Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: 19 členů ZM, 11 vedoucích odborů MěÚ, 10 občanů Jan Brož, Vladimír Rýznar, JUDr. Tomáš Nosek, Renata Jakubíková, Karel Tuček, Petr Demjanovič Richard Bergmann, Ing. Lubomír Křivda Návrhová komise: Ing. Jiří Hanuš, Petr Humeňuk, PaedDr. Jaroslav Kukula Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 19 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Investiční akce města 2. Závěrečný účet města za rok Rozpočet města na rok Půjčky z fondu rozvoje bydlení 5. Bezpečnostní situace města za rok Majetkové záležitosti 7. Obecně závazné vyhlášky 8. Přísedící okresního soudu 9. Diskuse, různé Hlasování o programu: 1. Investiční akce města Sportovní hala Červený Kostelec Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne Dne podána žádost na stavební úřad o vydání stavebního povolení. Výběrem dodavatele stavby podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách byla pověřena firma RTS Brno. V pondělí v hod. byl zahájen na Městském úřadě v Červeném Kostelci výběr nejvhodnější nabídky pro dodávku stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby , dokončení Výběr nejvhodnější nabídky pro dodávku stavby. Komise pro otevírání obálek provedla kontrolu nabídek za přítomnosti zástupců firem, které podaly nabídky a následně provedla hodnocení všech následujících nabídek: 1. STAMP s.r.o. Náchod 2. REDOMO,a.s. Hradec Králové - ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Hradec Králové (společná nabídka více osob) 3. AGS BOHEMIASTAV a.s. Hradec Králové 4. JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava - ESOX, spol. s r.o. Brno (společná nabídka více osob) 5. STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové 6. KERSON spol. s r.o. Dobré 7. VCES a.s. Praha 9 8. Průmstav Náchod s.r.o. 1

2 Následně provedla komise ve složení Ing. Petr Fišer Valerie Pánková Petr Mědílek Karel Cejnar Lubomír Wicha Zdeněk Spůra Josef Vondra - člen rady města - ref. odboru rozvoje města - starosta města - místostarosta - člen komise výstavby - člen zastupitelstva - člen zastupitelstva Komise pro výběr dodavatele na realizaci stavby sestavila následující pořadí nabídek: 1. JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava; ESOX, spol. s r.o. Brno Kč ,- (společná nabídka více osob) 2. REDOMO,a.s. Hradec Králové; ELEKTRO spol. s r.o. Kč ,- MOSEV Hradec Králové (společná nabídka více osob) 3. Průmstav Náchod s.r.o. Kč ,- Komise pro výběr dodavatele doporučila radě města schválit navrženého dodavatele, tj. JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava; ESOX, spol. s r.o. Brno (společná nabídka více osob) RM schválila na svém jednání 20. února 2006 uzavření smlouvy o dílo na akci Sportovní hala Červený Kostelec s firmou (společná nabídka více osob) JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava; ESOX, spol. s r.o. Brno. Oprava a dostavba Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne Po získání kladných stanovisek státní správy a správců sítí bude zažádáno o stavební povolení. Výběrem dodavatele stavby podle zákona č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách byla pověřena firma RTS Brno. Dne ve hod. bylo zahájeno losování pěti uchazečů z přihlášených o veřejnou zakázku, kteří splnili kvalifikaci. Předpokládaný termín zahájení stavby , dokončení V rozpočtu města na rok 2006 je počítáno na opravu a dostavbu Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci s částkou 16 mil. Kč ( z této částky je 10 mil. Kč ze státního rozpočtu a 6 mil. Kč z rozpočtu města ). Po dokončení a dodání projektové dokumentace na tuto akci je zřejmé, že skutečná cena bude vyšší než původní odhadovaná. Protože je ale provozně a hlavně finančně výhodnější provést celou akci v plném rozsahu rada města navrhuje chybějící částku řešit úvěrem. Výše úvěru vyplyne z výše ceny při výběrovém řízení. Bezodkladně po proběhlém výběrovém řízení bude svoláno jednání zastupitelstva města. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje záměr dofinancování akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Ulice Na Strži Opěrná zeď Projektová dokumentace přepracována dle požadavků vlastníků dotčených pozemků. Vypracovány podklady pro trvalé odnětí části pozemků z půdního fondu. Podána žádost o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Úpravy stavební dokumentace odsouhlaseny s majiteli pozemků, obnoveno stavební řízení. 2

