Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: 19 členů ZM, 11 vedoucích odborů MěÚ, 10 občanů Jan Brož, Vladimír Rýznar, JUDr. Tomáš Nosek, Renata Jakubíková, Karel Tuček, Petr Demjanovič Richard Bergmann, Ing. Lubomír Křivda Návrhová komise: Ing. Jiří Hanuš, Petr Humeňuk, PaedDr. Jaroslav Kukula Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 19 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Investiční akce města 2. Závěrečný účet města za rok Rozpočet města na rok Půjčky z fondu rozvoje bydlení 5. Bezpečnostní situace města za rok Majetkové záležitosti 7. Obecně závazné vyhlášky 8. Přísedící okresního soudu 9. Diskuse, různé Hlasování o programu: 1. Investiční akce města Sportovní hala Červený Kostelec Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne Dne podána žádost na stavební úřad o vydání stavebního povolení. Výběrem dodavatele stavby podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách byla pověřena firma RTS Brno. V pondělí v hod. byl zahájen na Městském úřadě v Červeném Kostelci výběr nejvhodnější nabídky pro dodávku stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby , dokončení Výběr nejvhodnější nabídky pro dodávku stavby. Komise pro otevírání obálek provedla kontrolu nabídek za přítomnosti zástupců firem, které podaly nabídky a následně provedla hodnocení všech následujících nabídek: 1. STAMP s.r.o. Náchod 2. REDOMO,a.s. Hradec Králové - ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Hradec Králové (společná nabídka více osob) 3. AGS BOHEMIASTAV a.s. Hradec Králové 4. JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava - ESOX, spol. s r.o. Brno (společná nabídka více osob) 5. STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové 6. KERSON spol. s r.o. Dobré 7. VCES a.s. Praha 9 8. Průmstav Náchod s.r.o. 1

2 Následně provedla komise ve složení Ing. Petr Fišer Valerie Pánková Petr Mědílek Karel Cejnar Lubomír Wicha Zdeněk Spůra Josef Vondra - člen rady města - ref. odboru rozvoje města - starosta města - místostarosta - člen komise výstavby - člen zastupitelstva - člen zastupitelstva Komise pro výběr dodavatele na realizaci stavby sestavila následující pořadí nabídek: 1. JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava; ESOX, spol. s r.o. Brno Kč ,- (společná nabídka více osob) 2. REDOMO,a.s. Hradec Králové; ELEKTRO spol. s r.o. Kč ,- MOSEV Hradec Králové (společná nabídka více osob) 3. Průmstav Náchod s.r.o. Kč ,- Komise pro výběr dodavatele doporučila radě města schválit navrženého dodavatele, tj. JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava; ESOX, spol. s r.o. Brno (společná nabídka více osob) RM schválila na svém jednání 20. února 2006 uzavření smlouvy o dílo na akci Sportovní hala Červený Kostelec s firmou (společná nabídka více osob) JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava; ESOX, spol. s r.o. Brno. Oprava a dostavba Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne Po získání kladných stanovisek státní správy a správců sítí bude zažádáno o stavební povolení. Výběrem dodavatele stavby podle zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách byla pověřena firma RTS Brno. Dne ve hod. bylo zahájeno losování pěti uchazečů z přihlášených o veřejnou zakázku, kteří splnili kvalifikaci. Předpokládaný termín zahájení stavby , dokončení V rozpočtu města na rok 2006 je počítáno na opravu a dostavbu Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci s částkou 16 mil. Kč ( z této částky je 10 mil. Kč ze státního rozpočtu a 6 mil. Kč z rozpočtu města ). Po dokončení a dodání projektové dokumentace na tuto akci je zřejmé, že skutečná cena bude vyšší než původní odhadovaná. Protože je ale provozně a hlavně finančně výhodnější provést celou akci v plném rozsahu rada města navrhuje chybějící částku řešit úvěrem. Výše úvěru vyplyne z výše ceny při výběrovém řízení. Bezodkladně po proběhlém výběrovém řízení bude svoláno jednání zastupitelstva města. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr dofinancování akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Ulice Na Strži Opěrná zeď Projektová dokumentace přepracována dle požadavků vlastníků dotčených pozemků. Vypracovány podklady pro trvalé odnětí části pozemků z půdního fondu. Podána žádost o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Úpravy stavební dokumentace odsouhlaseny s majiteli pozemků, obnoveno stavební řízení. 2

