Masarykova univerzita v Brně Filosofická fakulta. Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Filosofická fakulta. Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách."

Transkript

1 1 Masarykova univerzita v Brně Filosofická fakulta Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Jan ZOUHAR, CSc. Vypracovala: Bc. Pavlína VÖLFLOVÁ

2 2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, který je součástí práce. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Filosofické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům....

3 3 Poděkování : V úvodu bych chtěla poděkovat vedoucímu diplomové práce prof. PhDr. Janu Zouharovi, CSc., za předmětné připomínky při zpracování diplomové práce a dalším osobám, které jsem v průběhu doby oslovila s žádostmi o poskytnutí informací z různých oblastí jejich činnosti.... Bc. Pavlína VÖLFLOVÁ

4 4 Obsah: ÚVOD 7 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Drogová teorie Základní pojmy Reakce CNS na drogu Základní rozdělení drog Nejčastěji zneužívané drogy v ČR a jejich účinky Konopné drogy Amfetaminy, Pervitin Opiáty Halucinogeny Stimulační drogy Těkavé látky Tlumivé látky Alkohol Tabák a tabákové výrobky Teorie závislosti na návykových látkách Definice syndromu závislosti Druhy závislostí Vznik závislostí Příčiny a rizikové faktory vzniku závislosti Vývoj závislostí Vývoj závislostí na alkoholu Vývoj závislostí na ostatních drogách Prevence Pojem prevence, cíl a úkoly prevence Typy prevence. 39

5 Biopsychosociální model, rizikové, ochranné faktory a provokující faktory Zásady efektivní primární prevence Rodina a prevence Rodina a její funkce Rodina jako výchovný činitel Rodinné prostředí Prevence v rodině Rizika selhání v rodině Škola a prevence Specifické charakteristiky preventivního programu Principy efektivních programů 53 II. PRAKTICKÁ ČÁST 1. Prevence v drogové závislosti Projekt (výzkumná sonda) Cíle výzkumné sondy Hypotéza (předpoklad) Metodika výzkumné sondy Výzkumný vzorek Popis výsledků Koncepce protidrogové politiky Realizace primární protidrogové prevence na vybraných školách Rozbor výsledků dotazníku studentů vybraných středních škol Užívání drog studenty Kvalita výuky věnovaná problematice drog a drogových závislostí Detekce drog a primární prevence pohledem studenta Zhodnocení výsledků 70 ZÁVĚR 72

6 6 RESUMÉ 74 LITERATURA A PRAMENY.. 76 PŘÍLOHY. 79

7 7 Úvod Drogy v naší společnosti byly, jsou a budou. Jsou staré jako lidstvo samo. Zejména v medicíně přinesly lidstvu velký užitek. Jsou-li však užívány lehkomyslně, nebo dokonce zneužívány, mohou být velmi nebezpečné. Naše hlavní legální drogy alkohol a tabák, které se staly běžnou součástí životního stylu většiny populace, významně ovlivňují společenské procesy a kvalitu vztahů mezi lidmi. Nepříznivé důsledky zneužívání dalších drog jsou však mnohem nebezpečnější. Experimenty se zakázanými drogami a vznik závislosti na návykových látkách jsou příčinou řady lidských tragédií a zmařených životů. Rozšiřováním obchodních bloků (jako je např. Evropská unie) dochází k vyšší propojenosti národních ekonomik, což přináší mimo pozitivní aspekty i možnost většího růstu a legalizace zisků v ilegálním obchodu s narkotiky. Je zřejmé, že legislativními zásahy, ani přijímáním řady zákonných opatření se nedaří tento nelegální trh významněji omezit. Užívání a zneužívání drog je proto celosvětovým problémem, který se nevyhýbá ani České republice. Se zvyšující se dostupností drog ve světě a i u nás, stoupá užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží, přičemž stále klesá věk mladých experimentátorů. Věkové rozmezí mezi 13 a 20 lety je velmi rizikové a pravděpodobnost navázání kontaktu s drogou je u těchto mladých lidí velmi vysoká. Začnou-li děti a mladiství užívat návykové látky v tomto věku, je riziko vytvoření závislosti, která může nepříznivě ovlivnit jejich život, mnohem větší. Svoji roli zde může mít podcenění nebezpečí, které s sebou drogy přinášejí, ale i lehkomyslnost a nezodpovědnost, ale i větší vnímavost resp. osobní dispozice jedince. Mezi významné příčiny užívání drog v pubertě je kromě zvýšené tendence k experimentování, řazena také pubertální vzdorovitost a vliv vrstevníků nebo vrstevnických skupin a part. Jednorázová zkušenost s drogou nebývá zpravidla

8 8 determinujícím činitelem dalšího chování a života mladistvých. Ovšem někdy i první styk s drogou může jedinci způsobit vážné zdravotní následky, eventuálně smrt. Často je problematika drog prezentována jako generační problém, jako něco, jak se chce mladá generace odlišit od světa dospělých. Děti i dospívající mají přehled o dostupných i méně dostupných drogách, mezi drogy řadí alkohol i cigarety. Informace týkající se zneužívání drog se velmi často orientují jen na zneužívání tzv. tvrdých drog. O zneužívání alkoholu, cigaret a marihuany se děti a dospívající mnoho nedozví, přičemž marihuana je na české scéně běžně používanou drogou. Její uživatelé se většinou necítí jako toxikomani, protože kouření považují za naprosto normální. Děti a mladiství mají povědomost o tom, že tvrdé drogy jsou nebezpečné, ale cigarety, alkohol a marihuanu označují jako drogy s velmi malým nebezpečím. V tomto má velký vliv společnost, která toleruje pití alkoholu, kouření cigaret a vlivem médií i neškodné kouření marihuany. Proces socializace mladistvého probíhající v různých sociálních prostředích se obecně liší větší či menší formálností, bezprostředností a mírou intenzity interpersonálních vztahů. Určité prostředí formuje určitý typ jednotlivce, to znamená, že sociální faktory člověk zpracovává, a to, jaký jim přisuzuje smysl, závisí na každém jednotlivci. Současný vývoj světové drogové scény, charakteristický nárůstem konzumace syntetických drog, vyžaduje změnu zaměření prevence, která se v minulosti jednostranně orientovala pouze na tradiční drogy. Prevence je nesmírně potřebná i zodpovědná. Většinou pedagogové ve spolupráci s rodiči předávají dětem a mladistvým poselství, že užívání drog nemůže být společensky akceptovatelnou formou chování. Vážnost prevence je ve využití takových forem působení na děti a mládež, že se z poselství nestane pouhá fráze, ale skutečná norma jejich jednání. Drogová prevence realizovaná v rámci procesu školní výuky je rozšířenou a velmi oblíbenou strategií předávání informací o drogách a rizicích jejich užívání dětem a mladistvým.

