9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob; inženýrské sítě připojené ke stavbě. Soubor norem neplatí pro následující případy: železniční systémy; dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace; podzemní vysokotlaká potrubí; potrubí, silová a telekomunikační vedení, která nejsou připojena ke stavbám. ČSN EN Obecné principy Norma informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku. Dále uvádí souhrn řad norem pro ochranu před bleskem, kde jsou vysvětleny postupy a zásady ochrany, na nichž jsou stavěny další části. ČSN EN Řízení rizika Norma je určena ke stanovení odhadu rizika pro objekty nebo inženýrské sítě bleskem mrak zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad rizika. Překročí-li hodnota skutečného rizika riziko tolerovatelné, dovolí uvedené metody výběr přiměřených ochranných opatření ke zmenšení skutečného rizika na / nebo pod hodnotu tolerovatelného rizika; riziko R hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu (lidí a majetku), ČSN EN ČSN EN součást rizika R X dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození, přípustné riziko R T maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný objekt.

2 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 2 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Obrázek 1: Sběrné plochy úderů Příčiny poškození S jsou přímé údery blesku (do chráněné stavby) nebo nepřímé údery blesku (do země v blízkosti chráněné stavby) a přímé údery blesku do okolních staveb, jsou-li tyto propojeny s chráněnou stavbou. Příčiny poškození Základní typy škod Typy ztrát Příčiny poškození jsou (obrázek 1): S1 údery blesku do stavby; S2 údery blesku v blízkosti stavby; S3 údery blesku do inženýrských sítí; S4 údery blesku v blízkosti inženýrských sítí. Základní typy škod mohou nastat následkem úderu blesku (obrázek 1): D1 úraz živých bytostí; D2 hmotná škoda (požár, exploze, mechanické nebo chemické účinky způsobené fyzikálními účinky bleskového výboje); D3 porucha elektrických a elektronických systémů (způsobenými přepětím). Typy ztrát L jsou elektrické šoky pro živé bytosti následkem dotykových a krokových napětí, hmotné škody (požár, exploze, mechanické a chemické reakce) způsobené bleskovým proudem včetně jisker (přeskoků a průrazů) a selhání elektrických a elektronických systémů účinkem elektrických impulsů (rázů). Typy ztrát mohou být různé podle použitých materiálů, využití a účelu objektu (obrázek 1): L1 ztráty na lidských životech; L2 ztráty na veřejných službách; L3 L4 ztráty na kulturním dědictví (nenahraditelné); ztráty ekonomické hodnoty (stavby včetně jejího obsahu, inženýrské sítě, činnosti).

3 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 3 Metodika stanovení rizika Rozhodnutí, zda-li chránit stavbu nebo inženýrské sítě před bleskem, jakož i výběr ochranných opatření musí být provedeny podle ČSN EN Přitom se použije následný postup: identifikace chráněné stavby a jejich vlastností; identifikace všech typů ztrát ve stavbě a jim odpovídajících rizik R (R 1 až R 4 ); výpočet rizika R pro každý typ ztrát (R 1 až R 4 ); vyhodnocení potřeby ochrany, srovnáním rizik R 1 až R 3 pro stavby (R`2 pro inženýrskou síť) s přípustným rizikem R T ; ocenění efektivnosti nákladů na ochranu porovnáním nákladů na celkové ztráty s ochrannými opatřeními a bez nich. V tomto případě bude proveden odhad rizika R 4 pro stavbu (R`4 pro inženýrskou síť). Stanovení jednotlivých složek rizika pro stavby a inženýrské sítě Typy rizik R ve stavbě: R 1 riziko ztrát na lidských životech; R 2 riziko ztrát na veřejných službách; R 3 riziko ztráty na kulturním dědictví; R 4 riziko ztrát ekonomických hodnot. Stanovení jednotlivých složek rizika pro stavby a inženýrské sítě Typy rizik R v inženýrské síti: R 2 riziko ztrát na veřejných službách; R 4 riziko ztrát ekonomických hodnot. Pro každý typ ztráty je skutečné riziko součtem různých složek rizik R x. Při ochraně před bleskem musí být skutečné riziko R sníženo na nebo pod hodnotu přípustného rizika R T : R R T V případě více než jednoho typu ztráty, která může nastat na stavbě nebo jejich inženýrských sítích, musí být požadavek uplatněn na každý typ ztráty. Riziko R pravděpodobné roční ztráty (lidé i materiální hodnoty) následkem blesku, vztažené k hodnotě (lidé i materiální hodnoty) chráněné stavby. Přípustné riziko R T maximální hodnota rizika, kterou lze u chráněné stavby připustit. ČSN EN Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života Vnější systém ochrany LPS (hromosvod) Riziko R Přípustné riziko ČSN EN Nejdůležitější termíny a definice Systém ochrany před bleskem kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby. Vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) část LPS, která se skládá z jímací soustavy, soustavy svodů a uzemnění.

