Král Oidipús SLOVNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Král Oidipús SLOVNÍK"

Transkript

1 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙ ΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ Král Oidipús SLOVNÍK 3

2 ver e ΟΙ ΙΠΟΥΣ Ω τέκνα 1, Κάδµου το πάλαι νέα τροφή 2, τίνας ποθ δρας 3 τάσδε µοι θοάζετε 4 κτηρίοις 5 κλάδοισιν 6 ξεστεµµένοι 7 ; Π λις δ µο 8 µ ν θυµιαµάτων 9 γέµει 10, µο δ παιάνων 11 τε κα στεναγµάτων 12 5 γ 13 δικαι ν 14 µ παρ 15a γγέλων, τέκνα, λλων κο ειν α τ ς δ 15b λήλυθα, π σι κλειν ς 16 Ο δίπους καλο µενος. Αλλ, γεραιέ 17, φράζ 18, πε πρέπων 19 φυς 20 πρ 21 τ νδε φωνε ν 22, τίνι τρ π 23 καθέστατε 24, 10 δείσαντες 25 στέρξαντες 26 ; ς θέλοντος ν µο προσαρκε ν 27 π ν δυσάλγητος 28 γ ρ ν ε ην τοιάνδε µ ο κατοικτίρων 29 δραν. ΙΕΡΕΥΣ Αλλ, κρατ νων 30 Ο δίπους χώρας µ ς, ρ ς µ ν µ ς λίκοι 31 προσήµεθα βωµο σι 33 το ς σο ς, ο µ ν ο δέπω 34 µακρ ν πτέσθαι 35 σθένοντες 36, ο δ σ ν γήρ 37 βαρε ς 38, ερε ς 39, γ µ ν Ζην ς 40, ο δε τ θέων 41 λεκτοί 42 τ δ λλο φ λον 43 ξεστεµµένον γορα σι 44 θακε 45, πρ ς τε Παλλάδος διπλο ς ναο ς 47, π Ισµηνο τε µαντεί 48 σποδ 49. Slovní zásoba: 1 - τέκνον, ου, τ dít 2 - τροφή, ς, potomek 3 - δρα, ας, místo 4 - θοάζω sed t 5 - κτηρίος, ου, prosebník 6 - κλάδος, ου, v tvi ka, ratolest 7 - κστέφω ovinovat, zdobit 8 - µο (τιν ς) zárove, sou asn, spolu s θυµίαµα, ατος, τ kadidlo 10 - γέµω τιν ς být plný n eho 4

3 11 - παιάν, νος, píse, zp v, alozp v 12 - στέναγµα, ατος, τ ná ek, sténání 13 - γώ γω 14 - δικαι ω pokládat za správné 15a - παρά τινος od, z 15b - δε adv.místa - sem 16 - κλειν ς 3 slavný 17 - γεραι ς, ο, sta ec 18 - φράζω íkat 19 - πρέπω πρέπων φυς φωνε ν vhodný k mluvení 20 - φ ω rodit 21 - πρ τινος za, místo n koho 22 - φωνέω jasn mluvit 23 - τρ πος, ου, zp sob, p ípad, stav 24 - καθίστηµι stávat se, p ihodit se 25 - δείδω mít strach 26 - στέργω tou it 27 - προσαρκέω pomáhat 28 - δυσάλγητος 2 necitlivý 29 - κατοικτίρω soucítit 30 - κρατ νω τινά vládnout 31 - λίκος 3 jakého v ku 32 - πρ σηµαι sed t u n eho 33 - βωµ ς, ο, oltá 34 - ο δέπω je t ne 35 - πέτοµαι létat 36 - σθένω být silný 37 - γ ρας, ως, τ (γήρ ) ve vysokém v ku 38 - βαρ ς, -ε α, - t kopádný, pomalý, unavený 39 - ερε ς, έως, kn z 40 - Ζε ς Ζην ς poet.zeus 41 - θέος, ου, mladík 42 - λεκτ ς 3 vybraný 43 - φ λον, ου, τ lid, národ, rod 44 - γορά, ς, nám stí, tr i t ; pozn. dat. pl. má koncovku -ι (b n u tragik a Homéra) 45 - θακέω τινί sed t u 46 - διπλο ς, -, - ν oba, dva 47 - να ς, ο, chrám 48 - µαντε ος, -ε α, -ε ον v tecký 49 - σποδ ς, ο, popel 5

4 ver e Π λις γάρ, σπερ κα τ ς ε σορ ς, γαν δη σαλε ει 1, κ νακουφίσαι 2 κάρα βυθ ν 3 τ ο χ ο α τε φοινίου 4 σάλου 5, φθίνουσα 6 µ ν κάλυξιν 7 γκάρποις χθον ς, 25 φθίνουσα δ γέλαις βουν µοις 8 τ κοισί 9 τε γ νοις 10 γυναικ ν ν δ πυρφ ρος θε ς σκήψας λα νει, λοιµ ς 11 χθιστος, π λιν, φ ο κενο ται 12 δ µα Καδµε ον, µέλας δ Αιδης στεναγµο ς 13 κα γ οις 14 πλουτίζεται Θεο σι µέν νυν ο κ σο µεν ς 16 σ γ ο δ ο δε πα δες ζ µεσθ 17 φέστιοι 18, νδρ ν δ πρ τον ν τε συµφορα ς βίου κρίνοντες 19 ν τε δαιµ νων ξυναλλαγα ς 20, ς γ ξέλυσας 21 στυ καδµε ον µολ ν 35 σκληρ ς 22 οιδο δασµ ν 23 ν παρείχοµεν, κα τα θ φ µ ν ο δ ν ξειδ ς 24 πλέον ο δ κδιδαχθείς 25, λλ προσθήκ 26 θεο λέγ νοµίζ θ µ ν ρθ σαι 27 βίον. Ν ν τ, κράτιστον π σιν Ο δίπου κάρα, 40 κετε οµέν σε πάντες ο δε πρ στροποι 28 λκήν 29 τιν ε ρε ν µίν, ε τε του θε ν φήµην κο σας ε τ π νδρ ς ο σθά του ς το σιν µπείροισι 30 κα τ ς ξυµφορ ς ζώσας 31 ρ µάλιστα τ ν βουλευµάτων Ιθ, βροτ ν ριστ, ν ρθωσον 33 π λιν, θ, ε λαβήθηθ 34a ς σ ν ν µ ν δε γ σωτ ρα κλ ζει τ ς πάρος 34b προθυµίας 35a ρχ ς δ τ ς σ ς µηδαµ ς µεµνώµεθα 35b στάντες τ ς ρθ ν 36 κα πεσ ντες στερον, 50 λλ σφαλεί 37 τήνδ ν ρθωσον π λιν. Ορνιθι γ ρ κα τ ν τ τ α σί 38 τ χην παρέσχες µ ν, κα ταν ν σος γενο 39. ς, ε περ ρξεις τ σδε γ ς σπερ κρατε ς, ξ ν νδράσιν κάλλιον κεν ς 40 κρατε ν 55 ς ο δέν στιν ο τε π ργος ο τε να ς ρηµος νδρ ν µ ξυνοικο ντων σω. 6

