R O Z H O D N U T I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T I E"

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, Trenčín tel., fax. 032 / , č.k. SK 31/2013/2581- ro/po V Trenčíne, R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. (1) písm. d) a 23 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania TESCO STORES SR, a.s. Kamenné námestie 1/A, Bratislava IČO: porušil povinnosť zabezpečiť hygienu predaja, neudržiaval potravinárske priestory v čistote a v dobrom stave údržby podľa 4 ods. 1, 12 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola I ods. 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že nezabezpečil čistotu : umývadla na umývanie rúk v prípravovni mäsa 1.67, vodovodnej batérie, drezu, obkladu steny a zásobníkov na čistiace a dezinfekčné prostriedky, dverí vedúcich do chladiarne 1.68, podlahy za dverami, plastovej zábrany na dverách, nerezovej police na skladovanie plastových tácok na predajnej časti úseku mäsa, zásuviek pod nárezovým strojom v prípravovni lahôdok, priestoru pod mriežkou chladiacej vitríny balených rýb a rybacích výrobkov na predajnej ploche a malého mraziaceho boxu rýb a plodov mora na predajnej ploche, nezabezpečil neporušenosť tesnenia na dverách do chladiaceho skladu mäsa, -porušil povinnosť zabezpečiť k dispozícii dostatočný počet umývadiel na umývanie rúk, umývadlo nevybavil prívodom teplej a studenej tečúcej vody, a prostriedkami na hygienické osušenie rúk podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola I ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že v prípravovni mäsa 1.67 nezabezpečil: prostriedky na osušenie rúk pri umývadle, prívod vody do umývadla na umývanie rúk, funkčnosť vodovodnej batérie nad nerezovým dvoj drezom, nezabezpečil umývadlo pre pracovníkov úseku mäsa za predajnými pultmi, dostatočný prívod vody z vodovodnej batérie umývadla na umývanie rúk a vodovodnej batérie nad drezom prípravovni rýb. -porušil povinnosť zabezpečiť v miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú ľahko čistiteľné dvere s použitím hladkých a nesavých povrchov, povrchy podláh v neporušenom stave, podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola I ods. 1., Kapitola II ods. 1. písm. a), e), f), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, nezabezpečil neporušenosť dlažby podlahy v prípravovni mäsa 1.67, čistiteľnosť a dezinfikovateľnosť dverí vedúcich do prípravovne mäsa 1.68, čistotu sterilizátora v prípravovni rýb

2 2 -porušil povinnosť udržiavať potravinárske priestory v čistote podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola I ods. 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že nezabezpečil čistotu : podlahy v manipulačnej chodbe za zábranami, v kútoch pri rolovacích bránach do vonkajšieho prostredia, pri Únikovom východe 3 pod schodiskom v miestnosti za príjmom pečiva, v mraziacom boxe pekárskych výrobkov, v chladiacom boxe pekárskych výrobkov, podlahy a dvoj drezu v umyvárni v pekárni, dverí na skrinke označenej ako pitný režim v sklade obalov a dverí do skladu obalov, podlahy v prípravovni cesta hlavne na ťažšie dostupných miestach a okolo stien, odpadových vpustí v prípravovni cesta, priestoru za zábranami pri rolovacej bráne na príjme pečiva, stroja na zabezpečenie pitného režimu a poličiek s obalovým materiálom vo výrobnej miestnosti, sprchových kútov a podlahy medzi skrinkami a skriniek v ženskej šatni, výlevky v miestnosti Upratovačka č. 2.43, sprchových kútov v šatni managerov, - porušil všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie prevádzkarní podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a 6 ods. 3 Výnosu MP SR a MZ SR č /2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že v manipulačnej chodbe na rôznych miestach boli umiestnené veci osobnej potreby -porušil povinnosť udržiavať potravinárske priestory v dobrom stave údržby podľa 4 ods. 1, zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola I ods. 1. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že nezabezpečil opravu tesnenia sprchového kúta v umyvárni ženy č. dverí 2.37 a poškodených dverí do umyvárne v mužskej šatni, čistotu sprchových kútov v šatni managerov, neporušenosť podlahy v umývarke -- - porušil povinnosť zabezpečiť skladovanie materiálov na balenie do priameho obalu tak, aby neboli vystavené riziku kontaminácie podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola X ods. 2., Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, v sklade obalov umiestnil na podlahe bandasky s jedlým olejom, plastové prepravky, prázdne kartónové obaly, časť dreveného regálu, v regáli spoločne uložil papierové vrecká na pečivo, plastové fľaše s nápojmi, porcelánový hrnček, papierové pokrývky hláv používané v pekárni boli uložené v koši, na nich boli uložené papiere na pečenie, textília na umývanie, hubka na umývanie riadov, v regáli uložil nepotrebné predmety ( plastové poháre, kovová konštrukcia, plastové tácky, pracovné pomôcky, cenovky ) - pri skladovaní potravín nezabezpečil, aby riešenie prevádzkových priestorov chránilo pred vytváraním sa kondenzácie na povrchoch kvalitu podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola I ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že neodstránil námrazu zo zadných dverí mraziaceho boxu pekárskych výrobkov pri donutoch, a zmrznutý kondenzát na kartónoch s mrazenými polotovarmi v mraziacom boxe pekárskych výrobkov

