9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob; inženýrské sítě připojené ke stavbě. Soubor norem neplatí pro následující případy: železniční systémy; dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace; podzemní vysokotlaká potrubí; potrubí, silová a telekomunikační vedení, která nejsou připojena ke stavbám. ČSN EN Obecné principy Norma informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku. Dále uvádí souhrn řad norem pro ochranu před bleskem, kde jsou vysvětleny postupy a zásady ochrany, na nichž jsou stavěny další části. ČSN EN Řízení rizika Norma je určena ke stanovení odhadu rizika pro objekty nebo inženýrské sítě bleskem mrak zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad rizika. Překročí-li hodnota skutečného rizika riziko tolerovatelné, dovolí uvedené metody výběr přiměřených ochranných opatření ke zmenšení skutečného rizika na / nebo pod hodnotu tolerovatelného rizika; riziko R hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu (lidí a majetku), ČSN EN ČSN EN součást rizika R X dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození, přípustné riziko R T maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný objekt.

2 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 2 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Obrázek 1: Sběrné plochy úderů Příčiny poškození S jsou přímé údery blesku (do chráněné stavby) nebo nepřímé údery blesku (do země v blízkosti chráněné stavby) a přímé údery blesku do okolních staveb, jsou-li tyto propojeny s chráněnou stavbou. Příčiny poškození Základní typy škod Typy ztrát Příčiny poškození jsou (obrázek 1): S1 údery blesku do stavby; S2 údery blesku v blízkosti stavby; S3 údery blesku do inženýrských sítí; S4 údery blesku v blízkosti inženýrských sítí. Základní typy škod mohou nastat následkem úderu blesku (obrázek 1): D1 úraz živých bytostí; D2 hmotná škoda (požár, exploze, mechanické nebo chemické účinky způsobené fyzikálními účinky bleskového výboje); D3 porucha elektrických a elektronických systémů (způsobenými přepětím). Typy ztrát L jsou elektrické šoky pro živé bytosti následkem dotykových a krokových napětí, hmotné škody (požár, exploze, mechanické a chemické reakce) způsobené bleskovým proudem včetně jisker (přeskoků a průrazů) a selhání elektrických a elektronických systémů účinkem elektrických impulsů (rázů). Typy ztrát mohou být různé podle použitých materiálů, využití a účelu objektu (obrázek 1): L1 ztráty na lidských životech; L2 ztráty na veřejných službách; L3 L4 ztráty na kulturním dědictví (nenahraditelné); ztráty ekonomické hodnoty (stavby včetně jejího obsahu, inženýrské sítě, činnosti).

3 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 3 Metodika stanovení rizika Rozhodnutí, zda-li chránit stavbu nebo inženýrské sítě před bleskem, jakož i výběr ochranných opatření musí být provedeny podle ČSN EN Přitom se použije následný postup: identifikace chráněné stavby a jejich vlastností; identifikace všech typů ztrát ve stavbě a jim odpovídajících rizik R (R 1 až R 4 ); výpočet rizika R pro každý typ ztrát (R 1 až R 4 ); vyhodnocení potřeby ochrany, srovnáním rizik R 1 až R 3 pro stavby (R`2 pro inženýrskou síť) s přípustným rizikem R T ; ocenění efektivnosti nákladů na ochranu porovnáním nákladů na celkové ztráty s ochrannými opatřeními a bez nich. V tomto případě bude proveden odhad rizika R 4 pro stavbu (R`4 pro inženýrskou síť). Stanovení jednotlivých složek rizika pro stavby a inženýrské sítě Typy rizik R ve stavbě: R 1 riziko ztrát na lidských životech; R 2 riziko ztrát na veřejných službách; R 3 riziko ztráty na kulturním dědictví; R 4 riziko ztrát ekonomických hodnot. Stanovení jednotlivých složek rizika pro stavby a inženýrské sítě Typy rizik R v inženýrské síti: R 2 riziko ztrát na veřejných službách; R 4 riziko ztrát ekonomických hodnot. Pro každý typ ztráty je skutečné riziko součtem různých složek rizik R x. Při ochraně před bleskem musí být skutečné riziko R sníženo na nebo pod hodnotu přípustného rizika R T : R R T V případě více než jednoho typu ztráty, která může nastat na stavbě nebo jejich inženýrských sítích, musí být požadavek uplatněn na každý typ ztráty. Riziko R pravděpodobné roční ztráty (lidé i materiální hodnoty) následkem blesku, vztažené k hodnotě (lidé i materiální hodnoty) chráněné stavby. Přípustné riziko R T maximální hodnota rizika, kterou lze u chráněné stavby připustit. ČSN EN Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života Vnější systém ochrany LPS (hromosvod) Riziko R Přípustné riziko ČSN EN Nejdůležitější termíny a definice Systém ochrany před bleskem kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby. Vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) část LPS, která se skládá z jímací soustavy, soustavy svodů a uzemnění.