4 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 4 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Vnější LPS izolovaný (oddálený) od chráněné stavby LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou. Vnější LPS neizolovaný (neoddálený) od chráněné stavby LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proudu může být v dotyku s chráněnou stavbou. Vnitřní systém ochrany před bleskem část LPS, která se skládá z ekvipotenciálního vyrovnání bleskového proudu a /nebo elektrické izolace hromosvodu. Základní části hromosvodu Způsoby provedení jímací soustavy Základní části hromosvodu Základní části hromosvodu jsou tyto: Jímací soustava je určena k ochraně staveb před přímým úderem blesku. Toto zařízení tvoří jímače a jímací vedení, přičemž lze použít kovových střech, zábradlí a jiných kovových předmětů na střeše jako náhodných součástí. Soustava svodů slouží k vodivému spojení jímací soustavy a uzemňovací soustavy. Má za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší a nejpřímější cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot ve stavbách. Svody mohou být vytvořeny jako vnější, skryté nebo vnitřní. Kovových konstrukcí umístěných na stavbě lze využít jako náhodných součástí, výjimečně též konstrukcí procházejících stavbou. Ekvipotenciální pospojování proti blesku Ekvipotenciální pospojování proti blesku má funkci vyrovnání potenciálů bleskových proudů na vstupu do objektu tak, aby nemohla vzniknout nebezpečná jiskření mezi různými kovovými částmi. Uzemňovací soustava je část hromosvodní ochrany, která je určena pro přechod blesku do země. Je sestavená ze zemničů, zemního vedení a uzemňovacích přívodů. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený kvůli uzemnění; náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič. Návrh jímací soustavy Jímací soustava může být provedena kombinací následných prvků: tyčemi (včetně samostatně stojících stožárů); zavěšenými lany; vodiči mřížové soustavy. Jednotlivé tyče jímací soustavy by měly být na střeše objektu spolu vzájemně spojeny tak, aby došlo k bezpečnému rozdělení bleskového proudu. Především na rozích, exponovaných místech a hranách (na horních dílech fasád) musí být rozmístěna jímací soustava instalovaná na střeše podle jedné nebo více následujících metod.

5 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 5 Přípustné metody pro návrh rozmístění jímací soustavy jsou tyto: metoda valící se koule; metoda ochranného úhlu; metoda mřížové soustavy. Metoda valící se koule (geometrická) je vhodná pro všechny případy. Návrh je možno zpracovat v kreslícím programu Autocad nebo pomocí konstrukce zmenšeného modelu nebo pomocí vyšetření řezů ve všech směrech daného objektu. Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov, ale je ohraničena výškou, která se vztahuje k dané úrovni umístění ochranného zařízení (viz tabulka 1). Metody pro návrh rozmístění jímací soustavy Metoda valící se koule Metoda ochranného úhlu Tabulka 1: Hodnoty poloměru valící se koule, ochranného úhlu a velikosti ok podle tříd LPS Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch nezávisle na výšce objektu a boku výškových budov. Hodnoty pro ochranný úhel, poloměr valící se koule a velikost ok mříže pro jednotlivou třídu LPS jsou uvedeny v tabulce 1. Metoda ochranného poloměru R p pro návrh aktivních hromosvodů dle nového souboru ČSN EN není dovolena. Při návrhu jímací soustavy aktivního jímače mohou být použity jen dvě metody; valící se koule nebo ochranného úhlu. Přitom se musí vzít jen fyzická délka tyče aktivního jímače a na základě této délky a třídy LPS určit ochranný prostor metodou valící se koule nebo ochranného úhlu (úhel ). Radioaktivní jímače nejsou přípustné. Použití metody valící se koule Při použití této metody by neměl být žádný bod chráněné stavby v dotyku s poloměrem valící se koule r, který je závislý na třídě LPS (viz tabulku 1). Koule se valí přes chráněnou stavbu ze všech možných směrů a dotýká se jen jímací soustavy. Metoda mřížové soustavy

