Král Oidipús SLOVNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Král Oidipús SLOVNÍK"

Transkript

1 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙ ΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ Král Oidipús SLOVNÍK 3

2 ver e ΟΙ ΙΠΟΥΣ Ω τέκνα 1, Κάδµου το πάλαι νέα τροφή 2, τίνας ποθ δρας 3 τάσδε µοι θοάζετε 4 κτηρίοις 5 κλάδοισιν 6 ξεστεµµένοι 7 ; Π λις δ µο 8 µ ν θυµιαµάτων 9 γέµει 10, µο δ παιάνων 11 τε κα στεναγµάτων 12 5 γ 13 δικαι ν 14 µ παρ 15a γγέλων, τέκνα, λλων κο ειν α τ ς δ 15b λήλυθα, π σι κλειν ς 16 Ο δίπους καλο µενος. Αλλ, γεραιέ 17, φράζ 18, πε πρέπων 19 φυς 20 πρ 21 τ νδε φωνε ν 22, τίνι τρ π 23 καθέστατε 24, 10 δείσαντες 25 στέρξαντες 26 ; ς θέλοντος ν µο προσαρκε ν 27 π ν δυσάλγητος 28 γ ρ ν ε ην τοιάνδε µ ο κατοικτίρων 29 δραν. ΙΕΡΕΥΣ Αλλ, κρατ νων 30 Ο δίπους χώρας µ ς, ρ ς µ ν µ ς λίκοι 31 προσήµεθα βωµο σι 33 το ς σο ς, ο µ ν ο δέπω 34 µακρ ν πτέσθαι 35 σθένοντες 36, ο δ σ ν γήρ 37 βαρε ς 38, ερε ς 39, γ µ ν Ζην ς 40, ο δε τ θέων 41 λεκτοί 42 τ δ λλο φ λον 43 ξεστεµµένον γορα σι 44 θακε 45, πρ ς τε Παλλάδος διπλο ς ναο ς 47, π Ισµηνο τε µαντεί 48 σποδ 49. Slovní zásoba: 1 - τέκνον, ου, τ dít 2 - τροφή, ς, potomek 3 - δρα, ας, místo 4 - θοάζω sed t 5 - κτηρίος, ου, prosebník 6 - κλάδος, ου, v tvi ka, ratolest 7 - κστέφω ovinovat, zdobit 8 - µο (τιν ς) zárove, sou asn, spolu s θυµίαµα, ατος, τ kadidlo 10 - γέµω τιν ς být plný n eho 4

3 11 - παιάν, νος, píse, zp v, alozp v 12 - στέναγµα, ατος, τ ná ek, sténání 13 - γώ γω 14 - δικαι ω pokládat za správné 15a - παρά τινος od, z 15b - δε adv.místa - sem 16 - κλειν ς 3 slavný 17 - γεραι ς, ο, sta ec 18 - φράζω íkat 19 - πρέπω πρέπων φυς φωνε ν vhodný k mluvení 20 - φ ω rodit 21 - πρ τινος za, místo n koho 22 - φωνέω jasn mluvit 23 - τρ πος, ου, zp sob, p ípad, stav 24 - καθίστηµι stávat se, p ihodit se 25 - δείδω mít strach 26 - στέργω tou it 27 - προσαρκέω pomáhat 28 - δυσάλγητος 2 necitlivý 29 - κατοικτίρω soucítit 30 - κρατ νω τινά vládnout 31 - λίκος 3 jakého v ku 32 - πρ σηµαι sed t u n eho 33 - βωµ ς, ο, oltá 34 - ο δέπω je t ne 35 - πέτοµαι létat 36 - σθένω být silný 37 - γ ρας, ως, τ (γήρ ) ve vysokém v ku 38 - βαρ ς, -ε α, - t kopádný, pomalý, unavený 39 - ερε ς, έως, kn z 40 - Ζε ς Ζην ς poet.zeus 41 - θέος, ου, mladík 42 - λεκτ ς 3 vybraný 43 - φ λον, ου, τ lid, národ, rod 44 - γορά, ς, nám stí, tr i t ; pozn. dat. pl. má koncovku -ι (b n u tragik a Homéra) 45 - θακέω τινί sed t u 46 - διπλο ς, -, - ν oba, dva 47 - να ς, ο, chrám 48 - µαντε ος, -ε α, -ε ον v tecký 49 - σποδ ς, ο, popel 5

4 ver e Π λις γάρ, σπερ κα τ ς ε σορ ς, γαν δη σαλε ει 1, κ νακουφίσαι 2 κάρα βυθ ν 3 τ ο χ ο α τε φοινίου 4 σάλου 5, φθίνουσα 6 µ ν κάλυξιν 7 γκάρποις χθον ς, 25 φθίνουσα δ γέλαις βουν µοις 8 τ κοισί 9 τε γ νοις 10 γυναικ ν ν δ πυρφ ρος θε ς σκήψας λα νει, λοιµ ς 11 χθιστος, π λιν, φ ο κενο ται 12 δ µα Καδµε ον, µέλας δ Αιδης στεναγµο ς 13 κα γ οις 14 πλουτίζεται Θεο σι µέν νυν ο κ σο µεν ς 16 σ γ ο δ ο δε πα δες ζ µεσθ 17 φέστιοι 18, νδρ ν δ πρ τον ν τε συµφορα ς βίου κρίνοντες 19 ν τε δαιµ νων ξυναλλαγα ς 20, ς γ ξέλυσας 21 στυ καδµε ον µολ ν 35 σκληρ ς 22 οιδο δασµ ν 23 ν παρείχοµεν, κα τα θ φ µ ν ο δ ν ξειδ ς 24 πλέον ο δ κδιδαχθείς 25, λλ προσθήκ 26 θεο λέγ νοµίζ θ µ ν ρθ σαι 27 βίον. Ν ν τ, κράτιστον π σιν Ο δίπου κάρα, 40 κετε οµέν σε πάντες ο δε πρ στροποι 28 λκήν 29 τιν ε ρε ν µίν, ε τε του θε ν φήµην κο σας ε τ π νδρ ς ο σθά του ς το σιν µπείροισι 30 κα τ ς ξυµφορ ς ζώσας 31 ρ µάλιστα τ ν βουλευµάτων Ιθ, βροτ ν ριστ, ν ρθωσον 33 π λιν, θ, ε λαβήθηθ 34a ς σ ν ν µ ν δε γ σωτ ρα κλ ζει τ ς πάρος 34b προθυµίας 35a ρχ ς δ τ ς σ ς µηδαµ ς µεµνώµεθα 35b στάντες τ ς ρθ ν 36 κα πεσ ντες στερον, 50 λλ σφαλεί 37 τήνδ ν ρθωσον π λιν. Ορνιθι γ ρ κα τ ν τ τ α σί 38 τ χην παρέσχες µ ν, κα ταν ν σος γενο 39. ς, ε περ ρξεις τ σδε γ ς σπερ κρατε ς, ξ ν νδράσιν κάλλιον κεν ς 40 κρατε ν 55 ς ο δέν στιν ο τε π ργος ο τε να ς ρηµος νδρ ν µ ξυνοικο ντων σω. 6

