Manuál pro rodiče odmítající povinné očkování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro rodiče odmítající povinné očkování"

Transkript

1 Manuál pro rodiče odmítající povinné očkování Právní normy dotýkající se problematiky o sdělení ministerstva zahr. věcí č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále jen Úmluva ) o Vysvětlující zpráva k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně (právně nezávazná) o usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (prováděcí vyhláška) o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích o zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) o zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Možnosti řešení Tento manuál slouží rodičům, kteří z různých důvodů odmítají některá povinná očkování, nebo povinné očkování vůbec. Seznámí vás ve stručnosti s postupem, který vás čeká při prosazování svých práv a nastíní vám některé aspekty odmítnutí povinného očkování. Ať už se rozhodnete z jakéhokoli důvodu neočkovat své nezletilé dítě, můžete využít několik cest. Kromě extrémních možností jako například odstěhovat se do zahraničí nebo nezaregistrovat své dítě u pediatra, je možné využít zákonných výjimek. Podle 46 odst. 2 zákona o ochraně veř. zdraví se totiž povinné očkování neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). Trvalou kontraindikaci posuzuje příslušný odborný lékař (neurolog, alergolog, imunolog, neonatolog, infektolog), který o tom vydá doklad. Musíte ale najít takového lékaře, který bude v souladu se svým přesvědčením ochoten vám takový doklad vydat. Je to rozhodně nejefektivnější cesta k řešení problému, protože se zároveň vyhnete diskriminaci dítěte při přijetí do mateřské školy a při školních aktivitách na základní škole, ale také nejste nuceni oficiálně odmítat očkování a absolvovat všechny níže popsané procedury. V případě, že doklad o trvalé kontraindikaci nezískáte, musíte počítat s tím, že vaše dítě nebude moci vůbec navštěvovat mateřskou školu a na základní škole se nebude moci účastnit výletů, lyžařských výcviků či kurzů plavání. K využití těchto aktivit totiž dítě vždy potřebuje potvrzení praktického lékaře o očkování či kontraindikaci. Můžete také očekávat střet s orgány ochrany zdraví, s lékaři, případně i s orgánem sociálněprávní ochrany dětí. Připravte se také na mnohé vysvětlování, odůvodňování o ospravedlňování svého rozhodnutí. Podle 46 odst. 4 zákona o ochraně veř. zdraví odpovídáte vy jako rodiče za splnění očkovací povinnosti u dětí do 15 let. V případě nesplnění této povinnosti budete s velkou pravděpodobností obviněni ze spáchání přestupku krajskou hygienickou stanicí, s čímž jsou obvykle spojeny finanční sankce. Je také možné, že se o vás začne zajímat orgán sociálně-právní ochrany dětí, který vás bude tlačit ke splnění očkovací povinnosti a v krajních případech může hrozit omezením či zbavením rodičovské zodpovědnosti pro zanedbání rodičovských povinností v péči o zdraví dítěte. Pravděpodobně budete mít i problémy se svým pediatrem. Praxe uplatňování uvedených represivních opatření je velmi pestrá od striktních postihů přes žádosti o posunutí termínu očkování a formu tiché dohody mezi lékařem a rodiči až po tolerující či dokonce vyhýbavé reakce hygieniků. Výklad právních norem a argumentace. V případě odmítání očkování se můžete odvolat na Listinu základních práv a svobod1 a Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, což jsou přepisy nadřazené zákonným předpisům, důležité jsou ale Vaše důvody odmítnutí očkování. Podle veřejného ochránce práv by se měly zohledňovat některé situace, k nimž dochází při striktní aplikaci zákona o ochraně veřejného zdraví, například předchozí negativní zkušenosti s očkováním v rodině, případně jiné závažné důvody. Mezi jiné závažné důvody by mohlo patřit i přesvědčení rodičů o škodlivosti určitého očkování, o převaze negativ nad pozitivy očkování, ale také filosofické, etické či náboženské přesvědčení. Veřejný ochránce práv zdůrazňuje, že je nutný individuální přístup k jednotlivým případům odmítání očkování a je nutné se zabývat důvody, které k tomu vedou. V odůvodněných případech by se měla zvážit možnost udělit výjimku. Podle něj by pouze neodůvodněné nerespektování povinnosti očkování mělo být sankcionováno přiměřenou pokutou jakožto jedinou možnou sankcí. Z toho vyplývá, že by si rodiče měli předem dobře vyjasnit, proč nechtějí nechat děti očkovat. Jedním z nejdůležitějších argumentů je, že vaše jinak zdravé (byť neočkované dítě) neohrožuje veřejné zdraví. To je za současné situace, kdy je očkování povinné, zcela zásadní věc. Podle čl. 5 Úmluvy totiž platí obecné pravidlo svobodného a informovaného souhlasu k lékařským úkonům a ten lze provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla tento souhlas. Podle článku 6 Úmluvy rozhodují u nezletilého dítěte o souhlasu s lékařským zákrokem zákonní zástupci, tedy rodiče. Úmluva má přednost podle naší Ústavy přednost před zákony. Ocitne-li se tak ustanovení zákona v rozporu s touto Úmluvou, mají ustanovení Úmluvy přednost. To však neplatí tam, kde Úmluva sama předpokládá možné omezení zákonem. V našem případě se pravidlo svobodného informovaného souhlasu použije u každého lékařského zákroku, avšak může být omezeno za podmínek podle čl. 26 Úmluvy, který dovoluje omezení tohoto práva zákonem např. z důvodu ochrany veřejného zdraví, ochrany práv a svobod jiných. Takové omezení v právním řádu ČR dle vyjádření hlavního hygienika stanoví právě zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí

2 vyhláška. Aby však toto omezení bylo možno aplikovat, musela by být vaším svobodným rozhodnutím o neočkování dotčena právě např. ochrana veřejného zdraví. Rozhodnou otázkou tak ve vztahu k očkování bude ohrožení veřejného zdraví, tedy otázka, zda odmítnutím určitého očkování by mohlo být ohroženo veřejné zdraví či nikoli. Vaše právo na základě Úmluvy lze nepochybně uplatnit při odmítnutí povinného očkování proti tetanu. V tomto případě totiž nejde o infekční chorobu a neočkování nemůže vést k šíření této choroby a tak k ohrožení veřejného zdraví. Nelze tedy uplatnit čl. 26 Úmluvy a očkování proti tetanu lze v plném rozsahu na základě čl. 5 Úmluvy odmítnout, aniž by bylo možno za takové odmítnutí uložit postih. Pokud je vakcína proti tetanu v jedné očkovací dávce spolu s jinými vakcínami proti nemocem, které jsou dle všeobecného mínění lékařů infekční, pak to není váš problém. Je to problém státu, resp. orgánů ochrany veřejného zdraví, aby vám byli schopni nabídnout takovou očkovací látku, která složku tetanu neobsahuje. Méně jasným, přesto hodně sporným případem je uplatnění omezení vašeho práva informovaného souhlasu u povinného očkování proti virové žloutence typu B. Toto onemocnění se totiž přenáší pouze tělními tekutinami, především krví nebo spermatem a ne kapénkovou infekcí jakou u ostatních povinných očkování. Takže možnost, že by vaše dítě (kojenec) při dobré rodičovské péči tuto žloutenku dostalo, je vzhledem ke způsobu přenosu nákazy hodně málo pravděpodobná. Tím spíše je nepravděpodobné, aby ji přenášelo na další osoby a ohrožovalo tak veřejné zdraví. Co se týče ostatních povinných očkování, je v pouze na vás, abyste dokázali, ţe vaše zdravé neočkované dítě neohrožuje veřejné zdraví a zpochybnili účel očkování. Jistě pro tento důkaz existují podklady, studie a literatura, s vyhledáním vám může pomoci sdružení Rozalio - které se snaí prosazovat lepší informovanost rodičů o očkování, nebo rodiče, kteří již mají s problémem odmítání očkování zkušenosti. Při jednání s orgány ochrany veřejného zdraví využijte pojmu ohrožení veřejného zdraví, který je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví jako stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví. Můžete argumentovat tím, že ohrožení veřejného zdraví nevzniká a že neočkování nepředstavuje významné riziko poškození zdraví. Podložit to můžete například informacemi o očkování z některých evropských států, ve kterých jsou plošná očkování dobrovolná. Nehledě na to, že některá u nás povinná očkování se v zahraničí plošně neočkují vůbec (např. tuberkulóza v Německu a v Itálii), přesto výskyt onemocnění není vyšší než v ČR, nemůže tedy docházet k ohrožování veřejného zdraví. O této otázce se zmiňuje i zástupkyně veřejného ochránce práv Anna Šabatová pro časopis Sedmá generace: Všechny vyspělé evropské země plošně očkují, ale zdaleka ne všechny mají očkování povinné. Veřejný ochránce práv ve své zprávě uvádí: Je pravdou, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je očkování v našem státě povinné, v jiných vyspělých demokratických zemích však povinné není. Nelze přitom tvrdit, že v těchto státech, kam se řadí např. Rakousko a Německo, je standard ochrany práv dětí z tohoto důvodu nižší než v České republice. Na základě tohoto výkladu nelze tedy ani tvrdit, že by v těchto zemích byl standard ochrany veřejného zdraví nižší, proto ani nelze v žádném případě mluvit o ohrožení veřejného zdraví v případě informovaného rozhodnutí rodičů neočkovat své dítě. Pojem ohrožení veřejného zdraví také objasňuje Vysvětlující zpráva k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně v odstavci 151, který podává výklad k čl. 26 Úmluvy: Povinná izolace 7 pacienta se závažnou infekční chorobou, pokud je nezbytná, je typickým případem výjimky z důvodu ochrany veřejného zdraví. Podle tohoto vysvětlení by se tedy ustanovení čl. 26 nemělo týkat zdravého dítěte a plošné preventivní péče. Možná námitka, že by se kvůli neočkování mohlo infekční chorobou nakazit a následně ohrozit další lidi, nemůže obstát, protože pojem lékařský zákrok, na jehož odmítnutí má podle Úmluvy rodič právo, zahrnuje podle odst. 29 Vysvětlující zprávy i preventivní péči, kterou očkování nepochybně je. Z vysvětlení Preambule Úmluvy obsaženého ve Vysvětlující zprávě dále vyplývá, že ohrožené zájmy jednotlivce a společnosti nejsou rovnocenné. Jak je uvedeno v čl. 2 Úmluvy, jsou odstupňovány tak, aby odrážely zásadní prioritu přikládanou zájmům jednotlivce před zájmy společnosti. Jak je dále ve vysvětlení uvedeno, čl. 26 Úmluvy je definován tak, že obecný zájem nabývá priority pouze ve velmi konkrétních situacích a za respektování přesně vymezených právních záruk. Podle této definice nemůže výjimce, kterou upravuje čl. 26 Úmluvy, odpovídat celoplošná rutinní povinnost očkování, jež absolutně nezohledňuje onu konkrétnost jednotlivých situací. Také jí neodpovídá, v případě poškození zdraví vlivem očkování, neexistence speciální právní normy v právním řádu ČR, která by v takových případech určovala právní odpovědnost a peněžité odškodnění, jak je tomu v zahraničí (právní řád v ČR obsahuje pouze