Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel"

Transkript

1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stejně jako zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek, je nedílnou součástí plnění pracovních úkolů ve všech odvětvích ţelezničního provozu. Bezpečnost práce je podmíněna dokonalou znalostí předpisů s bezpečností souvisejících a tato znalost je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů kaţdého zaměstnance. Základní pojmy jsou převzaty z vyšších právních norem a předpisů provozovatelů dráţní dopravy. BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky. Drážní stezka část pláně tělesa ţelezničního spodku mezi patou kolejového loţe a okrajem pláně tělesa ţelezničního spodku. Při zapuštěném kolejovém loţi je stezka v úrovni úloţné plochy praţců. Tvoří součást volného schůdného a manipulačního prostoru podél kolejí a slouţí k pohybu zaměstnanců. Mimořádná událost je nehoda nebo ohroţení v dráţní dopravě, která ohroţuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování dráţní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohroţuje ţivotní prostředí. [ČD Op16] Volný schůdný a manipulační prostor je prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překáţkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem. [ČD Op16] Základní povinnosti provozovatele kolejových vozidel a pracovníku provou a údržby vozidel Provozovatel o při provozování dráhy a dráţní dopravy je povinen identifikovat rizika moţného ohroţení zdraví následkem pracovního úrazu, působením nepříznivých fyzikálních, biologických, chemických a jiných faktorů. Soupisy zjištěných a zhodnocených rizik vyuţije zaměstnavatel ke stanovení preventivních opatření k odstranění nebo sníţení zjištěných rizik. S identifikovanými riziky je zaměstnavatel povinen písemně seznámit všechny pracovníky, kteří v těchto rizicích pracují nebo se v nich pohybují.

2 Vedoucí pracovníci provozovatelů dráţních vozidel na všech stupních řízení odpovídají za zajištění BOZP. Místní podmínky jako nedostatek prostoru, špatné osvětlení, překáţky, teplota, hluk apod. přímo podmiňují pracovní výkon zaměstnanců a mohou se stát i zdroji pracovních úrazů. Povinnosti pracovníků provozovatele kolejové dopravy a vozidel Vedoucí pracovníci provozovatele ţelezničních vozidel jsou povinni: spolupracovat v oblasti BOZP s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, poţárního dozoru, orgány ochrany veřejného zdraví, ţivotního prostředí a příslušnými odborovými orgány; zajistit periodické ověřování znalostí z předpisů BOZP pracovníků; realizovat mimořádné ověření znalostí pracovníků z bezpečnostních předpisů, kteří opakovaně porušili bezpečnostní předpisy; zajistit na všechna pracoviště pitnou vodu nebo ji nahradit jinými vhodnými nealkoholickými nápoji; zajistit řádnou evidenci, šetření, dokumentaci při vzniku pracovních úrazů včetně ohlašovací povinnosti; Vedoucí pracovník, který bezprostředně řídí jiné pracovníky při výkonu práce, je povinen: na pracovišti: zkontrolovat pracoviště vždy před zahájením práce; prověřit, zda jsou pouţívaná technická zařízení a pracoviště v řádném technickém stavu a vybavena předepsaným ochranným zařízením; zajistit včasné odstranění nedostatků a závad, které by mohly být příčinou vzniku pracovního úrazu, případně přijmout potřebná opatření k odstranění nebezpečí, při zahájení práce: poučit pracovníky při zahájení práce o všech mimořádnostech na pracovišti a upozornit je na povinnost dodrţovat zásady bezpečné práce a pracovní i technologické postupy; zahájit práci jen tehdy, jsou-li všichni jemu podřízení pracovníci vybaveni předepsanými OOPP; a soustavně vykonávat dozor nad dodrţováním bezpečnostních předpisů jemu podřízenými zaměstnanci; před započetím pracovní nebo provozní přestávky určit všem pracovníkům bezpečné místo k odpočinku; po skončení práce:

3 zajistit uvedení pracoviště do takového stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, které mají přístup do daného místa, Pracovníci jsou povinni: při nástupu: nastupovat do zaměstnání odpočatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. V pracovní době i po pracovní době na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky; na pracovišti: podle svých moţností dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání. Jsou povinni dodrţovat předpisy, technické normy, bezpečnostní předpisy, technologické postupy a pokyny vydané zaměstnavatelem k zajištění BOZP; používat předepsaným způsobem OOPP, ochranná zařízení a pracovní pomůcky a udrţovat je v dobrém a funkčním stavu; zdržovat se jen na přikázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracoviště bez souhlasu bezprostředně nadřízeného pracovníka; ohlásit ihned vznik pracovního úrazu svému bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, i kdyţ úraz nemá za následek okamţitou pracovní neschopnost; udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti. Udrţovat svěřená technická zařízení v řádném technickém stavu a při obsluze dodrţovat příslušné normy a pokyny k obsluze a vlastnit předepsané oprávnění; poskytnout nebo zprostředkovat první pomoc kaţdému spoluzaměstnanci, který jeví známky poruchy zdraví nebo ohroţení ţivota; v rámci prevence: ohlásit svému nadřízenému zjištění nebezpečí, nedostatků a závad, které ohroţují bezpečnost a ochranu zdraví při práci; účastnit se povinného školení BOZP a periodických ověřování znalostí; účastnit se lékařských prohlídek k zjištění zdravotní způsobilosti dle pokynů zaměstnavatele. Podmínky pohybu a práce pracovníků v kolejišti Pro zajištění bezpečnosti pracovníků musí být koleje a stezky podél nich a mezi nimi bez překáţek, schůdné a řádně osvětlené. Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloţeny vţdy tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného

4 schůdného a manipulačního prostoru. Překáţky zasahující do volného schůdného a manipulačního prostoru musí být výstraţnou bezpečnostní značkou nebo bezpečnostním výstraţným nátěrem. Při průjezdu dráţních vozidel musí pracovník zaujmout takové postavení, při kterém nebude ohroţena jeho bezpečnost. Při práci a pohybu v kolejišti je zakázáno: v kolejišti je zakázáno: vstupovat do kolejiště bez soustředění se na provoz, zdržovat se v kolejišti bez důvodu, přecházet koleje bez rozhlédnutí se na obě strany; stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, přídrţnici, jazyk nebo opornici výhybky, přestavníky výhybek a námezníky; vstupovat do prostoru mezi rampu a jedoucí vozidla, zdrţovat se v tomto prostoru, jakoţ i zdrţovat se tam, kde není dodrţen volný schůdný a manipulační prostor nebo průjezdný průřez; bezdůvodně se dotýkat, stoupat nebo sedat na elektromotorické přestavníky a jiná elektrická zařízení, zejména na elektrizovaných tratích, nebo na ně pokládat jakékoliv předměty. u vozidel je zakázáno: podlézat bezdůvodně dráţní vozidla (dále jen vozidla), přecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m, procházet mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedena do pohybu, přecházet těsně před nebo za jedoucími vozidly, přecházet po náraznících, šroubovkách nebo samočinných spřáhlech vozidel, stát nebo sedět na nich, sedat na obvodové stěny nákladních vozů, stupačky a schůdky vozidel, zavěšovat se na vozidla v pohybu, zdrţovat se na jakýchkoli místech vozidel mimo místa určená k jejich doprovodu, stát na podélnících a obsluhovat z nich pořádací brzdu, naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel pokud jsou v pohybu. Naskakovat a seskakovat z vozidel za pohybu je dovoleno jen zaměstnancům zúčastněným při posunu, ale jen tehdy, je-li rychlost vozidel taková, ţe jim lze stačit krokem. Za nepříznivého počasí (déšť, sněţení, hustá mlha, námraza apod.) je naskakování a seskakování za pohybu vozidel zakázáno, stát za jízdy vozidel na boční stupačce mimo jednoho zaměstnance posunové čety, který z ní nesmí obsluhovat pořádací brzdu, vystupovat, sestupovat, stát na brzdové plošině, schůdcích, boční stupačce vozu za pohybu i za klidu, pokud není moţno drţet se pevně madla vozu, tlačit nebo táhnout vozidla za nárazníky, případně šroubovky,