3 Chodník Stolín Probíhají práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. 2. Závěrečný účet města za rok 2005 Vedoucí finančního odboru seznámila přítomné se závěrečným účtem města za rok Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2005 na svém zasedání dne 1. února Podrobný přehled o hospodaření města za rok 2005 bude zveřejněn v březnovém čísle zpravodaje a byl od 3. února 2006 do 23.února 2006 vyvěšen na úřední desce MěÚ, je přílohou tohoto zápisu a obdrželi ho všichni členové ZM. Finanční výbor projednal hospodaření města za rok 2005 na zasedání dne 6. února 2006, vzal ho na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení. Součástí projednávaného závěrečného účtu města za rok 2005 je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření provedeného nezávislou auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec, kterou obdrželi všichni členové ZM. Dotazy, připomínky: P. Humeňuk str. 8, ř spotřeba plynu na veřejných WC vzrostla plnění je cca 300% - z jakého důvodu došlo k nárůstu? Ved. majetkového odboru prověří vysvětlení bude podáno prostřednictvím zápisu RM. P. Humeňuk ZŠ Horní Kostelec str. 21, ř náklady na plyn vzrostly o 50% - z jakého důvodu? Starosta bude zodpovězeno prostřednictvím zápisu RM. P. Humeňuk str. 42 Plán oprav v r z jakého důvodu zůstalo nezařazeno zavedení teplé vody v ZŠ Lhota. Starosta Krajská hygienická stanice udělila výjimku pro zavedení teplé vody do r Plánované finance byly použity na akci Internet do škol - dovybavení počítačových tříd dle požadavku škol. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2005 bez výhrad. 3. Rozpočet města na rok Zpráva z finančního výboru Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2006 na zasedání dne 6. února Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových změn do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). ZM bude vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 18 Pro: 15 Proti: 1 Zdrželi se: 2 Schváleno 3

4 3.2. Rozpočet města Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2006, který je sestaven jako vyrovnaný v celkové výši ,-Kč. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,-Kč, splátky dlouhodobě přijatých půjček ve výši ,-Kč a půjčkou ve výši ,-Kč. Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2006 na svém zasedání dne 1. února Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce MěÚ od 3. února 2006 do 23.února Připomínky, dotazy: Ing. Hanuš vznesl dotaz na půjčku ,- Kč na dofinancování sportovní haly. Starosta- jednou ze smluvních podmínek půjčky je nedočerpání úvěru. Půjčka je vázána jen na akci - Sportovní hala Červený Kostelec. P. Humeňuk jak bude provedena výměna podlahy ve škole v Olešnici? Starosta - je vyřešeno, bude provedena oprava v rámci údržby. P. Spůra dotaz, zda se přidaly finance do Fondu pro rozvoj sportu. Starosta každý rok se do tohoto fondu téměř výhradně převádí výtěžek z výherních hracích automatů navíc k částce schválené rozpočtem. Ing. Hanuš je třeba se také zamyslet nad tím, až bude dokončena výstavba sportovní haly, jak se bude financovat její provoz. P. Spůra měl by být přehled (zájem), kolik se přispívá jednotlivým sportovním spolkům na jejich činnost. Na činnost se přispívá málo, RM by se tím měla zabývat. Ing. Hanuš v rámci možnosti jsou finanční prostředky poskytovány na sportoviště. Spolky musí vycházet z toho, na co prostředky mají. Město financuje provoz sokolovny to vše je také příspěvek sportovcům. Starosta zasedání RM se touto problematikou bude zabývat. Dr. Minaříková RM se oblastí sportu zabývá. Výtěžek z výherních hracích automatů je přidělován do Fondu rozvoje sportu. Jde o to, aby se hrálo s chutí a v rámci finančních možností. P. Spůra tak je to třeba říci sportovcům, vysvětlit jim, že jim více dát nelze. Přístup města ke sportovní činnosti je špatný. Ing. Hanuš začínalo se z ničeho. Dřívější zastupitelstva odhlasovala pomoc sportovištím. Město v rámci své možnosti přispívá. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 18 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 3.3. Financování akce Sportovní hala v Červeném Kostelci Finanční výbor projednal na svém jednání dne došlé nabídky a doporučuje ZM schválit nabídku Komerční banky jako nejvýhodnější. RM byla s návrhem finančního výboru seznámena dne a ztotožňuje se stanoviskem finančního výboru. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Sportovní hala Červený Kostelec s Komerční bankou a.s. 4. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Zasedání zastupitelstva města byly předloženy žádosti na půjčky z fondu rozvoje bydlení, které byly uplatněny v rámci vyhlášeného výběrového řízení. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Ing. Věra Šimková. P. Labík seznámil se stavem na účtu FRB ČK: 4