4 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 4 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Vnější LPS izolovaný (oddálený) od chráněné stavby LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou. Vnější LPS neizolovaný (neoddálený) od chráněné stavby LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proudu může být v dotyku s chráněnou stavbou. Vnitřní systém ochrany před bleskem část LPS, která se skládá z ekvipotenciálního vyrovnání bleskového proudu a /nebo elektrické izolace hromosvodu. Základní části hromosvodu Způsoby provedení jímací soustavy Základní části hromosvodu Základní části hromosvodu jsou tyto: Jímací soustava je určena k ochraně staveb před přímým úderem blesku. Toto zařízení tvoří jímače a jímací vedení, přičemž lze použít kovových střech, zábradlí a jiných kovových předmětů na střeše jako náhodných součástí. Soustava svodů slouží k vodivému spojení jímací soustavy a uzemňovací soustavy. Má za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší a nejpřímější cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot ve stavbách. Svody mohou být vytvořeny jako vnější, skryté nebo vnitřní. Kovových konstrukcí umístěných na stavbě lze využít jako náhodných součástí, výjimečně též konstrukcí procházejících stavbou. Ekvipotenciální pospojování proti blesku Ekvipotenciální pospojování proti blesku má funkci vyrovnání potenciálů bleskových proudů na vstupu do objektu tak, aby nemohla vzniknout nebezpečná jiskření mezi různými kovovými částmi. Uzemňovací soustava je část hromosvodní ochrany, která je určena pro přechod blesku do země. Je sestavená ze zemničů, zemního vedení a uzemňovacích přívodů. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený kvůli uzemnění; náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič. Návrh jímací soustavy Jímací soustava může být provedena kombinací následných prvků: tyčemi (včetně samostatně stojících stožárů); zavěšenými lany; vodiči mřížové soustavy. Jednotlivé tyče jímací soustavy by měly být na střeše objektu spolu vzájemně spojeny tak, aby došlo k bezpečnému rozdělení bleskového proudu. Především na rozích, exponovaných místech a hranách (na horních dílech fasád) musí být rozmístěna jímací soustava instalovaná na střeše podle jedné nebo více následujících metod.

5 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 5 Přípustné metody pro návrh rozmístění jímací soustavy jsou tyto: metoda valící se koule; metoda ochranného úhlu; metoda mřížové soustavy. Metoda valící se koule (geometrická) je vhodná pro všechny případy. Návrh je možno zpracovat v kreslícím programu Autocad nebo pomocí konstrukce zmenšeného modelu nebo pomocí vyšetření řezů ve všech směrech daného objektu. Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov, ale je ohraničena výškou, která se vztahuje k dané úrovni umístění ochranného zařízení (viz tabulka 1). Metody pro návrh rozmístění jímací soustavy Metoda valící se koule Metoda ochranného úhlu Tabulka 1: Hodnoty poloměru valící se koule, ochranného úhlu a velikosti ok podle tříd LPS Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch nezávisle na výšce objektu a boku výškových budov. Hodnoty pro ochranný úhel, poloměr valící se koule a velikost ok mříže pro jednotlivou třídu LPS jsou uvedeny v tabulce 1. Metoda ochranného poloměru R p pro návrh aktivních hromosvodů dle nového souboru ČSN EN není dovolena. Při návrhu jímací soustavy aktivního jímače mohou být použity jen dvě metody; valící se koule nebo ochranného úhlu. Přitom se musí vzít jen fyzická délka tyče aktivního jímače a na základě této délky a třídy LPS určit ochranný prostor metodou valící se koule nebo ochranného úhlu (úhel ). Radioaktivní jímače nejsou přípustné. Použití metody valící se koule Při použití této metody by neměl být žádný bod chráněné stavby v dotyku s poloměrem valící se koule r, který je závislý na třídě LPS (viz tabulku 1). Koule se valí přes chráněnou stavbu ze všech možných směrů a dotýká se jen jímací soustavy. Metoda mřížové soustavy

6 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 6 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Metoda ochranného úhlu tyčový hromosvod Jímací soustava vytvořená pomocí tyčového hromosvodu by měla být umístěna tak, aby prostory, které vytvoří, zcela pokryly chráněnou stavbu. Pro určení ochranných prostor musí být vzaty jen skutečné hmotné rozměry jímací soustavy a třída LPS. Svislá jímací tyč vytvoří ochranný prostor ve tvaru pravoúhlého kužele o polovičním vrcholovém úhlu α, který je závislý nejen na třídě LPS, ale také na výšce jímací soustavy. Tato výška je vztažena k výškové úrovni instalovaného chráněného zařízení (obrázek 2). Obrázek 2: Ochranný prostor tyčového jímače rozdíly mezi ČSN EN a ČSN Legenda: A Vrchol jímací tyče B Referenční rovina OC Poloměr ochranného prostoru h1 Výška jímací tyče nad referenční rovinou chráněného prostoru α Ochranný úhel podle tabulky 1 Obrázek 3: Ochranné prostory tyčového jímače u staveb, kde valící se koule nejprve dotkne hrany stavby

7 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 7 Obrázek 4: Ochranné prostory tyčového jímače u staveb, kde se valící koule dotýká i hran stavby Legenda: h 1 Fyzická výška jímací tyče h 2 = h1 + H Plocha terénu referenční roviny α 1 Ochranný úhel přísluší k h 1 α 2 Ochranný úhel přísluší k h 2 Metoda ochranného úhlu hřebenová soustava Hřebenová jímací soustava vytvoří ochranné prostory, které jsou dány součtem prostor od skutečných svislých tyčí a drátu upevněného na jejich vrcholech (obrázek 5). Obrázek 5: Ochranný prostor vytvořený hřebenovou jímací soustavou Legenda: A Vrchol jímací tyče B Referenční rovina OC Poloměr ochranného prostoru h1 Výška jímací tyče nad referenční rovinou chráněného prostoru α Ochranný úhel podle tabulky 1