3 Chodník Stolín Probíhají práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. 2. Závěrečný účet města za rok 2005 Vedoucí finančního odboru seznámila přítomné se závěrečným účtem města za rok Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2005 na svém zasedání dne 1. února Podrobný přehled o hospodaření města za rok 2005 bude zveřejněn v březnovém čísle zpravodaje a byl od 3. února 2006 do 23.února 2006 vyvěšen na úřední desce MěÚ, je přílohou tohoto zápisu a obdrželi ho všichni členové ZM. Finanční výbor projednal hospodaření města za rok 2005 na zasedání dne 6. února 2006, vzal ho na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení. Součástí projednávaného závěrečného účtu města za rok 2005 je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření provedeného nezávislou auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec, kterou obdrželi všichni členové ZM. Dotazy, připomínky: P. Humeňuk str. 8, ř spotřeba plynu na veřejných WC vzrostla plnění je cca 300% - z jakého důvodu došlo k nárůstu? Ved. majetkového odboru prověří vysvětlení bude podáno prostřednictvím zápisu RM. P. Humeňuk ZŠ Horní Kostelec str. 21, ř náklady na plyn vzrostly o 50% - z jakého důvodu? Starosta bude zodpovězeno prostřednictvím zápisu RM. P. Humeňuk str. 42 Plán oprav v r z jakého důvodu zůstalo nezařazeno zavedení teplé vody v ZŠ Lhota. Starosta Krajská hygienická stanice udělila výjimku pro zavedení teplé vody do r Plánované finance byly použity na akci Internet do škol - dovybavení počítačových tříd dle požadavku škol. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2005 bez výhrad. 3. Rozpočet města na rok Zpráva z finančního výboru Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2006 na zasedání dne 6. února Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových změn do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření v souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). ZM bude vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 18 Pro: 15 Proti: 1 Zdrželi se: 2 Schváleno 3

4 3.2. Rozpočet města Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2006, který je sestaven jako vyrovnaný v celkové výši ,-Kč. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,-Kč, splátky dlouhodobě přijatých půjček ve výši ,-Kč a půjčkou ve výši ,-Kč. Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2006 na svém zasedání dne 1. února Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce MěÚ od 3. února 2006 do 23.února Připomínky, dotazy: Ing. Hanuš vznesl dotaz na půjčku ,- Kč na dofinancování sportovní haly. Starosta- jednou ze smluvních podmínek půjčky je nedočerpání úvěru. Půjčka je vázána jen na akci - Sportovní hala Červený Kostelec. P. Humeňuk jak bude provedena výměna podlahy ve škole v Olešnici? Starosta - je vyřešeno, bude provedena oprava v rámci údržby. P. Spůra dotaz, zda se přidaly finance do Fondu pro rozvoj sportu. Starosta každý rok se do tohoto fondu téměř výhradně převádí výtěžek z výherních hracích automatů navíc k částce schválené rozpočtem. Ing. Hanuš je třeba se také zamyslet nad tím, až bude dokončena výstavba sportovní haly, jak se bude financovat její provoz. P. Spůra měl by být přehled (zájem), kolik se přispívá jednotlivým sportovním spolkům na jejich činnost. Na činnost se přispívá málo, RM by se tím měla zabývat. Ing. Hanuš v rámci možnosti jsou finanční prostředky poskytovány na sportoviště. Spolky musí vycházet z toho, na co prostředky mají. Město financuje provoz sokolovny to vše je také příspěvek sportovcům. Starosta zasedání RM se touto problematikou bude zabývat. Dr. Minaříková RM se oblastí sportu zabývá. Výtěžek z výherních hracích automatů je přidělován do Fondu rozvoje sportu. Jde o to, aby se hrálo s chutí a v rámci finančních možností. P. Spůra tak je to třeba říci sportovcům, vysvětlit jim, že jim více dát nelze. Přístup města ke sportovní činnosti je špatný. Ing. Hanuš začínalo se z ničeho. Dřívější zastupitelstva odhlasovala pomoc sportovištím. Město v rámci své možnosti přispívá. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 18 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 3.3. Financování akce Sportovní hala v Červeném Kostelci Finanční výbor projednal na svém jednání dne došlé nabídky a doporučuje ZM schválit nabídku Komerční banky jako nejvýhodnější. RM byla s návrhem finančního výboru seznámena dne a ztotožňuje se stanoviskem finančního výboru. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Sportovní hala Červený Kostelec s Komerční bankou a.s. 4. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Zasedání zastupitelstva města byly předloženy žádosti na půjčky z fondu rozvoje bydlení, které byly uplatněny v rámci vyhlášeného výběrového řízení. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Ing. Věra Šimková. P. Labík seznámil se stavem na účtu FRB ČK: 4

5 Stav k ,42 Půjčeno v r ,00 Splátky půjček ,11 Splátky úroků ,57 Úroky z účtu u KB ,19 Poplatky z účtu u KB ,10 Celkem ,19 Stav na účtu k ,60 Návrh na rozdělení částky ,-- Kč v souladu s vyhláškou města 10/2005. Komise projednala tyto předložené žádosti o půjčky : P. Labík přednesl návrhy na schválení půjček: 1. Jméno a příjmení: O. N. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na obnovu střešní krytiny Dne 20. února 2006 O. N. od své žádosti na půjčku z FRB odstoupila. 2. Jméno a příjmení: M. J. a M. J. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na přechod na plynové topení půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: stavební povolení vydáno výpis z katastru ze dne: , zástava: garáž potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na přechod na plynové topení M. J. a M. J. Č.Kostelec. 3. Jméno a příjmení: P. Č. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na izolace proti spodní vodě půjčka ve výši: ,- Kč na obnova fasády půjčka ve výši: ,- Kč na zateplení domu půjčka ve výši: ,- Kč - na výměnu oken půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: ,- Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací výpis z katastru ze dne: zástava: stávající nemovitost ručitel: M.H. potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách 5

