Král Oidipús SLOVNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Král Oidipús SLOVNÍK"

Transkript

1 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙ ΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ Král Oidipús SLOVNÍK 3

2 ver e ΟΙ ΙΠΟΥΣ Ω τέκνα 1, Κάδµου το πάλαι νέα τροφή 2, τίνας ποθ δρας 3 τάσδε µοι θοάζετε 4 κτηρίοις 5 κλάδοισιν 6 ξεστεµµένοι 7 ; Π λις δ µο 8 µ ν θυµιαµάτων 9 γέµει 10, µο δ παιάνων 11 τε κα στεναγµάτων 12 5 γ 13 δικαι ν 14 µ παρ 15a γγέλων, τέκνα, λλων κο ειν α τ ς δ 15b λήλυθα, π σι κλειν ς 16 Ο δίπους καλο µενος. Αλλ, γεραιέ 17, φράζ 18, πε πρέπων 19 φυς 20 πρ 21 τ νδε φωνε ν 22, τίνι τρ π 23 καθέστατε 24, 10 δείσαντες 25 στέρξαντες 26 ; ς θέλοντος ν µο προσαρκε ν 27 π ν δυσάλγητος 28 γ ρ ν ε ην τοιάνδε µ ο κατοικτίρων 29 δραν. ΙΕΡΕΥΣ Αλλ, κρατ νων 30 Ο δίπους χώρας µ ς, ρ ς µ ν µ ς λίκοι 31 προσήµεθα βωµο σι 33 το ς σο ς, ο µ ν ο δέπω 34 µακρ ν πτέσθαι 35 σθένοντες 36, ο δ σ ν γήρ 37 βαρε ς 38, ερε ς 39, γ µ ν Ζην ς 40, ο δε τ θέων 41 λεκτοί 42 τ δ λλο φ λον 43 ξεστεµµένον γορα σι 44 θακε 45, πρ ς τε Παλλάδος διπλο ς ναο ς 47, π Ισµηνο τε µαντεί 48 σποδ 49. Slovní zásoba: 1 - τέκνον, ου, τ dít 2 - τροφή, ς, potomek 3 - δρα, ας, místo 4 - θοάζω sed t 5 - κτηρίος, ου, prosebník 6 - κλάδος, ου, v tvi ka, ratolest 7 - κστέφω ovinovat, zdobit 8 - µο (τιν ς) zárove, sou asn, spolu s θυµίαµα, ατος, τ kadidlo 10 - γέµω τιν ς být plný n eho 4

3 11 - παιάν, νος, píse, zp v, alozp v 12 - στέναγµα, ατος, τ ná ek, sténání 13 - γώ γω 14 - δικαι ω pokládat za správné 15a - παρά τινος od, z 15b - δε adv.místa - sem 16 - κλειν ς 3 slavný 17 - γεραι ς, ο, sta ec 18 - φράζω íkat 19 - πρέπω πρέπων φυς φωνε ν vhodný k mluvení 20 - φ ω rodit 21 - πρ τινος za, místo n koho 22 - φωνέω jasn mluvit 23 - τρ πος, ου, zp sob, p ípad, stav 24 - καθίστηµι stávat se, p ihodit se 25 - δείδω mít strach 26 - στέργω tou it 27 - προσαρκέω pomáhat 28 - δυσάλγητος 2 necitlivý 29 - κατοικτίρω soucítit 30 - κρατ νω τινά vládnout 31 - λίκος 3 jakého v ku 32 - πρ σηµαι sed t u n eho 33 - βωµ ς, ο, oltá 34 - ο δέπω je t ne 35 - πέτοµαι létat 36 - σθένω být silný 37 - γ ρας, ως, τ (γήρ ) ve vysokém v ku 38 - βαρ ς, -ε α, - t kopádný, pomalý, unavený 39 - ερε ς, έως, kn z 40 - Ζε ς Ζην ς poet.zeus 41 - θέος, ου, mladík 42 - λεκτ ς 3 vybraný 43 - φ λον, ου, τ lid, národ, rod 44 - γορά, ς, nám stí, tr i t ; pozn. dat. pl. má koncovku -ι (b n u tragik a Homéra) 45 - θακέω τινί sed t u 46 - διπλο ς, -, - ν oba, dva 47 - να ς, ο, chrám 48 - µαντε ος, -ε α, -ε ον v tecký 49 - σποδ ς, ο, popel 5

4 ver e Π λις γάρ, σπερ κα τ ς ε σορ ς, γαν δη σαλε ει 1, κ νακουφίσαι 2 κάρα βυθ ν 3 τ ο χ ο α τε φοινίου 4 σάλου 5, φθίνουσα 6 µ ν κάλυξιν 7 γκάρποις χθον ς, 25 φθίνουσα δ γέλαις βουν µοις 8 τ κοισί 9 τε γ νοις 10 γυναικ ν ν δ πυρφ ρος θε ς σκήψας λα νει, λοιµ ς 11 χθιστος, π λιν, φ ο κενο ται 12 δ µα Καδµε ον, µέλας δ Αιδης στεναγµο ς 13 κα γ οις 14 πλουτίζεται Θεο σι µέν νυν ο κ σο µεν ς 16 σ γ ο δ ο δε πα δες ζ µεσθ 17 φέστιοι 18, νδρ ν δ πρ τον ν τε συµφορα ς βίου κρίνοντες 19 ν τε δαιµ νων ξυναλλαγα ς 20, ς γ ξέλυσας 21 στυ καδµε ον µολ ν 35 σκληρ ς 22 οιδο δασµ ν 23 ν παρείχοµεν, κα τα θ φ µ ν ο δ ν ξειδ ς 24 πλέον ο δ κδιδαχθείς 25, λλ προσθήκ 26 θεο λέγ νοµίζ θ µ ν ρθ σαι 27 βίον. Ν ν τ, κράτιστον π σιν Ο δίπου κάρα, 40 κετε οµέν σε πάντες ο δε πρ στροποι 28 λκήν 29 τιν ε ρε ν µίν, ε τε του θε ν φήµην κο σας ε τ π νδρ ς ο σθά του ς το σιν µπείροισι 30 κα τ ς ξυµφορ ς ζώσας 31 ρ µάλιστα τ ν βουλευµάτων Ιθ, βροτ ν ριστ, ν ρθωσον 33 π λιν, θ, ε λαβήθηθ 34a ς σ ν ν µ ν δε γ σωτ ρα κλ ζει τ ς πάρος 34b προθυµίας 35a ρχ ς δ τ ς σ ς µηδαµ ς µεµνώµεθα 35b στάντες τ ς ρθ ν 36 κα πεσ ντες στερον, 50 λλ σφαλεί 37 τήνδ ν ρθωσον π λιν. Ορνιθι γ ρ κα τ ν τ τ α σί 38 τ χην παρέσχες µ ν, κα ταν ν σος γενο 39. ς, ε περ ρξεις τ σδε γ ς σπερ κρατε ς, ξ ν νδράσιν κάλλιον κεν ς 40 κρατε ν 55 ς ο δέν στιν ο τε π ργος ο τε να ς ρηµος νδρ ν µ ξυνοικο ντων σω. 6