9 9 Cílem mé diplomové práce je analýza problematiky drogové prevence prováděné na středních školách v Českých Budějovicích. Teoretická část se zabývá základními pojmy z drogové problematiky, popisuje nejčastěji zneužívané drogy v ČR s jejich účinky, dále popisuje druhy a vznik závislostí. V praktické části se zaměřuje na primární prevenci na středních školách v Českých Budějovicích. Pro zpracování mé diplomové práce jsem využila odbornou literaturu, a to zejména práce J. Zachariáše a kol. (2004), K. Nešpora a L. Cséma (1997), K. Kaliny a kol. (2003), A. Ganeri (2001) a v praktické části metodu řízeného rozhovoru a dotazníku.

10 10 I. Teoretická část 1. Drogová teorie 1.1 Základní pojmy Mluvíme-li o drogách, nevyhneme se použití drogového slovníku a spousty podivných slov, která nemusí úplně dávat smysl a mohou být trochu neobvyklá. Proto je potřeba si vysvětlit některé pojmy, které se v oblasti drogové scény vyskytují. Abstinenční syndrom - je souhrn příznaků charakteristických pro stav vzniklý v důsledku nedostatku či odnětí drogy, na kterou již byla organismem vytvořena závislost. Rozlišujeme dva druhy, a to abstinenční syndrom psychický a fyzický. Psychický abstinenční syndrom se projevuje např. podrážděností, neklidem, citovou labilitou, úzkostí, depresivním laděním aj. Fyzický abstinenční syndrom se projevuje bolestí kloubů a svalů, průjmem, zvracením, slzením a žaludečními křečemi. Abúzus - zneužívání psychoaktivních látek jedincem z nelékařských důvodů, dříve používány pojmy narkomanie, toxikománie, drogová závislost. Zneužívány jsou látky se stimulačním i tlumivým působením na činnost centrálního nervového systému, které vyvolávají pocit euforie. Droga - arabsky durana původně lék. Jde o sušený rostlinný nebo živočišný materiál, který byl původně určen pro léčebné použití. V současné době je droga chápána jako přírodní nebo uměle vyrobená (syntetická) látka, která má tzv. psychotropní účinek, tj. ovlivňuje prožívání reality, a která může vyvolat závislost. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z r jde o jakoukoliv substanci (látku), která, je-

11 11 li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více funkcí 1. Takovou látkou mohou být léčiva a drogy v užším slova smyslu, tak běžně akceptované poživatiny jako alkohol, tabák, káva nebo kakao, ale také hazardní a počítačové hry, video, televize, peníze, moc a pro některé i práce. Podle zák. č. 167/98 Sb., je to jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého organismu mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí. Drogová závislost - psychický a někdy i fyzický stav vyplývající ze vzájemného působení mezi živým organismem a drogou, charakterizovaný změnami chování a jinými reakcemi, které vždy zahrnují nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro její psychické účinky a někdy také proto, aby se zabránilo nepříjemnostem plynoucím z její nepřítomnosti. Jde tedy o chorobný stav spojený s nezvladatelnou touhou po opakovaném braní drogy, mnohdy s tendencí stálého zvyšování dávek. Při nedostatku drogy může vzniknout abstinenční syndrom daný existencí psychické či fyzické závislosti. Osoba může být závislá na více než jedné droze. 2 Flashback - stav jako po požití drogy, i když droga nebyla aplikována. V odborné literatuře jsou popsány případy, kdy flashback nastal až za dva roky po poslední dávce. Dochází k němu nejčastěji po marihuaně, halucinogenech nebo pervitinu (slang). Intoxikace - ovlivnění látkou, otrava. Pojem akutní intoxikace návykovou látkou definuje mezinárodní klasifikace nemocí jako přechodný stav po požití alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky, který vede k poruchám na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Návyková látka - pojem je uveden v ustanovení 89 odst. 10 trestního zákona, kde návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací schopnosti nebo sociální chování. Výčet návykových látek je demonstrativní. 1 Nešpor, K., Provazníková, H.: Slovník prevence problémů způsobených návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní ústav 1997, s Chmelík, J. a kol.: Drogová kriminalita. Praha: Úřad vyšetřování pro ČR 1999.

12 12 Omamná a psychotropní látka (OPL) - je látka uvedená v příloze zákona č. 167/1987 Sb., o návykových látkách, u které vzniká nebezpečí chronického návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu užívá. Prevence - Slovo pochází z latinského praeventus - zákrok předem. V širším slova smyslu znamená předcházení nežádoucího jevu a ochrana před ním, označuje v podstatě všechny aktivity, jejichž cílem je potírání výskytu a zabraňování rozvoji negativního jevu ve společnosti. V užším slova smyslu: je chápána jako prevence jednotlivých negativních jevů - prevence kriminality, prevence závislosti apod. 3 Tolerance - po delším užívání některých návykových látek klesá jejich účinek, a proto dochází ke zvyšování dávek. Například u opiátů závislý člověk přijímá často dávku, která přesahuje smrtelnou dávku u člověka bez závislosti. Tolerance roste i na většinu tlumivých léků nebo alkohol. Závislost - dle Mezinárodní klasifikace nemocí je to skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Fyzická - stav organismu vyvolaný dlouhodobým a častým užíváním určité drogy, která se tak stává součástí metabolismu a je zahrnuta do látkové výměny, takže organismus na přerušení přísunu této drogy reaguje poruchou abstinenčními příznaky. Psychická - duševní stav vzniklý soustavným a po delší dobu trvající užíváním drogy, projevující se touhou, nutkáním po různých příjemných prožitcích vyvolaných drogou. Přerušení přísunu drogy zpravidla vyvolává psychickou poruchu. 3 Štablová, R. a kol.: Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Ústav pro kriminalitu 1997, s

13 Reakce CNS na drogu Drogy ovlivňují centrální nervovou soustavu, a tím působí prostřednictvím nervů a nervových uzlin na orgány periferního nervového systému. Centrální nervová soustava (CNS) se skládá z mozku a míchy. V mozku se nachází přibližně 12 miliard vysoce specializovaných buněk, které se nazývají neurony. Tyto jsou obdivuhodným způsobem uspořádány do složité a důmyslné sítě vzájemných vztahů. K přenášení motorických impulsů z CNS do svalů nebo sekrečních žláz na jedné straně anebo naopak k přenášení vnějších impulsů do CNS slouží nervy, které se paprskovitě rozbíhají z CNS do různých částí těla. Na nervech se nalézají hroznovitá nahromadění nervových buněk, známá jako ganglie. Laicky lze nervový systém popsat jako rozsáhlý automatizovaný komplex vybavený vnějšími průzkumnými prostředky, přijímači a přenosnými stanicemi předávajícími získaný poznatek do centra, dále pak ústředním koordinačním aparátem, kde je přijatá informace vyhodnocena a jsou vydány příslušné rozkazy periferním orgánům, jak reagovat. Receptory jsou čidla, která dané podněty přijímají, jsou modifikované nervové buňky, specializované na přeměnu různých forem informací, přicházejících z vnějšího světa, na elektrický signál. Některé receptory jsou citlivé na světlo a jiné na různé chemické látky (chuť a čich), další potom na mechanické deformace (hmat, sluch). Receptory vstupují do styku s prvními neurony, které pak řetězovitě kontaktují další neurony až k mozku. Zpětně vede cesta přes různé přechody do svalů a žláz. Jednotlivé neurony mezi sebou nejsou mechanicky propojeny, ale existují mezi nimi úzké synaptické štěrbiny. Prostřednictvím svých presynaptických zakončení neurony vysílají přes štěrbinu elektrické signály, které přijímají další neurony svými postsynaptickými zakončeními na stromečkovitě větvených výběžcích zvané dendrity a stejným způsobem je dopravují dál. Celá cesta od vnějšího podnětu do mozku a odtud zpět do svalů a žláz je vlastně řetězem akcí a reakcí, kdy hovoříme o tzv.