6 Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na izolaci proti spodní vodě, 50 tis. Kč na obnovu fasády, 50 tis. Kč na zateplení domu a 10 tis. Kč na výměnu oken P. Č., Č.Kostelec 4. Jméno a příjmení: P. L. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na výměnu oken půjčka ve výši: ,- Kč na zateplení domu půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací výpis z katastru ze dne: zástava: nemovitost ručitel: M. L. potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách: nesplácí Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken a 50 tis. Kč na zateplení domu P. L., Č.Kostelec. Přítomno : 18 Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 5. Jméno a příjmení: J. H. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na obnovu střechy půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: ,- Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav výpis z katastru ze dne: zástava: stávající nemovitost ručitel: J. H. potvrzení o příjmu: potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách: nesplácí Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na obnovu střechy J. H., Č.Kostelec. 6. Jméno a příjmení: J.T. a J. T. bytem: Červený Kostelec půjčka ve výši: ,- Kč na opravu střechy vč. zateplení půjčka celkem: ,- Kč odhad nákladů: Kč ( odborný odhad přiložen ) ohlášení nebo stavební povolení: ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací výpis z katastru ze dne: zástava: stávající nemovitost 6

7 potvrzení o příjmu obou je přiloženo prohlášení o půjčkách Komise doporučuje : půjčku schválit Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na opravu střechy včetně zateplení J. T.a J. T. Č.Kostelec. Komise půjčky FRB, která projednávala jednotlivé žádosti o půjčky z FRB doporučuje v průběhu prvního pololetí vypsání druhého kola půjček z FRB. RM návrh projednala a připravila možný termín vypsání půjček. Rada doporučuje ZM : a) vyhlásit výběrové řízení s termínem podání žádostí od 15. května 2006 do 9. června b) upřednostnit požadavky na přepojení kanalizace (druh půjčky č.3), obnova fasády (druh půjčky č. 5) a přechod na ekologický druh vytápění (druh půjčky č.2) složení komise: předseda členové Pavel Labík Ing. Jan Berkovec Ing. Věra Šimková Jiří Prokop Ing. Petr Fišer Jiří Prouza Ivana Růžková Při výběru je nutné počítat s tím, že v roce 2009 musíme vrátit ,-Kč. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vyhlášení druhého výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec pro rok 2006 s termínem od do Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 5. Bezpečnostní situace města za rok 2004 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda seznámili přítomné s bezpečnostní situací ve městě za rok Písemnou zprávu obou velitelů obdrželi všichni členové ZM a obě zprávy jsou přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Přítomno : 19 Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 6. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM. 1) Majetkový odbor MěÚ předkládá ke schválení směnu pozemků dle GP č /2005 tj. p.č. 440/2 (ost.pl.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín z majetku Města Červený Kostelec za pozemek p.č. 167/5 (orná p.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín (vlastník HOME RICHARD SONS CZ s.r.o.). Jedná se o vlastnické vypořádání komunikace. Komise výstavby: doporučuje směnu Komise majetková : ano RM: ano 7