5 čistit vozidla a mechanizační prostředky nebo upravovat náklady za pohybu vozidlel. Opravovat mechanizační prostředky za chodu a bez jejich zabezpečení proti samovolnému uvedení do pohybu; vystupovat na střechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakčním vedením, neníli toto vedení vypnuto a zajištěno; vystupovat na vozidla výše jak 1,5 m od země bez pouţití k tomu určených pevných součástí vozidel nebo ţebříků odpovídajících bezpečnostním poţadavkům. dále je zakázáno: zdržovat se s otevřeným ohněm nebo kouřit v prostorách, kde jsou uskladněny snadno zápalné, hořlavé a výbušné látky; používat jiné cesty, než veřejně přístupné, popř. určené. Je-li z provozních nebo jiných důvodů nezbytně nutné, aby pracovníci pracovali nebo se pohybovali v kolejišti, musí být před vstupem do kolejiště řádně a prokazatelně poučeni ve smyslu BOZP; Při obsluze strojů a zařízení v kolejišti musí pracovníci mít nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlavu a vlasy si musí chránit předepsanou pokrývkou hlavy. Pracovníci, kteří mají přidělenu ochrannou přilbu, pracovní oblek výstraţné barvy nebo výstraţnou vestu jsou povinni je při práci pouţívat k účelu, ke kterému jsou určeny. Pracovní obleky nesmějí být nadměrně znečištěné, promaštěné či nasáklé jinou hořlavinou. Za včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem odpovídá nejen vedoucí práce, ale i ten zaměstnanec, který s nářadím pracoval. Pro obsluhu elektrického předtápění železničních vozů platí v plném rozsahu předpisy pro obsluhu tohoto zařízení s upřesněním: za umístění odpovídajícího návěstidla odpovídá ten pracovník, který připojuje vozidla ke zdroji elektrické energie. Za jejich odstranění odpovídá zaměstnanec, který vozidla od zdroje elektrické energie odpojuje, pokud není odpojen zdroj elektrické energie, je jakákoliv manipulace s elektrickými topnými spojkami zakázána, připojovat a odpojovat topné spojky vlakového elektrického vytápění smějí pouze pracovníci s platným pověřením (průkazem). Bezpečná práce zaměstnanců pracujících při opravách a čištění vozidel v kolejišti má být zajištěna pokud moţno uzamykatelnou kolejovou zábranou, výkolejkou, případně odvratnou výhybkou. Pokud toto není moţné, musí se zajistit krytí vozidla podle poţadavků Dopravního řádu drah. Posun Povinností pracovníků oprávněných řídit posun (mimo strojvedoucího) je seznámit všechny pracovníky zúčastněné na posunu s plánem a postupem práce, zajistit soulad jejich činností.

6 Pracovníci provádějící posun nesmějí: rozvěšovat vozidla při spojeném vzduchovém a jiném potrubí, při spojených kabelech el. topení a ovládání vozidel, při spuštěných přechodových můstcích apod.; stát při doprovodu hnacích vozidel na schůdkách vedoucích přímo na stanoviště strojvedoucího. Nelze-li zaujmout místo na jiné stupačce na straně strojvedoucího, musí být na jeho stanovišti; zdrţovat se na nákladech a střechách vozidel. Podmínky pro svěšování a rozvěšování vozidel jsou následující: ručně svěšovat a rozvěšovat se vozidla smějí, jen kdyţ se nepohybují; vstupovat a vystupovat z prostoru mezi vozidly při svěšování a rozvěšování vozidel se musí vţdy na straně předávání návěstí. To se nevztahuje na případy, kdy je pro řízení posunu pouţíváno rádiové zařízení; Ruční posun vozidel se smí provádět za podmínek: vozidla musí být tlačena jen vně koleje, a to pouze v místech, kde to umoţňují technické a bezpečnostní podmínky; při ručním posunu s vozidly bez brzd je nutno mít položeny zarážky v místě předpokládaného zastavení vozidel jiţ před zahájením posunu; Posun vozidel samostatným vrátkem se smí provádět za podmínek: při posunu je zakázáno zdržovat se v blízkosti lana, otáčejících se lanových kladek a navíjecích kotoučů, překračovat, podlézat nebo přejíţdět taţné lano; v místě předpokládaného zastavení se musí umístit zarážka před uvedením vozidla do pohybu; po ukončení práce musí být taţné lano navinuto zpět na buben vrátku a ovládací zařízení uzamčeno. Při posunu silničními vozidly musí být splněno: vozidla lze táhnout jen řetězem nebo lanem dlouhým alespoň 3 metry, přičemţ lano nebo řetěz se smí upevnit na silniční vozidlo jen na místo k tomu určené; řidič silničního vozidla nesmí být současně pracovníkem oprávněným řídit posun. Bezpečnostní požadavky na cesty, schodiště a pohyb v kolejišti V obvodu provozních jednotek nepřístupných veřejnosti jsou jejich pracovníci povinni při cestě do a ze zaměstnání pouţívat cest, vchodů a východů k tomu určených. Přístupové a ostatní cesty musí být stále udrţovány v dobrém a bezpečném stavu za podmínek: východy z budov vedoucích přímo do koleje musí být zabezpečeny ochranným příčným zábradlím s výstraţným nátěrem;

