Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína"

Transkript

1 Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne Nabývá účinnosti dnem schválení ZM

2 Obsah I. Úvod... 3 II. Úvodní ustanovení... 4 III. Zásady pro poskytování dotací IV. Přílohy Příloha č. 1 Celkový finanční přehled hospodaření organizace Příloha č. 2 Rozpočet projektu Příloha č. 3 Žádost o dotaci Příloha č. 4 Vyúčtování dotace

3 I. Úvod Účelem těchto zásad je poskytování dotací na zabezpečení a rozvoj pro-rodinných aktivit. Město Hodonín považuje podporu ve formě dotací za důležitý nástroj k plnění úkolů rozvoje města a uspokojování potřeb jeho obyvatel ve smyslu ustanovení odst zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Bc. Michaela Klepáčová vedoucí odboru sociálních služeb 3

4 II. Úvodní ustanovení 1. Výše finančních prostředků pro dotace do rodinné politiky bude stanovena každým rokem při schvalování rozpočtu. 2. Podporované aktivity budou vyhlašovány formou schválení akčního plánu pro-rodinných aktivit zastupitelstvem města a budou přiznávány na základě projektů v souladu s opatřeními na daný rok. 3. Dotace doporučuje radě města příp. zastupitelstvu města komise pro rodinu, která má právo si přizvat předkladatele k objasnění podaného projektu. 4. Schválení jednotlivých dotací do výše 50 tisíc (včetně) je v pravomoci rady města, návrh podává komise pro rodinu. Dotaci nad 50 tisíc schvaluje zastupitelstvo města, návrh podává komise pro rodinu, doporučuje rada města. 5. Převody finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními akčního plánu pro-rodinných aktivit jsou možné. 6. Podaná žádost o dotaci může naplňovat zároveň několik opatření akčního plánu pro-rodinných aktivit. 4

5 III. Zásady pro poskytování dotací 1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti podané na tiskopise schváleném zastupitelstvem (žádost o dotaci) a na základě uzavřené dohody o poskytnutí dotace mezi danou organizací a Městem Hodonínem. 2. Projekt musí být realizován v roce, na který byl akční plán vyhlášen. 3. Jedna organizace může podat více žádostí o dotaci. Podává-li organizace více žádostí o dotaci, vyplní vždy všechny strany žádosti včetně přílohy č. 2 (Rozpočet projektu), pouze přílohu č. 1 (Celkový finanční přehled hospodaření organizace) může vyplnit jednou. 4. Akční plán pro-rodinných aktivit bude uveřejněn v Hodonínských listech, na internetových stránkách Žádosti o dotaci včetně projektů musí být odevzdány nejpozději do aktuálního kalendářního roku. Při osobním podání na odbor ekonomiky a financí nebo na podatelnu MěÚ Hodonín do hodin, při podání na poště s razítkem pošty s datem Pokud toto datum připadne na sobotu nebo neděli, je posledním dnem pro podání nejbližší předcházející pracovní den. Po tomto termínu nebudou žádosti přijímány. 6. V době od 1.2. do je možné provádět konzultace ohledně vypracování žádosti o dotace s určeným pracovníkem odboru sociálních služeb, s tajemníkem komise pro rodinu, případně s předsedou této komise. 7. Žádosti o dotaci musí být vypracovány čitelně na PC. Žádosti mohou být podány v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních poštou nebo osobně. Dále mohou být žádosti podány také v digitální podobě zaslané přes datovou schránku. Takto podané žádosti musí být opatřené uznávaným elektronickým podpisem popřípadě uznávanou elektronickou značkou popřípadě kvalifikovaným časovým razítkem. Žádosti podané jinou formou nebo podané po termínu nebudou akceptovány. Výsledky o výši přidělených dotací budou zveřejněny v HL (v červnovém vydání), na internetových stránkách města do kalendářního roku. O výsledku výše přidělených dotací bude město informovat žadatele písemně do kalendářního roku. 8. Žádosti o dotaci mohou podávat organizace registrované v ČR jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, charitativní organizace, příspěvkové organizace. Podmínkou je, že tato organizace má sídlo nebo působí v městě Hodoníně a svou činnost zde vykonává již alespoň 12 měsíců. 9. Z podpory města jsou vyloučeny: politické strany, vědecké společnosti, nadace, nadační fondy. 10. Nelze žádat na: finanční podporu jiným organizacím, projekty zaměřené pouze na humanitární pomoc, nákup nemovitostí a pozemků, jednorázové sbírky a akce bez trvalejšího vlivu na cílovou skupinu, projekty zaměřené na individuální jednorázovou pomoc v nouzi fyzickým osobám, projekty zaměřené ideologicky nebo projekty stranické povahy. Příspěvkové organizace nemohou žádat o dotaci na svůj provoz (celoroční činnost). 5