5 Slovní zásoba: 1 - σαλε ω být zmítán, ve vlnobití 2 - νακουφίζω zvedat 3 - βυθ ς, ο, dno, propast 4 - φοίνιος 3 krvavý, smrtelný 5 - σάλος, ου, vlnobití, bou e 6 - κάλυξ, κος, zárodek, upina 7 - φθίνω hynout, mizet 8 - βουν µος 2 γέλαι βουν µοι stáda dobytka 9 - τ κος, ου, potomstvo, plození, rození 10 - γονος 2 neplodný, nenarozený 11 - λοιµ ς, ο, mor, morová nákaza 12 - κεν ω vyprazd ovat, pustnout 13 - στεναγµ ς, ο, vzdech, sténání 14 - γ ος, ου, ná ek, k ik, lkaní 15 - πλουτίζω τιν obohacovat 16 - σο µαι τιν p irovnávat se k n komu 17 - ζω sed t 18 - φέστιος 2 u krbu 19 - κρίνω τί τινα pova ovat n koho za n co 20 - συναλλαγή, ς, domluva, smí ení (τιν ς s ) 21 - κλ ω vysvobozovat, vypro ovat 22 - σκληρ ς 3 σκληρ οιδ ς ukrutný, krutý; ukrutná p vkyn 23 - δασµ ς, ο, da, poplatek 24 - ξοιδα zvídat, dovídat se 25 - κδιδάσκω sd lovat 26 - προσθήκη, ης, pomoc; προσθήκ θεο s pomocí bo í 27 - ρθ ω vzty ovat, p ímit; ρθ σαί τινι βίον zachránit n komu ivot 28 - πρ στροπος 2 prosebník 29 - λκή, ς, ochrana, pomoc 30 - µπειρος 2 zku ený 31 - ζ ít 32 - βο λευµα, τος, τ rada, úmysl, rozvaha 33 - νορθ ω pozvedat, zachra ovat, povzbuzovat 34a - ε λαβέοµαι DP mít se na pozoru ε λαβήθηθ dob e se postarej! 34b - πάρος p ed tím, d íve 35a - προθυµία, ας, odhodlanost, p íze, ochota, dobrý úmysl 35 b - µιµν σκω τιν ς vzpomínat na n co µηδ κακ ν µεµνώµεθα neuchovávejme zlé vzpomínky 36 - ρθ ς 3 zp íma stojící, stálý, pevný στ ναι ς ρθ ν κα πεσε ν στερον povstat a pozd ji klesnout 37 - σφάλεια, ας, jistota, bezpe nost 38 - α σιος 2 pravý, dobrý, p íznivý, astný 39 - γίγνοµαι γενο stávat se, vznikat 40 - κεν ς τινος prázdný, zbavený n eho 7

6 ver e ΟΙ. πα δες ο κτροί 1, γνωτ 2 κο κ 3 γνωτά µοι προσήλθεθ 4 µείροντες 5 ε γ ρ ο δ τι νοσε τε 6 πάντες, κα νοσο ντες ς γ 60 ο κ στιν µ ν στις ξ σου 7 νοσε. Τ µ ν γ ρ µ ν λγος 8 ε ς ν ρχεται µ νον καθ α τ ν 9, κο δέν λλον, δ µ ψυχ π λιν τε κ µ 10 κα σ µο στένει 11. Ωστ ο χ πν γ ε δοντά 12 µ ξεγείρετε 13, 65 λλ στε πολλ µέν µε δακρ σαντα 14 δή, πολλ ς δ δο ς λθ ντα φροντίδος 15 πλάνοις 16 ν δ ε σκοπ ν ε ρισκον ασιν 17 µ νην, τα την πραξα πα δα γ ρ Μενοικέως Κρέοντ, µαυτο γαµβρ ν 18, ς τ Πυθικ 70 πεµψα Φοίβου δώµαθ 19, ς π θοιθ 20 τι δρ ν 21a τί φων ν 21b τήνδε υσαίµην 22a π λιν. Καί µ µαρ 22b δη ξυµµετρο µενον 23 χρ ν λυπε τί πράσσει το γ ρ ε κ τος 24 πέρα 25 πεστι πλείω το καθήκοντος 26 χρ νου. 75 Οταν δ κηται 27, τηνικα τ 28a γ κακ ς µ δρ ν ν ε ην πάνθ σ ν δηλο 28b θε ς. ΙΕ. Αλλ ε ς καλ ν σ τ ε πας ο δε τ ρτίως 29 Κρέοντα προσστείχοντα 30 σηµαίνουσί 31 µοι. ΟΙ. Ωναξ Απολλον, ε γ ρ ν τ χ γέ τ 80 σωτ ρι 32 βαίη, λαµπρ ς 33a σπερ 33b µµατι 34. ΙΕ. Αλλ ε κάσαι 35 µέν, δ ς ο γ ρ ν κάρα 36 πολυστεφ ς 37a δ 37b ε ρπε 38 παγκάρπου 39 δάφνης 40. ΟΙ. Τάχ 41 ε σ µεσθα 42 ξ µµετρος 43 γ ρ ς κλ ειν 44. Αναξ, µ ν κήδευµα 45, πα Μενοικέως, 85 τίν µ ν κεις το θεο φήµην 46 φέρων; ΚΡΕΩΝ Εσθλήν 47 λέγω γ ρ κα τ δ σφορ 48a, ε τ χοι κατ ρθ ν ξελθ ντα 48b, πάντ ν ε τυχε ν 49. 8

7 ΟΙ. Εστιν δ πο ον το πος 50 ; ο τε γ ρ θρασ ς 51 ο τ ο ν προδείσας 52 ε µ τ γε ν ν λ γ. 90 ΚΡ. Ε τ νδε χρ ζεις 53 πλησιαζ ντων 54 κλ ειν, τοιµος 55 ε πε ν, ε τε κα στείχειν 56 σω 57. ΟΙ. Ες πάντας α δα 58 τ νδε γ ρ πλέον φέρω τ πένθος 59 κα τ ς µ ς ψυχ ς πέρι. ΚΡ. Λέγοιµ ν ο κουσα 60 το θεο πάρα. 95 Ανωγεν 61 µ ς Φο βος µφαν ς 62 ναξ µίασµα 63 χ ρας ς τεθραµµένον χθον 64a ν τ δ λα νειν 64b µηδ νήκεστον 65 τρέφειν. ΟΙ. Ποί καθαρµ 66 ; τίς τρ πος τ ς ξυµφορ ς 67 ; Slovní zásoba: 1 - ο κτρ ς 3 hodný soucitu 2 - γνωτ ς 3 známý 3 - κο κ κα ο κ 4 - προσέρχοµαι p icházet 5 - µείρω dychtit, tou it 6 - νοσέω být nemocen 7 - σος 3 ξ σου νοσε být posti en stejnou nemocí 8 - λγος, ους, τ bolest 9 - µ νον καθ α τ ν 10 - κ µ κα µέ 11 - στένω τινά sténat, vzdychat kv li, pro n co 12 - ε δω spát 13 - ξεγείρω τινά probouzet n koho 14 - δακρ ω plakat 15 - φροντίς, ίδος, p emítání, rozjímání, my lení 16 - πλάνος, ου, bloud ní, blouzn ní, blud 17 - ασις, εως, lék, uzdravení 18 - γαµβρ ς, ο, p íbuzný 19 - δ µα, ατος, τ chrám, obydlí 20 - πυνθάνοµαι dovídat se n co 21a - δράω d lat, init 21b - φωνέω jasn, z eteln mluvit 22a - οµαι ochra ovat 22b - µαρ, ατος, τ den 23 - ξυµµετρέω τί τινι srovnávat, posuzovat n co podle n eho 24 - ε κ ς, τος, τ slu nost, závazek, povinnost 25 - πέρα nad-, p es καθήκει p icházet v úvahu, být vhodný, p íslu ný 27 - κοµαι p icházet 28a - τηνικα τα potom 9

