Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil."

Transkript

1 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel Houdek, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Eva Királyová, Jaroslav Klekner, Ing. Jan Křikava, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Ing. Vítězslav Srp, Radim Šíma, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Josef Zeman 6 občanů Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse i přítomné občany. Uvedl, že dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno všech 15 členů zastupitelstva) a zahájil zasedání. Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Zpráva starosty o dění v městysi 4. Podněty občanů přijetí podnětů k jednání 5. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům 6. Rozpočet pro rok Schválení rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 na základě úpravy ze dne Návrh osoby odpovědné za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu s 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona 9. Návrh složení inventarizačních komisí 10. Návrh schválení Redakční rady jako výboru ZM, volba předsedy 11. Návrhy členů Kontrolního, Finančního a Osadního výboru 12. Návrh úkolů pro Finanční a Kontrolní výbor 13. Volba zástupce městyse pro účast na VH společnosti VaK Beroun dne Usnesení 15. Diskuse sobčany 16. Závěr Doplnění programu: p. starosta navrhuje za bod 13 vložit bod: Revokace usnesení Zastupitelstva městyse Komárov č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby.

2 Tisková chyba v zápise - prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul. Odborářská, Komárov, p. Zuzaně Ciprové za cenu Kč Správné znění zápisu: prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul. Odborářská, Komárov, p. Zuzaně Ciprové za cenu Kč Další návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly podány. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrženým programem jednání. Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh programu byl odsouhlasen všemi hlasy. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut požádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrženi byli: p. Bohuslav Ernest, Ing. Jan Křikava Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrženi byli: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík Hlasování: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. 3. Zpráva starosty o dění v městysi Pan starosta ve své zprávě uvedl RM se od prvního jednání ( ) sešla celkem 7x. - Na svém jednání schválila jednací řád RM. - Ustanovila komise: Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP, Komise sociální, Grantová komise, Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas, Komise pro prevenci, bezpečnost a krizové řízení, Komise pro informace, komunikaci a média. - Schválila oddávající Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest - Schválila pořízení elektroinstalace pro zajištění vánočního a dalších trhů - Schválila příspěvek na zájezd pro spoluobčany do vánočního Rothenburgu - Schválila úpravu rozpočtu č. 6 a č. 7 - Schválila složení grantové komise - Schválila prodloužení dokončení stavby Oprava ul. Záskalské 1. část uvedení stavby do předčasného užívání, stavba bude dokončena a předána do , zimní práce zajistí městys - Schválila prodloužení nájemních smluv ve třech obecních bytech o dva roky - Schválila uložení dvou přípojek vody na Kleštěnici - V neposlední řadě se RM věnovala přípravě rozpočtu - Dokončen a předán protipovodňový digitální plán včetně veřejného rozhlasu. Dotace Kč ,00, spoluúčast Kč ,00 - Chodník v ul. Sokolská včetně veřejného osvětlení je zkolaudován - Probíhají opravy veřejného osvětlení dle revizní zprávy jsou některé úseky v havarijním stavu