8 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků dle GP č /2005 tj. p.č. 440/2 (ost.pl.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín z majetku Města Červený Kostelec za pozemek p.č. 167/5 (orná p.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín - vlastník HOME RICHARD SONS CZ s.r.o. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2) ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8 žádá o zřízení věcného břemene u p.č. 881 (ost.pl.) v rozsahu GP č /2005 a u p.č. 889 (orná p.) a p.č. 848 (ost.pl.) v rozsahu GP /2005 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení kabelového vedení 35kV, zřizuje se na dobu neurčitou, je úplatné jednorázově 760,- Kč. Schváleno smlouvou č /2 z Komise výstavby: doporučuje zřízení věcného břemene Komise majetková : ano RM: ano Hlasování o usnesení: ZM schvaluje zřízení věcného břemene u p.č. 881 (ost.pl.) v rozsahu GP č /2005 a u p.č. 889 (orná p.) a p.č. 848 (ost.pl.) v rozsahu GP /2005 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení kabelového vedení 35kV, zřizuje se na dobu neurčitou, je úplatné jednorázově 760,- Kč. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 3) 2A s.r.o., Pardubice, Jindřišská 33 daruje Městu Červený Kostelec pozemky p.č. 852/8 (ost.pl.) o výměře 5 m 2, p.č. 906/2 (ost.pl.) o výměře 35 m 2 a p.č. 907/1 (ost.pl.) o výměře 70 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Jedná se o plochu chodníků zastávek BUS Lhota, křižovatka u benzinové stanice. K darování se spol. 2A zavázala budoucí smlouvou č. B/001/00/003/98 z Komise výstavby: doporučuje přijmout dar Komise majetková : ano, převzít dar RM: ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků od 2A s.r.o., Pardubice p.č. 852/8 (ost.pl.) o výměře 5 m 2, p.č. 906/2 (ost.pl.) o výměře 35 m 2 a p.č. 907/1 (ost.pl.) o výměře 70 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 4) Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí nad Labem, středisko Východočeské uhelné doly, Železničářská 506, Trutnov s právem hospodařit s majetkem státu navrhuje Městu Červený Kostelec bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky v tzv. veřejném zájmu. ZM schválilo převod. Identifikací se upřesnilo, že se jedná o pozemky: p.č. 182/2 (ost. pl., neplodná p.) o výměře 51 m 2, p.č. 208/10 (ost.pl., jiná pl.) o výměře 55 m 2, p.č. 310/2 (ost.pl., ost.komunik.) o výměře 677 m 2, p.č. 310/16 (ost.pl., silnice) o výměře 774 m 2 a p.č. 311/1 (ost. pl., ost.komunik.) o výměře 87 m 2 všechny v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí. Částečně se dotýká skládky TKO. Komise výstavby: doporučuje bezúplatný převod Komise majetková : ano doporučuje bezúplatně převzít RM: ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky v tzv. veřejném zájmu. Jedná se o pozemky: p.č. 182/2 (ost. pl., neplodná p.) o výměře 51 m 2, p.č. 208/10 (ost.pl., jiná pl.) o výměře 55 m 2, p.č. 310/2 (ost.pl., ost.komunik.) o výměře 677 m 2, p.č. 310/16 (ost.pl., silnice) o výměře 774 m 2 a p.č. 311/1 (ost. pl., ost.komunik.) o výměře 87 m 2 vše v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí. 8

9 Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 5) Majetkový odbor MěÚ předkládá k revokaci bod 2.7 usnesení ZM z Dle požadavku SÚS Královéhradeckého kraje je třeba opravit původní znění novým usnesením o převodu pozemků takto: Město Červený Kostelec přijímá darované pozemky z majetku Královéhradeckého kraje. Komise výstavby : Komise majetková : ano, přijmout dar RM : ano Hlasování o usnesení : ZM revokuje bod 2.7 usnesení ZM z z důvodu neúplné formulace při převodu pozemku. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM přijímá darované pozemky z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města, a to : k.ú. Červený Kostelec: parc.č. výměra parc.č. výměra Náchodská ul.: p.č. 1123/16 (ost.pl.) 363 m 2 p.č. 1123/20 (ost.pl.) 236 m 2 p.č. 1123/17 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1123/21 (ost.pl.) 1395 m 2 p.č. 1123/18 (ost.pl.) 272 m 2 p.č. 1123/22 (ost.pl.) 1680 m 2 p.č. 1123/19 (ost.pl.) 122 m 2 p.č. 1123/23 (ost.pl.) 308m 2 p.č. 1123/4 (ost.pl.) 49 m 2 Jiráskova ul.: z p.č (ost. pl.) byly GP č /1999, GP č /1999 a GP č /1999 odděleny nově vzniklé p.č. 1127/2 (ost.pl.) 940 m 2 p.č. 1127/10 (ost.pl.) 121 m 2 p.č. 1127/4 (ost.pl.) 204 m 2 p.č. 1127/11 (ost.pl.) 76 m 2 p.č. 1127/5 (ost.pl.) 274 m 2 p.č. 1127/12 (ost.pl.) 44 m 2 p.č. 1127/6 (ost.pl.) 252 m 2 p.č. 1127/13 (ost.pl.) 292 m 2 p.č. 1127/7 (ost.pl.) 492 m 2 p.č. 1127/14 (ost.pl.) 165 m 2 p.č. 1127/8 (ost.pl.) 405 m 2 p.č. 1127/15 (ost.pl.) 54 m 2 p.č. 1127/9 (ost.pl.) 609 m 2 ul.5. května: p.č. 1355/2 (ost.pl.) 1332 m 2 p.č. 1355/6 (ost.pl.) 439 m 2 p.č. 1355/3 (ost.pl.) 2667 m 2 p.č. 1355/7 (ost.pl.) 1027 m 2 p.č. 1355/4 (ost.pl.) 522 m 2 p.č. 1355/9 (ost.pl.) 195 m 2 p.č. 1355/5 (ost.pl.) 301 m 2 p.č. 1355/10 (ost.pl.) 118 m 2 ul. Manž.Burdychových: p.č. 1180/3 (ost.pl.) 214 m 2 p.č. 1180/6 (ost.pl.) 917 m 2 p.č. 1180/4 (ost.pl.) 244 m 2 p.č. 1352/6 (ost.pl.) 548 m 2 p.č. 1180/5 (ost.pl.) 1014 m 2 k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem: ul. 5.května: z p.č. 831/1 (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 831/6 (ost.pl.) 776 m 2 p.č. 831/7 (ost.pl.) 778 m 2 9