7 v dílnách a ve skladech musí být volná šířka cesty vyznačena na podlaze bílými pruhy podle platných předpisů; nebezpečná místa musí být označena výstraţnými tabulkami a označena bezpečnostními nátěry; nouzové východy a ústupové cesty musí být zřetelně označeny a musí být vţdy volné, přístupné a jejich popis musí být zapracován do provozních řádů provozních jednotek; Stav schodů a schodišť se řídí platnými příslušnými ČSN. Schodiště s větším počtem stupňů než tři musí být opatřena madlem a na volných stranách pevným zábradlím. Toto neplatí pro prohlídkové jámy a kanály v kolejích. První a poslední schodišťový stupeň musí být barevně rozeznatelný od okolní podlahy. Prostor schodů a schodišť musí být čistý a volný v celé ploše. Chůze v obvodu kolejiště všech provozních jednotek smí být konána po drážních stezkách. Koleje je dovoleno přecházet pouze kolmo k ose koleje. Pracovníci nesmějí před přijíţdějícími vozidly vstupovat do sousední koleje, zdrţovat se v ní nebo tuto kolej pouţívat pro další chůzi. Jízda na kole, motocyklu či na jiném dopravním prostředku po trati a v kolejišti je v zásadě zakázána. V odůvodněných a zcela výjimečných případech můţe tam, kde je to zapotřebí pro výkon sluţby, povolit výjimku podmínek: cesta, která se bude pouţívat, musí být dostatečně široká, aby byla zajištěna bezpečná jízda. Cesta musí být bez jakýchkoliv překáţek, nesmí zasahovat do průjezdného průřezu a nesmí křiţovat ţádnou kolej bez přejezdového můstku; cesta nesmí sousedit přímo se srázem bez zábrany a oboustranně sousedit s kolejemi; určený dopravní prostředek musí být v řádném technickém stavu. Pohyb pracovníků je v zásadě zakázán: v úsecích tratě, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor; v tunelech, na mostech, v místech se zvýšeným nebezpečím; v dalších místech, kde pracovníci nemají možnost okamžitě ustoupit do bezpečné vzdálenosti od jedoucích vozidel. Tato místa musí být označena. Práce a pohyb v těchto místech jsou povoleny jen pracovníkům, kteří v těchto místech vykonávat pracovní činnost z nutných provozních důvodů musí nebo jimi musí procházet. Práce či pohyb se můţe uskutečnit, má li pracovník jistotu, ţe před příjezdem vozidla dostihne bezpečného místa (výstupku na mostech nebo výklenku v tunelech). Tunelové výklenky musí být vždy na hranách opatřeny bílým nátěrem. Mezi tunelovými výklenky jsou zřizovány od středu směrem k výklenkům bílé sestupné pruhy. Zastihne-li vozidlo zaměstnance ve výše uvedených úsecích mimo bezpečné místo, musí vyčkat projetí vozidla vleže na zemi v maximálně možné vzdálenosti od koleje vždy hlavou proti přijíždějícímu vozidlu.