5 Slovní zásoba: 1 - σαλε ω být zmítán, ve vlnobití 2 - νακουφίζω zvedat 3 - βυθ ς, ο, dno, propast 4 - φοίνιος 3 krvavý, smrtelný 5 - σάλος, ου, vlnobití, bou e 6 - κάλυξ, κος, zárodek, upina 7 - φθίνω hynout, mizet 8 - βουν µος 2 γέλαι βουν µοι stáda dobytka 9 - τ κος, ου, potomstvo, plození, rození 10 - γονος 2 neplodný, nenarozený 11 - λοιµ ς, ο, mor, morová nákaza 12 - κεν ω vyprazd ovat, pustnout 13 - στεναγµ ς, ο, vzdech, sténání 14 - γ ος, ου, ná ek, k ik, lkaní 15 - πλουτίζω τιν obohacovat 16 - σο µαι τιν p irovnávat se k n komu 17 - ζω sed t 18 - φέστιος 2 u krbu 19 - κρίνω τί τινα pova ovat n koho za n co 20 - συναλλαγή, ς, domluva, smí ení (τιν ς s ) 21 - κλ ω vysvobozovat, vypro ovat 22 - σκληρ ς 3 σκληρ οιδ ς ukrutný, krutý; ukrutná p vkyn 23 - δασµ ς, ο, da, poplatek 24 - ξοιδα zvídat, dovídat se 25 - κδιδάσκω sd lovat 26 - προσθήκη, ης, pomoc; προσθήκ θεο s pomocí bo í 27 - ρθ ω vzty ovat, p ímit; ρθ σαί τινι βίον zachránit n komu ivot 28 - πρ στροπος 2 prosebník 29 - λκή, ς, ochrana, pomoc 30 - µπειρος 2 zku ený 31 - ζ ít 32 - βο λευµα, τος, τ rada, úmysl, rozvaha 33 - νορθ ω pozvedat, zachra ovat, povzbuzovat 34a - ε λαβέοµαι DP mít se na pozoru ε λαβήθηθ dob e se postarej! 34b - πάρος p ed tím, d íve 35a - προθυµία, ας, odhodlanost, p íze, ochota, dobrý úmysl 35 b - µιµν σκω τιν ς vzpomínat na n co µηδ κακ ν µεµνώµεθα neuchovávejme zlé vzpomínky 36 - ρθ ς 3 zp íma stojící, stálý, pevný στ ναι ς ρθ ν κα πεσε ν στερον povstat a pozd ji klesnout 37 - σφάλεια, ας, jistota, bezpe nost 38 - α σιος 2 pravý, dobrý, p íznivý, astný 39 - γίγνοµαι γενο stávat se, vznikat 40 - κεν ς τινος prázdný, zbavený n eho 7

6 ver e ΟΙ. πα δες ο κτροί 1, γνωτ 2 κο κ 3 γνωτά µοι προσήλθεθ 4 µείροντες 5 ε γ ρ ο δ τι νοσε τε 6 πάντες, κα νοσο ντες ς γ 60 ο κ στιν µ ν στις ξ σου 7 νοσε. Τ µ ν γ ρ µ ν λγος 8 ε ς ν ρχεται µ νον καθ α τ ν 9, κο δέν λλον, δ µ ψυχ π λιν τε κ µ 10 κα σ µο στένει 11. Ωστ ο χ πν γ ε δοντά 12 µ ξεγείρετε 13, 65 λλ στε πολλ µέν µε δακρ σαντα 14 δή, πολλ ς δ δο ς λθ ντα φροντίδος 15 πλάνοις 16 ν δ ε σκοπ ν ε ρισκον ασιν 17 µ νην, τα την πραξα πα δα γ ρ Μενοικέως Κρέοντ, µαυτο γαµβρ ν 18, ς τ Πυθικ 70 πεµψα Φοίβου δώµαθ 19, ς π θοιθ 20 τι δρ ν 21a τί φων ν 21b τήνδε υσαίµην 22a π λιν. Καί µ µαρ 22b δη ξυµµετρο µενον 23 χρ ν λυπε τί πράσσει το γ ρ ε κ τος 24 πέρα 25 πεστι πλείω το καθήκοντος 26 χρ νου. 75 Οταν δ κηται 27, τηνικα τ 28a γ κακ ς µ δρ ν ν ε ην πάνθ σ ν δηλο 28b θε ς. ΙΕ. Αλλ ε ς καλ ν σ τ ε πας ο δε τ ρτίως 29 Κρέοντα προσστείχοντα 30 σηµαίνουσί 31 µοι. ΟΙ. Ωναξ Απολλον, ε γ ρ ν τ χ γέ τ 80 σωτ ρι 32 βαίη, λαµπρ ς 33a σπερ 33b µµατι 34. ΙΕ. Αλλ ε κάσαι 35 µέν, δ ς ο γ ρ ν κάρα 36 πολυστεφ ς 37a δ 37b ε ρπε 38 παγκάρπου 39 δάφνης 40. ΟΙ. Τάχ 41 ε σ µεσθα 42 ξ µµετρος 43 γ ρ ς κλ ειν 44. Αναξ, µ ν κήδευµα 45, πα Μενοικέως, 85 τίν µ ν κεις το θεο φήµην 46 φέρων; ΚΡΕΩΝ Εσθλήν 47 λέγω γ ρ κα τ δ σφορ 48a, ε τ χοι κατ ρθ ν ξελθ ντα 48b, πάντ ν ε τυχε ν 49. 8

7 ΟΙ. Εστιν δ πο ον το πος 50 ; ο τε γ ρ θρασ ς 51 ο τ ο ν προδείσας 52 ε µ τ γε ν ν λ γ. 90 ΚΡ. Ε τ νδε χρ ζεις 53 πλησιαζ ντων 54 κλ ειν, τοιµος 55 ε πε ν, ε τε κα στείχειν 56 σω 57. ΟΙ. Ες πάντας α δα 58 τ νδε γ ρ πλέον φέρω τ πένθος 59 κα τ ς µ ς ψυχ ς πέρι. ΚΡ. Λέγοιµ ν ο κουσα 60 το θεο πάρα. 95 Ανωγεν 61 µ ς Φο βος µφαν ς 62 ναξ µίασµα 63 χ ρας ς τεθραµµένον χθον 64a ν τ δ λα νειν 64b µηδ νήκεστον 65 τρέφειν. ΟΙ. Ποί καθαρµ 66 ; τίς τρ πος τ ς ξυµφορ ς 67 ; Slovní zásoba: 1 - ο κτρ ς 3 hodný soucitu 2 - γνωτ ς 3 známý 3 - κο κ κα ο κ 4 - προσέρχοµαι p icházet 5 - µείρω dychtit, tou it 6 - νοσέω být nemocen 7 - σος 3 ξ σου νοσε být posti en stejnou nemocí 8 - λγος, ους, τ bolest 9 - µ νον καθ α τ ν 10 - κ µ κα µέ 11 - στένω τινά sténat, vzdychat kv li, pro n co 12 - ε δω spát 13 - ξεγείρω τινά probouzet n koho 14 - δακρ ω plakat 15 - φροντίς, ίδος, p emítání, rozjímání, my lení 16 - πλάνος, ου, bloud ní, blouzn ní, blud 17 - ασις, εως, lék, uzdravení 18 - γαµβρ ς, ο, p íbuzný 19 - δ µα, ατος, τ chrám, obydlí 20 - πυνθάνοµαι dovídat se n co 21a - δράω d lat, init 21b - φωνέω jasn, z eteln mluvit 22a - οµαι ochra ovat 22b - µαρ, ατος, τ den 23 - ξυµµετρέω τί τινι srovnávat, posuzovat n co podle n eho 24 - ε κ ς, τος, τ slu nost, závazek, povinnost 25 - πέρα nad-, p es καθήκει p icházet v úvahu, být vhodný, p íslu ný 27 - κοµαι p icházet 28a - τηνικα τα potom 9