10 k.ú. Horní Kostelec: z p.č (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 1035/18 (ost.pl.) 1485 m 2 p.č. 1035/29 (ost.pl.) 34 m 2 p.č. 1035/19 (ost.pl.) 196 m 2 p.č. 1035/30 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1035/20 (ost.pl.) 16 m 2 p.č. 1035/32 (ost.pl.) 46 m 2 p.č. 1035/21 (ost.pl.) 33 m 2 p.č. 1035/33 (ost.pl.) 916 m 2 p.č. 1035/23 (ost.pl.) 941 m 2 p.č. 1035/35 (ost.pl.) 103 m 2 p.č. 1035/27 (ost.pl.) 96 m 2 p.č. 1035/39 (ost.pl.) 3 m 2 p.č. 1035/28 (ost.pl.) 209 m 2 Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 6) Majetkový odbor MěÚ předkládá ke schválení prodej bytu č. 10 v čp. 1202, v Družstevní ul., v Červeném Kostelci formou budoucí kupní smlouvy (záměr schválený RM bod 2.9). Komise určená RM vybrala nabídku I. H., Červený Kostelec, s nabídkovou cenou 870 tis.kč (platba 500 tis.kč hotově, 300tis.Kč do a 70 tis.kč do ). Komise majetková: ano, souhlasí RM: ano Hlasování o usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 10 v čp. 1202, v Družstevní ul., v Červeném Kostelci formou budoucí kupní smlouvy I. H., Červený Kostelec, za cenu 870 tis.kč (platba 500 tis.kč hotově, 300tis.Kč do a 70 tis.kč do ). Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Záměr: 7) Přímí zájemci žádají odprodej p.č. 12/2 (tr.tr.p.) o výměře 122 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková : souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 30,- Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru. RM: ano, souhlasí se záměrem prodeje za cenu 110,-Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje p.č. 12/2 (tr.tr.p.) o výměře 122 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem za 110,-Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru. Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 1 Zdrželo se: 0 Schváleno Záměr: 8) Přímý zájemce žádá o odprodej pozemku p.č. 93/6 (zahrada) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 704 m 2. Komise výstavby: přes pozemek vede místní komunikace, komise doporučuje prodej po oddělení části pozemku s komunikací včetně krajnice. Komise majetková : souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 40,-Kč/m 2 s podmínkou geodetického odměření části pozemku s komunikací včetně krajnice. RM: ano, dle požadavků komisí. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 93/6 (zahrada) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce za 40,-Kč/m 2 po odměření části pozemku s komunikací včetně krajnice. Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 0 Zdržel se: 1 Schváleno Záměr: 9) Přímý zájemce žádá o odprodej pozemku p.č. 227/2 (vod.pl.) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 65 m 2. Pozemek chce použít k vytvoření příjezdové cesty na sousední pozemek p.č. 676/2 (orná p.). 10

11 Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková : souhlasí s prodejem, navrhovaná cena 110,-Kč/m 2. RM: ano, souhlasí se záměrem prodeje za cenu 110,-Kč/m 2. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 227/2 (vod.pl.) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 65 m 2 za 110,-Kč/m 2. Přítomno: 19 Pro: 16 Proti : 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Záměr : 10) Pozemkový úřad Náchod nabídl Městu Červený Kostelec možnost provést v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín komplexní pozemkové úpravy, které by pomohly řešit : a) pořádek ve vlastnických vztazích, b) digitální zaměření pozemků, c) problém erozních a odtokových poměrů z pozemků a zároveň řešit zlepšení přístupů k jednotlivým pozemkům, d) podstatný je souhlas více než 50% vlastníků pozemků. Účastníky řízení jsou všichni vlastníci pozemků v uvedeném katastrálním území. Komise výstavby: doporučuje, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. Komise majetková : souhlasí, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v uvedených katastrech dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. RM: ano, dle požadavků komisí. Hlasování o usnesení : ZM doporučuje záměr, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Záměr: 11) Firma Lotrando s.r.o., Palackého 348, Úpice, žádá o odprodej části pozemku p.č. 252 (tr.tr.p.), v k.ú. Červený Kostelec pro bytovou výstavbu. Velikost pozemku bude upřesněna po předložení zastavovací studie. RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části p.č. 252 (tr.tr.p.) v k.ú. Červený Kostelec pro bytovou výstavbu v souladu s územním plánem města. Přítomno: 19 Pro: 19 Proti : 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 12) Majetkový odbor - protože dosud nebyl realizován přímý prodej sedmi pozemků v Končinské ulici ( usnesení ZM 2.7. z 24. května 2005, 2x inzerováno v městském zpravodaji ), doporučuje RM, aby zprostředkováním prodeje byla pověřena realitní kancelář, kterou RM vybere z nabídky tří oslovených realitních kanceláří. Vlastní prodej bude uskutečněn na základě standardní smlouvy Města s kupujícím schválené ZM za cenu 500,-/m 2 + provize v obvyklé výši pro realitní kancelář za zprostředkování prodeje. RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků v ul. Končinská prostřednictvím realitní kanceláře. Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM ukládá RM provést výběr nejvhodnější nabídky ze tří realitních kanceláří na prodej pozemků v ul. Končinská. 11