5 Stav k ,42 Půjčeno v r ,00 Splátky půjček ,11 Splátky úroků ,57 Úroky z účtu u KB ,19 Poplatky z účtu u KB ,10 Celkem ,19 Stav na účtu k ,60 Návrh na rozdělení částky ,-- Kč v souladu s vyhláškou města 10/2005. Komise projednala tyto předložené žádosti o půjčky : P. Labík přednesl návrhy na schválení půjček: 1. Jméno a příjmení: O. N. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na obnovu střešní krytiny Dne 20. února 2006 O. N. od své žádosti na půjčku z FRB odstoupila. 2. Jméno a příjmení: M. J. a M. J. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na přechod na plynové topení půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: stavební povolení vydáno výpis z katastru ze dne: , zástava: garáž potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na přechod na plynové topení M. J. a M. J. Č.Kostelec. 3. Jméno a příjmení: P. Č. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na izolace proti spodní vodě půjčka ve výši: ,- Kč na obnova fasády půjčka ve výši: ,- Kč na zateplení domu půjčka ve výši: ,- Kč - na výměnu oken půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: ,- Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací výpis z katastru ze dne: zástava: stávající nemovitost ručitel: M.H. potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách 5

6 Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na izolaci proti spodní vodě, 50 tis. Kč na obnovu fasády, 50 tis. Kč na zateplení domu a 10 tis. Kč na výměnu oken P. Č., Č.Kostelec 4. Jméno a příjmení: P. L. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na výměnu oken půjčka ve výši: ,- Kč na zateplení domu půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací výpis z katastru ze dne: zástava: nemovitost ručitel: M. L. potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách: nesplácí Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken a 50 tis. Kč na zateplení domu P. L., Č.Kostelec. Přítomno : 18 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 5. Jméno a příjmení: J. H. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na obnovu střechy půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: ,- Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav výpis z katastru ze dne: zástava: stávající nemovitost ručitel: J. H. potvrzení o příjmu: potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách: nesplácí Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na obnovu střechy J. H., Č.Kostelec. 6. Jméno a příjmení: J.T. a J. T. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na opravu střechy vč. zateplení půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací výpis z katastru ze dne: zástava: stávající nemovitost 6

7 potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na opravu střechy včetně zateplení J. T.a J. T. Č.Kostelec. Komise půjčky FRB, která projednávala jednotlivé žádosti o půjčky z FRB doporučuje v průběhu prvního pololetí vypsání druhého kola půjček z FRB. RM návrh projednala a připravila možný termín vypsání půjček. Rada doporučuje ZM : a) vyhlásit výběrové řízení s termínem podání žádostí od 15. května 2006 do 9. června b) upřednostnit požadavky na přepojení kanalizace (druh půjčky č.3), obnova fasády (druh půjčky č. 5) a přechod na ekologický druh vytápění (druh půjčky č.2) složení komise: předseda členové Pavel Labík Ing. Jan Berkovec Ing. Věra Šimková Jiří Prokop Ing. Petr Fišer Jiří Prouza Ivana Růžková Při výběru je nutné počítat s tím, že v roce 2009 musíme vrátit ,-Kč. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vyhlášení druhého výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec pro rok 2006 s termínem od do Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 5. Bezpečnostní situace města za rok 2004 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda seznámili přítomné s bezpečnostní situací ve městě za rok Písemnou zprávu obou velitelů obdrželi všichni členové ZM a obě zprávy jsou přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Přítomno : 19 Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 6. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM. 1) Majetkový odbor MěÚ předkládá ke schválení směnu pozemků dle GP č /2005 tj. p.č. 440/2 (ost.pl.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín z majetku Města Červený Kostelec za pozemek p.č. 167/5 (orná p.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín (vlastník HOME RICHARD SONS CZ s.r.o.). Jedná se o vlastnické vypořádání komunikace. Komise výstavby: doporučuje směnu Komise majetková : ano RM: ano 7