14 14 neurotransmisi. To specifické, co leží mezi vnějším podnětem a odpovědí na něj (vnímání, paměť, myšlení, emoce apod), vytváří pak z člověka lidskou bytost. Příznačnou vlastností psychoaktivních drog je jejich schopnost neurotransmisi v různých fázích ovlivňovat. Přitom záleží na typu a množství drogy. Droga v organismu narušuje přirozené prostředí a vytváří umělý stav, který je možné udržovat pouze za cenu dalších dodávek drogy zvnějšku. Stává se součástí metabolismu běžných pochodů v těle a je pro ně nepostradatelná. A tím postupně může vznikat závislost na drogách Základní rozdělení drog Drogy můžeme rozdělit podle různých kritérií: 1. Jakým způsobem se k drogám staví společnost a) drogy společensky tolerované, legální (tabák, alkohol) b) drogy ilegální 2. Podle razantnosti působení a s tím spojené předpokládané míry rizika a) drogy měkké, lehké - tj. drogy s akceptovatelnou mírou rizika b) drogy tvrdé, těžké - tj. drogy s neakceptovatelnou mírou rizika 3. Zavedené rozdělení, které směšuje více hledisek ( jako je např. účinek, společná látka, surovina nebo fyzikální vlastnosti) - opiáty, stimulační drogy, kanabis a jeho deriváty, halucinogenní drogy, těkavé látky, hypnotika a barbituráty, tabák, alkohol a jiné skupiny látek. 5 4 Nožina, M.: Svět drog v Čechách. Praha: Koniasch Latin Press 1997, s Stibůrek, M.: Primární prevence zneužívání drog. In: studijní skripta k distančnímu vzdělávání protidrogových koordinátorů. Praha: 1999, s. 25.

15 Nejčastěji zneužívané drogy v ČR a jejich účinky Konopné drogy (cannabis - konopí, marihuana) Učinné látky v konopných drogách pocházejí z rostliny konopí indického (cannabis indica), v mnohem menší míře obsahuje účinné látky i průmyslová bylina konopí seté (cannabis satva). Konopí je bylina, která původně rostla v Asii, dnes je možné ji najít i na mnoha jiných místech. Mnoho lidí si ji také (nelegálně) pěstuje doma. Rostlina má účinné látky ve vrcholcích listů a výhoncích. Konopí se využívalo v Číně jako bylinný lék už od roku 2700 před Kristem, a bylo hojně využíváno i k náboženským účelům. Během minulého století se v Evropě hojně využívalo k léčbě bolestí hlavy, nespavosti, menstruačních bolestí. Dnes je testováno jako možnost použití při léčbě glaukomu, roztroušené sklerózy a astmatu. Konopí se vyskytuje v mnoha formách a tvarech: 1 - pryskyřice, hašiš: pevné, hnědé nebo černé kousky 2 - sušené listy, semínka a stébla rostliny - tráva 3 - marihuanový olej - lepivý sirupovitý roztok, který je nejsilnější formou. Konopí se také může vařit či péct v podobě koláčků, dá se jíst nebo rozpouštět v čaji. Marihuana je pryskyřice, tráva nebo olej a obyčejně se míchá s tabákem a balí do jointů. Hlavní typy marihuany se odlišují silou, která závisí na místě, odkud konopí pochází a podílu účinné látky THC (delta 9-tetrahydrocannabinol), který obsahuje. Skunk je název pro geneticky upravenou formu marihuany, která se pěstuje za speciálních podmínek. Tato marihuana může být pětkrát až desetkrát silnější než obyčejná marihuana. Může způsobit dočasné ochrnutí nebo mírné halucinace. Další ze způsobů užívání marihuany je hot kniffing (horký řez), kdy se pryskyřice marihuany vloží mezi dva plátky železa, které se zahřívají, aby se uvolnily výpary a suchý drink, kdy se použije plastiková láhev s uříznutým dnem. Ta se ponoří do nádoby s vodou, v niž se pálí marihuana. Stlačení láhve vytlačuje kouř vzhůru skrz hrdlo. Kouř unikající

16 16 přes hrdlo se pak prudce inhaluje. Marihuana se dá také kouřit v dýmce. Když marihuana hoří vydává zvláštní nasládlou vůni, kterou si nelze splést s ničím jiným. Účinky závisí na tom, kolik bylo přijato účinné látky a jak se člověk cítil. Malé množství marihuany může způsobit pocit uvolněnosti, spokojenosti nebo jen ospalosti. Případně může způsobit neovladatelné nutkání smát se či jíst. Barvy a zvuky jsou mnohem jasnější, nebo může vyvolat podobný stav jako v opilosti vytuhnutí. V případě smícháni marihuany a alkoholu je možné mít pocity pronásledování, nevolnost nebo omdlení. Hlavní nebezpečí jsou stejná jako u kouření cigaret - bronchitida, rakovina plic a další závažné zdravotní problémy související s dýcháním. Výzkumy prokázaly, že pravděpodobnost výskytu rakoviny je při kouření marihuany pětkrát až desetkrát vyšší než u běžných tabákových výrobků. Při dlouhodobém užívání ospalost, ztráta motivace, poruchy paměti, problémy s dýcháním, poruchy srdce. Fyzická závislost na marihuaně nevzniká, ale psychická závislost je střední. Při užívání jsou časté úzkostné stavy, proto je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublížila sobě nebo někomu jinému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit v případě, že po odeznění účinků drogy přetrvávají duševní problémy. 6 Slangové výrazy: marihuana, Ganja, tráva, haš, hulení, kytka, špek, buřt, brko, joint Amfetaminy, Pervitin Amfetaminy jsou povzbuzující látky vyrobené člověkem, původně předepisované jako prostředky na hubnutí a léky proti depresi. Dnes jsou předepisovány jen ve výjimečných případech jako pomoc při obzvlášť špatném zdravotním stavu. Nejběžněji dostupný druh amfetaminu v České republice je pervitin, který se vyrábí 6 Nešpor, K., Provazníková, H.: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní ústav 1997, s Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s