12 Přítomno: 19 Pro: 18 Proti : 0 Zdržel se: 1 Schváleno 7. Obecně závazné vyhlášky města Tajemník předloží ZM k projednání OZV č.1/2006, OZV č.2/2006, OZV č.3/2006, OZV č. 4/2006 a OZV č.5/2006. Návrhy vyhlášek a důvodová zpráva k návrhu vyhlášek jsou přílohou materiálů pro jednání ZM OZV 1/2006 se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2002 (dřívější číslování 08/02) o koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Červeného Kostelce: - ruší se vzhledem k tomu, že již nemá opodstatnění. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.1/2006 o zrušení OZV č. 4/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Červeného Kostelce. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.2. OZV 2/2006 o místním poplatku ze vstupného, kterou se mění znění OZV 2/2004 podle připomínek odb. dozoru Ministerstva vnitra tak, aby bylo v souladu se zákonem: - snížení poplatku o daň z přidané hodnoty. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.2/2006 o místním poplatku ze vstupného. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.3. OZV 3/2006 o místním poplatku ze psů, kterou se mění znění OZV 5/2003 podle připomínek odb. dozoru Ministerstva vnitra tak, aby bylo v souladu se zákonem: - u všech položek je uvedena konkrétní sazba v Kč místo některých původně odvozených v % - výše poplatku zůstává beze změny. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.3/2006 o místním poplatku ze psů. Přítomno : 19 Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 7.4. OZV 4/2006 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem, kterou se upravuje znění OZV 2/2001 podle připomínek odb. dozoru Ministerstva vnitra tak, aby bylo v souladu se zákonem: - nakládání se stavebním odpadem - povinnosti pověřené osoby - upřesnění v povinnostech při odkládání odpadů - ukládání sankcí - prováděcí pokyny pro odvoz odpadů (nyní řešeno samostatně Opatřením města). Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.4/2006 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 7.5. OZV 5/2006 o změně OZV 2/2002 řád pohřebiště: - doplnění související s vybudováním kolumbaria a rozptylové loučky - ceny za pronájem urnové schránky a za rozptyl jsou součástí ceníku za služby na hřbitově (směrnice č. 25 je přiložena pro informaci celá) Hlasování o usnesení : ZM schvaluje OZV č.7/2006 řád pohřebiště. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 12

13 8. Přísedící Okresního soudu 8.1. Odvolání přísedícího u okresního soudu Okresní soud v Náchodě - správa soudu Michaela Procházková zaslala vyjádření pana Josefa Lukáška, který již nechce vykonávat funkci přísedícího u Okresního soudu v Náchodě a zároveň žádá o projednání na jednání ZM a zaslání rozhodnutí o zproštění funkce. Hlasování o usnesení : ZM zprošťuje z funkce přísedícího u Okresního soudu v Náchodě pana Josefa Lukáška. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 8.2. Volba přísedících u Okresního soudu Okresní soud v Náchodě zaslal dopis, ve kterém upozorňuje, že dnem 25. února 2006 končí mandát přísedícím soudu, kteří byli zvoleni zastupitelstvem města dne 28. února Jedná se o Josefa Lukáška, Josefa Nývlta, Ing. Čeňka Hubku, a Evu Prouzovou. Přísedící jsou voleni zastupitelstvem města z kandidátů navržených členy zastupitelstva dle 9 odst. 1 zákona č. 33/1996 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR. Přísedícím může být zvolen občan, který splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedícího, stanovené zvláštním zákonem, a který je v obvodu obecního zastupitelstva, jímž je do funkce volen, přihlášen k trvalému pobytu nebo v něm pracuje. Přísedícím může být ustanoven každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 25 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k určitému soudu. Rada města navrhla tyto kandidáty: Ivana Růžková Červený Kostelec Josef Nývlt Červený Kostelec Eva Prouzová Červený Kostelec Ing. Čeněk Hubka Červený Kostelec Hlasování o usnesení: ZM volí přísedící Okresního soudu v Náchodě Ivanu Růžkovou, Josefa Nývlta, Evu Prouzovou a Ing. Čeňka Hubku. Přítomno : 19 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Výsledky voleb: Ivana Růžková 16 hlasů pro zvolena Josef Nývlt 19 hlasů pro zvolen Eva Prouzová 19 hlasů pro zvolena Ing. Čeněk Hubka 19 hlasů pro zvolen 9. Diskuse, různé P. Humeňuk připomínka k nesrovnalostem svozu nadměrného odpadu (větší kusy, větší množství materiálu PVC) - navrhuje, aby se město zabývalo změnou poplatku za odpady ne poplatek paušální, ale za skutečně odvezené množství odpadu, způsob sběru je neekologický. -Ing. Hrstka systém sběru komunálního odpadu je ve městě na určité úrovni, funguje. P. Cejnar ZM schválilo tento systém sběru odpadu, další možnosti město vytváří dalšími možnými službami pro občany např. sběr tříděného odpadu, mobilní sběrna, ukládání kompostovatelného odpadu na ČOV. Starosta pozve p. Humeňuka na zasedání RM v záležitosti projednání svozu odpadů ve městě. 13