8 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků dle GP č /2005 tj. p.č. 440/2 (ost.pl.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín z majetku Města Červený Kostelec za pozemek p.č. 167/5 (orná p.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín - vlastník HOME RICHARD SONS CZ s.r.o. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2) ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8 žádá o zřízení věcného břemene u p.č. 881 (ost.pl.) v rozsahu GP č /2005 a u p.č. 889 (orná p.) a p.č. 848 (ost.pl.) v rozsahu GP /2005 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení kabelového vedení 35kV, zřizuje se na dobu neurčitou, je úplatné jednorázově 760,- Kč. Schváleno smlouvou č /2 z Komise výstavby: doporučuje zřízení věcného břemene Komise majetková : ano RM: ano Hlasování o usnesení: ZM schvaluje zřízení věcného břemene u p.č. 881 (ost.pl.) v rozsahu GP č /2005 a u p.č. 889 (orná p.) a p.č. 848 (ost.pl.) v rozsahu GP /2005 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení kabelového vedení 35kV, zřizuje se na dobu neurčitou, je úplatné jednorázově 760,- Kč. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3) 2A s.r.o., Pardubice, Jindřišská 33 daruje Městu Červený Kostelec pozemky p.č. 852/8 (ost.pl.) o výměře 5 m 2, p.č. 906/2 (ost.pl.) o výměře 35 m 2 a p.č. 907/1 (ost.pl.) o výměře 70 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o plochu chodníků zastávek BUS Lhota, křižovatka u benzinové stanice. K darování se spol. 2A zavázala budoucí smlouvou č. B/001/00/003/98 z Komise výstavby: doporučuje přijmout dar Komise majetková : ano, převzít dar RM: ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků od 2A s.r.o., Pardubice p.č. 852/8 (ost.pl.) o výměře 5 m 2, p.č. 906/2 (ost.pl.) o výměře 35 m 2 a p.č. 907/1 (ost.pl.) o výměře 70 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 4) Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí nad Labem, středisko Východočeské uhelné doly, Železničářská 506, Trutnov s právem hospodařit s majetkem státu navrhuje Městu Červený Kostelec bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky v tzv. veřejném zájmu. ZM schválilo převod. Identifikací se upřesnilo, že se jedná o pozemky: p.č. 182/2 (ost. pl., neplodná p.) o výměře 51 m 2, p.č. 208/10 (ost.pl., jiná pl.) o výměře 55 m 2, p.č. 310/2 (ost.pl., ost.komunik.) o výměře 677 m 2, p.č. 310/16 (ost.pl., silnice) o výměře 774 m 2 a p.č. 311/1 (ost. pl., ost.komunik.) o výměře 87 m 2 všechny v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí. Částečně se dotýká skládky TKO. Komise výstavby: doporučuje bezúplatný převod Komise majetková : ano doporučuje bezúplatně převzít RM: ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky v tzv. veřejném zájmu. Jedná se o pozemky: p.č. 182/2 (ost. pl., neplodná p.) o výměře 51 m 2, p.č. 208/10 (ost.pl., jiná pl.) o výměře 55 m 2, p.č. 310/2 (ost.pl., ost.komunik.) o výměře 677 m 2, p.č. 310/16 (ost.pl., silnice) o výměře 774 m 2 a p.č. 311/1 (ost. pl., ost.komunik.) o výměře 87 m 2 vše v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí. 8

9 Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 5) Majetkový odbor MěÚ předkládá k revokaci bod 2.7 usnesení ZM z Dle požadavku SÚS Královéhradeckého kraje je třeba opravit původní znění novým usnesením o převodu pozemků takto: Město Červený Kostelec přijímá darované pozemky z majetku Královéhradeckého kraje. Komise výstavby : Komise majetková : ano, přijmout dar RM : ano Hlasování o usnesení : ZM revokuje bod 2.7 usnesení ZM z z důvodu neúplné formulace při převodu pozemku. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM přijímá darované pozemky z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města, a to : k.ú. Červený Kostelec: parc.č. výměra parc.č. výměra Náchodská ul.: p.č. 1123/16 (ost.pl.) 363 m 2 p.č. 1123/20 (ost.pl.) 236 m 2 p.č. 1123/17 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1123/21 (ost.pl.) 1395 m 2 p.č. 1123/18 (ost.pl.) 272 m 2 p.č. 1123/22 (ost.pl.) 1680 m 2 p.č. 1123/19 (ost.pl.) 122 m 2 p.č. 1123/23 (ost.pl.) 308m 2 p.č. 1123/4 (ost.pl.) 49 m 2 Jiráskova ul.: z p.č (ost. pl.) byly GP č /1999, GP č /1999 a GP č /1999 odděleny nově vzniklé p.č. 1127/2 (ost.pl.) 940 m 2 p.č. 1127/10 (ost.pl.) 121 m 2 p.č. 1127/4 (ost.pl.) 204 m 2 p.č. 1127/11 (ost.pl.) 76 m 2 p.č. 1127/5 (ost.pl.) 274 m 2 p.č. 1127/12 (ost.pl.) 44 m 2 p.č. 1127/6 (ost.pl.) 252 m 2 p.č. 1127/13 (ost.pl.) 292 m 2 p.č. 1127/7 (ost.pl.) 492 m 2 p.č. 1127/14 (ost.pl.) 165 m 2 p.č. 1127/8 (ost.pl.) 405 m 2 p.č. 1127/15 (ost.pl.) 54 m 2 p.č. 1127/9 (ost.pl.) 609 m 2 ul.5. května: p.č. 1355/2 (ost.pl.) 1332 m 2 p.č. 1355/6 (ost.pl.) 439 m 2 p.č. 1355/3 (ost.pl.) 2667 m 2 p.č. 1355/7 (ost.pl.) 1027 m 2 p.č. 1355/4 (ost.pl.) 522 m 2 p.č. 1355/9 (ost.pl.) 195 m 2 p.č. 1355/5 (ost.pl.) 301 m 2 p.č. 1355/10 (ost.pl.) 118 m 2 ul. Manž.Burdychových: p.č. 1180/3 (ost.pl.) 214 m 2 p.č. 1180/6 (ost.pl.) 917 m 2 p.č. 1180/4 (ost.pl.) 244 m 2 p.č. 1352/6 (ost.pl.) 548 m 2 p.č. 1180/5 (ost.pl.) 1014 m 2 k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem: ul. 5.května: z p.č. 831/1 (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 831/6 (ost.pl.) 776 m 2 p.č. 831/7 (ost.pl.) 778 m 2 9

