OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti, zejména ochranu osobních údajů a práva spotřebitele. Článek I. Vymezení některých pojmů 1. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky služby 2. Poskytovatelem se rozumí Mgr. Alexandra Víchová, IČ , se sídlem Pavlovského 679/29, , Opava Jaktař, podnikatel zapsaný v živnostenským rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy. 3. Uživatelem se rozumí osoba využívající služeb poskytovatele na základě smlouvy a podmínek. Uživatelem je buď uživatel spotřebitel, nebo uživatel podnikatel. 4. Uživatelem spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy poskytovatele s uživatelem spotřebitelem výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími. 5. Uživatelem podnikatelem se rozumí: Osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy poskytovatele s uživatelem podnikatelem výslovně neupravené těmito podmínkami ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi podmínkami smlouvou má přednost text smlouvy. 6. Smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniklý na základě podmínek. 7. Advokátem se rozumí osoba oprávněná poskytovat právní služby podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. 8. Registračním formulářem se rozumí formulář, jehož správné a úplně vyplnění ze strany uživatele je nutnou podmínkou pro řádné poskytnutí služby dle smlouvy a podmínek. 1

2 9. Webem se rozumí webová prezentace Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 11. Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 12. Zákonem na ochranu osobních údajů se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Článek II. Kontrola smluv 1. V případě služby Kontrola smluv se poskytovatel smlouvou zavazuje vyhledat pro uživatele advokáta a uzavřít s ním svým jménem a na svůj účet smlouvu o poskytování právních služeb s plněním ve prospěch uživatele ve smyslu 50 občanského zákoníku, na základě které se advokát zaváže poskytovateli poskytnout uživateli právní služby spočívající v kontrole uživatelem zaslané smluvní dokumentace v rozsahu daném nabídkou poskytovatele akceptovanou uživatelem. 2. Poskytovatel se zavazuje zaplatit advokátovi jeho odměnu a veškeré jeho hotové výdaje, které advokátovi vzniknou v souvislosti s poskytováním právních služeb uživateli. 3. Uživatel se oproti tomu zavazuje zaplatit poskytovateli za zařízení této záležitosti dohodnutou odměnu a poskytnout mu veškerou možnou součinnost. 4. Uživatel kontaktuje poskytovatele přes poptávkový formulář umístěný na webu, případně jiným způsobem, a zašle mu smluvní dokumentaci, kterou chce nechat zkontrolovat. Poskytovatel poté uživatele kontaktuje telefonicky nebo em za účelem zjištění podrobností jeho případu a zašle mu na nabídku na uzavření smlouvy spolu se zálohovou fakturou k uhrazení. Smlouva je uzavřena zaplacením zálohové faktury ze strany uživatele. Zaplacením se rozumí připsání platby na bankovní účet poskytovatele. 5. Advokát, kterého poskytovatel vyhledá za účelem uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s plněním ve prospěch klienta musí splňovat tyto minimální požadavky: (a) advokát musí být po celou dobu poskytování právních služeb řádně pojištěn; minimální limit pojistného plnění musí činit ,- Kč pro každý jednotlivý případ; (b) advokát musí být zapsán v seznamu advokátů minimálně 3 roky; (c) advokát se musí specializovat na právo nemovitostí. 6. Připomínky k zaslané smluvní dokumentaci budou advokátem vpisovány formou komentářů přímo do zaslané smluvní dokumentace. Tato služba nezahrnuje faktickou úpravu zaslané smluvní dokumentace. Poskytovatel Kontrola smluv bude provedena advokátem do 2 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. 2