6 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 6 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Metoda ochranného úhlu tyčový hromosvod Jímací soustava vytvořená pomocí tyčového hromosvodu by měla být umístěna tak, aby prostory, které vytvoří, zcela pokryly chráněnou stavbu. Pro určení ochranných prostor musí být vzaty jen skutečné hmotné rozměry jímací soustavy a třída LPS. Svislá jímací tyč vytvoří ochranný prostor ve tvaru pravoúhlého kužele o polovičním vrcholovém úhlu α, který je závislý nejen na třídě LPS, ale také na výšce jímací soustavy. Tato výška je vztažena k výškové úrovni instalovaného chráněného zařízení (obrázek 2). Obrázek 2: Ochranný prostor tyčového jímače rozdíly mezi ČSN EN a ČSN Legenda: A Vrchol jímací tyče B Referenční rovina OC Poloměr ochranného prostoru h1 Výška jímací tyče nad referenční rovinou chráněného prostoru α Ochranný úhel podle tabulky 1 Obrázek 3: Ochranné prostory tyčového jímače u staveb, kde valící se koule nejprve dotkne hrany stavby

7 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 7 Obrázek 4: Ochranné prostory tyčového jímače u staveb, kde se valící koule dotýká i hran stavby Legenda: h 1 Fyzická výška jímací tyče h 2 = h1 + H Plocha terénu referenční roviny α 1 Ochranný úhel přísluší k h 1 α 2 Ochranný úhel přísluší k h 2 Metoda ochranného úhlu hřebenová soustava Hřebenová jímací soustava vytvoří ochranné prostory, které jsou dány součtem prostor od skutečných svislých tyčí a drátu upevněného na jejich vrcholech (obrázek 5). Obrázek 5: Ochranný prostor vytvořený hřebenovou jímací soustavou Legenda: A Vrchol jímací tyče B Referenční rovina OC Poloměr ochranného prostoru h1 Výška jímací tyče nad referenční rovinou chráněného prostoru α Ochranný úhel podle tabulky 1

