Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby"

Transkript

1 Ing. Martin Vonka, Ph.D. Certifikace budov dle principů trvale udržitelné výstavby Národní certifikační metodika SBToolCZ Studijní text pro předmět Ekologie Doktorské studium Fakulta architektury ČVUT v Praze Praha,

2 Certifikace budov dle principů udržitelné výstavby - úvod do problematiky Již přes deset let se v některých zemích certifikují budovy z hlediska jejich souladu s principy udržitelné výstavby. Ve vyspělých zemích existuje celá řada certifikačních schémat pro vyjádření míry souladu projektované, či již stojící budovy s principy udržitelné výstavby. Často se tyto certifikáty označují zjednodušeně (a marketingově lépe uchopitelně) jako zelené, nebo ekologické. Správnější název a pravá podstata je však složitější jde o hodnocení udržitelnosti staveb, tedy širokého spektra kritérií. V České republice se ve spojení s českým národním certifikačním schématem SBToolCZ často užívá pojem hodnocení komplexní kvality budov. Ať už nazýváme metodiky různě, mají jedno společné, a to hodnocení budovy z hlediska řady aspektů, které korespondují s filozofií udržitelné výstavby. Energetická a environmentální stránka věci je sice významnou složkou v hodnocení, ale to je navíc doplněno o sadu kritérií z oblasti sociálněkulturní, ekonomické, technické kvality aj. Udržitelný rozvoj a výstavba totiž se všemi těmito oblastmi úzce souvisí. Cílem udržitelné výstavby je zvyšovat efektivitu budov z hlediska spotřeby energie, materiálů, vody, půdy a z hlediska produkce emisí a odpadů, a to vše při současném zachování, nebo i zvýšení kvality vnitřního prostředí. A právě v těchto souvislostech certifikační metodiky budovy hodnotí. Jednotlivá certifikační schémata mají jednu společnou vlastnost. Všechny metody jsou založeny na multikriteriální analýze, kdy do hodnocení vstupují desítky kritérií, která se (často přes váhový vektor) agregují v jeden výsledný ukazatel (certifikát). Jde tedy o to, prezentovat velmi jednoduchou formou komplexní kvalitu budovy, což je dobře srozumitelné pro nezasvěcené čitatele certifikátu a velmi snadné pro marketingové použití (např. prezentace, že budova XY obdržela zlatý certifikát nebo platinovou plaketu apod.). Počet hodnocených kritérií bývá zpravidla 30 až 50 a i když je každá metodika jiná, lze v nich nalézt mnoho stejných či podobných hodnocených aspektů nikde prakticky nechybí posuzování dopadu na globální oteplování a kvality vnitřního prostředí. Různými způsoby také metodiky zpravidla hodnotí i vizuální, akustický a tepelný komfort. Při detailnějším pohledu do metodik bychom nacházeli další a další společné znaky. Je nutné ale zmínit, že hodnocení i těch společných kritérií může mít své odlišnosti, které se odvíjejí od národních legislativních či tradičních zvyklostí země, jež metodiku vyvíjí. Proto je mimo jiné důležité, aby certifikační metodika byla tzv. lokalizovaná pro užití v té či oné zemi (v ČR je lokalizovaný dosud pouze jediný nástroj, a to SBToolCZ). Certifikace jsou v současné době prováděny na bázi dobrovolnosti, nejsou většinou ukotveny v legislativě. Ale občas se nějaká povinnost lokálně stanovuje. V USA se v některých státech musí certifikovat veřejné a federální budovy a je požadováno i dosažení nějaké minimální úrovně certifikátu. Ve Velké Británii (vyjma Skotska) je povinnost mít certifikát pro všechny novostavby residenčních budov (The Code for Sustainable Homes). 2