17 17 v tajných laboratořích a varnách. Prodává se jako prášek v papírových obalech nebo v igelitových sáčcích, kterým se někdy říká psaníčka. Jedním z běžných způsobů užívání je smíchat amfetamin s vodou nebo nealkoholickým nápojem a roztok vypít. Prášek je též možné nasát nosem pomocí brčka nebo ho rozpustit ve vodě a vstříknout do žíly injekční stříkačkou. Pervitin se převážně užívá injekčně. Hlavní důvod pro užívání amfetaminů je potřeba cítit se svěží a připravený vyrazit. Droga oddálí pocit ospalosti (hladu) na dlouhé hodiny. Zrychlí nervový systém, zvýší se tepová a dechová frekvence. Uživatel se stává velmi vnímavý, je naplněn energií a prožívá mimořádné vzrušení. Po odeznění účinku drogy (3-4 hod.) se dostaví pocit vyčerpanosti, hladu a deprese. Mohou se objevit silné pocity pronásledování. 8 Závislost na pervitinu bývá diskutovaná záležitost. Na rozdíl od marihuany lze tvrdit, že pravidelné užívání vyvolává závislost. Při abstinenci se projevují spíše psychické abstinenční příznaky. Mezi zdravotní rizika patří ta, která souvisí s nitrožilním užíváním. Přenos infekčních onemocnění: žloutenka (hlavně typ C), HIV. 9 Při poskytnutí prví pomoci je nutné zajistit dohled více osobami, protože pod vlivem drogy hrozí riziko nesmyslného a nebezpečného jednání postiženého. Poměrně časté úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. Při předávkování a v případě, že halucinace přetrvávají i po odeznění účinků drogy, je lékařská pomoc naléhavě nutná. 10 Slangové výrazy: Speed, perník, piko, péčko Opiáty (např. Heroin, Morfin, Codein, Braun, Opium, Megafon). Opiáty se v lékařství užívají k tlumení bolesti. Získávají se z opiového máku. Opium samo je vlastně sušená míza z makovic. Dále se z opia vyrábí morfium, kodein. Heroin je z morfia. Uměle vyrobené opiáty jako např. pethidin a metadon, který se jako náhradní droga uplatňuje při léčbě závislých na heroinu. 8 Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s Hajný, M.: O rodičích, dětech a drogách. Praha: Grada Publishing 2001, s Nešpor, K., Provazníková, H.: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní ústav 1997, s. 39.

18 18 Opiáty mají mnoho podob. Vyskytují se ve formě prášku, roztoku pro injekce nebo jako tablety. Surové opium je pružná hmota podobná tmelu. Opiát codein bývá např.součástí sirupů proti kašli. Opiáty se kouří nebo užívají injekčně. Opium se dá pojídat, kouřit nebo pít. Kromě tlumení bolesti vyvolávají opiáty pocity vřelé netečnosti, působí ospalost. Opiáty jsou vysoce návykovou skupinou drog a abstinenční příznaky jsou velmi silné. I osoby, které užívají opiáty z léčebných důvodů a pod lékařským dohledem, se mohou snadno stát závislými. Spíše nepříjemnými než životu nebezpečnými vedlejšími účinky jsou pocity dávení, zácpa a zmatenost. 11 Při poskytnutí první pomoci je potřebné zejména orientačně posoudit stav vědomí, zda poškozený reaguje či nikoli, uložení pacienta do stabilizované polohy, mobilizovat vědomí nucením k aktivnímu rozhovoru. 12 Heroin (čistý) je bílý prášek, ale ten není na ulicích k sehnání. Čistý heroin zabíjí během několika minut. Obvykle se míchá s kofeinem, křídou, glukózou, moukou a mastkem, čímž vzniká prášek lehce nahnědlé barvy. Prodává se v papírových psaníčkách, kterým se říká dávky. Heroin se může šňupat jako kokain nebo kouřit smíchaný s tabákem. Častěji se však rozehřívá na kousku staniolu nad svíčkou nebo zapalovačem a výpary pak inhalují pomocí brčka nebo ruličky staniolu. Nejběžnější, nejúčinnější a nejnebezpečnější způsob užívání heroinu je vstřikování injekcí. Prášek se smíchá s vodou a s kyselinou na čajové lžíci, pak se zahřívá a natáhne do stříkačky. Heroin se vpichuje těsně pod kůži nebo do svalu. Nejrychlejší účinek se dosahuje vpichem přímo do žíly, tomu se říká mainlining. Užívání heroinu vyvolává vřelý pocit netečnosti doprovázený intenzivním návalem štěstí, který se dostaví, jakmile droga začne působit. Lidé se cítí uvolnění, svobodní a oproštění od všech povinností, starostí. Při prvním užití je možnost zvracení. Působí stejně jako sedativa, zpomaluje nervový systém a reflexní reakce jako např. odkašlávání. Dech a činnost srdce jsou zpomalené a objevuje se úporná zácpa. 11 Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Praha: Úřad vlády ČR 2003, s. 298.

19 19 Heroin je vysoce návykový, a to jak psychicky, tak fyzicky. Pravidelní uživatelé přestávají pociťovat vzrušení, které dříve pociťovali a musí stále zvyšovat dávky, jen aby se cítili normálně. Pokud jsou bez heroinu, během chvíle se dostavují silně nepříjemné abstinenční příznaky křeče, třes, zimnice, kašel, pocení. I po odeznění těchto fyzických příznaků abstinence přetrvává silná psychická touha po droze. Uživatelé heroinu se mohou při uspokojování svého návyku chovat velmi scestně, od nepoctivosti až k páchání zločinu. Mnoho rizik je spojeno s nitrožilním užíváním heroinu. Jedná se o poškození žil, gangrénu, žloutenku, HIV. Neméně důležité je riziko předávkování. Předávkování může být způsobeno odlišnou čistotou jednotlivých dávek nebo při dočasném ukončení užívání heroinu. Spojení heroinu s jinými depresanty např. alkoholem, vede také k předávkování. Předávkování způsobuje bezvědomí, kóma, příp. smrt. Při první pomoci je nutné zajistit velice rychlý převoz do nemocnice. Slangové výrazy: Herák, háčko, pudr, horse Halucinogeny (např. Mecalin, LSD, psylobicin - houby lysohlávky) Jedná se o skupinu látek přírodních i syntetických. Jejich základní efekt je při požití změna vnímání. Halucinogenní drogy byly spjaty s náboženskými rituály. 14 Užívány jsou téměř výhradně ústy. Způsobují poruchy vnímání smyslů, změněné vnímání času a prostoru, flashback, halucinace. Některé mívají příjemný obsah, jindy jsou naopak nepříjemné až děsivé. Předávkování se projevuje psychózami, dochází k sebevražednému jednání. Abstinenční příznaky jsou nevypočitatelné. Halucinogeny nevynucují potřebu zvyšování dávek. LSD poprvé vyrobil v r švýcarský chemik Albert Hoffmann. V padesátých letech se LSD používalo k léčbě alkoholiků a lidí závislých na drogách a v psychoterapii. LSD také používaly bezpečnostní složky USA v programech zaměřených na vymývání mozků a psychologické ovlivňování. V šedesátých letech se 13 Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s Presl, J.: Drogová závislost. Praha: Maxdorf 1995, s. 39.