3 Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi 7. Smluvní dokumentace musí být uživatelem poskytovateli zaslána v elektronické podobě ve formátu editovatelném v textovém procesoru Microsoft Word (přípony.doc nebo.docx). Článek III. Příprava smluv 1. V případě objednávky služby Příprava smluv se poskytovatel smlouvou zavazuje vyhledat advokáta a uzavřít s ním svým jménem a na svůj účet smlouvu o poskytování právních služeb s plněním ve prospěch uživatele ve smyslu 50 občanského zákoníku, na základě které se advokát zaváže poskytovateli poskytnout uživateli právní služby spočívající v přípravě smluvní dokumentace v rozsahu daném nabídkou poskytovatele akceptovanou uživatelem. 2. Poskytovatel se zavazuje zaplatit advokátovi jeho odměnu a veškeré jeho hotové výdaje, které advokátovi vzniknou v souvislosti s poskytováním právních služeb uživateli. 3. Uživatel se oproti tomu zavazuje zaplatit poskytovateli za zařízení této záležitosti dohodnutou odměnu a poskytnout mu veškerou možnou součinnost. 4. Uživatel kontaktuje poskytovatele přes poptávkový formulář umístěný na webu, případně jiným způsobem. Poskytovatel poté uživatele kontaktuje telefonicky nebo em za účelem zjištění podrobností jeho případu a zašle mu na nabídku na uzavření smlouvy spolu se zálohovou fakturou k uhrazení. Smlouva je uzavřena zaplacením zálohové faktury ze strany uživatele. Zaplacením se rozumí připsání platby na bankovní účet poskytovatele. 3. Příprava smluv bude provedena advokátem do 2 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Poté bude připravená smluvní dokumentace uživateli zaslána ke kontrole, a to v elektronické podobě ve formátu editovatelném v textovém procesoru Microsoft Word (přípony.doc nebo.docx). 4. Vzor smlouvy o poskytování právních služeb podle článku III. odstavce 1. a podle článku II. odstavce 1. podmínek je jako příloha č. 1 nedílnou součástí podmínek. Uživatel se smlouvou o poskytování právních služeb dle podmínek a s plněním v jeho prospěch souhlasí a vyjadřuje svou vůli být z takové smlouvy oprávněn okamžikem jejího uzavření mezi poskytovatelem a advokátem. 7. Uživatel nese plnou odpovědnost za úplnost a správnost údajů předložených poskytovateli v registračním formuláři, jakož i dalších informací, které poskytovateli sdělí v průběhu plnění dle smlouvy. Poskytovatel je však povinen zajistit kontrolu těchto informací advokátem, jenž sdělí případné rozpory uživateli. Článek IV. Odměna poskytovatele 3

4 1. Uživatel na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem uhradí poskytovateli odměnu za plnění poskytovatele podle smlouvy v návaznosti na objednanou službu. V odměně jsou zahrnuty veškeré hotové výdaje spojené s objednanou službou, jakož i veškeré náklady na advokáta. 2. Výše odměny je dána nabídkou poskytovatele zaslanou uživateli na a její akceptací uživatele zaplacením. Poskytovatel není povinen plnit dle smlouvy před řádným uhrazením zálohové faktury ze strany uživatele. Po zaplacení zálohové faktury bude v případě uzavření smlouvy poskytovatelem vystaven k přijaté záloze řádný daňový doklad faktura zohledňující zaplacené zálohy. 3. Výše odměny vychází dohodnutého rozsahu poskytovaných služeb. V případě překročení dohodnutého rozsahu služby zašle poskytovatel uživateli na nabídku na uzavření dodatku spolu se zálohovou fakturu k uhrazení. Dodatek je uzavřen zaplacením faktury ze strany uživatele. Zaplacením se rozumí připsání platby na bankovní účet poskytovatele. Článek V. Odpovědnost a garance kvality 1. Odpovědnost za poskytování právních služeb advokátem ve prospěch uživatele nese advokát. Poskytovatel uživateli garantuje a je povinen zajistit, aby advokát byl celou dobu poskytování právních služeb ve prospěch uživatele řádně pojištěn s tím, že minimální limit pojistného plnění musí činit ,- Kč. 2. V případě, že advokát neposkytne ve prospěch uživatele dohodnuté právní služby řádně a včas, je povinností uživatele na vady plnění advokáta poskytovatele neprodleně upozornit. Článek VI. Osobní údaje, obchodní sdělení a mlčenlivost 1. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z údajů poskytnutých poskytovateli mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a s poskytnutím těchto údajů poskytovateli jako správci ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů výslovně uděluje souhlas. Uživatel tedy souhlasí, aby poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se uživatele, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo obchodní firmy, akademického titulu, bydliště a/nebo sídla, rodného čísla, data narození a/nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy (zejména webové a/nebo e- mailové) a dalších údajů zadaných v rámci smlouvy. 2. Poskytovatel bude osobní údaje uživatele zpracovávat automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci v sídle poskytovatele či zpracovatelem ve smyslu tohoto článku. Subjekty osobních údajů mají po dobu platnosti smlouvy právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování osobních 4