3 Národní certifikační metodika SBToolCZ Úvod do SBToolCZ SBToolCZ (Sustainable Building Tool) je česká metodika pro hodnocení komplexní kvality budov, kdy se posuzují vlastnosti budovy a její okolí s ohledem na naplnění požadavků udržitelné výstavby. Hodnotí se tak vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technická kvalita, ekonomika a management a v poslední řadě i lokalita, ve které je budova postavena. SBToolCZ je založen na obecném mezinárodním schématu SBTool, které vyvíjí organizace International Initiative for a Sustainable Built Environment (iisbe; iisbe.org) a které nabízí národním pobočkám rozsáhlou databázi kritérií udržitelné výstavby pro lokalizaci a použití pro konkrétní podmínky zúčastněných států. SBToolCZ je výsledkem dlouhodobého výzkumu Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nástroj vznikl ve spolupráci s mezinárodní organizací iisbe za podpory České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov (CSBS) iisbe Czech. SBToolCZ je dosud jediným certifikačním schématem, které respektuje podmínky a zvyklosti ve výstavbě v České republice. To znamená, že metodika zohledňuje při certifikaci českou legislativu a normy, hodnocená kritéria jsou pro ČR relevantní, srovnávací hladiny jsou nastaveny podle českého stavebnictví, váhy v metodice jsou nastaveny českým panelem expertů a zohledňují prioritu zájmu hodnocení v naší republice. Ale zároveň je metodika i v souladu s evropskými aktivitami, jako jsou např. evropské normy CEN/TC 350 a ISO TC 59. Vývoj české metodiky prošel následujícími mezníky: lokalizace mezinárodní verze GBTool (předchůdce SBTool), pilotní verze české metodiky pro residenční budovy SBToolCZ, SBToolCZ používán ve výuce na Fakultě stavební, ČVUT v Praze, hodnoceny studentské projekty, srpen oficiální spuštění metodiky SBToolCZ pro hodnocení bytových staveb, listopad první certifikovaná budova (nízkoenergetický bytový dům), duben druhá certifikovaná budova (pasivní rodinný dům), červen oficiální spuštění metodiky SBToolCZ pro hodnocení administrativních budov, prosinec založení Národní platformy SBToolCZ. V současné době jsou dostupná dvě certifikační schémata: SBToolCZ pro hodnocení staveb pro bydlení ve fázi návrhu (bytové a rodinné domy) [3], SBToolCZ pro hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu [4]. Ve vývoji jsou i další schémata, a to především pro veřejné budovy, otely, školské budovy, průmyslové stavby a pro rekonstrukce budov. 3

4 V období od roku 2010 do počátku roku 2012 prováděl certifikaci systémem SBToolCZ výhradně Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), jeden z největších zkušebních ústavů v České republice. Koncem roku 2011 ale byla založena Národní platforma SBToolCZ, která vznikla za účelem společně zajistit rozvoj, provozování, správu, řízení lidských zdrojů, výkon certifikace a propagaci národního certifikačního systému SBToolCZ. Mezi zakládající subjekty patří: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. (VÚPS). Fakulta stavební v platformě zastává roli vývoje a výzkumu a společnosti TZÚS Praha, s.p. a VÚPS zajišťují společně výkon certifikace. Certifikace kvality budov metodikou SBToolCZ je prováděna vyškolenými autorizovanými osobami, které budou provádět hodnocení, ale vlastní certifikát vydá až po kontrole nezávislý certifikační orgán - TZÚS Praha, s.p., nebo VÚPS. Cíle metodiky SBToolCZ: podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II), podpora Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, zmírnění dopadu staveb na životní prostředí, podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov, zhodnocení budov v rámci dalších aspektů obsažených v oblasti udržitelné výstavby, poskytnutí důvěryhodného štítku (certifikátu) o souladu stavby s principy udržitelné výstavby, stimulace poptávky po udržitelných budovách, motivační prvek pro výrobce provádět environmentální prohlášení o produktu (EPD). SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům následující: marketingový nástroj - certifikaci kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby, zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu, inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí, zhodnocení budovy po stránce technického provedení, postihnutí sociálních dopadů stavby, nástroj, který pomůže snížit provozní náklady a zlepšovat uživatelský komfort, vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát. 4