8 28b - δηλ ω objas ovat, odkrývat 29 - ρτίως práv, zrovna 30 - προσστείχω p icházet 31 - σηµαίνω dávat znamení 32 - σωτήρ, ρος, spása 33a - λαµπρ ς 3 sv tlý, jasný, zá ivý 33b - σπερ tak jako 34 - µµα, ατος τ oko 35 - ε κάζω domnívat se, hádat, p edpokládat 36 - κάρα τ hlava 37a - πολυστεφής τινος 2 ov n ený n ím 37b - δε takto, tímto zp sobem 38 - ρπω jít 39 - πάγκαρπος 2 celý pokrytý plody 40 - δάφνη, ης, vav ín 41 - τάχα rychle 42 - ο δα ε σ µεσθα v d t 43 - ξ µµετρος 2 soum rný, shodný 44 - κλ ω sly et, dovídat se 45 - κήδευµα, ατος, τ p íbuzný 46 - φήµη, ης, výrok, zv st 47 - σθλ ς 3 dobrý, prosp ný 48a - δ σφορος 2 obtí n snesitelný 48b - ξέρχοµαι splnit se, stát se, vypl ovat se, napl ovat se (v tba) 49 - ε τυχέω prospívat, da it se, obracet se k lep ímu 50 - το πος τ πος 51 - θρασ ς, -ε α, - sm lý, odvá ný 52 - προδείδω p edem se obávat, t ást se 53 - χρ ζω ádat, tou it, p át si 54 - πλησιάζω být nablízku, poblí 55 - τοιµος 2 (3) p ipravený, hotový 56 - στείχω jít, krá et 57 - σω uvnit 58 - α δάω τινά íkat, mluvit 59 - πένθος, ους, τ zármutek, al 60 - κο ω πάρα τιν ς sly et od n koho n co 61 - νωγα vybízet, p ikazovat 62 - µφαν ς z eteln, jasn 63 - µίασµα, ατος, τ poskvrn ní, zlo in 64a - χθών, ον ς, zem 64b - λα νω τί τινος vyhán t n co (n koho) odn kud 65 - νήκεστος 2 nevylé itelný 66 - καθαρµ ς, ο, o ista, o istný ob ad 67 - ξυµφορά, ς, ne t stí 10

9 ver e ΚΡ. Ανδρηλατο ντας 1, φ ν 2 φ νον πάλιν λ οντας 4, ς τ δ α µα 5 χειµάζον 6 π λιν. ΟΙ. ΚΡ. Ποίου γ ρ νδρ ς τήνδε µην ει 7 τ χην; Ην µίν, ναξ, Λάϊ ς ποθ γεµ ν γ ς τ σδε, πρ ν 8 σ τήνδ πευθ νειν 9 π λιν. ΟΙ. Εξοιδ 10 κο ων ο γ ρ ε σε δ ν 11 γέ πω ΚΡ. Το του θαν ντος ν ν πιστέλλει 13 σαφ ς το ς α τοέντας 14 χειρ 15 τιµωρε ν 16 τινας. ΟΙ. Ο δ ε σ πο γ ς; πο τ δ ε ρεθήσεται χνος 17 παλαι ς 18 δυστέκµαρτον 19 α τίας 20 ; ΚΡ. Εν τ δ φασκε γ τ δ ζητο µενον 110 λωτ ν 21, κφε γει δ τ µελο µενον. ΟΙ. Π τερα 22 δ ν ο κοις 23, ν γρο ς 24 Λάϊος, γ ς π λλης τ δε συµπίπτει 25 φ ν ; ΚΡ. Θεωρ ς 26, ς φασκεν, κδηµ ν 27 πάλιν πρ ς ο κον ο κέθ κεθ, ς πεστάλη ΟΙ. Ο δ γγελ ς τις ο δ συµπράκτωρ 29 δο κατε δ 30 του τις κµαθ ν χρήσατ 31 ν; ΚΡ. Θν σκουσι γάρ, πλ ν 32 ε ς τις ς φ β φυγ ν ν ε δε πλ ν ν ο δ ν ε χ ε δ ς φράσαι. ΟΙ. Τ πο ον; Εν γ ρ π λλ ν ξε ροι 33 µαθε ν, 120 ρχ ν 34a βραχε αν 34b ε λάβοιµεν λπίδος. ΚΡ. Λ στ ς 35 φασκε συντυχ ντας 36 ο µι ώµ 37 κτανε ν 38 νιν 39, λλ σ ν πλήθει 40 χερ ν. ΟΙ. Π ς ο ν λ στής, ε τι µ ξ ν ργ ρ 41 πράσσετ νθένδ 42, ς τ δ ν τ λµης 43 βη; 125 ΚΡ. οκο ντα τα τ ν Λα ου δ λωλ τος 44 ΟΙ. ο δε ς ρωγ ς 45 ν κακο ς γίγνετο. Κακ ν δ πο ον µποδών 46, τυραννίδος ο τω πεσο σης 47, ε ργε 48 το τ ξειδέναι; ΚΡ. Η ποικιλ δ ς 49 Σφ γξ 50 τ πρ ς ποσ 51 σκοπε ν 131 µεθέντας 52 µ ς τ φαν προσήγετο 53. Slovní zásoba: 1 - νδρηλατέω zahán t, vyhán t 11

10 2 - φ νος, ου, vra da 3 - πάλιν op t, znovu 4 - λ ω ru it, odstra ovat 5 - α µα, ατος, τ krev, krveprolití, vra da 6 - χειµάζω vrhat do nesnází, potí í 7 - µην ω oznamovat, sd lovat 8 - πρίν adv. asu p edtím, d íve následuje ak. inf. 9 - πευθ νω vést, ídit, spravovat 10 - ξοιδα velmi dob e znát 11 - ε σοράω pozorovat, vid t 12 - ο πω nikdy 13 - πιστέλλω τινί p ikazovat, na izovat, porou et 14 - α τοέντης, ου, vrah 15 - χείρ, χειρ ς, ruka 16 - τιµωρέω τινί τινα mstít, trestat 17 - χνος, ους, τ stopa, lép j; znamení 18 - παλαι ς 3 dávný, starý 19 - δυστέκµαρτος 2 obtí n rozeznatelný, poznatelný 20 - α τία, ας, vina 21 - λωτ ς 3 λίσκοµαι verb.adj. dosa itelný 22 - π τερα... zdali... i 23 - ο κος, ου, d m, domov 24 - γρ ς, ο, pole; venkov 25 - συµπίπτω τινί τι stávat se, zastihovat, potkávat 26 - θεωρ ς, ο, vyslanec 27 - κδηµέω být na cestách mimo domov 28 - ποστέλλω vypravovat, vydávat se na cestu 29 - συµπράκτωρ, ορος, spole ník na cest 30 - καθοράω vid t 31 - χράοµαι u ívat n eho 32 - πλήν vyjma, krom 33 - ξευρίσκω získávat, nabývat, objevovat 34a - ρχή, ς, ρχήν ξ ρχ ς od za átku 34b - βραχ ς, -ε, - nepatrný, malý 35 - λ στής, ο, lupi, zlod j 36 - συντυγχάνω τινί st etávat se, náhodou potkávat 37 - ώµη, ης, síla 38 - κτείνω zabíjet 39 - νίν α τ dat.sg.3.os mu 40 - πλ θος, ους, τ mno ství, v t ina 41 - ργυρος, ου, st íbro, st íbrné mince, peníze 42 - νθένδε odtud 43 - τ λµη, ης, odvá ný, riskantní skutek 44 - λλυµι ni it, zabíjet; perfektum být mrtev 45 - ρωγ ς 2 schopný pomoci 46 - µποδών adv. le ící na cest (jako p eká ka) 47 - πίπτω πεσο σης padat, slábnout 48 - ε ργω zdr ovat 49 - ποικιλ δ ς 2 zpívající v hádankách 50 - Σφίγξ, γγ ς, bájná stv ra hubící ka dého obyvatele Théb, který neuhodl její hádanku 51 - πο ς, ποδ ς, noha (vyjád ení blízkosti) 52 - µεθίηµι nechávat, ponechávat, p estávat, upou t t 53 - προσάγοµαι nutit 12