obecný zákon o odpovědnosti státu za škodu). Také je otázkou, od jakého počtu ohrožených osob je pojem ohroţení veřejného zdraví zamýšlen. Vzhledem ke způsobu přenosu již výše zmíněné žloutenky typu B, se může jednat pouze o jednotlivce (pokud je ovšem možno toto nebezpečí vůbec připustit malé dítě nepatří mezi rizikové skupiny jako narkomani nebo promiskuitní lidé apod.). Vysvětlující zpráva k Úmluvě sice není právně závazná, ale má v sobě dobrý argumentační potenciál. Záleží ale vždy na správním orgánu či na soudu, jestli tento výklad přijme a jak si nakonec určitá ustanovení vyloží. Odmítnutí očkování v porodnici, u dětského lékaře, na hygienické stanici V České republice se první očkování provádí již v porodnici, a to očkování proti tuberkulóze. Zde je možné očkování odmítnout bez nějakého dalšího vysvětlování s odvoláním se na prováděcí vyhlášku, která stanoví, že se očkování provádí nejpozději do konce 6. týdne po narození. Dále rodiče přijdou do kontaktu s dětským lékařem, tomu 45 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví ukládá povinnost zajistit a provést veškerá stanovená očkování v rozsahu upraveném prováděcí vyhláškou. Toto ustanovení se obecně vykládá tak, že pokud lékař svou povinnost nesplní (protože mu rodiče neumožní očkování provést), má tuto skutečnost v rámci spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví nahlásit. Tuto povinnost sice zákon lékařům neukládá, nicméně podle 45 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou lékaři povinni spolupracovat s orgány ochrany veřejného zdraví. V praxi tedy lékaři odmítnutí očkování hlásí, jinak jim podle stavovských předpisů hrozí pozastavení licence a vypovězení smluv s pojišťovnami. Je jen málo lékařů, kteří si odmítnutí očkování dítěte nechají pro sebe, proto rodiče mohou očekávat, že budou kontaktováni hygienickou stanicí. Je možné se také obrátit na hygienickou stanici přímo a oznámit jim, ţe nechcete dítě očkovat a k tomu své důvody. Můţe to mít vliv na posouzení závažnosti přestupku a s tím spojené určení druhu sankce a její výměry.

3 Poslední možností (velmi hypotetickou) je zkusit si požádat Ministerstvo zdravotnictví jakožto orgán ochrany veřejného zdraví o výjimku z povinného očkování, jak to navrhuje veřejný ochránce práv jako jedno z východisek. K udělování takových výjimek sice není ministerstvo výslovně zmocněno zákonem, ale je možné najít oporu v ustanovení o pravomocech ministerstva v 80 odst. 1 písm. a) a e) zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsou to ustanovení, podle kterých ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví a řídí očkování. Takovou žádost by bylo nutné důkladně odůvodnit. Zahájení řízení o přestupku krajskou hygienickou stanicí Když se krajská hygienická stanice (dále jen KHS ) dozví skutečnost, ţe jste odmítli povinné očkování, zahájí proti vám řízení o přestupku na úseku zdravotnictví podle 29 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích. Svým jednáním jste totiž nesplnili povinnost stanovenou nebo uloženou k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Za to lze uložit pokutu až do výše Kč v řízení o přestupku, v příkazním řízení do výše Kč. Pokutu můţe KHS uložit každému rodiči zvlášť, což umožňuje zákon o rodině, neboť oba rodiče mají rodičovskou odpovědnost. O zahájení řízení o přestupku jsou účastníci písemně informováni. V ojedinělých případech, kdy rodiče nepřihlásili svoje dítě k žádnému pediatrovi, neexistuje téměř žádná možnost, jak by KHS zjistila, že dítě nebylo očkováno. (Museli byste jim to buď sami sdělit, nebo by to mohli zjistit přes zdravotnické zařízení oprávněné provádět očkování, které může získávat z evidence obyvatel údaje o obyvatelích, kteří jsou povinni se podrobit očkování.) Pokud se to ale nějakým způsobem dozví, pak bude přestupkovému řízení podle 46 odst. 3 zákona o ochraně veř. zdraví předcházet písemné rozhodnutí, kterým KHS oznámí rodičům povinnost podrobit dítě očkování a stanoví zdravotnické zařízení, které očkování v určené lhůtě provede. Proti tomuto rozhodnutí máte možnost podat odvolání, které má odkladný účinek, což znamená, že nejste povinni se podrobit ve lhůtě tomuto rozhodnutí, dokud nerozhodne nadřízený orgán o odvolání. Pokud se neodvoláte, nebo pokud odvolací orgán dodatečně potvrdí rozhodnutí, musíte se rozhodnutí podrobit, jinak bude zahájeno řízení o přestupku. Co se týče lhůt, v zákoně není uvedena lhůta, jak může maximálně dlouho trvat doba od zahájení řízení o přestupku k předvolání k ústnímu jednání a od ústního jednání až k rozhodnutí KHS. Kdy vás správní orgán předvolá a kdy vydá rozhodnutí, záleží pouze na něm. Existuje pouze promlčecí lhůta ode dne spáchání přestupku do právní moci rozhodnutí, která je jeden rok. Příkaz o uložení pokuty od KHS KHS může zároveň s oznámením o zahájení řízení o přestupku a podle 87 přestupkového zákona vydat příkaz o uložení pokuty. Využít institutu příkazního řízení lze, pokud nejsou pochybnosti, že obviněný se přestupku dopustil. Tuto pokutu může KHS uložit každému rodiči zvlášť. V příkazním řízení lze uložit pokutu do Kč. Pokutu je nutné buď ve lhůtě zaplatit, nebo proti příkazu podat ke KHS odpor do 15 dní od jeho doručení. Podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému nelze uložit vyšší pokutu, než která byla uvedena v příkaze. Udělení