20 20 LSD stalo symbolem hnutí hippies. Vyskytuje se v mnoha formách. Mohou to být tablety nebo malá kulatá zrna velikosti špendlíkové hlavičky, jež se dají přilepit na spodní stranu lepící pásky a dle potřeby odstříhávat. Nejrozšířenější formou LSD jsou čtverečky savého papíru zvané tripy. Je v nich napuštěný roztok LSD, který je bez barvy, chuti, zápachu. Tripy bývají zdobeny velkým množstvím různých vzorů - od smajlíků až po hrdiny kreslených seriálů. Co čtvereček to jedna dávka. LSD se užívá ústy, ve většině případů se jen nechá rozpustit pod jazykem. Je to natolik silná droga, že stačí velmi malé množství, aby začala účinkovat. Účinek může být větší nebo menší, některé dripy mají ještě další příměsi. LSD je nejsilnější halucinogenní droga, která existuje. Přímo ovlivňuje mozek, takže uživatel vidí, slyší, vnímá věci jinak než normálně. Tato zkušenost se nazývá trip a trvá okolo osmi hodin. Účinek LSD se řídí tím, jak se uživatel cítí, s kým a kde právě je. Při rozčilení, křeči nebo nepohodlí s lidmi v okolí mohou nastat nepříjemné účinky jako deprese, panika, ztráta směrové orientace. Experimentování s LSD je velice riziková záležitost. Zážitek špatého dripu může způsobit nepříjemný pocit i noční děs. Velmi nebezpečné je přesvědčení, že lze létat z otevřeného okna, nebo se procházet po rušné ulici. Flashbacky se u některých lidí objevují dny i týdny po užití LSD. K první pomoci je třeba vědět, že je nutné zajistit nepřetržitý dohled více osobami (pod vlivem drogy mohou postižení jednat nesmyslně až nebezpečně). Časté jsou úzkostné stavy a pocity pronásledování. Při předávkování a v případě, že halucinace přetrvávají i po odeznění drog je lékařská pomoc naléhavě nutná. 15 Slangové výrazy: Papírek, trip, čtverec Halucinogenní houby (tzv. houbičky) v dávných kulturách užívali mnozí kněží a proroci k vyvolání vizí a náboženského osvícení. Nejčastěji užívaným druhem mezi halucinogenními houbami jsou lysohlávky (Psilocybe semilanceata), které rostou v lesích i na polích. Pojídají se syrové nebo se mohou vařit, přidávat do čaje, případně 15 Nešpor, K., Provazníková, H.: Slovník prevence problémů způsobených návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní ústav 1997, s. 39.

21 21 sušit a uchovávat na pozdější použití. Halucinogenní houby obsahují účinné chemické látky psilocin a nebo psylocybin. Jejich působení je podobné jako u LSD. Zvyšuje se krevní tlak a tepová frekvence. Malá dávka vyvolá pocit štěstí, vzrušení a uvolnění. Velká dávka působí jasné a barvité halucinace. Může dojít ke zvracení a bolestem žaludku. Užívání halucinogenních hub má četná rizika. Velké nebezpečí spočívá v záměně hub. Dalším rizikem jsou špatné tripy - vyvolávají pocity stísněnosti, strachu a ztráty sebeovládání. Dlouhodobé účinky nejsou dosud známy. Tolerance na účinné látky rychle roste a může se stát, že další den bude člověk k dosažení předchozího účinku potřebovat dvojnásobné množství hub Stimulační drogy (např. pervitin, extáze, kokain, crack, fenmetrazin) Jedná se o drogy jejichž základním efektem je celková stimulace, povzbuzení. Jde o drogy velmi oblíbené a na celém světě v různých podobách hojně zastoupené. 17 Jsou ve formě různobarevných tablet i s ražbou (extáze, fenmetrazin), prášku (bílý kokain, nažloutlý až hnědý pervitin) či bílé krystalky (crack). Užívají se šňupáním, kouřením, injekcemi a ústně. Možné účinky stimulačních drog jsou: pokles soustředěnosti, euforie, pokles tepové frekvence a krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu, celková stimulace, pocit zvýšené psychické a fyzické výkonnosti, posílení schopnosti vcítit se do druhého, nespavost. Při předávkování dochází k poklesu tělesné teploty, křečím, halucinatorně-paranoidním psychózám a k možnému úmrtí. Potřeba zvyšování dávek se u těchto drog vyskytuje. Obecně lze k první pomoci říci, že v kritické fázi může dojít k šoku a křečím. Ke smrti dochází často poškozením srdečního svalu. Je nutné zajištění základních životních funkcí, pozor na výrazný neklid a paranoidně změřené myšlení intoxikovaného Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s Presl, J.: Drogová závislost. Praha: Maxdorf 1995, s Kalina, K. a kol. : Drogy a drogové závislosti 1. Praha: Úřad vlády 2003, s. 299.

22 22 Kokain se získává z listů koky, která roste divoce v horách Jižní Ameriky. V medicíně se kokain využíval jako látka pro místní umrtvení. Kokain kupovaný na ulicích je blyštivě bílý prášek, spousta malinkatých krystalků. Kokain si lze píchat do žil, kouřit nebo vtírat do dásní. Ani jeden z těchto způsobů není příliš obvyklý. Nejčastěji se šňupe nebo vtahuje nosem. Malé množství prášku se dá na zrcátko pomocí žiletky se zformuje do rovné řádky, pak se pomocí brčka nebo srolovaného papíru šňupe. Z nosní sliznice se rychle vstřebává do krve. Kokain silně povzbuzuje nervový systém, podobně jako amfetaminy. Uživatel si připadá silný, pozorný, je přesvědčený, že je nejlepší na světě. Účinek je krátkodobý asi třicet minut a uživatel potřebuje další dávku k potlačení únavy a deprese. Vypěstovat si psychickou závislost na kokainu netrvá dlouho. Dlouhodobí uživatelé začínají pociťovat intenzivní nepokoj (tzv.kokainový tanec) nespavost, mohou se objevit pocity pronásledování, vyčerpání, někdy stav uživatele přerůstá v chorobu. Šňupání vede k narušení sliznice nosu a způsobuje nebezpečné krvácení. Smrtelně nebezpečné je míchání kokainu a heroinu zvané speedball. Výsledkem může být závislost na dvou drogách nebo smrt. Vysoké dávky kokainu způsobují selhání srdce či dýchání. 19 Slangové výrazy: Coke, céčko, koks Crack je forma kokainu, upravená tak, aby se účinek dostavil rychleji. Kokain se ve vodě smíchá s chemikáliemi např. čpavkem nebo kypřicím práškem do pečiva, voda se poté nechá odpařit. Tomuto se říká freebasing. Výsledná pevná látka se zahřívá, aby se dala kouřit. Při kouření praská. Prodává se v malých, do žluta zbarvených, bílých kusech, zvaných rocks. Balí se do svitků papíru nebo do lepící pásky. Rocks se napěchují do trubky a zahřívají se, čímž dochází k tvorbě výparů, které se inhalují. Crack se v České republice téměř neužívá. 19 Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s