8 28b - δηλ ω objas ovat, odkrývat 29 - ρτίως práv, zrovna 30 - προσστείχω p icházet 31 - σηµαίνω dávat znamení 32 - σωτήρ, ρος, spása 33a - λαµπρ ς 3 sv tlý, jasný, zá ivý 33b - σπερ tak jako 34 - µµα, ατος τ oko 35 - ε κάζω domnívat se, hádat, p edpokládat 36 - κάρα τ hlava 37a - πολυστεφής τινος 2 ov n ený n ím 37b - δε takto, tímto zp sobem 38 - ρπω jít 39 - πάγκαρπος 2 celý pokrytý plody 40 - δάφνη, ης, vav ín 41 - τάχα rychle 42 - ο δα ε σ µεσθα v d t 43 - ξ µµετρος 2 soum rný, shodný 44 - κλ ω sly et, dovídat se 45 - κήδευµα, ατος, τ p íbuzný 46 - φήµη, ης, výrok, zv st 47 - σθλ ς 3 dobrý, prosp ný 48a - δ σφορος 2 obtí n snesitelný 48b - ξέρχοµαι splnit se, stát se, vypl ovat se, napl ovat se (v tba) 49 - ε τυχέω prospívat, da it se, obracet se k lep ímu 50 - το πος τ πος 51 - θρασ ς, -ε α, - sm lý, odvá ný 52 - προδείδω p edem se obávat, t ást se 53 - χρ ζω ádat, tou it, p át si 54 - πλησιάζω být nablízku, poblí 55 - τοιµος 2 (3) p ipravený, hotový 56 - στείχω jít, krá et 57 - σω uvnit 58 - α δάω τινά íkat, mluvit 59 - πένθος, ους, τ zármutek, al 60 - κο ω πάρα τιν ς sly et od n koho n co 61 - νωγα vybízet, p ikazovat 62 - µφαν ς z eteln, jasn 63 - µίασµα, ατος, τ poskvrn ní, zlo in 64a - χθών, ον ς, zem 64b - λα νω τί τινος vyhán t n co (n koho) odn kud 65 - νήκεστος 2 nevylé itelný 66 - καθαρµ ς, ο, o ista, o istný ob ad 67 - ξυµφορά, ς, ne t stí 10

9 ver e ΚΡ. Ανδρηλατο ντας 1, φ ν 2 φ νον πάλιν λ οντας 4, ς τ δ α µα 5 χειµάζον 6 π λιν. ΟΙ. ΚΡ. Ποίου γ ρ νδρ ς τήνδε µην ει 7 τ χην; Ην µίν, ναξ, Λάϊ ς ποθ γεµ ν γ ς τ σδε, πρ ν 8 σ τήνδ πευθ νειν 9 π λιν. ΟΙ. Εξοιδ 10 κο ων ο γ ρ ε σε δ ν 11 γέ πω ΚΡ. Το του θαν ντος ν ν πιστέλλει 13 σαφ ς το ς α τοέντας 14 χειρ 15 τιµωρε ν 16 τινας. ΟΙ. Ο δ ε σ πο γ ς; πο τ δ ε ρεθήσεται χνος 17 παλαι ς 18 δυστέκµαρτον 19 α τίας 20 ; ΚΡ. Εν τ δ φασκε γ τ δ ζητο µενον 110 λωτ ν 21, κφε γει δ τ µελο µενον. ΟΙ. Π τερα 22 δ ν ο κοις 23, ν γρο ς 24 Λάϊος, γ ς π λλης τ δε συµπίπτει 25 φ ν ; ΚΡ. Θεωρ ς 26, ς φασκεν, κδηµ ν 27 πάλιν πρ ς ο κον ο κέθ κεθ, ς πεστάλη ΟΙ. Ο δ γγελ ς τις ο δ συµπράκτωρ 29 δο κατε δ 30 του τις κµαθ ν χρήσατ 31 ν; ΚΡ. Θν σκουσι γάρ, πλ ν 32 ε ς τις ς φ β φυγ ν ν ε δε πλ ν ν ο δ ν ε χ ε δ ς φράσαι. ΟΙ. Τ πο ον; Εν γ ρ π λλ ν ξε ροι 33 µαθε ν, 120 ρχ ν 34a βραχε αν 34b ε λάβοιµεν λπίδος. ΚΡ. Λ στ ς 35 φασκε συντυχ ντας 36 ο µι ώµ 37 κτανε ν 38 νιν 39, λλ σ ν πλήθει 40 χερ ν. ΟΙ. Π ς ο ν λ στής, ε τι µ ξ ν ργ ρ 41 πράσσετ νθένδ 42, ς τ δ ν τ λµης 43 βη; 125 ΚΡ. οκο ντα τα τ ν Λα ου δ λωλ τος 44 ΟΙ. ο δε ς ρωγ ς 45 ν κακο ς γίγνετο. Κακ ν δ πο ον µποδών 46, τυραννίδος ο τω πεσο σης 47, ε ργε 48 το τ ξειδέναι; ΚΡ. Η ποικιλ δ ς 49 Σφ γξ 50 τ πρ ς ποσ 51 σκοπε ν 131 µεθέντας 52 µ ς τ φαν προσήγετο 53. Slovní zásoba: 1 - νδρηλατέω zahán t, vyhán t 11