3 - DPS proběhla kolaudace zateplení celého pláště budovy včetně střechy, výměna oken a dveří, odvodnění ze strany od ul. Na Horách - městys Komárov dostal několik dalších dotací - hasiči, knihovny 4. Podněty občanů přijetí podnětů k jednání p. Havlík vysvětlil funkci tohoto bodu. Tento bod není diskusí, slouží ke krátkému podání návrhu o podnětu jednání. ZM zhodnotí návrh a buď ihned odpoví nebo jeho projednání odloží na příští jednání. p. Havlíková jak budou podněty zařazeny do odsouhlaseného programu p. Havlík ZM bude jednotlivě o každém podnětu hlasovat p. Vondal- přednesl podnět: Jednotný jednací řád pro zřízené komise- četnost jednání, výstupy, zveřejnění zápisů na stránky městyse atd. V současné době takto pracuje Grantová komise a Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP. p. Havlík komise zřizuje RM a bude se tímto zabývat. Výstupy (zápisy z jednání) budou zveřejňovány i od ostatních komisí. p. Havlík navrhuje podnět pana Vondala o jednacím řádu komisí nezařazovat do programu jednání ZM a pověřit RM, aby v součinnosti se zřízenými komisemi vypracovala tento jednací řád. Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ZM nezařazuje podnět p. Vondala o jednacím řádu komisí do programu jednání ZM a pověřuje RM vypracovat v součinnosti ze zřízenými komisemi jednací řád komisí. Ing. Sojka přednesl podnět: Zrušení vojenského újezdu Brdy. 12. prosince schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, který vojenský újezd Brdy ruší. Dál se bude zákonem zabývat Senát. Ptá se pana starosty, zda se městys Komárov bude nějak zapojovat do dalšího jednání, zda se připojí k petici, kterou iniciují Křešín a Jince. Pan starosta iniciátoři petice jej oslovili, jednání vedl ve smyslu rozhodnutí ZM č. 1/2014 ze dne , kdy se ZM odmítlo připojit k dopisu starostů okolních obcí požadujících nezrušit VVP Brdy. 5. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům p. Havlík vysvětlil, že na ustavujícím zasedání ZM dne nebyly odměny neuvolněným členům ZM schváleny dostačujícím způsobem. Je potřeba schválit výši odměn a případné kumulace funkcí. Kumulace funkcí: zastupitel + předseda výboru + člen komise zastupitel + člen výboru + předseda komise

4 zastupitel + člen výboru + člen komise zastupitel + předseda komise A + člen komise B zastupitel + předseda výboru zastupitel + člen výboru zastupitel + předseda komise zastupitel + člen komise radní + předseda komise radní + člen komise U starosty a místostarosty městyse není kumulace funkcí povolena. Hlasování o takto navržených kumulacích funkcí: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Kumulace funkcí byly schváleny většinou hlasů. Předpis měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s NV č. 37/2003 Sb.: Zastupitel Kč 540,00 Radní Kč ,00 Předseda výboru Kč ,00 Předseda komise Kč ,00 Člen výboru Kč ,00 Člen komise Kč ,00 Hlasování o takto navržených odměnách: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, dle předloženého předpisu (příloha č. 1) v souladu s NV č. 37/2003 Sb., byly schváleny většinou hlasů. 6. Rozpočet pro rok 2015 Návrh rozpočtu přednesla sl. Pelikánová, účetní městyse. Rozpočet připravovali společně - účetní, RM, Bc. Bublová, Ing. Jonák. Vycházeli z Výkazu pro hodnocení rozpočtu a dílčího výkazu pro hodnocení rozpočtu k Návrh rozpočtu byl vyvěšen od do v písemné i elektronické podobě. p. Havlíková změna ve výdajích na veřejné osvětlení oproti výhledu na rok 2015 v rozpočtu Kč ,00 ve výhledu Kč ,00 p. Havlík - důvodem je havarijní stav veřejného osvětlení revizní zpráva Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP Ing. Houdek - rozpočet je nižší než výhled, proč rozpočet nekoresponduje s výhledem