23 23 Crack je vysoce návykový, díky nesnesitelnosti pocitu, který následuje po odeznění účinku. Někteří uživatelé cracku se obracejí k jiným drogám zejména k heroinu. U pravidelných uživatelů se objevují projevy násilí, jsou podrážděni a stahují se do sebe. 20 Uživatelé pociťují velmi silný pocit blaha a vzrušení, který trvá asi deset minut. Pak přicházejí potíže. Uživatelé mohou pociťovat silnou depresi nebo záchvaty agrese. Extáze je nejpopulárnější taneční droga. Byla objevena v roce 1912 a používala se k potlačení chuti k jídlu. Má podobu bílých nebo hnědých tablet nebo barevných kapslí. K dostání jsou různé tvary, velikosti, typy např. Hvězda, Mitsubischi, Delfínci apod. Tabletu většinou tvoří směs, do které se přidávají i jiné drogy např. heroin. Je to povzbuzující droga, která nakopne podobně jako amfetaminy, zvýší vnímavost, aniž by bylo provázeno zkreslením vjemů nebo halucinacemi jako u LSD. Extáze odstraňuje zábrany a mění sebekontrolu, dává pocit vyrovnanosti a sblížení s ostatními. Extáze zvyšuje tělesnou teplotu, někteří lidé vypotí litry tekutin během jedné noci. Extáze zvyšuje krevní tlak, pocení a způsobuje zpomalení činnosti ledvin. Další nebezpečí je v tom, že po požití tablety se nedostaví účinek, tak si uživatel vezme další a další, a to může nakonec vyústit v to, že dojde k předávkování. Příznaky předávkování jsou vyšší tepová frekvence, vyšší krevní tlak, závratě, zvýšená teplota, bolesti hlavy provázení poruchami zraku. Přehřátí a odvodnění mohou být smrtelně nebezpečné. 21 Slangové názvy: Éčko, tableta, MDMA, X, XTC, droga lásky Těkavé látky Z mnoha látek se uvolňují výpary nebo plyny, které mají omamné účinky. Čichání rozpouštědel je nejvíce rozšířeno mezi dospívajícími ve věku 12 až 16 let, ale netýká se to jen mládeže. Látky, které se zneužívají vdechováním jsou obsaženy 20 Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s

24 24 v některých druzích lepidel, nátěrových hmotách, odlakovačích na nehty, organických ředidlech, čistících prostředcích, aerosolových sprejích, petroleji a zvýrazňovacích fixech. Existuje mnoho způsobů čichání rozpouštědel. Některé typy ředidel se čichají přímo z plechovky, ve které byly zakoupeny. Další způsob je čichání pomocí pytlíku. Pytlík se drží u nosu a vdechují se výpary těkavé látky. Aerosoly se výjimečně stříkají přímo do krku, což může způsobit křeč v hrtanu a následnou smrt. Účinky připomínají tak trochu opilost, jenom se projevují rychleji. Rozpouštědla oslabují činnost nervového systému. Dochází k točení hlavy, závratím, chichotání se, může být pocit na zvracení, obtížné udržení rovnováhy, poruchy řeči. Po účinku nastává pocit jako po kocovině. Kdo čichá tak, že si většinou dává igelitový sáček přes hlavu, tím se vystavuje velkému riziku udušení. Čichání rozpouštědel ovlivňuje výkonnost srdce a v případě větší tělesné námahy může dojít k jeho selhání. Dalším nebezpečím jsou změny smyslového vnímání. Pravidelní čichači trpí vyrážkou čichačů okolo nosu a úst, ztrátou paměti. Při dlouhodobém čichání může dojít k těžkému poškození mozku, ledvin a jater Tlumivé látky (např. anxiolytika - Meprobamat, Diazepam ; barbituráty - Fenobarbital, ; sedativa - Bellsspon, ; hypnotika - Rohypnol, Noxyron, ; neopiátová analgetika - Valoron, ) Jedná se o léky prodávané jako různobarevné tablety, dražé, kapsle, injekční ampule. Užívají se ústy, injekčně, riziková kombinace je s alkoholem. Po požití léků se dá pozorovat zpomalená řeč, dojem opilosti, ale z dechu není cítit alkohol, poruchy myšlení, orientace a úsudku, projevy ospalosti, náladovosti, zpomalený dech apod. Později je trvalá roztřesenost, nechutenství, poruchy metabolismu. Mohou se objevit pocity pronásledování. Při vysazení se projevuje odvykací syndrom, který může 22 Ganeri, A.: Drogy od extáze k agonii. Praha: Amulet s.r.o. 2001, s

25 25 ohrožovat život (např. epileptické záchvaty). Při chronickém užívání bolesti hlavy, poruchy paměti, deprese, úzkost, agresivita. Při unáhleném vysazení je riziko úmrtí Alkohol Alkohol je návyková chemická látka obsažená v mnoha atraktivních nápojích. Pokud jí konzumujeme víc, hrozí tělesná závislost. Alkohol svým složením utlumuje centrální nervový systém. V nadměrném množství zabrání centrálnímu nervovému systému koordinovat funkci životně důležitých orgánů. V menším množství má stimulující účinek a dodává tělu energii. Většina lidí má v sobě zabudovaný automatický mechanismus, který je chrání před rozvinutím vysoké snášenlivosti alkoholu tedy i před nadměrným pitím. Projevuje se tělesnou vláčností, nevolností nebo spánkem při nadměrné konzumaci. Alkohol podobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Čím mladší jedinec pije alkohol, tím je větší riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy. Riziko ohrožení se zvyšuje u těch mladých mužů, jejichž otec je závislý na alkoholu. Společnost děti a mladistvé před alkoholem chrání zákonem. Věková hranice podávání alkoholických nápojů je v Čechách 18 let. 24 Toleranční úroveň alkoholu v průběhu života narůstá velmi mírně. Alkoholismus není totéž co opilost. Mnoho alkoholiků se díky vysoké snášenlivosti alkoholu málokdy opijí. Opilost je forma úniku a neschopnosti přizpůsobení se. Potřeba pití vychází z vnitřní prázdnoty. Pokud se někdo opíjí pravidelně, může to být začátek alkoholismu a takový člověk potřebuje pomoc. Proto by se pití u mladistvých nemělo podceňovat. Alkohol se nazývá drogou vstupní brány. Jedno vzrušení vede k nahrazení jiným, ještě nebezpečnějším. 23 Pešek, R., Vondrášková, A., Veselý, O.: Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati. Písek: Arkáda 2007, s Zachariáš, J., Lukeš, V., a et. all.: Člověk a závislost. České Budějovice: V&K soft s. r. o. 2004, CD.