3 3 - porušil povinnosť chrániť potraviny pred akoukoľvek kontamináciou podľa 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II, Kapitola IX ods. 3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, čo bolo zistené dňa pri výkone úradnej kontroly potravín v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín a to tým, že v sklade surovín a múky v pekárni spoločne skladoval múku používanú do výrobkov počas výrobného procesu s dvomi paletami hotových, originálne zabalených výrobkov 7 days Croissant a dvomi paletami so strúkankou od výrobcu: Penam Slovakia, Nitra, za zábranami na príjme pečiva umiestnil rôzne predmety ( palety, kovové držiaky, cenovky, drevenú latu ), zo skladu pekárskych výrobkov pri vstupe do výrobnej miestnosti za stojanom neodstránil popadané plastové lišty na cenovky, potraviny stiahnuté z predajnej plochy umiestnil vo výrobnej miestnosti v časti balenia pekárskych výrobkov, neodstránil nepotrebné technologické zariadenie z výrobnej miestnosti, neupratal ložnú plochu pod stolom, na ktorom bola umiestnená balička pekárskych výrobkov, nezabezpečil aby pracovníci pri výrobe a manipulácii s potravinami v pekárni nosili ochrannú pokrývku hlavy pokrývajúcu vlasy. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 2 500, slovom: dvetisícpäťsto eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trenčíne, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol a konštantný symbol O d ô v o d n e n i e. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonala dňa u podnikateľa TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, IČO: , v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín kontrolu zameranú na dodržiavanie potravinového práva pri skladovaní a manipulácii a predaji potravín. Z kontroly bol vyhotovený Záznam o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/SG,OR,EK,AS,MM/44 zo dňa a fotodokumentácia kontrolných zistení. Na základe tejto kontroly zistila u podnikateľa TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, IČO: , v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín (ďalej účastník konania) dňa nasledovné skutočnosti: 1. Oddelenie mäsa: V prípravovni mäsa 1.67 bolo zistené: 1.1 znečistené umývadlo na umývanie rúk, chýbajúce papierové utierky 1.2 v umývadle na umývanie rúk netečie studená ani teplá voda 1.3 nefunkčné vodovodné batérie nad nerezovým dvojdrezom, voda vyteká priamo na podlahu 1.4 poškodená dlažba na podlahe 1.5 nevhodný, ťažko čistiteľný a dezinfikovateľný povrch dverí vedúcich do prípravovne mäsa 1.68

4 4 V prípravovni mäsa 1.68 bolo zistené: 1.6 znečistené umývadlo a vodovodná batéria 1.7 znečistené drezy, vodovodné batérie, obklad steny a zásobníky na čistiace a dezinfekčné prostriedky nad drezmi 1.9 znečistené dvere vedúce do chladiarne Predajná časť úseku mäsa: 1.10 znečistená dlážka za dverami 1.11 znečistená plastová zábrana na dverách 1.12 znečistená nerezová polica na skladovanie plastových tácok za predajnými pultmi nie je zabezpečené umývadlo pre pracovníkov úseku mäsa -zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi 12 ods. 1 ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, písm. b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. ods. 4. musí byť k dispozícii dostatočný počet umývadiel, ktoré sú vhodne umiestnené a určené na umývanie rúk. Umývadlá na umývanie rúk musia byť vybavené prívodom teplej a studenej tečúcej vody, prostriedkami na umývanie rúk a na ich hygienické osušenie. Kde je to potrebné, musia byť zariadenia na umývanie potravín oddelené od zariadení na umývanie rúk. Príloha II, Kapitola II ods. 1. v miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú ( okrem jedálenských oblastí a priestorov uvedených v kapitole III, ale vrátane miestností nachádzajúcich sa v dopravných prostriedkoch) musí vyhotovenie a usporiadanie dovoľovať správne praktiky hygieny potravín, vrátane ochrany pred kontamináciou medzi operáciami a počas nich. Najmä písm. a) povrchy podláh sa musia udržiavať v neporušenom stave a musia byť ľahko čistiteľné a kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie nepriepustných, nesavých, umývateľných a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. Tam, kde je to vhodné, musia podlahy umožňovať primeraný odvod vody z povrchu. písm. e) dvere musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých a nesavých povrchov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály a písm. f) povrchy ( vrátane povrchov zariadení) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najmä tie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť udržiavané v náležitom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých, umývateľných, nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. 2. Prípravovňa rýb 2.1 zistený znečistený sterilizátor 2.2 nedostatočný prúd vody z vodovodnej batérie umývadla na umývanie rúk a vodovodnej batérie nad drezom 2.3. chýbajúce prostriedky na osušenie rúk -zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