pokuty v příkazním řízení může být výhodnější, proto je možné úřadu toto řízení navrhnout v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti postupů veřejné správy. Ústní jednání v řízení o přestupku u KHS Na základě 74 zákona o přestupcích budete písemně předvoláni k ústnímu jednání, kde s vámi pracovníci úřadu zrekapitulují průběh přestupkového řízení a vysvětlí vám, v čem spatřují naplnění skutkové podstaty přestupku a poučí vás o možnostech vyjádřit se ke všem skutečnostem uvedeným v protokolu z tohoto jednání. V nepřítomnosti obviněného lze věc projednat jen tehdy, jestliže se odmítne dostavit, ač byl řádně předvolán, nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu. Při ústním jednání se ještě jednou můžete vyjádřit k důvodům vašeho odmítnutí očkování. To je velmi důležité nejen kvůli posouzení závažnosti přestupku a okolností, za nichž byl spáchán, což můţe mít velký vliv na uloženou sankci. Na základě zaprotokolované výpovědi je také možné pokusit se využít podle 48 odst. 2 správního řádu princip ne bis in idem8 (ne dvakrát v téže věci) a zkusit tak předejít budoucím sankcím za odmítnutí dalších očkovacích látek či za odmítnutí očkování u dalších dětí. Podmínkou je přesně specifikovat, že například odmítáte očkování určité nemoci (či více nemocí) obecně jako takové ve všech dalších případech. Vyjádřit takto své stanovisko vám umožňuje 36 odst. 2 správního řádu. V budoucnu můžete zkusit odvolat se na to, že jste za tento přestupek již jednou byli potrestáni, protože subjektivní stránka deliktu (vnitřní vztah k protiprávnímu jednání, vaše motivy a pohnutky, zavinění) zůstává stejná. Vyžádejte si kopii protokolu z jednání, máte na ni právo podle 15 odst. 1 správního řádu. Pokud se vám při jednání úřadu cokoli nezdá a máte podezření, že nejedná v souladu se zákonem, vyžadujte vždy, aby vám každé ústní sdělení potvrdili v písemné formě včetně uvedení, z kterého ustanovení zákona vycházejí. Pokud to odmítnou, nechte si zavolat nadřízenou osobu a chtějte to po ní. Je také výhodou mít při ústním jednání s úřady u sebe diktafon a vše si nahrávat. Všechny tyto materiály se vám mohou později hodit při dokazování v odvolacím řízení, nebo případně při podání žaloby k soudu. Dokazování v řízení o přestupku u KHS Podle 3 správního řádu je správní orgán povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. To znamená, že skutková stránka věci musí být dostatečně zjištěna tak, aby bylo rozhodnutí zejména v souladu se zákonem, aby byla chráněna práva a oprávněné zájmy jednotlivců před nadměrnými a neúčelnými zásahy, aby bylo řešení v souladu s veřejným zájmem. Je nutno připomenout, že správní orgán se neřídí pouze zákony, ale jsou pro něj přímo závazné i mezinárodní smlouvy (mezi nimiţ i Úmluva), které jsou zákonům nadřazeny. Správní orgán si musí podle 50 správního řádu zajistit podklady pro vydání rozhodnutí, jimiž jsou zejména vaše návrhy a vyjádření, důkazy apod. Podklady si opatřuje správní orgán sám, na požádání účastníka může správní orgán připustit i jím navrhované a označené důkazy. Z interpretace v publikaci Správní právo vyplývá, že pokud účastník sám předloží důkaz, je správní orgán povinen jej zahrnout do spisu jako podklad k vydání rozhodnutí a v odůvodnění rozhodnutí musí vysvětlit, jak důkaz zhodnotil a jak se s ním vypořádal. Účastník má právo důkazy navrhovat a činit jiné návrhy po dobu řízení až do vydání rozhodnutí podle 36 odst. 1 správního řádu. Správní orgán také musí účastníkům podle 36 odst. 3 správního řádu umožnit, aby se mohli vyjádřit ke všem podkladům pro vydání rozhodnutí. To zahrnuje i povinnost správního orgánu seznámit účastníky před vydáním rozhodnutí se všemi podklady, které má k dispozici a z kterých bude vycházet při rozhodování. Problematiku dokazování a návrhů účastníka upravuje i zákon o přestupcích: obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou

4 obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. Podle 51 odst. 1 správního řádu lze k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které jsou v souladu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Účastníci jsou dokonce povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, ale vždy provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Všechny podklady a důkazy hodnotí správní orgán podle své úvahy, přitom přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo. V případě odmítnutí očkování lze použít jako důkaz lékařský nález o zdraví dítěte, odborné články, studii, která poukazuje na možné riziko očkování při výskytu zdravotních problémů, které se nacházejí právě u vašeho dítěte apod. Rozhodnutí o uložení pokuty Pokud během správního řízení o přestupku nepřesvědčíte správní orgán o důvodech vašeho odmítnutí očkování, bude vám (každému rodiči zvlášť) uložena pokuta. O tom vám přijde písemné vyrozumění. Podle 12 zákona o přestupcích se při určení výše pokuty přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele. Dá se předpokládat, že výši pokuty (v řízení o přestupku max Kč, v příkazním řízení max Kč) bude KHS stanovovat podle toho, jaký počet očkování jste odmítli a jak jsou dle jejich uvážení tyto nemoci závažné z hlediska ohrožení veřejného zdraví. K pokutě, pokud nebyla udělena v rámci příkazního řízení, je nutno na základě 79 zákona o přestupcích přičíst paušální částku nákladů