26 26 Dětem nestačí říkat Neopíjejte se!, ale vysvětlovat také proč. Dětem je jedno co bude za deset let. Pomozte jim vidět, proč je potřeba přestat s nebezpečným pitím už dnes. Když pochopí, jakými stádii člověk prochází v průběhu pití a jak se situace postupně zhoršuje, snad s pitím přestanou. 25 Člověk pod vlivem alkoholu má nezřetelnou výslovnost, potlačené zábrany, zarudlé oči, problém s koordinací pohybů, nejistou chůzi, ospalost, bolest hlavy při kocovině, může se objevit slovní a fyzická agrese, bolesti hlavy, žaludku apod.. Alkohol je cítit z dechu a jedinec ho velmi často maskuje různými žvýkačkami či bonbóny. Stadia opilosti: 1. Excitační - po menších dávkách působí alkohol oslabení opatrnosti, fyzickou hovornost, tendenci se prosazovat, lehčeji navazuje nové vztahy, jsou i projevy slovní agrese, 2. Somnolentní - projevy útlumu a spavosti, 3. Komatózní - stav bezvědomí, 4. Asfyktické - dušení vlivem zástavy dechového centra. 26 Alkohol bývá velmi často příčinou úrazů, kterým mohou být zapříčiněné např. pády, popáleniny, různá pořezání, ale i příčinou dopravních nehod, vyvolává různá tělesná onemocnění např. trávicího systému, poškození jater, způsobuje vysoký krevní tlak. Dále je alkohol příčinou duševních onemocnění a podporuje změnu povahových vlastností jedince. Zhoršuje se průběh mnoha běžných onemocnění, např. cukrovky nebo vysokého krevního tlaku a zvyšuje se riziko zhoubných nádorů. Alkohol může vyvolat závislost projevující se např. hltavým pitím, pitím při nevhodných příležitostech, častými výpadky paměti, třesem. Nadměrné užívání alkoholu je příčinou ztráty nepijících přátel a později vede ke snížení schopnosti pití ovládat a zastavit. 25 Arterburn, S., Burns, J.: Drogy klepou na dveře. Brno: Nová naděje 2001, s Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Praha: Úřad vlády ČR 2003, s. 297.

27 27 Nebezpečná je kombinace alkoholu s dalšími centrálně tlumivými látkami např. benzodiazepiny či barbituráty. Při poskytnutí první pomoci je nutné udržet základní životní funkce - dýchání a krevní oběh a zjistit stav vědomí. Uložit intoxikovaného do správné polohy, aktivovat ho k rozhovoru a kontaktu. Je nutné dbát na průchodnost dýchacích cest při zvracení. Vhodný je dohled více lidí, je riziko agresivních výbojů Tabák a tabákové výrobky Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které je používáno k tomu účelu, k němuž bylo vyrobeno, tj. ke kouření a též způsobuje smrt. Závislost na nikotinu patří k nejsilnějším a nejhůře léčitelným. Tabák se stává velmi často tzv. doplňkovou drogou (jejíž konzumace je spojena s konzumací dalších drog). Čím dříve začíná člověk kouřit, tím vyšší je pravděpodobnost, že se stane silným kuřákem. Tabák v běžných dávkách nevyvolává extatické stavy, spíše uklidňuje. Kouření odvádí pozornost, což při duševní práci někdy znamená odpočinek. Tabák obsahuje prudký jed nikotin. Akutní otrava nikotinem při kouření nebývá většinou nebezpečná. Pro resorpci nikotinu je důležitý rytmus a rychlost kouření. 28 Nikotin má stimulační účinek, dokud na něm člověk nezačne být závislý. Při vzniku závislosti nevydrží delší čas bez cigarety, a pokud nedostane nikotin je značně nervózní. V tomto stádiu je již nikotin návykovou látkou, která redukuje nervozitu, a tím potlačuje abstinenční příznaky závislosti. 29 Kouřit se běžně začíná v letech. V mnoha případech pomáhá cigareta dětem získávat sebevědomí. Mnohé děti rovněž kouří pro to, aby byly akceptovány kamarády kuřáky. Kouření dětí a dospívajících je naléhavým společenským problémem. Hlavním důvodem jsou zdravotní následky kouření, které představují nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik celé řady závažných chronických onemocnění. Dalším důvodem je obtížnost zbavit se závislosti v případě návyku. Kouření je rovněž 27 Kalina, K.a kol.: Drogy a drogové závislosti 1. Praha: Úřad vlády ČR 2003, s Zachariáš, J., Lukeš, V., a et. all.: Člověk a závislost. České Budějovice V&K soft s. r. o. 2004, CD. 29 Arterbun, S., Burns, J.: Drogy klepou na dveře. Brno: Nová naděje 2001, s. 66.

28 28 i rizikovým faktorem pro jiné zdraví ohrožující podmínky např. kuřáci jsou častějšími konzumenty nadměrných dávek alkoholu. Příznaky u začínajících kuřáků se mohou objevovat v podobě bledost, mají studený pot, nevolnost, která je spojena se zvracením, případné bolesti hlavy, které mohou být známkou lehké otravy nikotinem. U dlouhodobějších kuřáků se může objevit kašel, pokles tělesné výkonnosti, častokrát se mohou objevovat bolesti žaludku apod. Dosti nepříznivě působí kouř na pokožku obličejové části, která se vysušuje a rychleji stárne. Po vysazení nikotinu mohou nastat odvykací potíže a to především tak, že jedinec může být podrážděný, nervózní, může mít problémy s trávením apod. 30 Kouření zvyšuje riziko zhoubných nádorů a to nejčastěji plic, jazyka, jícnu, hrtanu, žaludku a jater. Kouření v těhotenství s sebou nese riziko poškození dítěte u žen, které kouří. Kouření dále vyvolává různé nemoci jako např. onemocnění dýchacích cest, rozedmu plic, různé alergie na tabákový kouř apod. Kouření představuje nejzávažnější příčinu předčasných úmrtí a dle odborníků je vyšší než u alkoholu nebo jiných drog. Rovněž i pasivním kuřákům, kteří se musí zdržovat nebo se zdržují v zakouřených prostorách a hlavně dětem hrozí obdobná onemocnění jako aktivním kuřákům. 30 Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha: BESIP 1997, s. 45.

29 29 2. Teorie závislosti na návykových látkách V předchozí části jsme se seznámili se základními skupinami návykových látek, jejichž nejdůležitějším rizikovým faktorem je, někdy v menší či větší míře, vznik nějaké závislosti, která má za následek změnu jedince v různém směru. Než tedy začneme hovořit o závislosti, musíme si položit otázku, proč vlastně člověk návykové látky užívá. M. Vágnerová a J. Presl poukazují na různé užití návykových látek a jako příklad uvádějí některé příčiny resp. potřeby jejich užívání: a) může to být potřeba vyřešit problémy, se kterými si uživatel neví sám rady, snaha uniknout stresovým situacím nebo uvolnit zábrany, b) potřeba dosáhnout uspokojení nebo slasti, která není jinak dosažitelná nebo není běžně dostupná, c) potřeba uniknout stereotypu, nudě, k získání inspirace, d) potřeba někam patřit, tj. potřeba sociální konformity, uchování sociálních vztahů, potřeba být akceptován skupinou, v níž užívání drogy patří k standardnímu chování. 2.1 Definice syndromu závislosti Závislost na návykových látkách včetně alkoholu nebo tabáku je podle Mezinárodní klasifikace nemocí definována následovně: Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého i kdy cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často tak silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, ale nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedince, u nichž se závislost nevyskytuje. M. Vágnerová uvádí stejnou definici jako soubor psychických a somatických změn, které se vytvoří jako důsledek opakovaného užívání psychoaktivní látky.