8 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 8 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Metoda mřížové soustavy Metoda mřížové soustavy je určena pro ochranu rovinných střech tak, aby vodiče jímací soustavy byly umístěny na okrajích, na převisech a na hřebenech střechy, když je sklon střechy větší než 1 : 10. Metoda mřížové soustavy je vhodná také pro rovinné boční plochy, které mají být chráněny před bočními údery. Rozměry ok mřížové soustavy jsou uvedeny v tabulce 1. Jímací soustava by měla být provedena tak, že je vždy minimálně na dvou místech spojena s uzemňovací soustavou, pokud možno co nejkratší a nejpřímější cestou. Strojené a náhodné jímače Za náhodné jímače a součásti LPS by měly být považovány tyto následující součásti stavby: kovové oplechování chráněné stavby, při trvalém elektrickém propojení mezi různými díly (např. pájením na tvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním) a při dodržení minimální tloušťky oplechování, aby nenastal průpal plechu a v jeho důsledku vznikl požár. Náhodné součásti nesmí být potaženy izolační hmotou; kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu; kovové díly, jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., pokud jejich průřez odpovídá jímací soustavě (ČSN EN ); kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jejich tloušťka a průřez odpovídá ČSN EN ; kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejíchž tloušťka a průřez není menší než hodnota t a zvýšení teploty na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí. Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci chráněného objektu. Potrubí s lehce hořlavým nebo výbušným obsahem není dovoleno považovat jako náhodný jímač, není-li těsnění přírub kovové nebo nejsou-li příruby jinak vodivě spojeny. Poznámka: Tenkou vrstvu ochranné barvy nebo 1 mm bitumenu nebo 0,5 mm PVC není možno považovat za izolaci. Návrh soustavy svodů Návrh soustavy svodů Svody je potřeba umístit tak, aby spojovaly místo úderu se zemí: a) více paralelními dráhami bleskového proudu; b) délka dráhy bleskového proudu byla co možná nejkratší (především délka svodů); c) je potřeba provést ekvipotenciální pospojování mezi vodivými součástmi stavby. Tím se sníží pravděpodobnost škod způsobená bleskovým proudem, který proteče LPS. Poznámka: Boční (příčná) spojení svodů ve výšce zemniče a každých 10 m až 20 m výšky budou provedena dle tabulky 2.

9 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 9 Tabulka 2: Obvyklé hodnoty vzdálenosti mezi svody a mezi obvodovými vodiči podle třídy LPS Rozmístění a počet svodů a obvodových vodičů ovlivní dostatečnou vzdálenost s. Umístění svodů izolovaného (oddáleného) LPS U oddáleně stojících stožárů (nebo u jednoho stožáru), které (který) nejsou (není) z kovu nebo ze vzájemně spojeného armování, je nutný minimálně jeden svod pro každý stožár. Kovové stožáry nebo stožáry ze vzájemně spojeného armování nepotřebují žádné dodatečné svody. Pro jímací soustavu, která je tvořena z napnutých drátů nebo lan (nebo jednoho drátu nebo lana), je potřebné instalovat pro každou konstrukci jeden svod. Pro vodivou mřížovou jímací soustavu je nutný minimálně jeden svod na každou hranu konstrukce k uchycení drátu nebo lana. Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS Pro každý neizolovaný (neoddálený) LPS musí být použity v každém případě minimálně dva svody. Měly by být rozmístěny po obvodu chráněného objektu s ohledem na architektonické a praktické požadavky chráněné budovy. Svody by měly být rozmístěny pravidelně po obvodu. Typické hodnoty vzdáleností mezi svody jsou uvedeny v tabulce 2 a jsou vztaženy k celkové délce obvodu stavby. Poznámka: Hodnota vzdálenosti mezi svody je spojena s dostatečnou vzdáleností s. Počet svodů Počet svodů je určen na základě obvodu střešních hran stavby. Obvod stavby se podělí obvyklou vzdáleností mezi svody, která je závislá na třídě LPS dle tabulky 2, a výsledný počet svodů se rovnoměrně rozdělí po obvodu stavby v toleranci ± 20 %. Pokud není možno z důvodu stavebních ani architektonických dodržet tyto hodnoty, neměly by se svody k sobě přiblížit na vzdálenost 1/3 hodnot uvedených v tabulce 2. Je vhodné umísťovat svody na každý nechráněný roh budovy. Upevňování a připojování svodů Svody musí být instalovány přímo a svisle, aby bylo vytvořeno co nejkratší přímé spojení jímací soustavy se zemí. Tím se zabrání vytvoření instalačních smyček (slepých konců). Není-li možno tomu zabránit, musí být dodržena dostatečná vzdálenost s, měřená mezi dvěma body svodu, které se k sobě navzájem přiblíží. Délka l je délka svodu mezi těmito body. Umístění svodů izolovaného (oddáleného) LPS Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS Počet svodů Upevňování a připojování svodů

10 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 10 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Svody nesmí být uloženy v okapech a okapových rourách, i v případě jsou-li obaleny izolací, protože hrozí v okapech silná koroze. Je doporučeno umístění svodů tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s od všech dveří a oken. Svody neoddáleného LPS chráněné stavby smí být instalovány: v případě stěny z nehořlavého materiálu, na nebo ve stěně; v případě stěny z lehce hořlavého materiálu, na stěně (pokud zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu není nebezpečné s ohledem na materiál stěny); V případě stěny z lehce hořlavého materiálu, kde zvýšení teploty svodů je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1 m. Součásti pro uchycení se smí dotýkat stěny. Není-li dodržena vzdálenost mezi svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100 mm 2. Obrázek 6: Doporučené rozměry umístění svodů na stěně objektu Obrázek 7: Zkušební svorka a zaváděcí tyč