6 11. Organizace, které obdrží přímou dotaci z rozpočtu města, nemohou na stejný účel (službu) žádat o dotaci v rámci grantového systému a zároveň organizace, které obdrží na tento účel (službu) dotaci z grantového systému města, nemohou na stejný účel (službu) žádat o přímou dotaci z rozpočtu města. 12. Město poskytne dotaci až do výše 50% rozpočtovaných nákladů na projekt. V případě, že skutečné celkové náklady na projekt (dle vyúčtování dotace) budou nižší než celkové náklady uvedené v rozpočtu projektu je organizace povinna vrátit část dotace ve výši stanovené tak, aby dotace činila maximálně 50% skutečných celkových nákladů projektu. 13. Město poskytne dotaci na - provoz (celoroční činnost, včetně osobních nákladů) - jednotlivé akce 14. Účel dotace musí být jasně vymezen. Žádá-li organizace dotaci na provoz, je povinna předložit svůj rozpočet a označit výdaje, které chce z dotace města pokrýt. 15. Schválená celková dotace pro organizaci v částce nad ,- Kč je poskytována zálohově a to ve dvou splátkách, první ve výši 65% ihned po schválení příslušnými orgány města a druhá ve výši 35% počátkem 4. čtvrtletí s tím, že je smluvně zajištěna možnost v případě neodpovídajícího použití prostředků druhou splátku již neposkytnout. 16. Dotace na provoz, investice, opravy, rekonstrukce, vybavení, údržbu může být poskytnuta pouze v případě, že žadatel doloží svůj vztah k majetku movitému, nemovitému a duševnímu, jichž se žádost týká (nabývací titul u vlastníka majetku, smlouvy o nájmu, podnájmu, výpůjčce). 17. Vyúčtování dotace předkládá organizace nejpozději do data stanoveného v dohodě o poskytnutí dotace. Nejzazší termín je následujícího kalendářního roku. 18. Použití dotace a její vyúčtování je organizace povinna předložit ke kontrole, kterou je oprávněn provádět odbor ekonomiky a financí. Dotaci je možno použít pouze v roce poskytnutí. Vyúčtování musí být provedeno na základě odsouhlaseného rozpočtu. Přesuny mezi schválenými položkami mohou být max. do výše 10% dané položky. 19. Organizace je povinna na účetních dokladech hrazených z prostředků dotace uvádět text: Uhrazeno z dotace Města Hodonína v plné výši nebo Uhrazeno z dotace Města Hodonína ve výši XY,- Kč. 20. Každé použití finančních prostředků z dotace musí být doloženo takto: - bezhotovostní výdaje prvotním dokladem (faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška apod.) a dokladem o úhradě (výpis z bankovního účtu), - hotovostní výdaje prvotním dokladem (paragon, faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška apod.) a u prvotních dokladů mimo paragonu také dokladem o úhradě (příjmový pokladní doklad). V případě, že tomu tak nebude, nebudou dané výdaje uznány. 21. Vyúčtování bude provedeno na předepsaném tiskopise a jeho součástí bude: - celková výsledovka organizace, - střediskové výsledovky za dané projekty, - celková rozvaha organizace, 6