5 5 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola II ods. 1. v miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú ( okrem jedálenských oblastí a priestorov uvedených v kapitole III, ale vrátane miestností nachádzajúcich sa v dopravných prostriedkoch) musí vyhotovenie a usporiadanie dovoľovať správne praktiky hygieny potravín, vrátane ochrany pred kontamináciou medzi operáciami a počas nich. Najmä písm. f) povrchy ( vrátane povrchov zariadení) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najmä tie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami musia byť udržiavané v náležitom stave a musia byť ľahko čistiteľné a tam, kde je to potrebné, dezinfikovateľné. Toto si vyžaduje použitie hladkých, umývateľných, nehrdzavejúcich a netoxických materiálov, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepresvedčí príslušný orgán, že sú vhodné iné použité materiály. Príloha II, Kapitola I ods. 4. musí byť k dispozícii dostatočný počet umývadiel, ktoré sú vhodne umiestnené a určené na umývanie rúk. Umývadlá na umývanie rúk musia byť vybavené prívodom teplej a studenej tečúcej vody, prostriedkami na umývanie rúk a na ich hygienické osušenie. Kde je to potrebné, musia byť zariadenia na umývanie potravín oddelené od zariadení na umývanie rúk. 3. Prípravovňa lahôdok 3.1 v zásuvkách pod nárezovým strojom zistené zvyšky po krájaní mäsových výrobkov Účastník konania svojím konaním dňa týmto porušil ustanovenie: - zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. 4. Chladiace a mraziace boxy: 4.1. Poškodené tesnenie na dverách do chladiaceho skladu mäsa -zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. 5. Manipulačná chodba : 5.1. Znečistená podlaha za zábranami, v kútoch pri rolovacích bránach do vonkajšieho prostredia 5.2. Na rôznych miestach na stole a pod stolom boli umiestnené veci osobnej potreby termosky, nápoj, plastové poháre, kozmetika

6 Hrubá vrstva víriaceho sa prachu na podlahe pod schodiskom v miestnosti za príjmom pečiva ( Únikový východ 3) 5.4. V miestnosti za príjmom pečiva ( Únikový východ 3) bola uložená doska a žlté ohrádky -zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, -Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a dobrom stave údržby - Výnosu MP SR a MZ SR č /2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín 6 ods. 3 odev, obuv, tašky a iné osobné predmety nesmú byť umiestnené v prevádzkových miestnostiach a v skladoch 6. Pekáreň: 6.1. Mraziaci box pekárskych výrobkov: a) Znečistená podlaha b) Námraza na zadných dverách pri donuttsoch c) Zmrznutý kondenz na kartónoch s mrazenými polotovarmi 6.2. Chladiaci box pekárskych výrobkov: a) Nečistoty na podlahe 6.3. Umyvárka: a) Znečistená podlaha ( vyliaty saponát), znečistený dvojdrez b) Poškodená podlaha pri odpadovej vpusti 6.4. Sklad obalov: a) V regáli uložené spoločne papierové vrecká na pečivo, plastové fľaše s nápojmi, porcelánový hrnček, papierové pokrývky hláv používané v pekárni boli uložené v koši, na nich boli uložené papiere na pečenie, textília na umývanie, hubka na umývanie riadov. V regáli uložené nepotrebné predmety ( plastové poháre, kovová konštrukcia, plastové tácky, pracovné pomôcky, cenovky ). b) Znečistené dvere na skrinke označenej ako pitný režim, znečistené dvere do skladu obalov c) na podlahe umiestnené bandasky s jedlým olejom, plastové prepravky, prázdne kartónové obaly, časť dreveného regálu 6.5. Prípravovňa cesta: a) Znečistená podlaha hlavne na ťažšie dostupných miestach a okolo stien, znečistené odpadové vpuste 6.6. Sklad surovín a múky: a) V sklade boli umiestnené 2 palety s hotovými originál zabalenými výrobkami 7 days Croissant a 2 palety so strúkankou od výrobcu: Penam Slovakia, Nitra 6.7. Príjem pečiva: a) Nečistoty za zábranami pri rolovacej bráne, rôzne predmety umiestnené za zábranami ( palety, kovové držiaky, cenovky, drevená lata)