11 ver e ΟΙ. ΙΕ. Αλλ ξ παρχ ς α θις α τ γ φαν παξίως 1 γ ρ Φο βος, ξίως δ σ, πρ ς το θαν τος τήνδ θεσθ 2 πιστροφήν 3 στ νδίκως ψεσθε κ µ σ µµαχον, 135 γ τ δε τιµωρο ντα τ θε θ µα. Υπ ρ 4a γ ρ ο χ τ ν πωτέρω 4b φίλων, λλ α τ ς α το το τ ποσκεδ 5 µ σος 6. Οστις γ ρ ν κε νον κταν ν τάχ ν κ µ ν τοια τ χειρ τιµωρε ν θέλοι. 140 κείν προσαρκ ν 7 ο ν µαυτ ν φελ. Αλλ ς τάχιστα, πα δες, µε ς µ ν βάθρων 8 στασθε, το σδ ραντες 9 κτ ρας κλάδους, λλος δ Κάδµου λα ν 10 δ θροιζέτω 11, ς π ν µο δράσοντος γ ρ ε τυχε ς 145 σ ν τ θε φανο µεθ πεπτωκ τες. Ω πα δες, στώµεσθα τ νδε γ ρ χάριν κα δε ρ βηµεν ν δ ξαγγέλλεται. Φο βος δ πέµψας τάσδε µαντείας µα 150 σωτήρ θ κοιτο κα ν σου παυστήριος 12. Slovní zásoba: 1 - παξίως p íslu n, správn, vhodn 2 - τίθηµι θεσθ 3 - πιστροφή, ς, πρ ς τινος pé e, starost o n koho 4b - πέρ τινος za, v zájmu ( n koho) 4b - π πωτέρω vzdálen j í, dále 5 - ποσκεδάννυµι zapuzovat, rozptylovat 6 - µ σος, ους, τ poskvrna, ohavnost 7 - προσαρκέω τί τινι pomáhat v n em n komu 8 - βάθρον, ου, τ sedadlo, lavice, podno 9 - α ρω ( ρ, ρα) zvedat 10 - λα ς, ο, lid 11 - θροίζω shroma ovat 12 - παυστήριος 2 τιν ς zastavující, ukon ující 13

12 ver e ΧΟΡΟΣ Στρ. 1. Ω ι ς δυεπ ς 1 φάτι 2, τίς ποτε τ ς πολυχρ σου 3 Πυθ νος 4 γλα ς 5 βας Θήβας; Εκτέταµαι 6 φοβερ ν 7 φρένα 8, vazba dvojího akusativu (p ekládá se p edlo kovým p.) δείµατι 9a πάλλων 9b, ήιε 10 άλιε Παιάν 11, µφ 12 σο ζ µενος 13 τί µοι νέον 155 περιτελλοµέναις 14 ραις 15 πάλιν asem se opakující - p elad ξαν σεις 16 χρέος 17 ε πέ µοι, χρυσέας 18 τέκνον Ελπίδος, µβροτε 19 Φάµα 20. Αντ. 1. Πρ τά σε κεκλ µενος 21a, θ γατερ ι ς, µβροτ Αθάνα, γαιάοχ ν 21b τ δελφε ν Αρτεµιν, κυκλ εντ 23 γορ ς θρ νον 24 ε κλέα 25 θάσσει 26, κα Φο βον καβ λον 27, ώ 28, τρισσο 29 λεξίµοροι 30 προφάνητέ 31 µοι, ε ποτε κα προτέρας τας 32 περ- 165 ρνυµένας 33 π λει ν σατ 34 κτοπίαν 35 φλ γα 36 πήµατος 37, vazba dvojího akusativu λθετε κα ν ν. Στρ. 2. Ω π ποι 38, νάριθµα γ ρ φέρω πήµατα νοσε δέ µοι πρ πας 39 στ λος 40a, ο δ νι 40b φροντίδος 41 γχος τις λέξεται 43 ο τε γ ρ κγονα 44 κλυτ ς 45 χθον ς 46 α ξεται 47 ο τε τ κοισιν 48a ηίων 48b καµάτων 49 νέχουσι 50 γυνα κες λλον δ ν λλ προσίδοις 51 περ ε πτερον 52 ρνιν 53 jednoho vedle druhého175 14

13 κρε σσον 54 µαιµακέτου 55 πυρ ς 56 ρµενον 57 κτ ν 58 πρ ς σπέρου 59 θεο. Αντ. 2. Ων π λις νάριθµος λλυται 60 νηλέα 61 δ γένεθλα 62 πρ ς πέδ 180 θαναταφ ρα 63 κε ται 64 νοίκτως 65 ν δ λοχοι 66 πολιαί 67 τ πι µατέρες partikule zastupující sloveso πι - u nich, p i nich κτ ν παρ βώµιον 68 λλοθεν 69 λλαι λυγρ ν 70 π νων κετ ρες 71 πιστενάχουσι Παι ν δ λάµπει 73 στον εσσά 74 τε γ ρυς 75 µαυλος 76 ν περ, χρυσέα θ γατερ ι ς, pro, za ε πα 77 πέµψον λκάν 78. Στρ. 3. Αρεά τε τ ν µαλερ ν 79, ς 190 ν ν χαλκος 80 σπίδων 81 φλέγει 82 µε περιβ ατος 83 ντιάζων 84, παλίσσυτον 85 δράµηµα 86 νωτίσαι 87 πάτρας πουρον 88, ε τ ς µέγαν θάλαµον 89 Αµφιτρίτας, 195 ε τ ς τ ν π ξενον 90 ρµων 91 Θρ κιον κλ δωνα 92 τελε ν 93 γάρ, ε τι ν ξ φ 94, το τ π µαρ 95 ρχεται τ ν, τ ν πυρφ ρων στραπ ν 97 κράτη νέµων 98, Ζε πάτερ, π σ φθίσον 99 κεραυν 100. (v závislosti) pod n ím Αντ. 3. Λ κει ναξ, τά τε σ χρυσοστρ φων π γκυλ ν 101 βέλεα 102 θέλοιµ ν δάµατ 103 νδατε σθαι 104a 205 ρωγ 104b προσταθέντα 105, τάς τε πυρφ ρους Αρτέµιδος α γλας 106, ξ ν α ς Λ κι ρεα δι σσει 107 τ ν χρυσοµίτραν 108 τε κικλήσκω 109, τ σδ πώνυµον 110 γ ς, 210 ο ν πα 111 Βάκχον ε ιον 112, 15