5 Slovní zásoba: 1 - σαλε ω být zmítán, ve vlnobití 2 - νακουφίζω zvedat 3 - βυθ ς, ο, dno, propast 4 - φοίνιος 3 krvavý, smrtelný 5 - σάλος, ου, vlnobití, bou e 6 - κάλυξ, κος, zárodek, upina 7 - φθίνω hynout, mizet 8 - βουν µος 2 γέλαι βουν µοι stáda dobytka 9 - τ κος, ου, potomstvo, plození, rození 10 - γονος 2 neplodný, nenarozený 11 - λοιµ ς, ο, mor, morová nákaza 12 - κεν ω vyprazd ovat, pustnout 13 - στεναγµ ς, ο, vzdech, sténání 14 - γ ος, ου, ná ek, k ik, lkaní 15 - πλουτίζω τιν obohacovat 16 - σο µαι τιν p irovnávat se k n komu 17 - ζω sed t 18 - φέστιος 2 u krbu 19 - κρίνω τί τινα pova ovat n koho za n co 20 - συναλλαγή, ς, domluva, smí ení (τιν ς s ) 21 - κλ ω vysvobozovat, vypro ovat 22 - σκληρ ς 3 σκληρ οιδ ς ukrutný, krutý; ukrutná p vkyn 23 - δασµ ς, ο, da, poplatek 24 - ξοιδα zvídat, dovídat se 25 - κδιδάσκω sd lovat 26 - προσθήκη, ης, pomoc; προσθήκ θεο s pomocí bo í 27 - ρθ ω vzty ovat, p ímit; ρθ σαί τινι βίον zachránit n komu ivot 28 - πρ στροπος 2 prosebník 29 - λκή, ς, ochrana, pomoc 30 - µπειρος 2 zku ený 31 - ζ ít 32 - βο λευµα, τος, τ rada, úmysl, rozvaha 33 - νορθ ω pozvedat, zachra ovat, povzbuzovat 34a - ε λαβέοµαι DP mít se na pozoru ε λαβήθηθ dob e se postarej! 34b - πάρος p ed tím, d íve 35a - προθυµία, ας, odhodlanost, p íze, ochota, dobrý úmysl 35 b - µιµν σκω τιν ς vzpomínat na n co µηδ κακ ν µεµνώµεθα neuchovávejme zlé vzpomínky 36 - ρθ ς 3 zp íma stojící, stálý, pevný στ ναι ς ρθ ν κα πεσε ν στερον povstat a pozd ji klesnout 37 - σφάλεια, ας, jistota, bezpe nost 38 - α σιος 2 pravý, dobrý, p íznivý, astný 39 - γίγνοµαι γενο stávat se, vznikat 40 - κεν ς τινος prázdný, zbavený n eho 7

6 ver e ΟΙ. πα δες ο κτροί 1, γνωτ 2 κο κ 3 γνωτά µοι προσήλθεθ 4 µείροντες 5 ε γ ρ ο δ τι νοσε τε 6 πάντες, κα νοσο ντες ς γ 60 ο κ στιν µ ν στις ξ σου 7 νοσε. Τ µ ν γ ρ µ ν λγος 8 ε ς ν ρχεται µ νον καθ α τ ν 9, κο δέν λλον, δ µ ψυχ π λιν τε κ µ 10 κα σ µο στένει 11. Ωστ ο χ πν γ ε δοντά 12 µ ξεγείρετε 13, 65 λλ στε πολλ µέν µε δακρ σαντα 14 δή, πολλ ς δ δο ς λθ ντα φροντίδος 15 πλάνοις 16 ν δ ε σκοπ ν ε ρισκον ασιν 17 µ νην, τα την πραξα πα δα γ ρ Μενοικέως Κρέοντ, µαυτο γαµβρ ν 18, ς τ Πυθικ 70 πεµψα Φοίβου δώµαθ 19, ς π θοιθ 20 τι δρ ν 21a τί φων ν 21b τήνδε υσαίµην 22a π λιν. Καί µ µαρ 22b δη ξυµµετρο µενον 23 χρ ν λυπε τί πράσσει το γ ρ ε κ τος 24 πέρα 25 πεστι πλείω το καθήκοντος 26 χρ νου. 75 Οταν δ κηται 27, τηνικα τ 28a γ κακ ς µ δρ ν ν ε ην πάνθ σ ν δηλο 28b θε ς. ΙΕ. Αλλ ε ς καλ ν σ τ ε πας ο δε τ ρτίως 29 Κρέοντα προσστείχοντα 30 σηµαίνουσί 31 µοι. ΟΙ. Ωναξ Απολλον, ε γ ρ ν τ χ γέ τ 80 σωτ ρι 32 βαίη, λαµπρ ς 33a σπερ 33b µµατι 34. ΙΕ. Αλλ ε κάσαι 35 µέν, δ ς ο γ ρ ν κάρα 36 πολυστεφ ς 37a δ 37b ε ρπε 38 παγκάρπου 39 δάφνης 40. ΟΙ. Τάχ 41 ε σ µεσθα 42 ξ µµετρος 43 γ ρ ς κλ ειν 44. Αναξ, µ ν κήδευµα 45, πα Μενοικέως, 85 τίν µ ν κεις το θεο φήµην 46 φέρων; ΚΡΕΩΝ Εσθλήν 47 λέγω γ ρ κα τ δ σφορ 48a, ε τ χοι κατ ρθ ν ξελθ ντα 48b, πάντ ν ε τυχε ν 49. 8