10 k.ú. Horní Kostelec: z p.č (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 1035/18 (ost.pl.) 1485 m 2 p.č. 1035/29 (ost.pl.) 34 m 2 p.č. 1035/19 (ost.pl.) 196 m 2 p.č. 1035/30 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1035/20 (ost.pl.) 16 m 2 p.č. 1035/32 (ost.pl.) 46 m 2 p.č. 1035/21 (ost.pl.) 33 m 2 p.č. 1035/33 (ost.pl.) 916 m 2 p.č. 1035/23 (ost.pl.) 941 m 2 p.č. 1035/35 (ost.pl.) 103 m 2 p.č. 1035/27 (ost.pl.) 96 m 2 p.č. 1035/39 (ost.pl.) 3 m 2 p.č. 1035/28 (ost.pl.) 209 m 2 Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 6) Majetkový odbor MěÚ předkládá ke schválení prodej bytu č. 10 v čp. 1202, v Družstevní ul., v Červeném Kostelci formou budoucí kupní smlouvy (záměr schválený RM bod 2.9). Komise určená RM vybrala nabídku I. H., Červený Kostelec, s nabídkovou cenou 870 tis.kč (platba 500 tis.kč hotově, 300tis.Kč do a 70 tis.kč do ). Komise majetková: ano, souhlasí RM: ano Hlasování o usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 10 v čp. 1202, v Družstevní ul., v Červeném Kostelci formou budoucí kupní smlouvy I. H., Červený Kostelec, za cenu 870 tis.kč (platba 500 tis.kč hotově, 300tis.Kč do a 70 tis.kč do ). Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Záměr: 7) Přímí zájemci žádají odprodej p.č. 12/2 (tr.tr.p.) o výměře 122 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková : souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 30,- Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru. RM: ano, souhlasí se záměrem prodeje za cenu 110,-Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje p.č. 12/2 (tr.tr.p.) o výměře 122 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem za 110,-Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru. Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 1 Zdrželo se: 0 Schváleno Záměr: 8) Přímý zájemce žádá o odprodej pozemku p.č. 93/6 (zahrada) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 704 m 2. Komise výstavby: přes pozemek vede místní komunikace, komise doporučuje prodej po oddělení části pozemku s komunikací včetně krajnice. Komise majetková : souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 40,-Kč/m 2 s podmínkou geodetického odměření části pozemku s komunikací včetně krajnice. RM: ano, dle požadavků komisí. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 93/6 (zahrada) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce za 40,-Kč/m 2 po odměření části pozemku s komunikací včetně krajnice. Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 0 Zdržel se: 1 Schváleno Záměr: 9) Přímý zájemce žádá o odprodej pozemku p.č. 227/2 (vod.pl.) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 65 m 2. Pozemek chce použít k vytvoření příjezdové cesty na sousední pozemek p.č. 676/2 (orná p.). 10