14 Μαινάδων 113 µ στολον 114 πελασθ ναι 115 φλέγοντ 116 γλα πι 117 πε κ 118 π τ ν π τιµον 119 ν θεο ς θε ν. u 215 Slovní zásoba: 1 - δυεπής, ές líbezn zn jící 2 - φάτις, acc. φάτιν, voc. φάτι (φάτις), zv st, e 3 - πολ χρυσος 2 plný zlata, velmi bohatý 4 - Πυθών, νος, nejstar í jméno Delf 5 - γλα ς 3 slavný, proslulý 6 - κτείνω napínat, znepokojovat, rozprostírat 7 - φοβερ ς 3 bázlivý, bojácný 8 - φρήν, εν ς, srdce, mysl 9a - δε µα, ατος, τ strach 9b - πάλλω t ást se, chv t se 10 - ήιος 2 vzývaný (zp vem), op vovaný, velebený 11 - Παιάν p ízvisko Apollónovo ( Spasitel, Hojitel ) 12 - µφί τινι kv li, pro 13 - ζ µαι bát se ( z úcty ) 14 - περιτέλλοµαι vznikat, obíhat 15 - ρα, ας, ro ní období, as 16 - ξαν ω naplnit, ulo it 17 - χρέος, ους, τ povinnost, po adavek 18 - χρ σειος 3 zlatý 19 - µβροτος 2 nesmrtelný, bo ský 20 - φήµη, ης, slovo, výrok, znamení - Φάµα dcera Elpidina - Zv st 21a - καλέω τινα volat, nazývat 21b - γαιάοχος 2 vlast, zemi chránící 23 - δελφή, ς, sestra 24 - κυκλ εις, εσσα, εν kruhový 25 - ε κλεής 2 dobrého jména, pov sti, slavný; p ízvisko Artemidino 26 - θάσσω τινα sed t na n em 27 - καβ λος 2 dalekost ílející; p ízvisko Apollónovo 28 - ώ citoslovce radostného i alostného výk iku ha! aj! ach! 29 - τρίσσος 3 trojí 30 - λεξίµορος 2 zahán jící, odvracející (smrt) 31 - προφαίνω oznamovat, dávat najevo 32 - τη, ης, zhouba, hr za, pohroma 33 - περ ρνυµαι τινι vzná et se, zvedat se, p etrvávat 34 - ν ω τινα n co zp sobovat, vyvolávat 35 - κτ πιος 2 vzdálený, mimo zemi 36 - φλ ξ, ογ ς, plamen 37 - π µα, ατος, τ utrpení 38 - π ποι b da 39 - πρ πας v ecek, celý 40a - στ λος, ου, dav, národ 40b - νι νειµι je mo né 41 - φροντίς, ίδος, p emý lení, rozva ovaní 42 - γχος, ους, τ me, zbra, hrot kopí 43 - λέξοµαι bránit se 44 - κγονον, ου, τ plod 45 - κλυτ ς 3 známý 46 - χθών, ον ς, zem 47 - α ξοµαι zv t ovat, rozmno ovat, prospívat 48a - τ κος, ου, porod 16

15 48b - ηίος 2,3 na íkající 49 - κάµατος, ου, porodní bolesti 50 - νέχω τινος zadr ovat, zastavovat 51 - προσοράω k tomu je t vid t, vid t n co navíc 52 - ε πτερος 2 dob e, hojn ope ený, ok ídlený 53 - ρνις, ιθος,, pták 54 - κρε σσον rychleji 55 - µαιµακέτος 3 nep emo itelný, nep ekonatelný 56 - π ρ, πυρ ς, τ ohe 57 - ρνυµι zvedat se, vzlétat 58 - κτή, ς, pob e í 59 - σπερος 2 západní 60 - λλυµι ni it 61 - νηλής 2 nehodný soucitu, nelitovaný 62 - γένεθλον, ου, τ dít 63 - θανατηφ ρος 2 smrt p iná ející 64 - κε µαι le et 65 - νοίκτως bez ná ku, slz 66 - λοχος, ου, ena, man elka 67 - πολι ς 3 edý 68 - βώµιος 3 βωµ ς, ο, oltá 69 - λλοθεν odjinud, z jiného místa 70 - λυγρ ς 3 zbab lý, opovr eníhodný, plný zármutku 71 - κτήρ, ρος, prosebník 72 - πιστενάχω vzdychat, sténat 73 - λάµπω zá it 74 - στον εις, εσσα, εν ubohý, bídný, ne astný 75 - γ ρυς, υος, τ hlas, e 76 - µαυλος 2 souzvu ný, spolu zpívající 77 - ε ώψ, πος,, ε ωπος 2 veselý, p átelský, radostný pohled 78 - λκή, ς, ochrana, pomoc 79 - µαλερ ς 3 zu ivý, divoký, krutý 80 - χαλκος 2 bez kovu 81 - σπίς, ίδος, tít, ochrana 82 - φλέγω zapálit, vzplanout 83 - περιβ ητος 2 k ikem obklopený 84 - ντιάζω setkávat se, st etat se, utkávat se 85 - παλίσσυτος 2 rychle se vracející 86 - δράµηµα, ατος, τ b h, b ení 87 - νωτίζω obracet se 88 - πουρος 2 p ízniv vanoucí, s dobrým v trem 89 - θάλαµος, ου, í e, království 90 - π ξενος τινος 2 vzdálený od..., daleký od n eho 91 - ρµος, ου, p ístav 92 - κλ δων, ωνος, vlnobití, p íboj 93 - τελέω kon it 94 - φίηµι zanechávat, ustávat, p estávat, upou t t 95 - µαρ, ατος, τ den 96 - πυρφ ρος 2 ohe p iná ející; p ízvisko Diovo 97 - στραπή, ς, blesk, t pyt 98 - νέµω vládnout n emu 99 - φθίνω ni it κεραυν ς, ο, blesk, hrom γκυλή, ς, t tiva luku βέλος, ους, τ íp, blesk δάµατος 2 nep emo itelný 104a - νδατέοµαι oslavovat, velebit 104b - ρωγ ς 2 být nápomocen προ στηµι nabízet, p id lovat α γλη, ης, slune ní sv tlo, zá e, pochode 17

16 107 - δι σσω prohán t se, pádit skrze χρυσοµίτρας zlatý v nec, elenka κικλήσκω καλέω τινα volat, vzývat n koho πώνυµος τινος 2 podle n koho i n eho nazvaný, pojmenovaný ο νώψ, πος,, ohnivého zraku ε ιος 2 hlu ný; p ízvisko Bakchovo µαινάς, άδος, zu ivá spole nice Bakchova µ στολος τινος 2 pr vodce πελάζω τινι p ibli ovat se (med.intranz.) φλέγω ho et γλαώψ, πος,, zá ivý πε κη, ης, pochode z jedlového d eva π τιµος 2 opovr eníhodný, nenávid ný, bezectný 18