8 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 8 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Metoda mřížové soustavy Metoda mřížové soustavy je určena pro ochranu rovinných střech tak, aby vodiče jímací soustavy byly umístěny na okrajích, na převisech a na hřebenech střechy, když je sklon střechy větší než 1 : 10. Metoda mřížové soustavy je vhodná také pro rovinné boční plochy, které mají být chráněny před bočními údery. Rozměry ok mřížové soustavy jsou uvedeny v tabulce 1. Jímací soustava by měla být provedena tak, že je vždy minimálně na dvou místech spojena s uzemňovací soustavou, pokud možno co nejkratší a nejpřímější cestou. Strojené a náhodné jímače Za náhodné jímače a součásti LPS by měly být považovány tyto následující součásti stavby: kovové oplechování chráněné stavby, při trvalém elektrickém propojení mezi různými díly (např. pájením na tvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním) a při dodržení minimální tloušťky oplechování, aby nenastal průpal plechu a v jeho důsledku vznikl požár. Náhodné součásti nesmí být potaženy izolační hmotou; kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu; kovové díly, jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., pokud jejich průřez odpovídá jímací soustavě (ČSN EN ); kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jejich tloušťka a průřez odpovídá ČSN EN ; kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejíchž tloušťka a průřez není menší než hodnota t a zvýšení teploty na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí. Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci chráněného objektu. Potrubí s lehce hořlavým nebo výbušným obsahem není dovoleno považovat jako náhodný jímač, není-li těsnění přírub kovové nebo nejsou-li příruby jinak vodivě spojeny. Poznámka: Tenkou vrstvu ochranné barvy nebo 1 mm bitumenu nebo 0,5 mm PVC není možno považovat za izolaci. Návrh soustavy svodů Návrh soustavy svodů Svody je potřeba umístit tak, aby spojovaly místo úderu se zemí: a) více paralelními dráhami bleskového proudu; b) délka dráhy bleskového proudu byla co možná nejkratší (především délka svodů); c) je potřeba provést ekvipotenciální pospojování mezi vodivými součástmi stavby. Tím se sníží pravděpodobnost škod způsobená bleskovým proudem, který proteče LPS. Poznámka: Boční (příčná) spojení svodů ve výšce zemniče a každých 10 m až 20 m výšky budou provedena dle tabulky 2.

9 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 9 Tabulka 2: Obvyklé hodnoty vzdálenosti mezi svody a mezi obvodovými vodiči podle třídy LPS Rozmístění a počet svodů a obvodových vodičů ovlivní dostatečnou vzdálenost s. Umístění svodů izolovaného (oddáleného) LPS U oddáleně stojících stožárů (nebo u jednoho stožáru), které (který) nejsou (není) z kovu nebo ze vzájemně spojeného armování, je nutný minimálně jeden svod pro každý stožár. Kovové stožáry nebo stožáry ze vzájemně spojeného armování nepotřebují žádné dodatečné svody. Pro jímací soustavu, která je tvořena z napnutých drátů nebo lan (nebo jednoho drátu nebo lana), je potřebné instalovat pro každou konstrukci jeden svod. Pro vodivou mřížovou jímací soustavu je nutný minimálně jeden svod na každou hranu konstrukce k uchycení drátu nebo lana. Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS Pro každý neizolovaný (neoddálený) LPS musí být použity v každém případě minimálně dva svody. Měly by být rozmístěny po obvodu chráněného objektu s ohledem na architektonické a praktické požadavky chráněné budovy. Svody by měly být rozmístěny pravidelně po obvodu. Typické hodnoty vzdáleností mezi svody jsou uvedeny v tabulce 2 a jsou vztaženy k celkové délce obvodu stavby. Poznámka: Hodnota vzdálenosti mezi svody je spojena s dostatečnou vzdáleností s. Počet svodů Počet svodů je určen na základě obvodu střešních hran stavby. Obvod stavby se podělí obvyklou vzdáleností mezi svody, která je závislá na třídě LPS dle tabulky 2, a výsledný počet svodů se rovnoměrně rozdělí po obvodu stavby v toleranci ± 20 %. Pokud není možno z důvodu stavebních ani architektonických dodržet tyto hodnoty, neměly by se svody k sobě přiblížit na vzdálenost 1/3 hodnot uvedených v tabulce 2. Je vhodné umísťovat svody na každý nechráněný roh budovy. Upevňování a připojování svodů Svody musí být instalovány přímo a svisle, aby bylo vytvořeno co nejkratší přímé spojení jímací soustavy se zemí. Tím se zabrání vytvoření instalačních smyček (slepých konců). Není-li možno tomu zabránit, musí být dodržena dostatečná vzdálenost s, měřená mezi dvěma body svodu, které se k sobě navzájem přiblíží. Délka l je délka svodu mezi těmito body. Umístění svodů izolovaného (oddáleného) LPS Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS Počet svodů Upevňování a připojování svodů