5 p. Havlík od změna sazby DPH, pokles výběru daní odkazuje na upozornění Svazku měst a obcí nejistý vývoj v daňových prostředcích Je vycházeno ze skutečnosti. Mgr. Veverka chybí programové prohlášení zastupitelstva městyse Mgr. Veverka navrhuje: Navýšení rozpočtu o Kč ,00 tj. celková výše Kč ,00 změny:příjmy pol daň z příjmu záv.činnost + Kč ,00 pol daň z příjmu práv. osoby + Kč ,00 pol DPH + Kč ,00 Výdaje par ost. těl. činnost + Kč ,00 par volný čas dětí a mládeže + Kč ,00 par vnitřní správa - rezerva + Kč ,00 Použití rezervy a přebytku hospodaření z let minulých bude schvalovat ZM, úpravu v rámci jednotlivých paragrafů bude provádět účetní. Dále navrhuje RM zřídit fond pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých. p. Popelková v roce 2013 měla MŠ v rozpočtu Kč ,00 na opravu terasy, která se neuskutečnila. Kde jsou nyní tyto finanční prostředky. p. Havlík prioritou je celková rekonstrukce MŠ, finanční prostředky jsou Ing. Királyová je v paragrafu zastupitelstva již zohledněna kumulace funkcí p. Havlík ano p. Vondal výdaje k cestovní ruch (par. 2143), v roce 2015 ale v rozpočtu není sl. Pelikánová není plánováno p. Vondal poděkoval sl. Pelikánové za přednesení návrhu rozpočtu a za kompetentnost k zodpovězení dotazů Bc. Holman navrhuje: Příjmy pol DPH + Kč ,00 Výdaje par vnitřní správa + Kč ,00 p. Klekner navrhuje: dorovnat par. výdajů 3419 ostatní těl. činnost na částku Kč ,00 Hřiště i sokolovna slouží také ZŠ a ostatním občanům - opravy jsou finančně velmi náročné, souhlasí s Mgr Veverkou se zřízením fondu pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám. p. Havlík - RM navrhovala rozpočet na základě dostupných materiálů, skutečnosti.

6 Výkaz plnění rozpočtu bude sestaven k , zde bude vidět plnění v jednotlivých paragrafech, bude možné navrhnout řešení úprav a možných úspor. Hlasování o návrhu pana Kleknera dorovnání paragrafu 3419 do výše Kč ,00: pro 4 hlasů proti 5 hlasů zdržel se 6 hlasů Návrh na dorovnání paragrafu výdajů 3419 do výše Kč ,00 nebyl schválen. Hlasování o návrhu Bc. Holmana- příjmy pol DPH + Kč ,-, výdaje par vnitřní správa + Kč ,-: pro 2 hlasů proti 5 hlasů zdržel se 8 hlasů Návrh na navýšení pol DPH a par vnitřní správa o Kč ,00 nebyl schválen. Hlasování o návrhu Mgr. Veverky: Navýšení rozpočtu o Kč ,00 tj. celková výše Kč ,00 Příjmy pol daň z příjmu záv.činnost + Kč ,00 pol daň z příjmu práv. osoby + Kč ,00 pol DPH + Kč ,00 Výdaje par ost. těl. činnost + Kč ,00 par volný čas dětí a mládeže + Kč ,00 par vnitřní správa - rezerva + Kč ,00 pro 7 hlasů proti 5 hlasů zdržel se 3 hlasů Návrh na navýšení rozpočtu o Kč ,00 s výše uvedenými úpravami nebyl schválen. Hlasování o navrženém rozpočtu v původním znění dle přílohy č. 2: pro 10 hlasů proti 1 hlas zdržel se 4 hlasy Návrh rozpočtu pro rok 2015 dle přílohy č. 2 byl schválen většinou hlasů. p. Havlík pravidla práce s rozpočtem Mgr. Veverka - správce rozpočtu účetní prování pohyby v rámci rozpočtu, mění položky uvnitř paragrafů RM úpravy v rámci paragrafů, pokud se nenavyšuje rozpočet ZM nakládání s rezervou, přebytek hospodaření z let minulých RM by měla zpracovat pravidla pro vytvoření fondu pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých.