5 údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování osobních údajů. 3. Poskytovatel je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Uživatel dále poskytovateli uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje v rozsahu tohoto článku pro vlastní potřeby a dále pro statistické, reklamní a marketingové účely, přičemž pro tyto účely také uživatel uděluje souhlas ve smyslu tohoto článku. Uživatel dále souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem a/nebo poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných služeb. 4. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele a partnerů poskytovatele dle tohoto článku prostředky elektronické komunikace a/nebo poštou a/nebo osobní donáškou. Uživatel uděluje shora v tomto článku uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu souhlasy podle tohoto odstavce písemně odvolat na adrese sídla poskytovatele. 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku a souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle tohoto článku se uděluje také ve prospěch třetích osob, které jsou partnery poskytovatele, a dále osobám, které jsou ve vztahu k těmto partnerům osobami ovládanými nebo ovládajícími a/nebo s nimi tvoří koncern. Partnery poskytovatele jsou: Partners Financial Services, a.s. se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ , IČ: Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze odstraněny a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny. Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel se také může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 7. Poskytovatel ve smlouvě o poskytování právních služeb dle článku II. a článku III. podmínek zprostí advokáta mlčenlivosti ve smyslu 21 odstavec 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a to ve vztahu k uživateli a smlouvě o poskytování právních služeb. Uživatel se taktéž zavazuje zprostit advokáta mlčenlivosti ve vztahu k poskytovateli a smlouvě o poskytování právních služeb dle článku II. a článku III. podmínek. Článek VII. Povinné údaje při jednání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku 1. Dodavatelem je poskytovatel specifikovaný shora v článku I. podmínek. 5

6 2. Poskytovatel poskytuje služby podle občanského zákoníku a obchodního zákoníku, jež spočívají ve vyhledání advokáta, který na základě smlouvy s poskytovatelem poskytne plnění ve prospěch uživatele spočívající v právních službách, zejména kontrole a sepisu smluv, advokátní úschově a zastoupení v katastrálním řízení. 3. Ceny za poskytnutí služby jsou uvedeny na webu včetně DPH a bez jakýchkoliv dalších poplatků v souladu s podmínkami. 4. Náklady na dodání služby jsou tvořeny telekomunikačními poplatky a/nebo běžnými náklady na internetové připojení a nese je uživatel. 5. Platba za služby dle smlouvy bude probíhat na základě zálohové faktury s následným vystavením daňového dokladu k přijaté záloze. Služba bude dodána prostředky komunikace na dálku. 6. Uživatel spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uživatel spotřebitel nemůže podle předchozí věty tohoto odstavce odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejím plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese uživatel. 8. Odměna poskytovatele (cena) za poskytnutí služby zůstává v platnosti do doby její změny na webu podle podmínek. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Poskytovatel upozorňuje uživatele, že plnění dle smlouvy je mimo jiné prováděno prostředky komunikace na dálku a uživatel toto upozornění plně akceptuje. Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu způsobenou přímo nebo nepřímo v souvislosti s plněním dle smlouvy v důsledku použití technického vybavení poskytovatele, hardwaru, softwaru, telefonních linek, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou uživateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání webu. 2. Veškerá komunikace s uživatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných uživatelem v rámci webu a/nebo na registračním formuláři. Uživatel je povinen změnu kontaktních spojení oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu po vzniku změny. 3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 10 dnů, která počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto podmínky. Změna podmínek je účinná od uvedení dne jejich účinnosti v tomto článku. Plnění ze smlouvy uzavřené přede 6

7 dnem účinnosti změny podmínek se dokončí za použití podmínek účinných v době uzavření smlouvy. 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne Mgr. Alexandra Víchová Příloha č. 1 Vzor smlouvy o poskytování právních služeb SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi: KontrolaSmluv.cz dále jako KontrolaSmluv.cz a Advokát na straně druhé jako advokát takto: Článek I. 7