5 Popis metodiky SBToolCZ Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií. Jejich rozsah se liší dle typu budovy a dle fáze životního cyklu, který je posuzován. V případě bytových budov ve fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí 33 kritérií, u administrativních budov ve fázi návrhu se hodnotí kritérií celkem 39. Cílem multikriteriálního hodnocení je přiřadit budově na základě hodnocení stanoveného metodikou transparentní certifikát bronzový, stříbrný, nebo zlatý (viz dále). Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin (Obr. 1): environmentální kritéria (skupina E), sociální kritéria (skupina S), ekonomika a management (skupina C). Tato trojice je doplněna o čtvrtou skupinu kritérií, která se týkají lokality budovy. Ta se sice hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality: lokalita (skupina L). ochrana ŽP, energie, emise, materiály, půda, voda pohoda v interiéru, vnitřní klima, uživatelský komfort, zdravotní nezávadnost redukce nákladů životního cyklu, facility management, odpadové hospodářství Environmentální kritéria Sociální kritéria Ekonomika a management Lokalita kvalita lokality, dostupnost služeb, dopravat Obr. 1: Základní oblasti hodnocení v metodice SBToolCZ [1]. 5

6 Budova a její okolí jsou definovány souborem vlastností a řady konstant, které jsou v rámci regionu neměnné a nezávislé na budově (jedná se např. o emisní faktory a faktory energetické přeměny). Tyto parametry vstupují do kriteriálních listů, které jsou těžištěm metodiky SBToolCZ, a v nich je popsán algoritmus hodnocení daných kritérií. Kriteriální listy obsahují následující položky: záměr hodnocení, indikátor, kontext, literatura a další zdroje informací, interakce s dalšími kritérii, popis (algoritmus) hodnocení, kriteriální meze (benchmarky). Každé kritérium má svůj indikátor, který je výsledkem zpracování a určité interpretace primárních dat, tedy vlastností budovy a konstant. Jeho hodnota může být jak číselná, tak i slovní kritéria se tak dělí na dvě základní skupiny: kritéria kvantitativní hodnoty indikátoru jsou číselné, kritéria kvalitativní hodnoty indikátorů nelze číselně specifikovat, jejich hodnocení je popisné, resp. slovní. Příkladem kvantitativního indikátoru je například měrná roční spotřeba primární energie vyjádřená jako podíl roční spotřeby primární energie a užitné podlahové plochy budovy. V tomto případě je užitná podlahová plocha budovy vlastnost a roční spotřeba primární enerige je obsáhlejší veličina vycházející ze souboru vlastností, který určuje tuto energickou náročnost vyjádřenou v primárních energiích (vlastnosti jsou v tomto případě např. součinitele prostupu tepla dílčími konstrukcemi, teploty v interiéru, průběh teplot v exteriéru, způsob vytápění, větrání a regulace, násobnost výměny vzduchu, účinnost zdroje energie, energonositele a řada dalších). Kvalitativní indikátory jsou vyjádřeny jako slovní definice, či výroky. Příkladem může být indikátor u kritéria využití půdy, kdy je jeho hodnota definována slovním tvrzením popisujícím nakládání s vytěženou půdou na místě stavby. Cílem vyhodnocení kritéria je stanovit pomocí algoritmu hodnocení hodnotu indikátoru a tu pak normalizovat na jednotnou stupnici. Tuto normalizaci je možné prezentovat jako porovnání hodnoty indikátoru s předem definovanými kriteriálními mezemi (tzv. benchmarky) pomocí kriteriální funkce. Výsledkem je pak normalizovaná hodnota kritéria, která je na rozdíl od hodnoty indikátoru bezrozměrná. Metodika SBToolCZ používá číselnou stupnici 0 až +10 v následujícím významu: interval 0 až 4 hodnota indikátoru daného kritéria odpovídá stavu obvyklému v ČR nebo splnění legislativních či normativních požadavků (pokud jsou nadefinovány) tento stav lze nazvat standardem, interval 4 až 6 - hodnota indikátoru koresponduje s nadstandardní (dobrou) kvalitou, 6