7 p. Havlík navrhuje prostředky paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva částka Kč ,00 použití výhradně pro splátku závazku z let minulých Bc. Holman proč zřizovat fond, když je rezerva v případě potřeby je možné použít finanční prostředky z rezervy Mgr. Veverka v takovém případě musí být pravidla rozdělování prostředků z rezervy, fondové hospodaření je trochu jiné p. Vondal jaká částka by měla jít do tohoto fondu Mgr. Veverka taková, jakou určí ZM p. Vondal na co konkrétně by byly použity prostředky z fondu Mgr. Veverka velká údržba, investice Hlasování o použití finančních prostředků paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva - částka Kč ,00 použití výhradně pro splátku závazku z let minulých: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Použití částky Kč ,00 z paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva výhradně po splátku závazku z let minulých bylo schváleno všemi hlasy. Závazná pravidla pro práci s rozpočtem: - správce rozpočtu účetní pohyby v rámci rozpočtu, změna položek uvnitř paragrafů - RM úpravy v rámci paragrafů, pokud se nenavyšuje rozpočet - ZM - nakládání s rezervou, přebytek hospodaření z let minulých p. Ernest navrhuje hlasovat jen o pravidlech pro ZM, ostatní je dáno zákonem Ing. Jonák kam spadne přebytek hospodaření p. Havlík prostředky jsou na účtu městyse, ZM ho přerozdělí do paragrafů Hlasování o pravidlech pro práci s rozpočtem - ZM rozhoduje o nakládání s finančními prostředky z rezervy a přebytkem z let minulých : pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Pravidlo pro ZM rozhodování o nakládání s finančními prostředky z rezervy a s přebytkem z let minulých bylo schválení všemi hlasy. Hlasování o úkolu pro RM, aby zřídila fond pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých.

8 pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 8 hlasů Zřízení fondu pro rozvoj zařízení sloužících tělovýchově a dalším aktivitám dětí, mládeže a případně dospělých radou městyse nebylo schváleno. 7. Schválení rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 na základě úpravy ze dne p. Havlík jedná se o administrativní záležitost, je schválen rozpočtový výhled , audit doporučuje určitý přesah volebního období. Doplnění rozpočtového výhledu bylo vytvořeno , audit ho nepřipomínkoval. Hlasování o rozšíření rozpočtového výhledu do r dle přílohy č. 3: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 bylo schváleno všemi hlasy. 8. Návrh osoby odpovědné za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu s 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona Pan starosta Antonín Merhaut uvedl, že v minulém období komunikoval s pořizovatelem ÚP místostarosta Ing. Houdek. Navrhuje místostarostu p. Radima Šímu. Hlasování navrženém p. Šímovi jako osobě odpovědné za komunikaci s pořizovatelem ÚP. pro 14 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas p. Radim Šíma byl schválen jako osoba odpovědná za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu s 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona všemi hlasy. Pan Radim Šíma tak nahradí Ing. Houdka, dosavadní odpovědnou osobu. 9. Návrh složení inventarizačních komisí Návrh na složení inventarizačních komisí přednesl dle přílohy č. 4 místostarosta Radim Šíma. Hlasování o jednotlivých komisích: a) Hlavní inventarizační komise - předseda: Radim Šíma - členové : Drahoslava Hůrková, Petra Pelikánová b) Hasiči - předseda: Bc. Ondřej Holman - členové : Antonín Čepelák, David Macourek Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

9 c) Vnitřní správa - předseda: Ing. Jan Křikava - členové: Radim Šíma, Eva Vokáčová d) Sklad OÚ, elektro, trubkosklad: - předseda: Jaroslav Klekner - členové: Pavel Hošek, Jan Smetana e) Knihovna - předseda: Bc. Zdeňka Bublová - členové: Jaroslav Klekner, Jitka Prokopová, f) Kleštěnice - předseda: Jiří Fajrajzl st. - členové:, Martin Sábel st., Mgr. Josef Zeman g) DPS - předseda: Ing. Eva Királyová - členové: Josef Gregor, Jan Smetana h) Pečovatelská služba - předseda: Drahoslava Hůrková - Jaroslava Jíchová, Klára Moutelíková Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ch) Muzeum - předseda: Bc. Ondřej Holman - členové: Ing. Josef Erdinger, František Hegen, Libuše Hošková i) ZŠ TGM Komárov - přeseda: Mgr. Josef Zeman - členové: Jana Popelková, Mgr. Jiří Veverka Pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy j) MŠ Komárov - předseda: Mgr. Jiří Veverka - Petra Pelikánová, Lenka Vaníčková