11 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 11 Náhodné svody Jako náhodné svody mohou být použity tyto části stavby: a) kovové instalace: počet elektricky vodivých spojení mezi různými částmi musí být omezen na minimum. Spoje musí být provedeny spolehlivě pájením natvrdo, svařováním, svorkováním, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním. Spojení ocelového armování musí být svařeno, sevřeno nebo překryto přesahem, který se rovná minimálně 20násobku průměru prutu armování; jejichž rozměry odpovídají minimálně uvedeným hodnotám uvedených normovaných svodů v tab. 6 dle ČSN EN Potrubí s hořlavými nebo výbušnými látkami není dovoleno použít jako náhodné svody, pokud není těsnění přírub kovové nebo pokud nejsou příruby jinak vodivě spojeny. Poznámka: Kovové instalace nesmí být obaleny izolací. Náhodné svody b) kovový nebo elektricky spojený železobetonový skelet stavby; c) vzájemně spojené armování stavby. U staveb ze železobetonu by neměl být přechodný elektrický odpor větší než 0,2 Ω, který je měřen mezi nejvyšším a nejnižším dílem (úroveň země). Není-li dodržena tato hodnota, je doporučeno instalovat vnější svody; d) součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády, jejichž rozměry odpovídají požadavkům kladené na svody. Kovové oplechování nebo kovová potrubí musí mít tloušťku minimálně 0,5 mm. Skryté svody V normě ČSN EN nejsou skryté svody blíže specifikovány. Budou-li však instalovány, dojde jejich instalací ke zmenšení dostatečné vzdálenosti s mezi svodem a vnitřními metalickými vedeními, a tím ke zvýšení možnosti přeskoku bleskového proudu ze svodu na tato vedení hlavně ve vyšších patrech budovy. Dále je nutno uložit skrytý svod do nehořlavého podloží stěny (možnost vzniku požáru) a mechanicky uchytit svod především v místech jeho ohybu. Jedná se hlavně o jeho uchycení v horní části svodu. Hrozí zde vytržení svodu z fasády objektu. Pouhé zasádrování jako fixace je zcela nedostatečné. Na základě praktických zkušeností je nutno brát v úvahu také elektrochemickou reakci mezi holým drátem a omítkou stěny objektu. Po několika létech nebo dokonce měsících může být tento drát zcela poškozen. Na základě těchto zkušeností je doporučeno používat dráty s izolací PVC. V neposlední řadě budou-li instalovány skryté svody (nemusí být známa jejich poloha), může dojít následnou montáží elektrických a elektronických zařízení na fasádě objektu k přiblížení svodů těchto zařízení tím není dodržena dostatečná vzdálenost s. Z hlediska výběru materiálu pro skryté svody se jeví jako nejvýhodnější materiál slitina AlMgSi s izolací PVC. Poznámka: Je možno použít, např. drát Ø 8 mm ze slitiny AlMgSi. Skryté svody

12 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 12 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Je-li možno a jsou-li k dispozici okapy, je vhodnější připevnit svody přímo na okapy, než jejich instalace do stěn objektu. Okapy jsou stejně vidět z velké dálky a svod, který je na nich umístěn, splyne s jejich obrysem. Vnitřní svody Vnitřní svody Pro plošně rozlehlé stavby (průmyslové haly, výstavní haly, skladovací prostory, nákupní centra) by měla být zvážena možnost instalace vnitřních svodů. Dodatečné vnitřní svody se zřizují ve vzdálenostech 4násobku rozměrů, které jsou určeny pro vnější svody. Například pro nákupní centrum (třída LPS II vzdálenost sousedních vnějších svodů je 10 m) o rozměrech 80 m x 120 m jsou doporučeny dva vnitřní svody. Ale je potřeba zvážit nebezpečí, které může být způsobeno zavlečením bleskového proudu do vnitřní části budovy. Týká se to hlavně přeskoku bleskového proudu na osoby (trvalá pracoviště osob) nebo elektrická (elektronická) zařízení, která se mohou nacházet v blízkosti vnitřních svodů. Hrozí-li tato rizika, je vhodná instalace vnitřních svodů pomocí speciálních (vysokonapěťových) vodičů, např. vodiče HVI (obrázek 8), která zabrání tomuto přeskoku. Obrázek 8: Instalace vnitřních svodů pomocí vodiče HVI Uzemňovací soustava Druhy uzemňovací soustavy Uzemnění Uzemnění je důležitou součástí systému ochrany před bleskem LPS. Kvalitní uzemňovací soustava by měla zajistit bezproblémový přechod bleskového proudu do země, aniž by došlo k nebezpečným přepětím. Důležitými kritérii uzemnění jsou jeho tvary a rozměry. Všeobecně je doporučen zemní odpor nižší než 10 (měřený při nízké frekvenci). Z hlediska ochrany před bleskem je nutno upřednostnit jediné integrované uzemnění objektu, které je vhodné pro všechny účely (např. ochrana před bleskem, silnoproudé a telekomunikační systémy). Uzemňovací soustava musí být spojena s vyrovnáním potenciálů. Rozlišují se dva druhy uzemňovací soustavy: a) Uspořádání typu A Uspořádání typu A se může skládat buď ze strojeného vodorovného nebo svislého zemniče a nebo kombinací obou dvou, které jsou spojeny s každým svodem. Pro uspořádaní typu A jsou zapotřebí minimálně dva zemniče. Tento typ zem-