10 2 - φ νος, ου, vra da 3 - πάλιν op t, znovu 4 - λ ω ru it, odstra ovat 5 - α µα, ατος, τ krev, krveprolití, vra da 6 - χειµάζω vrhat do nesnází, potí í 7 - µην ω oznamovat, sd lovat 8 - πρίν adv. asu p edtím, d íve následuje ak. inf. 9 - πευθ νω vést, ídit, spravovat 10 - ξοιδα velmi dob e znát 11 - ε σοράω pozorovat, vid t 12 - ο πω nikdy 13 - πιστέλλω τινί p ikazovat, na izovat, porou et 14 - α τοέντης, ου, vrah 15 - χείρ, χειρ ς, ruka 16 - τιµωρέω τινί τινα mstít, trestat 17 - χνος, ους, τ stopa, lép j; znamení 18 - παλαι ς 3 dávný, starý 19 - δυστέκµαρτος 2 obtí n rozeznatelný, poznatelný 20 - α τία, ας, vina 21 - λωτ ς 3 λίσκοµαι verb.adj. dosa itelný 22 - π τερα... zdali... i 23 - ο κος, ου, d m, domov 24 - γρ ς, ο, pole; venkov 25 - συµπίπτω τινί τι stávat se, zastihovat, potkávat 26 - θεωρ ς, ο, vyslanec 27 - κδηµέω být na cestách mimo domov 28 - ποστέλλω vypravovat, vydávat se na cestu 29 - συµπράκτωρ, ορος, spole ník na cest 30 - καθοράω vid t 31 - χράοµαι u ívat n eho 32 - πλήν vyjma, krom 33 - ξευρίσκω získávat, nabývat, objevovat 34a - ρχή, ς, ρχήν ξ ρχ ς od za átku 34b - βραχ ς, -ε, - nepatrný, malý 35 - λ στής, ο, lupi, zlod j 36 - συντυγχάνω τινί st etávat se, náhodou potkávat 37 - ώµη, ης, síla 38 - κτείνω zabíjet 39 - νίν α τ dat.sg.3.os mu 40 - πλ θος, ους, τ mno ství, v t ina 41 - ργυρος, ου, st íbro, st íbrné mince, peníze 42 - νθένδε odtud 43 - τ λµη, ης, odvá ný, riskantní skutek 44 - λλυµι ni it, zabíjet; perfektum být mrtev 45 - ρωγ ς 2 schopný pomoci 46 - µποδών adv. le ící na cest (jako p eká ka) 47 - πίπτω πεσο σης padat, slábnout 48 - ε ργω zdr ovat 49 - ποικιλ δ ς 2 zpívající v hádankách 50 - Σφίγξ, γγ ς, bájná stv ra hubící ka dého obyvatele Théb, který neuhodl její hádanku 51 - πο ς, ποδ ς, noha (vyjád ení blízkosti) 52 - µεθίηµι nechávat, ponechávat, p estávat, upou t t 53 - προσάγοµαι nutit 12

11 ver e ΟΙ. ΙΕ. Αλλ ξ παρχ ς α θις α τ γ φαν παξίως 1 γ ρ Φο βος, ξίως δ σ, πρ ς το θαν τος τήνδ θεσθ 2 πιστροφήν 3 στ νδίκως ψεσθε κ µ σ µµαχον, 135 γ τ δε τιµωρο ντα τ θε θ µα. Υπ ρ 4a γ ρ ο χ τ ν πωτέρω 4b φίλων, λλ α τ ς α το το τ ποσκεδ 5 µ σος 6. Οστις γ ρ ν κε νον κταν ν τάχ ν κ µ ν τοια τ χειρ τιµωρε ν θέλοι. 140 κείν προσαρκ ν 7 ο ν µαυτ ν φελ. Αλλ ς τάχιστα, πα δες, µε ς µ ν βάθρων 8 στασθε, το σδ ραντες 9 κτ ρας κλάδους, λλος δ Κάδµου λα ν 10 δ θροιζέτω 11, ς π ν µο δράσοντος γ ρ ε τυχε ς 145 σ ν τ θε φανο µεθ πεπτωκ τες. Ω πα δες, στώµεσθα τ νδε γ ρ χάριν κα δε ρ βηµεν ν δ ξαγγέλλεται. Φο βος δ πέµψας τάσδε µαντείας µα 150 σωτήρ θ κοιτο κα ν σου παυστήριος 12. Slovní zásoba: 1 - παξίως p íslu n, správn, vhodn 2 - τίθηµι θεσθ 3 - πιστροφή, ς, πρ ς τινος pé e, starost o n koho 4b - πέρ τινος za, v zájmu ( n koho) 4b - π πωτέρω vzdálen j í, dále 5 - ποσκεδάννυµι zapuzovat, rozptylovat 6 - µ σος, ους, τ poskvrna, ohavnost 7 - προσαρκέω τί τινι pomáhat v n em n komu 8 - βάθρον, ου, τ sedadlo, lavice, podno 9 - α ρω ( ρ, ρα) zvedat 10 - λα ς, ο, lid 11 - θροίζω shroma ovat 12 - παυστήριος 2 τιν ς zastavující, ukon ující 13

12 ver e ΧΟΡΟΣ Στρ. 1. Ω ι ς δυεπ ς 1 φάτι 2, τίς ποτε τ ς πολυχρ σου 3 Πυθ νος 4 γλα ς 5 βας Θήβας; Εκτέταµαι 6 φοβερ ν 7 φρένα 8, vazba dvojího akusativu (p ekládá se p edlo kovým p.) δείµατι 9a πάλλων 9b, ήιε 10 άλιε Παιάν 11, µφ 12 σο ζ µενος 13 τί µοι νέον 155 περιτελλοµέναις 14 ραις 15 πάλιν asem se opakující - p elad ξαν σεις 16 χρέος 17 ε πέ µοι, χρυσέας 18 τέκνον Ελπίδος, µβροτε 19 Φάµα 20. Αντ. 1. Πρ τά σε κεκλ µενος 21a, θ γατερ ι ς, µβροτ Αθάνα, γαιάοχ ν 21b τ δελφε ν Αρτεµιν, κυκλ εντ 23 γορ ς θρ νον 24 ε κλέα 25 θάσσει 26, κα Φο βον καβ λον 27, ώ 28, τρισσο 29 λεξίµοροι 30 προφάνητέ 31 µοι, ε ποτε κα προτέρας τας 32 περ- 165 ρνυµένας 33 π λει ν σατ 34 κτοπίαν 35 φλ γα 36 πήµατος 37, vazba dvojího akusativu λθετε κα ν ν. Στρ. 2. Ω π ποι 38, νάριθµα γ ρ φέρω πήµατα νοσε δέ µοι πρ πας 39 στ λος 40a, ο δ νι 40b φροντίδος 41 γχος τις λέξεται 43 ο τε γ ρ κγονα 44 κλυτ ς 45 χθον ς 46 α ξεται 47 ο τε τ κοισιν 48a ηίων 48b καµάτων 49 νέχουσι 50 γυνα κες λλον δ ν λλ προσίδοις 51 περ ε πτερον 52 ρνιν 53 jednoho vedle druhého175 14