10 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 10 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Svody nesmí být uloženy v okapech a okapových rourách, i v případě jsou-li obaleny izolací, protože hrozí v okapech silná koroze. Je doporučeno umístění svodů tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s od všech dveří a oken. Svody neoddáleného LPS chráněné stavby smí být instalovány: v případě stěny z nehořlavého materiálu, na nebo ve stěně; v případě stěny z lehce hořlavého materiálu, na stěně (pokud zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu není nebezpečné s ohledem na materiál stěny); V případě stěny z lehce hořlavého materiálu, kde zvýšení teploty svodů je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1 m. Součásti pro uchycení se smí dotýkat stěny. Není-li dodržena vzdálenost mezi svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100 mm 2. Obrázek 6: Doporučené rozměry umístění svodů na stěně objektu Obrázek 7: Zkušební svorka a zaváděcí tyč

11 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 11 Náhodné svody Jako náhodné svody mohou být použity tyto části stavby: a) kovové instalace: počet elektricky vodivých spojení mezi různými částmi musí být omezen na minimum. Spoje musí být provedeny spolehlivě pájením natvrdo, svařováním, svorkováním, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním. Spojení ocelového armování musí být svařeno, sevřeno nebo překryto přesahem, který se rovná minimálně 20násobku průměru prutu armování; jejichž rozměry odpovídají minimálně uvedeným hodnotám uvedených normovaných svodů v tab. 6 dle ČSN EN Potrubí s hořlavými nebo výbušnými látkami není dovoleno použít jako náhodné svody, pokud není těsnění přírub kovové nebo pokud nejsou příruby jinak vodivě spojeny. Poznámka: Kovové instalace nesmí být obaleny izolací. Náhodné svody b) kovový nebo elektricky spojený železobetonový skelet stavby; c) vzájemně spojené armování stavby. U staveb ze železobetonu by neměl být přechodný elektrický odpor větší než 0,2 Ω, který je měřen mezi nejvyšším a nejnižším dílem (úroveň země). Není-li dodržena tato hodnota, je doporučeno instalovat vnější svody; d) součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády, jejichž rozměry odpovídají požadavkům kladené na svody. Kovové oplechování nebo kovová potrubí musí mít tloušťku minimálně 0,5 mm. Skryté svody V normě ČSN EN nejsou skryté svody blíže specifikovány. Budou-li však instalovány, dojde jejich instalací ke zmenšení dostatečné vzdálenosti s mezi svodem a vnitřními metalickými vedeními, a tím ke zvýšení možnosti přeskoku bleskového proudu ze svodu na tato vedení hlavně ve vyšších patrech budovy. Dále je nutno uložit skrytý svod do nehořlavého podloží stěny (možnost vzniku požáru) a mechanicky uchytit svod především v místech jeho ohybu. Jedná se hlavně o jeho uchycení v horní části svodu. Hrozí zde vytržení svodu z fasády objektu. Pouhé zasádrování jako fixace je zcela nedostatečné. Na základě praktických zkušeností je nutno brát v úvahu také elektrochemickou reakci mezi holým drátem a omítkou stěny objektu. Po několika létech nebo dokonce měsících může být tento drát zcela poškozen. Na základě těchto zkušeností je doporučeno používat dráty s izolací PVC. V neposlední řadě budou-li instalovány skryté svody (nemusí být známa jejich poloha), může dojít následnou montáží elektrických a elektronických zařízení na fasádě objektu k přiblížení svodů těchto zařízení tím není dodržena dostatečná vzdálenost s. Z hlediska výběru materiálu pro skryté svody se jeví jako nejvýhodnější materiál slitina AlMgSi s izolací PVC. Poznámka: Je možno použít, např. drát Ø 8 mm ze slitiny AlMgSi. Skryté svody