7 interval 6 až 8 - hodnota indikátoru odpovídá vysoké kvalitě, interval 8 až 10 - hodnota indikátoru odpovídá nejvyšší (nejlepší) kvalitě, v některých případech také dosažení BAT (tedy nejlepších dostupných technologií), nebo cíleně nastavenému trendu v oblasti udržitelné výstavby. Tvorba benchmarků je jeden z pilířů metodiky a vychází především ze statistických dat či parametrických studií (především u kvantitivních kritérií - např. provozní energie, svázané energie, provozní emise aj.), nebo jsou stanoveny na základě panelu vědeckých pracovníků (především u kvalitativních kritérií). Výsledné body ze všech kritérií se následně agregují, což znamená, že se dosažené normalizované body u jednotlivých kritérií přenásobí předem definovanými váhami. Tyto váhy mezi kritérii jsou nastaveny pomocí panelu expertů. Naváhované body jednotlivých kritérií se pak sečtou a dostane se celkový (agregovaný) výsledek (opět v rozsahu 0 až +10), jehož hodnota reprezentuje úroveň komplexní kvality předmětné budovy. Cílem agregace je spojení různorodých kvantitativních a kvalitativních indikátorů do jednoho konečného ukazatele. Výsledek je tak možné poměrně jednoduše a jasně prezentovat odborné i laické veřejnosti bez užití složitých popisů procesu hodnocení, různých vazeb, jejich závislostí, vlivů a okrajových podmínek. Obr. 2 podrobně popisuje algoritmus hodnocení metodikou SBToolCZ a ukazuje systém multikriteriálního vyhodnocení. Obr. 2: Základní princip multikriteriálního hodnocení v metodice SBToolCZ [4]. Certifikát kvality Na základě dosažených agregovaných bodů se budově přiřadí certifikát kvality, a to následovně: budova certifikována (0 3,9 bodů), bronzový certifikát kvality (4 5,9), 7

8 stříbrný certifikát kvality (6 7,9), zlatý certifikát kvality (8 10) - Obr velmi vysoká kvalita budovy 8 7 vysoká kvalita budovy 6 5 dobrá kvalita budovy standardní kvalita budovy certifikát kvality budovy body certifikát 0 3,9 bronzový 4 5,9 stříbrný 6 7,9 zlatý 8-10 Obr. 3: Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre [1]. Význam a smysl certifikace budov Certifikace je dnes ve vyspělých zemích včetně ČR vyžadována investory, developery a budoucími nájemci či uživateli. Každá zájmová skupina ocení na hodnocení komplexní kvality budov završeném certifikátem různá pozitiva a přínosy. A na tom nic nemění fakt, že vlastní certifikace stojí řádově promile z investičních nákladů, možné vícenáklady související se změnou projektu, resp. stavby k lepšímu nepočítaje. Projektantům se dostává do rukou nástroj, který jim může pomoci zlepšit kvalitu jejich návrhu, developer pak zase ocení, že jeho budova dostane certifikát, který v případě vyššího ocenění lze výhodně použít k marketingové výhodě před konkurencí. A zájemce o koupi či nájem certifikované budovy zase díky certifikátu alespoň rámcově tuší, jak moc kvalitní je předmětná budova, že pravděpodobně bude užívání budovy na vyšší úrovni a že bude mít nižší náklady na provoz. A vyšší státní zájem zase bude rád, že stavba bude šetrnější k životnímu prostředí. 8