11 Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková : souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 110,-Kč/m 2. RM: ano, souhlasí se záměrem prodeje za cenu 110,-Kč/m 2. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 227/2 (vod.pl.) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 65 m 2 za 110,-Kč/m 2. Přítomno: 19 Pro: 16 Proti : 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Záměr : 10) Pozemkový úřad Náchod nabídl Městu Červený Kostelec možnost provést v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín komplexní pozemkové úpravy, které by pomohly řešit : a) pořádek ve vlastnických vztazích, b) digitální zaměření pozemků, c) problém erozních a odtokových poměrů z pozemků a zároveň řešit zlepšení přístupů k jednotlivým pozemkům, d) podstatný je souhlas více než 50% vlastníků pozemků. Účastníky řízení jsou všichni vlastníci pozemků v uvedeném katastrálním území. Komise výstavby: doporučuje, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. Komise majetková : souhlasí, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v uvedených katastrech dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. RM: ano, dle požadavků komisí. Hlasování o usnesení : ZM doporučuje záměr, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Záměr: 11) Firma Lotrando s.r.o., Palackého 348, Úpice, žádá o odprodej části pozemku p.č. 252 (tr.tr.p.), v k.ú. Červený Kostelec pro bytovou výstavbu. Velikost pozemku bude upřesněna po předložení zastavovací studie. RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části p.č. 252 (tr.tr.p.) v k.ú. Červený Kostelec pro bytovou výstavbu v souladu s územním plánem města. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 12) Majetkový odbor - protože dosud nebyl realizován přímý prodej sedmi pozemků v Končinské ulici ( usnesení ZM 2.7. z 24. května 2005, 2x inzerováno v městském zpravodaji ), doporučuje RM, aby zprostředkováním prodeje byla pověřena realitní kancelář, kterou RM vybere z nabídky tří oslovených realitních kanceláří. Vlastní prodej bude uskutečněn na základě standardní smlouvy Města s kupujícím schválené ZM za cenu 500,-/m 2 + provize v obvyklé výši pro realitní kancelář za zprostředkování prodeje. RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků v ul. Končinská prostřednictvím realitní kanceláře. Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM ukládá RM provést výběr nejvhodnější nabídky ze tří realitních kanceláří na prodej pozemků v ul. Končinská. 11

12 Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 0 Zdržel se: 1 Schváleno 7. Obecně závazné vyhlášky města Tajemník předloží ZM k projednání OZV č.1/2006, OZV č.2/2006, OZV č.3/2006, OZV č. 4/2006 a OZV č.5/2006. Návrhy vyhlášek a důvodová zpráva k návrhu vyhlášek jsou přílohou materiálů pro jednání ZM OZV 1/2006 se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2002 (dřívější číslování 08/02) o koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Červeného Kostelce: - ruší se vzhledem k tomu, že již nemá opodstatnění. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.1/2006 o zrušení OZV č. 4/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Červeného Kostelce. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.2. OZV 2/2006 o místním poplatku ze vstupného, kterou se mění znění OZV 2/2004 podle připomínek odb. dozoru Ministerstva vnitra tak, aby bylo v souladu se zákonem: - snížení poplatku o daň z přidané hodnoty. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.2/2006 o místním poplatku ze vstupného. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.3. OZV 3/2006 o místním poplatku ze psů, kterou se mění znění OZV 5/2003 podle připomínek odb. dozoru Ministerstva vnitra tak, aby bylo v souladu se zákonem: - u všech položek je uvedena konkrétní sazba v Kč místo některých původně odvozených v % - výše poplatku zůstává beze změny. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.3/2006 o místním poplatku ze psů. Přítomno : 19 Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 7.4. OZV 4/2006 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem, kterou se upravuje znění OZV 2/2001 podle připomínek odb. dozoru Ministerstva vnitra tak, aby bylo v souladu se zákonem: - nakládání se stavebním odpadem - povinnosti pověřené osoby - upřesnění v povinnostech při odkládání odpadů - ukládání sankcí - prováděcí pokyny pro odvoz odpadů (nyní řešeno samostatně Opatřením města). Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.4/2006 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.5. OZV 5/2006 o změně OZV 2/2002 řád pohřebiště: - doplnění související s vybudováním kolumbaria a rozptylové loučky - ceny za pronájem urnové schránky a za rozptyl jsou součástí ceníku za služby na hřbitově (směrnice č. 25 je přiložena pro informaci celá) Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.7/2006 řád pohřebiště. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 12