10 k) Likvidační komise - předseda: Ing. Vítězslav Srp - členové: Bohuslav Ernest, Ing. Jaroslav Jonák Návrh složení inventarizačních komisí byl schválen většinou hlasů. 10. Návrh schválení Redakční rady jako výboru ZM, volba předsedy Ing. Jan Křikava navrhuje, aby Redakční rada byla ZM zřízena jako jeho výbor. Původně byla redakční rada součástí Komise pro informace, komunikaci a média. Redakční rada musí být maximálně objektivní, kdyby byla součástí výše jmenované komise, rada městyse by měla na její činnost přímý vliv. p. Vondal nejdříve by měla být stanovena pravidla činnosti Redakční rady, pravidla zveřejňování článků atd. Ing. Jonák rozhodnutí ZM jestli chce Redakční radu jako součást komise, nebo jako výbor p. Havlík - Komise pro informace, komunikaci a média mediální obraz obce Redakční rada vydávání Komárováku Hlasování o zřízení Redakční rady jako výboru zastupitelstva městyse: Zřízení Redakční rady jako výboru zastupitelstva městyse bylo schváleno většinou hlasů. Ing. Jan Křikava navrhuje odložit volbu předsedy Redakční rady na příští jednání ZM a pověřit Mgr. Veverku sestavením pravidel pro činnost Redakční rady. Hlasování: Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Odložení volby předsedy Redakční rady na příští jednání ZM a pověření Mgr. Veverku sestavením pravidel pro činnost redakční rady bylo schváleno všemi hlasy. 11. Návrhy členů Kontrolního, Finančního a Osadního výboru Kontrolní výbor: předseda Mgr. Josef Zeman Navrhuje členy: Ing. Vítězslav Srp, Ing. Pavel Houdek Hlasování : člen Kontrolního výboru Ing. Vítězslav Srp člen Kontrolního výboru Ing. Pavel Houdek

11 ZM schvaluje Ing. Vítězslava Srpa a Ing. Pavla Houdka členy Kontrolního výboru většinou hlasů. Finanční výbor : předseda Bc. Zdeňka Bublová Navrhuje členy: Jindřich Šmied, Mgr. Renáta Mudrová Hlasování: člen Finančního výboru Jindřich Šmied Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Člen Finančního výboru Mgr. Renáta Mudrová ZM schvaluje Jindřicha Šmieda a Mgr. Renátu Mudrovou členy Finančního výboru většinou hlasů. Osadní výbor: Návrh: předseda Jiří Fajrajzl st. členové Jiří Fajrajzl ml., Martin Sábel st. Hlasování: předseda Osadního výboru Jiří Fajrajzl st. člen Osadního výboru Jiří Fajrajzl ml. člen Osadního výboru Martin Sábel st. ZM schvaluje Jiřího Fajrajzla st. jako předsedu Osadního výboru a Jiří Fajzajzla ml. a Martina Sábela st. členy Osadního výboru většinou hlasů. 12. Návrh úkolů pro Finanční a Kontrolní výbor Návrh úkolu pro kontrolní výbor přednesl Bohuslav Ernest: ZM na základě návrhu RM, pověřuje kontrolní výbor zpracováním návrhu zásad a postupů při zadávání malých zakázek i s ohledem na krizové situace. Mgr. Veverka se domnívá, že tato problematika je v kompetenci RM. Ona by měla zásady stanovit.