14 P. Spůra svozy odpadů nejsou pravidelné, nefungují podle svozového kalendáře, konkrétně ul. Přemyslova. Tajemník tato připomínka bude projednána s firmou RUND. P. Heinzel připomínka k nedokonalosti Požárního řádu města. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Richard Bergmann Ing. Lubomír Křivda Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

15 U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 v malém sále divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Zprávu z jednání finančního výboru 1.3. Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 2.1. Záměr dofinancování akce Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Závěrečný účet města za rok 2005 bez výhrad Oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč Rozpočet města na rok Uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Sportovní hala Červený Kostelec s Komerční bankou a.s Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na přechod na plynové topení M. J. a M. J. Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na izolaci proti spodní vodě, 50 tis. Kč na obnovu fasády, 50 tis. Kč na zateplení domu a 10 tis. Kč na výměnu oken P. Č., Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na výměnu oken a 50 tis. Kč na zateplení domu P. L., Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na obnovu střechy J. H., Č.Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 100 tis. Kč na opravu střechy včetně zateplení J. T.a J.T., Č.Kostelec Vyhlášení druhého výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec pro rok 2006 s termínem od do Směnu pozemků dle GP č /2005 tj. p.č. 440/2 (ost.pl.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín z majetku Města Červený Kostelec za pozemek p.č. 167/5 (orná p.) o výměře 29 m 2 v k.ú. Stolín - vlastník HOME RICHARD SONS CZ s.r.o Zřízení věcného břemene u p.č. 881 (ost.pl.) v rozsahu GP č /2005 a u p.č. 889 (orná p.) a p.č. 848 (ost.pl.) v rozsahu GP /2005 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení kabelového vedení 35kV, zřizuje se na dobu neurčitou, je úplatné jednorázově 760,- Kč Bezúplatný převod pozemků od 2A s.r.o., Pardubice p.č. 852/8 (ost.pl.) o výměře 5 m 2, p.č. 906/2 (ost.pl.) o výměře 35 m 2 a p.č. 907/1 (ost.pl.) o výměře 70 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem do majetku města Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky v tzv. veřejném zájmu. Jedná se o pozemky: p.č. 182/2 (ost. pl., neplodná p.) o výměře 51 m 2, p.č. 208/10 (ost.pl., jiná pl.) o výměře 55 m 2, p.č. 310/2 (ost.pl., ost.komunik.) o výměře 677 m 2, p.č. 310/16 (ost.pl., silnice) o výměře 774 m 2 a p.č. 311/1 (ost. pl., ost.komunik.) o výměře 87 m 2 vše v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Prodej bytu č. 10 v čp. 1202, v Družstevní ul., v Červeném Kostelci formou budoucí kupní smlouvy I. H. Červený Kostelec, za cenu 870 tis.kč (platba 500 tis.kč hotově, 300tis.Kč do a 70 tis.kč do ). 15