8 Předmět smlouvy 1. Touto smlouvou se advokát zavazuje KontroleSmluv.cz poskytnout ve prospěch třetí osoby ve smyslu 50 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen uživatel ) níže v tomto článku uvedené právní služby. Advokát se zavazuje KontroleSmluv.cz poskytnout uživateli tyto právní služby (vyberte jednu z možností): a) Kontrolu uživatelem zaslané smluvní dokumentace s hlediska zákonnosti a s důrazem na zájmy uživatele (služba Kontrola smluv). b) Přípravu smluvní dokumentace nutné pro převod nemovitosti, provést advokátní úschovu kupní ceny a zastoupit uživatele ve vkladovém řízení před katastrem nemovitostí (služba Příprava smluv). 2. Údaje uživatele, bližší vymezení právních služeb poskytovaných dle této smlouvy, odměna advokáta a jeho hotové výdaje jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. Článek II. Ujednání o ceně 1. Odměna za činnost dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a blíže je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 2. Hodinová sazba nad rámec obvyklého rozsahu služby je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.499,- Kč bez DPH. 3. Odměna za poskytnuté právní služby bude fakturována po předání plnění uživateli nebo KontroleSmluv.cz, pakliže uživatel plnění dle této smlouvy nepřevezme nebo odmítne převzít. Splatnost faktury činí 10 dní ode dne jejího vystavení. 4. Advokát je oprávněn účtovat vedle své odměny skutečně a prokazatelně použité hotové výdaje související s poskytnutím právních služeb, zejména cestovné, soudní výlohy apod. Článek III. Mlčenlivost, práva a povinnosti smluvních stran 1. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie. Této povinnosti ho může zprostit pouze klient prohlášením, i v tomto případě je však advokát povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. 2. KontrolaSmluv.cz tímto souhlasí s tím, aby plnění dle této smlouvy bylo poskytováno uživateli jako třetí osobě dle 50 občanského zákoníku, a to společně s poskytnutím všech potřebných skutečností ze strany advokáta ve smyslu odstavce 1. tohoto článku. 8

9 3. V případě udělení plné moci bere KontrolaSmluv.cz na vědomí, že advokát se v rámci svého pověření může dát též zastoupit jiným advokátem a že při jednotlivých úkonech může advokáta zastoupit advokátní koncipient, případně též i jiný pracovník advokáta ( 26 zákona o advokacii). 4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Na důkaz toho, že tato smlouva odpovídá pravé a svobodné vůli zúčastněných stran, připojují smluvní strany své podpisy. V... dne... KontrolaSmluv.cz Advokát 9

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf.

1. Úvodní ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné také ve formátu pdf. Mgr. Jitka Herzánová Krnsko 51, 294 31 identifikační číslo: 73622931 fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 24.10.2005 evidenční

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnost EVROPSKÉ VODY s.r.o., IČ: 02632799, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha

Všeobecné obchodní podmínky společnost EVROPSKÉ VODY s.r.o., IČ: 02632799, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha Všeobecné obchodní podmínky společnost EVROPSKÉ VODY s.r.o., IČ: 02632799, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) plat pro nákup v internetovém

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel David Procházka se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha- Staré město identifikační číslo: 03670589 zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 pro

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Petr Kopečný, IČ:74730347, se sídlem K Blahobytu 2498 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě, který

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě společnosti v internetovém obchodě, který je provozván na těchto URL adresách (moto-pol.cz; www.moto-pol.cz; eshop.moto-pol.cz; www.eshop.moto-pol.cz) provozovatelem: Moto-Pol, spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Josef Bláhovec Pstruhařství Mlýny se sídlem: Žár 25, Vacov 384 86 Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku IČO: 67172695, DIČ: CZ7502101640 Telefon: +420 603 888 542, +420 388

Více

PRÁVO PRO PODNIKATELE

PRÁVO PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování právního poradenství a prodej právních služeb a dokumentů prostřednictvím online systému na internetové adrese www.pravopropodnikatele.cz PRÁVO PRO PODNIKATELE provozovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

1. Prodávající Prodávajícím je Jaromír Váňa, IČ:75183056, se sídlem Na Zlaté stoce 10a, České Budějovice.

1. Prodávající Prodávajícím je Jaromír Váňa, IČ:75183056, se sídlem Na Zlaté stoce 10a, České Budějovice. 1. Preambule Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.intuit.cz, provozovatel Jaromír Váňa, IČ:75183056, s provozovnou v Obchodní galerii Dvořák, Nám. P. Otakara

Více

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech.

Extra Gastro s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese worldwine.cz, world-wine.cz a dalších aliasech. Extra Gastro s.r.o. se sídlem Budějovická 2056/96, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 291 55 568 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 204762, vložka C pro prodej zboží

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více