13 κρε σσον 54 µαιµακέτου 55 πυρ ς 56 ρµενον 57 κτ ν 58 πρ ς σπέρου 59 θεο. Αντ. 2. Ων π λις νάριθµος λλυται 60 νηλέα 61 δ γένεθλα 62 πρ ς πέδ 180 θαναταφ ρα 63 κε ται 64 νοίκτως 65 ν δ λοχοι 66 πολιαί 67 τ πι µατέρες partikule zastupující sloveso πι - u nich, p i nich κτ ν παρ βώµιον 68 λλοθεν 69 λλαι λυγρ ν 70 π νων κετ ρες 71 πιστενάχουσι Παι ν δ λάµπει 73 στον εσσά 74 τε γ ρυς 75 µαυλος 76 ν περ, χρυσέα θ γατερ ι ς, pro, za ε πα 77 πέµψον λκάν 78. Στρ. 3. Αρεά τε τ ν µαλερ ν 79, ς 190 ν ν χαλκος 80 σπίδων 81 φλέγει 82 µε περιβ ατος 83 ντιάζων 84, παλίσσυτον 85 δράµηµα 86 νωτίσαι 87 πάτρας πουρον 88, ε τ ς µέγαν θάλαµον 89 Αµφιτρίτας, 195 ε τ ς τ ν π ξενον 90 ρµων 91 Θρ κιον κλ δωνα 92 τελε ν 93 γάρ, ε τι ν ξ φ 94, το τ π µαρ 95 ρχεται τ ν, τ ν πυρφ ρων στραπ ν 97 κράτη νέµων 98, Ζε πάτερ, π σ φθίσον 99 κεραυν 100. (v závislosti) pod n ím Αντ. 3. Λ κει ναξ, τά τε σ χρυσοστρ φων π γκυλ ν 101 βέλεα 102 θέλοιµ ν δάµατ 103 νδατε σθαι 104a 205 ρωγ 104b προσταθέντα 105, τάς τε πυρφ ρους Αρτέµιδος α γλας 106, ξ ν α ς Λ κι ρεα δι σσει 107 τ ν χρυσοµίτραν 108 τε κικλήσκω 109, τ σδ πώνυµον 110 γ ς, 210 ο ν πα 111 Βάκχον ε ιον 112, 15

14 Μαινάδων 113 µ στολον 114 πελασθ ναι 115 φλέγοντ 116 γλα πι 117 πε κ 118 π τ ν π τιµον 119 ν θεο ς θε ν. u 215 Slovní zásoba: 1 - δυεπής, ές líbezn zn jící 2 - φάτις, acc. φάτιν, voc. φάτι (φάτις), zv st, e 3 - πολ χρυσος 2 plný zlata, velmi bohatý 4 - Πυθών, νος, nejstar í jméno Delf 5 - γλα ς 3 slavný, proslulý 6 - κτείνω napínat, znepokojovat, rozprostírat 7 - φοβερ ς 3 bázlivý, bojácný 8 - φρήν, εν ς, srdce, mysl 9a - δε µα, ατος, τ strach 9b - πάλλω t ást se, chv t se 10 - ήιος 2 vzývaný (zp vem), op vovaný, velebený 11 - Παιάν p ízvisko Apollónovo ( Spasitel, Hojitel ) 12 - µφί τινι kv li, pro 13 - ζ µαι bát se ( z úcty ) 14 - περιτέλλοµαι vznikat, obíhat 15 - ρα, ας, ro ní období, as 16 - ξαν ω naplnit, ulo it 17 - χρέος, ους, τ povinnost, po adavek 18 - χρ σειος 3 zlatý 19 - µβροτος 2 nesmrtelný, bo ský 20 - φήµη, ης, slovo, výrok, znamení - Φάµα dcera Elpidina - Zv st 21a - καλέω τινα volat, nazývat 21b - γαιάοχος 2 vlast, zemi chránící 23 - δελφή, ς, sestra 24 - κυκλ εις, εσσα, εν kruhový 25 - ε κλεής 2 dobrého jména, pov sti, slavný; p ízvisko Artemidino 26 - θάσσω τινα sed t na n em 27 - καβ λος 2 dalekost ílející; p ízvisko Apollónovo 28 - ώ citoslovce radostného i alostného výk iku ha! aj! ach! 29 - τρίσσος 3 trojí 30 - λεξίµορος 2 zahán jící, odvracející (smrt) 31 - προφαίνω oznamovat, dávat najevo 32 - τη, ης, zhouba, hr za, pohroma 33 - περ ρνυµαι τινι vzná et se, zvedat se, p etrvávat 34 - ν ω τινα n co zp sobovat, vyvolávat 35 - κτ πιος 2 vzdálený, mimo zemi 36 - φλ ξ, ογ ς, plamen 37 - π µα, ατος, τ utrpení 38 - π ποι b da 39 - πρ πας v ecek, celý 40a - στ λος, ου, dav, národ 40b - νι νειµι je mo né 41 - φροντίς, ίδος, p emý lení, rozva ovaní 42 - γχος, ους, τ me, zbra, hrot kopí 43 - λέξοµαι bránit se 44 - κγονον, ου, τ plod 45 - κλυτ ς 3 známý 46 - χθών, ον ς, zem 47 - α ξοµαι zv t ovat, rozmno ovat, prospívat 48a - τ κος, ου, porod 16

15 48b - ηίος 2,3 na íkající 49 - κάµατος, ου, porodní bolesti 50 - νέχω τινος zadr ovat, zastavovat 51 - προσοράω k tomu je t vid t, vid t n co navíc 52 - ε πτερος 2 dob e, hojn ope ený, ok ídlený 53 - ρνις, ιθος,, pták 54 - κρε σσον rychleji 55 - µαιµακέτος 3 nep emo itelný, nep ekonatelný 56 - π ρ, πυρ ς, τ ohe 57 - ρνυµι zvedat se, vzlétat 58 - κτή, ς, pob e í 59 - σπερος 2 západní 60 - λλυµι ni it 61 - νηλής 2 nehodný soucitu, nelitovaný 62 - γένεθλον, ου, τ dít 63 - θανατηφ ρος 2 smrt p iná ející 64 - κε µαι le et 65 - νοίκτως bez ná ku, slz 66 - λοχος, ου, ena, man elka 67 - πολι ς 3 edý 68 - βώµιος 3 βωµ ς, ο, oltá 69 - λλοθεν odjinud, z jiného místa 70 - λυγρ ς 3 zbab lý, opovr eníhodný, plný zármutku 71 - κτήρ, ρος, prosebník 72 - πιστενάχω vzdychat, sténat 73 - λάµπω zá it 74 - στον εις, εσσα, εν ubohý, bídný, ne astný 75 - γ ρυς, υος, τ hlas, e 76 - µαυλος 2 souzvu ný, spolu zpívající 77 - ε ώψ, πος,, ε ωπος 2 veselý, p átelský, radostný pohled 78 - λκή, ς, ochrana, pomoc 79 - µαλερ ς 3 zu ivý, divoký, krutý 80 - χαλκος 2 bez kovu 81 - σπίς, ίδος, tít, ochrana 82 - φλέγω zapálit, vzplanout 83 - περιβ ητος 2 k ikem obklopený 84 - ντιάζω setkávat se, st etat se, utkávat se 85 - παλίσσυτος 2 rychle se vracející 86 - δράµηµα, ατος, τ b h, b ení 87 - νωτίζω obracet se 88 - πουρος 2 p ízniv vanoucí, s dobrým v trem 89 - θάλαµος, ου, í e, království 90 - π ξενος τινος 2 vzdálený od..., daleký od n eho 91 - ρµος, ου, p ístav 92 - κλ δων, ωνος, vlnobití, p íboj 93 - τελέω kon it 94 - φίηµι zanechávat, ustávat, p estávat, upou t t 95 - µαρ, ατος, τ den 96 - πυρφ ρος 2 ohe p iná ející; p ízvisko Diovo 97 - στραπή, ς, blesk, t pyt 98 - νέµω vládnout n emu 99 - φθίνω ni it κεραυν ς, ο, blesk, hrom γκυλή, ς, t tiva luku βέλος, ους, τ íp, blesk δάµατος 2 nep emo itelný 104a - νδατέοµαι oslavovat, velebit 104b - ρωγ ς 2 být nápomocen προ στηµι nabízet, p id lovat α γλη, ης, slune ní sv tlo, zá e, pochode 17