7 - fotokopie všech účetních dokladů vztahujících se k dané dotaci včetně dokladů o jejich úhradě a soupis těchto dokladů, - propagační materiály s uvedením loga a textu o finanční podpoře Města Hodonína (viz bod 29). Na vyžádání Města je příjemce povinen předložit ke kontrole také ostatní doklady vztahující se k hospodaření organizace. Z dotace je možné spolufinancovat také činnost a akce již uskutečněné, tj. od 1.1. kalendářního roku na který je dotace poskytnuta. 22. Pokud organizace obdržela dotaci v minulých letech a nesplnila podmínky vyplývající z uzavřených dohod a platných zásad, bude její žádost o dotaci vyřazena. V případě, že nesplnění podmínek bude zjištěno až po uzavření dohody na dotaci v dalším roce, je organizace povinna tuto novou dotaci vrátit, a to do termínu stanoveného odborem ekonomiky a financí. V tomto případě může organizace žádat o dotaci až v dalším kalendářním roce po splnění všech podmínek. 23. Bude-li zjištěno, že poskytnutá dotace nebyla použita v souladu s požadovaným a schváleným opatřením, nebo nebylo předloženo vyúčtování dotace, nebo nebyly splněny podmínky stanovené těmito zásadami nebo uzavřenou dohodou o poskytnutí dotace, je organizace povinna dotaci, nebo její část vrátit, a to do termínu stanoveného odborem ekonomiky a financí. Do doby navrácení dotace nebudou její další žádosti o dotaci projednávány. 24. Organizace může požádat o změnu účelu využití dotace do kalendářního roku, ve kterém obdržela dotaci a to pouze ze závažných důvodů, které posoudí komise pro rodinu a o jeho využití rozhodne orgán, který schválil přidělení dotace. 25. Nevyčerpanou část dotace je organizace povinna vrátit na účet města do termínu stanoveného odborem ekonomiky a financí. 26. Organizace, kterým byla poskytnuta dotace, jsou povinny se při realizaci projektu řídit obecně platnými právními předpisy. Porušení této zásady je důvodem k nepřiznání nebo odejmutí dotace. Město neposkytuje dotaci v plné výši celkových očekávaných výdajů, žadatel je povinen doložit, jakým způsobem získá zbývající část potřebných prostředků. 27. Nebudou projednávány žádosti u organizací, které jsou k datu podání žádosti (tj. ke dni 28.2.) dlužníky města nebo organizací zřízených a založených městem. 28. Výplata dotace, či její části, bude v průběhu roku pozastavena organizaci, u které se zjistí, že je dlužníkem města, nebo dlužníkem organizací, u kterých je město zřizovatelem nebo zakladatelem. Pokud organizace svůj dluh do daného roku nezaplatí, ztrácí nárok na dotaci a je povinna tuto dotaci v celé výši vrátit do daného roku. 29. Organizace, která obdrží dotaci z rozpočtu Města Hodonína, je povinna zajistit propagaci Města Hodonína (na propozicích, letácích, místních tabulích organizace). Propagace bude provedena formou uvedení loga na příslušném materiálu a textem ve znění: Podporováno Městem Hodonínem. Logo města poskytne organizaci odbor ekonomiky a financí. 7

8 IV. Základní náležitosti k získání dotace 1. Vyplněný formulář žádosti o dotaci (včetně prohlášení o bezdlužnosti), jehož nedílnou součástí je příloha č.1 - Celkový finanční přehled hospodaření organizace (v případě více středisek (oddílů) organizace také finanční přehled hospodaření daného střediska organizace) a příloha č.2 - Rozpočet projektu, včetně dalších příslušných příloh (příloha k žádosti o poskytnutí dotace na rekondiční pobyt, nebo na táborové pobyty apod.). 2. Popis projektu krátký název, stručně popis činnosti 3. Kopii statutu nebo stanov organizace, registrace stanov, u příspěvkových organizací zřizovací listinu, u církví zařazení do rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, aktuální smlouvu s peněžním ústavem o zřízení běžného účtu organizace, doklad o IČ. 4. Potvrzení statutárního orgánu, na základě kterého jsou jmenovány osoby oprávněné vystupovat a jednat za organizaci (např. zápis členské schůze, jmenovací dekret,...). 5. Registraci plátce daně z příjmu na finančním úřadě, v případě, že je žadatel registrován u správce daně. 6. Bod 3-5 se týkají pouze organizací, které žádají o dotaci poprvé, nebo v případě změn u náležitostí uvedených v bodech 3-5. Projekt musí obsahovat: 1. Všechny údaje uvedené v žádosti o dotaci (bod c, d) 2. Podrobný rozpis celkového rozpočtu projektu příloha č. 2 žádosti o dotaci 8

Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6. 9. 2016 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v

Více

Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit

Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 12. 9. 2017 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Více

Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti. na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti. na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu

Více

Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6. 9. 2016 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6. 9. 2016 Úvod Město Hodonín může v

Více

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví

Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 4. 9. 2018 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti

Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 12. 9. 2017 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pozdějších

Více

Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže

Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Program přidělování dotací na podporu dětí, mládeže a prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 12. 9. 2017 Úvod Město Hodonín může v souladu se

Více

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6.9.2016 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína ; ě S t O HDDONÍN -21- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína Město Hodonín Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Hodonín Zastoupené: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města IČ: 00284891

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2017

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2017 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 17.1.2017 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace.

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování dotací ze Sportovního

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Město Nejdek náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Telefon 353 240 111 ZASTUPITELSTVO MĚSTA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK č. 9/2017 Zpracoval Vydal Alena Kynclová, vedoucí OE Zastupitelstvo

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015

Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Pravidla Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015 Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí účelová dotace na neinvestiční

Více

Program přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín

Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín Obec: Adresa: Schváleno: 26. listopadu 2018 Směrnici schválilo zastupitelstvo obce:

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2019 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2019 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2019 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace BESIP I. Nadační příspěvek 1. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen žadatelé ) pouze v souladu

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2.