7 Sklad pekárskych výrobkov: a) Pri vstupe do výrobnej miestnosti bol umiestnený stojan, za ním popadané plastové lišty na cenovky 6.9. Výrobná miestnosť: a) Croissanty stiahnuté z predajnej plochy boli uložené vo výrobnej miestnosti v časti balenia pekárskych výrobkov b) Neporiadok na ložnej ploche pod stolom, na ktorom je umiestnená balička pekárskych výrobkov ( časti konštrukcií, znečistený igelit väčšieho rozmeru) c) Znečistený stroj na zabezpečenie pitného režimu, znečistené ložné plochy poličiek s obalovým materiálom d) Nepotrebné technologické zariadenie ( stojany na kysnutie šišiek) umiestnené vo výrobnej miestnosti Osobná hygiena: a) Pracovníci pekárne používajú pri výrobe a manipulácii s potravinami ako pokrývku hlavy papierové lodičky, ktoré neprekrývajú vlasy, čím nie je zabezpečená ochrana proti spadnutiu vlasov a prípadnej kontaminácii výrobkov. -zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. ods usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov musia písm. b) byť také, aby chránili pred hromadením sa nečistoty, stykom s toxickými materiálmi, opadávaním častíc do potravín a vytváraním sa kondenzácie alebo nežiaducej plesne na povrchoch Príloha II, Kapitola X ods materiály na balenie do priameho obalu sa musia skladovať tak, aby neboli vystavené riziku kontaminácie Príloha II, Kapitola IX, ods. 3. Potraviny sa musia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie alebo kontaminované takým spôsobom, že by bolo bezdôvodné očakávať, že by sa mohli v takom stave konzumovať 7. Zázemie a sociálne priestory: 7.1.Šatňa ženy: a) Znečistené sprchové kúty, podlaha medzi skrinkami, znečistené skrinky zvnútra aj zvonku 7.2. Šatňa managerov: a) Znečistené sprchové kúty v umyvárni ženy č. dverí 2.37 b) Poškodené tesnenie v sprchovom kúte v umyvárni ženy č. dverí Šatňa muži: a) V predsienke mužskej šatni v miestnosti Upratovačka č bola zistená znečistená výlevka, na nej boli vyložené znečistené látkové utierky, znečistená podlaha a steny, na podlahe umiestnené náplne do dávkovačov ( tekuté mydlá a krémy) a 2 l balenie džúsu. b) Poškodené dvere v spodnej časti do vstupu do umyvárne

8 8 - zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. 8. Predajná plocha: 8.1. Znečistený priestor pod mriežkou chladiacej vitríny balených rýb a rybacích výrobkov -zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov: 4 ods. 1 - prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, 12 ods. 1 ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, písm. b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie podľa všeobecne záväzných predpisov, - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Príloha II, Kapitola I ods. 1. potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby. Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín inšpektori RVPS Trenčín uložili podľa 20 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/SG,OR,EK,AS,MM/44 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín vykonala dňa u podnikateľa u podnikateľa TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, IČO: , v prevádzke HYPERMARKET TESCO Trenčín, Belá 6469, Trenčín dodatočnú úradnú kontrolu potravín zameranú na overenie splnenia opatrení uložených v Zázname o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/SG,OR,EK,AS,MM/44 zo dňa Vykonanou kontrolou bolo zistené, že uložené opatrenia boli splnené. Zistenia z kontroly sú uvedené v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TN/2013/SG,OR,EK,AS,MM/44/DÚKP/EK,DL zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa k podkladu rozhodnutia nevyjadril.

