Hlasování: Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ZM revokuje usnesení č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby, správná cena za prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul. Odborářská, Komárov, je Kč , Usnesení Pan starosta Merhaut požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z dnešního jednání. Návrh usnesení přednesl pan Bohuslav Ernest. K návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky. Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi hlasy. 16. Diskuse Ing. Sojka kladně zhodnotil rekonstrukci budovy DPS - upozornil na problém parkování u provozovny kosmetika- kadeřnictví naproti ZŠ Komárov, ohrožena bezpečnost dětí, spoluobčané cizí národnosti nerespektují zákaz vjezdu a jezdí přes most. p. starosta Městská policie bude informována p. Vondal - není to problém jen cizích st. příslušníků Mgr. Havlíková navrhuje instalaci mobilní zábrany p. Havlík pod značkou je dodatková tabulka, povolení k vjezdu od obce Mgr. Veverka povolení je směrem od nám. Míru p. starosta- dodatkovou tabulku umisťuje dopravní policie Ing. Sojka zábrana byla i u zdravotního střediska p. starosta to není ale komunikace p. Šmied Marek rád by apeloval na řešení otázky konání kulturních akcí, KD ani sokolovna nejsou v kulturním stavu, rád by pokračoval v divadelních přestaveních, bohužel není kde

14 p. Vondal souhlasí s p. Šmiedem, Mgr. Veverka zmínil, že není připravené programové prohlášení, to je problém, programové prohlášení by mělo být současně s rozpočtem, zahrnout do prohlášení dlouhodobé úkoly, zapojení KRVŽP do problematiky KD Ing. Jonák - vysvětlil náměty KRVŽP, problematiku kultury komise vnímá a bude se s ní zabývat. p. Vondal ZM by mělo vypracovat programové prohlášení a stanovit priority např. ZŠ, MŠ, odkoupení KD atd. p. Ernest programové prohlášení proč zrovna takový název, navrhoval by např. program rozvoje obce (dle zákona o obcích) Ing. Houdek Ing. Macek vyhotovil znalecký posudek k budově KD, proběhlo jednání Mgr. Veverky a p. Ernesta (odbor. organizace ), ze strany odborů byla cena nemovitosti zřejmě neakceptovatelná, další jednání již neproběhlo p. Havlík RM připraví po novém roce plán rozvoje obce, který předloží na pracovním jednání ZM Mgr. Havlíková Mgr. Vlček již není zastupitel a je ve školské radě jako zástupce městyse p. Havlík školská rada má volební období do května 2015, RM bude mít se školskou radou a ředitelkou ZŠ jednání v lednu 2015, výsledek bude přeložen ZM p. Vondal nebylo by vhodné rozšířit počet členů školské rady? Nikdo z přítomných nevznesl další připomínky, náměty ani dotazy. Pan starosta Merhaut poděkoval přítomným za spolupráci, popřál všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.. Ve hod. jednání zastupitelstva ukončil.

15 U s n e s e n í č. 5/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. Bere na vědomí: a) zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZM č. 4/2014 ze dne Schvaluje: a) kumulace funkcí zastupitelů a měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s NV č. 37/2003 Sb., dle předpisu (příloha č. 1) b) rozpočet městyse Komárov pro rok 2015 dle přílohy č. 2 s přijatými opatřeními, ZM rozhoduje o použití finančních prostředků z rezervy (paragraf 6171) a o použití přebytku z let minulých (příloha č. 2) Použití částky Kč ,00 z paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva výhradně po splátku závazku z let minulých c) rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 (příloha č. 3) d) místostarostu p. Radima Šímu jako určeného zastupitele odpovědného za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona, který nahradí Ing. Pavla Houdka, dosavadní odpovědnou osobu e) složení inventarizačních komisí a likvidační komise (příloha č. 4) f) Redakční radu městyse Komárov jako nový výbor zastupitelstva městyse a pověřuje Mgr. Veverku sestavením pravidel pro činnost redakční rady do příštího jednání ZM g) zvolené členy výborů: Kontrolní výbor: předseda Mgr. Zeman Josef členové Ing. Houdek Pavel, Ing. Srp Vítězslav Finanční výbor: předseda Bc. Bublová Zdeňka členové Mgr. Mudrová Renáta, Šmied Jindřich Osadní výbor: předseda Fajrajzl Jiří st. členové Fajrajzl Jiří ml., Sábel Martin st. h) úkol pro kontrolní výbor připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek úkol pro finanční výbor prověřit u rozpočtu městyse Komárov na rok 2014 na straně výdajů jeho plnění v jednotlivých paragrafech a připravit návrhy úprav v rozpočtu pro rok 2015 na základě Výkazu plnění rozpočtu sestavenému k ch) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, místostarostu p. Radima Šímu jako zástupce městyse Komárov při konání

16 VH společnosti VaK Beroun dne a ukládá starostovi vystavit delegovanému zástupci plnou moc pro zastupování na VH 3. Ukládá: a) všem výborům připravit do příštího jednání ZM jednací řády výborů 4. Revokuje: a) usnesení z veřejného zasedání ZM č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby. Správná cena za prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul Odborářská, Komárov, p. Zuzaně Ciprové je Kč ,00 Antonín Merhaut v.r. Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Bc. Zdeňka Bublová v.r. Jiří Havlík v.r.

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 27 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: 1. Jednací řád Rady městyse Komárov

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014

Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Zápis č. 28 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 18.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Program jednání: - Úprava rozpočtu č. 6. - Příspěvek

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 18 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 27.4.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Zástupci zřizovatele ve školské

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015

Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Zápis č. 3 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Ing. Jaroslav Jonák, za firmu Living in green:

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 29.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Veverka (předseda redakční rady),

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Ing. Pavel Houdek, Mgr.

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 17.8.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Host RM - účetní městyse, p. Hirschová

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 5.3.2015 a 12.3.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman,

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 28.11.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 19 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 4.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: účetní městyse sl. Pelikánová a p. Hirschová

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 6 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.2.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4

Omluveni: Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner. Přítomní občané - 4 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23.6.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 11. března 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 11. března 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 11. března 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Marcel Filip, Václav Hošek, Ing. Pavel Houdek, Mgr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 29.8.2016 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut (úřední jednání) Hosté: Ing. Sojka,

Více

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin.

Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne od hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne v budově OÚ Lesná

Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne v budově OÚ Lesná Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne 20. 11. 2014 v budově OÚ Lesná Přítomni: Jíra Jindřich, Rokos Vladislav, Hájková Miluše, Kott Jaroslav, Kott František, Berka František,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 12. března 2013 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 12. března 2013 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 12. března 2013 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Ing. Pavel Houdek, Mgr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne 12.11.2010 v 19 00 Zasedání zastupitelstva obce Frymburk bylo zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce p. Staňkem a konstatoval

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav Omluveni: Renata Festová, Jan Hojda, Novák

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pravčice dne 4.11.2014 č. 1/2014 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pravčice zahájil dosavadní starosta obce Pravčice pan Jaroslav Šašek v 18,00 hodin.

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 01. 11. 2015 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, M. Necudová, Z. Jestřábová, J. Meloun Omluveni: D. Vohryzková, R. Vaněčková Přítomno 5 členů ze

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Obec Osov, okres Beroun ZÁPIS č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Osov, konaného dne 13.6. 2012 v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Přítomni: Veverka Zdenek, Bolina Bohuslav, Frýdl Petr, Červenka

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více