16 2.17. Záměr odprodej p.č. 12/2 (tr.tr.p.) o výměře 122 m 2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem za 110,-Kč/m 2 + náklady s vkladem do katastru Záměr odprodej pozemku p.č. 93/6 (zahrada) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce za 40,-Kč/m 2 po odměření části pozemku s komunikací včetně krajnice Záměr odprodej pozemku p.č. 227/2 (vod.pl.) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o výměře 65 m 2 za 110,-Kč/m Záměr odprodeje části p.č. 252 (tr.tr.p.) v k.ú. Červený Kostelec pro bytovou výstavbu v souladu s územním plánem města Prodej pozemků v ul. Končinská prostřednictvím realitní kanceláře OZV č.1/2006 o zrušení OZV č. 4/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu na území města Červeného Kostelce OZV č.2/2006 o místním poplatku ze vstupného OZV č.3/2006 o místním poplatku ze psů OZV č.4/2006 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem OZV č.5/2006 řád pohřebiště. 3. Revokuje: 3.1. Bod 2.7 usnesení ZM z z důvodu neúplné formulace při převodu pozemku. 4. Přijímá: 4.1. Darované pozemky z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města, a to : k.ú. Červený Kostelec: parc.č. výměra parc.č. výměra Náchodská ul.: p.č. 1123/16 (ost.pl.) 363 m 2 p.č. 1123/20 (ost.pl.) 236 m 2 p.č. 1123/17 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1123/21 (ost.pl.) 1395 m 2 p.č. 1123/18 (ost.pl.) 272 m 2 p.č. 1123/22 (ost.pl.) 1680 m 2 p.č. 1123/19 (ost.pl.) 122 m 2 p.č. 1123/23 (ost.pl.) 308m 2 p.č. 1123/4 (ost.pl.) 49 m 2 Jiráskova ul.: z p.č (ost. pl.) byly GP č /1999, GP č /1999 a GP č /1999 odděleny nově vzniklé p.č. 1127/2 (ost.pl.) 940 m 2 p.č. 1127/10 (ost.pl.) 121 m 2 p.č. 1127/4 (ost.pl.) 204 m 2 p.č. 1127/11 (ost.pl.) 76 m 2 p.č. 1127/5 (ost.pl.) 274 m 2 p.č. 1127/12 (ost.pl.) 44 m 2 p.č. 1127/6 (ost.pl.) 252 m 2 p.č. 1127/13 (ost.pl.) 292 m 2 p.č. 1127/7 (ost.pl.) 492 m 2 p.č. 1127/14 (ost.pl.) 165 m 2 p.č. 1127/8 (ost.pl.) 405 m 2 p.č. 1127/15 (ost.pl.) 54 m 2 p.č. 1127/9 (ost.pl.) 609 m 2 ul.5. května: p.č. 1355/2 (ost.pl.) 1332 m 2 p.č. 1355/6 (ost.pl.) 439 m 2 p.č. 1355/3 (ost.pl.) 2667 m 2 p.č. 1355/7 (ost.pl.) 1027 m 2 p.č. 1355/4 (ost.pl.) 522 m 2 p.č. 1355/9 (ost.pl.) 195 m 2 p.č. 1355/5 (ost.pl.) 301 m 2 p.č. 1355/10 (ost.pl.) 118 m 2 ul. Manž.Burdychových: p.č. 1180/3 (ost.pl.) 214 m 2 p.č. 1180/6 (ost.pl.) 917 m 2 p.č. 1180/4 (ost.pl.) 244 m 2 p.č. 1352/6 (ost.pl.) 548 m 2 p.č. 1180/5 (ost.pl.) 1014 m 2 16

17 k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem: ul. 5.května: z p.č. 831/1 (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 831/6 (ost.pl.) 776 m 2 p.č. 831/7 (ost.pl.) 778 m 2 k.ú. Horní Kostelec: z p.č (ost.pl.) byly GP č /1999 odděleny nové parcely p.č. 1035/18 (ost.pl.) 1485 m 2 p.č. 1035/29 (ost.pl.) 34 m 2 p.č. 1035/19 (ost.pl.) 196 m 2 p.č. 1035/30 (ost.pl.) 2 m 2 p.č. 1035/20 (ost.pl.) 16 m 2 p.č. 1035/32 (ost.pl.) 46 m 2 p.č. 1035/21 (ost.pl.) 33 m 2 p.č. 1035/33 (ost.pl.) 916 m 2 p.č. 1035/23 (ost.pl.) 941 m 2 p.č. 1035/35 (ost.pl.) 103 m 2 p.č. 1035/27 (ost.pl.) 96 m 2 p.č. 1035/39 (ost.pl.) 3 m 2 p.č. 1035/28 (ost.pl.) 209 m 2 5. Ukládá : 5.1. RM provést výběr nejvhodnější nabídky ze tří realitních kanceláří na prodej pozemků v ul. Končinská. 6. Zprošťuje : 6.1. Z funkce přísedícího u Okresního soudu v Náchodě pana Josefa Lukáška. 7. Volí : 7.1. Přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ivanu Růžkovou, Josefa Nývlta, Evu Prouzovou a Ing. Čeňka Hubku. 8. Doporučuje : 8.1. Záměr, aby Město Červený Kostelec jako vlastník pozemků v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a k.ú. Stolín dalo souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 17

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 17.3.2011 malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 17. 8. 2015 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 17. 8. 2015 v 19.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle

Více

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016

OBEC JEVIŠOVKA Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel konaného dne 23. února 2016 Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 10. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 23. února 2016 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne

Zápis č. 7/09/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne Zápis č. 7/09/2015 7. zasedání zastupitelstva Obce Volfířov, konaného dne 18.9.2015 Místo konání: OÚ Volfířov Začátek: 18.10 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: H. Solařová Zasedání řídil:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. května 2005 od 16 do 18.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. května 2005 od 16 do 18.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. května 2005 od 16 do 18.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: 18 členů ZM, 9 vedoucích odborů MěÚ,

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 18. řádné jednání Rady města, konané dne 25. 8. 2010 v 16:00 hod. R-2010/18/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova I. žádost o prodloužení termínu na stavbě,,rekonstrukce ulice Přemyslova"

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. Drtina František. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. Drtina František. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen. Z Á P I S č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libějice Den a místo zasedání: 10.12.2012 v zasedací místnosti OÚ Libějice Zasedání zahájeno : 20:00 hodin Přítomni: Ing. František Drtina, Martina

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od v Lupenické hospodě

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od v Lupenické hospodě Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 15. června 2016 od 19.00 v Lupenické hospodě Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno dle zákona o obcích číslo 128/2000 Sb.. Přítomno

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více