7 ΟΙ. Εστιν δ πο ον το πος 50 ; ο τε γ ρ θρασ ς 51 ο τ ο ν προδείσας 52 ε µ τ γε ν ν λ γ. 90 ΚΡ. Ε τ νδε χρ ζεις 53 πλησιαζ ντων 54 κλ ειν, τοιµος 55 ε πε ν, ε τε κα στείχειν 56 σω 57. ΟΙ. Ες πάντας α δα 58 τ νδε γ ρ πλέον φέρω τ πένθος 59 κα τ ς µ ς ψυχ ς πέρι. ΚΡ. Λέγοιµ ν ο κουσα 60 το θεο πάρα. 95 Ανωγεν 61 µ ς Φο βος µφαν ς 62 ναξ µίασµα 63 χ ρας ς τεθραµµένον χθον 64a ν τ δ λα νειν 64b µηδ νήκεστον 65 τρέφειν. ΟΙ. Ποί καθαρµ 66 ; τίς τρ πος τ ς ξυµφορ ς 67 ; Slovní zásoba: 1 - ο κτρ ς 3 hodný soucitu 2 - γνωτ ς 3 známý 3 - κο κ κα ο κ 4 - προσέρχοµαι p icházet 5 - µείρω dychtit, tou it 6 - νοσέω být nemocen 7 - σος 3 ξ σου νοσε být posti en stejnou nemocí 8 - λγος, ους, τ bolest 9 - µ νον καθ α τ ν 10 - κ µ κα µέ 11 - στένω τινά sténat, vzdychat kv li, pro n co 12 - ε δω spát 13 - ξεγείρω τινά probouzet n koho 14 - δακρ ω plakat 15 - φροντίς, ίδος, p emítání, rozjímání, my lení 16 - πλάνος, ου, bloud ní, blouzn ní, blud 17 - ασις, εως, lék, uzdravení 18 - γαµβρ ς, ο, p íbuzný 19 - δ µα, ατος, τ chrám, obydlí 20 - πυνθάνοµαι dovídat se n co 21a - δράω d lat, init 21b - φωνέω jasn, z eteln mluvit 22a - οµαι ochra ovat 22b - µαρ, ατος, τ den 23 - ξυµµετρέω τί τινι srovnávat, posuzovat n co podle n eho 24 - ε κ ς, τος, τ slu nost, závazek, povinnost 25 - πέρα nad-, p es καθήκει p icházet v úvahu, být vhodný, p íslu ný 27 - κοµαι p icházet 28a - τηνικα τα potom 9

8 28b - δηλ ω objas ovat, odkrývat 29 - ρτίως práv, zrovna 30 - προσστείχω p icházet 31 - σηµαίνω dávat znamení 32 - σωτήρ, ρος, spása 33a - λαµπρ ς 3 sv tlý, jasný, zá ivý 33b - σπερ tak jako 34 - µµα, ατος τ oko 35 - ε κάζω domnívat se, hádat, p edpokládat 36 - κάρα τ hlava 37a - πολυστεφής τινος 2 ov n ený n ím 37b - δε takto, tímto zp sobem 38 - ρπω jít 39 - πάγκαρπος 2 celý pokrytý plody 40 - δάφνη, ης, vav ín 41 - τάχα rychle 42 - ο δα ε σ µεσθα v d t 43 - ξ µµετρος 2 soum rný, shodný 44 - κλ ω sly et, dovídat se 45 - κήδευµα, ατος, τ p íbuzný 46 - φήµη, ης, výrok, zv st 47 - σθλ ς 3 dobrý, prosp ný 48a - δ σφορος 2 obtí n snesitelný 48b - ξέρχοµαι splnit se, stát se, vypl ovat se, napl ovat se (v tba) 49 - ε τυχέω prospívat, da it se, obracet se k lep ímu 50 - το πος τ πος 51 - θρασ ς, -ε α, - sm lý, odvá ný 52 - προδείδω p edem se obávat, t ást se 53 - χρ ζω ádat, tou it, p át si 54 - πλησιάζω být nablízku, poblí 55 - τοιµος 2 (3) p ipravený, hotový 56 - στείχω jít, krá et 57 - σω uvnit 58 - α δάω τινά íkat, mluvit 59 - πένθος, ους, τ zármutek, al 60 - κο ω πάρα τιν ς sly et od n koho n co 61 - νωγα vybízet, p ikazovat 62 - µφαν ς z eteln, jasn 63 - µίασµα, ατος, τ poskvrn ní, zlo in 64a - χθών, ον ς, zem 64b - λα νω τί τινος vyhán t n co (n koho) odn kud 65 - νήκεστος 2 nevylé itelný 66 - καθαρµ ς, ο, o ista, o istný ob ad 67 - ξυµφορά, ς, ne t stí 10

9 ver e ΚΡ. Ανδρηλατο ντας 1, φ ν 2 φ νον πάλιν λ οντας 4, ς τ δ α µα 5 χειµάζον 6 π λιν. ΟΙ. ΚΡ. Ποίου γ ρ νδρ ς τήνδε µην ει 7 τ χην; Ην µίν, ναξ, Λάϊ ς ποθ γεµ ν γ ς τ σδε, πρ ν 8 σ τήνδ πευθ νειν 9 π λιν. ΟΙ. Εξοιδ 10 κο ων ο γ ρ ε σε δ ν 11 γέ πω ΚΡ. Το του θαν ντος ν ν πιστέλλει 13 σαφ ς το ς α τοέντας 14 χειρ 15 τιµωρε ν 16 τινας. ΟΙ. Ο δ ε σ πο γ ς; πο τ δ ε ρεθήσεται χνος 17 παλαι ς 18 δυστέκµαρτον 19 α τίας 20 ; ΚΡ. Εν τ δ φασκε γ τ δ ζητο µενον 110 λωτ ν 21, κφε γει δ τ µελο µενον. ΟΙ. Π τερα 22 δ ν ο κοις 23, ν γρο ς 24 Λάϊος, γ ς π λλης τ δε συµπίπτει 25 φ ν ; ΚΡ. Θεωρ ς 26, ς φασκεν, κδηµ ν 27 πάλιν πρ ς ο κον ο κέθ κεθ, ς πεστάλη ΟΙ. Ο δ γγελ ς τις ο δ συµπράκτωρ 29 δο κατε δ 30 του τις κµαθ ν χρήσατ 31 ν; ΚΡ. Θν σκουσι γάρ, πλ ν 32 ε ς τις ς φ β φυγ ν ν ε δε πλ ν ν ο δ ν ε χ ε δ ς φράσαι. ΟΙ. Τ πο ον; Εν γ ρ π λλ ν ξε ροι 33 µαθε ν, 120 ρχ ν 34a βραχε αν 34b ε λάβοιµεν λπίδος. ΚΡ. Λ στ ς 35 φασκε συντυχ ντας 36 ο µι ώµ 37 κτανε ν 38 νιν 39, λλ σ ν πλήθει 40 χερ ν. ΟΙ. Π ς ο ν λ στής, ε τι µ ξ ν ργ ρ 41 πράσσετ νθένδ 42, ς τ δ ν τ λµης 43 βη; 125 ΚΡ. οκο ντα τα τ ν Λα ου δ λωλ τος 44 ΟΙ. ο δε ς ρωγ ς 45 ν κακο ς γίγνετο. Κακ ν δ πο ον µποδών 46, τυραννίδος ο τω πεσο σης 47, ε ργε 48 το τ ξειδέναι; ΚΡ. Η ποικιλ δ ς 49 Σφ γξ 50 τ πρ ς ποσ 51 σκοπε ν 131 µεθέντας 52 µ ς τ φαν προσήγετο 53. Slovní zásoba: 1 - νδρηλατέω zahán t, vyhán t 11