přestupkového řízení 1000 Kč. Je důležité vědět, že po uplynutí 1 roku od spáchání přestupku je přestupek promlčen podle 20 zákona o přestupcích a nemůže již být za něj udělen žádný postih. To znamená, že správní orgány mají 1 rok na to, aby od spáchání přestupku vydali pravomocné rozhodnutí o udělení pokuty. Pokud se tedy řízení natáhne tak, že pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu (ministerstva zdravotnictví) nebude vydáno do 1 roku od spáchání přestupku, není možné již pokutu uložit. Spornou otázkou může být, kdy došlo ke spáchání přestupku. Zda to byl poslední den lhůty v očkovacím kalendáři, den, kdy jste lékaři sdělili, že odmítáte očkovat, nebo poslední den lhůty k očkování, kterou vám stanovil orgán ochrany veř. zdraví v pravomocném rozhodnutí o povinnosti očkovat? Vzhledem k tomu, že podle zákona o veř. zdraví a prováděcí vyhlášky (očkovacího kalendáře) není možné u všech očkování určit přesný den, kdy měla být povinnost nejpozději splněna, je velmi těžké určit návaznost na očkovací kalendář. Na druhou stranu ani odmítnutí očkování u lékaře nemůţe mít žádné konstitutivní účinky spáchání přestupku. Ani v případě pravomocného rozhodnutí o povinnosti podrobit se očkování není zcela jasné, zda má konstitutivní či pouze deklaratorní účinky. Je nutné ale upozornit i na teoretickou možnost, že nesplnění očkovací povinnosti je možné kvalifikovat i jako tzv. trvající přestupek, jehož výklad by pro rodiče nebyl zrovna příznivý, protože by znamenal možnost správního orgánu udělovat opakované pokuty za udržování protiprávního stavu. Takový výklad by byl ale zase v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu. Domníváme se, že je nutné ustanovení o spáchání přestupku vykládat ve prospěch obviněného podle zásady in dubio pro reo. Úmyslně natahovat řízení tak, aby došlo k promlčení, však může být riskantní, v případě, že se účastník nedostaví k ústnímu jednání bez náležité omluvy a dostatečných důvodů, může správní orgán udělit pořádkovou pokutu až do výše Kč, nebo nechat osobu předvést policií. Na základě 74 zákona o přestupcích může správní orgán věc projednat i v nepřítomnosti obviněného, pokud se odmítne dostavit, nebo se řádně neomluví. Nelze si pomoci ani nepřevzetím rozhodnutí či předvolání, protože podle 24 správního řádu se písemnost považuje za doručenou 10. den poté, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí (i když z vážných důvodů je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu). Řízení je možno zdržet například návrhy na zpracování znaleckého posudku, což může nějakou dobu trvat. Pokud se celý proces protáhne na celý rok, obvinění z přestupku je promlčeno. Pokud jste byli obviněni z přestupku vícekrát, tj. odmítli jste několik očkování, tak se podle 57 zákona o přestupcích projednávají všechny přestupky ve společném řízení a podle 12 odst. 2 zákona o přestupcích vám může být udělena pokuta pouze za jeden přestupek nejpřísněji postižitelný (max. do výše Kč). Takže je výhodné, pokud jste odmítli více očkování, aby se o tom KHS dozvěděla co nejpozději. Jinak by se mohlo stát, že při další povinnosti očkování dle očkovacího kalendáře bude proti vám zahájeno další přestupkové řízení. Náš právní řád nedovoluje opakované ukládání pokut za tentýž skutek (s některými výjimkami např. pořádkové pokuty). Pokud tedy vaše dítě i přes rozhodnutí o uložení pokuty stejně nenecháte naočkovat proti nemocem, proti kterým již mělo být naočkováno podle očkovacího kalendáře a za něž jste dostali pokutu, pak KHS sice může znovu postupovat podle bodů uvedených výše a uložit znovu povinnost nechat dítě očkovat, ale novou pokutu už uložit nemůže. KHS tedy věc projedná, ale bude nucena řízení zastavit z důvodů uvedených v 76 odst. 1 písm. g) zákona o přestupcích, neboť o témž skutku již bylo pravomocně rozhodnuto. Zásadou nebýt trestán dvakrát za stejný skutek se můţete zkusit bránit i v případě očkování jiné nemoci, pokud odmítáte očkování jako takové, nebo v případě očkování dalších dětí. V těchto případech ale není jisté, zda s takovou argumentací budete mít úspěch. Odvolání k Ministerstvu zdravotnictví Podle 81 a 51 zákona o přestupcích ve spojení s ustanoveními správního řádu se můžete proti rozhodnutí o uloţení pokuty do 15 dnů od jeho doručení odvolat k Ministerstvu zdravotnictví podáním odvolání u KHS, která toto rozhodnutí vydala. Včasně podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek, který není možno vyloučit. To znamená, že povinnost zaplacení pokuty se odkládá až do rozhodnutí Ministerstva a podle 82 zákona o přestupcích nemůže Ministerstvo změnit uloženou sankci ve váš neprospěch, tedy zvýšit pokutu. K odvolání nemusíte přikládat znovu všechny důkazní materiály, ty jsou založeny ve spise u KHS, která celý spis předává odvolacímu orgánu. Můžete pouze seznam důkazních materiálů zmínit v odvolání. Nové důkazní materiály již předkládat nemůžete, pokud se nejedná o důkazy či návrhy, které jste z objektivních důvodů nemohli uplatnit dříve. Jinak k nim totiž odvolací orgán přihlížet nebude. Ministerstvo nemá zákonem danou lhůtu k vyřízení vašeho odvolání a k rozhodnutí. Záleží na něm, jak rychle věc vyřídí. Pokud neuspějete a Ministerstvo vaše odvolání v písemném rozhodnutí zamítne, pak máte povinnost do 15 dnů od doručení rozhodnutí pokutu, kterou vám vyměřila KHS, spolu se správním poplatkem zaplatit. Pokud ale podle 72 odst. 1 soudního řádu správního podáte do 2 měsíců žalobu návrh na přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem, můžete požádat Ministerstvo podle 83 zákona o přestupcích o odložení výkonu rozhodnutí (zaplacení pokuty) a to je povinno žádosti vyhovět. Návrh na odložení vykonatelnosti je třeba podat bezodkladně. Přezkoumání rozhodnutí o přestupku správním soudem Přezkum rozhodnutí o přestupku se provádí ve správním soudnictví podle soudního řádu správního. Žaloba se podává k místně příslušnému krajskému soudu ve stanovené 2měsíční lhůtě. Náležitosti žaloby jsou uvedeny v 71 soudního