17 ver e ΟΙ. Α τε ς 1 δ α τε ς, τ µ ν θέλ ς πη κλ ων 3 δέχεσθαι 4 τ ν σ θ πηρετε ν 5, λκ ν 6 λάβοις ν κ νακο φισιν 7 κακ ν. Αγ 8 ξένος µ ν το λ γου το δ ξερ 9, ξένος δ το πραχθέντος 10 ο γ ρ ν µακρ ν 220 χνευον 11 α τ ς, µ ο κ χων τι σ µβολον 12 ν ν δ, στερος 13 γ ρ στ ς 14 ε ς στο ς τελ 15, µ ν προφων 16 π σι Καδµείοις τάδε Οστις ποθ µ ν Λάϊον τ ν Λαβδάκου κάτοιδεν 17 νδρ ς κ τίνος διώλετο 18, το τον κελε ω πάντα σηµαίνειν µοί 225 κε µ ν φοβε ται, το πίκληµ 19 πεξέλοι 20 α τ ς καθ α το πείσεται γ ρ λλο µ ν στεργ ς 21 ο δέν, γ ς δ πεισιν 22 σφαλής 23. Ε δ α τις λλον ο δεν ξ λλης χθον ς 230 τ ν α τ χειρα 24, µ σιωπάτω 25 τ γ ρ κέρδος 26 τελ γ χ 27 χάρις προσκείσεται 28. Ε δ α σιωπήσεσθε, καί τις φίλου δείσας 29 πώσει 30 το πος χα το τ δε, κ τ νδε δράσω, τα τα χρ κλ ειν µο. 235 Τ ν νδρ παυδ 31 το τον, στις στί, γ ς τ σδ ς γ κράτη 32 τε κα θρ νους νέµω µήτ ε σδέχεσθαι 33 µήτε προσφωνε ν 34 τινα, µήτ ν θε ν ε χα σι 35 µήτε θ µασιν 36 κοιν ν ποιε σθαι, µήτε χέρνιβος 37 νέµειν 240 θε ν 38 δ π ο κων πάντας, ς µιάσµατος το δ µ ν ντος, ς τ Πυθικ ν θεο µαντε ον ξέφηνεν 39 ρτίως 40 µοί. Slovní zásoba: 1 - α τέω ádat, prosit 2 - πος, ους, τ slovo 3 - κλ ω τι τινος sly et n co od n koho 4 - δέχοµαι p ijímat 5 - πηρετέω τινι pomáhat, podporovat (proti n emu) 6 - λκή, ς, ochrana, podpora 7 - νακο φισις, εως, (τιν ς) úleva od n eho, usnadn ní 8 - Αγ γώ 9 - κλέγω τινος promlouvat, vychvalovat 10 - πράττω d lat, init 11 - χνε ω pátrat, hledat 19

18 12 - σ µβολον, ου, τ znamení 13 - στερος 3 pozd ji 14 - στ ς, ο, ob an 15 - τελέω ε ς τινα pat it, nále et k n emu (n komu) 16 - προφωνέω ohla ovat, oznamovat 17 - κάτοιδα v d t, pamatovat si 18 - δι λλυµι zabíjet 19 - πίκληµα, ατος, τ na knutí, vý itka, obvin ní 20 - πεξαιρέω vyjímat, odstra ovat 21 - στεργής 2 nep íjemný 22 - πειµι odejít 23 - σφαλής 2 jistý, stálý, bezpe ný 24 - α τ χειρ, ρος, vrah 25 - σιωπάω σιγάω ml et 26 - κέρδος, ους, τ odm na, old 27 - χ κα 28 - προσκε µαι nále et n komu 29 - δείδω bát se, mít strach 30 - πωθέω zahán t, odvracovat od sebe 31 - παυδάω zakazovat 32 - κράτος, ους, τ vláda, vrchnost 33 - ε σδέχοµαι τινος p ijímat n kam 34 - προσφωνέω τινα mluvit k n komu 35 - ε χή, ς, prosba, p ání 36 - θ µα, ατος, τ ob 37 - χέρνιψ, ιβος, sv cená voda 38 - θέω vyhán t odn kud 39 - ξφαίνω τινι oznamovat, dávat na v domí 40 - ρτίως práv, zrovna 20

19 ver e Εγ µ ν ο ν τοι σδε 1 τ τε δαίµονι τ τ νδρ τ θαν ντι σ µµαχος 2 πέλω κατε χοµαι 4 δ τ ν δεδρακ τ 5, ε τε τις ε ς ν λέληθεν 6 ε τε πλει νων 7 µέτα 8, κακ ν κακ ς νιν 9 µορον 10 κτρ ψαι 11 βίον πε χοµαι 12 δ, ο κοισιν ε ξυνέστιος 13 ν το ς µο ς γένοιτ µο ξυνειδ τος 14, 250 παθε ν περ το σδ ρτίως ρασάµην 15. Υµ ν δ τα τα πάντ πισκήπτω 16 τελε ν, πέρ τ µαυτο το θεο τε τ σδέ τε γ ς δ κάρπως 17 κ θέως φθαρµένης 18. Ο δ ε γ ρ ν τ πρ γµα µ θεήλατον 19, 255 κάθαρτον 20 µ ς ε κ ς ν ο τως ν, νδρ ς γ ρίστου βασιλέως λωλ τος 21, λλ ξερευν ν 22 ν ν δ πε κυρ 23 τ γ χων µ ν ρχ ς ς κε νος ε χε πρίν 24, χων δ λέκτρα 25 κα γυνα χ µ σπορον κοιν ν τε παίδων κοίν ν, ε κείν 27 γένος µ δυστ χησεν 28, ν ν κπεφυκ τα 29, ν ν δ ς τ κείνου κρ τ 30 νήλαθ 31 τ χη νθ ν 32 γ τάδ, σπερε 33 το µο πατρ ς, περµαχο µαι 34, κ π 35 πάντ φίξοµαι 36, 265 ζητ ν τ ν α τ χειρα το φ νου λαβε ν, τ Λαβδακεί 37 παιδ Πολυδώρου 38 τε κα το πρ σθε 39 Κάδµου το πάλαι τ Αγήνορος 40 κα τα τα το ς µ δρ σιν ε χοµαι θεο ς µήτ ροτ ν 41 α το ς γ ς νιέναι 42 τινά, 270 µήτ ο ν γυναικ ν πα δας, λλ τ π τµ 43 τ ν ν φθερε σθαι 44 κ τι το δ χθίονι 45. Υµ ν δ το ς λλοισι Καδµείοις σοις τάδ στ ρέσκονθ 46 τε σ µµαχος ίκη χο πάντες ε ξυνε εν 47 ε σαε 48 θεοί. 275 ΧΟ. Ωσπερ µ ρα ον 49 λαβες, δ 50, ναξ, ρ ο τ κτανον 51 γ ρ ο τε τ ν κταν ντ χω δε ξαι 52. Τ δ ζήτηµα 53 το πέµψαντος ν Φοίβου τ δ ε πε ν, στις ε ργασταί 54 ποτε. 21