13 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 13 niče se především využívá u stávajících staveb, kde není možno použít základový zemnič (není instalován), a tudíž musí být dobudován strojený zemnič. b) Uspořádání typu B Zemnič uspořádání typu B může být proveden buď jako základový a nebo obvodový vně objektu, který je uložen minimálně 80 % své celkové délky v zemině. Základový zemnič může být také zasíťován. Tento typ zemniče se používá především pro stavby s vysokým obsahem elektroniky. Náhodné zemniče Za náhodné součásti uzemňovací soustavy mohou být použity kovové části, pro které musí být dodrženy odpovídající rozměry dle materiálů a tvarů viz tab. 7 dle ČSN EN Ekvipotenciální pospojování proti blesku Ekvipotenciální pospojování proti blesku nebo-li vyrovnání potenciálů bleskového proudu, je zcela nová část vnější ochrany před bleskem. Ekvipotenciální pospojování proti blesku v praxi znamená instalaci svodičů bleskových proudů SPD T1 co nejblíže vstupu vnějších metalických vedení do budovy. Hlavní úlohou ekvipotenciálního pospojování proti blesku je eliminace bleskového proudu na vstupu do objektu tak, aby nedošlo k jeho možným neřízeným přeskokům na vnitřní vedení nebo na vnitřní kovové instalace. Bleskový proud může projít do vnitřní části instalace stavby dvěma směry: metalickými inženýrskými sítěmi vstupujícími do stavby. Proto ekvipotenciální pospojování proti blesku musí být instalováno co nejblíže přechodu všech vstupujících metalických prvků do stavby (viz obrázek 9); jímací soustavou, soustavou svodů, uzemňovací soustavou a uzemňovacími přívody. Při úderu do jímací soustavy objektu může projít do vnitřní instalace objektu až 50 % hodnoty přijatého bleskového proudu prostřednictvím jímací soustavy. V praxi to znamená, že např. pro objekty třídy LPS I (nemocnice, elektrárny, vodárny, plynárny) může protéct do vnitřní instalace bleskový proud o hodnotě až 100 ka. Náhodné zemniče Ekvipotenciální pospojování proti blesku Obrázek 9: Umístění ekvipotenciálního pospojování Ekvipotenciální pospojování bude instalováno, budou-li do LPS zapojeny:

14 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 14 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY kovové části stavby; kovové instalace; vnitřní systémy; vnější vodivé části a vedení připojená ke stavbě. Dostatečná vzdálenost elektrická izolace od hromosvodu Základním předpokladem pro instalaci oddálených (izolovaných) hromosvodů je dodržení dostatečné vzdálenosti s pro celou část LPS. Je-li toto splněno, pak ani části bleskových proudů nepotečou do vnitřních instalací objektu a nehrozí nebezpečné účinky přeskoku bleskového proudu na osoby a zvířata, elektrická a elektronická zařízení nacházející se v objektu nebo v jeho těsné blízkosti. Revize LPS Údržba a revize LPS Účelem revize je zajistit, aby projektová dokumentace a montáž LPS odpovídala souboru norem ČSN EN V praxi to znamená, že revizní technik (odborník v ochraně před bleskem) kontroluje: dokumentaci; všechny součástí LPS, zda jsou v dobrém stavu a mohou plnit očekávané funkce a nejsou zkorodovány; zda jsou všechny nové vstupující inženýrské sítě nebo stavební změny LPS zahrnuty v ochraně LPS. Revizní technik by měl mít k dispozici potřebnou dokumentaci LPS: kritéria návrhu; technickou zprávu a výkresy; předchozí revizní zprávy; zprávy o údržbě. Tabulka 3: Intervaly revizí LPS Vizuální kontrola Celková revize Celková revize třída LPS kritických instalací (rok) (rok) (rok) I a II III a IV Poznámka: Pro prostředí s nebezpečím výbuchu je doporučen termín revizí jednou za rok. Ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených dotykovým a krokovým napětím Ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených dotykovým napětím V okolí svodů mimo objekt mohou vzniknout průchodem bleskového proudu životu nebezpečná dotyková napětí, ačkoli je vyprojektován a instalován LPS dle této normy.

15 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 15 Toto nebezpečí může být zmenšeno, když budou splněny následující podmínky: pravděpodobnost výskytu nebo přiblížení osob k vnější jímací soustavě bude malá; náhodné svody jsou tvořeny více nosníky rozsáhlého kovového krovu nebo více armovaných sloupů; rezistivita vrchního podloží terénu v okolí do 3 m od svodu bude větší 5 kωm, např. asfalt tloušťky 5 cm nebo vrstva štěrku tloušťky 10 cm (obrázek 10). Obrázek 10: Ochrana před úrazem osob a zvířat dotykovým a krokovým napětím Ochranná opatření před zraněním osob nebo zvířat způsobených krokovým napětím V okolí svodů mimo objekt mohou vzniknout průchodem bleskového proudu životu nebezpečná kroková napětí (obrázek 10).

16 Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 16 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Blesk elektrický rázový výboj při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky, nebo mezi mrakem a zemi).

Blesk elektrický rázový výboj při němž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opačné polarity (mezi mraky, nebo mezi mrakem a zemi). Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Názvosloví Blesk elektrický

Více

Názvosloví Blesk Ochrana př p ed bleskem Hromosvod Jímací zařízení Jímač Pomocný jímač Jímací vedení

Názvosloví Blesk Ochrana př p ed bleskem Hromosvod Jímací zařízení Jímač Pomocný jímač Jímací vedení Hromosvody a uzemnění Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Názvosloví Blesk elektrický

Více

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Elektroenergetika 2 (A1B15EN2) UZEMNĚNÍ dle ČSN 33 2000 5 54 ed2 (09/2007) účel uzemnění: ochrana lidí a zvířat před úrazem (snížením

Více

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í

H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky H R O M O S V O D Y A U Z E M N Ě N Í 1. NÁZVOSLOVÍ 2. HROMOSVODY 2.1 JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu Překlad Publication No. 1501 / UPDATE 07.12 Id. No. 064265 U každého objektu obsahujícího zóny s výskytem výbušné atmosféry je potřeba přesně určit jejich

Více

ČSN EN 62305 2,3,4 a její použití pro rodinné domy antény a ploché střechy

ČSN EN 62305 2,3,4 a její použití pro rodinné domy antény a ploché střechy ČSN EN 62305 2,3,4 a její použití pro rodinné domy antény a ploché střechy 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 J.Hájek, D.Šalanský,J.Váňa PŠIS Honza Hájek Dalibor Šalanský 737 246 347 736 670 142