16 107 - δι σσω prohán t se, pádit skrze χρυσοµίτρας zlatý v nec, elenka κικλήσκω καλέω τινα volat, vzývat n koho πώνυµος τινος 2 podle n koho i n eho nazvaný, pojmenovaný ο νώψ, πος,, ohnivého zraku ε ιος 2 hlu ný; p ízvisko Bakchovo µαινάς, άδος, zu ivá spole nice Bakchova µ στολος τινος 2 pr vodce πελάζω τινι p ibli ovat se (med.intranz.) φλέγω ho et γλαώψ, πος,, zá ivý πε κη, ης, pochode z jedlového d eva π τιµος 2 opovr eníhodný, nenávid ný, bezectný 18

17 ver e ΟΙ. Α τε ς 1 δ α τε ς, τ µ ν θέλ ς πη κλ ων 3 δέχεσθαι 4 τ ν σ θ πηρετε ν 5, λκ ν 6 λάβοις ν κ νακο φισιν 7 κακ ν. Αγ 8 ξένος µ ν το λ γου το δ ξερ 9, ξένος δ το πραχθέντος 10 ο γ ρ ν µακρ ν 220 χνευον 11 α τ ς, µ ο κ χων τι σ µβολον 12 ν ν δ, στερος 13 γ ρ στ ς 14 ε ς στο ς τελ 15, µ ν προφων 16 π σι Καδµείοις τάδε Οστις ποθ µ ν Λάϊον τ ν Λαβδάκου κάτοιδεν 17 νδρ ς κ τίνος διώλετο 18, το τον κελε ω πάντα σηµαίνειν µοί 225 κε µ ν φοβε ται, το πίκληµ 19 πεξέλοι 20 α τ ς καθ α το πείσεται γ ρ λλο µ ν στεργ ς 21 ο δέν, γ ς δ πεισιν 22 σφαλής 23. Ε δ α τις λλον ο δεν ξ λλης χθον ς 230 τ ν α τ χειρα 24, µ σιωπάτω 25 τ γ ρ κέρδος 26 τελ γ χ 27 χάρις προσκείσεται 28. Ε δ α σιωπήσεσθε, καί τις φίλου δείσας 29 πώσει 30 το πος χα το τ δε, κ τ νδε δράσω, τα τα χρ κλ ειν µο. 235 Τ ν νδρ παυδ 31 το τον, στις στί, γ ς τ σδ ς γ κράτη 32 τε κα θρ νους νέµω µήτ ε σδέχεσθαι 33 µήτε προσφωνε ν 34 τινα, µήτ ν θε ν ε χα σι 35 µήτε θ µασιν 36 κοιν ν ποιε σθαι, µήτε χέρνιβος 37 νέµειν 240 θε ν 38 δ π ο κων πάντας, ς µιάσµατος το δ µ ν ντος, ς τ Πυθικ ν θεο µαντε ον ξέφηνεν 39 ρτίως 40 µοί. Slovní zásoba: 1 - α τέω ádat, prosit 2 - πος, ους, τ slovo 3 - κλ ω τι τινος sly et n co od n koho 4 - δέχοµαι p ijímat 5 - πηρετέω τινι pomáhat, podporovat (proti n emu) 6 - λκή, ς, ochrana, podpora 7 - νακο φισις, εως, (τιν ς) úleva od n eho, usnadn ní 8 - Αγ γώ 9 - κλέγω τινος promlouvat, vychvalovat 10 - πράττω d lat, init 11 - χνε ω pátrat, hledat 19

18 12 - σ µβολον, ου, τ znamení 13 - στερος 3 pozd ji 14 - στ ς, ο, ob an 15 - τελέω ε ς τινα pat it, nále et k n emu (n komu) 16 - προφωνέω ohla ovat, oznamovat 17 - κάτοιδα v d t, pamatovat si 18 - δι λλυµι zabíjet 19 - πίκληµα, ατος, τ na knutí, vý itka, obvin ní 20 - πεξαιρέω vyjímat, odstra ovat 21 - στεργής 2 nep íjemný 22 - πειµι odejít 23 - σφαλής 2 jistý, stálý, bezpe ný 24 - α τ χειρ, ρος, vrah 25 - σιωπάω σιγάω ml et 26 - κέρδος, ους, τ odm na, old 27 - χ κα 28 - προσκε µαι nále et n komu 29 - δείδω bát se, mít strach 30 - πωθέω zahán t, odvracovat od sebe 31 - παυδάω zakazovat 32 - κράτος, ους, τ vláda, vrchnost 33 - ε σδέχοµαι τινος p ijímat n kam 34 - προσφωνέω τινα mluvit k n komu 35 - ε χή, ς, prosba, p ání 36 - θ µα, ατος, τ ob 37 - χέρνιψ, ιβος, sv cená voda 38 - θέω vyhán t odn kud 39 - ξφαίνω τινι oznamovat, dávat na v domí 40 - ρτίως práv, zrovna 20

19 ver e Εγ µ ν ο ν τοι σδε 1 τ τε δαίµονι τ τ νδρ τ θαν ντι σ µµαχος 2 πέλω κατε χοµαι 4 δ τ ν δεδρακ τ 5, ε τε τις ε ς ν λέληθεν 6 ε τε πλει νων 7 µέτα 8, κακ ν κακ ς νιν 9 µορον 10 κτρ ψαι 11 βίον πε χοµαι 12 δ, ο κοισιν ε ξυνέστιος 13 ν το ς µο ς γένοιτ µο ξυνειδ τος 14, 250 παθε ν περ το σδ ρτίως ρασάµην 15. Υµ ν δ τα τα πάντ πισκήπτω 16 τελε ν, πέρ τ µαυτο το θεο τε τ σδέ τε γ ς δ κάρπως 17 κ θέως φθαρµένης 18. Ο δ ε γ ρ ν τ πρ γµα µ θεήλατον 19, 255 κάθαρτον 20 µ ς ε κ ς ν ο τως ν, νδρ ς γ ρίστου βασιλέως λωλ τος 21, λλ ξερευν ν 22 ν ν δ πε κυρ 23 τ γ χων µ ν ρχ ς ς κε νος ε χε πρίν 24, χων δ λέκτρα 25 κα γυνα χ µ σπορον κοιν ν τε παίδων κοίν ν, ε κείν 27 γένος µ δυστ χησεν 28, ν ν κπεφυκ τα 29, ν ν δ ς τ κείνου κρ τ 30 νήλαθ 31 τ χη νθ ν 32 γ τάδ, σπερε 33 το µο πατρ ς, περµαχο µαι 34, κ π 35 πάντ φίξοµαι 36, 265 ζητ ν τ ν α τ χειρα το φ νου λαβε ν, τ Λαβδακεί 37 παιδ Πολυδώρου 38 τε κα το πρ σθε 39 Κάδµου το πάλαι τ Αγήνορος 40 κα τα τα το ς µ δρ σιν ε χοµαι θεο ς µήτ ροτ ν 41 α το ς γ ς νιέναι 42 τινά, 270 µήτ ο ν γυναικ ν πα δας, λλ τ π τµ 43 τ ν ν φθερε σθαι 44 κ τι το δ χθίονι 45. Υµ ν δ το ς λλοισι Καδµείοις σοις τάδ στ ρέσκονθ 46 τε σ µµαχος ίκη χο πάντες ε ξυνε εν 47 ε σαε 48 θεοί. 275 ΧΟ. Ωσπερ µ ρα ον 49 λαβες, δ 50, ναξ, ρ ο τ κτανον 51 γ ρ ο τε τ ν κταν ντ χω δε ξαι 52. Τ δ ζήτηµα 53 το πέµψαντος ν Φοίβου τ δ ε πε ν, στις ε ργασταί 54 ποτε. 21