13 8. Přísedící Okresního soudu 8.1. Odvolání přísedícího u okresního soudu Okresní soud v Náchodě - správa soudu Michaela Procházková zaslala vyjádření pana Josefa Lukáška, který již nechce vykonávat funkci přísedícího u Okresního soudu v Náchodě a zároveň žádá o projednání na jednání ZM a zaslání rozhodnutí o zproštění funkce. Hlasování o usnesení : ZM zprošťuje z funkce přísedícího u Okresního soudu v Náchodě pana Josefa Lukáška. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 8.2. Volba přísedících u Okresního soudu Okresní soud v Náchodě zaslal dopis, ve kterém upozorňuje, že dnem 25. února 2006 končí mandát přísedícím soudu, kteří byli zvoleni zastupitelstvem města dne 28. února Jedná se o Josefa Lukáška, Josefa Nývlta, Ing. Čeňka Hubku, a Evu Prouzovou. Přísedící jsou voleni zastupitelstvem města z kandidátů navržených členy zastupitelstva dle 9 odst. 1 zákona č. 33/1996 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR. Přísedícím může být zvolen občan, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedícího, stanovené zvláštním zákonem, a který je v obvodu obecního zastupitelstva, jímž je do funkce volen, přihlášen k trvalému pobytu nebo v něm pracuje. Přísedícím může být ustanoven každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 25 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu. Rada města navrhla tyto kandidáty: Ivana Růžková Červený Kostelec Josef Nývlt Červený Kostelec Eva Prouzová Červený Kostelec Ing. Čeněk Hubka Červený Kostelec Hlasování o usnesení: ZM volí přísedící Okresního soudu v Náchodě Ivanu Růžkovou, Josefa Nývlta, Evu Prouzovou a Ing. Čeňka Hubku. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Výsledky voleb: Ivana Růžková 16 hlasů pro zvolena Josef Nývlt 19 hlasů pro zvolen Eva Prouzová 19 hlasů pro zvolena Ing. Čeněk Hubka 19 hlasů pro zvolen 9. Diskuse, různé P. Humeňuk připomínka k nesrovnalostem svozu nadměrného odpadu (větší kusy, větší množství materiálu PVC) - navrhuje, aby se město zabývalo změnou poplatku za odpady ne poplatek paušální, ale za skutečně odvezené množství odpadu, způsob sběru je neekologický. -Ing. Hrstka systém sběru komunálního odpadu je ve městě na určité úrovni, funguje. P. Cejnar ZM schválilo tento systém sběru odpadu, další možnosti město vytváří dalšími možnými službami pro občany např. sběr tříděného odpadu, mobilní sběrna, ukládání kompostovatelného odpadu na ČOV. Starosta pozve p. Humeňuka na zasedání RM v záležitosti projednání svozu odpadů ve městě. 13

14 P. Spůra svozy odpadů nejsou pravidelné, nefungují podle svozového kalendáře, konkrétně ul. Přemyslova. Tajemník tato připomínka bude projednána s firmou RUND. P. Heinzel připomínka k nedokonalosti Požárního řádu města. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Richard Bergmann Ing. Lubomír Křivda Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

15 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 v malém sále divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru 1.3. Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. Záměr dofinancování akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Závěrečný účet města za rok 2005 bez výhrad Oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč Rozpočet města na rok Uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Sportovní hala Červený Kostelec s Komerční bankou a.s Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na přechod na plynové topení M. J. a M. J. Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na izolaci proti spodní vodě, 50 tis. Kč na obnovu fasády, 50 tis. Kč na zateplení domu a 10 tis. Kč na výměnu oken P. Č., Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken a 50 tis. Kč na zateplení domu P. L., Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na obnovu střechy J. H., Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na opravu střechy včetně zateplení J. T.a J.T., Č.Kostelec Vyhlášení druhého výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec pro rok 2006 s termínem od do Směnu pozemků dle GP č /2005 tj. p.č. 440/2 (ost.pl.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín z majetku Města Červený Kostelec za pozemek p.č. 167/5 (orná p.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín - vlastník HOME RICHARD SONS CZ s.r.o Zřízení věcného břemene u p.č. 881 (ost.pl.) v rozsahu GP č /2005 a u p.č. 889 (orná p.) a p.č. 848 (ost.pl.) v rozsahu GP /2005 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení kabelového vedení 35kV, zřizuje se na dobu neurčitou, je úplatné jednorázově 760,- Kč Bezúplatný převod pozemků od 2A s.r.o., Pardubice p.č. 852/8 (ost.pl.) o výměře 5 m 2, p.č. 906/2 (ost.pl.) o výměře 35 m 2 a p.č. 907/1 (ost.pl.) o výměře 70 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky v tzv. veřejném zájmu. Jedná se o pozemky: p.č. 182/2 (ost. pl., neplodná p.) o výměře 51 m 2, p.č. 208/10 (ost.pl., jiná pl.) o výměře 55 m 2, p.č. 310/2 (ost.pl., ost.komunik.) o výměře 677 m 2, p.č. 310/16 (ost.pl., silnice) o výměře 774 m 2 a p.č. 311/1 (ost. pl., ost.komunik.) o výměře 87 m 2 vše v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Prodej bytu č. 10 v čp. 1202, v Družstevní ul., v Červeném Kostelci formou budoucí kupní smlouvy I. H. Červený Kostelec, za cenu 870 tis.kč (platba 500 tis.kč hotově, 300tis.Kč do a 70 tis.kč do ). 15