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti. 2. PRAVIDLA pro poskytování příspěvků a dotací subjektům působícím v oblasti požární ochrany k zajištění akceschopnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací Městem Chotěboř

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO ZUBŘÍ Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 1. Preambule 1.1. Prostředky z Programové podpory z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 (dále jen PP ) jsou určeny na podporu projektů zaměřených

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ODOLENA VODA

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ODOLENA VODA GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA ODOLENA VODA na podporu veřejně přínosných kulturních, společenských či sportovních akcí Verze: 1 Zpracovala: Bc. Karel Philipp Schváleno: Rada města č. 2/2012 Platnost: od 2. 2.

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ 1) Preambule a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování

Více

II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na oblast kultury, oblast sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže

II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na oblast kultury, oblast sociální a volnočasových aktivit dětí a mládeže Příloha č. ZMČ 7/14 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti kultury, oblasti sociální a volnočasových

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života Zastupitelstvo města Žlutice (dále jen zastupitelstvo města) se usneslo na těchto Pravidlech pro

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany.

Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany. Dotační program Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení využívaných občany města Rokycany pro rok 2019 Vyhlašovatel programu: Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1 Střed, Rokycany

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Směrnice č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou

Směrnice č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Předměřice nad Jizerou Obec : Předměřice nad Jizerou Sídlo: Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 IČ: 00238473 Směrnici zpracovala: Hana Bláhová Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.1.2016 Směrnice

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

Město Mnichovo Hradiště Dotační program

Město Mnichovo Hradiště Dotační program Město Mnichovo Hradiště Dotační program Dotační program Města Mnichovo Hradiště je vydán v souladu s ustanovením 10a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole

Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Poskytovatelem dotací je MČ Brno-Královo Pole. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole jsou poskytovány na základě Zákona č. 250/2000

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

M Ě S T O J A B L U N K O V

M Ě S T O J A B L U N K O V M Ě S T O J A B L U N K O V Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města na projekty a aktivity v kulturní a sportovní oblasti Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Dotace poskytované podle

Více

Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a terénních zařízení hospicové péče využívaných občany města Rokycany.

Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a terénních zařízení hospicové péče využívaných občany města Rokycany. Dotační program Podpora přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a terénních zařízení hospicové péče využívaných občany města Rokycany pro rok 2017 Vyhlašovatel programu: Město Rokycany,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

P R A V I D L A pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti

P R A V I D L A pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti P R A V I D L A pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti se realizuje v souladu

Více

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ 1) Preambule a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Dotační program města Tovačov pro rok 2018

Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Poskytnutí dotace I. Základní ustanovení 1. Dotační program města Tovačov vychází z ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona o rozpočtových pravidlech

Více

1. O B E C N Á Č Á S T

1. O B E C N Á Č Á S T Podmínky výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019 1. O B E C N Á Č Á S T I. Podmínky pro poskytování

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2014 Čl.

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Město Domažlice Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice Oblast školství, mládeže a sportu. Část I Poskytování dotací z rozpočtu města

Město Domažlice Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice Oblast školství, mládeže a sportu. Část I Poskytování dotací z rozpočtu města Město Domažlice Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice Oblast školství, mládeže a sportu Část I Poskytování dotací z rozpočtu města Článek 1. Úvod 1. Dotace z rozpočtu Města Domažlice

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže Příloha usnesení č. Usn RMC 0127/2019 Rady městské části Praha 8 ze dne 20.3.2019 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Dotační program Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnosti na rok 2019

Dotační program Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnosti na rok 2019 Příloha č. 5 Strana: 1/3 Dotační program Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnosti na rok 2019 Účel dotace Podpora činnosti subjektů v oblasti sportovní organizace se poskytuje

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti oddělení sociálních věcí (dále jen Zásady) Zásady pro poskytování dotací právnickým a fyzickým

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže Příloha usnesení č. Usn RMC 0081/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 7. března 2018 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha č. 1 usnesení č. Usn RMC 0464/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 13.7. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu vnitrobloků

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č.01/2016 kultura MĚSTO KUTNÁ HORA dále jen m ě s t o Mozaika Kaňk z.s. zastoupené starostou města panem Bc. Martinem Starým, DiS sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora IČO: 00236195

Více

Poskytování pečovatelské služby na rok

Poskytování pečovatelské služby na rok - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Poskytování pečovatelské služby na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Program s názvem Poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017 je vyhlášen Radou

Více

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014

Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 Dodatek k PODMÍNKÁM VYHLÁŠENÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2014 schváleným na 65. schůzi Rady města Krnova dne 15. 10. 2013 usnesením č. 2381/65. Tento dodatek se vztahuje pouze na dotační programy v oblasti

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Program přidělování dotací na podporu sportu v dospělých kategoriích

Program přidělování dotací na podporu sportu v dospělých kategoriích Program přidělování dotací na podporu sportu v dospělých kategoriích Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 4. 9. 2018 Úvod Město Hodonín může v souladu s 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více