9 Blíže se zahleďme na konkrétní motivaci a očekávání jednotlivých zájmových skupin od procesu certifikace. Investoři a developeři musí při tvorbě svých byznys plánů zohlednit současné trendy, požadavky a výhled do budoucna. A udržitelná výstavba ke zřejmým benefitům současné výstavby patří. Certifikovaná budova jim může přinést stabilnější cenu na trhu nemovitostí a možná i větší zhodnocení v čase. A to vše za relativně malé vícenáklady (zkušenosti z USA ukazují, že nejlepší udržitelné budovy nemají vyšší vícenáklady než 10 %). Nicméně v současnosti si investoři velmi dobře zanalyzují náklady a přínosy procesu certifikace. Nikdo nechce investovat do tohoto procesu s vědomím, že se mu to nevrátí jak ekonomicky, tak formou jiného benefitu. Uživatelé certifikované budovy zase mohou mít větší jistotu, že budova během projektu prošla hodnocením se zvýšenými nároky na kvalitu vnitřního prostředí a technickou kvalitu. Obyvatelé bytů tak mají větší šanci na vyšší uživatelský komfort, kvalitní vnitřní klima a menší provozní náklady, zaměstnanci administrativních budov zase ocení kvalitní podmínky pro práci, které mohou být měřeny např. formou vizuálního, akustického a tepelného komfortu. Zájemce o koupi certifikované budovy ocení nejen výše zmíněné aspekty, ale jistě využije certifikát k propagaci svého udržitelného postoje ve společnosti. Navíc ocení menší provozní náklady oproti budově necertifikované a pravděpodobně stabilnější cenu v budoucnosti. Určitou záruku také může přinést fakt, že certifikaci provedla třetí strana, takže v procesu projektu a výstavby se vyskytl nezávislý subjekt, který zhodnotil a prověřil řadu procesů. Projekční a stavební firmy mohou využít proces certifikace k vnesení vyšší kvality a přidané hodnoty. Navíc reference spojené s veřejně známými a dobře certifikovanými budovami budou jasnou výhodou oproti konkurenci. A posledním pohledem může být vnímání společnosti. Ta může jako benefit vnímat nejen ochranu životního prostředí v globálním měřítku, ale i v úrovni okolí certifikované stavby. Taková stavba je zpravidla částečně otevřená veřejnosti, umožňuje lépe pohyb cyklistům a hendikepovaným lidem (včetně maminek s kočárky), emituje do svého okolí minimální znečištění a hluk. S tím souvisí i motivace veřejné (státní) správy. Stát má úlohu ochrany veřejných zájmů, což se projevuje nejen v ochraně životního prostředí, ale i v budování kvalitního vnitřního prostředí. Vzhledem k pozitivním přínosům certifikace pro společnost popsaným výše je logické, aby stát podporoval výstavbu udržitelných budov. Zde jsme ale bohužel na začátku, stát se teprve učí podporovat energeticky úspornou výstavbu, udržitelná výstavba mu toho zatím moc neříká. Ale trend je nezadržitelný a stejně jako v jiných zemích lze předpokládat, že se státní správa nejen rozhodne zvýhodňovat šetrné budovy, ale půjde také sama příkladem, a to např. výstavbou udržitelných budov ve veřejném sektoru, nebo těch, které jsou financovány nebo spolufinancovány či dotovány z veřejných zdrojů. Na závěr shrňme důležité poslání filozofie udržitelné výstavby a její certifikace: Jedním z cílů je vybudovat za minimální environmentální zátěže maximální kvalitu Obr. 4. 9

10 vybudovaná kvalita environmentální zátěž Obr. 4: Cesta k udržitelné výstavbě dle certifikace SBToolCZ [1]. Literatura [1] ČVUT V PRAZE, Fakulta stavební. Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ [online] [cit ]. Dostupné z: [2] VONKA, M. Komplexní hodnocení budov metodou SBToolCZ. In II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov Praha. STP s [3] VONKA, M. & kolektiv. Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. Praha, ISBN [4] VONKA, M. & kolektiv. Metodika SBToolCZ - manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu. Praha, ISBN [5] VONKA, M. & kolektiv. Český nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ a první certifikovaná budova X-LOFT. Konstrukce. roč. 10, č. 1, s ISSN