12 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 12 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Je-li možno a jsou-li k dispozici okapy, je vhodnější připevnit svody přímo na okapy, než jejich instalace do stěn objektu. Okapy jsou stejně vidět z velké dálky a svod, který je na nich umístěn, splyne s jejich obrysem. Vnitřní svody Vnitřní svody Pro plošně rozlehlé stavby (průmyslové haly, výstavní haly, skladovací prostory, nákupní centra) by měla být zvážena možnost instalace vnitřních svodů. Dodatečné vnitřní svody se zřizují ve vzdálenostech 4násobku rozměrů, které jsou určeny pro vnější svody. Například pro nákupní centrum (třída LPS II vzdálenost sousedních vnějších svodů je 10 m) o rozměrech 80 m x 120 m jsou doporučeny dva vnitřní svody. Ale je potřeba zvážit nebezpečí, které může být způsobeno zavlečením bleskového proudu do vnitřní části budovy. Týká se to hlavně přeskoku bleskového proudu na osoby (trvalá pracoviště osob) nebo elektrická (elektronická) zařízení, která se mohou nacházet v blízkosti vnitřních svodů. Hrozí-li tato rizika, je vhodná instalace vnitřních svodů pomocí speciálních (vysokonapěťových) vodičů, např. vodiče HVI (obrázek 8), která zabrání tomuto přeskoku. Obrázek 8: Instalace vnitřních svodů pomocí vodiče HVI Uzemňovací soustava Druhy uzemňovací soustavy Uzemnění Uzemnění je důležitou součástí systému ochrany před bleskem LPS. Kvalitní uzemňovací soustava by měla zajistit bezproblémový přechod bleskového proudu do země, aniž by došlo k nebezpečným přepětím. Důležitými kritérii uzemnění jsou jeho tvary a rozměry. Všeobecně je doporučen zemní odpor nižší než 10 (měřený při nízké frekvenci). Z hlediska ochrany před bleskem je nutno upřednostnit jediné integrované uzemnění objektu, které je vhodné pro všechny účely (např. ochrana před bleskem, silnoproudé a telekomunikační systémy). Uzemňovací soustava musí být spojena s vyrovnáním potenciálů. Rozlišují se dva druhy uzemňovací soustavy: a) Uspořádání typu A Uspořádání typu A se může skládat buď ze strojeného vodorovného nebo svislého zemniče a nebo kombinací obou dvou, které jsou spojeny s každým svodem. Pro uspořádaní typu A jsou zapotřebí minimálně dva zemniče. Tento typ zem-

13 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 13 niče se především využívá u stávajících staveb, kde není možno použít základový zemnič (není instalován), a tudíž musí být dobudován strojený zemnič. b) Uspořádání typu B Zemnič uspořádání typu B může být proveden buď jako základový a nebo obvodový vně objektu, který je uložen minimálně 80 % své celkové délky v zemině. Základový zemnič může být také zasíťován. Tento typ zemniče se používá především pro stavby s vysokým obsahem elektroniky. Náhodné zemniče Za náhodné součásti uzemňovací soustavy mohou být použity kovové části, pro které musí být dodrženy odpovídající rozměry dle materiálů a tvarů viz tab. 7 dle ČSN EN Ekvipotenciální pospojování proti blesku Ekvipotenciální pospojování proti blesku nebo-li vyrovnání potenciálů bleskového proudu, je zcela nová část vnější ochrany před bleskem. Ekvipotenciální pospojování proti blesku v praxi znamená instalaci svodičů bleskových proudů SPD T1 co nejblíže vstupu vnějších metalických vedení do budovy. Hlavní úlohou ekvipotenciálního pospojování proti blesku je eliminace bleskového proudu na vstupu do objektu tak, aby nedošlo k jeho možným neřízeným přeskokům na vnitřní vedení nebo na vnitřní kovové instalace. Bleskový proud může projít do vnitřní části instalace stavby dvěma směry: metalickými inženýrskými sítěmi vstupujícími do stavby. Proto ekvipotenciální pospojování proti blesku musí být instalováno co nejblíže přechodu všech vstupujících metalických prvků do stavby (viz obrázek 9); jímací soustavou, soustavou svodů, uzemňovací soustavou a uzemňovacími přívody. Při úderu do jímací soustavy objektu může projít do vnitřní instalace objektu až 50 % hodnoty přijatého bleskového proudu prostřednictvím jímací soustavy. V praxi to znamená, že např. pro objekty třídy LPS I (nemocnice, elektrárny, vodárny, plynárny) může protéct do vnitřní instalace bleskový proud o hodnotě až 100 ka. Náhodné zemniče Ekvipotenciální pospojování proti blesku Obrázek 9: Umístění ekvipotenciálního pospojování Ekvipotenciální pospojování bude instalováno, budou-li do LPS zapojeny:

14 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 14 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY kovové části stavby; kovové instalace; vnitřní systémy; vnější vodivé části a vedení připojená ke stavbě. Dostatečná vzdálenost elektrická izolace od hromosvodu Základním předpokladem pro instalaci oddálených (izolovaných) hromosvodů je dodržení dostatečné vzdálenosti s pro celou část LPS. Je-li toto splněno, pak ani části bleskových proudů nepotečou do vnitřních instalací objektu a nehrozí nebezpečné účinky přeskoku bleskového proudu na osoby a zvířata, elektrická a elektronická zařízení nacházející se v objektu nebo v jeho těsné blízkosti. Revize LPS Údržba a revize LPS Účelem revize je zajistit, aby projektová dokumentace a montáž LPS odpovídala souboru norem ČSN EN V praxi to znamená, že revizní technik (odborník v ochraně před bleskem) kontroluje: dokumentaci; všechny součástí LPS, zda jsou v dobrém stavu a mohou plnit očekávané funkce a nejsou zkorodovány; zda jsou všechny nové vstupující inženýrské sítě nebo stavební změny LPS zahrnuty v ochraně LPS. Revizní technik by měl mít k dispozici potřebnou dokumentaci LPS: kritéria návrhu; technickou zprávu a výkresy; předchozí revizní zprávy; zprávy o údržbě. Tabulka 3: Intervaly revizí LPS Vizuální kontrola Celková revize Celková revize třída LPS kritických instalací (rok) (rok) (rok) I a II III a IV Poznámka: Pro prostředí s nebezpečím výbuchu je doporučen termín revizí jednou za rok. Ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených dotykovým a krokovým napětím Ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených dotykovým napětím V okolí svodů mimo objekt mohou vzniknout průchodem bleskového proudu životu nebezpečná dotyková napětí, ačkoli je vyprojektován a instalován LPS dle této normy.

15 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 15 Toto nebezpečí může být zmenšeno, když budou splněny následující podmínky: pravděpodobnost výskytu nebo přiblížení osob k vnější jímací soustavě bude malá; náhodné svody jsou tvořeny více nosníky rozsáhlého kovového krovu nebo více armovaných sloupů; rezistivita vrchního podloží terénu v okolí do 3 m od svodu bude větší 5 kωm, např. asfalt tloušťky 5 cm nebo vrstva štěrku tloušťky 10 cm (obrázek 10). Obrázek 10: Ochrana před úrazem osob a zvířat dotykovým a krokovým napětím Ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených krokovým napětím V okolí svodů mimo objekt mohou vzniknout průchodem bleskového proudu životu nebezpečná kroková napětí (obrázek 10).

16 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 16 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka Markvartice, U Školy

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM - Pulzní přepětí a jeho vznik - Základní pojmy - Ochrana proti blesku - Ochrana proti přepětí - Příklady zapojení přepěťových ochran Definice přepětí Přepětí je napětí, které přesahuje

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Přepěťová ochrana Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Obsah U FV systémů se FV generátor nachází venku, často na budovách. Podle situace se také

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Technická fakulta SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM ARCHICAD Tuturiál pro začátečníky Konstruování s podporou počítačů Martin Branda červenec/srpen 2011 IŘT KS SEZNAMTE SE ARCHICAD!

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Poslední aktualizace: 09 2011 Stropní vytápění do průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí?

Revize Kdo je odpovědný za provádění revizí? Revize Kdo je odpovědný provádění revizí? Za provedení výchozí revize nového nebo rekonstruovaného elektrického řízení je po vyhlášky č.20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická řízení a stanoví

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více