30 30 Jak dále M. Vágnerová a K. Nešpor uvádějí, závislost představuje životní styl zaměřený na drogu a měla by se stanovit pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů resp. příznaků: a) silná potřeba nebo pocit puzení užívat tuto látku, b) potíže v kontrole a sebeovládání ve vztahu k užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky. Závislý člověk užívá drogu ve větším množství nebo častěji, než měl původně v úmyslu a než by si přál, c) somatický (tělesný) odvykací stav abstinenční syndrom, jestliže je látka užívaná s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmě u typického odvykacího syndromu pro tu kterou látku, nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky. d) průzkum tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku, původně vyvolaného nižšími dávkami, e) potřeba drogy dominantní, dochází k postupnému zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšení množství času k získání nebo užívání látky nebo zotavení se z jejího účinku, f) pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků (např. poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy vyvolané z nadměrného užívání látek nebo toxické poškození myšlení). 31 K. Nešpor dále uvádí, že podstatnou charakteristikou syndromu závislosti je užívání psychoaktivní látky nebo touha po užívání určité látky. Jedinec si uvědomuje, že má puzení užívat drogy, což se běžně projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat užívání. Syndrom závislosti může být přítomen pro specifickou látku jako je tabák nebo určitý druh léku. Dále může být zaměřen pouze na třídu látek jako jsou opiáty, stimulační látky apod. V poslední řadě se hovoří o užívání širší řady různých látek a to u těch jedinců, kteří cítí nutkání užívat pravidelně jakékoli dosažitelné drogy 31 Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999, s. 289.

31 31 a u kterých se při abstinenci projevuje tíseň, agitovanost nebo tělesné známky odvykacího syndromu Druhy závislostí Jednotlivé psychoaktivní látky mají různé účinky a vyvolávají různý typ závislosti. M. Vágnerová hovoří o dvou druzích závislosti a to psychické (duševní) závislosti a fyzické ( biologické, somatické,tělesné). a) Psychická (duševní) závislost je duševní stav vzniklý konzumací drogy, který se projevuje přáním drogu opět užívat. Znamená to tedy, že člověk má potřebu užívat drogu opakovaně nebo trvale k vyvolání pro něj příjemných prožitků a k odstranění prožitků nepříjemných a zatěžujících. b) Biologická (fyzická nebo tělesná) závislost se definuje jako stav adaptace organismu na drogu doprovázený zvyšující se tolerancí a projevuje se tělesnými potížemi při vysazení drogy tzv. abstinenčním syndromem (tj. třes, pocení atd). 33 M. Nožina uvádí v případě psychické závislosti, že teoreticky, je-li přerušeno podávání drogy, neměly by se projevovat žádné tělesné abstinenční příznaky, prakticky jsou projevy naší psychiky zpravidla doprovázeny i projevy fyzickými jako je např. třes, pocení apod., tedy klamnými abstinenčními příznaky. A v případě fyzické závislosti hovoří o tom, že organismus fyzicky závislý na droze se jí přizpůsobil, vytvořil si pseudopotřebu, kterou zahrnul do své látkové výměny, takže po přerušení přísunu drogy reaguje poruchou, tj. abstinenčním příznakem, i když mu toto přerušení přísunu drogy vlastně prospívá. Dále hovoří i o tzv. drogové závislosti, což obecně znamená, že člověk ve stavu závislosti přestal být svobodný vůči droze. Vytvořil si na ní návykovou vazbu, a stala se součástí jeho života. Drogu potřebuje, aby mohl existovat. Ve vyhraněných případech se hovoří o tom, že jedinec se stal otrokem drogy. V každém 32 Nešpor, K., Provazníková, M.: Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní ústav 1997, s Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999, s. 289.

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila

KONOPÍ. droga. účinný. lék? nebo. Kapustová Kamila KONOPÍ droga nebo účinný Kapustová Kamila lék? Marihuana je v mnohém odlišná od běžných pouličních drog, například způsobem konzumace. Konopí si uživatel nepíchá do žíly a ani ho nešňupe, ale v podstatě

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů TRESTNÍ ZÁKON byl novelizován s účinností od 1.1.1992, poté následovali další poměrně rozsáhlé novelizace účinné od 1.1.1994 a 29.6.1995. Nosnými body drogové legislativy zůstaly novelizovaný 187 a 188

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI

PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb Oddělení pracovního lékařství PROBLEMATIKA DROG V PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČI Šplíchalová, A., Hrnčíř, K., Tomešová, Z., Ambrúžová, N., Jašurková

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro

Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Pro je kokain tak návykový? inky kokainu Historie Crack Slangové názvy Pro Osnova Co je kokain Smrtící prášek Slangové názvy Trochu statistiky Proč je kokain tak návykový? Účinky kokainu Historie Crack Slangové názvy Proč je crack tak návykový? Účinky cracku Krátká historie Co

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Závislosti. Omamné psychotropní látky

Závislosti. Omamné psychotropní látky Závislosti Omamné psychotropní látky Rozdělení drog Podle účinku na psychiku: Tlumivé látky (narkotika)-zpomalují psychomotorické tempo, malé dávky zklidní, vyšší navodí spánek, kóma až zástavu životních

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE. Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO mjr. MUDr.Roman Šindelář DROGA Je přírodní, polysyntetická nebo syntetická látka, která po vpravení do organismu vyvolá změnu

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Poznejte skutečnost o drogách

Poznejte skutečnost o drogách Poznejte skutečnost o drogách Co víte o drogách? Co byste dělali, kdybyste si mysleli, že osoba, na které vám záleží, užívá drogy? Co byste dělali, kdyby vám někdo nabídnul drogu? Jak byste reagovali,

Více

Stimulační drogy - pervitin

Stimulační drogy - pervitin Stimulační drogy - pervitin Pervitin Co je pervitin? Jak vypadá pervitin? Slangové výrazy Z čeho se vyrábí? Smrtící účinky pervitinu Účinky pervitinu krátkodobé, dlouhodobé Kategorie užívání Stádia zážitku

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ZÁVISLOST NA DROGÁCH U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE DEPENDENCE ON DRUGS AT THE SCHOOL STUDENTS

ZÁVISLOST NA DROGÁCH U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE DEPENDENCE ON DRUGS AT THE SCHOOL STUDENTS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON zák. č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml injekční roztok/koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Flumazenilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Přehled a rozdělení drog

Přehled a rozdělení drog Přehled a rozdělení drog Návykové látky jsou látky schopné vyvolat návykové chování a stupeň jejich společenských, zdravotních, sociálních a ekonomických rizik je relativně nižší. marihuana (hašiš) halucinogeny

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Psychostimulancia, halucinogeny a delirogeny Závislost na

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Drogy a drogové závislosti jako morální problém

Drogy a drogové závislosti jako morální problém MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Drogy a drogové závislosti jako morální problém Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Barbora

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více