5 řádu správního a další informace v 65 a následujících. Dnem doručení návrhu na soud je zahájeno řízení. Soud nemá danou lhůtu, kdy musí věc projednat, záleží na vytíženosti soudu a dalších faktorech. V případě neúspěchu lze do 2 týdnů od doručení rozhodnutí podat u krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem v Brně. Ten může na váš návrh přiznat odkladný účinek rozhodnutí krajského soudu. Náležitosti kasační stížnosti jsou uvedeny v 106, další informace o kasační stížnosti jsou uvedeny v 102 a následujících soudního řádu správního. V řízení musíte být zastoupeni advokátem. Pokud jste sociálně slabá rodina, lze se obrátit na Českou advokátní komoru a požádat ji s odvoláním na 18 zákona o advokacii o určení advokáta. Komora vám advokáta určí, pokud jste byli alespoň dvěma advokáty z jakéhokoliv důvodu (tedy i finančního) odmítnuti a předložíte doklad o příjmech vaší rodiny. Pokud neuspějete ani se stížností u Nejvyššího správního soudu, máte možnost se v rámci soudnictví ČR obrátit ještě na Ústavní soud. Nejvyšší správní soud dosud jednou ve věci povinného očkování rozhodl, a to v neprospěch rodičů, kteří odmítli některá očkování u svých nezletilých dětí. Ve svém rozsudku zamítl kasační stíţnost rodičů, kteří se odvolávali na čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 a 6 Úmluvy, tedy na své náboženské a filosofické přesvědčení a na to, že neposkytli svobodný a informovaný souhlas k očkování. Ministerstvo zdravotnictví se ke stížnosti vyjádřilo tak, že zákon stanovující povinnost pravidelného očkování není v rozporu s mezinárodní smlouvou, neboť ta umožňuje omezení práv k zajištění práv a svobod ostatních a k ochraně veřejného zdraví v souladu s čl. 26 Úmluvy. Soud dal za pravdu výkladu ministerstvu zdravotnictví. Svůj podíl na tom určitě měl i fakt, ţe stěžovatel neuplatil všechny námitky a argumenty, které uplatnit mohl. Z rozsudku vyplývá, že se nebrala v úvahu Vysvětlující zpráva k Úmluvě, nebyla zpochybněna ochrana veřejného zdraví očkováním, nebyly předloženy znalecké posudky a literatura o rizicích očkování a další argumenty. Toto rozhodnutí bylo poněkud nešťastné i z toho důvodu, že to bylo první rozhodnutí ve věci a stěžovatelé neměli představu, jaké množství protiargumentů bylo možno předložit, naopak Ministerstvo zdravotnictví využilo obratně veškerou argumentaci ve svůj prospěch. Ústavní stížnost, stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, další prostředky Podle 72 zákona o Ústavním soudu je možné do 60 dnů od doručení rozhodnutí podat ústavní stížnost na Ústavní soud, jestliže bylo pravomocným rozhodnutím v řízení porušeno stěžovatelovo základní právo nebo svoboda zaručená ústavním pořádkem. Ve stížnosti můžete napadnout nedodržování platného mezinárodního dokumentu Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, kterou je naše republika dle Ústavy vázána, ale také ustanovení Listiny základních práv a svobod. V České republice dosud v otázce povinného očkování Ústavní soud nikdy nerozhodl, takže je možné s napětím očekávat první rozhodnutí v budoucnu. Přesto se ale Ústavní soud v jiném rozhodnutí zabýval otázkou svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví. Pro podání stížnosti musíte být opět zastoupeni advokátem. Toto povinné zastoupení platí od samého počátku řízení, je tedy nezbytné, aby již stížnost byla podána kvalifikovaným právním zástupcem. Veškeré náležitosti podání stížnosti k Ústavnímu soudu naleznete na Po vyčerpání všech možností, jak se domoci svých práv v ČR, je možné se obrátit na Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Bližší informace o podání stížnosti poskytuje občanské sdruţení Štrasburský výbor. Dosud ESLP v otázce povinného očkování nerozhodoval. Lze ale předpokládat, že při výkladu Úmluvy a pojmu ohrožení veřejného zdraví přihlédne k Vysvětlující zprávě k Úmluvě. Při zvažování a poměřování, zda má převážit právo státu přikazovat očkování nad dobrovolností lékařských zákroků a lidskou svobodou, soud zcela jistě přihlédne i k úpravě v ostatních členských státech. Proto se domníváme, že by se České republice nepodařilo obhájit nemožnost odmítnout povinné očkování z důvodu ochrany veřejného zdraví. Sám předseda České vakcinologické společnosti prof. Prymula v pořadu ČT24 uvedl, že ve většině západních zemí není očkování povinné, ale také jim to funguje, pouze my jsme zvolili jiný model. To jen dokazuje, že pochybila Česká republika, když nezvolila takový model, aby byla chráněna práva osob poskytnout informovaný souhlas se zákrokem. ESLP může také v rámci samostatného řízení posoudit, zda nedochází k diskriminaci rodin neočkovaných dětí, které nemohou být přijaty do mateřské