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA

SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA SEMINÁŘ ACTIVE HOUSE IDEA Ing. Martin Vonka, Ph.D. martin.vonka@fsv.cvut.cz Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Centrum SUBSTANCE Národní certifikační

Více

Metodika komplexního hodnocení budov

Metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ Metodika komplexního hodnocení budov Vznik metodiky Fsv ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, pracovní skupina SUBSTANCE spolupráce: -iisbe -CSBS (iisbe Czech)

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby.

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, Německu Japonsku a dalších

Více

Vývoj české metodiky. Czech methodology development

Vývoj české metodiky. Czech methodology development SBToolCZ Vývoj české metodiky Czech methodology development lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iisbe SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na 12 případových

Více

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011

Národní platforma SBToolCZ. Cíl: - podpora udržitelného stavění v ČR - provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ Založena: 2011 SBToolCZ a návrh obvodových plášťů Ing. Martin Vonka, Ph.D., Ing. Jan Tripes Národní platforma SBToolCZ SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí se sada (30-50) kritérií z oblasti

Více

Česká certifikace kvality budov SBToolCZ

Česká certifikace kvality budov SBToolCZ Česká certifikace kvality budov SBToolCZ Ing. M. Vonka, Ph.D., Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. A. Lupíšek Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb,

Více

Ing. Lubomír KEIM, CSc.

Ing. Lubomír KEIM, CSc. Ing. Lubomír KEIM, CSc. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. člen národní platformy SBToolCZ. Nezávislý certifikační NP SBToolCZ www.vups.cz 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc, Bc. Tomáš Žďára Výroba stavebních materiálů

Více

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí 1 Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT Hustopeče 21.3.2012

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí Envimat Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc a Bc. Tomáš Žďára V Š C H T Životní

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7.

Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7. Demonstration of energy efficiency and PRESENTATION WP 5 TRNAVA 9.7. 2013 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Demonstration of energy efficiency and

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov Antonín Lupíšek, Julie Hodková Centrum udržitelné výstavby, Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulta stavební, ČVUT

Více

Chytré zakázky v praxi

Chytré zakázky v praxi Chytré zakázky v praxi Využití (nejen) kritérií energetické účinnosti a zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy Petr Zahradník Konference Sdružení energetických manažerů měst a obcí 23.11.2016, Praha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu zkrácená studijní verze

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu zkrácená studijní verze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu zkrácená studijní verze Ing. Martin Vonka, Ph.D. a kol. Praha 2011 Evropský sociální

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

Udržitelná výstavba. Martin Vonka Sustainable Building for the 3rd Millenium ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Udržitelná výstavba Martin Vonka Fakulta stavební ČVUT Centrum navrhování integrovaných

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Hodnocení a integrované navrhování budov

Hodnocení a integrované navrhování budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Hodnocení a integrované navrhování budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (C) prof. K. Kabele CKLOP 2011 1 21.století

Více

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel

PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA. Petr Vogel PILOTNÍ PROJEKT AUGUSTINOVA Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Rychlé představení projektu Přestavení lokality, objektu Přestavení lokality, objektu Stav objektu Původní nezateplený,

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot MPO JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ BIM V ČR Konference BIM ve stavebnictví Praha, 24. června 2015 Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot 1 Co je to BIM? Building Information Modeling

Více

Společná strategie šíření na národní úrovni Česká republika

Společná strategie šíření na národní úrovni Česká republika ProjeKt CEC5: Energetická účinnost a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, udržitelnost ve výstavbě veřejných budov 3sCE412P3 Společná strategie šíření na národní úrovni

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 3 a 4 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Semestrální projekt Hodnocení objektu podle metodiky

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení?

Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Šetrné či téměř nulové budovy Energetický bič nebo vyšší kvalita bydlení? Bytová výstavba: na cestě do další krize Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 14.9.2016 Definice - Budovy s téměř nulovou spotřebou

Více

Certifikace budov. Ing. Karel Srdečný, EkoWATT. seminář EKIS 18. října 2012, Jihlava.

Certifikace budov. Ing. Karel Srdečný, EkoWATT. seminář EKIS 18. října 2012, Jihlava. Certifikace budov Ing. Karel Srdečný, EkoWATT seminář EKIS 18. října 2012, Jihlava Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Povinná a nepovinná Energie PENB Zdraví a komfort Energie Zdraví a komfort

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Ctislav Fiala 1 Úvod Optimalizace spotřeby konstrukčních materiálů a jejich složení zaměřená na redukci spotřeby primárních neobnovitelných surovin

Více

Stanovení nákladů životního cyklu

Stanovení nákladů životního cyklu Stanovení nákladů životního cyklu doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Životní cyklus projektu stavby představuje období v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Hodnota a přínosy šetrných budov

Hodnota a přínosy šetrných budov Hodnota a přínosy šetrných budov Rešeršní studie Světové rady pro šetrné budovy Světová rada pro šetrné budovy vydala v letošním roce studii s názvem The Business Case for Green Building. Jde o unikátní

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU

HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ A ÚSPORY V RÁMCI PODNIKU Energetický audit a Energetický management Ladislav Tintěra Hradec Králové, Centrum andragogiky, 16. listopad 2017 ladislav.tintera@seznam.cz Představení lektora

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

20. 9. 2010 Výškové budovy - Martinický palác

20. 9. 2010 Výškové budovy - Martinický palác 20. 9. 2010 Výškové budovy - Martinický palác SBToolCZ Hodnocení komplexní kvality budov Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. M. Vonka, Ph.D, Ing. A. Lupíšek Fakulta stavební ČVUT v Praze Výzkumné centrum

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Energetický management města Litoměřice

Energetický management města Litoměřice Energetický management města Litoměřice KOMISE ZM 23.1.2017, Litoměřice Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Celková úspora (tis.kč/rok) Spotřeba energie (GWh/rok) Energetický plán města (EPM)

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY RADOMÍR NĚMEČEK / TOMÁŠ ČERMÁK 11.2.2016 PRAHA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

CHARAKTERISTIKA METODY EPC

CHARAKTERISTIKA METODY EPC ÚVOD DO PROBLEMATIKY CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou energie, kdy celková výše plateb závisí na výši

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

Životní cyklus stavby

Životní cyklus stavby Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Životní cyklus stavby Metody hodnocení životního cyklu staveb ( LCA ) Stanovení nákladů na

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Vliv zpracovatelů na kvalitu staveb Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce Dopravní VaV centrum - CDV PLUS Výzkumný program 1: HLOUBKOVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD Vedoucí výzkumného programu: Ing. Josef Andres Kontakt:

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. www.eazk.cz

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. www.eazk.cz Projekt CEC5 (Central Europe - Concept 5 - Demonstration of Energy Efficiency and Utilisation of Renewable Energy Sources through Public Buildings) www.projectcec5.eu Demonstrace energetické efektivnosti

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie

Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie Cesta k budovám s nulovou spotřebou energie aneb Velká modernizace českého stavebnictví Petr Holub, 1. února 2012 Ekologická platforma ČSSD Zvonečník Představení Šance pro budovy je společná nezisková

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globálním cílem prioritní osy 2 pro období 2007 2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Březen 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

Obnovitelné zdroje energie v konceptu budov s téměř nulovou spotřebou energie

Obnovitelné zdroje energie v konceptu budov s téměř nulovou spotřebou energie Obnovitelné zdroje energie v konceptu budov s téměř nulovou spotřebou energie a jako součást Velké modernizace českého stavebnictví Petr Holub, 26. října 2011 Solární energie, konference BIDS Šance pro

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více