16 2.17. Záměr odprodej p.č. 12/2 (tr.tr.p.) o výměře 122 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem za 110,-Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru Záměr odprodej pozemku p.č. 93/6 (zahrada) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce za 40,-Kč/m 2 po odměření části pozemku s komunikací včetně krajnice Záměr odprodej pozemku p.č. 227/2 (vod.pl.) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 65 m 2 za 110,-Kč/m Záměr odprodeje části p.č. 252 (tr.tr.p.) v k.ú. Červený Kostelec pro bytovou výstavbu v souladu s územním plánem města Prodej pozemků v ul. Končinská prostřednictvím realitní kanceláře OZV č.1/2006 o zrušení OZV č. 4/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Červeného Kostelce OZV č.2/2006 o místním poplatku ze vstupného OZV č.3/2006 o místním poplatku ze psů OZV č.4/2006 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem OZV č.5/2006 řád pohřebiště. 3. Revokuje: 3.1. Bod 2.7 usnesení ZM z z důvodu neúplné formulace při převodu pozemku. 4. Přijímá: 4.1. Darované pozemky z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města, a to : k.ú. Červený Kostelec: parc.č. výměra parc.č. výměra Náchodská ul.: p.č. 1123/16 (ost.pl.) 363 m 2 p.č. 1123/20 (ost.pl.) 236 m 2 p.č. 1123/17 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1123/21 (ost.pl.) 1395 m 2 p.č. 1123/18 (ost.pl.) 272 m 2 p.č. 1123/22 (ost.pl.) 1680 m 2 p.č. 1123/19 (ost.pl.) 122 m 2 p.č. 1123/23 (ost.pl.) 308m 2 p.č. 1123/4 (ost.pl.) 49 m 2 Jiráskova ul.: z p.č (ost. pl.) byly GP č /1999, GP č /1999 a GP č /1999 odděleny nově vzniklé p.č. 1127/2 (ost.pl.) 940 m 2 p.č. 1127/10 (ost.pl.) 121 m 2 p.č. 1127/4 (ost.pl.) 204 m 2 p.č. 1127/11 (ost.pl.) 76 m 2 p.č. 1127/5 (ost.pl.) 274 m 2 p.č. 1127/12 (ost.pl.) 44 m 2 p.č. 1127/6 (ost.pl.) 252 m 2 p.č. 1127/13 (ost.pl.) 292 m 2 p.č. 1127/7 (ost.pl.) 492 m 2 p.č. 1127/14 (ost.pl.) 165 m 2 p.č. 1127/8 (ost.pl.) 405 m 2 p.č. 1127/15 (ost.pl.) 54 m 2 p.č. 1127/9 (ost.pl.) 609 m 2 ul.5. května: p.č. 1355/2 (ost.pl.) 1332 m 2 p.č. 1355/6 (ost.pl.) 439 m 2 p.č. 1355/3 (ost.pl.) 2667 m 2 p.č. 1355/7 (ost.pl.) 1027 m 2 p.č. 1355/4 (ost.pl.) 522 m 2 p.č. 1355/9 (ost.pl.) 195 m 2 p.č. 1355/5 (ost.pl.) 301 m 2 p.č. 1355/10 (ost.pl.) 118 m 2 ul. Manž.Burdychových: p.č. 1180/3 (ost.pl.) 214 m 2 p.č. 1180/6 (ost.pl.) 917 m 2 p.č. 1180/4 (ost.pl.) 244 m 2 p.č. 1352/6 (ost.pl.) 548 m 2 p.č. 1180/5 (ost.pl.) 1014 m 2 16

17 k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem: ul. 5.května: z p.č. 831/1 (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 831/6 (ost.pl.) 776 m 2 p.č. 831/7 (ost.pl.) 778 m 2 k.ú. Horní Kostelec: z p.č (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 1035/18 (ost.pl.) 1485 m 2 p.č. 1035/29 (ost.pl.) 34 m 2 p.č. 1035/19 (ost.pl.) 196 m 2 p.č. 1035/30 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1035/20 (ost.pl.) 16 m 2 p.č. 1035/32 (ost.pl.) 46 m 2 p.č. 1035/21 (ost.pl.) 33 m 2 p.č. 1035/33 (ost.pl.) 916 m 2 p.č. 1035/23 (ost.pl.) 941 m 2 p.č. 1035/35 (ost.pl.) 103 m 2 p.č. 1035/27 (ost.pl.) 96 m 2 p.č. 1035/39 (ost.pl.) 3 m 2 p.č. 1035/28 (ost.pl.) 209 m 2 5. Ukládá : 5.1. RM provést výběr nejvhodnější nabídky ze tří realitních kanceláří na prodej pozemků v ul. Končinská. 6. Zprošťuje : 6.1. Z funkce přísedícího u Okresního soudu v Náchodě pana Josefa Lukáška. 7. Volí : 7.1. Přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ivanu Růžkovou, Josefa Nývlta, Evu Prouzovou a Ing. Čeňka Hubku. 8. Doporučuje : 8.1. Záměr, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 17

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.3.2008 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 11 Řídící zasedání: ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Novotný, p. Sedlačík Ověřovatelé: p. Pazderka,

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více