10 2 - φ νος, ου, vra da 3 - πάλιν op t, znovu 4 - λ ω ru it, odstra ovat 5 - α µα, ατος, τ krev, krveprolití, vra da 6 - χειµάζω vrhat do nesnází, potí í 7 - µην ω oznamovat, sd lovat 8 - πρίν adv. asu p edtím, d íve následuje ak. inf. 9 - πευθ νω vést, ídit, spravovat 10 - ξοιδα velmi dob e znát 11 - ε σοράω pozorovat, vid t 12 - ο πω nikdy 13 - πιστέλλω τινί p ikazovat, na izovat, porou et 14 - α τοέντης, ου, vrah 15 - χείρ, χειρ ς, ruka 16 - τιµωρέω τινί τινα mstít, trestat 17 - χνος, ους, τ stopa, lép j; znamení 18 - παλαι ς 3 dávný, starý 19 - δυστέκµαρτος 2 obtí n rozeznatelný, poznatelný 20 - α τία, ας, vina 21 - λωτ ς 3 λίσκοµαι verb.adj. dosa itelný 22 - π τερα... zdali... i 23 - ο κος, ου, d m, domov 24 - γρ ς, ο, pole; venkov 25 - συµπίπτω τινί τι stávat se, zastihovat, potkávat 26 - θεωρ ς, ο, vyslanec 27 - κδηµέω být na cestách mimo domov 28 - ποστέλλω vypravovat, vydávat se na cestu 29 - συµπράκτωρ, ορος, spole ník na cest 30 - καθοράω vid t 31 - χράοµαι u ívat n eho 32 - πλήν vyjma, krom 33 - ξευρίσκω získávat, nabývat, objevovat 34a - ρχή, ς, ρχήν ξ ρχ ς od za átku 34b - βραχ ς, -ε, - nepatrný, malý 35 - λ στής, ο, lupi, zlod j 36 - συντυγχάνω τινί st etávat se, náhodou potkávat 37 - ώµη, ης, síla 38 - κτείνω zabíjet 39 - νίν α τ dat.sg.3.os mu 40 - πλ θος, ους, τ mno ství, v t ina 41 - ργυρος, ου, st íbro, st íbrné mince, peníze 42 - νθένδε odtud 43 - τ λµη, ης, odvá ný, riskantní skutek 44 - λλυµι ni it, zabíjet; perfektum být mrtev 45 - ρωγ ς 2 schopný pomoci 46 - µποδών adv. le ící na cest (jako p eká ka) 47 - πίπτω πεσο σης padat, slábnout 48 - ε ργω zdr ovat 49 - ποικιλ δ ς 2 zpívající v hádankách 50 - Σφίγξ, γγ ς, bájná stv ra hubící ka dého obyvatele Théb, který neuhodl její hádanku 51 - πο ς, ποδ ς, noha (vyjád ení blízkosti) 52 - µεθίηµι nechávat, ponechávat, p estávat, upou t t 53 - προσάγοµαι nutit 12

11 ver e ΟΙ. ΙΕ. Αλλ ξ παρχ ς α θις α τ γ φαν παξίως 1 γ ρ Φο βος, ξίως δ σ, πρ ς το θαν τος τήνδ θεσθ 2 πιστροφήν 3 στ νδίκως ψεσθε κ µ σ µµαχον, 135 γ τ δε τιµωρο ντα τ θε θ µα. Υπ ρ 4a γ ρ ο χ τ ν πωτέρω 4b φίλων, λλ α τ ς α το το τ ποσκεδ 5 µ σος 6. Οστις γ ρ ν κε νον κταν ν τάχ ν κ µ ν τοια τ χειρ τιµωρε ν θέλοι. 140 κείν προσαρκ ν 7 ο ν µαυτ ν φελ. Αλλ ς τάχιστα, πα δες, µε ς µ ν βάθρων 8 στασθε, το σδ ραντες 9 κτ ρας κλάδους, λλος δ Κάδµου λα ν 10 δ θροιζέτω 11, ς π ν µο δράσοντος γ ρ ε τυχε ς 145 σ ν τ θε φανο µεθ πεπτωκ τες. Ω πα δες, στώµεσθα τ νδε γ ρ χάριν κα δε ρ βηµεν ν δ ξαγγέλλεται. Φο βος δ πέµψας τάσδε µαντείας µα 150 σωτήρ θ κοιτο κα ν σου παυστήριος 12. Slovní zásoba: 1 - παξίως p íslu n, správn, vhodn 2 - τίθηµι θεσθ 3 - πιστροφή, ς, πρ ς τινος pé e, starost o n koho 4b - πέρ τινος za, v zájmu ( n koho) 4b - π πωτέρω vzdálen j í, dále 5 - ποσκεδάννυµι zapuzovat, rozptylovat 6 - µ σος, ους, τ poskvrna, ohavnost 7 - προσαρκέω τί τινι pomáhat v n em n komu 8 - βάθρον, ου, τ sedadlo, lavice, podno 9 - α ρω ( ρ, ρα) zvedat 10 - λα ς, ο, lid 11 - θροίζω shroma ovat 12 - παυστήριος 2 τιν ς zastavující, ukon ující 13

12 ver e ΧΟΡΟΣ Στρ. 1. Ω ι ς δυεπ ς 1 φάτι 2, τίς ποτε τ ς πολυχρ σου 3 Πυθ νος 4 γλα ς 5 βας Θήβας; Εκτέταµαι 6 φοβερ ν 7 φρένα 8, vazba dvojího akusativu (p ekládá se p edlo kovým p.) δείµατι 9a πάλλων 9b, ήιε 10 άλιε Παιάν 11, µφ 12 σο ζ µενος 13 τί µοι νέον 155 περιτελλοµέναις 14 ραις 15 πάλιν asem se opakující - p elad ξαν σεις 16 χρέος 17 ε πέ µοι, χρυσέας 18 τέκνον Ελπίδος, µβροτε 19 Φάµα 20. Αντ. 1. Πρ τά σε κεκλ µενος 21a, θ γατερ ι ς, µβροτ Αθάνα, γαιάοχ ν 21b τ δελφε ν Αρτεµιν, κυκλ εντ 23 γορ ς θρ νον 24 ε κλέα 25 θάσσει 26, κα Φο βον καβ λον 27, ώ 28, τρισσο 29 λεξίµοροι 30 προφάνητέ 31 µοι, ε ποτε κα προτέρας τας 32 περ- 165 ρνυµένας 33 π λει ν σατ 34 κτοπίαν 35 φλ γα 36 πήµατος 37, vazba dvojího akusativu λθετε κα ν ν. Στρ. 2. Ω π ποι 38, νάριθµα γ ρ φέρω πήµατα νοσε δέ µοι πρ πας 39 στ λος 40a, ο δ νι 40b φροντίδος 41 γχος τις λέξεται 43 ο τε γ ρ κγονα 44 κλυτ ς 45 χθον ς 46 α ξεται 47 ο τε τ κοισιν 48a ηίων 48b καµάτων 49 νέχουσι 50 γυνα κες λλον δ ν λλ προσίδοις 51 περ ε πτερον 52 ρνιν 53 jednoho vedle druhého175 14