20 ΟΙ. ίκαι λεξας λλ ναγκάσαι 55 θεο ς 280 ν µ θέλωσιν ο δ ν ε ς δ ναιτ 56 νήρ. ΧΟ. Τ δε τερ κ τ νδ ν λέγοιµ µοι δοκε. ΟΙ. Ε κα τρίτ στι, µ παρ ς 57 τ µ ο 58 φράσαι. Slovní zásoba: 1 - τοι σδε, τοιάδε, τοι νδε takový 2 - σ µµαχος, ου, spojenec 3 - πέλω být, stát se, hýbat se, to it se, p icházet 4 - κατε χοµαι modlit se, sna n prosit; svolávat hromy a blesky, proklínat, klít 5 - δράω (δράσω, δρασα, δέδρακα, δέδραµαι, δράσθην, δραστέος) init, d lat 6 - λανθάνω (λέληθεν) být skryt 7 - πολ ς, πολλή, πολ mnoho, hodn ; comparativ πλείων, πλε ον více 8 - µετά τινος s (ve skupin, ve spolku) 9 - νιν α τ ν 10 - µ(µ)ορος 2 ne astný, bídný 11 - κτρίβω pro ívat, vést ivot ke konci 12 - πε χοµαι lát, spílat, láte it, nadávat, pohor ovat se 13 - συνέστιος, ου, host 14 - σ νοιδα být si v dom, uv domovat si 15 - ράοµαι modlit se, sna n prosit 16 - πισκήπτω ukládat, dávat, p ikazovat 17 - καρπος 2 neplodný, bez plod ; marný, bez u itku 18 - φθείρω hubit, ni it 19 - θεήλατος 2 seslaný, zap í in ný, zp sobený od Boha; pronásledovaný 20 - καθάρτος 2 ne istý, pinavý; nepotrestaný 21 - λλυµι ni it, zabíjet 22 - ξερευνάω pátrat, hledat, p icházet na stopu 23 - κυρέω τυγχάνω dosahovat 24 - πρίν d íve, p edtím, kdysi 25 - λέκτρον, ου, τ pl. man elské lo e 26 - µ σπορος 2 (γ νη) intimn se stýkat s enou (spole ného p vodu, s tých rodi zrozená) 27 - κε νος 3 poet. κε νος δυστυχέω být ne astný, trápit se 29 - κφ οµαι rodit se, pocházet 30 - κρ τα, κράτων, κρασίν (ep. κράτεσφι), τ hlava 31 - νάλλοµαι (aor.ii. νηλ µην) skákat, vrhat se na n koho 32 - νθ ν proto (kv li, pro) 33 - σπερεί σπερ ε stejn jako, zrovna tak, práv tak 34 - περµάχοµαί τινος bojovat za n koho 35 - κ π κα πί 36 - φικνέοµαι (f. φίξοµαι) hlava 37 - Λάβδακος, ου, syn Polydor v, otec Lai v, star í král Théb 38 - Πολ δωρος, ου, syn Kadm v a Harmonie, král Thébský 39 - πρ σθε d íve 40 - Αγήνωρ, ορος, syn Poseidón v, král Sydonu, otec Kadm v 41 - ροτος, ου, úroda; doba, období 42 - νειµι vzkli ovat, probouzet, vznikat 43 - π τµος, ου, osud, sudba 22

21 44 - φθείρω (φθερ ) ni it 45 - χθρ ς 3 comparativ χθίων, χθιον je t více nenávid ný 46 - ρέσκω participium ρέσκων milý, vd ný, p ijatelný, ucházející, vítaný 47 - ξ νειµι setrvávat, být s 48 - ε σαεί ε ς εί poka dé, v dy 49 - ρα ος 3 prokletý 50 - δε tak 51 - κτείνω (κτεν, κτεινα i κτανον i κτονα) zabíjet 52 - δείκνυµι ukazovat 53 - ζήτηµα, ατος, τ otázka, zkoumání 54 - ργάζοµαι konat, d lat 55 - ναγκάζω τιν nutit 56 - δ ναµαι (3.os.sg.opt. δ ναιτ ) být schopen 57 - πάρειµι pokou et se, sm ovat k 58 - µ ο + konj. n. ind ze strachu e, aby ne (po slovesech vyjad ující obavy, výstrahy, varování Smyth, Greek grammar , 2751 ) 23

22 ver e ΧΟ. Ανακτ 1 νακτι τα θ 2 ρ ντ πίσταµαι 3 µάλιστα Φοίβ Τειρεσίαν, παρ ο τις ν 285 σκοπ ν τάδ, ναξ, κµάθοι σαφέστατα 4. ΟΙ. Αλλ ο κ ν ργο ς 5 ο δ το τ πραξάµην πεµψα 6 γ ρ Κρέοντος ε π ντος διπλο ς 7 ποµπο ς 8 πάλαι δ µ παρ ν 9 θαυµάζεται 10. ΧΟ. Κα µ ν τά γ λλα κωφ 11 κα παλαί πη ΟΙ. ΧΟ. ΟΙ. Τ πο α τα τα; πάντα γ ρ σκοπ λ γον. Θανε ν 13 λέχθη πρ ς τινων δοιπ ρων 14. (p í ina) od... Ηκουσα κ γώ τ ν δ δ ντ ο δε ς ρ. ΧΟ. Αλλ ε τι µ ν δ δείµατ ς γ χει µέρος 15, τ ς σ ς κο ων ο µενε τοιάσδ ράς ΟΙ. Ωι µή στι δρ ντι τάρβος 17, ο δ πος φοβε. ΧΟ. Slovní zásoba: Αλλ ο ξελέγξων 18 α τ ν στιν ο δε γ ρ τ ν θε ον 19 δη µάντιν 20 δ 21 γουσιν 22, τ ληθ ς µπέφυκεν 23 νθρώπων µ ν. 1 - ναξ, ακτος pán 2 - τα θ τ α τά 3 - πίσταµαι v d t, znát 4 - σαφής, ές jistý, neomylný 5 - ργ ς 2 zahál ivý, ne inný 6 - πέµπω posílat 7 - διπλο ς, ς, ο ν pl. dva 8 - ποµπ ς, ο, posel, pr vodce 9 - πάρειµι být p ítomen 10 - θαυµάζω divit se 11 - κωφ ς 3 bezvýznamný 12 - πος, ους, τ pl. tlachy, e i, povída ky 13 - θν σκω umírat 14 - δοιπ ρος, ου, cestovatel, pocestný 24

23 15 - µέρος, ους, τ podíl, ú ast 16 - ρή, ς, ne t stí, zkáza, záhuba 17 - τάρβος, ους, τ strach 18 - ξελέγχω usv d it 19 - θε ος 3 bo ský 20 - µάντις, εως, v tec 21 - δε zde, sem 22 - γω τινα vést n koho 23 - µφ ω τί τινι v t povat n co n komu 25