školy a kterým je znemožněna účast na školních aktivitách. Je také kompetentní posoudit, zda nedochází k opakovanému stíhání a trestání za tentýž čin. Další možností je kontaktovat a informovat o svém problému veřejného ochránce práv, který se již několik let zabývá povinným očkováním a prosazuje koncepční změny systému. Čím více lidí se na něj obrátí se svým podnětem, tím větší váha se bude problému přisuzovat. Ve zprávě13 za rok 2004 veřejný ochránce práv uvádí, že žádal v tomto roce opakovaně ministerstvo zdravotnictví, aby se začalo zabývat problematikou možných výjimek v případě odmítání očkování ze závažných důvodů, současně navrhoval, aby zvážilo možnost změny právní úpravy. Ministerstvo zdravotnictví i nadále zaujímalo k těmto návrhům odmítavý postoj. Jakmile rozhodnutí o uložení pokuty nabude právní moci a nemáte-li již ze zákona další možnost odložení výkonu rozhodnutí, je ve vašem zájmu pokutu ve stanovené lhůtě zaplatit. Jinak se vystavujete nebezpečí, že nakonec zaplatíte mnohonásobnou částku včetně nákladů na exekuci. Pokud nezaplatíte pokutu a další poplatky, které vyplynuly z řízení KHS ve stanové lhůtě, jsou podklady pro další řízení předány finančnímu úřadu. Finanční úřad má povinnost vás vyzvat k zaplacení v 8denní náhradní lhůtě. Proti této výzvě lze podat do 15 dnů odvolání, ale není možné v něm již uvádět stejné důvody jako v předchozím řízení. Odvolat se můžete pouze na již probíhající soudní nebo jiné správní řízení v téže věci, což musíte doložit. Zároveň se vhodné u finančního úřadu podat žádost o odložení placení pokuty, ale úřad žádosti nemusí vyhovět. Po vyzvání k zaplacení v náhradní lhůtě (popř. po rozhodnutí o odvolání) za předpokladu, že pokuta nebyla uhrazena, finanční úřad přistupuje k exekuci podle zákona o správě daní a poplatků a podle občanského soudního řádu. Výkon rozhodnutí může být nařízen zejména exekučním příkazem na bankovní účet, srážkou ze mzdy či důchodu, prodejem movitých věcí. Rodičovská práva a zodpovědnost Rodičovských práv a zodpovědnosti se týkají nejen výše zmíněné předpisy (Úmluva a Listina), ale také zákon o rodině, který rodičovskou zodpovědnost vymezuje jako souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví atd. Dále zákon určuje, že opatření, kterými se omezuje rodičovská zodpovědnost, může určit jen soud. Z toho vyplývá, že za zdraví dítěte máte zodpovědnost pouze vy a stát vás jí může zbavit jen soudní cestou. To je ale v rozporu s očkovací povinností nařízenou zákonem, který zbavuje rodiče zodpovědnosti za zdraví dítěte. Rodič

6 tak nemá možnost se svobodně rozhodnout na základě získaných informací a v souladu s vlastním přesvědčením o tom, co je nejlepší pro zdraví vlastního dítěte. To je závažný zásah do rodičovských práv, vzhledem k tomu, že nesporně existuje určité riziko poškození zdraví vlivem očkování a vzhledem k tomu, že rodič nemá možnost očkování odmítnout. V praxi se lze setkat s tím, že orgán ochrany veřejného zdraví (popřípadě lékař) dá podnět orgánu sociálně právní ochrany dětí, jehož pracovníci pak s odkazem na zákon o sociálně právní ochraně dětí na rodiče apelují, aby očkovací povinnost splnili. Krajním nátlakovým prostředkem je hrozba omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti pro zanedbání rodičovských povinností v péči o zdraví dítěte. Rodičům můţe být také vyhrožováno odebráním dítěte v případě, že se dítě očkování nepodrobí. Zákon o rodině přitom připouští pozastavení, omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti pouze tehdy, když rodič zanedbává péči o dítě a vyžaduje-li to zájem dítěte. Bohužel byly případy, kdy na návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí soud rodiče částečně zbavil rodičovské zodpovědnosti v rozsahu rozhodování o očkování dítěte. Potom stanovil dítěti opatrovníka, který za rodiče dal souhlas dítě naočkovat a doprovodil ho k provedení očkování. Takový postup je nepřijatelný a v rozporu s Listinou základních práv a svobod i s mezinárodními úmluvami. Například v Itálii je exekuce očkování nepřípustná již desítky let. Veřejný ochránce práv uvádí ve své tiskové zprávě14: Z poznatků z praxe vyplývá, že často pouhé odmítnutí očkování dítěte bývá automaticky považováno za nedostatečnou péči rodičů o dítě. Rodičům odmítajícím očkování pak bývá bez bližšího zkoumání důvodů, které je k odmítání tohoto zákroku vedou, vyhrožováno nejen pokutou, ale i umístěním dítěte do ústavní péče. Takový postup je třeba označit za zcela nepřijatelný. Uvedený postup by byl v rozporu se zájmem dítěte, tedy i v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Pokud chcete o očkování svých dětí rozhodovat sami, můžete se spojit s občanským sdružením Rozalio Přidáno Rodiče, kteří nedají děti očkovat budou podle novely zákona opět postižitelní viz. článek na Literatura a zdroje informací : Původní manuál pro rodiče od sdružení Paracelsus Stránky veřejného ochránce práv: Rozhovor s lékařem Lukášem Dostalem: Očkování: Nelehká (a zakázaná) volba. Dostupný z: Má smysl přinášet oběti (rozhovor s Annou Šabatovou). Dostupný z: Kadečka S. a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a. s., Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod: čl. 6, odst. 1: Každý má právo na život. čl. 15, odst. 1: Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. čl. 31: Každý má právo na ochranu zdraví. čl. 32, odst. 1: Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. 