20 ΟΙ. ίκαι λεξας λλ ναγκάσαι 55 θεο ς 280 ν µ θέλωσιν ο δ ν ε ς δ ναιτ 56 νήρ. ΧΟ. Τ δε τερ κ τ νδ ν λέγοιµ µοι δοκε. ΟΙ. Ε κα τρίτ στι, µ παρ ς 57 τ µ ο 58 φράσαι. Slovní zásoba: 1 - τοι σδε, τοιάδε, τοι νδε takový 2 - σ µµαχος, ου, spojenec 3 - πέλω být, stát se, hýbat se, to it se, p icházet 4 - κατε χοµαι modlit se, sna n prosit; svolávat hromy a blesky, proklínat, klít 5 - δράω (δράσω, δρασα, δέδρακα, δέδραµαι, δράσθην, δραστέος) init, d lat 6 - λανθάνω (λέληθεν) být skryt 7 - πολ ς, πολλή, πολ mnoho, hodn ; comparativ πλείων, πλε ον více 8 - µετά τινος s (ve skupin, ve spolku) 9 - νιν α τ ν 10 - µ(µ)ορος 2 ne astný, bídný 11 - κτρίβω pro ívat, vést ivot ke konci 12 - πε χοµαι lát, spílat, láte it, nadávat, pohor ovat se 13 - συνέστιος, ου, host 14 - σ νοιδα být si v dom, uv domovat si 15 - ράοµαι modlit se, sna n prosit 16 - πισκήπτω ukládat, dávat, p ikazovat 17 - καρπος 2 neplodný, bez plod ; marný, bez u itku 18 - φθείρω hubit, ni it 19 - θεήλατος 2 seslaný, zap í in ný, zp sobený od Boha; pronásledovaný 20 - καθάρτος 2 ne istý, pinavý; nepotrestaný 21 - λλυµι ni it, zabíjet 22 - ξερευνάω pátrat, hledat, p icházet na stopu 23 - κυρέω τυγχάνω dosahovat 24 - πρίν d íve, p edtím, kdysi 25 - λέκτρον, ου, τ pl. man elské lo e 26 - µ σπορος 2 (γ νη) intimn se stýkat s enou (spole ného p vodu, s tých rodi zrozená) 27 - κε νος 3 poet. κε νος δυστυχέω být ne astný, trápit se 29 - κφ οµαι rodit se, pocházet 30 - κρ τα, κράτων, κρασίν (ep. κράτεσφι), τ hlava 31 - νάλλοµαι (aor.ii. νηλ µην) skákat, vrhat se na n koho 32 - νθ ν proto (kv li, pro) 33 - σπερεί σπερ ε stejn jako, zrovna tak, práv tak 34 - περµάχοµαί τινος bojovat za n koho 35 - κ π κα πί 36 - φικνέοµαι (f. φίξοµαι) hlava 37 - Λάβδακος, ου, syn Polydor v, otec Lai v, star í král Théb 38 - Πολ δωρος, ου, syn Kadm v a Harmonie, král Thébský 39 - πρ σθε d íve 40 - Αγήνωρ, ορος, syn Poseidón v, král Sydonu, otec Kadm v 41 - ροτος, ου, úroda; doba, období 42 - νειµι vzkli ovat, probouzet, vznikat 43 - π τµος, ου, osud, sudba 22

21 44 - φθείρω (φθερ ) ni it 45 - χθρ ς 3 comparativ χθίων, χθιον je t více nenávid ný 46 - ρέσκω participium ρέσκων milý, vd ný, p ijatelný, ucházející, vítaný 47 - ξ νειµι setrvávat, být s 48 - ε σαεί ε ς εί poka dé, v dy 49 - ρα ος 3 prokletý 50 - δε tak 51 - κτείνω (κτεν, κτεινα i κτανον i κτονα) zabíjet 52 - δείκνυµι ukazovat 53 - ζήτηµα, ατος, τ otázka, zkoumání 54 - ργάζοµαι konat, d lat 55 - ναγκάζω τιν nutit 56 - δ ναµαι (3.os.sg.opt. δ ναιτ ) být schopen 57 - πάρειµι pokou et se, sm ovat k 58 - µ ο + konj. n. ind ze strachu e, aby ne (po slovesech vyjad ující obavy, výstrahy, varování Smyth, Greek grammar , 2751 ) 23

22 ver e ΧΟ. Ανακτ 1 νακτι τα θ 2 ρ ντ πίσταµαι 3 µάλιστα Φοίβ Τειρεσίαν, παρ ο τις ν 285 σκοπ ν τάδ, ναξ, κµάθοι σαφέστατα 4. ΟΙ. Αλλ ο κ ν ργο ς 5 ο δ το τ πραξάµην πεµψα 6 γ ρ Κρέοντος ε π ντος διπλο ς 7 ποµπο ς 8 πάλαι δ µ παρ ν 9 θαυµάζεται 10. ΧΟ. Κα µ ν τά γ λλα κωφ 11 κα παλαί πη ΟΙ. ΧΟ. ΟΙ. Τ πο α τα τα; πάντα γ ρ σκοπ λ γον. Θανε ν 13 λέχθη πρ ς τινων δοιπ ρων 14. (p í ina) od... Ηκουσα κ γώ τ ν δ δ ντ ο δε ς ρ. ΧΟ. Αλλ ε τι µ ν δ δείµατ ς γ χει µέρος 15, τ ς σ ς κο ων ο µενε τοιάσδ ράς ΟΙ. Ωι µή στι δρ ντι τάρβος 17, ο δ πος φοβε. ΧΟ. Slovní zásoba: Αλλ ο ξελέγξων 18 α τ ν στιν ο δε γ ρ τ ν θε ον 19 δη µάντιν 20 δ 21 γουσιν 22, τ ληθ ς µπέφυκεν 23 νθρώπων µ ν. 1 - ναξ, ακτος pán 2 - τα θ τ α τά 3 - πίσταµαι v d t, znát 4 - σαφής, ές jistý, neomylný 5 - ργ ς 2 zahál ivý, ne inný 6 - πέµπω posílat 7 - διπλο ς, ς, ο ν pl. dva 8 - ποµπ ς, ο, posel, pr vodce 9 - πάρειµι být p ítomen 10 - θαυµάζω divit se 11 - κωφ ς 3 bezvýznamný 12 - πος, ους, τ pl. tlachy, e i, povída ky 13 - θν σκω umírat 14 - δοιπ ρος, ου, cestovatel, pocestný 24