13 κρε σσον 54 µαιµακέτου 55 πυρ ς 56 ρµενον 57 κτ ν 58 πρ ς σπέρου 59 θεο. Αντ. 2. Ων π λις νάριθµος λλυται 60 νηλέα 61 δ γένεθλα 62 πρ ς πέδ 180 θαναταφ ρα 63 κε ται 64 νοίκτως 65 ν δ λοχοι 66 πολιαί 67 τ πι µατέρες partikule zastupující sloveso πι - u nich, p i nich κτ ν παρ βώµιον 68 λλοθεν 69 λλαι λυγρ ν 70 π νων κετ ρες 71 πιστενάχουσι Παι ν δ λάµπει 73 στον εσσά 74 τε γ ρυς 75 µαυλος 76 ν περ, χρυσέα θ γατερ ι ς, pro, za ε πα 77 πέµψον λκάν 78. Στρ. 3. Αρεά τε τ ν µαλερ ν 79, ς 190 ν ν χαλκος 80 σπίδων 81 φλέγει 82 µε περιβ ατος 83 ντιάζων 84, παλίσσυτον 85 δράµηµα 86 νωτίσαι 87 πάτρας πουρον 88, ε τ ς µέγαν θάλαµον 89 Αµφιτρίτας, 195 ε τ ς τ ν π ξενον 90 ρµων 91 Θρ κιον κλ δωνα 92 τελε ν 93 γάρ, ε τι ν ξ φ 94, το τ π µαρ 95 ρχεται τ ν, τ ν πυρφ ρων στραπ ν 97 κράτη νέµων 98, Ζε πάτερ, π σ φθίσον 99 κεραυν 100. (v závislosti) pod n ím Αντ. 3. Λ κει ναξ, τά τε σ χρυσοστρ φων π γκυλ ν 101 βέλεα 102 θέλοιµ ν δάµατ 103 νδατε σθαι 104a 205 ρωγ 104b προσταθέντα 105, τάς τε πυρφ ρους Αρτέµιδος α γλας 106, ξ ν α ς Λ κι ρεα δι σσει 107 τ ν χρυσοµίτραν 108 τε κικλήσκω 109, τ σδ πώνυµον 110 γ ς, 210 ο ν πα 111 Βάκχον ε ιον 112, 15

14 Μαινάδων 113 µ στολον 114 πελασθ ναι 115 φλέγοντ 116 γλα πι 117 πε κ 118 π τ ν π τιµον 119 ν θεο ς θε ν. u 215 Slovní zásoba: 1 - δυεπής, ές líbezn zn jící 2 - φάτις, acc. φάτιν, voc. φάτι (φάτις), zv st, e 3 - πολ χρυσος 2 plný zlata, velmi bohatý 4 - Πυθών, νος, nejstar í jméno Delf 5 - γλα ς 3 slavný, proslulý 6 - κτείνω napínat, znepokojovat, rozprostírat 7 - φοβερ ς 3 bázlivý, bojácný 8 - φρήν, εν ς, srdce, mysl 9a - δε µα, ατος, τ strach 9b - πάλλω t ást se, chv t se 10 - ήιος 2 vzývaný (zp vem), op vovaný, velebený 11 - Παιάν p ízvisko Apollónovo ( Spasitel, Hojitel ) 12 - µφί τινι kv li, pro 13 - ζ µαι bát se ( z úcty ) 14 - περιτέλλοµαι vznikat, obíhat 15 - ρα, ας, ro ní období, as 16 - ξαν ω naplnit, ulo it 17 - χρέος, ους, τ povinnost, po adavek 18 - χρ σειος 3 zlatý 19 - µβροτος 2 nesmrtelný, bo ský 20 - φήµη, ης, slovo, výrok, znamení - Φάµα dcera Elpidina - Zv st 21a - καλέω τινα volat, nazývat 21b - γαιάοχος 2 vlast, zemi chránící 23 - δελφή, ς, sestra 24 - κυκλ εις, εσσα, εν kruhový 25 - ε κλεής 2 dobrého jména, pov sti, slavný; p ízvisko Artemidino 26 - θάσσω τινα sed t na n em 27 - καβ λος 2 dalekost ílející; p ízvisko Apollónovo 28 - ώ citoslovce radostného i alostného výk iku ha! aj! ach! 29 - τρίσσος 3 trojí 30 - λεξίµορος 2 zahán jící, odvracející (smrt) 31 - προφαίνω oznamovat, dávat najevo 32 - τη, ης, zhouba, hr za, pohroma 33 - περ ρνυµαι τινι vzná et se, zvedat se, p etrvávat 34 - ν ω τινα n co zp sobovat, vyvolávat 35 - κτ πιος 2 vzdálený, mimo zemi 36 - φλ ξ, ογ ς, plamen 37 - π µα, ατος, τ utrpení 38 - π ποι b da 39 - πρ πας v ecek, celý 40a - στ λος, ου, dav, národ 40b - νι νειµι je mo né 41 - φροντίς, ίδος, p emý lení, rozva ovaní 42 - γχος, ους, τ me, zbra, hrot kopí 43 - λέξοµαι bránit se 44 - κγονον, ου, τ plod 45 - κλυτ ς 3 známý 46 - χθών, ον ς, zem 47 - α ξοµαι zv t ovat, rozmno ovat, prospívat 48a - τ κος, ου, porod 16

15 48b - ηίος 2,3 na íkající 49 - κάµατος, ου, porodní bolesti 50 - νέχω τινος zadr ovat, zastavovat 51 - προσοράω k tomu je t vid t, vid t n co navíc 52 - ε πτερος 2 dob e, hojn ope ený, ok ídlený 53 - ρνις, ιθος,, pták 54 - κρε σσον rychleji 55 - µαιµακέτος 3 nep emo itelný, nep ekonatelný 56 - π ρ, πυρ ς, τ ohe 57 - ρνυµι zvedat se, vzlétat 58 - κτή, ς, pob e í 59 - σπερος 2 západní 60 - λλυµι ni it 61 - νηλής 2 nehodný soucitu, nelitovaný 62 - γένεθλον, ου, τ dít 63 - θανατηφ ρος 2 smrt p iná ející 64 - κε µαι le et 65 - νοίκτως bez ná ku, slz 66 - λοχος, ου, ena, man elka 67 - πολι ς 3 edý 68 - βώµιος 3 βωµ ς, ο, oltá 69 - λλοθεν odjinud, z jiného místa 70 - λυγρ ς 3 zbab lý, opovr eníhodný, plný zármutku 71 - κτήρ, ρος, prosebník 72 - πιστενάχω vzdychat, sténat 73 - λάµπω zá it 74 - στον εις, εσσα, εν ubohý, bídný, ne astný 75 - γ ρυς, υος, τ hlas, e 76 - µαυλος 2 souzvu ný, spolu zpívající 77 - ε ώψ, πος,, ε ωπος 2 veselý, p átelský, radostný pohled 78 - λκή, ς, ochrana, pomoc 79 - µαλερ ς 3 zu ivý, divoký, krutý 80 - χαλκος 2 bez kovu 81 - σπίς, ίδος, tít, ochrana 82 - φλέγω zapálit, vzplanout 83 - περιβ ητος 2 k ikem obklopený 84 - ντιάζω setkávat se, st etat se, utkávat se 85 - παλίσσυτος 2 rychle se vracející 86 - δράµηµα, ατος, τ b h, b ení 87 - νωτίζω obracet se 88 - πουρος 2 p ízniv vanoucí, s dobrým v trem 89 - θάλαµος, ου, í e, království 90 - π ξενος τινος 2 vzdálený od..., daleký od n eho 91 - ρµος, ου, p ístav 92 - κλ δων, ωνος, vlnobití, p íboj 93 - τελέω kon it 94 - φίηµι zanechávat, ustávat, p estávat, upou t t 95 - µαρ, ατος, τ den 96 - πυρφ ρος 2 ohe p iná ející; p ízvisko Diovo 97 - στραπή, ς, blesk, t pyt 98 - νέµω vládnout n emu 99 - φθίνω ni it κεραυν ς, ο, blesk, hrom γκυλή, ς, t tiva luku βέλος, ους, τ íp, blesk δάµατος 2 nep emo itelný 104a - νδατέοµαι oslavovat, velebit 104b - ρωγ ς 2 být nápomocen προ στηµι nabízet, p id lovat α γλη, ης, slune ní sv tlo, zá e, pochode 17