2 č. 96/2001 Sb. m. s., Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 2 - Nadřazenost lidské bytosti: Zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Článek 5 - Obecné pravidlo: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Článek 6 - Ochrana osob neschopných dát souhlas, odstavec 2: Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce, úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomuto zmocněny zákonem. Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti. Článek 26 - Omezení výkonu práv, odstavec 1: Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě, kromě těch, která stanoví zákon, a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných. 3 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

7 4 Například publikace: Hirte: Očkování - pro a proti, Buchwald: Očkování obchod se strachem, Neusstaedter: Problémy s očkováním 5 Má smysl přinášet oběti (rozhovor s Annou Šabatovou). Dostupný z: 6 Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv 7 V dané věci lze uvést jako podpůrnou argumentaci nálezy Ústavního soudu ve věci odpíračů základní vojenské sluţby vydané pod sp. zn. IV. ÚS 81/95 a IV. ÚS 81/97, které po právní stránce řešily identickou otázku opakovaného stíhání pro tentýž skutek. Uvedené případy probíhaly podle shodného scénáře, kdy na počátku bylo rozhodnutí o nastoupení služební povinnosti, její odmítnutí, trestní stíhání, rozsudek, nové rozhodnutí, nové odmítnutí, nové stíhání a nový rozsudek. Ústavní soud druhý rozsudek zrušil právě z důvodu porušení zásady ne bis in idem. 8 Případy odmítnutí očkování jsou procesně obdobné, a proto postup musí být stejný. Není tedy moţné znovu pokutovat rodiče za odmítnutí téhož očkování, za které již jednou byli pokutováni. Sporná můţe být otázka v případě jiné očkovací látky a v případě očkování dalších dětí, proto by rodiče měli využít právního výkladu pojmů totožný skutek a jednání ve svůj prospěch. Tento princip je také zakotven v čl. 4 v Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. I když se zde mluví o trestním řízení a trestném činu, výklad Evropského soudu pro lidská práva je takový, že se ustanovení vztahuje i na přestupky. 9 Kadečka S. a kol. Správní řád. Praha: ASPI, a. s., 2006, s Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. února 2005, čj. 5 A 164/ , Za trvající jiný správní delikt lze proto považovat takový správní delikt, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav, který posléze udržuje. Jednání, jímž pachatel udržuje protiprávní stav, závadný z hlediska správního práva, tvoří jeden skutek a jeden správní delikt až do okamžiku ukončení deliktního jednání, tj. až do okamžiku odstranění protiprávního stavu. Lhůta pro uložení pokuty, případně pro zahájení řízení o uložení pokuty, může začít běžet teprve od okamžiku ukončení trvajícího správního deliktu. Pokaždé, kdy se správní orgán dozví, že protiprávní stav je delikventem pořád udržován, tj. že stále nedošlo k ukončení trvajícího jiného správního deliktu, počne vždy běžet nová subjektivní lhůta k uložení pokuty, resp. k zahájení řízení o uložení pokuty. 11 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2006, čj. 5 As 17/ , 12 Z nálezu Ústavního soudu ze dne 18. května 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000: Z ústavního principu nedotknutelnosti integrity osobnosti vyplývá zásada svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví; proto při aplikaci ustanovení umožňujících ve vyjmenovaných případech, určité medicínské výkony či vyšetření provést i bez výslovného souhlasu občana (pacienta), je nutné šetřit podstatu této svobody a postupovat s maximální zdrženlivostí. Tato nedotknutelnost integrity osobnosti jako základní ústavní princip, a z toho vyplývající zásada svobodného rozhodování v otázkách péče o vlastní zdraví, však není v žádné společnosti absolutní a neomezená. Proto i ustanovení zákona o péči o zdraví lidu určuje situace, za kterých mohou být medicínské úkony provedeny i proti vůli občana (pacienta). V dané věci by se mohlo jednat např. o stav, kdy osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, případně kdy se jedná o výkon nutný k záchraně života či zdraví. Ze zjištěných okolností případu však má Ústavní soud za nepochybně prokázané, že o žádnou takovou situaci se nejednalo. 29 Z nálezu vyplývá nemožnost provést lékařský výkon bez souhlasu pacienta (resp. zákonných zástupců), pokud se nejedná o případy výslovně uvedené v zákoně o péči o zdraví lidu. Očkování není jedním z těchto případů.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Hradec Králové 2005 Obsah: Úvodní ustanovení...3 Druhy akademických odměn...3 Disciplinární přestupek a sankce...3 Disciplinární komise...5

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Příloha č. 1 materiálu Otázky k problematice památkové péče (seminář Krajského úřadu Zlínského kraje, 28.1.2014, Zlín)

Příloha č. 1 materiálu Otázky k problematice památkové péče (seminář Krajského úřadu Zlínského kraje, 28.1.2014, Zlín) Příloha č. 1 materiálu Otázky k problematice památkové péče (seminář Krajského úřadu Zlínského kraje, 28.1.2014, Zlín) *MKCRX006Q28K* Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 40/2007-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více