12 Hlasování o protinávrhu Mgr. Veverky: Pro 3 hlasy proti 9 hlasů zdržel se 3 hlasy Návrh Mgr. Veverky, aby zásady a postupy při zadávání malých zakázek zpracovala RM nebyl schválen. Hlasování o návrhu, aby zásady a postupy při zadávání malých zakázek připravil kontrolní výbor. Pro 11 hlasů proti 1 hlas zdržel se 3 hlasy Úkol pro kontrolní výbor, připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek, byl schválen většinou hlasů. Návrh úkolu pro finanční výbor přednesl Bohuslav Ernest: ZM na základě návrhu RM, pověřuje finanční výbor, aby u rozpočtu městyse Komárov na rok 2014 prověřil na straně výdajů jeho plnění v jednotlivých paragrafech a připravil ZM návrhy úprav v rozpočtu pro rok 2015 na základě Výkazu plnění rozpočtu sestavenému k Hlasování : Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Úkol pro finanční výbor, prověřit u rozpočtu městyse Komárov na rok 2014 na straně výdajů jeho plnění v jednotlivých paragrafech a připravit návrhy úprav v rozpočtu pro rok 2015 na základě Výkazu plnění rozpočtu sestavenému k byl schválen všemi hlasy. p. Havlík navrhuje, aby výbory společně zpracovali jednací řády výborů (četnost schůzek, výstupy atd.). Hlasování: Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ZM ukládá výborům připravit jednací řády výborů všemi hlasy. 13. Volba zástupce městyse pro účast na VH společnosti VaK Berouně Pan starosta Antonín Merhaut přednesl informaci Vak Beroun o konání Valné hromady a navrhuje jako zástupce městyse místostarostu pana Radima Šímu. p. Bohuslav Ernest navrhuje, aby delegace byla schvalována na každou jednotlivou akci zvlášť. Hlasování: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 sb., Zákon o obcích, jako zástupce pro účast na VH společnosti VaK Beroun dne místostarostu pana Radima Šímu.

13 ZM ukládá starostovi vystavit delegovanému zástupci plnou moc pro zastupování na valené hromadě společnosti. 14. Revokace usnesení č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby Pan starosta Antonín Merhaut uvedl, že v usnesení č. 4/2014 v bodu 2c) došlo k tiskové chybě uvedena nesprávná cena Kč ,00. Správně má být uvedeno Kč ,00. Hlasování: Pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů ZM revokuje usnesení č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby, správná cena za prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul. Odborářská, Komárov, je Kč , Usnesení Pan starosta Merhaut požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z dnešního jednání. Návrh usnesení přednesl pan Bohuslav Ernest. K návrhu usnesení nebyly vzneseny připomínky. Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi hlasy. 16. Diskuse Ing. Sojka kladně zhodnotil rekonstrukci budovy DPS - upozornil na problém parkování u provozovny kosmetika- kadeřnictví naproti ZŠ Komárov, ohrožena bezpečnost dětí, spoluobčané cizí národnosti nerespektují zákaz vjezdu a jezdí přes most. p. starosta Městská policie bude informována p. Vondal - není to problém jen cizích st. příslušníků Mgr. Havlíková navrhuje instalaci mobilní zábrany p. Havlík pod značkou je dodatková tabulka, povolení k vjezdu od obce Mgr. Veverka povolení je směrem od nám. Míru p. starosta- dodatkovou tabulku umisťuje dopravní policie Ing. Sojka zábrana byla i u zdravotního střediska p. starosta to není ale komunikace p. Šmied Marek rád by apeloval na řešení otázky konání kulturních akcí, KD ani sokolovna nejsou v kulturním stavu, rád by pokračoval v divadelních přestaveních, bohužel není kde

14 p. Vondal souhlasí s p. Šmiedem, Mgr. Veverka zmínil, že není připravené programové prohlášení, to je problém, programové prohlášení by mělo být současně s rozpočtem, zahrnout do prohlášení dlouhodobé úkoly, zapojení KRVŽP do problematiky KD Ing. Jonák - vysvětlil náměty KRVŽP, problematiku kultury komise vnímá a bude se s ní zabývat. p. Vondal ZM by mělo vypracovat programové prohlášení a stanovit priority např. ZŠ, MŠ, odkoupení KD atd. p. Ernest programové prohlášení proč zrovna takový název, navrhoval by např. program rozvoje obce (dle zákona o obcích) Ing. Houdek Ing. Macek vyhotovil znalecký posudek k budově KD, proběhlo jednání Mgr. Veverky a p. Ernesta (odbor. organizace ), ze strany odborů byla cena nemovitosti zřejmě neakceptovatelná, další jednání již neproběhlo p. Havlík RM připraví po novém roce plán rozvoje obce, který předloží na pracovním jednání ZM Mgr. Havlíková Mgr. Vlček již není zastupitel a je ve školské radě jako zástupce městyse p. Havlík školská rada má volební období do května 2015, RM bude mít se školskou radou a ředitelkou ZŠ jednání v lednu 2015, výsledek bude přeložen ZM p. Vondal nebylo by vhodné rozšířit počet členů školské rady? Nikdo z přítomných nevznesl další připomínky, náměty ani dotazy. Pan starosta Merhaut poděkoval přítomným za spolupráci, popřál všem krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.. Ve hod. jednání zastupitelstva ukončil.