16 107 - δι σσω prohán t se, pádit skrze χρυσοµίτρας zlatý v nec, elenka κικλήσκω καλέω τινα volat, vzývat n koho πώνυµος τινος 2 podle n koho i n eho nazvaný, pojmenovaný ο νώψ, πος,, ohnivého zraku ε ιος 2 hlu ný; p ízvisko Bakchovo µαινάς, άδος, zu ivá spole nice Bakchova µ στολος τινος 2 pr vodce πελάζω τινι p ibli ovat se (med.intranz.) φλέγω ho et γλαώψ, πος,, zá ivý πε κη, ης, pochode z jedlového d eva π τιµος 2 opovr eníhodný, nenávid ný, bezectný 18

17 ver e ΟΙ. Α τε ς 1 δ α τε ς, τ µ ν θέλ ς πη κλ ων 3 δέχεσθαι 4 τ ν σ θ πηρετε ν 5, λκ ν 6 λάβοις ν κ νακο φισιν 7 κακ ν. Αγ 8 ξένος µ ν το λ γου το δ ξερ 9, ξένος δ το πραχθέντος 10 ο γ ρ ν µακρ ν 220 χνευον 11 α τ ς, µ ο κ χων τι σ µβολον 12 ν ν δ, στερος 13 γ ρ στ ς 14 ε ς στο ς τελ 15, µ ν προφων 16 π σι Καδµείοις τάδε Οστις ποθ µ ν Λάϊον τ ν Λαβδάκου κάτοιδεν 17 νδρ ς κ τίνος διώλετο 18, το τον κελε ω πάντα σηµαίνειν µοί 225 κε µ ν φοβε ται, το πίκληµ 19 πεξέλοι 20 α τ ς καθ α το πείσεται γ ρ λλο µ ν στεργ ς 21 ο δέν, γ ς δ πεισιν 22 σφαλής 23. Ε δ α τις λλον ο δεν ξ λλης χθον ς 230 τ ν α τ χειρα 24, µ σιωπάτω 25 τ γ ρ κέρδος 26 τελ γ χ 27 χάρις προσκείσεται 28. Ε δ α σιωπήσεσθε, καί τις φίλου δείσας 29 πώσει 30 το πος χα το τ δε, κ τ νδε δράσω, τα τα χρ κλ ειν µο. 235 Τ ν νδρ παυδ 31 το τον, στις στί, γ ς τ σδ ς γ κράτη 32 τε κα θρ νους νέµω µήτ ε σδέχεσθαι 33 µήτε προσφωνε ν 34 τινα, µήτ ν θε ν ε χα σι 35 µήτε θ µασιν 36 κοιν ν ποιε σθαι, µήτε χέρνιβος 37 νέµειν 240 θε ν 38 δ π ο κων πάντας, ς µιάσµατος το δ µ ν ντος, ς τ Πυθικ ν θεο µαντε ον ξέφηνεν 39 ρτίως 40 µοί. Slovní zásoba: 1 - α τέω ádat, prosit 2 - πος, ους, τ slovo 3 - κλ ω τι τινος sly et n co od n koho 4 - δέχοµαι p ijímat 5 - πηρετέω τινι pomáhat, podporovat (proti n emu) 6 - λκή, ς, ochrana, podpora 7 - νακο φισις, εως, (τιν ς) úleva od n eho, usnadn ní 8 - Αγ γώ 9 - κλέγω τινος promlouvat, vychvalovat 10 - πράττω d lat, init 11 - χνε ω pátrat, hledat 19

18 12 - σ µβολον, ου, τ znamení 13 - στερος 3 pozd ji 14 - στ ς, ο, ob an 15 - τελέω ε ς τινα pat it, nále et k n emu (n komu) 16 - προφωνέω ohla ovat, oznamovat 17 - κάτοιδα v d t, pamatovat si 18 - δι λλυµι zabíjet 19 - πίκληµα, ατος, τ na knutí, vý itka, obvin ní 20 - πεξαιρέω vyjímat, odstra ovat 21 - στεργής 2 nep íjemný 22 - πειµι odejít 23 - σφαλής 2 jistý, stálý, bezpe ný 24 - α τ χειρ, ρος, vrah 25 - σιωπάω σιγάω ml et 26 - κέρδος, ους, τ odm na, old 27 - χ κα 28 - προσκε µαι nále et n komu 29 - δείδω bát se, mít strach 30 - πωθέω zahán t, odvracovat od sebe 31 - παυδάω zakazovat 32 - κράτος, ους, τ vláda, vrchnost 33 - ε σδέχοµαι τινος p ijímat n kam 34 - προσφωνέω τινα mluvit k n komu 35 - ε χή, ς, prosba, p ání 36 - θ µα, ατος, τ ob 37 - χέρνιψ, ιβος, sv cená voda 38 - θέω vyhán t odn kud 39 - ξφαίνω τινι oznamovat, dávat na v domí 40 - ρτίως práv, zrovna 20