Více

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM dle ČSN EN 62305 do 02/2009 paralelně platná ČSN 34 1390 závaznost (vyhláška

Více

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel

Více

FAQ - Použití výrobků / Pomůcky pro projektování hromosvodů P o m ů c k y p r o p r o j e k t o v á n í h r o m o s v o d ů Výběr metody projektování hromosvodu v závislosti na úrovni ohrožení objektu

Více

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO:

Projektová kancelář Sokolská 199, Liberec 1, , Tel , IČO: 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci pro vybraná zařízení a ochranu před bleskem v rámci zateplení objektu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Při návrhu technického

Více

Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce

Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305 K projektové dokumentaci: ABC projekt Zakázkové číslo: 0131-KIO Výkres: 2 Investor: Projektant: Klimša David, Budovatelská 461/17, Ostrava Zakázka: Projekt číslo:

Více

B -Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu

B -Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu B -Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu 1) Za jakou oblast lze považovat území ČR z hlediska výskytu bouřek? A) oblast s malou bouřkovou činností B) oblast

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

závazný text ESČR č

závazný text ESČR č Název projektu: Vzor zprávy o provedení výpočtu rizika Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 1. ZADÁNÍ: 1.1. Zadané hodnoty objektu Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy): šířka = 2,8 m délka = 33,1 m výška

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

Obsah. D.1.4.d Hromosvod a uzemnění. 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN ed.2

Obsah. D.1.4.d Hromosvod a uzemnění. 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN ed.2 - 1- A.č. Obsah 1. Technická zpráva 2. Střecha - hromosvody 3. Výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 Zodp.projektant ing.iva Kábrtová kreslil ing.iva Kábrtová Kraj Okres MU Investor Město Hodkovice

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č Obsah 1. Použití, Technické údaje... str. 3 2. Konstrukce... str. 4 3. Varianty montáže podpůrné trubky s upevňovacími prvky... str. 6 3.1 Jednotlivé samostatné jímače... str. 6 3.2 Kombinace několika

Více

Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací.

Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací. Ochrana před dotykovým napětím Vodič CUI s vysokonapěťovou izolací www.dehn.cz Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím při úderu blesku 2 Vodič CUI snižuje ohrožení dotykovým napětím Jestliže se při

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

18. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně. Jan Hájek. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

18. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně. Jan Hájek. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha 18. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně Jan Hájek DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha jan.hajek@dehn.cz +420 737 246 347 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 JAH 2010 Projektování

Více

Technická zpráva

Technická zpráva ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Technická zpráva Projektová dokumentace elektrického zařízení Stavební úpravy, snížení energetické

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN NÁVOD NA UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN Každý nově projektovaný objekt, pokud není v ochranném prostoru vyššího objektu, by měl mít navrženou vnější a vnitřní ochranu před bleskem a přepětím.

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1

Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1 Procop návod K čemu Procop slouží: Procop je program provádějící výpočty dle normy ČSN EN 62305-2. Jeho úkolem je v co nejvyšší míře zjednodušit a zefektivnit práci projektanta při řízení rizika. Přestože

Více

Hromosvody a zemniče Obecné zásady

Hromosvody a zemniče Obecné zásady Hromosvody a zemniče Obecné zásady Správně řešený a provedený hromosvod, zemnič a další opatření k ochraně před bleskem zabraňují ohrožení osob a škodám na objektech. Hromosvody se zřizují na objektech

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN , čl pravidelná ČSN EN , čl. E Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_604 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3, čl. E.7.1 Začátek revize : 6.4.2011 Datum zpracování : Konec revize : 6.4.2011 6.4.2011 Doporučený

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCHRANY PŘED BLESKEM

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCHRANY PŘED BLESKEM TECHNICKÁ ZPRÁVA OCHRANY PŘED BLESKEM OBJEDNATEL PARDOSA - technik, s.r.o. Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz Nám. Míru 202 696 42 Vracov NÁZEV STAVBY

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY LPS SYSTÉM VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM

Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, D ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY LPS SYSTÉM VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM SEZNAM PŘÍLOH Název akce: OPRAVA STŘECHY SPŠE HAVÍŘOV Investor: Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město Číslo zakázky: 95/07/2017

Více

staženo z vzor technické zprávy F.1.1 SO realizační 01 Komplement dokumentace autor: Ing.Jan Linhart

staženo z  vzor technické zprávy F.1.1 SO realizační 01 Komplement dokumentace autor: Ing.Jan Linhart Identifikační údaje Akce: Investor: Místo stavby: Technická zpráva založení objektu DOSTAVBA NEMOCNICE I. etapa vzor technické zprávy F.1.1 SO realizační 01 Komplement dokumentace autor: F.1.2 Ing.Jan

Více

TECHNICKÁ ČÁST A. VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM

TECHNICKÁ ČÁST A. VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM TECHNICKÁ ČÁST VŠEOBECNĚ: Projektová dokumentace řeší vnější systém ochrany před bleskem včetně uzemnění objektů Základní školy Jesenice ul. Školní, č.p.323, Jesenice a úpravy části el. rozvodů. Návrh

Více

O C H R A N A P Ř E D B L E S K E M

O C H R A N A P Ř E D B L E S K E M Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky O C H R A N A P Ř E D B L E S K E M 1. Pulzní přepětí, jeho vznik a rozdělení 2. Normalizace v oblasti

Více

PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV, k.ú. MOŘKOV - ELEKTROINSTALCE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV, k.ú. MOŘKOV - ELEKTROINSTALCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektování elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů M a r t i n K O C I Á N Trojanovice 237, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 Tel. : 732 283 585, Fax : 556 883 770 IČO : 669 28 591, DIČ : CZ-6801130347