9 9 Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín z nasledujúcich dôkazových materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. TN/2013/ SG,OR,EK,AS,MM/44 zo dňa Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. TN/2013/SG,OR,EK,AS,MM/44/DÚKP/EK,DL zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť umiestňovania potravín na trh podľa 4 ods.1, 12 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Prílohy II Kapitola I ods. 1., ods. 2. písm. b), ods. 4, Kapitola II ods. 1. písm. a), e), f), Kapitola IX ods. 3., Kapitola X ods. 2.Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene, 6 ods. 3 Výnosu MP SR a MZ SR č /2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín čím naplnil znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadlo na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania a minulosť prevádzkovateľa. Dodržiavanie hygienických zásad, povinností a požiadaviek pri skladovaní, manipulácii a predaji potravín je základom umiestnenia na trh bezpečných potravín a ich nedodržiavaním môže byť ohrozená kvalita ako aj bezpečnosť potravín. Nedostatočné vykonávanie hygienicko sanitačných činností má za následok hromadenie sa nečistôt, ktoré predstavujú zdroj kontaminácie mikroorganizmami a ich následný prenos vzduchom do ďalších častí prevádzky a riziko kontaminácie potravín. Správny orgán pri určovaní výšky pokuty zohľadnil tiež dĺžku trvania protiprávneho stavu, ktorý preukázateľne trval minimálne v čase vykonania úradnej kontroly dňa , ale aj na skutočnosť, že prevádzkovateľ splnil opatrenia uložené na mieste na zabezpečenie dodržiavania zákonom stanovených podmienok pri umiestňovaní potravín na trh. Výška pokuty bola stanovená na dolnej hranici možnosti uložiť pokutu za naplnenie znakov skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa 28 ods. ods. (2) písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorá je od 100 do V minulosti boli RVPS Trenčín vedené voči účastníkovi v uvedenej prevádzke správne konania za naplnenie znakov skutkovej podstaty iného právneho deliktu podľa : - 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, za ktoré mu bola v právoplatnom rozhodnutí Sk 20/2012/2948- ro/po zo dňa podľa 28 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložená pokuta vo výške 300, - 28 ods. (1) písm. a) a 28 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, za ktoré mu bola v právoplatnom rozhodnutí SK 58/2012/219- ro/po zo dňa podľa 28 ods. (5) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložená pokuta vo výške ods. (1) písm. a), ods. (2) písm. f), i), ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ), za ktoré mu bola v právoplatnom rozhodnutí SK 13/2013/1725-ro/po zo dňa podľa 28 ods. (4) písm.

10 10 a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (účinného do ) uložená pokuta vo výške Po zvážení a vyhodnotení všetkých uvedených skutočností považuje správny orgán pokutu, vo výške stanovenej vo výroku rozhodnutia, za primeranú. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trenčín do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Oľga Reháková riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Doručuje sa: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 7/2014 - ŽK Prievidza, dňa 7.2.2014 354/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

OBEC Opatovce. VZN č. 2/2009. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach OBEC Opatovce VZN č. 2/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach Vyvesené: 14.07.2009 Zvesené: 29.07.2009 Schválené: 29.07.2009 Účinné: 14.08.2009 Janka Horňáková

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov UK-SZD-RUVZSN-2011 Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Organizácia Základná škola s materskou školou Identifikačné číslo organizácie

Více

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach

Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach Výsledky mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v školských stravovacích zariadeniach V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce orgánom verejného

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, 080 01 Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE R 12637/2015 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica o používaní kamerového systému na Technickej univerzite vo Zvolene č. 1/2016 Zvolen 2016 Obsah Článok č.

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Správa z mimoriadnej kontroly čerpacích staníc, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa pripravujú

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, L u č e n e c R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c U l i c a m i e r u č. 2, 9 8 4 4 2 L u č e n e c Č.k.: 059/2013-002/xxxx V Lučenci, dňa 19.08.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z20533653_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: DOMOV - DÚHA Pavlovova 5, 8208

Více

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR PRÍLOHA Č. 19 KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

OBEC JACOVCE. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: OBEC JACOVCE Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Návrh VZN: Vyvesený na úradnej

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov

Úradné kontroly. Kontrola prevádzkovateľov Implementácia päťročného plánu úradnej kontroly potravín v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva v SR správa o vyhodnotení za rok 2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

Smernica o zabezpečení pitného režimu. zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106. vo Vranove nad Topľou

Smernica o zabezpečení pitného režimu. zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106. vo Vranove nad Topľou Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou, 06.12.2016 PaedDr.Martin Babiak riaditeľ školy Strana 1 z 10 Základná škola,

Více

1 Základné ustanovenie

1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2/2012 o miestnych daniach ( daň za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje Vyvesené na úradnej tabuli: 12.12.2012 Zvesené

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1044/2013 Bratislava 24.04.2013 R O Z H O D N U T I E Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO:

A. Obchodné meno a sídlo (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), ak ide o PPP- právnickú osobu: IČO: Regionálna veterinárna a potravinová správa.......... ŽIADOSŤ o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více