19 ver e Εγ µ ν ο ν τοι σδε 1 τ τε δαίµονι τ τ νδρ τ θαν ντι σ µµαχος 2 πέλω κατε χοµαι 4 δ τ ν δεδρακ τ 5, ε τε τις ε ς ν λέληθεν 6 ε τε πλει νων 7 µέτα 8, κακ ν κακ ς νιν 9 µορον 10 κτρ ψαι 11 βίον πε χοµαι 12 δ, ο κοισιν ε ξυνέστιος 13 ν το ς µο ς γένοιτ µο ξυνειδ τος 14, 250 παθε ν περ το σδ ρτίως ρασάµην 15. Υµ ν δ τα τα πάντ πισκήπτω 16 τελε ν, πέρ τ µαυτο το θεο τε τ σδέ τε γ ς δ κάρπως 17 κ θέως φθαρµένης 18. Ο δ ε γ ρ ν τ πρ γµα µ θεήλατον 19, 255 κάθαρτον 20 µ ς ε κ ς ν ο τως ν, νδρ ς γ ρίστου βασιλέως λωλ τος 21, λλ ξερευν ν 22 ν ν δ πε κυρ 23 τ γ χων µ ν ρχ ς ς κε νος ε χε πρίν 24, χων δ λέκτρα 25 κα γυνα χ µ σπορον κοιν ν τε παίδων κοίν ν, ε κείν 27 γένος µ δυστ χησεν 28, ν ν κπεφυκ τα 29, ν ν δ ς τ κείνου κρ τ 30 νήλαθ 31 τ χη νθ ν 32 γ τάδ, σπερε 33 το µο πατρ ς, περµαχο µαι 34, κ π 35 πάντ φίξοµαι 36, 265 ζητ ν τ ν α τ χειρα το φ νου λαβε ν, τ Λαβδακεί 37 παιδ Πολυδώρου 38 τε κα το πρ σθε 39 Κάδµου το πάλαι τ Αγήνορος 40 κα τα τα το ς µ δρ σιν ε χοµαι θεο ς µήτ ροτ ν 41 α το ς γ ς νιέναι 42 τινά, 270 µήτ ο ν γυναικ ν πα δας, λλ τ π τµ 43 τ ν ν φθερε σθαι 44 κ τι το δ χθίονι 45. Υµ ν δ το ς λλοισι Καδµείοις σοις τάδ στ ρέσκονθ 46 τε σ µµαχος ίκη χο πάντες ε ξυνε εν 47 ε σαε 48 θεοί. 275 ΧΟ. Ωσπερ µ ρα ον 49 λαβες, δ 50, ναξ, ρ ο τ κτανον 51 γ ρ ο τε τ ν κταν ντ χω δε ξαι 52. Τ δ ζήτηµα 53 το πέµψαντος ν Φοίβου τ δ ε πε ν, στις ε ργασταί 54 ποτε. 21

20 ΟΙ. ίκαι λεξας λλ ναγκάσαι 55 θεο ς 280 ν µ θέλωσιν ο δ ν ε ς δ ναιτ 56 νήρ. ΧΟ. Τ δε τερ κ τ νδ ν λέγοιµ µοι δοκε. ΟΙ. Ε κα τρίτ στι, µ παρ ς 57 τ µ ο 58 φράσαι. Slovní zásoba: 1 - τοι σδε, τοιάδε, τοι νδε takový 2 - σ µµαχος, ου, spojenec 3 - πέλω být, stát se, hýbat se, to it se, p icházet 4 - κατε χοµαι modlit se, sna n prosit; svolávat hromy a blesky, proklínat, klít 5 - δράω (δράσω, δρασα, δέδρακα, δέδραµαι, δράσθην, δραστέος) init, d lat 6 - λανθάνω (λέληθεν) být skryt 7 - πολ ς, πολλή, πολ mnoho, hodn ; comparativ πλείων, πλε ον více 8 - µετά τινος s (ve skupin, ve spolku) 9 - νιν α τ ν 10 - µ(µ)ορος 2 ne astný, bídný 11 - κτρίβω pro ívat, vést ivot ke konci 12 - πε χοµαι lát, spílat, láte it, nadávat, pohor ovat se 13 - συνέστιος, ου, host 14 - σ νοιδα být si v dom, uv domovat si 15 - ράοµαι modlit se, sna n prosit 16 - πισκήπτω ukládat, dávat, p ikazovat 17 - καρπος 2 neplodný, bez plod ; marný, bez u itku 18 - φθείρω hubit, ni it 19 - θεήλατος 2 seslaný, zap í in ný, zp sobený od Boha; pronásledovaný 20 - καθάρτος 2 ne istý, pinavý; nepotrestaný 21 - λλυµι ni it, zabíjet 22 - ξερευνάω pátrat, hledat, p icházet na stopu 23 - κυρέω τυγχάνω dosahovat 24 - πρίν d íve, p edtím, kdysi 25 - λέκτρον, ου, τ pl. man elské lo e 26 - µ σπορος 2 (γ νη) intimn se stýkat s enou (spole ného p vodu, s tých rodi zrozená) 27 - κε νος 3 poet. κε νος δυστυχέω být ne astný, trápit se 29 - κφ οµαι rodit se, pocházet 30 - κρ τα, κράτων, κρασίν (ep. κράτεσφι), τ hlava 31 - νάλλοµαι (aor.ii. νηλ µην) skákat, vrhat se na n koho 32 - νθ ν proto (kv li, pro) 33 - σπερεί σπερ ε stejn jako, zrovna tak, práv tak 34 - περµάχοµαί τινος bojovat za n koho 35 - κ π κα πί 36 - φικνέοµαι (f. φίξοµαι) hlava 37 - Λάβδακος, ου, syn Polydor v, otec Lai v, star í král Théb 38 - Πολ δωρος, ου, syn Kadm v a Harmonie, král Thébský 39 - πρ σθε d íve 40 - Αγήνωρ, ορος, syn Poseidón v, král Sydonu, otec Kadm v 41 - ροτος, ου, úroda; doba, období 42 - νειµι vzkli ovat, probouzet, vznikat 43 - π τµος, ου, osud, sudba 22

21 44 - φθείρω (φθερ ) ni it 45 - χθρ ς 3 comparativ χθίων, χθιον je t více nenávid ný 46 - ρέσκω participium ρέσκων milý, vd ný, p ijatelný, ucházející, vítaný 47 - ξ νειµι setrvávat, být s 48 - ε σαεί ε ς εί poka dé, v dy 49 - ρα ος 3 prokletý 50 - δε tak 51 - κτείνω (κτεν, κτεινα i κτανον i κτονα) zabíjet 52 - δείκνυµι ukazovat 53 - ζήτηµα, ατος, τ otázka, zkoumání 54 - ργάζοµαι konat, d lat 55 - ναγκάζω τιν nutit 56 - δ ναµαι (3.os.sg.opt. δ ναιτ ) být schopen 57 - πάρειµι pokou et se, sm ovat k 58 - µ ο + konj. n. ind ze strachu e, aby ne (po slovesech vyjad ující obavy, výstrahy, varování Smyth, Greek grammar , 2751 ) 23