8 Bezpečnost zaměstnanců při práci s elektrickým zařízením a v blízkosti trakčního vedení Při obsluze a práci na elektrických zařízeních a při činnosti nebo pobytu v jejich blízkosti je nutno zásadně dodrţovat bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy. Při pracovní činnosti v blízkosti trakčního vedení musí pracovník dodrţet přímo nebo pracovními pomůckami minimální vzdálenost 1,5 m od živých částí trakčního vedení. K hašení poţáru se smí pouţívat pouze hasící prostředky, vhodné pro hašení elektrických zařízení. Na elektrizované trati je zakázáno vystupovat na střechy vozidel, na vyvýšené brzdové plošiny, na kapoty hnacích vozidel, na nádrţkové vozy, na náklady vozů bez vypnutí a zajištění trakčního vedení. Dlouhé vodivé předměty (např. kovové ţebříky apod.) se nesmějí nosit vztyčené proti trakčnímu vedení. Na elektrizovaných tratích se rovněţ nesmějí pouţívat okované nebo kovové měřící tyče, kovové šablony na měření průjezdného průřezu, ocelová pásma apod. Pracovní činnosti při zajišťování údržby, oprav a provozu kolejových vozidel Povinnosti osob a pracovníků v obvodu pracovišť pro organizování provozu a údrţbu kolejových vozidel (depo): při chůzi do a z depa musí zaměstnanci pouţívat pouze určené přístupové cesty; chůze přes točny a přesuvny je zakázána. Stejně tak je zakázána chůze mimo vyhrazené přechody; montáţní a prohlídkové jámy je zakázáno překračovat nebo přeskakovat. Pro posun a odstavování vozidel v depu platí: před zahájením jakéhokoliv pohybu s vozidlem je nutno se přesvědčit, zda se s vozidlem může pohybovat a zda na něm nepracují pracovníci; pro zastavování vozidla při ručním posunu smí být pouţito pouze ruční brzdy nebo zarážky; způsob zajišťování odstavených vozidel v obvodu depa určuje provozní řád. Ten upravuje i rychlost kolejových vozidel v obvodu depa. je zakázáno stát na stupačkách a schůdcích vozidel při vjíţdění do hal a vyjíţdění z nich. Pro bezpečný výkon činnosti lokomotivních čet je nutno dodrţet: za jízdy je zakázáno ponechávat u hnacích vozidel otevřené dveře do kabiny nebo do strojovny; při vstupu do strojovny motorových hnacích vozidel, je-li motor v chodu, je nutné používat sluchové chrániče; při čištění hnacích vozidel se musí pouţívat pomůcky a prostředky v dobrém technickém stavu;

9 na kolejích pod trakčním vedením se ještě zakazuje výstup na kapoty a střechy hnacích vozidel. Při čištění nebo údrţbě hnacích vozidel se nesmí vystupovat na ţebříky výš, neţ je ochoz nebo podlaha kabiny hnacího vozidla; Pro technologická zařízení dep platí: točny, přesuvny a šachta a zařízení hříţe musí být trvale udržovány v čistotě; obsluhu točena a přesuven smí provádět pouze osoby k tomu určené, řádně proškolené a přezkoušené; hříţe smějí obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří jsou s obsluhou řádně a prokazatelně seznámeni a mající platné oprávnění; je zakázáno naskakovat a seskakovat na pohybující se točny a přesuvny, smí být přejíţděny pouze kolejovými vozidly. šachta a zařízení hříţe musí být udrţována v naprosté čistotě; hříţová šachta musí být vždy zakryta, zajištěna ochranným zábradlím nebo řetízkovým ohrazením a natřena výstraţným nátěrem, mimo určené obsluhy nesmí na točnách a přesuvnách prodlévat jiné osoby; zdržovat se na hříži, kdyţ se pohybuje, je dovoleno pouze při konečné montáţi. Prodlévat v šachetním prostoru po dobu pouţívání hříţe je zakázáno; zařízení strojní stabilní myčky kolejových vozidel smí obsluhovat zaměstnanec seznámený a prokazatelně přezkoušený z technologických postupů. čistění vozů pojízdnými umývači se provádí jen na určeném místě (stanovišti); pojízdný umývač osobních vozů smí obsluhovat jen pracovník pro tuto činnost vyškolený a prakticky zaučený; řidič pojízdného umývače musí kromě provozu kolem sebe sledovat i prostor nad sebou. Vzdálenost mezi trakčním vedením a kteroukoliv částí pojízdného umývače musí být v klidu i při práci minimálně 2 m. Výběr související právní legislativy a norem (zpracováno podle [ČD OP16]) Zákon č. 65/1965 Sb. Zákon č. 20/1966 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 37/1989 Sb. Zákon. č. 200/1990 Sb. Zákon. č. 48/1997 Sb. Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon 258/2002 Sb. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb. zákoník práce v platném znění zákon o péči a zdraví lidu v platném znění zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v platném znění přestupkový zákon v platném znění zákon o veřejném zdravotním pojištění v platném znění zákon o drahách v platném znění zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů v platném znění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony v