23 15 - µέρος, ους, τ podíl, ú ast 16 - ρή, ς, ne t stí, zkáza, záhuba 17 - τάρβος, ους, τ strach 18 - ξελέγχω usv d it 19 - θε ος 3 bo ský 20 - µάντις, εως, v tec 21 - δε zde, sem 22 - γω τινα vést n koho 23 - µφ ω τί τινι v t povat n co n komu 25

24 ver e ΟΙ. Ω πάντα νωµ ν 1 Τειρεσία, διδακτά τε 300 ρρητά 2 τ ο ράνιά 3 τε κα χθονοστιβ 4, π λιν µέν, ε κα µ βλέπεις, φρονε ς 5 δ µως 6 ο 7 ν σ 8 σ νεστιν 9 ς σ προστάτην 10 σωτ ρά 11 τ, ναξ, µο νον 12 ξευρίσκοµεν 13. Φο βος γάρ, ε τι µ κλ εις 14 τ ν γγέλων, 305 πέµψασιν µ ν ντέπεµψεν 15, κλυσιν 16 µ νην ν λθε ν το δε το νοσήµατος 17, ε το ς κταν ντας 18 Λάϊον µαθ ντες ε κτείναιµεν γ ς φυγάδας 19 κπεµψαίµεθα 20. Σ δ ο ν φθονήσας 21 µήτ π ο ων ν 22 φάτιν 23, 310 µήτ ε τιν λλην µαντικ ς χεις δ ν 24, σαι 25 σεαυτ ν κα π λιν, σαι δ µέ, σαι δ π ν µίασµα το τεθνηκ τος. ν σο γάρ σµεν 26 νδρα δ φελε ν φ ν χοι τε κα δ ναιτο κάλλιστος π νων. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 315 Φε φε 27, φρονε ν ς δειν ν νθα 28 µ τέλη 29 λ φρονο ντι τα τα γ ρ καλ ς γ ε δ ς διώλεσ 30 ο γ ρ ν δε ρ κ µην 31. ΟΙ. Τί δ στιν; ς θυµος 32 ε σελήλυθας 33. ΤΕ. Αφες 34 µ ς ο κους στα 35 γ ρ τ σ ν τε σ 320 κ γ διοίσω 36 το µ ν, ν 37 µο πίθ 38. ΟΙ. Ο τ ννοµ 39 ε πας ο τε προσφιλ 40 π λει τ δ σ θρεψε, τήνδ ποστερ ν 41 φάτιν 42. ΤΕ. Ορ γ ρ ο δ σο τ σ ν φώνηµ 43 ν 44 πρ ς καιρ ν ς ο ν µηδ γ τα τ ν πάθω Slovní zásoba: 1 - νωµάω vid t, pozorovat; d kladn zva ovat, promý let 2 - ρητος 2 nesd litelný, nevyslovitelný 3 - ο ράνιος 3 nebeský 4 - χθονοστιβής, ές pozemský (po zemi chodící) 5 - φρονέω v d t 6 - µως p ece 7 - ο ος, ο α, ο ον vzta né zájmeno (lat.qualis) takový jako 8 - ν σος, ου, nemoc, zlost, ílenství, zármutek 9 - σ νειµι ν σ νοσέω být nemocný 26

25 10 - προστάτης, ου, ochránce, patron 11 - σωτήρ, ρος, zachránce, spasitel, dobrodinec 12 - µο νος 3 jediný 13 - ξευρίσκω nacházet 14 - κλ ω τί τινος sly et n co od n koho 15 - ντιπέµπω posílat jako odplatu 16 - κλυσις, εως, zpro t ní, osvobození 17 - ν σηµα, τος, τ mor, nákaza, sou ení, choroba, nemoc 18 - κτείνω ( κτεινα, κτανον) zabíjet 19 - φυγάς, άδος, uprchlík, vyhnanec, vyho t nec 20 - κπέµπω τιν ς posílat pry odn kud 21 - φθονέω ( φθ νησα) odpírat, odmítat n co 22 - ο ων ς, ο, velký pták 23 - φάτις, ιδος, hlas z nebe (z v tírny) 24 - δ ς, ο, zp sob 25 - οµαι vytahovat, zachra ovat 26 - ν τινι ε ναι být v n í moci 27 - φε citoslovce 28 - νθα z toho 29 - τέλος, ους, τ u itek τέλη λ ει τινί τι vyplácet n co n komu 30 - δι λλυµι pass. zapomínat 31 - κνέοµαι ( κ µην) chodit, p icházet 32 - θυµος 2 sklí ený, malomyslný, lhostejný 33 - ε σέρχοµαι p icházet 34 - φίηµι nechat být 35 - διος 3 snadný 36 - ν άν 37 - διαφέρω p ená et, sná et 38 - πείθοµαί τινι ( πιθ µην, πίθ ) poslouchat 39 - ννοµος 2 zákonný 40 - προσφιλής, ές p átelský 41 - ποστερέω p ipravovat o n co, zbavovat n koho n eho, idit, okrádat 42 - φάτις, ιδος, v tba 43 - φώνηµα, τος, τ e, has 44 - ν jít 45 - πάσχω trp t, sná et 27

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

nepřítomnost, nedostatek abuse (n), substance abuse

nepřítomnost, nedostatek abuse (n), substance abuse Vocabulary abbreviate (v) / βρι:ϖ τ/ zkrátit, zestručnit abortion (n) / β : ν/ potrat absence (n) / βσ νσ/ nepřítomnost, nedostatek abuse (n), substance abuse / σ βστ νσ βϕυ:ζ/ užívání návykových látek

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Okolí Kaprálova mlýna

Okolí Kaprálova mlýna Okolí Kaprálova mlýna Ochoz 500m Malčina Lysá Hora Švédův stůl Brno 5km Jezevčí hrady Hynštova Netopýrka Desentérka Nad Smrkama Křížová Nad Výtokem mokřad Kůlnička Pekárna meandry Skalní výchozy Skalní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku

Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku . j.: 007 EX 3897/08-40 Dra ební vyhlá ka, jí se oznamuje konání dra ebního roku Soudní exekutor Mgr. Kamil Bran ík, Exekutorský ú ad Hodonín (dále jen exekutor) rozhodl ve v ci exekuce oprávn ného: M

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více