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Elektroinstalace Elektronický záznamník dat

TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Elektroinstalace Elektronický záznamník dat technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační souprava RESO 650/1/1/440 betonový pilíř Elektronický záznamník dat, hromosvody a ochranné pospojování Typový projekt Prostředí : (klasifikace

Více

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti ZŠ Praktická a ZŠ Speciální, Komenského

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Vyhledávání rizik z hlediska prevence staveb a osob před bleskem a přepětím soudní znalec. obor: elektrotechnika

Vyhledávání rizik z hlediska prevence staveb a osob před bleskem a přepětím soudní znalec. obor: elektrotechnika Červený kohout 2011 Vyhledávání rizik z hlediska prevence staveb a osob před bleskem a přepětím Ing. Jiří Kutáč Znalec Obor: elektrotechnika Specializace: Ochrana před bleskem a přepětím Hluboká, 29. -

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka Markvartice, U Školy

Více

SS - Svorka spojovací SSp - Svorka spojovací s příložkou SZa Svorka zkušební

SS - Svorka spojovací SSp - Svorka spojovací s příložkou SZa Svorka zkušební SS - Svorka spojovací SSp - Svorka spojovací s příložkou SZa Svorka zkušební SS Cu Měď SSp Pozink SZa Pozink SS N Nerez SSp Cu Měď SZa Cu Měď SZa N Nerez Spojování kruhových Spojování kruhových Spojení

Více

Ochrana před atmosférickou elektřinou. 2015 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ochrana před atmosférickou elektřinou. 2015 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před atmosférickou elektřinou Dalibor Šalanský Jan Hájek Jan Hájek DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., Dalibor Šalanský LUMA Plus spol. Základní princip ochrany před bleskem Požadavky ČSN EN 62305. Oddálené/izolované

Více

Soubor norem âsn EN 62305 - Ochrana pfied bleskem

Soubor norem âsn EN 62305 - Ochrana pfied bleskem Úvod Od. 2. 2006 je v České republice platný jako soubor českých technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. Soubor norem ČSN EN 62305 je identický s evropskými normami EN 62305 a mezinárodními

Více

Hromosvody a uzemnûní

Hromosvody a uzemnûní Hromosvody a uzemnûní Materiály DEHN Hliník a slitina ALMgSi DEHNALU Hliník a zejména slitina AlMgSi se vyznačuje vysokou odolností proti korozi, nízkou hmotností,vysokou vodivostí a možností snadného

Více

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem Ing. Jiří Smílek Kancelář ELektrických INStalací 756 31 Liptál 337 INVESTOR : STAVBA : SOUBOR : Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ v žst Vsetín SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

Ochrana fotovoltaických aplikací

Ochrana fotovoltaických aplikací Ochrana fotovoltaických aplikací Vnější ochrana před bleskem Svodiče přepětí Ochrana datových vedení Jan Hájek DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha mobil +420 737 246 347 jan.hajek@dehn.cz

Více

HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K

HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE DO ZEMĚ. PASIVNÍ BLESKOSVOD

Více

Ochrana před krokovým a dotykovým napětím

Ochrana před krokovým a dotykovým napětím V souladu s normou ČSN EN 6305-3 (VDE 0185-305-3) je třeba upozornit na skutečnost, že ve výjimečných případech mohou vně budovy vzniknout v blízkost svodů nebezpečná napětí ohrožující lidský život. A

Více

Systém ochrany před bleskem

Systém ochrany před bleskem BLITZPLANER výňatek Systém ochrany před bleskem Jímací soustava Jímací soustava Zemnící soustava Domovní vého proudu pro 230/400 V, proudu pro Obrázek 4.1 Součásti systému ochrany před bleskem Systémy

Více

S PE. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Pro

S PE. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Pro S PE TECHNICKÁ ZPRÁVA AKTIVNÍ BLESKOSVOD TYPU ESE Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Obecní úřad Lochenice č.p.83, zateplení objektu Stávající dvoupodlažní zděný objekt obecního úřadu Obec Lochenice-Předměřice

Více

Výpočet řízení rizik dle ČSN EN ed.2 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LIBERECKÁ 19 HODKOVICE NAD MOHELKOU. D.1.4.d.3

Výpočet řízení rizik dle ČSN EN ed.2 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LIBERECKÁ 19 HODKOVICE NAD MOHELKOU. D.1.4.d.3 - 1- A.č. Zodp.projektant ing.iva Kábrtová kreslil ing.iva Kábrtová Kraj Okres MU Investor Město Hodkovice n.m., Nám.T.G.Masaryka 1, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LIBERECKÁ 19 HODKOVICE NAD MOHELKOU Kadlec a Kábrtová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky.

Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky. Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky. Za určitých okolností mohou být elektrické ohradníky zdrojem nebezpečí požáru! 1. 2. 3. 4. 5. 6. Elektrické

Více

3. OCHRANA PŘED BLESKEM

3. OCHRANA PŘED BLESKEM 3. OCHRANA PŘED BLESKEM 3.1. Bleskový výboj a jeho účinky Blesk je součástí atmosférické aktivity Země, přičemž výboj blesku je zkratovým řešením dané situace. Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj

Více

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení Oddálené hromosvody Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. Hans-Dehn-Straße

Více

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY 3 1.2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 3 1.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 3 1.3.1. Zajištění energie 3 1.3.2. Celkové bilanční údaje 3 1.3.3. Napěťová soustava 3 1.3.4.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce

Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305. Obecný návrh - koncepce Návrh LPS a SPM dle norem řady ČSN EN 62305 K projektové dokumentaci: ABC projekt Zakázkové číslo: 0131-KIO Výkres: 28 Investor: ABC Develop a. s., Ostrava Projektant: Klimša David, Budovatelská 461/17,

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

Ochrana před bleskem Řízení rizik

Ochrana před bleskem Řízení rizik Datum: 04/2015 Projekt: DOMOV OZP LEONTÝN Ochrana před bleskem Řízení rizik vytvořeno podle mezinárodní normy: IEC 62305-2:2010-12 s přihlédnutím na specifické podmínky dané země v: ČSN EN 62305-2:2013-02

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Využito firemní literatury: DEHN + SÖHNE GMBG+CO.KG., Vodafone Czech Republic, a.s.