15 U s n e s e n í č. 5/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne Zastupitelstvo městyse Komárov: 1. Bere na vědomí: a) zprávu starosty o dění v městysi a kontrolu usnesení z veřejného zasedání ZM č. 4/2014 ze dne Schvaluje: a) kumulace funkcí zastupitelů a měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s NV č. 37/2003 Sb., dle předpisu (příloha č. 1) b) rozpočet městyse Komárov pro rok 2015 dle přílohy č. 2 s přijatými opatřeními, ZM rozhoduje o použití finančních prostředků z rezervy (paragraf 6171) a o použití přebytku z let minulých (příloha č. 2) Použití částky Kč ,00 z paragrafu 6171 vnitřní správa rezerva výhradně po splátku závazku z let minulých c) rozšíření rozpočtového výhledu do roku 2016 (příloha č. 3) d) místostarostu p. Radima Šímu jako určeného zastupitele odpovědného za komunikaci s pořizovatelem ÚP městyse Komárov v souladu 6 odst. 5f) a 47 odst. 1 stavebního zákona, který nahradí Ing. Pavla Houdka, dosavadní odpovědnou osobu e) složení inventarizačních komisí a likvidační komise (příloha č. 4) f) Redakční radu městyse Komárov jako nový výbor zastupitelstva městyse a pověřuje Mgr. Veverku sestavením pravidel pro činnost redakční rady do příštího jednání ZM g) zvolené členy výborů: Kontrolní výbor: předseda Mgr. Zeman Josef členové Ing. Houdek Pavel, Ing. Srp Vítězslav Finanční výbor: předseda Bc. Bublová Zdeňka členové Mgr. Mudrová Renáta, Šmied Jindřich Osadní výbor: předseda Fajrajzl Jiří st. členové Fajrajzl Jiří ml., Sábel Martin st. h) úkol pro kontrolní výbor připravit zásady a postupy při zadávání malých zakázek úkol pro finanční výbor prověřit u rozpočtu městyse Komárov na rok 2014 na straně výdajů jeho plnění v jednotlivých paragrafech a připravit návrhy úprav v rozpočtu pro rok 2015 na základě Výkazu plnění rozpočtu sestavenému k ch) v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, místostarostu p. Radima Šímu jako zástupce městyse Komárov při konání

16 VH společnosti VaK Beroun dne a ukládá starostovi vystavit delegovanému zástupci plnou moc pro zastupování na VH 3. Ukládá: a) všem výborům připravit do příštího jednání ZM jednací řády výborů 4. Revokuje: a) usnesení z veřejného zasedání ZM č. 4/2014 ze dne v bodu 2c) z důvodu tiskové chyby. Správná cena za prodej bytu č. 2 v čp. 367, ul Odborářská, Komárov, p. Zuzaně Ciprové je Kč ,00 Antonín Merhaut v.r. Radim Šíma v.r. starosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Bc. Zdeňka Bublová v.r. Jiří Havlík v.r.

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov

MĚSTYS KOMÁROV. Nám. Míru 204, Komárov MĚSTYS KOMÁROV Nám. Míru 204, Komárov Směrnice k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku pro rok 2014 1. Inventarizace majetku a závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 5.3.2015 a 12.3.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 24.9.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015

Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Zápis č. 12 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1.Zápis z jednání KRVŽP 2.Pronájem pozemku pč. 268 k. ú.

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Martin Gregor, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015

Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015 Zápis č. 16 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 13.4.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Jednání se zástupci fa. LS REAL

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 3/2015 Č.j. 291/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 5. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 19. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více