24 ver e ΟΙ. Ω πάντα νωµ ν 1 Τειρεσία, διδακτά τε 300 ρρητά 2 τ ο ράνιά 3 τε κα χθονοστιβ 4, π λιν µέν, ε κα µ βλέπεις, φρονε ς 5 δ µως 6 ο 7 ν σ 8 σ νεστιν 9 ς σ προστάτην 10 σωτ ρά 11 τ, ναξ, µο νον 12 ξευρίσκοµεν 13. Φο βος γάρ, ε τι µ κλ εις 14 τ ν γγέλων, 305 πέµψασιν µ ν ντέπεµψεν 15, κλυσιν 16 µ νην ν λθε ν το δε το νοσήµατος 17, ε το ς κταν ντας 18 Λάϊον µαθ ντες ε κτείναιµεν γ ς φυγάδας 19 κπεµψαίµεθα 20. Σ δ ο ν φθονήσας 21 µήτ π ο ων ν 22 φάτιν 23, 310 µήτ ε τιν λλην µαντικ ς χεις δ ν 24, σαι 25 σεαυτ ν κα π λιν, σαι δ µέ, σαι δ π ν µίασµα το τεθνηκ τος. ν σο γάρ σµεν 26 νδρα δ φελε ν φ ν χοι τε κα δ ναιτο κάλλιστος π νων. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 315 Φε φε 27, φρονε ν ς δειν ν νθα 28 µ τέλη 29 λ φρονο ντι τα τα γ ρ καλ ς γ ε δ ς διώλεσ 30 ο γ ρ ν δε ρ κ µην 31. ΟΙ. Τί δ στιν; ς θυµος 32 ε σελήλυθας 33. ΤΕ. Αφες 34 µ ς ο κους στα 35 γ ρ τ σ ν τε σ 320 κ γ διοίσω 36 το µ ν, ν 37 µο πίθ 38. ΟΙ. Ο τ ννοµ 39 ε πας ο τε προσφιλ 40 π λει τ δ σ θρεψε, τήνδ ποστερ ν 41 φάτιν 42. ΤΕ. Ορ γ ρ ο δ σο τ σ ν φώνηµ 43 ν 44 πρ ς καιρ ν ς ο ν µηδ γ τα τ ν πάθω Slovní zásoba: 1 - νωµάω vid t, pozorovat; d kladn zva ovat, promý let 2 - ρητος 2 nesd litelný, nevyslovitelný 3 - ο ράνιος 3 nebeský 4 - χθονοστιβής, ές pozemský (po zemi chodící) 5 - φρονέω v d t 6 - µως p ece 7 - ο ος, ο α, ο ον vzta né zájmeno (lat.qualis) takový jako 8 - ν σος, ου, nemoc, zlost, ílenství, zármutek 9 - σ νειµι ν σ νοσέω být nemocný 26

25 10 - προστάτης, ου, ochránce, patron 11 - σωτήρ, ρος, zachránce, spasitel, dobrodinec 12 - µο νος 3 jediný 13 - ξευρίσκω nacházet 14 - κλ ω τί τινος sly et n co od n koho 15 - ντιπέµπω posílat jako odplatu 16 - κλυσις, εως, zpro t ní, osvobození 17 - ν σηµα, τος, τ mor, nákaza, sou ení, choroba, nemoc 18 - κτείνω ( κτεινα, κτανον) zabíjet 19 - φυγάς, άδος, uprchlík, vyhnanec, vyho t nec 20 - κπέµπω τιν ς posílat pry odn kud 21 - φθονέω ( φθ νησα) odpírat, odmítat n co 22 - ο ων ς, ο, velký pták 23 - φάτις, ιδος, hlas z nebe (z v tírny) 24 - δ ς, ο, zp sob 25 - οµαι vytahovat, zachra ovat 26 - ν τινι ε ναι být v n í moci 27 - φε citoslovce 28 - νθα z toho 29 - τέλος, ους, τ u itek τέλη λ ει τινί τι vyplácet n co n komu 30 - δι λλυµι pass. zapomínat 31 - κνέοµαι ( κ µην) chodit, p icházet 32 - θυµος 2 sklí ený, malomyslný, lhostejný 33 - ε σέρχοµαι p icházet 34 - φίηµι nechat být 35 - διος 3 snadný 36 - ν άν 37 - διαφέρω p ená et, sná et 38 - πείθοµαί τινι ( πιθ µην, πίθ ) poslouchat 39 - ννοµος 2 zákonný 40 - προσφιλής, ές p átelský 41 - ποστερέω p ipravovat o n co, zbavovat n koho n eho, idit, okrádat 42 - φάτις, ιδος, v tba 43 - φώνηµα, τος, τ e, has 44 - ν jít 45 - πάσχω trp t, sná et 27

Slovní zásoba k překladům z češtiny do řečtiny lekce 1.

Slovní zásoba k překladům z češtiny do řečtiny lekce 1. Slovní zásoba k překladům z češtiny do řečtiny lekce 1. 1) mít - χω 2) chtít - θέλω 3) jet na něčem - λα νω τινά 4) soudit - κρίνω τινά 5) dít se, přihodit se - συµβαίνω 6) myslet, domnívat se - νοµίζω

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 1278/14/U 02-033 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ

VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ VZOR: VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY PODLE NOZ Tento vzor lze použít pro smlouvy uzavírané mezi podnikateli. Zásadně ho nepoužívejte ve vztazích podnikatel-spotřebitel, v adhezních smlouvách

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů

Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb partnerských ústavů Kurz pro uživatele služeb ústavní péče vznikl v rámci projektu Kvalita života jako cíl. Projekt financovaný z prostředků ESF byl realizován sdružením Quip

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení 1) Právní úpravu postihování mládeže, závadových projevů dětí a procesních postupů ve věcech mladistvých upravuje: a) zákon č. 218/2005

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Město PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2012/Pol. VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz EP: ep-petrvald@iol.cz www.petrvald.info

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Rodina - kulturní odlišnosti mezi národy Metodický list

Rodina - kulturní odlišnosti mezi národy Metodický list Rodina - kulturní odlišnosti mezi národy Metodický list opakování a aktivační technika sněhové koule - manželství (právní pojem) práce s tabulí - role v rodině, monogamie, polygamie, polyandrie námět na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení 1.1 Tento řád vstupuje v platnost 1.8.2006 a je závazným řádem pro Milevskou ligu (dále jen ML) v malé kopané a týmy vstupují do ML s tím, že jej berou plně na vědomí

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 2656/05-60 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21.5.2014 v zasedací místnosti

Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21.5.2014 v zasedací místnosti v, DRAZEBNI, v VYHLASKA vyhotovená podle 20, odst. 1, zák. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy.

t a k t o : www.e-drazby.cz Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy. Číslo jednací: 156 EX 4683/13-54 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: Ederová - 170495/1 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412

Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 Č.j:111Ex1642/15-29 evid.č.opr: 6856636412 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 883/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Magistrát města Jihlavy 2

Magistrát města Jihlavy 2 JUDr. Marie Sárová, soudní exekutor Exekutorský úřad Jihlava se sídlem Jihlava, Plukovníka Švece 1528/8, 586 01 Jihlava, PSČ 586 01 Magistrát města Jihlavy 2 evidováno;2 3. 07, 2015 došlo 22-07- 2015 dne;

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

ČSAD Vsetín, akciová společnost

ČSAD Vsetín, akciová společnost ČSAD Vsetín, akciová společnost Přepravní a tarifní podmínky v provozu městské hromadné dopravy ve Vsetíně provozované ČSAD Vsetín a.s. Schváleny Zastupitelstvem města Vsetína dne 14. 6.2011 s platností

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Stránka 1 z 6 CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 14342-2/2015-590000-42 V Pardubicích dne 10. 3. 2015 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Celní

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Číslo jednací: 120 EX 35695/13-61 v. s. oprávněný: 1116010106 č.j. oprávněný: 1116010106 U S N E S E N Í JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU *MHMPXP0WH1MK* *MHMPXP0WH1MK* Sp.zn.: S-MHMP 1764977/2014/SUP/Ca/La V Praze 27.3.2015 Č.j.: MHMP 139899/2015 ROZHODNUTÍ

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 1556/04-64 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

provozní, např. prasklé skluzavky, rozbité části herních prvků, nedostatečná dopadová plocha

provozní, např. prasklé skluzavky, rozbité části herních prvků, nedostatečná dopadová plocha Ke kontrolním činnostem České obchodní inspekce patří také dozor nad bezpečností herních prvků a dopadových ploch na hřištích, a to zejména těch, která byla nově uvedena do provozu. Hlavním cílem dozoru

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více