Využito firemní literatury: DEHN + SÖHNE GMBG+CO.KG., Vodafone Czech Republic, a.s. Tuto publikaci podporuje UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ, o. s. (stáhněte z www.soudniznalecelektro.cz) Autoři: Ing. Jiří Kutáč, David Černoch, Ivan Rezek Využito firemní literatury: DEHN + SÖHNE GMBG+CO.KG., Vodafone

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Systém DEHNconductor vodiã HVI light MontáÏní návod ochrana pfied pfiepûtím

Systém DEHNconductor vodiã HVI light MontáÏní návod ochrana pfied pfiepûtím Systém DEHNconductor vodiã HVI light MontáÏní návod ochrana pfied pfiepûtím Tiskopis ã. DS1637/CZ/03.10 / Id. ã. 054272 Stavebnicový systém DEHNconductor je tvořen vodičem HVI light s přizpůsobenými upevňovacími

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

Elektroenergetika 1. Ochrany proti přepětí

Elektroenergetika 1. Ochrany proti přepětí Ochrany proti přepětí Ochrana vedení proti přepětí Použití zemních lan -> pravděpodobnost zasažení zemních lan je větší než pravděpodobnost zasažení fázových vodičů vedení -> pouze zabránění nejhoršímu

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

****** Zjištění stavu rekonstrukce - Bělohorská 65, Brno

****** Zjištění stavu rekonstrukce - Bělohorská 65, Brno ****** Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje V Babicích nad Svitavou dne Rotrekl L. / 777 731 686 25.1.2014 Zjištění stavu rekonstrukce - Bělohorská 65, Brno Dne 24.1. jsem absolvoval obhlídku realizace

Více

Uzemňovací body / průchody stěnou. Uzemňovací body. Uzemňovací bod typ M. Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy. Uzemňovací bod typ M

Uzemňovací body / průchody stěnou. Uzemňovací body. Uzemňovací bod typ M. Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy. Uzemňovací bod typ M 478 011 EFPM M10 1 V4A L30 STTZN 478 019 EFPM M10 1 V4A L30 VA 478 011 4013364033054 1-5-1 301 g 10 Stk. 1,65 478 019 401336407107 1-5-1 98,6 g 10 Stk. 4,95 478 01 EFPM M10 1 V4A 478 01 4013364069183 1-5-1

Více

bezpečnost v elektrotechnice

bezpečnost v elektrotechnice 4. bezpečnost v elektrotechnice 4. bezpečnost v elektrotechnice 143 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., organizační složka

Více

7. Základy ochrany před úrazem

7. Základy ochrany před úrazem . Základy ochrany před úrazem elektrickým proudem Častý laický názor zní: Zapojení elektrických přístrojů spínačů, zásuvek prodlužovacích šňůr je tak jednoduché, že ho bez problému zvládne každý. Tento

Více

HVI -Workshop. Výpočet dostatečné vzdálenosti Montážní návod DEHN + SÖHNE / protected by ISO HVI-Workshop

HVI -Workshop. Výpočet dostatečné vzdálenosti Montážní návod DEHN + SÖHNE / protected by ISO HVI-Workshop HVI -Workshop Výpočet dostatečné vzdálenosti Montážní návod HVI-Workshop MICHAEL KNAUER TECHNISCHES MARKETING LEITER KONZEPTERSTELLUNG BLITZSCHUTZ www.dehn.de DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG HANS-DEHN-STR. 1

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

Elektrotechnika pro FBI Ochrana před bleskem a přepětím

Elektrotechnika pro FBI Ochrana před bleskem a přepětím Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Elektrotechnika pro FBI Ochrana před bleskem a přepětím učební text Jan Dudek Ostrava 2010 Recenze: Jan Vaňuš Název: Elektrotechnika pro FBI Autor: Jan

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 20. Přepětí, ochrany před přepětím Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,

Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm, Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo

Více

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly

Průmyslové haly. Halové objekty. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. jednolodní haly vícelodní haly Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

informační bulletin pro zákazníky firem DEHN + SÖHNE a odborníky v ochraně před bleskem a přepětím

informační bulletin pro zákazníky firem DEHN + SÖHNE a odborníky v ochraně před bleskem a přepětím DEHNinfo č. 4/2003 informační bulletin pro zákazníky firem DEHN + SÖHNE a odborníky v ochraně před bleskem a přepětím Ochrana před účinky elektromagnetického pole při přímém úderu blesku Stínění budov,

Více

1. Instalace a použití

1. Instalace a použití Stavebnice DEHNconductor System sestává z vodiče HVI a z produktové řady připojovacích a upevňovacích prvků pro tento vodič. Projektování, montáž a instalace vodiče HVI vyžaduje zvláštní odborné znalosti.

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti

Více

Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c

Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c Technologie fotovoltaických zdrojů IV.c Technologie provedení ochrany fotovoltaické elektrárny Většina fotovoltaických (PV) elektráren je složena z většího počtu šikmých liniových stojanů z pozinkované

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Upevnění na stojanové konstrukci

Upevnění na stojanové konstrukci Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci 670648538.00-.ST 6 70 803 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více