10 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Nařízení vlády č.101/2005 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška č. 324/1990 Sb. Vyhláška č. 91/1993 Sb. Vyhláška č. 125/1993 Sb. Vyhláška č. 100/1995 Sb. Vyhláška č. 101/1995 Sb. Vyhláška č. 173/1995 Sb. Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška č. 288/2003 Sb. ČSN platném znění o přepravním řádu pro veřejnou dráţní nákladní dopravu kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v platném znění kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky kterým se stanoví technické poţadavky na osobní ochranné prostředky kterým se stanoví technické poţadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu. o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání v platném znění kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) v platném znění kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a dráţní dopravy v platném znění kterou se vydává dopravní řád drah v platném znění kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ţenám,kojícím ţenám,matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvím, a podmínky,za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček,

11 10.93 ČSN Manipulační jednotky-zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, 8.98, změna Z ČSN ISO Jeřáby. Bezpečné pouţívání. Část 1. Všeobecně, 6.99 ( ) ČSN Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů, 3.03, změna A ČSN EN 280 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny. Konstrukční výpočtykritéria stability, přezkoušení a zkoušky, 7.02 ( ) ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení ČSN Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během pouţívání ČSN Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich pouţívání ČSN Elektrostatika Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny ČSN Elektrotechnické předpisy. pro zacházení s elektrickým zařízením při poţárech a zátopách ČSN EN Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem Část 3 ČSN EN Obsluha a práce na elektrických zařízeních, (343100) ČSN Plynová zařízení. Zásady provozu, 12.88, změna ČSN Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, 8.03 ČSN Poţární bezpečnost staveb. Zásobování poţární vodou, 6.03 ČSN Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení ČSN Jeřábové dráhy, 3.94 ČSN Ţelezniční přejezdy a přechody, 4.04 ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby ( ) ISO 3691+Amd Motorové vozíky - Bezpečnostní předpisy 1-( ) ISO 3864 Bezpečnostní nátěry a bezpečnostní značky ( ) ČSN EN aţ 12 Neelektrické ruční nářadí. Bezpečnostní poţadavky ( ) soubor norem ČSN EN a část 1 aţ 18 ( ) ČSN EN ( ) Bezpečnost elektrického ručního nářadí soubor norem Ruční elektromechanické nářadí. Bezpečnost soubor norem

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb.

s vyznačením změn podle vyhlášky č. 577/2004 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ SOUSTRUŽENÍ Zdeněk Zelinka BOZP soustružení VY_32_INOVACE_OVZ_2_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních

Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Bezpečná činnost na elektrických zařízeních Obsah 1. Úvod definice základních pojmů 2. Osoby provádějící činnosti na EZ 3. Stručný přehled navazujících předpisů a norem 4. Principy a postupy při činnostech

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Bezpečnost práce 1. V počítačové učebně 2. Při akcích mimo učebnu Bezpečnost práce v počítačové učebně Kromě vhodného pracovního prostředí zabraňujícího poškozování

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více