22 ver e ΧΟ. Ανακτ 1 νακτι τα θ 2 ρ ντ πίσταµαι 3 µάλιστα Φοίβ Τειρεσίαν, παρ ο τις ν 285 σκοπ ν τάδ, ναξ, κµάθοι σαφέστατα 4. ΟΙ. Αλλ ο κ ν ργο ς 5 ο δ το τ πραξάµην πεµψα 6 γ ρ Κρέοντος ε π ντος διπλο ς 7 ποµπο ς 8 πάλαι δ µ παρ ν 9 θαυµάζεται 10. ΧΟ. Κα µ ν τά γ λλα κωφ 11 κα παλαί πη ΟΙ. ΧΟ. ΟΙ. Τ πο α τα τα; πάντα γ ρ σκοπ λ γον. Θανε ν 13 λέχθη πρ ς τινων δοιπ ρων 14. (p í ina) od... Ηκουσα κ γώ τ ν δ δ ντ ο δε ς ρ. ΧΟ. Αλλ ε τι µ ν δ δείµατ ς γ χει µέρος 15, τ ς σ ς κο ων ο µενε τοιάσδ ράς ΟΙ. Ωι µή στι δρ ντι τάρβος 17, ο δ πος φοβε. ΧΟ. Slovní zásoba: Αλλ ο ξελέγξων 18 α τ ν στιν ο δε γ ρ τ ν θε ον 19 δη µάντιν 20 δ 21 γουσιν 22, τ ληθ ς µπέφυκεν 23 νθρώπων µ ν. 1 - ναξ, ακτος pán 2 - τα θ τ α τά 3 - πίσταµαι v d t, znát 4 - σαφής, ές jistý, neomylný 5 - ργ ς 2 zahál ivý, ne inný 6 - πέµπω posílat 7 - διπλο ς, ς, ο ν pl. dva 8 - ποµπ ς, ο, posel, pr vodce 9 - πάρειµι být p ítomen 10 - θαυµάζω divit se 11 - κωφ ς 3 bezvýznamný 12 - πος, ους, τ pl. tlachy, e i, povída ky 13 - θν σκω umírat 14 - δοιπ ρος, ου, cestovatel, pocestný 24

23 15 - µέρος, ους, τ podíl, ú ast 16 - ρή, ς, ne t stí, zkáza, záhuba 17 - τάρβος, ους, τ strach 18 - ξελέγχω usv d it 19 - θε ος 3 bo ský 20 - µάντις, εως, v tec 21 - δε zde, sem 22 - γω τινα vést n koho 23 - µφ ω τί τινι v t povat n co n komu 25

24 ver e ΟΙ. Ω πάντα νωµ ν 1 Τειρεσία, διδακτά τε 300 ρρητά 2 τ ο ράνιά 3 τε κα χθονοστιβ 4, π λιν µέν, ε κα µ βλέπεις, φρονε ς 5 δ µως 6 ο 7 ν σ 8 σ νεστιν 9 ς σ προστάτην 10 σωτ ρά 11 τ, ναξ, µο νον 12 ξευρίσκοµεν 13. Φο βος γάρ, ε τι µ κλ εις 14 τ ν γγέλων, 305 πέµψασιν µ ν ντέπεµψεν 15, κλυσιν 16 µ νην ν λθε ν το δε το νοσήµατος 17, ε το ς κταν ντας 18 Λάϊον µαθ ντες ε κτείναιµεν γ ς φυγάδας 19 κπεµψαίµεθα 20. Σ δ ο ν φθονήσας 21 µήτ π ο ων ν 22 φάτιν 23, 310 µήτ ε τιν λλην µαντικ ς χεις δ ν 24, σαι 25 σεαυτ ν κα π λιν, σαι δ µέ, σαι δ π ν µίασµα το τεθνηκ τος. ν σο γάρ σµεν 26 νδρα δ φελε ν φ ν χοι τε κα δ ναιτο κάλλιστος π νων. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 315 Φε φε 27, φρονε ν ς δειν ν νθα 28 µ τέλη 29 λ φρονο ντι τα τα γ ρ καλ ς γ ε δ ς διώλεσ 30 ο γ ρ ν δε ρ κ µην 31. ΟΙ. Τί δ στιν; ς θυµος 32 ε σελήλυθας 33. ΤΕ. Αφες 34 µ ς ο κους στα 35 γ ρ τ σ ν τε σ 320 κ γ διοίσω 36 το µ ν, ν 37 µο πίθ 38. ΟΙ. Ο τ ννοµ 39 ε πας ο τε προσφιλ 40 π λει τ δ σ θρεψε, τήνδ ποστερ ν 41 φάτιν 42. ΤΕ. Ορ γ ρ ο δ σο τ σ ν φώνηµ 43 ν 44 πρ ς καιρ ν ς ο ν µηδ γ τα τ ν πάθω Slovní zásoba: 1 - νωµάω vid t, pozorovat; d kladn zva ovat, promý let 2 - ρητος 2 nesd litelný, nevyslovitelný 3 - ο ράνιος 3 nebeský 4 - χθονοστιβής, ές pozemský (po zemi chodící) 5 - φρονέω v d t 6 - µως p ece 7 - ο ος, ο α, ο ον vzta né zájmeno (lat.qualis) takový jako 8 - ν σος, ου, nemoc, zlost, ílenství, zármutek 9 - σ νειµι ν σ νοσέω být nemocný 26

25 10 - προστάτης, ου, ochránce, patron 11 - σωτήρ, ρος, zachránce, spasitel, dobrodinec 12 - µο νος 3 jediný 13 - ξευρίσκω nacházet 14 - κλ ω τί τινος sly et n co od n koho 15 - ντιπέµπω posílat jako odplatu 16 - κλυσις, εως, zpro t ní, osvobození 17 - ν σηµα, τος, τ mor, nákaza, sou ení, choroba, nemoc 18 - κτείνω ( κτεινα, κτανον) zabíjet 19 - φυγάς, άδος, uprchlík, vyhnanec, vyho t nec 20 - κπέµπω τιν ς posílat pry odn kud 21 - φθονέω ( φθ νησα) odpírat, odmítat n co 22 - ο ων ς, ο, velký pták 23 - φάτις, ιδος, hlas z nebe (z v tírny) 24 - δ ς, ο, zp sob 25 - οµαι vytahovat, zachra ovat 26 - ν τινι ε ναι být v n í moci 27 - φε citoslovce 28 - νθα z toho 29 - τέλος, ους, τ u itek τέλη λ ει τινί τι vyplácet n co n komu 30 - δι λλυµι pass. zapomínat 31 - κνέοµαι ( κ µην) chodit, p icházet 32 - θυµος 2 sklí ený, malomyslný, lhostejný 33 - ε σέρχοµαι p icházet 34 - φίηµι nechat být 35 - διος 3 snadný 36 - ν άν 37 - διαφέρω p ená et, sná et 38 - πείθοµαί τινι ( πιθ µην, πίθ ) poslouchat 39 - ννοµος 2 zákonný 40 - προσφιλής, ές p átelský 41 - ποστερέω p ipravovat o n co, zbavovat n koho n eho, idit, okrádat 42 - φάτις, ιδος, v tba 43 - φώνηµα, τος, τ e, has 44 - ν jít 45 - πάσχω trp t, sná et 27

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více